Procedures Procedures

General Algemeen

Departure and arrival procedures will be used when flying an airliner but also smaller aircraft have to use at least an approach procedure at their destination when flying IFR. De vertrek- en aankomstprocedures worden gebruikt bij het vliegen met een passagiersvliegtuig, maar ook kleinere vliegtuigen moeten ten minste een naderingsprocedure gebruiken op hun bestemming bij het vliegen met IFR.
Flight simulator stock data provides only approaches and transitions. De voorraadgegevens van vluchtsimulator bevatten alleen benaderingen en overgangen. SIDs and STARs are not available. SID's en STAR's zijn niet beschikbaar. These can be added by navdata updates. Deze kunnen worden toegevoegd door navdata-updates.

An airline flight containing all variations can use the following procedures or segments: Een vlucht van een luchtvaartmaatschappij die alle varianten bevat, kan de volgende procedures of segmenten gebruiken:

 1. Departure airport Vertrek luchthaven
 2. SID SID
 3. SID Transition SID- overgang
 4. En route airway system En route luchtwegsysteem
 5. STAR transition STAR- overgang
 6. STAR STER
 7. Transition to approach Overgang naar nadering
 8. Approach Nadering
 9. Destination Bestemming

A small aircraft IFR flight can use the following procedures or segments: Een IFR-vlucht voor een klein vliegtuig kan de volgende procedures of segmenten gebruiken:

 1. Departure airport Vertrek luchthaven
 2. En route airway system En route luchtwegsysteem
 3. Transition to approach Overgang naar nadering
 4. Approach Nadering
 5. Destination Bestemming

Note that transitions make only sense together with an approach, a SID or a STAR which will guide you to or from the runway. Merk op dat overgangen alleen zinvol zijn, samen met een nadering, een SID of een STAR die je naar of van de landingsbaan zal leiden. You can select a transition only together with the respective procedure (although the SID may be empty and consist only of a transition). U kunt alleen samen met de betreffende procedure een overgang selecteren (hoewel de SID mogelijk leeg is en alleen uit een overgang bestaat). If you delete a procedure from the flight plan its transition will be deleted too. Als u een procedure uit het vluchtplan verwijdert, wordt de overgang ook verwijderd.

Procedure information is saved together with a flight plan as an annotation in the PLN file and will be restored by Little Navmap when loading the flight plan. Procedure- informatie wordt samen met een vluchtplan opgeslagen als een annotatie in het PLN- bestand en wordt door Little Navmap hersteld wanneer het vluchtplan wordt geladen.
Procedure waypoints are not saved in the flight plan since the PLN format does not support all the different leg types and the flight simulator would not be able to display it correctly. Routepunten van de procedure worden niet opgeslagen in het vliegplan, omdat het PLN- formaat niet alle verschillende beentypes ondersteunt en de vluchtsimulator het niet correct kan weergeven. Select the approach in your GPS or FMC if you need it there. Selecteer de aanpak in uw GPS of FMC als u het daar nodig heeft.

Inserting a Procedure into a Flight Plan Een procedure invoegen in een vliegplan

Select Show Procedures when you right click on an airport in the map, the airport search table or the flight plan table. Selecteer Show Procedures wanneer u met de rechtermuisknop op een luchthaven op de kaart, de luchthavenzoektabel of de vluchtplanningstabel klikt. This will show the tab Procedures in the dock window Search . Dit toont de tab Procedures in het Dock venster Search .

Inserting a procedure into a flight plan can be done by simply using the context menu in the procedure tree view. Een procedure invoegen in een vliegplan kan worden gedaan door eenvoudigweg het contextmenu te gebruiken in de boomstructuur van de procedure .

See Procedure Search for more information. Zie Procedure Zoeken voor meer informatie.

Deleting a Procedure from a Flight Plan Een procedure uit een vliegplan verwijderen

Deleting a single leg that is part of a procedure will remove the whole procedure and its transition. Als u een enkele poot verwijdert die deel uitmaakt van een procedure, wordt de hele procedure en de overgang ervan verwijderd. Deleting a leg that is part of a transition will remove only the transition. Als u een poot verwijdert die deel uitmaakt van een overgang, wordt alleen de overgang verwijderd.

Delete Procedure

Picture above: About to remove the transition MUN of the approach RNAV BEGEN from the flight plan. Afbeelding hierboven: bezig met het verwijderen van de overgang MUN van de nadering RNAV BEGEN uit het vliegplan.

Limitations when editing a flight plan with procedures Beperkingen bij het bewerken van een vluchtplan met procedures

 • Deleting a leg of a procedure will remove the whole procedure from the flight plan. Als u een deel van een procedure verwijdert, wordt de hele procedure uit het vliegplan verwijderd.
 • You cannot move a procedure leg up or down neither can you move or add a flight plan leg into a procedure . U kunt een been van een procedure niet omhoog of omlaag verplaatsen, u kunt ook geen been van een vluchtplan verplaatsen of toevoegen aan een procedure .
 • You cannot add waypoints in between procedures (eg a STAR and an approach). U kunt geen tussenpunten toevoegen tussen procedures (bijvoorbeeld een STAR en een aanpak). Waypoints can only be added to the route between departure and arrival procedures. Waypoints kunnen alleen worden toegevoegd aan de route tussen vertrek- en aankomstprocedures.
 • You cannot add waypoints between arrival procedure and destination airport. U kunt geen tussenpunten toevoegen tussen aankomstprocedure en luchthaven van bestemming.
 • You cannot add waypoints between departure airport and a SID procedure . U kunt geen waypoints toevoegen tussen luchthaven van vertrek en een SID- procedure .
 • If you delete or replace the destination airport all approach and arrival procedures are removed too. Als u de luchthaven van bestemming verwijdert of vervangt, worden ook alle aanloop- en aankomstprocedures verwijderd.
 • If you delete or replace the departure airport all SID procedures are removed too. Als u de luchthaven van vertrek verwijdert of vervangt, worden ook alle SID- procedures verwijderd.

Flying Procedures Flying Procedures

Procedure legs are pre-calculated except holds and procedure turns. Procedure- poten worden vooraf berekend, behalve ruimingen en ingrepen in de procedure . This means you can fly them mostly as they are drawn on the map. Dit betekent dat je ze meestal kunt vliegen als ze op de kaart worden getekend. If in doubt about how to fly a leg (eg if too many lines overlap) look at the procedure table in the flight plan window. Als je twijfelt over hoe je een poot moet besturen (bijv. Als te veel lijnen elkaar overlappen) kijk dan naar de proceduretabel in het vluchtplanvenster.

Holds houdt

No entry or exit procedure is shown. Er wordt geen invoer- of uitvoerprocedure getoond. You have to find a proper entry procedure yourself. U moet zelf een goede invoerprocedure vinden. Holds have a straight leg flying time in minutes or a distance. Holds hebben een rechte beenvliegtijd in minuten of een afstand.

If time is given you fly the hold as usual: Als er tijd is, vlieg je zoals gewoonlijk:

 1. Enter at the fix using a proper entry procedure Voer de fix in met een juiste invoerprocedure
 2. Do a standard turn Doe een standaardbeurt
 3. Fly the straight leg for the given time (often one minute) Vlieg het rechte been voor de opgegeven tijd (vaak een minuut)
 4. Do standard turn Doe standaardbeurt
 5. Fly to fix Vlieg om te repareren
 6. Exit hold when done or instructed by ATC Verlaat de wacht wanneer klaar of geïnstrueerd door ATC

Do not follow the lines exactly, they are just an indicator for what to fly. Volg niet precies de lijnen, ze zijn slechts een indicator voor wat te vliegen. An exception are holds where a distance is given for the straight leg. Een uitzondering zijn houdingen waarbij een afstand wordt opgegeven voor het rechte been. The hold size will match the distance in this case. De hold-grootte komt in dit geval overeen met de afstand.

Hold

Picture above: A hold with 2 nautical miles straight segment length. Afbeelding boven: een ruim met een rechte segmentlengte van 2 zeemijlen. Enter and exit at ZUNAD and fly at or above 2600 feet. Ga naar binnen en verlaat ZUNAD en vlieg op of boven 2600 voet. Course is 61° magnetic degrees. Koers is 61 ° magnetische graden.

Exiting a Hold Een wacht beëindigen

Little Navmap will detect when a hold is exited and advance the active leg to the next one if one of the two conditions is met: Little Navmap zal detecteren wanneer een ruim wordt afgesloten en de actieve etappe naar de volgende verplaatsen als aan een van de twee voorwaarden is voldaan:

 1. If the next leg continues after or at the hold fix : When approaching the hold fix after one circuit continue straight on. Als het volgende been doorgaat na of in de wachtstand: bij het naderen van de fixatie na één circuit gaat u gewoon rechtdoor. The next leg will be activated after half a nautical mile up to one nautical mile. De volgende etappe wordt geactiveerd na een halve mijl tot één nautische mijl.

 2. If the next leg starts before the hold fix : Exit the hold at its fix . Als de volgende etappe begint voordat de hold- fix wordt uitgevoerd : sluit de hold af bij de fix . Exit right turn holds to the left and vice versa (ie turn outside the hold). Draai de rechterbocht naar links en vice versa (dus draai buiten het ruim). Proceed to the fix of the next leg which will be activated. Ga verder met de vaststelling van de volgende etappe die wordt geactiveerd.

You can activate the next leg manually if you do not exit the hold at its fix . U kunt het volgende onderdeel handmatig activeren als u het vasthouden niet bij de fix verlaat. Right click in the flight plan table on the next leg and select Activate Flight Plan Leg . Klik met de rechtermuisknop in de vluchtplanningtabel op de volgende etappe en selecteer Activate Flight Plan Leg .

Procedure turns Procedure draait

The flight simulator data moves the turn point of a procedure turn 10 nautical miles out from the fix which is usually too far away. De vluchtsimulatorgegevens verplaatsen het keerpunt van een procedure, draai 10 nautische mijlen uit de fix die gewoonlijk te ver weg is.

Fly the procedure turn as usual: Minimum one minute from the fix . Vlieg de procedure beurt zoals gebruikelijk: minimaal één minuut van de fix . Use more if you need space to catch the next fix after the course reversal. Gebruik meer als u ruimte nodig hebt om de volgende fix te pakken na de omkering van de koers. Then turn using an teardrop or a standard 45/180 degree turn. Draai vervolgens met een traan of een standaard 45/180 graden draai. Again: Follow the procedures and not the lines. Nogmaals: volg de procedures en niet de regels.

Procedure Turn

Picture above: A procedure turn. Afbeelding hierboven: een procedurebeurt . Fly at least one minute outbound 61° from ABERN , turn left to 16°, fly one minute, turn 180° and fly to LAMMB , then 242° to ABERN . Vlieg ten minste één minuut 61 ° naar ABERN vanaf ABERN , sla linksaf naar 16 °, vlieg één minuut, draai 180 ° en vlieg naar LAMMB en dan 242 ° naar ABERN .

Distances Afstanden

Holds and procedure turns do not count in flying distance while all others legs do. Holds en procedurewendingen tellen niet mee op vliegafstand terwijl alle andere legs doen. This means the total flight plan distance as well as the top of descent point will change when selecting an approach or a transition. Dit betekent dat de totale vliegplanafstand en de top van het afdalingspunt zullen veranderen bij het selecteren van een nadering of een overgang.

The top of descent point calculation does not consider altitude restrictions in procedures. De berekening van de top van het afdalingspunt houdt geen rekening met hoogtebeperkingen in procedures.

Special Leg Types Speciale poottypen

All procedure leg types ( Track to Fix , Initial Fix and more) that are shown in Little Navmap are based on the ARINC 424 path terminator concept. Alle procedure- legentypen ( Track to Fix , Initial Fix en meer) die worden weergegeven in Little Navmap, zijn gebaseerd op het ARINC 424- padterminatorconcept . A deeper knowledge of these leg types is not important for the simulator pilot with the exception of two types that are added by Little Navmap . Een diepere kennis van deze legentypen is niet belangrijk voor de simulatorpiloot, met uitzondering van twee typen die door Little Navmap zijn toegevoegd.

 • Start of Procedure : This leg is added if a procedure does not start with an initial fix but rather with a course, heading or track to a fix . Start of Procedure : deze poot wordt toegevoegd als een procedure niet begint met een eerste fix maar met een koers, koers of track naar een fix . It indicates the first position of the procedure and is not related to a fix . Het geeft de eerste positie van de procedure aan en is niet gerelateerd aan een fix .
 • Proceed to Runway in a SID : The first leg of a SID to indicate the start position on the runway. Proceed to Runway in een SID : het eerste deel van een SID om de startpositie op de startbaan aan te geven. The program might fall back to the airport center if the runway could not be found. Het programma kan terugvallen naar het luchthavencentrum als de baan niet kan worden gevonden. The altitude restriction indicates the elevation of the runway. De hoogtebeperking geeft de hoogte van de landingsbaan aan.
 • Proceed to Runway in an approach: This leg is added to an approach procedure to show the course line from a missed approach point (MAP) to the runway end. Proceed to Runway in een nadering: deze etappe wordt toegevoegd aan een naderingsprocedure om de koerslijn van een gemist naderingspunt (MAP) naar het start- en eindpunt van de baan te tonen. It is added if an approach does not end with a runway fix and has an altitude restriction 50 feet above the threshold. Het wordt toegevoegd als een nadering niet eindigt met een runway- fix en een hoogtebeperking heeft van 50 voet boven de drempel.

Fix Types in a Procedure Typen in een procedure repareren

 • Waypoints: Terminal waypoints or radio navaids. Waypoints: eind-waypoints of radio-navaids. Some are marked as flyover in the approach table. Sommige zijn gemarkeerd als flyover in de approach-tabel.
 • Radial and distance: Example: WIK/7nm/291°M . Radiaal en afstand: Voorbeeld: WIK/7nm/291°M A fix defined by a course or heading and distance to a navaid . Een fix gedefinieerd door een koers of koers en afstand tot een navigatiesysteem .
 • Distance to DME : Example: WIK/9nm . Afstand tot DME : Voorbeeld: WIK/9nm . This fix is defined by a heading or track which is terminated by reaching a DME distance. Deze fix wordt gedefinieerd door een kop of track die wordt beëindigd door een DME- afstand te bereiken.
 • Intercept Course to Fix : Intercept a course to the next fix at an angle of about 45 degrees. Intercept Course to Fix : onderschei een koers naar de volgende fix onder een hoek van ongeveer 45 graden.
 • Intercept Leg : Intercept the next approach leg at a course of about 45 degrees. Intercept Leg : onderschep het volgende naderingsbeen op een koers van ongeveer 45 graden.
 • Altitude : A leg or hold that is terminated by reaching a certain altitude and is used mostly on missed approaches. Altitude : een poot of greep die wordt beëindigd door een bepaalde hoogte te bereiken en die meestal wordt gebruikt bij gemiste nadering. Since the distance depends on the aircraft 2 nautical miles length are used for this leg. Aangezien de afstand afhangt van het vliegtuig, wordt 2 zeemijllengte gebruikt voor deze etappe. You can ignore the line and proceed to the next leg once the altitude criteria is satisfied. U kunt de lijn negeren en doorgaan naar de volgende etappe zodra aan het hoogtecriterium is voldaan.
 • Manual : Fly a heading, track or a hold until manually terminated by ATC. Manual : Vlieg een koers, track of een ruim totdat deze handmatig wordt beëindigd door ATC.

Runway fixes are prefixed with RW . Runway-fixes worden voorafgegaan door RW . They usually have an altitude restriction a few feet above the runway. Ze hebben meestal een hoogtebeperking een paar meter boven de landingsbaan. Higher altitude restrictions (ie > 500 ft) indicate a circling approach. Hogere hoogtebeperkingen (dat wil zeggen> 500 ft) duiden op een rondgaande nadering.

Altitude and Speed Restrictions Hoogte- en snelheidsbeperkingen

Restrictions are shown on the map and in the flight plan table. Beperkingen worden weergegeven op de kaart en in de flightplan-tabel.

 • Number only: Fly at altitude or speed. Alleen nummer: vlieg op hoogte of snelheid. Map examples: 5400ft or 210kts . 5400ft : 5400ft of 210kts .
 • Prefix A : Fly at or above altitude or speed. Voorvoegsel A : Vlieg op of boven de hoogte of snelheid. Map example: A1800ft or A200kts . A1800ft : A1800ft of A200kts .
 • Prefix B : Fly at or below altitude or speed. Voorvoegsel B : Vlieg op of onder de hoogte of snelheid. Map example: B10000ft or B240kts . B10000ft : B10000ft of B240kts .
 • Range: Fly at or above altitude one and at or below altitude two. Bereik: vlieg op of boven hoogte één en op of onder hoogte twee. Map example: A8000B10000ft . A8000B10000ft : A8000B10000ft . Same for speed. Hetzelfde voor snelheid.

Many fixes have a related or recommended navaid . Veel oplossingen hebben een verwant of aanbevolen navigatiesysteem . This can be a VOR , NDB , ILS or a waypoint. Dit kan een VOR , NDB , ILS of een routepunt zijn. The related navaid comes with radial and distance values that can be used to locate waypoints when flying without GPS or simply for cross checking the position. Het bijbehorende navigatiesysteem wordt geleverd met radiale en afstandswaarden die kunnen worden gebruikt om waypoints te lokaliseren wanneer er zonder GPS wordt gevlogen of eenvoudigweg om de positie kruiselings te controleren.

Missed Approaches Gemiste benaderingen

Missed approach legs are activated once the simulator aircraft passes the last point of an approach. Gemiste naderingpoten worden geactiveerd zodra het simulatorvliegtuig het laatste punt van een nadering passeert. The display of remaining flight plan distance will switch to display of remaining distance to last missed approach leg. Het display van de resterende vliegplanafstand zal overschakelen naar weergave van de resterende afstand tot het laatst gemiste naderingsbeen.

No missed approach legs are activated if missed approaches are not shown. Geen gemiste naderingspoten worden geactiveerd als gemiste benaderingen niet worden getoond.

Leg Highlights on the Map Leg-hoogtepunten op de kaart

Up to three points will be highlighted when clicking on a procedure leg in the tree in the search window: Maximaal drie punten worden gemarkeerd wanneer u op een procedure- onderdeel in de structuur in het zoekvenster klikt:

 • A small blue circle shows the beginning of the leg. Een kleine blauwe cirkel toont het begin van het been.
 • The beginning of the leg is shown by a large blue circle. Het begin van het been wordt aangegeven door een grote blauwe cirkel.
 • A thin circle shows the location of the recommended or related fix if available. Een dunne cirkel geeft de locatie van de aanbevolen of gerelateerde fix weer, indien beschikbaar.

Invalid Data Onjuiste data

A leg entry will drawn red if a navaid was not resolved during the scenery database loading process. Een pootingang wordt rood weergegeven als een navigatie niet is opgelost tijdens het laden van de scenery-database. This happens only when the source data is not valid or incomplete. Dit gebeurt alleen als de brongegevens niet geldig of onvolledig zijn. The resulting procedure is not usable in this case and a warning dialog will be shown if essential navaids are missing. De resulterende procedure is in dit geval niet bruikbaar en een waarschuwingsdialoogvenster wordt getoond als essentiële navaids ontbreken.

results matching " resultaten die overeenkomen " " "

  No results matching " Geen overeenkomende resultaten " "