Running without Flight Simulator Installation Draait zonder Flight Simulator-installatie

You can use littlenavmap.exe on all computers no matter if SimConnect or a flight simulator are installed or not. U kunt littlenavmap.exe op alle computers gebruiken, ongeacht of SimConnect of een vluchtsimulator is geïnstalleerd of niet.

Follow these steps if you want to install Little Navmap on a computer not containing any flight simulator installation for a networked setup, for example. Volg deze stappen als u bijvoorbeeld Little Navmap wilt installeren op een computer die geen vluchtsimulatorinstallatie bevat voor een netwerkconfiguratie. No functionality is affected except direct connect capability which are not needed in this case. Er is geen enkele functionaliteit aangetast, behalve directe verbindingsmogelijkheden die in dit geval niet nodig zijn.

This scenario is typically used when connecting to the flight simulator to watch the progress of a flight remotely. Dit scenario wordt meestal gebruikt bij het verbinden met de vluchtsimulator om de voortgang van een vlucht op afstand te bekijken.

Flight plans can be created, loaded and saved on the client computer. Vliegplannen kunnen worden gemaakt, geladen en opgeslagen op de clientcomputer. You only have to make sure that these are transfered to the flight simulator computer using Windows shares or by other means. U hoeft er alleen voor te zorgen dat deze worden overgebracht naar de vluchtsimulatorcomputer met behulp van Windows-shares of met andere middelen.

These instructions apply to Windows, macOS and Linux computers equally. Deze instructies zijn gelijkelijk van toepassing op Windows-, MacOS- en Linux-computers.

  1. Install Little Navmap on both your flying computer and the client computer without simulator. Installeer Little Navmap op zowel uw vliegcomputer als de clientcomputer zonder simulator.
  2. Start it on the flying computer and generate the scenery library databases. Start het op de vliegende computer en genereer de scenery-bibliotheekdatabases. See Load Scenery Library Dialog above for more information. Zie Load Scenery Library Dialog hierboven voor meer informatie.
  3. Select Main Menu -> Scenery Library -> Show Database Files on the flying computer. Selecteer Main Menu -> Scenery Library -> Show Database Files op de vliegcomputer. This will open the directory containing the database files in a file manager like Windows Explorer or Apple Finder. Dit opent de map met de databasebestanden in een bestandsbeheerder zoals Windows Verkenner of Apple Finder. You will find one or more database file like little_navmap_fsx.sqlite , little_navmap_p3dv3.sqlite or little_navmap_xp11.sqlite . U vindt een of meer databasebestanden zoals little_navmap_fsx.sqlite , little_navmap_p3dv3.sqlite of little_navmap_xp11.sqlite .
  4. Exit Little Navmap on the flying computer. Verlaat Little Navmap op de vliegende computer.
  5. Start Little Navmap on the client/remote computer and select Scenery Library -> Show Database Files . Start Little Navmap op de client / externe computer en selecteer Scenery Library -> Show Database Files .
  6. Exit Little Navmap on the client computer so you can copy the datbase files. Sluit Little Navmap op de clientcomputer af, zodat u de databasebestanden kunt kopiëren.
  7. Copy the database files to your client computer using network shares, USB sticks or whatever you like. Kopieer de databasebestanden naar uw clientcomputer met behulp van netwerkshares, USB-sticks of wat u maar wilt. Use the file manager windows opened by the procedures above. Gebruik de vensters van bestandsbeheer die zijn geopend met de bovenstaande procedures.
  8. Start Little Navmap on the client computer. Start Little Navmap op de clientcomputer. The menu Scenery Library should contain an entry for each copied database file or no entry at all if only one database file was copied. Het menu Scenery Library moet een vermelding bevatten voor elk gekopieerd databasebestand of helemaal geen item als slechts één databasebestand is gekopieerd. Airport icons should be visible on the map in either case. Luchthavenpictogrammen moeten in beide gevallen op de kaart zichtbaar zijn. There is no need to reload the scenery library database now since you just copied a fully populated database file. Het is niet nodig om de scenery-bibliotheekdatabase opnieuw te laden omdat u zojuist een volledig gevuld databasebestand hebt gekopieerd.

See the Connecting to a Flight Simulator for information about networked setups. Zie Verbinding maken met een vluchtsimulator voor informatie over netwerkconfiguraties.

results matching " resultaten die overeenkomen " " "

    No results matching " Geen overeenkomende resultaten " "