Weather Weer

Little Navmap can display METARs from several sources: Little Navmap kan METAR's uit verschillende bronnen weergeven:

 • FSX or P3D if connected. FSX of P3D indien verbonden. This also applies to network setups. Dit geldt ook voor netwerkinstellingen.
 • X-Plane real time weather from the METAR.rwx file. X-vlak real-time weer uit het METAR.rwx bestand. Not when using network setups. Niet bij gebruik van netwerkinstellingen.
 • NOAA online weather service NOAA online weerservice
 • VATSIM network online weather service VATSIM- netwerk online weerservice
 • HiFi Simulation Technologies : HiFi Simulation Technologies :
  • Active Sky Next (ASN) Active Sky Next (ASN)
  • AS16 AS16
  • Active Sky for Prepar3D v4 (ASP4) Active Sky voor Prepar3D v4 (ASP4)

You can define in the Options dialog on the Weather tab which sources are used to display the METAR information in tooltips or the tab Weather in the Information dock window. U kunt in het dialoogvenster Options op het tabblad Weather definiëren welke bronnen worden gebruikt om de METAR-informatie weer te geven in tooltips of op het tabblad Weather in het venster Information .

You have to set the base path for X-Plane in the Load Scenery Library dialog to enable reading of the weather file. U moet het basispad voor X-Plane in het Load Scenery Library dialoogvenster instellen om lezen van het weerbestand mogelijk te maken. Certain features like regions of manually created weather files are not supported. Bepaalde functies zoals regio's van handmatig gemaakte weerbestanden worden niet ondersteund.

METARs are shown in the airport tooltips and on the Airport overview tab. METAR's worden weergegeven in de tooltips van de Airport en op het tabblad Airport . Decoded weather information for all sources is available in the tab Weather . Gedecodeerde weersinformatie voor alle bronnen is beschikbaar op het tabblad Weather .

Notes about X-Plane weather: Little Navmap can only read the X-Plane METAR.rwx file which contains downloaded online weather. Opmerkingen over X-plane weer: Little Navmap kan alleen het X-Plane METAR.rwx bestand lezen dat gedownload online weer bevat. The program cannot read custom weather situations from X-Plane. Het programma kan geen aangepaste weersituaties van X-Plane lezen. Little Navmap has only access to the local weather around the aircraft if you use a custom weather situation. Little Navmap heeft alleen toegang tot het lokale weer rond het vliegtuig als u een aangepaste weersituatie gebruikt. This can result in the situation that you use custom weather and Little Navmap still displays information from an old downloaded weather file. Dit kan resulteren in de situatie dat u aangepast weer gebruikt en Little Navmap geeft nog steeds informatie weer van een oud gedownload weerbestand.

Weather tab

Picture above: Decoded weather information from two online sources. Afbeelding hierboven: Gedecodeerde weersinformatie van twee online bronnen. Flight simulator is not connected. Vluchtsimulator is niet verbonden.

Flight Simulator Flight Simulator

Weather information from a flight simulator or the X-Plane METAR.rwx file can be displayed in three kinds for METARs and decoded weather which depends on the selected airport: Weersinformatie van een vluchtsimulator of het X-Plane METAR.rwx bestand kan in drie soorten worden weergegeven voor METAR's en gedecodeerd weer, afhankelijk van de geselecteerde luchthaven:

 • Station : The airport has a weather station. Station : De luchthaven heeft een weerstation. This is the most precise weather indication. Dit is de meest nauwkeurige weersindicatie.
 • Nearest : The clicked airport has no weather station and the nearest weather was fetched. Nearest : De aangeklikte luchthaven heeft geen weerstation en het dichtstbijzijnde weer is opgehaald. The ident of the nearest station is shown in the METAR and on the decoded weather tab. De ID van het dichtstbijzijnde station wordt weergegeven in de METAR en op het tabblad Gedecodeerd weer. Note that the nearest weather station is not necessarily an airport. Merk op dat het dichtstbijzijnde weerstation niet noodzakelijk een luchthaven is.
 • Interpolated (Not for X-Plane): The weather is interpolated by the flight simulator using the three nearest stations. Interpolated (niet voor X-vlak): het weer wordt geïnterpoleerd door de vluchtsimulator met behulp van de drie dichtstbijzijnde stations. This is usually the only option available on airports that are far away from the user aircraft. Dit is meestal de enige optie die beschikbaar is op luchthavens die ver van het gebruikersvliegtuig liggen. The ident of the clicked airport is used in the METAR report for this kind of weather report. De identiteit van de aangeklikte luchthaven wordt gebruikt in het METAR-rapport voor dit soort weerrapport.

The flight simulator weather is updated every 15 seconds to catch changes in the weather theme. Het weer van de vliegsimulator wordt om de 15 seconden bijgewerkt om wijzigingen in het weerthema op te vangen.

Little Navmap watches the X-Plane METAR.rwx file for changes and will apply updates immediately. Little Navmap bekijkt het X-Plane METAR.rwx bestand op wijzigingen en past updates onmiddellijk toe.

Note that the nearest weather will not necessarily depict the weather at the clicked station due to the interpolation between multiple stations which is done by the simulator. Merk op dat het dichtstbijzijnde weer niet noodzakelijk het weer op het aangeklikte station weergeeft vanwege de interpolatie tussen meerdere stations die door de simulator wordt gedaan.

Online - NOAA and VATSIM Online - NOAA en VATSIM

Online weather from both sources is updated every 10 minutes. Het online weer van beide bronnen wordt elke 10 minuten bijgewerkt.

Active Sky Actieve lucht

All Active Sky programs are recognized automatically on startup for each simulator. Alle Active Sky- programma's worden automatisch herkend bij het opstarten voor elke simulator. The current_wx_snapshot.txt and activeflightplanwx.txt files are loaded and monitored for changes. De bestanden current_wx_snapshot.txt en activeflightplanwx.txt worden geladen en gecontroleerd op wijzigingen. Weather will be reloaded and updated in the information display if necessary. Het weer wordt indien nodig opnieuw geladen en bijgewerkt in het informatiescherm.

You can also select the current_wx_snapshot.txt file manually. U kunt het bestand current_wx_snapshot.txt handmatig selecteren. In that case the METARs from this file are displayed for all installed flight simulators. In dat geval worden de METAR's uit dit bestand weergegeven voor alle geïnstalleerde vluchtsimulators. The activeflightplanwx.txt will be loaded from the same directory. activeflightplanwx.txt wordt vanuit dezelfde directory geladen.

Manual file selection can also be useful if a new Active Sky version is not supported by Little Navmap yet. Handmatige bestandselectie kan ook handig zijn als een nieuwe Active Sky- versie nog niet door Little Navmap wordt ondersteund.

Departure and destination weather will be displayed if a flight plan is loaded into one of the Active Sky programs. Het vertrek- en aankomstweer worden weergegeven als een vliegplan in een van de Active Sky- programma's is geladen. A suffix Destination or Departure will indicate the usage of Active Sky flight plan weather on the tab Weather . Een achtervoegsel Destination of Departure geeft het gebruik van het vliegplan weer op het tabblad Weather . This gives Active Sky users the most precise weather indication for departure and destination. Dit geeft Active Sky- gebruikers de meest nauwkeurige weerindicatie voor vertrek en bestemming.

Note that the indication of Departure or Destination depends entirely on the flight plan loaded into Active Sky and not the flight plan in Little Navmap . Merk op dat de indicatie van Departure of Destination volledig afhangt van het vliegplan dat in Active Sky is geladen en niet het vliegplan in Little Navmap .

results matching " resultaten die overeenkomen " " "

  No results matching " Geen overeenkomende resultaten " "