Options Options Dialog Opties Dialoog

Most options are self explaining and tooltips contain more detailed explanations if applicable. De meeste opties verklaren zichzelf en knopinfo bevat meer gedetailleerde uitleg, indien van toepassing.

You can immediately check the effect of your changes on the map display by moving the dialog Options to the side and pressing Apply . U kunt het effect van uw wijzigingen onmiddellijk controleren op de kaartweergave door de dialoogopties naar de zijkant te verplaatsen en op Apply drukken.

The button Restore Defaults only restores the options of this dialog back to default. De knop Restore Defaults herstelt alleen de opties van dit dialoogvenster terug naar de standaardinstellingen. Other settings like map display, table views or dock window positions are not affected. Andere instellingen zoals kaartweergave, tabelweergaven of positie van het havenvenster worden niet beïnvloed. To reset all saved settings completely see Troubleshoot . Zie Problemen oplossen om alle opgeslagen instellingen volledig te resetten.

Startup Beginnen

Allows to customize what should be loaded and shown on startup of Little Navmap . Staat toe om aan te passen wat er moet worden geladen en getoond bij het opstarten van Little Navmap .

You can also configure the frequency of the automatic update check and channels. U kunt ook de frequentie van de automatische updatecontrole en kanalen configureren. See Checking for Updates for more information. Zie Updates zoeken voor meer informatie.

User Interface Gebruikersomgeving

Has options for text sizes in information windows and flight plan as well as the search result table. Heeft opties voor tekstformaten in informatievensters en vliegplan, evenals de tabel met zoekresultaten.

You can also change the overall style for the graphical user interface. U kunt ook de algemene stijl voor de grafische gebruikersinterface wijzigen. The user interface styles contain a Night mode that can be used for night flights in dark rooms. De gebruikersinterfacestijlen bevatten een nachtmodus die kan worden gebruikt voor nachtvluchten in donkere kamers. You can also dim the map and elevation profile display. U kunt ook de weergave van de kaart en het hoogteprofiel dimmen.

A restart is not needed but recommended after changing a style. Een herstart is niet nodig maar wordt aanbevolen na het wijzigen van een stijl.

The colors for the styles Fusion and Night can be changed by editing configuration files. De kleuren voor de stijlen Fusion en Night kunnen worden gewijzigd door configuratiebestanden te bewerken. See Customize for more information. Zie aanpassen voor meer informatie.

User Interface

Picture above: Tab User Interface using the style Night . Afbeelding hierboven: tabblad User Interface met de stijl Night .

Map Kaart

Has map related customization options. Heeft kaartgerelateerde aanpassingsopties. Allows to set the click sensitivity, zoom distances and more. Hiermee kunt u de klikgevoeligheid, zoomafstanden en meer instellen.

Map Display Kaartweergave

This tab contains options for symbol and text sizes, flight plan and aircraft trail colors and more. Dit tabblad bevat opties voor symbool- en tekstgroottes, vluchtplan- en vliegtuigparcourskleuren en meer.

The right side of the tab contains a tree that allows to select the text labels that should be shown at airports, user aircraft and AI/multiplayer aircraft. De rechterkant van het tabblad bevat een boom waarmee u de tekstlabels kunt selecteren die moeten worden weergegeven op luchthavens, gebruikersvliegtuigen en AI / multiplayer-vliegtuigen.

Map Display

Picture above: Tab Map Display . Afbeelding hierboven: tabblad Map Display .

Units eenheden

You can change all units that are used by Little Navmap on this tab between nautical, imperial and metric. Je kunt alle eenheden die door Little Navmap worden gebruikt op dit tabblad wijzigen tussen nautisch, imperiaal en metrisch. Mixed settings like meter for altitude and nautical miles for distance are possible. Gemengde instellingen zoals meter voor hoogte en nautische mijlen voor afstand zijn mogelijk.

Note that any numbers used in the program are not converted when changing units. Merk op dat alle nummers die in het programma worden gebruikt, niet worden geconverteerd bij het wijzigen van eenheden. That means that you will have a minimum altitude buffer of 1000 meter after changing the setting Altitude and Elevation from feet to meter. Dat betekent dat je een minimumhoogtebuffer van 1000 meter hebt na het veranderen van de ingestelde Altitude and Elevation van voeten naar meter. This also applies to flight plan altitude. Dit geldt ook voor vliegplanhoogte. Therefore, do not forget to adapt these numbers after changing units. Vergeet daarom niet om deze nummers aan te passen na het veranderen van eenheden.

Simulator Aircraft Simulator Vliegtuigen

Allows to change various aspects around the display of the user aircraft. Hiermee kunnen verschillende aspecten rond de weergave van het gebruikersvliegtuig worden gewijzigd. All settings resulting in a more fluid aircraft display will use more CPU and can potentially induce stutters in the simulator. Alle instellingen die resulteren in een vloeiendere vliegtuigweergave zullen meer CPU gebruiken en kunnen mogelijk stotteren in de simulator veroorzaken.

Cache and Files Cache en bestanden

Map Display Kaartweergave

Here you can change the cache size in RAM and on disk. Hier kunt u de cachegrootte in RAM en op schijf wijzigen. These caches are used to store the downloaded images tiles from the online maps like the OpenStreetMap , OpenMapSurfer or OpenTopoMap . Deze caches worden gebruikt voor het opslaan van de gedownloade afbeeldingen uit de online kaarten zoals de OpenStreetMap , OpenMapSurfer of OpenTopoMap .

All image tiles expire after two weeks and will be reloaded from the online services then. Alle afbeeldingstegels verlopen na twee weken en worden vervolgens opnieuw geladen uit de online services.

Note that a reduction of size or erasing the disk cache is done in background and can take a while. Merk op dat een verkleining van de grootte of het wissen van de schijfcache op de achtergrond gebeurt en een tijdje kan duren.

The RAM cache has a minimum size of 100 MB and a maximum size of 2 GB. De RAM-cache heeft een minimale grootte van 100 MB en een maximale grootte van 2 GB.

The disk cache has a minimum size of 500 MB and a maximum size of 8 GB. De schijfcache heeft een minimale grootte van 500 MB en een maximale grootte van 8 GB.

Flight Plan Elevation Profile Vliegplan Hoogteprofiel

The lower part of this tab allows to install the the freely downloadable GLOBE - Global Land One-km Base Elevation Project elevation data. Het onderste deel van dit tabblad laat toe om de vrij te downloaden GLOBE - Global Land One-km Base Elevation Project hoogtegegevens te installeren.

Download the ZIP archive from the link in the dialog and extract it. Download het ZIP-archief via de link in het dialoogvenster en pak het uit. Select the extracted directory using Select GLOBE Directory ... so, that it points to the files a10g to p10g . Selecteer de uitgepakte directory met behulp van Select GLOBE Directory ... zodat deze naar de bestanden a10g tot p10g . The label in the dialog will show an error if the path is invalid. Het label in het dialoogvenster geeft een foutmelding als het pad ongeldig is.

GLOBE Elevation Data

Picture above: Tab Cache and Files with properly selected GLOBE elevation data. Afbeelding hierboven: Cache and Files met correct geselecteerde GLOBE-hoogtegegevens.

Flight Plan Vluchtplan

Here you can set preferences for flight plan calculation or adjust the rule of thumb for the top of descent display. Hier kunt u voorkeuren instellen voor de berekening van het vluchtplan of de vuistregel aanpassen voor de weergave van de afdaling bovenaan.

Weather Weer

You can select the various weather sources that should be shown in the Information dock window or in the map tooltips. U kunt de verschillende weerbronnen selecteren die moeten worden weergegeven in het venster Information of in de tooltips van de kaart.

The weather type Flight Simulator will either display weather from the FSX or P3D connection or from X-Planes METAR.rwx weather file. Het weertype Flight Simulator geeft het weer weer van de FSX- of P3D- verbinding of van het X-Planes METAR.rwx weerbestand.

Active Sky can only be selected if either Active Sky Next , AS16 or Active Sky for Prepar3D v4 are installed or the weather file is selected directly. Active Sky kan alleen worden geselecteerd als Active Sky Next , AS16 of Active Sky voor Prepar3D v4 zijn geïnstalleerd of het weerbestand direct is geselecteerd. Selecting the Active Sky weather file directly can be useful if you run a networked setup. Het direct selecteren van het Active Sky- weerbestand kan handig zijn als u een netwerkconfiguratie uitvoert. Use Windows shares or a cloud service to get access to the file on the remote computer. Gebruik Windows-shares of een cloudservice om toegang te krijgen tot het bestand op de externe computer.

The URLs of the NOAA and VATSIM weather can be modified if you like to use another source or the services change the URLs. De URL's van het NOAA- en VATSIM-weer kunnen worden gewijzigd als u een andere bron wilt gebruiken of als de services de URL's wijzigen.

The test buttons for the online weather services can also be used to find out if Little Navmap can connect to Internet. De testknoppen voor de online weersdiensten kunnen ook worden gebruikt om te achterhalen of Little Navmap verbinding met internet kan maken. Check your firewall settings if these fail. Controleer uw firewallinstellingen als deze mislukken.

Weather Options

Picture above: Tab Weather with manually selected Active Sky weather file on a network share. Afbeelding hierboven: tabblad Weather met handmatig geselecteerd Active Sky-weerbestand op een netwerkshare.

Scenery Library Database Scenariobibliotheek-database

Allows to configure the loading of the scenery library database . Hiermee kan het laden van de scenery-bibliotheekdatabase worden geconfigureerd.

Note that these paths apply to all Flight Simulators, FSX , P3D and X-Plane. Merk op dat deze paden van toepassing zijn op alle Flight Simulators, FSX , P3D en X-Plane.

You have to reload the scenery database in order for the changes to take effect. U moet de scenery-database opnieuw laden om de wijzigingen door te voeren.

Select Paths to exclude from loading Selecteer Paden om uit te sluiten van laden

All directories including sub-directories in this list will be omitted when loading the scenery library into the Little Navmap database. Alle mappen inclusief submappen in deze lijst worden weggelaten bij het laden van de landschapsbibliotheek in de Little Navmap- database. You can also use this list to speed up database loading if you exclude directories that do not contain airports or navaids (landclass, elevation data and others). U kunt deze lijst ook gebruiken om het laden van databases te versnellen als u mappen uitsluit die geen luchthavens of navaids bevatten (landklasse, hoogtegegevens en andere).

Select Paths to exclude add-on recognition Selecteer Paden om add-onherkenning uit te sluiten

All scenery data that is found outside of the base flight simulator Scenery directory is considered an add-on and will be highlighted on the map and also considered during search for add-ons. Alle scenery-gegevens die buiten de basismap van de Scenery , worden als een add-on beschouwd en worden op de kaart gemarkeerd en ook meegewogen tijdens het zoeken naar add-ons.

You can use this list to modify this behavior. U kunt deze lijst gebruiken om dit gedrag aan te passen.

Add-ons, like Orbx FTX Vector or fsAerodata add scenery files that correct certain aspects of airports like elevation, magnetic variance or others. Add-ons, zoals Orbx FTX Vector of fsAerodata, voegen scenery-bestanden toe die bepaalde aspecten van luchthavens corrigeren zoals elevatie, magnetische variantie of andere. All these airports will be recognized as add-on airports since all their files are not stored in the base flight simulator Scenery directory. Al deze luchthavens worden herkend als add-on luchthavens, omdat al hun bestanden niet worden opgeslagen in de map Scenery basisvluchtsimulator.

Insert the corresponding directory into this list to avoid unwanted highlighting of these airports as add-ons. Plaats de bijbehorende map in deze lijst om ongewenste markeringen van deze luchthavens als invoegtoepassingen te voorkomen.

Scenery Library Database

Picture above: Tab Scenery Library Database with three directories excluded from loading and two directories excluded from add-on recognition. Afbeelding hierboven: Tab Scenery Library Database met drie mappen uitgesloten van laden en twee mappen uitgesloten van add-onherkenning.

Examples Voorbeelden

Provided your simulator is installed in C:\Games\FSX . Mits uw simulator is geïnstalleerd in C:\Games\FSX .

ORBX Vector ORBX Vector

Exclude the directories below from add-on recognition. Sluit de onderstaande mappen uit van add-onherkenning. Do not exclude them from loading since you will see wrong airport altitudes. Sluit ze niet uit bij het laden, omdat u de verkeerde vliegvelden zult zien.

 • C:\Games\FSX\ORBX\FTX_VECTOR\FTX_VECTOR_AEC
 • C:\Games\FSX\ORBX\FTX_VECTOR\FTX_VECTOR_APT
Flight1 Ultimate Terrain Europe Flight1 Ultimate Terrain Europe

Exclude these directories from loading to speed up the process: Sluit deze mappen uit om te laden om het proces te versnellen:

 • C:\Games\FSX\Scenery\UtEurAirports
 • C:\Games\FSX\Scenery\UtEurGP
 • C:\Games\FSX\Scenery\UtEurLights
 • C:\Games\FSX\Scenery\UtEurRail
 • C:\Games\FSX\Scenery\UtEurStream
 • C:\Games\FSX\Scenery\UtEurWater
ORBX Regions ORBX-regio's

Exclude these directories from loading: Sluit deze mappen uit van laden:

 • C:\Games\FSX\ORBX\FTX_NZ\FTX_NZSI_07_MESH
 • C:\Games\FSX\ORBX\FTX_NA\FTX_NA_CRM07_MESH
 • C:\Games\FSX\ORBX\FTX_NA\FTX_NA_NRM07_MESH
 • C:\Games\FSX\ORBX\FTX_NA\FTX_NA_PNW07_MESH
 • C:\Games\FSX\ORBX\FTX_NA\FTX_NA_PFJ07_MESH

results matching " resultaten die overeenkomen " " "

  No results matching " Geen overeenkomende resultaten " "