Creating or adding Map Themes Kaartthema's maken of toevoegen

To add an arbitrary online of an offline map to Little Navmap simply add the map directory from a downloaded or self created map theme to the data\maps\earth directory. Om een ​​willekeurige online van een offline kaart toe te voegen aan Little Navmap , voegt u gewoon de kaartdirectory toe van een gedownload of zelf gecreëerd kaartthema naar de map data\maps\earth .

The full path to the DGML file (see links below for more details about DGML) describing the map must be c:\Own Programs\Little Navmap\data\maps\earth\opencyclemap\opencyclemap.dgml if you like to add the OpenCycleMap for example. Het volledige pad naar het DGML-bestand (zie onderstaande links voor meer informatie over DGML) die de kaart beschrijft, moet c:\Own Programs\Little Navmap\data\maps\earth\opencyclemap\opencyclemap.dgml als u de OpenCycleMap voor wilt toevoegen voorbeeld. The DGML file can refer to an online map service or included offline map data. Het DGML-bestand kan verwijzen naar een online kaartservice of offline kaartgegevens bevatten. Usually a map theme contains many more files than only the DGML. Gewoonlijk bevat een kaartthema veel meer bestanden dan alleen de DGML.

The menu Main Menu -> Map -> Theme and the toolbar drop down box will receive an entry for each additional map theme. Het menu Main Menu -> Map -> Theme en de vervolgkeuzelijst van de werkbalk zal een ingang ontvangen voor elk aanvullend kaartthema.

The options Show Country and City Names and Show Hillshading are enabled for all additional map themes but might not work depending on properties defined in the map's DGML file. De opties Show Country and City Names Show Hillshading zijn ingeschakeld voor alle aanvullende Show Hillshading 's, maar werken mogelijk niet, afhankelijk van de eigenschappen die zijn gedefinieerd in het DGML-bestand van de kaart.

More maps and information about map configuration and DGML files can be found here on the Marble/KDE pages: Meer kaarten en informatie over kaartconfiguratie en DGML-bestanden zijn hier te vinden op de Marble / KDE-pagina's:

results matching " resultaten die overeenkomen " " "

    No results matching " Geen overeenkomende resultaten " "