Printing het drukken

Print Map Print Map Print kaart

Opens the print preview dialog allowing the current map view to be printed. Opent het dialoogvenster Afdrukvoorbeeld waarmee de huidige kaartweergave kan worden afgedrukt.

Printing is currently limited to the screen resolution Afdrukken is momenteel beperkt tot de schermresolutie
of the current map view. van de huidige kaartweergave. To get a less blurry printout enlarge the map window as much as possible. Voor een minder wazige afdruk vergroot u het kaartvenster zo veel mogelijk. You U
can undock the map window to achieve this. kan het kaartvenster ontkoppelen om dit te bereiken.

Print Map Preview Dialog

Picture above: Print preview dialog for the current map. Afbeelding hierboven: dialoogvenster Afdrukvoorbeeld voor de huidige kaart.

Print Flight Pan Print Flight Plan Vliegplan afdrukken

Allows printing of the current flight plan together with departure and destination airport information. Hiermee kunt u het huidige vliegplan afdrukken samen met informatie over vertrek- en bestemmingsluchthavens.

Options for customizing the Flight Plan Table Opties voor het aanpassen van de Flightplan-tabel

The printed flight plan table will have the same order of columns as the flight plan table in the dock window. De afgedrukte flightplan-tabel heeft dezelfde kolommen als de flightplan-tabel in het dock-venster. Columns will be omitted from printing if their width is reduced to minimum size. Kolommen worden weggelaten bij het afdrukken als de breedte wordt verkleind tot de minimumgrootte. See Table View for more information. Zie tabelweergave voor meer informatie.

Samengevouwen kolom in vluchtschema

Picture above: The column Name is collapsed and will not be added to the printed flight plan table. Afbeelding hierboven: de kolomnaam is samengevouwen en wordt niet toegevoegd aan de afgedrukte flightplan-tabel.

Options for Departure and Destination Opties voor vertrek en bestemming

  • Overview : Prints the airport overview as show in the Information dock window on tab Airport . Overview : Drukt het luchthavenoverzicht af zoals getoond in het venster Information op tabblad Airport .
  • Runways / Helipads : Prints runway and helipad information. Runways / Helipads : drukt informatie over de start- en landingsbaan af.
  • Include runways with soft surface : Includes runways with soft surfaces like grass, gravel and others. Include runways with soft surface : omvat banen met zachte oppervlakken zoals gras, grind en andere.
  • Detailed runway information : Include detailed information for the runway ends like approach lighting, VASI types, ILS information and more. Detailed runway information : voeg gedetailleerde informatie toe voor de uiteinden van de baan, zoals naderingsbelichting, VASI-typen, ILS-informatie en meer.
  • COM frequencies : Include communication frequencies like tower, ATIS, UNICOM and others. COM frequencies : inclusief communicatiefrequenties zoals toren, ATIS, UNICOM en anderen.
  • Weather : Print the decoded weather for all enabled sources as shown on the tab Weather in the Information dock window. Weather : druk het gedecodeerde weer af voor alle ingeschakelde bronnen zoals weergegeven op het tabblad Weather in het Information .

General options Algemene opties

  • Print flight plan table : Print the flight plan as seen in the flight plan table. Print flight plan table : druk het vluchtplan af zoals te zien is in de flightplan-tabel.
  • Text size : Make the text size smaller to avoid unnecessary line breaks or increase it for better reading. Text size : maak de tekstgrootte kleiner om onnodige regeleinden te voorkomen of verhoog deze voor een betere aflezing.

Print Flight Plan Dialog

Picture above: Print flight plan options dialog. Afbeelding hierboven: Opties voor vliegplanopties afdrukken.

results matching " resultaten die overeenkomen " " "

    No results matching " Geen overeenkomende resultaten " "