Flight Plan Elevation Profile Flight Plan Elevation Profile Dock Window Vliegplan hoogteprofiel dock-venster

This dock window shows the ground elevation and flight plan cruise altitude together will all flight plan waypoints. Dit dokvenster toont de grondhoogte en de kruishoogte van het vliegplan, samen zullen alle vluchtplan-waypoints. It is only available when a flight plan is loaded. Het is alleen beschikbaar wanneer een vluchtplan is geladen. The user aircraft will be shown too if Little Navmap is connected to the simulator. Het gebruikersvliegtuig wordt ook getoond als Little Navmap is verbonden met de simulator.

Elevation processing is done in the background since data has to be downloaded and computation is CPU intense. Hoogteverwerking gebeurt op de achtergrond, omdat gegevens moeten worden gedownload en de berekening CPU-intens is. Therefore, the update of the elevation display can take from a few seconds up to half a minute. Daarom kan de update van de hoogteweergave enkele seconden tot een halve minuut duren. This background update is started after creating or changing the flight plan or when new elevation data was downloaded. Deze achtergrondupdate wordt gestart na het maken of wijzigen van het vluchtplan of wanneer nieuwe hoogtedata zijn gedownload. The display will be updated accordingly whenever new data is available. Het display wordt dienovereenkomstig bijgewerkt wanneer nieuwe gegevens beschikbaar zijn.

Close the Flight Plan Elevation Profile window if you think that it causes performance problems or stutters. Sluit het venster Flight Plan Elevation Profile als u denkt dat dit prestatieproblemen of stotterfouten veroorzaakt. All updates will stop once the window is closed. Alle updates stoppen zodra het venster is gesloten.

Be aware that the elevation display covers only the flight plan and will not change the depiction if you get off flight plan with your simulator aircraft. Let op: het hoogtepaneel dekt alleen het vluchtplan en verandert de afbeelding niet als u met uw simulatorvliegtuig van het vliegplan afstapt.

The flight plan is only shown at cruise level and the descent segment. Het vliegplan wordt alleen weergegeven op cruisevlak en het afdalingssegment. Although, you will see your user aircraft and trail climbing and descending. Hoewel je je gebruiksvliegtuig en het parcours zult zien klimmen en dalen.

Online Elevation Data Online hoogtegegevens

Note that the online elevation data does not cover all countries and currently ends at 60 degrees north. Merk op dat de online hoogtegegevens niet alle landen bestrijken en op dit moment eindigt op 60 graden noord. The data contains multiple known errors. De gegevens bevatten meerdere bekende fouten.

The calculation of online elevation points is limited to flight plan segments not longer than 2000 nautical miles to avoid overloading. De berekening van online hoogtepunten is beperkt tot vluchtplotsegmenten niet langer dan 2000 zeemijl om overbelasting te voorkomen. Add more waypoints or calculate a flight plan to avoid this limitation. Voeg meer waypoints toe of bereken een vluchtplan om deze beperking te voorkomen.

Offline Elevation Data Offline hoogtegegevens

Using the freely downloadable GLOBE - Global Land One-km Base Elevation Project elevation data has several advantages: Het gebruik van de gratis te downloaden GLOBE - Global Land Eén kilometer basishoogteverhoging Projecthoogtegegevens heeft verschillende voordelen:

 • Faster updates Snellere updates
 • World wide coverage Wereldwijde dekking
 • No known errors Geen bekende fouten
 • Display of altitude below the cursor in the status bar Weergave van hoogte onder de cursor in de statusbalk

See the dialog Cache and Files in the options dialog for instructions how to download and install the GLOBE data. Zie het dialoogvenster Cache en bestanden in het dialoogvenster Opties voor instructies over het downloaden en installeren van de GLOBE-gegevens.

Profile Window Profielvenster

Additional information is shown in a label on top of the window if the mouse is hovered over the diagram. Extra informatie wordt weergegeven in een label boven in het venster als de muis boven het diagram staat. The corresponding position within the flight plan is highlighted on the map too. De overeenkomstige positie binnen het vliegplan is ook op de kaart gemarkeerd.

Following information is shown in the top label if connected to flight simulator with an active session: De volgende informatie wordt weergegeven in het bovenste label indien verbonden met de vluchtsimulator met een actieve sessie:

 • Distance from user aircraft to flight plan destination Afstand van gebruikersvliegtuig tot bestemming van het vluchtplan
 • Distance to the top of descent Afstand tot de top van de afdaling

In addition, the information below is shown in the top label when hovering the mouse over the diagram: Bovendien wordt de onderstaande informatie weergegeven in het bovenste label wanneer de muis boven het diagram wordt gehouden:

 • From and to waypoint Van en naar waypoint
 • Distance from departure and to destination from the mouse cursor position. Afstand vanaf vertrek en bestemming vanaf de positie van de muiscursor.
 • Ground elevation at cursor position. Grondhoogte op de cursorpositie.
 • Flight plan cruise altitude above ground. Vliegplan kruishoogte boven de grond.
 • Safe altitude for the current flight plan leg at the hovering position. Veilige hoogte voor het huidige vluchtplanbeen in de zwevende positie.

For more information see the Navmap tab in the Legend dock window or the Nav Map Legend for details. Zie voor meer informatie het tabblad Navmap in het venster Legend dock of de Nav Map Legend voor meer informatie.

Flight Plan Elevation Profile Picture above: Flight plan elevation profile with line indicating the mouse hovering position. Afbeelding hierboven: vliegplanhoogteprofiel met lijn die de zwevende positie van de muis aangeeft. Orange lines show minimum safe altitude for flight plan segments. Oranje lijnen geven de minimale veilige hoogte aan voor vluchtplanningsegmenten. Top of descent point is shown on the upper right part of the window. De bovenkant van het afdalingspunt wordt rechtsboven in het venster weergegeven.

results matching " resultaten die overeenkomen " " "

  No results matching " Geen overeenkomende resultaten " "