Back
7

BorderLand

Home
9


Extreme points of the Netherlands

 

According to the Statistisch Jaarboek 2000, published by Centraal Bureau voor de Statistiek, these are the extreme points of the Netherlands:

Highest

321 meters above sea level (= N.A.P. = Normaal Amsterdams Peil)

Lowest

6,7 meters below sea level (= N.A.P. = Normaal Amsterdams Peil).

Northernmost

53° 52' 05" north latitude

Easternmost

07° 13' 14" east longitude

Southernmost

50° 45' 05" north latitude

Westernmost

03° 21' 31" east longitude

The surface is 41.526 km2

 The Netherlands shares 450 km. of border with Belgium and 577 km. with Germany (Source: The World Factbook - CIA).

 

                                               Extreme punten van Nederland
Volgens het Statistch Jaarboek 2000, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, zijn dit de extreme punten van Nederland:
Hoogste                        321 mtr. boven NAP
Laagste                        6,7 mtr. onder NAP
Noordelijkste                53° 52' 05" noorderbreedte
Oostelijkste                 07° 13' 14" oosterlengte
Zuidelijkste                  50° 45' 05" noorderbreedte
Westelijkste                03° 21' 31" oosterlengte
Totale oppervlakte        41.526 km2.
Nederland heeft 450 km. grens met België en 577 km. met Duitsland.  (Bron: The World Factbook - CIA).

 

The highest point of the Netherlands is on the Vaalserberg in the province of Limburg. It is not far away from the tripoint Belgium/ Germany/ Netherlands. Photo's of this tripoint are elsewhere on my site.
It is told that the real highest point is a few hundred meters away form the marked spot.


1996-06-24

Het hoogste punt van Nederland ligt op de Vaalserberg in de provincie Limburg. Het is niet ver van het drielandenpunt België/Duitsland/Nederland. Foto’s hiervan vind je elders op mijn website. Er wordt gezegd dat het echte hoogste punt een paar honderd meters verwijderd is van het gemarkeerde punt. Link naar een kaartje

The lowest point of the Netherlands.
This monument is near
51
° 59' 13" north and
4° 38' 9" east, in Nieuwerkerk
aan den IJssel in the province Zuid-Holland and was founded on 1998-04-18.
Here the surface of a hectare has an average of 6,74 meters below N.A.P.
After recalibration N.A.P. the new official height is
N.A.P. -6,76 as from
2005-01-01.

Former record holder,
Prins Alexanderpolder lost its position due to building activities.

Here is a link (in
Dutch).

2000-03-17

Het laagste punt van Nederland. Dit monument staat nabij 51° 59' 13" NB and 4° 38' 9" OL, in Nieuwerkerk aan den IJssel in de provincie Zuid-Holland en is opgericht op 18-04-1998. Hier is een gebied van 1 hectare gemiddeld 6,74 mtr. onder N.A.P. Na herziening van het NAP is de nieuwe officiële hoogte NAP – 6,76 ingaande 1-1-2005. De vorige recordhouder, Prins Alexanderpolder verloor zijn positie door bouwactiviteiten. Links naar info en een kaartje.Northernmost point.
The northernmost point is actually in sea, but here I was about as far north as normal people can get over land.
The picture shows the remainders of the former house of the guardian of the island
Rottummeroog, visible on the beach at low tide.
This island is a natural reserve, only accessible during excursions.
Only on another nearby island,
Rottummerplaat, one can get somewhat further north. Unfortunately access to that island is strictly forbidden.

1996-04-12

Het noordelijkste punt. Het noordelijkste punt ligt eigenlijk is zee, maar dit is waar je op land zover als mogelijk noordwaarts kunt gaan. De foto toont de restanten van de woning van de voogd van het eiland Rottummeroog, die bij laag water zichtbaar zijn. Het eiland is een natuurreservaat en alleen tijdens excursies toegankelijk. Alleen op het nabij gelegen eiland Rottummerplaat kun je nog verder noordelijk komen. Helaas is de toegang tot dat eiland streng verboden.


Northernmost point of the Netherlands' mainland.

North of the village Uithuizermeeden.
Marked bij the work of art "De Hemelpoort" by René de Boer.
The steel construction is 2,5 mtrs. high en weighs 550 kg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2010-02-23

Het noordelijkste punt van het vasteland van Nederland. Ten noorden van Uithuizermeeden. Het wordt gemarkeerd door het kunstwerk "De Hemelpoort" van René de Boer.

Easternmost point.

 

This point is at border marker 196-I in the center median strip of the A7 motorway/Bundesautobahn 280.
Near Nieuweschans (NL)


 

 

 

 

 

 

 

2009-06-2

Oostelijkste punt. Dit bevindt zich bij grenspaal 196-I, tussen de vangrail in de middenberm van de A7/Bundesautobahn 280. Nabij Nieuweschans (NL)

Southernmost point.


This marker, nr. 12 on the Belgian/Dutch border in the province Limburg is as far south as one can go in the Netherlands.
It is near Kuttingen (NL) and Sippenaeken (B).
The tree is Dutch.
The brick wall is to prevent the marker from falling of the steep slope.

 

 1996-06-??

Zuidelijkste punt. Deze grenspaal, nr. 12 op de Belgisch/Nederlandse grens in de provincie Limburg staat op het zuidelijkste punt van Nederland. Het is vlakbij Kuttingen (NL) en Sippenaeken (B). De boom is Nederlands. Het gemetselde muurtje is om te voorkomen dat de paal van de steile helling valt. Link naar een kaartje

Westernmost point.
The picture shows border marker nr. 360 on the Belgian/Dutch border, very near to
Sint Anna ter Muiden in the province Zeeland. This is the westernmost land based spot. The official spot is in the North Sea.
On the right side of the picture is The Netherlands. The restaurant "
Hof ter Mude" is not divided.

2000-03-??

Westelijkste punt. De foto toont grenspaal 360 op de Belgisch/Nederlandse grens bij Sint Anna ter Muiden  in de provincie Zeeland. Dit is het meeste westelijkste punt op het land. Het officiële punt ligt in de Noordzee. Rechts op de foto is Nederland. Het restaurant “Hof ter Mude” wordt niet door de grens doorsneden. Link naar een kaartje.

The centre of The Netherlands.

There are several ways to define the centre, but in
Lunteren they claim to have it ("middelpunt" in Dutch).

My GPS reading (WGS84):
52° 06,049' N;
5° 38,773' E.2001-08-05

Het middelpunt van Nederland. Er zijn verschillende manieren om het middelpunt te bepalen. In Lunteren claimt men het middelpunt te hebben. Mijn GPS gegevens staan genoemd. Link naar een kaartje.

An other centre of the Netherlands was presented by the art-collective Dier in Bedrijf. They connected the westernmost and the easternmost points and the northernmost and southernmost points. On the crossing is the centre near Oosteinde in the province of Drenthe.
My GPS reading (WGS84):
52° 44,870’ N;
6° 17,810' E.

Here is a link.

2003-03-02

Een ander middelpunt van Nederland werd gepresenteerd door Dier in Bedrijf, een kunstenaarscollectief. Zij verbonden het westelijkste met het oostelijkste en het noordelijkste met het zuidelijkste punt. Op het kruispunt ligt het middelpunt bij Oosteinde in de provincie Drenthe.
In an article in NRC-Newspaper of
2003-07-11 George Beekman introduced a
n other centre of the Netherlands. Simply take halfway the west en east longitude and halfway north and south latitude and you will end up here, in the dunes (“Lange Duinen”) of Soest in the province of Utrecht.
I planted the stick at
52
° 03' 13" north and
5° 17' 37" east.


2004-07-27

In een artikel in NRC van 11-7-2003, introduceerde George Beekman een ander middelpunt van Nederland. Neem gewoon halverwege de westelijke en oostelijke lengtegraad en halverwege de noordelijke en zuidelijke breedtegraad en je eindigt hier, in de Lange Duinen bij Soest in de provincie Utrecht. Hier plantte ik een stok. Mijn GPS gegevens staan genoemd

Centre of gravity.
In Putten, in the province of Gelderland is this point, erected 1984-09-15 and calculated by Frank Storbeck. When you pull the ring, the whole country will stay in balance.
My GPS reading (WGS84): 52 14.604N - 5 38.063 E.

2005-12-14

Dit is het zwaartepunt van Nederland. In Putten in de provincie Gelderland is dit punt, dat is opgericht op 15-9-1984 en berekend door Frank Storbeck. Als je Nederland aan de ring optilt blijft het land in balans.

The Onze Lieve Vrouwe Tower in Amersfoort in de province of Utrecht is the original cadastral centre of the Netherlands for the trigonometry.

For more convenien
t calculations, the centre is now placed at a point southeast of Paris, close to Joigny – Cézy.


Inside the tower a laser pmarks the spot.

2012-06-09

De Onze Lieve Vrouwe toren in Amersfoort in de provincie Utrecht is het oorspronkelijke nulpunt voor de Rijksdriehoeksmeting. Om rekentechnische redenen is dit middelpunt verplaatst van Amersfoort naar een punt ten Z.O. van Parijs, nabij Joigny - Cézy. In de toren geeft een laserstraal het nulpunt aan.

 

 If you have any information, questions etc. , please contact me.
Heb je meer informatie, vragen enz., neem dan s.v.p. contact op.

Top
5

2017-11-25