Customizing General General aanpassen

Little Navmap creates multiple configuration files in the directory C:\Users\YOURUSERNAME\AppData\Roaming\ABarthel when started. Little Navmap maakt meerdere configuratiebestanden in de directory C:\Users\YOURUSERNAME\AppData\Roaming\ABarthel wanneer gestart. These allow extended customization of the program. Deze maken uitgebreide aanpassing van het programma mogelijk.

The files use the Windows- INI style that has groups in square brackets and key=value lines. De bestanden gebruiken de Windows- INI stijl met groepen tussen vierkante haken en key=value . See here for more information about this type of configuration files. Kijk hier voor meer informatie over dit type configuratiebestanden.

Note that you have to restart Little Navmap to see any changes. Merk op dat je Little Navmap opnieuw moet opstarten om eventuele wijzigingen te zien.

To undo all changes simply delete a file. Als u alle wijzigingen ongedaan wilt maken, verwijdert u eenvoudigweg een bestand. It will be created again containing the default values when Little Navmap is started. Het wordt opnieuw gemaakt met de standaardwaarden wanneer Little Navmap wordt gestart.

Single lines can also be deleted and will be restored with the default value when Little Navmap is started. Enkele regels kunnen ook worden verwijderd en worden hersteld met de standaardwaarde wanneer Little Navmap wordt gestart.

Keys and values are case sensitive. Sleutels en waarden zijn hoofdlettergevoelig. Order in the files is not important if the keys remain in their respective sections. Bestelling in de bestanden is niet belangrijk als de toetsen in hun respectieve secties blijven. The program might reorder the keys when saving or updating the files. Het programma kan de toetsen opnieuw ordenen bij het opslaan of bijwerken van de bestanden.

GUI GUI

Only two user interface styles can be customized. Slechts twee gebruikersinterfacestijlen kunnen worden aangepast. These are Fusion and Night and can be found in the dialog User Interface tab of the options dialog. Dit zijn Fusion en Night en zijn te vinden in het dialoogvenster Gebruikersinterface van het optievenster. These two styles are available on all operating systems. Deze twee stijlen zijn beschikbaar op alle besturingssystemen.

Two files are generated that allow the customization for all window, button and dialog colors. Er worden twee bestanden gegenereerd die de aanpassing mogelijk maken voor alle venster-, knop- en dialoogkleuren. These are: Dit zijn:

  • C:\Users\YOURUSERNAME\AppData\Roaming\ABarthel\little_navmap_fusionstyle.ini

  • C:\Users\YOURUSERNAME\AppData\Roaming\ABarthel\little_navmap_nightstyle.ini

The key names in these files are derived from the Qt palette options. De sleutelnamen in deze bestanden zijn afgeleid van de Qt- paletopties. Each key consists of the group and role name separated by an underscore. Elke sleutel bestaat uit de groep- en rolnaam gescheiden door een onderstrepingsteken. See below for more information on the color formats used. Zie hieronder voor meer informatie over de gebruikte kleurformaten.

See here for more information about groups and roles . Kijk hier voor meer informatie over groepen en rollen .

Map Display Kaartweergave

The file C:\Users\YOURUSERNAME\AppData\Roaming\ABarthel\little_navmap_mapstyle.ini allows to customize various aspects of the map display and is currently limited to colors and pens. Het bestand C:\Users\YOURUSERNAME\AppData\Roaming\ABarthel\little_navmap_mapstyle.ini maakt het mogelijk om verschillende aspecten van de kaartweergave aan te passen en is momenteel beperkt tot kleuren en pennen. Most key names are self explaining. De meeste sleutelnamen verklaren zichzelf. See below for more information about color values. Zie hieronder voor meer informatie over kleurwaarden.

Color Format Kleurformaat

Color can be in one of these formats which are commonly used in web design: Kleur kan in een van deze formaten zijn die vaak worden gebruikt in webdesign:

  • #RRGGBB each of R, G, B and A is a single hex digit. #RRGGBB elk van R, G, B en A is een enkel hexadecijfer. Each color value ranges from 00 - FF (decimal 0-255) Elke kleurwaarde varieert van 00 - FF (decimaal 0-255)
  • #AARRGGBB first two digits contain the alpha/transparency value. #AARRGGBB eerste twee cijfers bevatten de alpha / transparantie-waarde. 00 equals to fully tranparent and FF (decimal 255) to opaque. 00 gelijk aan volledig tranparent en FF (decimaal 255) aan ondoorzichtig.
  • SVG color name SVG-kleurnaam

SVG color name is one of the colors defined in the list of SVG color keyword names provided by the World Wide Web Consortium; De SVG-kleurnaam is een van de kleuren die is gedefinieerd in de lijst met SVG-trefwoorden voor kleurzoekwoorden die wordt aangeboden door het World Wide Web Consortium; for example, steelblue or gainsboro . bijvoorbeeld steelblue of gainsboro . Note that you cannot enter an alpha channel value if you use a color name. Merk op dat u geen alpha-kanaalwaarde kunt invoeren als u een kleurnaam gebruikt.

You can use the w3schools color picker to get the hex values for a color. U kunt de kleurkiezer van de w3schools gebruiken om de hexadecimale waarden voor een kleur te krijgen.

Examples: Voorbeelden:

Active_Highlight=#308cc6

AlertFillColor=darkred

ApproachFillColor=#3060808a

Pen Format Penformaat

A pen contains the following values in a comma separated list: Een pen bevat de volgende waarden in een door komma's gescheiden lijst:

  • Color as described above Kleur zoals hierboven beschreven
  • Pen width as a floating point value measured in pixels. Penbreedte als een zwevende-kommawaarde gemeten in pixels. You have to use . Je moet gebruiken . as decimal separator no matter what your locale defines. als decimaal scheidingsteken, ongeacht wat uw locale definieert.
  • Pen style. Penstijl. One of the following values: Solid , Dash , Dot , DashDot and DashDotDot . Een van de volgende waarden: Solid , Dash , Dot , DashDot en DashDotDot .

Examples: Voorbeelden:

RestrictedPen=#fd8c00, 2, DashDotDot

ModecPen=#509090, 2, Solid

NationalParkPen=#509090, 2.1, Solid

User, AI and Multiplayer Aircraft Icons Gebruikers-, AI- en Multiplayer-vliegtuigpictogrammen

All icons for user, AI/multiplayer aircraft, helicopters and ships are stored in the program but can be overloaded by the user. Alle pictogrammen voor gebruiker, AI / multiplayer-vliegtuigen, helikopters en schepen worden in het programma opgeslagen, maar kunnen door de gebruiker worden overbelast.

The format is limited to SVG ( Scalable Vector Graphics (SVG) Tiny 1.2 Specification ) where advanced graphics effects like textures will not work. Het formaat is beperkt tot SVG ( Scalable Vector Graphics (SVG) Tiny 1.2 Specification ), waar geavanceerde grafische effecten zoals texturen niet werken.

Note that the icons will only be used on the map and not in the information windows. Merk op dat de pictogrammen alleen op de kaart worden gebruikt en niet in het informatievenster.

The icons are: De pictogrammen zijn:

aircraft_boat_ground_user.svg

aircraft_boat_ground.svg

aircraft_boat_user.svg

aircraft_boat.svg

aircraft_helicopter_ground_user.svg

aircraft_helicopter_ground.svg

aircraft_helicopter_user.svg

aircraft_helicopter.svg

aircraft_jet_ground_user.svg

aircraft_jet_ground.svg

aircraft_jet_user.svg

aircraft_jet.svg

aircraft_small_ground_user.svg

aircraft_small_ground.svg

aircraft_small_user.svg

aircraft_small.svg

The suffixes are chosen by vehicle type, status (ground or airborne) and user or AI/multiplayer. De achtervoegsels worden gekozen op voertuigtype, status (grond of in de lucht) en gebruiker of AI / multiplayer. The icon is for airborne vehicles if ground is missing and for AI/multiplayer vehicles if user is missing. Het pictogram is voor voertuigen in de lucht als er ground ontbreekt en voor AI / multiplayer-voertuigen als de user ontbreekt. For historical reasons all icons are prefixed with aircraft . Om historische redenen worden alle pictogrammen voorafgegaan door een aircraft .

To change an icon download it from the Github source repository Icon Resources and save it into the settings directory C:\Users\YOURUSERNAME\AppData\Roaming\ABarthel . Als u een pictogram wilt wijzigen, downloadt u het van de Github-bronrepository Icon Resources en slaat u het op in de instellingenmap C:\Users\YOURUSERNAME\AppData\Roaming\ABarthel .

You can use the free vector drawing program Inkscape to edit the icons. U kunt het gratis vector-tekenprogramma Inkscape gebruiken om de pictogrammen te bewerken. Restart Little Navmap to see the changes. Start Little Navmap opnieuw om de wijzigingen te zien.

results matching " resultaten die overeenkomen " " "

    No results matching " Geen overeenkomende resultaten " "