Checking for Updates Checking for Updates Controleren op updates

Little Navmap will automatically check its home page for available updates on startup. Little Navmap zal automatisch de startpagina controleren op beschikbare updates bij het opstarten. Frequency and update channels are configurable. Frequentie- en updatekanalen kunnen worden geconfigureerd. See below for configuration options. Zie hieronder voor configuratie-opties.

You can always check manually for updates by selecting Main Menu -> Help -> Check for Updates . U kunt altijd handmatig controleren op updates door Main Menu -> Help -> Check for Updates .

Note that the installation still has to be done manually. Merk op dat de installatie nog steeds handmatig moet worden gedaan.

Notification Kennisgeving

The dialog showing available updates contains a change log, various other messages and one or more download links. Het dialoogvenster met beschikbare updates bevat een wijzigingslogboek, verschillende andere berichten en een of meer downloadlinks.

Ignore this Update Negeer deze update

Pressing this button will put the shown version on a black list. Als u op deze knop drukt, wordt de weergegeven versie op een zwarte lijst geplaatst. You will not see any reminders for this version again but for newer versions. U zult geen herinneringen voor deze versie meer zien, maar voor nieuwere versies.

This button is not visible when checking manually. Deze knop is niet zichtbaar bij handmatig controleren.

Note that manually checking for updates ignore the black listed updates. Houd er rekening mee dat bij handmatig controleren op updates de updates in de zwarte lijst worden genegeerd.

Remind me Later Herinner me later

Dismisses the dialog. Verlaat de dialoog. You will be notified again on next startup depending on selected frequency. U wordt bij de volgende start opnieuw op de hoogte gesteld, afhankelijk van de geselecteerde frequentie. You can also press Esc to trigger this action. U kunt ook op Esc om deze actie te activeren.

This button is not visible when checking manually. Deze knop is niet zichtbaar bij handmatig controleren.

Update Notification

Picture above: Update notification dialog showing an available beta version including change log and download link. Afbeelding hierboven: dialoogvenster Update-melding met een beschikbare bètaversie inclusief wijzigingslogboek en downloadkoppeling.

Options opties

Check for Updates: Controleer op updates:

Daily , Weekly or Manual . Daily , Weekly of Manual .

Select Main Menu -> Help -> Check for Updates to search manually for new versions. Selecteer Main Menu -> Help -> Zoeken Check for Updates om handmatig naar nieuwe versies te zoeken.

Note that the daily or weekly check is only done when starting the program. Merk op dat de dagelijkse of wekelijkse controle alleen wordt gedaan bij het starten van het programma.

Update Channels: Kanalen bijwerken:

Stable Versions only : This will show only notifications for tested and stable versions also containing a complete manual. Stable Versions only : hier worden alleen meldingen weergegeven voor geteste en stabiele versies die ook een volledige handleiding bevatten.

Stable and Beta Versions : Will additionally check for beta/test versions. Stable and Beta Versions : zal bovendien controleren op beta / testversies. Beta versions are program releases that already contain all planned features for a stable release but are still not tested carefully. Bèta-versies zijn programma-releases die al alle geplande functies voor een stabiele release bevatten, maar nog steeds niet zorgvuldig worden getest. The manual might be incomplete. De handleiding is mogelijk onvolledig.

Stable, Beta and Development Versions : Little Navmap will also show notifications for development releases. Stable, Beta and Development Versions : Little Navmap zal ook meldingen voor ontwikkelversies tonen. These are neither complete nor well tested. Deze zijn niet compleet, noch goed getest. Features might change over time and the manual is not updated for new functionality. Functies kunnen in de loop van de tijd veranderen en de handleiding is niet bijgewerkt voor nieuwe functies.

A backup of all settings is recommended before running a development version. Een back-up van alle instellingen wordt aanbevolen voordat u een ontwikkelingsversie uitvoert.

Check for Updates now Controleer nu op updates

Checks for updates immediately. Controleert onmiddellijk op updates. This will use the current settings as shown in the dialog. Dit gebruikt de huidige instellingen zoals getoond in het dialoogvenster. It will also show notifications for updates that were ignored by pressing the Ignore this Update on the notification dialog. Er worden ook meldingen weergegeven voor updates die zijn genegeerd door op Ignore this Update in het meldingsvenster.

Update Options

Picture above: Update notification settings in dialog Options . Afbeelding hierboven: meldingsinstellingen updaten in dialoogvenster Options .

results matching " resultaten die overeenkomen " " "

    No results matching " Geen overeenkomende resultaten " "