Back
7

BorderLand

Home
9

Fryslân/Groningen border (FR/GR)

 

Bordermarkers Fryslân/Groningen (FR/GR).

De grens Fryslân/Groningen (FR/GR)
Grenspalen Fryslân/Groningen (FR/GR)

The border Fryslân/Groningen has 25 iron bordermarkers.
From north to south, bordermarkers 1 to 9 are near Lauwerzijl.
For about 15 km to the south the border runs along the river Lauwers. Here is an article (Dutch only).
10 to 12 are east of Surhuisterveen.
13 is called “De Puntpaal” and is south of Surhuisterveen.

14 to 18 can be found near Frieschepalen and De Wilp.
19 to 24 unfortunately are missing.
Finally nr. 25 is the tripoint Drenthe/Fryslân/Groningen. See here on my site.

Furthermore there is a big border stone along the A7 Motorway.

De grens Fryslân/Groningen telt 25 gietijzeren grenspalen. Van noord naar zuid, grenspalen 1 t/m 9 staan nabij Lauwerzijl. Over ongeveer 15 km. naar het zuiden verloopt de grens lang het riviertje de Lauwers. Link naar een artikel. 10 t/m 12 staan oost van Surhuisterveen. 13 is genaamd “De Puntpaal” en staat ten zuiden van Surhuisterveen. 14 t/m 18 zijn te vinden in de buurt van Frieschepalen en De Wilp. 19 t/m 24 ontbreken helaas na ruilverkavelingwerkzaamheden. Nr. 25 ten slotte is het drieprovinciënpunt Drenthe/Fryslân/Groningen. Link naar dat punt. Verder staat er nog een grote grenssteen langs de snelweg A7.

fr-gr-1+stad.jpg


This is bordermarker nr. 1.
It is made of cast iron.
The picture was taken standing in Fryslân and facing Groningen.

The stone marker to the left has "STAD" engraved.
Until 1804 the region (“gewest” in Dutch) "Stad en Lande" existed. After that the province of Groningen was founded

1999-04-05

Dit is grenspaal nr. 1. Hij is vervaardigd van gietijzer. De foto is gemaakt staand in Fryslân kijkend richting Groningen. De stenen paal links heeft als inscriptie “STAD”. Tot 1804 bestond hier het gewest “Stad en Lande”. Hierna werd de provincie Groningen gesticht.

fr-gr-1-fr-wap.jpg


Close-up of bordermarker nr. 1.

This side shows the coat of arms of the province of Fryslân.
The coat of arms is at the Fryslân side of the bordermarker, as it should be.
1999-04-05

Close-up van grenspaal nr. 1. Deze kant toont het wapen van de provincie Fryslân. Dit wapenschild zit aan de Friese kant van de grenspaal, zoals het hoort.


Close-up of the opposite side of bordermarker nr. 1.

This side shows the coat of arms of the province of Groningen.
The coat of arms is at the Groningen side of the bordermarker.1999-04-05

Close-up van de andere zijde van grenspaal nr. 1. Deze kant toont het wapen van de provincie Groningen. Dit wapenschild zit aan de Groningse kant van de grenspaal.

fr-gr-2


This is bordermarker nr. 2.
The picture was taken facing north towards marker nr. 1.
Right side of the ditch is Groningen; left side is Fryslân.

Behind the green bordermarker are the remains of the marker Stad en Lande as shown in the first picture.

The yellow/black/grey marker shows that in the soil are cables or pipelines.

The grey concrete pole has probably no other function than protection of the markers and the side of the ditch.


1999-04-05

Dit is grenspaal nr., 2. Deze foto is genomen in noordelijke richting naar grenspaal nr. 1. Rechts van de sloot is Groningen, links ligt Fryslân. Achter de groene grenspaal vind je nog de restanten van de grenspaal Stad en Lande zoals die bij grenspaal 1 te vinden is. De geel/zwart/grijze paal geeft aan dat er kabels of pijpleidingen lopen. The grijze betonnen paal lijkt wel een schamppaal en beschermt de andere palen.

DSC01383-500


Bordermarker nr. 10. This is where the source of the river Lauwers was.


2005-01-06

Grenspaal nr. 10. Dit was vroeger het brongebied van de rivier de Lauwers.

DSC01385-500

Next is bordermarker nr. 12. Indeed!

This is no mistake of mine, but the marker used to be on another spot (between 11 and 13) in an area called “Wildveld”. After restoration the marker was replaced on a spot 600 mtrs to the north, where a road, also called “Wildveld” crossers the border.
The same name for an area and for a road, that is what caused the confusion.

The coat of arms are put up
at the wrong side.
DSC01385-detail-250
2005-01-06

De volgende is grenspaal 12. Inderdaad! Dit is geen fout van mij, maar de grenspaal stond vroeger op een andere plek (tussen 11 en 13) in een gebied met de naam “Wildveld”. Na de restauratie werd de grenspaal teruggeplaatst op een plek 600 mtr. noordelijker, waar een weg, ook met de naam “Wildveld”, de grens kruist. Dezelfde naam voor een gebied en voor een weg, dat veroorzaakte de verwarring. De wapenschilden zitten aan de verkeerde kant van de paal.

DSC01387-500

Next to 10 and 12, is bordermarker 11.

Also on this marker, the coat of arms are put up the wrong way.
Here is a link to a picture on the web of bordermarker nr. 11 with nicer coat of arms (in Dutch).


2005-01-06

De volgende is grenspaal na 10 en 12 is nr. 11. Ook hier zitten de wapenschilden verkeerd om. Link naar een plaatje van grenspaal 11 met mooiere wapenschilden.

fr-gr-13

Bordermarker nr. 13.

On maps this marker is indicated as "Puntpaal". At this point (“punt”) the borders of four municipalities joined: Grootegast, Marum, Opsterland and Smallingerland. The hamlet is also called Puntpaal.

This marker has no coat of arms and it is deeper in the soil (height is 70 cm.).
Furthermore it needs some fresh paint…..


1999-04-11

Grenspaal 13. Op kaarten wordt deze paal aangegeven als “Puntpaal”. Op dit punt raakten de grenzen van vier gemeenten aan elkaar: Grootegast, Marum, Opsterland en Smallingerland. De buurtschap heet ook Puntpaal. Deze grenspaal mist de wapenschilden en hij staat dieper in de grond (hoogte is 70 cm.). Verder heeft hij een nieuw laagje verf nodig.

DSC01376-500

After restoration bordermarker nr. 13 is painted and fixed with new coat of arms.

In April 2002 the marker got a new place: the opposite side of the road “De Skieding”, on the Groningen side. This was because there was a little border correction in 1998.
DSC01378-250
2005-01-06

Na restauratie is grenspaal 13 geschilderd en van nieuwe wapenschilden voorzien. Blijkbaar is de oorspronkelijke kleur hier wit. In april 2002 kreeg de grenspaal een nieuwe plaats: de andere kant van de weg “De Skieidng”, aan de Groninger kant. Dit was omdat er in 1998 een kleine grenscorrectie was geweest.


fr-gr-eigen

Not to far from marker nr. 13 I found this home made border stone !
The only home made marker I know of!

Where a little road, leading to a kennel, crosses the border, this boulder was placed.
1999-04-11

DSC01389-250the other side.
2005-01-06

Niet ver van grenspaal 13 vond ik deze zelfgemaakte grenssteen! De enige die ik ken. Daar waar een smalle weg, die naar een kennel leidt, de grens kruist, ligt deze steen. Fotootje van de andere zijde.

fr-gr-a7-1

Where highway A7 crosses the border this stone can be found.
Picture was taken facing Groningen and shows the Groningen coat of arms.
That’s the wrong way around.

The bridge is on the border

In Dec. 2002 I saw that the stone was moved to the other side of the bridge!

1999-04-11

Daar waar de snelweg A7 de grens kruist kun je deze steen vinden. De foto is genomen richting Groningen en toont het Groninger wapen. Dat is fout, want hij moet andersom staan. De brug ligt op de grens. In dec. 2002 zag ik dat de steen was verplaatst naar de andere kant van de brug.

fr-gr-a7-3


This is the other side of the border stone.
Facing Fryslân, we see the coat of arms of Fryslân.

The stone is about 120 cm high and stands on a rise of the soil.
1999-04-11

Dit is de andere zijde van de grenssteen. Kijkend richting Fryslân zien we het wapen van Fryslân. De steen is plm. 120 cm hoog en staat op een klein heuveltje.

DSC04830-500


This is the new situation, a few years later.

Picture was taken facing Fryslân and shows the Groningen coat of arms.
That’s the correct way..


2007-04-03

Dit is the nieuwe situatie, een paar jaar later. De foto is genomen richting Fryslân en toont het Groninger wapen. Dat is correct.

DSC04831-500


This is the other side of the border stone on its new place..
Facing Groningen, we see the coat of arms of Fryslân.

The sign welcomes you to Groningen.

2007-04-03

Dit is de andere zijde van de grenssteen op z’n nieuwe plek. Kijkend richting Groningen zien we het wapen van Fryslân. Het bord verwelkomt je in Groningen.

fr-gr-a7-2


This picture shows part of the bridge over highway A7.
The coat of arms of Groningen can be seen.

The bridge and the road over it are appropriate called "De Scheiding".
(Translation: division or boundary!)

1999-04-11

Deze foto toont een deel van de brug over de A7. Het wapen van Groningen is zichtbaar. De brug en de weg heten beiden heel toepasselijk “De Scheiding”.

DSC04421-500


This is border marker nr. 14 few km. further to the south east near Frieschepalen.

This marker is in poor condition.
2006-12-09

Dit is grenspaal 14 een paar km verder naar het zuidoosten nabij Frieschepalen. De grenspaal is in slechte conditie.

DSC06468-500


Border marker nr. 14 a few years later.

The marker is painted now, but still there are no coat of arms.


DSC06469-klein_recht_3002008-01-19

Dit is grenspaal 14 een paar jaar later. De paal is nu geschilderd, maar er zijn nog steeds geen wapenschilden.

DSC06463-500


Border marker nr. 15.

This marker is damaged and repaired a long time ago.


DSC06465-knip_300

2008-01-19

Grenspaal 15. De paal is lang geleden beschadigd en gerepareerd.

DSC06461-500


Border marker nr. 16.


DSC06459-knip-300


2008-01-19

Dit is grenspaal 16.

DSC06448-500


Special feature along the FR/GR border here between marker 16 and 17:
the little lake in front is believed to be a pingo ruin.
The border runs across the water along the ditch, that is east/west. Near the woods at the horizon are border markers 14 and 15.

Link to a satellite-map.


2008-01-19

Een bijzonderheid langs de FR/GR grens tussen grenspalen 16 en 17: het meertje hier vooraan is een pingoruďne. De grens kruist het water langs de sloot. Dat is van oost naar west. Bij de bossen op de horizon bevinden zich grenspalen 14 en 15.

DSC06449-500

Border marker nr. 17.DSC06451-knip-300
                 nature takes over


2008-01
-19

Grenspaal 17. De natuur neemt bezit van de grenspaal, bramen groeien er dwars doorheen.

DSC06872-500

Border marker nr. 18 in De Wilp (GR).

Photo taken looking North into Groningen.


2008-04-05

Grenspaal 18 in De Wilp (GR). Foto gemaakt in richting noord naar Groningen.

The FR/GR border ends at border marker 25 at the secondary tripoint DR/FR/GR. See here.

De FR/GR grens eindigt bij gp25  in het drieprovinciënpunt DR/FR/GR. Zie hier..

 

If you have any information, questions etc. , please contact me.
Heb je meer informatie, vragen enz., neem dan s.v.p. contact op.

 

Top
5

2009-02-25