Tips and Tricks Tips en trucs

Show all Navaid Ranges of a Flight Plan Toon alle Navaid Ranges van een vluchtplan

Select all legs in the flight plan table, then right click on any leg and select Show Navaid Range Selecteer alle poten in de Show Navaid Range tabel, klik met de rechtermuisknop op een poot en selecteer Show Navaid Range Toon Navaid-bereik . . This will place a range ring around every radio navaid in the flight plan. Dit plaatst een bereik rond elke radio- navigatie in het vluchtplan.

See also Show Navaid range . Zie ook Toon Navaid-bereik .

Remove the range rings by selecting Remove all Range Rings and Distance Measurements Verwijder de afstandsringen door Remove all Range Rings and Distance Measurements Verwijder alle afstandsringen en afstandsmetingen . .

Bereik ringen

Use the measurment lines to get a VOR Radial Intersection Gebruik de meetlijnen om een ​​VOR-radiale kruispunt te krijgen

Measurment lines can start at airports or navaids where they use the magnetic variation if available. Meetlijnen kunnen starten op luchthavens of navaids waar ze de magnetische variatie gebruiken, indien beschikbaar. You can use them to find an airport by radial and distance if you like to navigate the old fashioned way. Je kunt ze gebruiken om een ​​luchthaven op radiale afstand en afstand te vinden als je op een ouderwetse manier wilt navigeren.

Below is an example that gets radial and distance from two VORs for ETUO . Hieronder ziet u een voorbeeld dat radiaal wordt en de afstand tot twee VOR's voor ETUO . Measurement lines can also start at NDBs or waypoints. Meetlijnen kunnen ook beginnen bij NDB's of waypoints. Note the suffix M which indicates magnetic course. Let op het achtervoegsel M dat de magnetische koers aangeeft.

See also Measure GC Distance from here and Measure Rhumb Distance from here . Zie ook GC afstand meten vanaf hier en afstand Rhumb meten vanaf hier .

VOR Radials

The same can be used when flying airways without GPS. Hetzelfde kan worden gebruikt bij het vliegen van luchtwegen zonder GPS. In the example below fly 323 degrees magnetic to VOR SFD (radial 143). In het onderstaande voorbeeld vlieg 323 graden magnetisch naar VOR SFD (radiaal 143). You are at WAFFU when the DME shows 13.7 nautical miles. Je bent bij WAFFU als de DME 13,7 nautische mijlen toont. Then turn left to 280°M until you intercept 302° to GWC . Draai vervolgens naar links tot 280 ° M totdat u 302 ° tot GWC .

VOR Airways

Use the measurment lines for Approach Guidance Gebruik de meetlijnen voor Approach Guidance

Right click on the airport and choose Measure Rhumb Distance from here Klik met de rechtermuisknop op de luchthaven en kies Measure Rhumb Distance from here Meet afstand Rhumb vanaf hier . . Pull the line using the opposing course to 3 nautical miles out to get guidance for the final approach. Trek aan de lijn met de tegenoverliggende koers tot 3 nautische mijlen uit om begeleiding te krijgen voor de laatste nadering.

Aanpak begeleiding

Search for Add-On Airports Zoeken naar add-on luchthavens

You can use the scenery path to look for add-on airports of a certain developer. U kunt het scenery-pad gebruiken om naar add-on-luchthavens van een bepaalde ontwikkelaar te zoeken. Click on one of the add-on airports and copy the relevant part of the path from the information window. Klik op een van de add-on-luchthavens en kopieer het relevante deel van het pad vanuit het informatievenster. Insert this path fragment into the Scenery Path input field in the airports tab of the search dock window. Voeg dit padfragment in het invoerveld Scenery Path in het tabblad luchthavens van het zoekdokvenster in. Add * at the beginning and at the end since it only a path fragment. Voeg * aan het begin en aan het einde omdat het slechts een padfragment is.

See also Text Filters . Zie ook Tekstfilters .

Select all in the result table to get all airports highlighted on the map. Selecteer alles in de resultatentabel om alle luchthavens op de kaart te markeren.

Zoek Add-On

Use the Search Function to plan a Round the World Trip Gebruik de zoekfunctie om een ​​Round the World-reis te plannen

The spatial search function is useful to plan a round the world tour. De ruimtelijke zoekfunctie is handig om een ​​ronde rond de wereldtour te plannen. Assume you'd like to go east: Stel dat je naar het oosten wilt gaan:

 1. Got to the dock window Search , right click into the result table and select Reset Search Ga naar het dokvenster Search , klik met de rechtermuisknop in de resultatentabel en selecteer Reset Search Reset Zoeken to get rid of all search criteria that may affect the query. om alle zoekcriteria te verwijderen die van invloed kunnen zijn op de vraag.
 2. Set your departure airport. Stel uw vertrekluchthaven in.
 3. Right click on your departure airport in the search or on the map and select Set Center for Distance Search Klik met de rechtermuisknop op uw vertrekluchthaven in de zoekopdracht of op de kaart en selecteer Set Center for Distance Search Stel centrum in voor zoeken op afstand . . This is the center point for the spatial search. Dit is het middelpunt voor het ruimtelijk zoeken.
 4. Add any additional criteria in the search like lighted runways, procedures, fuel, minimum runway length and more. Voeg aanvullende criteria toe aan de zoekopdracht zoals verlichte startbanen, procedures, brandstof, minimale startbaanlengte en meer.
 5. Adjust the minimum and maximum distance, set direction to East and click the checkbox before Distance . Pas de minimum- en maximumafstand aan, stel de richting in op East en klik op het selectievakje vóór Distance .
 6. Select all in the result table to see the airports on the map. Selecteer alles in de resultatentabel om de luchthavens op de kaart te bekijken.
 7. Choose your next destination airport. Kies uw volgende luchthaven van bestemming.
 8. Add as destination. Voeg toe als bestemming.
 9. Calculate plan. Bereken plan.
 10. Fly. Vlieg.
 11. Back to 2. until you are done around the world. Terug naar 2. totdat je klaar bent over de hele wereld.

Picture below shows a query result for airports in the east. Onderstaande afbeelding toont een query-resultaat voor luchthavens in het oosten. Note that the black/yellow highlight circles have tooltips too no matter if the airport is visible or not. Merk op dat de zwart / gele markeercirkels ook knopinfo hebben, ongeacht of de luchthaven zichtbaar is of niet.

Aanpak begeleiding

results matching " resultaten die overeenkomen " " "

  No results matching " Geen overeenkomende resultaten " "