Information Information Dock Window Informatie Dock-venster

This dock window contains text information about airports in several tabs as well as information for one or more navaids, airways in another tab plus an additional tab showing airspace information. Dit dock-venster bevat tekstinformatie over luchthavens op verschillende tabbladen, evenals informatie voor een of meer navaids, luchtroutes in een ander tabblad plus een extra tabblad met informatie over de luchtruimte.

A tab Weather also includes decoded weather information for the selected airport. Een tabblad Weather bevat ook gedecodeerde weersinformatie voor de geselecteerde luchthaven.

All information can be copied into the clipboard as formatted text. Alle informatie kan als opgemaakte tekst naar het klembord worden gekopieerd. Use the context menu of the text fields or use Ctrl+A to select all and Ctrl+C to copy the content to the clipboard. Gebruik het contextmenu van de tekstvelden of gebruik Ctrl+A om alles te selecteren en Ctrl+C om de inhoud naar het klembord te kopiëren.

Information is shown when selecting one of the Show Information for ... context menu items in the map, flight plan dock window or the search result table. Informatie wordt getoond bij het selecteren van een van de contextmenu-items Show Information for ... op de kaart, in het vliegplanvenster of in de tabel met zoekresultaten.
One airport and all navaids are loaded into the information display if multiple objects are nearby a mouse click Eén luchthaven en alle navaids worden in het informatiescherm geladen als er meerdere objecten in de buurt zijn met een muisklik

A blue link Map allows jumping to the shown airport or navaid on the map. Met een blauwe linkkaart springt u naar de weergegeven luchthaven of navigeert u op de kaart.
Additional links for helipads are available in the tab Runways/Helipads . Extra links voor helikopters zijn beschikbaar in de tab Runways/Helipads .

An airway is always displayed with all its waypoints that are also linked to their respective map positions. Een luchtweg wordt altijd weergegeven met alle waypoints die ook zijn gekoppeld aan hun respectieve kaartposities.

The display for all airports and navaids contains one or more links besides the title of the flight simulator scenery entry at the bottom of the list in section Scenery . Het scherm voor alle luchthavens en navaïden bevat een of meer links naast de titel van de vluchtsimulator-instelling onder aan de lijst in het gedeelte Scenery .
These links point to the respective BGL files. Deze links verwijzen naar de respectieve BGL- bestanden. A click will open Windows Explorer with the corresponding file selected. Een klik opent Windows Verkenner met het overeenkomstige bestand geselecteerd.

Multiple links can appear for airports since these can be modified by multiple BGL files from different add-on sceneries or navdata updates. Er kunnen meerdere links verschijnen voor luchthavens omdat deze kunnen worden gewijzigd door meerdere BGL- bestanden uit verschillende invoegtoepassingsgebieden of navdata-updates.

Airport Information

Picture above: Airport information overview. Afbeelding hierboven: Overzicht luchthaveninformatie. Additional tabs show information for runways, COM frequencies, approaches and weather. Extra tabbladen tonen informatie over start- en landingsbanen, COM-frequenties, naderingen en weersomstandigheden.

Navaid Information

Picture above: Navaid information. Afbeelding hierboven: Navaid- informatie. Two navaids were close to the cursor when clicked. Twee navaids stonden dicht bij de cursor wanneer erop werd geklikt.

Simulator Aircraft Simulator Aircraft Dock Window Simulator Vliegtuigen Dock Venster

This dock window shows information about the user aircraft and about AI or multiplayer aircraft in several tabs. Dit dokvenster toont informatie over het gebruikervliegtuig en over AI of multiplayer-vliegtuigen in verschillende tabbladen.
Little Navmap has to be connected to the simulator to enable this functionality. Little Navmap moet verbonden zijn met de simulator om deze functionaliteit mogelijk te maken.
See Connecting to a Flight Simulator for more information on this topic. Zie Verbinding maken met een vluchtsimulator voor meer informatie over dit onderwerp.

Tab Aircraft Tik op vliegtuigen

Gives an overview about the user aircraft and shows type, weight and fuel information. Geeft een overzicht van het gebruikervliegtuig en toont type-, gewichts- en brandstofinformatie.

Aircraft Information

Picture above: Aircraft information when connected to a Flight Simulator. Afbeelding hierboven: vliegtuiginformatie bij aansluiting op een vluchtsimulator.

Tab Progress Voortgang tabblad

Shows information similar to a flight management computer about the user aircraft. Geeft informatie weer die vergelijkbaar is met een vluchtbeheercomputer over het gebruikersvliegtuig. This covers flight plan progress, Dit dekt de voortgang van het vluchtplan,
altitude, speed, ambient and environment parameters. parameters voor hoogte, snelheid, omgeving en omgeving.

Aircraft Progress Information

Picture above: Progress and ambient information of the current flight situation. Afbeelding hierboven: Voortgangs- en omgevingsinformatie van de huidige vluchtsituatie. Some fields or tables like Next Waypoint are only available when a flight plan is loaded. Sommige velden of tabellen zoals Next Waypoint zijn alleen beschikbaar wanneer een vluchtplan is geladen.

Tab AI / Multiplayer Tab AI / Multiplayer

Information about an AI or multiplayer aircraft or ship is displayed in this tab if a vehicle is clicked on the map. Informatie over een AI- of multiplayer-vliegtuig of -schip wordt op dit tabblad weergegeven als op een voertuig op de kaart wordt geklikt.

This also includes departure and destination airports for aircraft that can be shown on the map by clicking on the blue links (only for FSX or P3D and if a flight plan is filed). Hieronder vallen ook vertrek- en bestemmingsluchthavens voor vliegtuigen die op de kaart kunnen worden weergegeven door op de blauwe koppelingen te klikken (alleen voor FSX of P3D en als een vluchtplan is gearchiveerd).

Note that information on AI aircraft is limited on X-Plane where only position, altitude and heading can be displayed. Merk op dat informatie over AI-vliegtuigen beperkt is op X-Plane waar alleen positie, hoogte en koers kunnen worden weergegeven.

AI Aircraft Information

Picture above: Information about an AI aircraft. Afbeelding hierboven: informatie over een AI-vliegtuig.

Legend Legend Dock Window Legend Dock Window

Contains two tabs: One tab Navmap explaining the various airport and navaid symbols and a tab Map which shows the Bevat twee tabbladen: één tabblad Navmap uitleg over de verschillende luchthaven- en navigatie- symbolen en een tabblad Map met de
general legend for the base map like the OpenStreetMap for example. algemene legende voor de basiskaart zoals de OpenStreetMap bijvoorbeeld.

Note that the general map legend is not available for all map themes. Merk op dat de algemene kaartlegenda niet beschikbaar is voor alle kaartthema's.

results matching " resultaten die overeenkomen " " "

    No results matching " Geen overeenkomende resultaten " "