Genealogie van de familie Kalkman

Uit de Krimpenerwaard

[pagina 8]

Homepage

Achtergrond

Het rode Boek

Takken

Naamindex

Onze naam

Nieuw

eMail

English

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[pagina 9]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[pagina 10]

 

Vastgesteld kan worden dat onze Kalkmannen-stam zijn wortels in de Krimpenerwaard heeft geschoten. Dat proces heeft omstreeks drie en een halve eeuw geleden een aanvang genomen.

Plattegrond van Ouderkerk a.d. IJssel

(Alle kaartjes zijn ontleend aan de Gemeente-atlas van Nederland, samengesteld door J. Kuyper. Zij zijn van omstreeks 1865).

De boom heeft zich daarna voorspoedig ontwikkeld, met takken en zijtakken in velerlei richting. De genealogie legt daarvan getuigenis af.

Oudst bekende voorvader is Gillis Hendricszoon Kalckman, van wie mag worden verondersteld dat hij in 1615-1620 is geboren, vermoedelijk in Ouderkerk a.d. IJssel. Gillis is helaas voor de onderzoeker een vrij duistere figuur gebleven. Van zijn ouders weten we niets, behalve dan dat zijn vader Hendrik moet hebben geheten. Dieper spitten in de kerkelijke archieven heeft tot niets vermogen te leiden, gevolg van het feit dat de achternaam Kalkman op een vroeger tijdstip inde Krimpenerwaard blijkbaar nog niet leefde. De mensen werkten met namen als Jan Pieterszoon of Jannetje Klaasdochter, namen waarmee als zodanig voor een betrouwbare genealogie weinig of niets is te beginnen.

Elders in het land is de naam Kalkman – hoe dan ook geschreven - eveneens en soms eerder voorgekomen. Een paar voorbeelden.

In de Clemenskerk te Steenwijk ligt begraven Vrouwe Alijda Calckman, een dame van adellijke afkomst die getrouwd was met Jacobus Dannenbergh, secretaris van de gemeente Steenwijk. Alijda, die zeer vermogend schijnt te zijn geweest, moet geleefd hebben in het laatste kwart van de zeventiende en het eerste kwart van de achttiende eeuw. Precies is mij dat niet bekend. Haar voorgeslacht is trouwens ook achter een sluier verhuld gebleven.

In de eerste helft van de zeventiende eeuw en ook daarna nog waren in Den Haag verscheidene Kalkmannen te vinden. Van hen noem ik alleen maar Comelia Calckmans (ook Kalckman geschreven). Zij was getrouwd met Jochem van den Hill, een man van – vermoedelijk - Schotse afkomst. Zijn naam wordt later vernederlandst tot Hille.

Hoe dan ook: in het notarieel archief, ondergebracht in het Gemeentearchief van Den Haag, wordt Cornelia ettelijke malen vermeld in verband met nalatenschapsregelingen en kwesties betreffende onroerende goederen. Zij wordt in de stukken omschreven als. "concierge van Sijne Hoochihtshuys tot Geertruijdenberg". Haar man is "controleur van den stal van haer Kon. Hoogheid de prinses Royale". Paladijnen van de Oranjes dus. Uit Geertruidenberg - toentertijd ook wel geschreven als Geertruyt den Bergh - hebben overigens ook Kalkmannen van een latere generatie in de hofstad verblijf gehouden.

Op een wel vroeger tijdstip nog ontmoeten we in Den Haag de "orgeIbestormer" Jan Jansz. Calckman. Een kleurrijke figuur, deze Jan Jansz., die omstreeks 1565 het levenslicht moet hebben aanschouwd. Hij leefde in de tijd dat hier te lande verwoede discussies gaande waren over de vraag of het kerkorgel mocht worden gebruikt voor begeleiding van het psalmzingen of dat het voor dit doel ten stelligste diende te worden uitgebannen. Jan Jansz. was een fanatiek voorstander van het laatste. Hij heeft zich, schriftelijk en mondeling, in de controverse een actieve maar niet bepaald taktische strijder getoond. Nu, hij heeft het zwaar moeten bezuren want de kerkeraad van ‘s-Gravenhage heeft hem gedwongen volledig amende honorable te maken. 6)

Omstreeks het midden van de zeventiende eeuw was de naam Kalkman ook in Rotterdam en omstreken niet onbekend. De doop-, trouw- en dodenboeken van de gereformeerde kerk, ook van die kerk in Overschie, Hillegersberg en Delfshaven, vermelden er verscheidene. Onder hen een Meijndert Ariens Kalckman die aan het nageslacht wordt doorgegeven als haringkoper, koopman en reder. In ieder geval een man die zijn heil zocht in de commercie en die dat niet zonder succes deed, te oordelen naar de vele keren dat zijn naam in notariŽle akten voorkomt. Een Bartholomeus Kalckman, binnenschipper van professie, en een garentwijnder met de naam Maximiliaen Kalckman ben ik in oude kerkboeken en notariŽle stukken ook tegengekomen.

Noord-Holland heeft een talrijk geslacht Kalkman gekend, zo goed als Delft in de zeventiende eeuw reeds naamgenoten onder zijn burgers heeft geteld. In de tijd waarin onze stamvader Gillis Hendricz. leefde, was de naam Kalkman dus echt niet zo zeldzaam. De naam van de Krimpenerwaardse Kalkmannen is echter het best bestand geweest tegen destructieve invloeden van de tijd. Onze stam floreert in volle glorie. Daarentegen zijn andere Kalkmannen-geslachten in ons land uitgestorven of nagenoeg uitgestorven. Mijn langdurige en intensieve onderzoekingen hebben mij slechts eenmaal in aanraking gebracht met een Kalkman die in onze genealogie niet paste. Het was een nazaat van het Noord-Hollandse geslacht Kalkman. Een man met de naam Gillis Nicolaas Kalkman, wonende te Groningen.

Uitdrukkelijk moet worden vastgesteld dat het onmogelijk is gebleken een verbinding te construeren tussen het Kalkmannen-geslacht dat uit de Krimpenerwaard afkomstig is, en de geslachten Kalkman waarvan zojuist sprake is geweest. De Kalkmannen die in de genealogie, verderop in dit boek, zijn vermeld, vormen dus echt een zelfstandige gemeenschap.

[vorige]

[inhoud]

[volgende]

 

 

© 2000-2016 Theo J.F. Schalke, Zoetermeer/Netherlands. Het auteursrecht van de tekst van het boek berust bij de erfgenamen van P.N. Kalkman. De hier vermelde genealogische gegevens zijn nadrukkelijk uitsluitend bedoeld voor niet-commercieŽl en persoonlijk gebruik om tot een uitwisseling van gegevens te komen bij eventuele gezamenlijke voorouders. Alhoewel afzonderlijke feiten niet onder het auteursrecht vallen, is integrale overname van deze genealogische gegevens ten behoeve van publicatiedoeleinden door middel van druk, fotokopie, microfilm, CD-rom, BBS, database of Internet is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. 

Bij gebruik van de gegevens van deze website wordt verwacht dat bij de bronvermelding verwezen wordt naar de website "Genealogie en Historie van de Familie KALKMAN" van Theo J.F. Schalke en/of de andere auteurs en bewerkers zoals deze vermeld  zijn op de diverse pagina's.