Changes from Release 1.6.6 to 1.6.7 Verandert van Release 1.6.6 naar 1.6.7

Little Xpconnect was updated to 1.0.3. Little Xpconnect is bijgewerkt naar 1.0.3.

Little Navconnect was updated to 1.6.3. Little Navconnect is bijgewerkt naar 1.6.3.

Improvements verbeteringen

 • French translation by Patrick JUNG alias Patbest. Franse vertaling door Patrick JUNG alias Patbest.
 • Added TXT flight plan format usable by JARDesign or Rotate Simulations aircraft. Toegepast TXT-vluchtplanformaat bruikbaar door JARDesign- of Rotate Simulations-vliegtuigen.
 • Added adjustable limitation for maximum points of aircraft track. Toegevoegde instelbare beperking voor maximale punten van vliegtuigbaan.
 • Flight plan GPX export saves procedure points and altitude for route points now. Vluchtplan GPX-export slaat procedurepunten en hoogte op voor routepunten nu.

Bug Fixes Bugfixes

 • Fixed problem where procedures were assigned to the wrong runway in search window. Probleem opgelost waarbij procedures werden toegewezen aan de verkeerde startbaan in het zoekvenster.
 • No runway filter is now back in procedure search. No runway is nu terug in procedure zoeken.
 • Fixed errors in ATS route string generation where a DCT was inserted after SID or before STAR statement creating invalid routes. Vaste fouten bij het genereren van ATS-routekringen waarbij een DCT werd ingevoegd na SID of vóór STAR- instructie waardoor ongeldige routes werden gecreëerd.
 • Fixed problem where X-Plane basepath was not found as Save as or Export default path. Probleem opgelost waarbij X-plane basepath niet werd gevonden als Save as of Export default path.
 • Fixed exception when compiling new TACAN approach in P3D version 4.1. Vaste uitzondering bij het compileren van de nieuwe TACAN- benadering in P3D versie 4.1.
 • Fixes for translation support. Correcties voor vertaalondersteuning.
 • Fixed crash after startup when airport procedures changed. Crash na opstarten verholpen toen luchthavenprocedures veranderden.
 • Fixed problem with gap on map display and wrong distance calculation for SIDs starting with an initial fix . Probleem opgelost met gap on map display en verkeerde afstandsberekening voor SID's beginnend met een initiële fix .

Changes from Release 1.6.4 to 1.6.6 Verandert van Release 1.6.4 naar 1.6.6

Version 1.6.5 was an internal beta release. Versie 1.6.5 was een interne bètaversie.

Improvements verbeteringen

 • Added OpenAir airspace format compilation for X-PLane. OpenAir luchtruimformaat-compilatie toegevoegd voor X-Plane. Also reading airspace files from from YOUR_DOCUMENTS_DIR/Little Navmap/X-Plane Airspaces . Ook luchtruimbestanden lezen van van YOUR_DOCUMENTS_DIR/Little Navmap/X-Plane Airspaces . You have to create the Little Navmap/X-Plane Airspaces directory manually. Je moet de Little Navmap/X-Plane Airspaces map handmatig maken.
 • Added new airspace types Wave Window and Glider Prohibited . Nieuwe luchtruimtypen toegevoegd Wave Window en Glider Prohibited .
 • Removed restrictions on user defined waypoint names. Beperkingen op gebruikersgedefinieerde waypointnamen verwijderd. Names are now adjusted according to flight plan format when saving. Namen worden nu bij het opslaan aangepast volgens het vliegplanformaat.
 • Enabled user defined waypoint names for X-Plane FMS format. Enabled gebruiker gedefinieerde waypoint namen voor X-Plane FMS- formaat.
 • Changed rating checkbox to drop down list in airport search. Gewijzigde beoordelingscheckbox om naar de vervolgkeuzelijst te gaan bij zoeken op luchthaven.
 • X-Plane 3D airport state is now considered when calculating rating . X-Plane 3D-luchthavenstatus wordt nu overwogen bij het berekenen van de beoordeling .
 • Added display of simulator type to connection status in statusbar. Weergave van het simulatortype toegevoegd aan de verbindingsstatus in de statusbalk.
 • Airspace buttons are now disabled if no airspaces are loaded. Luchtruimknoppen zijn nu uitgeschakeld als er geen luchtruimten zijn geladen.
 • Now clipping long airport and user waypoint names on map. Nu knippen lange namen van luchthaven- en gebruikerswaypoints op de kaart.
 • Removed no SimConnect header label in connect dialog. no SimConnect verwijderd in het dialoogvenster Verbinden.
 • Added display of AIRAC cycle to database dialog (X-Plane only). Weergave van AIRAC-cyclus toegevoegd aan databasedialoog (alleen X-vlak).
 • Added scenery file display for airspaces in information window. Toegevoegde scenery bestandsweergave voor luchtruimtes in informatievenster.
 • Added download button to update notification dialog. Downloadknop toegevoegd om meldingsdialoogvenster bij te werken.
 • Better error handling and reporting of too old files with version < 850 when loading X-Plane scenery. Betere foutafhandeling en rapportage van te oude bestanden met versie <850 bij het laden van X-Plane-landschap. Now checking X-Plane CIFP filenames before loading. Controleer nu de CIFP-bestandsnamen voor het C-vlak voordat u deze laadt.
 • Now showing dialog on certain crash types to avoid silent crash to desktop. Toont nu een dialoogvenster over bepaalde soorten crashes om een ​​stille crash naar desktop te voorkomen.
 • Made loading of add-on.xml more robust for files with wrong encoding. Het laden van add-on.xml robuuster gemaakt voor bestanden met verkeerde codering.
 • Added coordinates to CSV export to clipboard from flight plan and search result tables. Coördinaten toegevoegd aan CSV-export naar klembord vanuit vliegplan- en zoekresultaattabellen.

Bug Fixes Bugfixes

 • Offline map themes Atlas and Simple : Fixed missing lakes in map. Offline kaartthema's Atlas en Simple : verdwenen meren in kaart.
 • Fixed problem loading FS9 flight plans. Probleem met het laden van FS9- vliegplannen opgelost.
 • Attempt to fix zoom distance creep while using moving map. Probeer de zoomafstand te corrigeren tijdens het gebruik van de bewegende kaart.
 • Fixed error in airspace copy process from older database schemes where bounding rectangle was messed up. Vaste fout in het luchtruimkopieproces van oudere databaseschema's waarbij de begrenzingsrechthoek werd verknoeid. This resulted in an Too many objects message in the statusbar. Dit resulteerde in een Too many objects bericht in de statusbalk.
 • Solved problem with gaps between SIDs, STARs and the respective transitions resulting in wrong display and distance calculation. Opgelost probleem met hiaten tussen SID's, STAR's en de respectieve overgangen resulterend in foutieve weergave en afstandsberekening.
 • Fixed problem where STAR was not reloaded after database switch. Probleem opgelost waarbij STAR niet werd herladen na databaseschakeling.
 • Fixed issue where airspace display was not updated when changing cruise altitude with empty flight plan. Probleem opgelost waarbij de weergave van het luchtruim niet werd geactualiseerd bij het wijzigen van de kruishoogte met een leeg vliegplan.
 • Fixed user waypoint format for FLP so that it can be reloaded. Vaste user waypoint-indeling voor FLP zodat deze opnieuw kan worden geladen.
 • Fixed confusing 0 errors dialog appearing after loading X-Plane database successfully. Vast verwarrend 0 errors dialoogvenster verschijnt na het laden van X-Plane database met succes.
 • Fixed Connect on startup checkbox state not saved in some cases. Vaste Connect on startup staat niet in sommige gevallen opgeslagen.
 • Fixed status bar connection indication remaining in disconnected state sometimes. Vaste statusbalk verbindingsindicatie blijft soms in niet-verbonden toestand.
 • Fixed potential crash on failing network connection. Vaste potentiële crash bij falende netwerkverbinding.

Changes from Release 1.6.3 to 1.6.4 Verandert van release 1.6.3 naar 1.6.4

 • Fixed crashes when reading X-Plane CIFP files with unknown approach type. Vaste crashes bij het lezen van X-Plane CIFP-bestanden met een onbekend naderingstype.
 • Fixed crash with older X-Plane apt.dat files where runway name for VASI is missing. Vaste crash met oudere X-Plane apt.dat bestanden waarvan de runway-naam voor VASI ontbreekt.
 • Fixed error where altitude restrictions were not recognized when given as flight levels. Vaste fout waarbij hoogtebeperkingen niet werden herkend wanneer deze werden opgegeven als vluchtniveaus.
 • Enabled support for older apt.dat files with version down to 850. Ondersteuning ingeschakeld voor oudere apt.dat bestanden met versie tot 850.
 • Added support for all altitude restriction types in procedures. Ondersteuning toegevoegd voor alle hoogtebeperkingen in procedures.
 • Improved error reporting reading X-Plane dat files to avoid crash to desktop. Verbeterde foutrapportage voor het lezen van X-Plane dat- bestanden om crashen op het bureaublad te voorkomen.
 • Added error collection for X-Plane compiler. Foutmeldingen toegevoegd voor X-Plane-compiler. Now only stops reading the current file on error. Nu stopt alleen het lezen van het huidige bestand op fout.
 • Added workaround for P3D v4 add-on.xml files with inconsistent encoding. Tijdelijke oplossing toegevoegd voor P3D v4 add-on.xml-bestanden met inconsistente codering.
 • Fixed inconsistencies around context menus and procedure restriction display. Inconsistenties opgelost rond contextmenu's en procedurebeperking .
 • Moved hidden URL to top in update notification dialog. Verborgen URL naar boven verplaatst in het dialoogvenster met updatemeldingen.
 • Updated included PDF manual. Bijgewerkte opgenomen PDF-handleiding.

See the include file CHANGELOG.txt for a detailed list of all changes across all versions. Zie het include-bestand CHANGELOG.txt voor een gedetailleerde lijst van alle wijzigingen voor alle versies.

results matching " resultaten die overeenkomen " " "

  No results matching " Geen overeenkomende resultaten " "