Building a VFR Flight Plan Een VFR-vluchtplan opstellen

General Algemeen

This tutorial will show how to create a simple flight plan based on the map and its context menus. Deze tutorial laat zien hoe je een eenvoudig vluchtplan maakt op basis van de kaart en de contextmenu's.

The flight will take us through the lovely valleys of the French alps. De vlucht voert ons door de prachtige valleien van de Franse Alpen. You can use this flight plan for any small aircraft like the free Flight1 Cessna 162 SkyCatcher or the default Cessna 172. U kunt dit vliegplan gebruiken voor elk klein vliegtuig zoals de gratis Flight1 Cessna 162 SkyCatcher of de standaard Cessna 172.

The flight will only go through Class E airspace. De vlucht zal alleen door Klasse E luchtruim gaan. There is no need to contact ATC. Het is niet nodig om contact op te nemen met ATC.

The flight plan is: Meythet (LFLP) Parking 11, Ramp GA Small to Challes-les-Eaux (LFLE), 41 nm, 0 h 24 m, Direct Het vluchtplan is: Meythet (LFLP) Parking 11, Ramp GA Small tot Challes-les-Eaux (LFLE), 41 nm, 0 h 24 m, Direct

Departure Airport Vertrek luchthaven

Find the departure airport: Click into the map and zoom to the French Alps. Zoek de luchthaven van vertrek: Klik op de kaart en zoom in naar de Franse Alpen. You can use the following functions to navigate: U kunt de volgende functies gebruiken om te navigeren:

 • The map overlay on the left. De kaart-overlay aan de linkerkant.
 • The mouse (click and drag) to move and the mousewheel to zoom. De muis (klikken en slepen) om te verplaatsen en het muiswiel om in te zoomen.
 • The cursor keys to move and the keys + and - for zooming in and out (click into the map window to activate it before using the keys). De cursortoetsen om te verplaatsen en de toetsen + en - om in en uit te zoomen (klik in het kaartvenster om het te activeren voordat u de toetsen gebruikt).

Use the back Gebruik de achterkant Terug and forward en vooruit Vooruit buttons to jump in the position history like a web browser. knoppen om in de positiegeschiedenis te springen, zoals een webbrowser.

See also Map Display . Zie ook Kaartweergave .

Look for the departure airport Meythet (LFLP) around here: Kijk hier voor de vertrekluchthaven Meythet (LFLP) : Meythet (LFLP) Closer with tooltip: Dichter bij tooltip: Meythet (LFLP) Tooltip

Now: Nu:

 • Zoom in until you see the airport diagram showing taxiways, runway details, parking positions and more. Zoom in totdat u het luchthavendiagram ziet met taxibanen, details over de startbaan, parkeerposities en meer.
 • Zoom in further until you see the white parking numbers. Zoom verder in tot je de witte parkeernummers ziet.
 • Right click on the center of one of the green ramp parking spots (11 is used here). Klik met de rechtermuisknop op het midden van een van de groene parkeerplekken (hier wordt 11 gebruikt).
 • Choose Select Airport Meythet (LFLP) / Parking 11 as Flight Plan Departure Kies Select Airport Meythet (LFLP) / Parking 11 as Flight Plan Departure Selecteer luchthaven / parkeren als vertrekpunt van het vluchtplan in the context menu. in het contextmenu.

Meythet (LFLP) Parkeren

This will select your departure parking position which will be highlighted by a black/yellow circle. Hiermee wordt uw vertrekparkeerplaats geselecteerd die wordt gemarkeerd door een zwart / gele cirkel. The airport will be added to the flight plan as departure too. De luchthaven wordt als vertrekpunt toegevoegd aan het vluchtplan.

You can also click on the airport icon and select it for departure. U kunt ook op het luchthavenpictogram klikken en het voor vertrek selecteren. A runway will be automatically assigned as departure position. Een startbaan wordt automatisch toegewezen als vertrekpositie.

En Route Waypoints En route-waypoints

We add the waypoints now: We voegen nu de waypoints toe:

 • Scroll along the valley to the south east across the lake Lac d'Annecy. Blader door de vallei naar het zuidoosten over het meer Lac d'Annecy.
 • Click Append Position to Flight Plan Klik op Append Position to Flight Plan Positie toevoegen aan vluchtplan . . The clicked position will be added as an user defined waypoint to the end of your plan. De geklikte positie wordt als een door de gebruiker gedefinieerd waypoint toegevoegd aan het einde van uw plan.

Click undo Klik op Ongedaan maken ongedaan maken or redo of opnieuw uitvoeren opnieuw if you don't like what you just added. als je het niet leuk vindt wat je zojuist hebt toegevoegd.

Voeg een waypoint toe

Another function is Add Position to Flight Plan Een andere functie is Add Position to Flight Plan Positie toevoegen aan vluchtplan which will insert the clicked position to the nearest flight plan leg. waarmee de geklikte positie wordt ingevoegd in het dichtstbijzijnde been van het vluchtplan. You can use this to add user defined positions, airports or navaids in the middle of a flight plan. U kunt dit gebruiken om door de gebruiker gedefinieerde posities, luchthavens of navaids in het midden van een vluchtplan toe te voegen. The nearest leg will be chosen automatically by Little Navmap . De dichtstbijzijnde etappe wordt automatisch gekozen door Little Navmap .

Little Navmap will automatically assign names to the user defined waypoints. Little Navmap wijst automatisch namen toe aan de door de gebruiker gedefinieerde waypoints. You can leave these as they are or replace them with a more meaningful name. U kunt deze laten zoals ze zijn of ze vervangen door een betekenisvollere naam.

To change a waypoint name right click on the user waypoint and select Edit Name of User Waypoint Als u de naam van een waypoint wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op het waypoint van de gebruiker en selecteert u Edit Name of User Waypoint Bewerk de naam van het gebruikers-waypoint . . Use nearby villages, mountains, lakes or other points of interest. Gebruik nabijgelegen dorpen, bergen, meren of andere interessante plaatsen.

The flight simulator limits the name to a certain length and to certain characters. De vluchtsimulator beperkt de naam tot een bepaalde lengte en tot bepaalde karakters. Nothing will be added to the name if it is too long or if you type the wrong characters. Er wordt niets aan de naam toegevoegd als deze te lang is of als u de verkeerde tekens typt.

Bewerk de naam van het waypoint

Keep adding points and stay away from the mountains until you're at Challes-les-Eaux (LFLE) . Blijf punten toevoegen en blijf weg van de bergen tot je bij Challes-les-Eaux (LFLE) .

Destination Airport Bestemming vliegveld

To add the destination: Om de bestemming toe te voegen:

 • Right click on Challes-les-Eaux (LFLE) Klik met de rechtermuisknop op Challes-les-Eaux (LFLE)
 • Select Set Airport as Flight Plan Destination Selecteer Set Airport as Flight Plan Destination Stel luchthaven in als vluchtbestemming . .

Selecteer bestemming

Now there is a flight plan. Nu is er een vliegplan. Yours might look a bit different. Die van jou zien er misschien wat anders uit.

VFR-vluchtplan

You can also use the drag and drop feature to move points or add new ones. U kunt ook de functie slepen en neerzetten gebruiken om punten te verplaatsen of nieuwe toe te voegen. Enable it by checking Flight Plan -> Edit Flight Plan on Map Schakel dit in door Flight Plan controleren -> Edit Flight Plan on Map Vluchtplan op kaart bewerken and click on a flight plan waypoint to move it. en klik op een waypoint van een vluchtplan om het te verplaatsen. Click on a flight plan leg to add a new waypoint into this leg. Klik op een vluchtplanpoot om een ​​nieuw waypoint toe te voegen aan deze etappe.

See Map Flight Plan Editing for more information. Zie Kaart vliegplan bewerken voor meer informatie.

Cruise Altitude Cruise hoogte

Change the flight plan type to VFR if not already done. Wijzig het vluchtplantype in VFR als dit nog niet is gebeurd.

Vluchtplantype

Now check the cruise altitude: Controleer nu de kruishoogte:

 • Look at the flight plan elevation profile. Kijk naar het hoogteprofiel van het vluchtplan. There is a red line indicating the minimum safe altitude. Er is een rode lijn die de minimale veilige hoogte aangeeft.
 • Adjust the flight plan cruise altitude until you're above the red line. Pas de kruishoogte van het vluchtplan aan totdat u boven de rode lijn staat.
 • Select Flight Plan -> Adjust Flight Plan Altitude Selecteer Flight Plan -> Adjust Flight Plan Altitude Pas de hoogte van het vliegplan aan to get the correct altitude adjusted by the hemispherical rule. om de juiste hoogte te krijgen, aangepast door de halfbolvormige regel.

Note that the default hemispherical rule is not correct for France until you change it in the options dialog, but I'll avoid this for the sake of simplicity now. Merk op dat de standaard halfbolvormige regel niet correct is voor Frankrijk totdat u deze in het dialoogvenster met opties wijzigt, maar ik zal dit omwille van de eenvoud nu vermijden.

Hoogteprofiel

You probably noticed that you will get close to ground near the destination. U hebt waarschijnlijk gemerkt dat u dichtbij de bestemming dicht bij de grond zult komen. Be prepared to circumvent some mountains there. Wees voorbereid om sommige bergen daar te omzeilen.

Airspaces luchtruim

Now look if your flight plan touches any airspaces. Kijk nu of uw vluchtplan luchtruimtes raakt.

Click into one of the airspaces nearby start and destination and have a look at the information dock window. Klik in een van de luchtruimten in de buurt van start en bestemming en bekijk het informatiedokvenster. There are several airspaces: Er zijn verschillende luchtruimten:

 • Geneva TMA Sector 8 which starts at 9,500 feet above mean sea level (MSL). Geneva TMA Sector 8 die begint op 9.500 voet boven gemiddeld zeeniveau (MSL). This is higher than our cruise altitude and won't affect us. Dit is hoger dan onze kruishoogte en heeft geen invloed op ons.
 • Two Class E airspaces. Twee klasse E-luchtruimten. The information window notes for these: Controlled, IFR and VFR, ATC clearance required for IFR only . Het informatievenster vermeldt deze: Controlled, IFR and VFR, ATC clearance required for IFR only . No problem because we will fly using VFR. Geen probleem, want we vliegen met VFR.

The situation is similar at the destination. De situatie is vergelijkbaar op de bestemming.

luchtruim

Groundspeed Grondsnelheid

Now adjust the speed to your expected ground speed. Stel nu de snelheid in op uw verwachte rijsnelheid. This allows the program to estimate flying time for the whole plan and for the legs. Hiermee kan het programma de vliegtijd schatten voor het hele plan en voor de benen.

The speed is saved as an annotation in the PLN file. De snelheid wordt opgeslagen als een annotatie in het PLN- bestand. So when you load the plan into Little Navmap it will restore the given speed. Dus wanneer je het plan in Little Navmap laadt , zal het de gegeven snelheid herstellen. The speed value has no effect in the simulator. De snelheidswaarde heeft geen effect in de simulator.

Note that the plan is static and will not change during flight. Merk op dat het plan statisch is en niet verandert tijdens de vlucht.

Kruissnelheid

Save the plan using File -> Save Flight Plan Sla het plan op met behulp van File -> Save Flight Plan Vliegplan opslaan . . The program usually finds the right directory for the flight plans and gives a sensible name by default. Het programma vindt meestal de juiste map voor de vluchtplannen en geeft standaard een goede naam.

Flying vliegend

Follow the steps below to get a moving map and see your aircraft in Little Navmap : Volg de onderstaande stappen om een ​​bewegende kaart te krijgen en uw vliegtuig te zien in Little Navmap :

 • Open the dialog Connect using Tools -> Flight Simulator Connection Open het dialoogvenster Connect met Tools -> Flight Simulator Connection Flight Simulator-verbinding and check if Connect automatically is selected. en controleer of Connect automatically is geselecteerd. Enable it if not. Schakel het in als dit niet het geval is. Little Navmap will find the simulator no matter if it is already started or will be started later. Little Navmap zal de simulator vinden, ongeacht of deze al is gestart of later zal worden gestart. Connect Dialog
 • Click Connect which will close the dialog. Klik op Connect om het dialoogvenster te sluiten.
 • Enable Map -> Center Aircraft Schakel Map -> Center Aircraft Centrum vliegtuigen . . The map will jump to the simulator aircraft and keep it centered if an active flight is loaded, ie the simulator is not in the opening screen. De kaart springt naar het simulatorvliegtuig en houdt het gecentreerd als een actieve vlucht wordt geladen, dwz de simulator bevindt zich niet in het openingsscherm.
 • Start the simulator if not already done, load the flight plan and go flying. Start de simulator als dit nog niet gebeurd is, laad het vluchtplan en ga vliegen.

See also Connecting to a Flight Simulator . Zie ook Verbinding maken met een vluchtsimulator .

Looking at Places while Flying Kijken naar plaatsen tijdens het vliegen

The program will stop following your aircraft if you start any action that zooms in to an airport or navaid (double click, toolbar button or link in the information window): Het programma stopt met het volgen van je vliegtuig als je een actie start die inzoomt op een luchthaven of navigatiesysteem (dubbelklik, werkbalkknop of link in het informatievenster):

 • Double click on the destination airport for example to zoom to the airport diagram. Dubbelklik bijvoorbeeld op de luchthaven van bestemming om in te zoomen op het luchthavendiagram.
 • When done click the back button Als u klaar bent, klikt u op de knop Terug Terug until you are back at your aircraft. totdat je weer bij je vliegtuig bent.
 • Then enable Map -> Center Aircraft Schakel vervolgens Map -> Center Aircraft Centrum vliegtuigen again to keep the aircraft centered. nogmaals om het vliegtuig gecentreerd te houden.

results matching " resultaten die overeenkomen " " "

  No results matching " Geen overeenkomende resultaten " "