Flight Plan Route Description Vluchtplan Routebeschrijving

This dialog allows you to create a flight plan from a route description as they are generated or provided by various online services. Met dit dialoogvenster kunt u een vluchtplan maken op basis van een routebeschrijving wanneer deze wordt gegenereerd of verstrekt door verschillende online services.

When opened it will show the route description for the current flight plan which also contains information about speed and cruise altitude if enabled. Wanneer deze wordt geopend, wordt de routebeschrijving weergegeven voor het huidige vliegplan, dat ook informatie over snelheid en kruishoogte bevat, indien ingeschakeld.

The upper part of the dialog shows the route description input field and the lower part shows any messages, warnings or errors that occur during reading. Het bovenste deel van het dialoogvenster toont het invoerveld voor de routebeschrijving en het onderste deel toont eventuele berichten, waarschuwingen of fouten die optreden tijdens het lezen.

The menu button De menuknop Menu Button provides a dropdown menu than can be used to customize the generated route string. biedt een vervolgkeuzemenu dat kan worden gebruikt om de gegenereerde routestring aan te passen.

The description parser will try to use as much of the route as possible even if parts of the flight plan like waypoints or airways cannot be found or names are ambiguous. De beschrijving van de parser zal proberen zo veel mogelijk van de route te gebruiken, zelfs als delen van het vluchtplan zoals waypoints of luchtroutes niet kunnen worden gevonden of als namen dubbelzinnig zijn. You will see warnings in the lower output field if that is the case. U ziet waarschuwingen in het onderste uitvoerveld als dat het geval is.

For long flight plans it can happen that far away waypoints are added if names are not unique. Voor lange vliegplannen kan het voorkomen dat ver verwijderde waypoints worden toegevoegd als namen niet uniek zijn. Remove these manually if needed. Verwijder deze indien nodig handmatig.

Many waypoints and airways will not be found if route descriptions from the latest AIRAC sources are used together with flight simulator stock data from 2005. It is recommended to use a navigation data update for the stock scenery when reading route descriptions from online sources like RouteFinder , Online Flight Planner , SimBrief or SkyVector . Veel waypoints en luchtwegen worden niet gevonden als routebeschrijvingen van de nieuwste AIRAC-bronnen worden gebruikt samen met de vluchtgegevens van de vluchtsimulator uit 2005. Het wordt aanbevolen om een ​​update van de navigatiegegevens voor het stocklandschap te gebruiken bij het lezen van routebeschrijvingen van online bronnen zoals RouteFinder , Online vluchtplanner , SimBrief of SkyVector .

Otherwise, use an AIRAC cycle from the online services that is closest to the flight simulator navigation data age at the end of 2005 if a navigation data update is not an option. Gebruik anders een AIRAC-cyclus van de online services die het dichtst bij de navigatiegegevensleeftijd van de vluchtsimulator liggen aan het einde van 2005 als een update van navigatiegegevens geen optie is.

Note that even flight plans calculated in Little Navmap cannot be converted back exactly in some cases. Merk op dat zelfs vluchtplannen die in Little Navmap zijn berekend, in sommige gevallen niet exact kunnen worden terug geconverteerd. This happens due to navaid ambiguities like NDB and VOR stations having the same names or errors in the source data. Dit gebeurt als gevolg van navaid- ambiguïteiten zoals NDB- en VOR- stations met dezelfde namen of fouten in de brongegevens.

The cruise speed and altitude are used to create the flight plan if given. De kruissnelheid en -hoogte worden gebruikt om het vliegplan te maken, indien opgegeven. Otherwise the cruise altitude is automatically determined by the flight plan type (IFR or VFR) and the minimum altitude of the used airway segments. Anders wordt de kruishoogte automatisch bepaald door het vliegplantype (IFR of VFR) en de minimumhoogte van de gebruikte luchtwegsegmenten.

SID and STAR procedures require a navdata update except for X-Plane which already comes with a complete navigation database. Voor SID- en STAR- procedures is een navdata-update vereist, behalve voor X-Plane, dat al wordt geleverd met een volledige navigatiedatabase.

Route Description Dialog

Picture above: A route description that was read successfully with a few warnings about ignored elements. Afbeelding hierboven: een routebeschrijving die met succes is gelezen met een paar waarschuwingen over genegeerde elementen. The waypoint LLL could not be found. Het waypoint LLL kon niet worden gevonden. Speed, altitude, SID and STAR were recognized. Snelheid, hoogte, SID en STAR werden herkend. The ground speed of 433 knots is calculated based on given mach number 0.74 and standard atmosphere conditions. De rijsnelheid van 433 knopen wordt berekend op basis van gegeven mach. Nummer 0.74 en standaardatmosfeeromstandigheden.

Buttons Toetsen

 • To Clipboard : Copies the current description as plain text to the clipboard. To Clipboard : kopieert de huidige beschrijving als platte tekst naar het klembord.
 • From Clipboard : Inserts text from clipboard to the input field. From Clipboard : hiermee voegt u tekst van het klembord in naar het invoerveld. The inserted text is converted to upper case and all invalid characters are removed from the text. De ingevoegde tekst wordt geconverteerd naar hoofdletters en alle ongeldige tekens worden uit de tekst verwijderd.
 • Update from Flight Plan : Creates the route string from the current flight plan again. Update from Flight Plan : maakt de routestring uit het huidige vliegplan opnieuw. Use this after changing settings with drop down menu button. Gebruik dit na het wijzigen van de instellingen met de vervolgkeuzeknop.
 • Read Route Description : Reads the route description and prints any messages, warnings and errors in the lower output field. Read Route Description : Leest de routebeschrijving en drukt eventuele berichten, waarschuwingen en fouten in het onderste uitvoerveld af. The current flight plan is not affected by this action. Het huidige vliegplan wordt niet beïnvloed door deze actie.
 • IFR / VFR : Defines the type of the generated flight plan and the automatically determined cruise altitude. IFR / VFR : bepaalt het type van het gegenereerde vliegplan en de automatisch bepaalde kruishoogte.
 • Menu Button Menuknop Menu Button : :
  • Add departure and destination airport : Note that disabling this option will result in a route string which cannot be read back into a flight plan. Add departure and destination airport : houd er rekening mee dat het uitschakelen van deze optie resulteert in een routestring die niet kan worden teruggelezen in een vliegplan.
  • Add DCT (direct) instructions : Add DCT for any direct waypoint connections in the flight plan. Add DCT (direct) instructions toevoegen: DCT toevoegen voor alle directe waypointverbindingen in het vluchtplan.
  • Add cruise speed and altitude instruction : Add cruise altitude from flight plan and ground speed as set in the flight plan dock window. Add cruise speed and altitude instruction toevoegen: voeg cruisehoogte toe van vliegplan en rijsnelheid zoals ingesteld in het dokplan van het vliegplan.
  • Add SID and STAR : Add SID and STAR names if any are used for departure or arrival. Add SID and STAR toevoegen: voeg SID- en STAR- namen toe als deze worden gebruikt voor vertrek of aankomst.
  • Add generic SID and STAR : Add the generic SID and STAR keywords if no real SID and/or STAR were selected. Add generic SID and STAR toevoegen: voeg de algemene SID en STAR sleutelwoorden toe als er geen echte SID en / of STAR zijn geselecteerd.
  • Add Waypoints instead of Airways : Does not insert any airway names but uses waypoints only. Add Waypoints instead of Airways : voegt geen namen van luchtwegen in, maar gebruikt alleen waypoints.
 • Create Flight Plan : Closes the dialog and creates a new flight plan for the parsed route description and replaces the current plan. Create Flight Plan : sluit het dialoogvenster en maakt een nieuw vluchtplan voor de geparseerde routebeschrijving en vervangt het huidige plan. You have to click Read Route Description before creating a flight plan. U moet op Read Route Description klikken voordat u een vliegplan maakt.

Format Formaat

The route description has to follow the format rules below: De routebeschrijving moet de onderstaande indelingsregels volgen:

FROM[ETD] [SPEEDALT] [SID][.TRANS] [ENROUTE] [STAR][.TRANS] TO[ETA] [ALTERNATES]

All elements in square brackets are optional. Alle elementen tussen vierkante haken zijn optioneel.

FROM and TO : These are the required 3 or 4 letter idents for departure and destination airports. FROM en TO : dit zijn de vereiste idents voor 3 of 4 letters voor vertrek- en bestemmingsluchthavens.

Examples: KEAT , CYPU , S16 . Voorbeelden: KEAT , CYPU , S16 .

ALTERNATES : Alternate airports are optional and are simply appended to the flight plan. ALTERNATES : Alternatieve luchthavens zijn optioneel en worden eenvoudigweg toegevoegd aan het vluchtplan. Alternates cannot be used in combination with an approach procedure . Alternatieven kunnen niet worden gebruikt in combinatie met een naderingsprocedure.

SPEEDALT : An optional entry that contains the cruise speed and altitude. SPEEDALT : een optionele invoer die de kruissnelheid en SPEEDALT bevat. See below for a details. Zie hieronder voor meer informatie.

ENROUTE : This is a list of either WAYPOINT or an AIRWAYWAYPOINT forming the actual flight plan. ENROUTE : dit is een lijst met WAYPOINT of een AIRWAYWAYPOINT die het eigenlijke vluchtplan vormt. The first entry has to be an airport, waypoint, VOR or NDB . Het eerste item moet een luchthaven, een waypoint, VOR of NDB zijn .

WAYPOINT : A waypoint, VOR , NDB , airport or user defined coordinates. WAYPOINT : een waypoint, VOR , NDB , luchthaven of door de gebruiker gedefinieerde coördinaten. See below for a details about coordinates. Zie hieronder voor meer informatie over coördinaten. A waypoint can be prefixed with DCT to indicate a direct connection not using an airway. Een routepunt kan worden voorafgegaan door DCT om een ​​directe verbinding aan te geven die geen luchtweg gebruikt. Waypoints can be suffixed with an optional /SPEEDALT value although this is ignored. Waypoints kunnen worden voorzien van een optionele /SPEEDALT waarde, hoewel dit wordt genegeerd.

Examples: TAU , BOMBI , AST , CL , EDDF . Voorbeelden: TAU , BOMBI , AST , CL , EDDF .

AIRWAYWAYPOINT : Airway and end waypoint on the airway separated by a space. AIRWAYWAYPOINT : Luchtweg- en AIRWAYWAYPOINT op de luchtweg, gescheiden door een spatie.

Examples: V495 CONDI , V338 YVR , V330 TRENA . Voorbeelden: V495 CONDI , V338 YVR , V330 TRENA .

SID.TRANS and STAR.TRANS : Either the words SID or STAR or real SID , STAR and transition names where the optional transition is separated by a . SID.TRANS en STAR.TRANS : Ofwel de woorden SID of STAR of echte SID- , STAR- en transitie-namen waarbij de optionele overgang wordt gescheiden door een . . . The generic keywords SID and STAR create a direct connection to the en route part. De generieke trefwoorden SID en STAR creëren een directe verbinding met het en-routedeel.

Examples: RDHK2.HOLLE , OHIO3.LFK , RDHK2 , OHIO3 . Voorbeelden: RDHK2.HOLLE , OHIO3.LFK , RDHK2 , OHIO3 .

Features not supported Functies worden niet ondersteund

ETD and ETA : Four digit departure and arrival time attached to the airport ident are ignored. ETD en ETA : viercijferige vertrek- en aankomsttijd op de luchthaven worden genegeerd.

WAYPOINT.SPEEDALT : For example BOMBI/N0090A060 . WAYPOINT.SPEEDALT : bijvoorbeeld BOMBI/N0090A060 . Altitude changes at waypoints are not supported and ignored when reading. Hoogteverschillen op waypoints worden niet ondersteund en genegeerd tijdens het lezen.

Speed and Altitude Snelheid en hoogte

Cruising ground speed and cruising level not separated by a space. Kruissnelheid en kruissnelheid niet gescheiden door een spatie.

Speed is prefixed with: Snelheid is voorafgegaan door:

K : Kilometers per hour followed by a four digit value. K : Kilometers per uur gevolgd door een waarde van vier cijfers.

N : Knots followed by a four digit value. N : Knopen gevolgd door een viercijferige waarde.

M : Mach followed by a three digit value. M : Mach gevolgd door een driecijferige waarde. The mach value is converted to knots ground speed assuming standard atmosphere conditions at the give flight altitude. De mach-waarde wordt geconverteerd naar de grondsnelheid van de knopen, aangenomen dat de standaardatmosfeeromstandigheden op de vlieghoogte de hoogte geven.

Altitude is prefixed with: Hoogte wordt voorafgegaan door:

F :Flight level in three digits. F : vliegniveau in drie cijfers.

S : Metric flight level in three digits of tens of meters. S : Metrisch vluchtniveau in drie cijfers van tientallen meters.

A : Altitude in hundreds of feet in three digits. A : Hoogte in honderden voeten in drie cijfers.

M : Altitude in tens of meter in four digits. M : Hoogte in tientallen meters in vier cijfers.

Examples: Voorbeelden:

N0410F310 410 knots at flight level 310. N0410F310 410 knopen op N0410F310 310.

M071F320 Mach 0.71 at flight level 320. M071F320 Mach 0,71 op M071F320 320.

K0790M0710 790 kilometers per hour at 7100 meters. K0790M0710 790 kilometer per uur op 7100 meter.

Coordinates coördinaten

Coordinates can be supplied in different formats: Coördinaten kunnen in verschillende formaten worden geleverd:

Degrees only (7 characters): Two digits and north/south indicator plus three digits and east/west indicator. Alleen in graden (7 tekens): twee cijfers en een noord / zuid-indicator plus drie cijfers en een oost / west-indicator.

Example: 51N010E Voorbeeld: 51N010E

Degrees and minutes (11 characters): Two digits degrees, two digits for minutes and north/south indicator. Graden en minuten (11 tekens): twee cijfers graden, twee cijfers voor minuten en een noord / zuid indicator. Then three digits for degrees, two digits for minutes and east/west indicator. Dan drie cijfers voor graden, twee cijfers voor minuten en oost / west-indicator.

Example: 4010N03822W . Voorbeeld: 4010N03822W .

Degrees, minutes and seconds (15 characters): Two digits degrees, two digits for minutes, two digits for seconds and north/south indicator. Graden, minuten en seconden (15 tekens): twee cijfers graden, twee cijfers voor minuten, twee cijfers voor seconden en noord / zuid indicator. Then three digits for degrees, two digits for minutes, two digits for seconds and east/west indicator. Dan drie cijfers voor graden, twee cijfers voor minuten, twee cijfers voor seconden en oost / west-indicator. This format is used by SkyVector for example. Dit formaat wordt bijvoorbeeld gebruikt door SkyVector .

Example: 481200N0112842E . Voorbeeld: 481200N0112842E .

North Atlantic track points (NAT). Noord-Atlantische spoorpunten (NAT). Two digits degrees north and two digits degrees west followed by character N . Twee cijfers graden noord en twee cijfers graden west gevolgd door teken N

Example: 5010N . Voorbeeld: 5010N .

Coordinate waypoint pairs with degrees and minutes as above and prefixed with north/south and east/west indicator. Coördineer waypoint paren met graden en minuten zoals hierboven en voorafgegaan door noord / zuid en oost / west indicator.

Examples: N4200 W02000 or N4200/W02000 . Voorbeelden: N4200 W02000 of N4200/W02000 .

Garmin GFP format (13 characters) north/south indicator, two digits degrees, three digits for minutes by 10. Then east/west indicator, three digits degrees, three digits minutes by 10. This format is used by the Flight1 GTN 650/750 . Garmin GFP-formaat (13 tekens) Noord / Zuid-indicator, twee cijfers graden, drie cijfers voor minuten met 10. Dan Oost / West-indicator, drie cijfers graden, drie cijfers minuten met 10. Dit formaat wordt gebruikt door de Flight1 GTN 650/750 .

Example: N48194W123096 Voorbeeld: N48194W123096

Flight Plan Description Examples Vluchtplan Beschrijving Voorbeelden

Frankfurt Main (EDDF) to Fiumicino (LIRF): Frankfurt Main (EDDF) naar Fiumicino (LIRF):

Direct connection: Directe verbinding:

EDDF LIRF or EDDF DCT LIRF . EDDF LIRF of EDDF DCT LIRF .

VOR to VOR : VOR naar VOR :

EDDF FRD KPT BOA CMP LIRF . EDDF FRD KPT BOA CMP LIRF .

Same as above with departure time ( ETD ) and arrival time ( ETA ) which both will be ignored: Hetzelfde als hierboven met vertrektijd ( ETD ) en aankomsttijd ( ETA ) die beiden zullen worden genegeerd:

EDDF1200 FRD KPT BOA CMP LIRF1300 . EDDF1200 FRD KPT BOA CMP LIRF1300 .

Same as above on flight level 310 at 410 knots: Hetzelfde als hierboven op vluchtniveau 310 bij 410 knopen:

EDDF N0410F310 DCT FRD DCT KPT DCT BOA DCT CMP DCT LIRF

Using Jet airways: Jet-luchtwegen gebruiken:

EDDF ASKIK T844 KOVAN UL608 TEDGO UL607 UTABA UM738 NATAG Y740 LORLO M738 AMTEL M727 TAQ LIRF

Same as above on flight level 310 at mach 0.71 with an additional speed and altitude at NATAG which will be ignored: Hetzelfde als hierboven op NATAG 310 bij mach 0,71 met een extra snelheid en hoogte bij NATAG die zal worden genegeerd:

EDDF M071F310 SID ASKIK T844 KOVAN UL608 TEDGO UL607 UTABA UM738 NATAG/M069F350 Y740 LORLO M738 AMTEL M727 TAQ STAR LIRF

User defined waypoints with degree/minute notation and an alternate airport LIRE : Door de gebruiker gedefinieerde waypoints met graad / minuutnotatie en een alternatieve luchthaven LIRE :

EDDF N0174F255 4732N00950E 4627N01019E 4450N01103E LIRF LIRE

Flight plan using SID and STAR procedures with transitions: Vliegplan met SID- en STAR- procedures met overgangen:

KPWA RDHK2.HOLLE ATOKA J25 FUZ J33 CRIED J50 LFK OHIO3.LFK KHOU

Flight plan using the generic SID and STAR keywords: Vliegplan met behulp van de generieke SID- en STAR- zoekwoorden:

KPWA SID ATOKA J25 FUZ J33 CRIED J50 LFK STAR KHOU

results matching " resultaten die overeenkomen " " "

  No results matching " Geen overeenkomende resultaten " "