Building an IFR Flight Plan with Approach Procedures Bouw van een IFR-vluchtplan met aanpakprocedures

This tutorial will show you how to create a more complex IFR flight plan including approach procedures. Deze zelfstudie laat u zien hoe u een complexer IFR-vliegplan kunt maken, inclusief naderingsprocedures. It introduces the advanced airport search functionality and the automatic flight plan calculation. Het introduceert de geavanceerde luchthavenzoekfunctie en de automatische berekening van het vliegplan.

While this tutorial looks quite lengthy it is normally a matter of half a minute to get a flight plan if you know where to go. Hoewel deze tutorial behoorlijk lang duurt, is het normaal gesproken een kwestie van een halve minuut om een ​​vluchtplan te krijgen als je weet waar je heen moet. The planning effort shown here is bigger to highlight some of the more advanced features of the program. De hier getoonde planningsinspanning is groter om enkele van de geavanceerdere functies van het programma te benadrukken.

You should at least read through the VFR tutorial Building a VFR Flight Plan . Je moet op zijn minst de VFR-tutorial doorlezen om een VFR-vluchtplan te bouwen .

The flight plan will go across the UK using an IFR capable aircraft. Het vliegplan zal het VK doorkruisen met een IFR-geschikt vliegtuig. Its maximum range should be more than 600 nautical miles including reserves and a cruise altitude of 10,000 feet. Het maximale bereik moet meer zijn dan 600 zeemijlen inclusief reserves en een kruishoogte van 10.000 voet.

I will not go into detailed fuel planning procedures in this tutorial. Ik zal niet ingaan op gedetailleerde procedures voor brandstofplanning in deze zelfstudie. That is another story for another time. Dat is een ander verhaal voor een andere keer.

The tutorial assumes the following preconditions: De tutorial veronderstelt de volgende randvoorwaarden:

 • You left your aircraft at Bembridge (EGHJ) at the end of the last flight or treat this as you home base. U hebt uw vliegtuig aan het einde van de laatste vlucht bij Bembridge (EGHJ) of behandelt dit als uw thuisbasis.
 • You don't know where you want to fly today. Je weet niet waar je vandaag heen wilt vliegen.
 • You know the requirements for your aircraft: U kent de vereisten voor uw vliegtuig:
  • Range reeks
  • Minimum runway length Minimale lengte van de baan
  • Hard runways Harde landingsbanen
  • Need a parking spot at the destination Een parkeerplaats op de bestemming nodig
  • Fuel for flying back Brandstof om terug te vliegen

Cleanup Search Cleanup Search

Go to the dock window Search and follow the steps below: Ga naar het dokvenster Search en volg de onderstaande stappen:

 • Right click into the result table and select Reset Search Klik met de rechtermuisknop in de resultatentabel en selecteer Reset Search Reset Zoeken to get rid of all search criteria that may affect the query. om alle zoekcriteria te verwijderen die van invloed kunnen zijn op de vraag.
 • Click the menu button Klik op de menuknop Menuknop and make sure that the search groups Facilities , Runway , Parking and Distance from Mark are checked. en zorg ervoor dat de zoekgroepen Facilities , Runway , Parking en Distance from Mark zijn aangevinkt. Deselect all others you don't need. Deselecteer alle andere die u niet nodig heeft.

Zoekactie voorbereiden

Assign Departure Vertrek toewijzen

Now look for the departure airport: Zoek nu naar de luchthaven van vertrek:

 • Enter EGHJ in the ICAO Code search field on the top left (case does not matter). Voer EGHJ in het zoekveld van ICAO Code linksboven in (het geval doet er niet toe).
 • Right click on the airport in the result table. Klik met de rechtermuisknop op de luchthaven in de resultatentabel.
 • Choose Set as Flight Plan Departure Kies Set as Flight Plan Departure Instellen als vertrekpunt vliegplan . . This will assign a default runway as a start position . Hiermee wordt een standaardbaan als startpositie toegewezen.

Vertrek toewijzen

Your flight plan has one entry now. Je vliegplan heeft nu één inzending. This is already sufficient if you want to fly a pattern and like to see distance, speed and time information to the airport. Dit is al voldoende als je een patroon wilt vliegen en graag informatie over de afstand, snelheid en tijd wilt zien op de luchthaven.

Starting from a runway is not quite realistic. Starten vanaf een startbaan is niet helemaal realistisch. Let's select a parking position: Laten we een parkeerpositie selecteren:

 • Go to Flight Plan -> Select a Start Position for Departure Ga naar Flight Plan -> Select a Start Position for Departure Selecteer een startpositie voor vertrek . .
 • Choose one of the GA small ramp positions. Kies een van de GA kleine hellingposities.
 • Click Ok and the position will be highlighted on the map. Klik op Ok en de positie wordt gemarkeerd op de kaart.

Wijs parkeren toe

Alternatively you can also select the start position directly on the map's context menu as described in the VFR tutorial . Als alternatief kunt u ook de startpositie rechtstreeks in het contextmenu van de kaart selecteren, zoals beschreven in de VFR-zelfstudie .

See also Set as Flight Plan Departure Zie ook Instellen als vertrekpunt vliegplan

Search for Destination Zoeken naar bestemming

Now look for a suitable destination airport: Zoek nu naar een geschikte luchthaven van bestemming:

 • Right click on EGHJ in the search result again. Klik EGHJ met de rechtermuisknop op EGHJ in het zoekresultaat.
 • Select Set Center for Distance Search Selecteer Set Center for Distance Search Stel centrum in voor zoeken op afstand . . You can also do this in the map. Je kunt dit ook op de kaart doen. This is the center point for the spatial search. Dit is het middelpunt voor het ruimtelijk zoeken.
 • Clear the ICAO Code search field now (it is a common mistake to leave the text fields filled when doing distance searches which will give you an empty result table). Wis het ICAO Code zoekveld nu (het is een veelgemaakte fout om de tekstvelden ingevuld te laten bij het zoeken op afstand, waardoor u een lege resultaattabel krijgt).

We will now look for airports that are in range of the aircraft but not too close. We gaan nu op zoek naar luchthavens die zich binnen het bereik van het vliegtuig bevinden, maar niet te dichtbij zijn. Also, certain criteria have to be fulfilled, like having parking spots that fit the aircraft and a runway which is long enough. Ook moet aan bepaalde criteria worden voldaan, zoals parkeerplaatsen die in het vliegtuig passen en een landingsbaan die lang genoeg is.

You can also find airports in aircraft range by using the range rings where you can right click into the map on your departure airport and select Show Range Rings Je kunt ook vliegvelden in het vliegtuigbereik vinden door de afstandsringen te gebruiken, waar je met de rechtermuisknop in de kaart op je vertrekluchthaven kunt klikken en Afstandsringen Show Range Rings selecteren Toon bereikringen , although this function does not allow the detailed airport filters. , hoewel deze functie de gedetailleerde luchthavenfilters niet toestaat.

We will use the spatial search instead of range rings since we'd like to see only suitable airports for out aircraft. We zullen de ruimtelijke zoekopdracht gebruiken in plaats van bereikringen, omdat we alleen geschikte luchthavens voor uit vliegtuigen willen zien.

Check the following in the airport search tab: Controleer het volgende op het tabblad luchthaven zoeken:

 1. Rating : We'd like to get airports that are either add-ons or have basic scenery requirements, like taxiways, parking spots and more. Rating : we willen graag luchthavens hebben die ofwel add-ons zijn of basisvereisten voor het landschap hebben, zoals taxibanen, parkeerplaatsen en meer. Everything else is boring. Al het andere is saai.
 2. Procedures : Show only airports that have procedures to spice up the approach a bit. Procedures : laat alleen luchthavens zien met procedures om de aanpak een beetje op te peppen.
 3. Deselect Military and Closed (click the checkboxes twice): This will return only civilian airports and avoid airports that have all runways closed. Deselecteer Military en Closed (klik twee keer op de selectievakjes): hiermee worden alleen civiele luchthavens geretourneerd en worden luchthavens met alle start- en landingsbanen gesloten.
 4. Also check Avgas so we can fill up for our return trip and don't have beg for fuel at a nearby road. Controleer ook Avgas zodat we kunnen tanken voor onze terugreis en niet om brandstof hoeven te smeken op een nabijgelegen weg.
 5. In the combo box Any or no Ramp select At least Ramp GA small . In de keuzelijst met invoervak Any or no Ramp selecteert u At least Ramp GA small . This will include only airports in the result that have suitable parking spots. Dit omvat alleen luchthavens in het resultaat met geschikte parkeerplaatsen .
 6. In the combo box Any Surface select Any is Hard to avoid airports having only soft surfaced runways. In de keuzelijst Any Surface selecteert u Any is Hard om te voorkomen dat luchthavens alleen landingsbanen met zachte ondergrond hebben.
 7. Select a minimum runway length of 2,500 feet for your aircraft in the field Runways: Min: . Selecteer een minimale startbaanlengte van 2500 voet voor uw vliegtuig in het veld Runways: Min:

See also Search Dock Window - Airports and Navaids . Zie ook Zoeken Dock-venster - Luchthavens en Navaids .

You can also limit the maximum runway length if you are looking for a short landing challenge, but not now. Je kunt ook de maximale startbaanlengte beperken als je op zoek bent naar een korte landing-uitdaging, maar nu niet.

The search result changes on the fly while doing all these adjustments, though we are not there yet: Het zoekresultaat verandert on the fly terwijl je al deze aanpassingen doet, hoewel we er nog niet zijn:

 • Check Distance: to activate the spatial search. Check Distance: om de ruimtelijke zoekopdracht te activeren.
 • Change the maximum distance to 600 and the minimum to 400 nautical miles (to avoid short hops). Wijzig de maximale afstand tot 600 en het minimum tot 400 nautische mijl (om korte hops te vermijden). The result table will now update with a small delay since the distance search is more complex. De resultaattabel wordt nu met een kleine vertraging bijgewerkt omdat het zoeken op afstand complexer is.
 • To find only airports north of your position select North in the combo box Any Direction . Als u alleen luchthavens ten noorden van uw positie wilt vinden, selecteert u North in de keuzelijst Any Direction . Note that the search result is sorted by distance with the closest airport first. Let op: het zoekresultaat wordt gesorteerd op afstand met het dichtstbijzijnde vliegveld als eerste.
 • Choose an airport for your trip. Kies een luchthaven voor uw reis. We use Wick (EGPC) for this tutorial. We gebruiken Wick (EGPC) voor deze zelfstudie.
 • Zoeken naar bestemming
 • Right click on Wick in the result table. Klik met de rechtermuisknop op Wick in de resultatentabel.
 • Select Show Information Selecteer Show Information Informatie tonen . . This will fill the tabs in the dock window Information . Dit vult de tabbladen in het dokvenster Information .
 • Select the tab Weather and look for the wind direction to get an idea of the expected landing runway. Selecteer het tabblad Weather en zoek naar de windrichting om een ​​idee te krijgen van de verwachte landingsbaan. Start AS16 or Active Sky Next if you are using these. Start AS16 of Active Sky Next als u deze gebruikt.

For this tutorial we assume that the winds favor runway 13. Voor deze tutorial gaan we ervan uit dat de wind de voorkeur geeft aan baan 13.

See also Weather . Zie ook Weer .

Select an Approach Procedure Selecteer een naderingsprocedure

We'll select an approach procedure now: We selecteren nu een naderingsprocedure:

 • Go back to the search result. Ga terug naar het zoekresultaat.
 • Right click on the airport Wick again. Klik opnieuw met de rechtermuisknop op de luchthaven Wick. Select Show Procedures Selecteer Show Procedures Procedures weergeven . . This will pop up the procedure search tab. Hierdoor verschijnt het tabblad Zoeken op procedure .
 • Choose Runway 13 in the All Runways combo box to see only approaches for 13. Kies Runway 13 in de keuzelijst All Runways om alleen benaderingen voor 13 te zien.
 • Select Expand All in the context menu to see also the transitions for each approach. Selecteer Expand All in het contextmenu om ook de overgangen voor elke benadering te bekijken.
 • Choose Approach VORDME 13 FD13 using Transition (Full) WIK10 since we expect to land on runway 13 and arrive from south. Kies Approach VORDME 13 FD13 met behulp van Transition (Full) WIK10 aangezien we verwachten op landingsbaan 13 te landen en vanuit het zuiden aankomen.

The top label in the procedure search shows Wick (EGPC) Approach VORDME 13 FD13 Transition (Full) WIK10 for the selected approach and/or transition. Het bovenste label in de procedurezoekopdracht toont Wick (EGPC) Approach VORDME 13 FD13 Transition (Full) WIK10 voor de geselecteerde nadering en / of overgang. You can also see a preview on the map. U kunt ook een voorbeeld op de kaart bekijken.

Procedure zoekboom

Right click on the transition and select Show Approach and Transition on Map Klik met de rechtermuisknop op de overgang en selecteer Show Approach and Transition on Map Toon aanpak en overgang op kaart . . This will center the procedure on the map. Dit zal de procedure op de kaart centreren. You can hover the mouse over the waypoints of the approach to see more information in a tooltip. U kunt de muis over de waypoints van de nadering bewegen om meer informatie in een tooltip te zien. You can also click on the legs in the procedure tree to see the respective start and end points. U kunt ook op de poten in de procedurestructuur klikken om de respectieve start- en eindpunten te bekijken.

Procedure Voorbeeld

The procedure looks sufficiently complicated to make an interesting approach. De procedure lijkt voldoende gecompliceerd om een ​​interessante benadering te maken.

More information on procedure search: Search Dock Window - Procedures . Meer informatie over het zoeken naar procedures : Zoek Dock-venster - Procedures . Also see Procedures for general information on procedures. Zie ook Procedures voor algemene informatie over procedures.

If you like what you see right click again on the transition and select Use EGPC and Approach and Transition as Destination Als u Use EGPC and Approach and Transition as Destination bent met wat u ziet, klik dan opnieuw op de overgang en selecteer Use EGPC and Approach and Transition as Destination Gebruik EGPC en Approach en Transition als bestemming . .

This will do two things: Dit zal twee dingen doen:

 1. Add Wick as the destination airport to the flight plan. Voeg Wick toe als de luchthaven van bestemming aan het vluchtplan. Any previous destination in the flight plan will be replaced. Elke eerdere bestemming in het vluchtplan wordt vervangen.
 2. Add the approach and its transition to the flight plan. Voeg de aanpak toe en de overgang naar het vliegplan. The procedure legs use a dark blue color and the missed approach legs use a dark red color in the flight plan table. De benen van de procedure gebruiken een donkerblauwe kleur en de gemiste approach-benen gebruiken een donkerrode kleur in de flightplan-tafel. Flight plan en route legs are black. Vliegplan en routebuien zijn zwart. Again, any previous procedure is replaced with this new one. Nogmaals, elke eerdere procedure is vervangen door deze nieuwe.

About adding transition and approaches: Approaches and transitions are closely related which is already indicated by the tree structure in the procedure search tab. Over het toevoegen van overgangen en benaderingen: benaderingen en overgangen zijn nauw verwant, wat al wordt aangegeven door de boomstructuur op het tabblad Zoeken op procedure . You can add an approach alone but a transition always belongs to an approach. Je kunt alleen een aanpak toevoegen, maar een overgang hoort altijd bij een benadering.

You have to select the transition to add or show both, approach and transition. U moet de overgang selecteren om beide toe te voegen of te tonen, de methode te benaderen en over te schakelen.

Calculate a Flight Plan Bereken een vluchtplan

Now we have the departure airport, an approach procedure and the destination all connected by a line. Nu hebben we de luchthaven van vertrek, een naderingsprocedure en de bestemming allemaal verbonden door een lijn. Next is the en route part of the flight plan: Het volgende is het en-routedeel van het vliegplan:

 • Set IFR as the flight plan type in the dock window Flight Plan . Stel IFR als vluchtplantype in het Flight Plan . This allows the automatic flight plan calculation to adjust the cruise altitude. Hiermee kan de automatische vluchtplanberekening de kruishoogte aanpassen.
 • Click Flight Plan -> Calculate low Altitude Klik op Flight Plan -> Calculate low Altitude Bereken lage hoogte to start the automatic flight plan calculation for Victor airways. om de berekening van het automatische vluchtplan voor Victor airways te starten. The calculation will create a route from your departure airport to the intial fix of the transition. De berekening maakt een route vanaf uw vertrekluchthaven naar de oorspronkelijke fix van de overgang.

The flight plan cruise altitude is automatically adjusted according to the hemispherical rule (the rule can be changed in Tools -> Options De kruishoogte van het vliegplan wordt automatisch aangepast volgens de halfronde regel (de regel kan worden gewijzigd in Tools -> Options opties on the tab Flight Plan ), the altitude restrictions of the airways and the flight plan type ( VFR or IFR ). op het tabblad Flight Plan ), de hoogtebeperkingen van de luchtwegen en het vliegplantype ( VFR of IFR ). You can see the minimum altitude for each airway segment in the flight plan table in the column Restriction . U kunt de minimumhoogte voor elk luchtwegsegment in de flightplan-tabel in de kolom Restriction .

The altitude can also be adjusted according to the hemispherical rule by clicking Flight Plan -> Adjust Flight Plan Altitude De hoogte kan ook worden aangepast aan de hemisferische regel door te klikken op Flight Plan -> Adjust Flight Plan Altitude Pas de hoogte van het vliegplan aan . .

Now the minimum altitude of 16,000 feet is a bit too high. Nu is de minimumhoogte van 16.000 voet een beetje te hoog.

Therefore, try an alternate calculation method which limits your cruise altitude: Probeer daarom een ​​alternatieve berekeningsmethode die uw cruisehoogte beperkt:

 • Enter 10,000 feet in the Flight plan altitude field. Voer 10.000 voet in in het veld Vluchtplanhoogte.
 • Click on Flight Plan -> Calculate based on given Altitude Klik op Flight Plan -> Calculate based on given Altitude Bereken op basis van bepaalde hoogte . . This will result in a flight plan that uses only airways having a minimum altitude below or equal to 10,000 feet. Dit zal resulteren in een vliegplan dat alleen luchtwegen gebruikt met een minimumhoogte onder of gelijk aan 10.000 voet. Note that you can get a mix of Victor and Jet airways depending on used altitude. Merk op dat je een mix van Victor en Jet airways kunt krijgen, afhankelijk van de gebruikte hoogte. The calculation might also fail if you set the cruise altitude too low. De berekening kan ook mislukken als u de kruishoogte te laag instelt.

Vliegplan berekenen

Use this flight plan for now. Gebruik dit vluchtplan voor nu.

Save the plan using File -> Save Flight Plan Sla het plan op met behulp van File -> Save Flight Plan Vliegplan opslaan . . The program usually finds the right directory for the flight plans and gives a sensible name by default. Het programma vindt meestal de juiste map voor de vluchtplannen en geeft standaard een goede naam.

The waypoints of the approach procedure are not saved in the flight plan. De waypoints van de naderingsprocedure worden niet opgeslagen in het vliegplan. You have to select the approach in your GPS or FMC in the simulator or fly it by radio navaids and a stopwatch. Je moet de nadering in je GPS of FMC selecteren in de simulator of vliegen met behulp van radio-navaids en een stopwatch.

What Little Navmap saves in the PLN are the procedure names which allows the program to restore the approach when loading the PLN file. Wat Little Navmap in de PLN opslaat, zijn de procedurenamen waarmee het programma de aanpak kan herstellen bij het laden van het PLN- bestand.

The top label in the flight plan dock window reads now: Het bovenste label in het dockingstation voor het vliegplan luidt nu:

 Bembridge (EGHJ) Parking 1, Ramp GA Small to Wick (EGPC) Via WIK10 and VORDME FD13 to runway 13 517 nm, 5 h 10 m, Low Altitude 

Adjust the ground speed in the flight plan dock window according to the used aircraft to get a better time estimate. Pas de rijsnelheid aan in het docking-venster van het vliegplan op basis van het gebruikte vliegtuig om een ​​beter geschatte tijd te krijgen.

The plan might look different, depending if you use stock navaids or navdata updates. Het plan kan er anders uitzien, afhankelijk van of u voorraadnavaids of navdata-updates gebruikt.

Vluchtplan

Now you can check if you pass through any airspaces: Nu kunt u controleren of u luchtruimtes passeert:

 • Enable airspaces by selecting Map -> Airspaces -> Show Airspaces Schakel airspaces in door Map -> Airspaces -> Show Airspaces Luchtruimten weergeven if not already done. als het nog niet gedaan is.
 • Check Map -> Airspaces -> At flight plan cruise altitude Controleer Map -> Airspaces -> At flight plan cruise altitude Op vliegplan kruishoogte in the menu or the toolbar menu button. in het menu of de werkbalkmenuknop.

Selecteer Airspaces

This will display only airspaces on the map that are relevant for your cruise altitude. Hiermee worden alleen luchtruimten op de kaart weergegeven die relevant zijn voor uw kruishoogte. You can also select Below 10000 ft only to see all relevant airspaces in the climb or descent phase. U kunt ook Below 10000 ft only selecteren om alle relevante luchtruimten in de klim- of afdalingsfase te zien. Use the tooltips on the map to get information about airspaces like type, minimum and maximum altitude. Gebruik de tooltips op de kaart om informatie te krijgen over luchtruimten zoals type, minimum en maximum hoogte.

luchtruim

Flying vliegend

Open the dialog Connect using Tools -> Flight Simulator Connection Open het dialoogvenster Connect met Tools -> Flight Simulator Connection Flight Simulator-verbinding and check if Connect automatically is selected. en controleer of Connect automatically is geselecteerd. Enable, if not. Activeren, zo niet.

Litte Navmap will find the simulator no matter if it is already started or if it is started later. Litte Navmap zal de simulator vinden, ongeacht of deze al is gestart of later wordt gestart. Click Connect . Klik op Connect .

See also Connecting to a Flight Simulator . Zie ook Verbinding maken met een vluchtsimulator .

Enable Map -> Center Aircraft Schakel Map -> Center Aircraft Nieuw vluchtplan . . The map will jump to the simulator aircraft and keep it centered. De kaart springt naar het simulatorvliegtuig en houdt het gecentreerd. This will happen only if an active flight is loaded, ie the simulator is not in the opening screen. Dit gebeurt alleen als een actieve vlucht wordt geladen, dat wil zeggen dat de simulator niet in het openingsscherm staat.

Start the simulator if not already done, load the flight plan and go flying. Start de simulator als dit nog niet gebeurd is, laad het vluchtplan en ga vliegen.

Top of Descent Top of Descent

A top of descent indication is displayed on the map and in the elevation profile which also shows the distance from top of descent to the destination. Een indicatie van de top van de afdaling wordt weergegeven op de kaart en in het hoogteprofiel, die ook de afstand van de top van de afdaling tot de bestemming toont. This number includes the distance of approach procedures (excluding holds). Dit aantal omvat de afstand van naderingsprocedures (exclusief ruimen).

Note that altitude restrictions are not considered yet in the top of descent calculation. Merk op dat hoogtebeperkingen nog niet zijn overwogen in de berekening van de top van de daling.

You can change the descent rule in Tools -> Options U kunt de afdaalregel wijzigen in Tools -> Options opties on the tab Flight Plan . op het tabblad Flight Plan . The default is 3 nautical miles for 1,000 feet. De standaardinstelling is 3 nautische mijlen voor 1000 voet.

Top of Descent Indicator

The tab Progress in the dock window Simulator Aircraft will show the distance to the top of descent in the Flight Plan Progress section: Het tabblad Progress in het dokvenster Simulator Aircraft geeft de afstand tot de top van de afdaling weer in het gedeelte Vluchtplanvoortgang:

Flight Plan Progress Vluchtplan vooruitgang
To Destination: Naar bestemming: 74 nm 74 nm
Time and Date: Tijd en datum: 21.05.17 12:33 UTC 21.05.17 12:33 UTC
Local Time: Lokale tijd: 14:33 CEST 14:33 CEST
TOD to Destination: TOD naar bestemming: 64 nm 64 nm
To Top of Descent: Naar de top van afdaling: 10,1 nm 10,1 nm

The section Altitude will show the vertical path deviation after passing the top of descent: De sectie Altitude toont de afwijking van het verticale pad na het passeren van de top van afdaling:

Altitude Hoogte
Indicated: Aangeduid: 5,090 ft 5.090 ft
Actual: Actual: 5,051 ft 5.051 ft
Above Ground: Bovengronds: 5,051 ft 5.051 ft
Ground Elevation: Grond hoogte: 0 ft 0 ft
Vertical Path Dev.: Vertical Path Dev .: -511 ft below ▲ -511 ft onder ▲

Changing Procedures Veranderende procedures

Now the weather has changed requiring an approach to runway 31: Het weer is nu veranderd en er moet een begin worden gemaakt met baan 31:

 • Right click on the destination airport at the bottom of the flight plan table. Klik met de rechtermuisknop op de luchthaven van bestemming onderaan de vluchtplanningstabel.
 • Choose Show Procedures Kies Show Procedures Procedures weergeven . .
 • Then change the runway filter to Runway 31 . Verander vervolgens het baanfilter naar Runway 31 .
 • Expand the approach VORDME 31 to see the transition. Breid de aanpak VORDME 31 uit om de overgang te zien.
 • Select the transition. Selecteer de overgang.

The label on top of the window shows now Approach VORDME 31 FD31 Transition (Full) CHINN . Het label bovenaan het venster toont nu Approach VORDME 31 FD31 Transition (Full) CHINN .

 • Right click on the selected transition. Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde overgang.
 • Choose Use EGPC and Approach and Transition as Destination Kies Use EGPC and Approach and Transition as Destination Gebruik EGPC en Approach en Transition als bestemming from the context menu which will replace the current procedure in your flight plan with the new one. uit het contextmenu dat de huidige procedure in uw vliegplan zal vervangen door de nieuwe.

The top label in the flight plan dock window reads now: Het bovenste label in het dockingstation voor het vliegplan luidt nu:

 Bembridge (EGHJ) Parking 1, Ramp GA Small to Wick (EGPC) Via CHINN and VORDME FD31 to runway 31 526 nm, 5 h 15 m, Low Altitude 

To completely get rid of a procedure : Om volledig van een procedure af te komen :

 • Select any leg of the procedure in the flight plan table. Selecteer een onderdeel van de procedure in de flightplan-tabel.
 • Right click and choose Delete selected Leg or Procedure Klik met de rechtermuisknop en kies Delete selected Leg or Procedure Geselecteerde leg of procedure verwijderen to remove the whole procedure . om de hele procedure te verwijderen. Alternatively press the Del key. U kunt ook op de Del toets drukken.

If ATC clears you to the initial fix of the procedure : Als ATC u de oorspronkelijke oplossing van de procedure opruimt :

 1. Delete any intermediate waypoints between your current aircraft position and the initial fix of the procedure : Right click in the flight plan table and select Delete selected Leg or Procedure Verwijder tussenliggende waypoints tussen uw huidige vliegtuigpositie en de initiële fix van de procedure : klik met de rechtermuisknop in de vluchtplangentabel en selecteer Delete selected Leg or Procedure Geselecteerde leg of procedure verwijderen for all waypoints between your current aircraft position and the initial fix or start of the procedure . voor alle waypoints tussen uw huidige vliegtuigpositie en de eerste fix of start van de procedure . Avoid deleting your approach (you can also right click on a flight plan waypoint on the map and delete it from the context menu). Vermijd het verwijderen van uw aanpak (u kunt ook met de rechtermuisknop klikken op een waypoint van een vluchtplan op de kaart en deze uit het contextmenu verwijderen).
 2. Then right click on your aircraft on the map and select Add Position to Flight Plan Klik vervolgens met uw rechtermuisknop op uw vliegtuig op de kaart en selecteer Add Position to Flight Plan Positie toevoegen aan vluchtplan . .

This will give a direct connection from your current aircraft position to the start of the procedure which you can use to get course and distance to the intial fix . Dit geeft een directe verbinding van uw huidige vliegtuigpositie naar het begin van de procedure die u kunt gebruiken om koers en afstand tot de oorspronkelijke fix te krijgen .

Below: After changing the approach procedure and adding a user defined waypoint at the aircraft position to the flight plan. Onder: Na het wijzigen van de naderingsprocedure en het toevoegen van een door de gebruiker gedefinieerd waypoint op de positie van het vliegtuig aan het vliegplan. Now we get course and altitude indications for a direct leg to the start of the transition (43 nm and 314 degrees magnetic course). Nu krijgen we koers- en hoogteaanduidingen voor een directe poot naar het begin van de overgang (magnetische baan van 43 nm en 314 graden).

Gewijzigde aanpak

Going Missed Gaan gemist

I recommend hiding the missed approaches on the map by unchecking Map -> Show Missed Approaches Ik raad aan om de gemiste benaderingen op de kaart te verbergen door Map vinken -> Show Missed Approaches Show Missed Approaches . . This helps uncluttering the map display. Dit helpt het overzicht van de kaartweergave te verbeteren.

 • If the missed approach is not shown: The progress window shows distance and time to destination. Als de gemiste nadering niet wordt getoond: het voortgangsvenster toont de afstand en de tijd tot de bestemming. Activating the next leg (shown in magenta color) will stop if the destination (ie the runway threshold) is reached, even when passing the threshold. Het activeren van de volgende etappe (weergegeven in magenta kleur) stopt als de bestemming (di de drempel van de baan) wordt bereikt, zelfs bij het passeren van de drempel.
 • If the missed is shown and the aircraft passes the runway threshold: The first leg of the missed approach is activated and simulator aircraft progress will display the remaining distance to the end of the missed procedure . Als het gemiste wordt getoond en het vliegtuig de drempel voor de landingsbaan passeert: De eerste etappe van de afgebroken nadering wordt geactiveerd en de voortgang van de simulatorvliegtuigen geeft de resterende afstand tot het einde van de gemiste procedure weer .

results matching " resultaten die overeenkomen " " "

  No results matching " Geen overeenkomende resultaten " "