Flight Plan Flight Plan Dock Window Vluchtplan Dock-venster

Upper Part Bovenste deel

The top shows a label that contains departure, departure position ( parking , runway or helipad), destination, flight plan distance, traveling time, used procedures and flight plan type. De bovenkant toont een label met vertrek-, vertrek- ( parkeer , start- of landingsbaan of helikopterplatform), bestemming, vliegplanafstand, reistijd, gebruikte procedures en vliegplantype.

Besides the label there are three input fields on top of this dock window: Naast het label zijn er drie invoervelden bovenop dit dockvenster:

 • Speed (kts): Ground speed. Snelheid (kts): rijsnelheid. The value of this field is used only for calculating traveling times in the table view: Leg Time and ETA (estimated time of arrival at a waypoint given 0:00 as start time). De waarde van dit veld wordt alleen gebruikt voor het berekenen van reistijden in de tabelweergave: Leg Time en ETA (geschatte aankomsttijd op een waypoint gegeven 0:00 als starttijd). It is saved as an annotation with the flight plan and not used for simulator user aircraft calculations. Het wordt opgeslagen als een aantekening bij het vluchtplan en niet gebruikt voor berekeningen van vliegtuiggebruikers door simulators.
 • Cruise altitude (ft): This value is saved with the flight plan and is also used to calculate an airway flight plan based on given altitude. Cruise-hoogte (ft): deze waarde wordt opgeslagen met het vliegplan en wordt ook gebruikt om een ​​vluchtplan voor de luchtwegen te berekenen op basis van de opgegeven hoogte. This field receives the minimum altitude for a flight plan if a plan along Victor or Jet airways is calculated and altitude restrictions were found. Dit veld krijgt de minimumhoogte voor een vliegplan als een plan langs Victor of Jet airways wordt berekend en hoogtebeperkingen zijn gevonden. See Calculate based on given Altitude . Zie Berekenen op basis van bepaalde hoogte .
 • Flight Plan Type (IFR or VFR): This is saved with the flight plan. Vluchtplantype (IFR of VFR): Dit wordt opgeslagen met het vliegplan.

Flight Plan Table Flight Plan Table

The table view allows the same operations as the search table view except sorting. De tabelweergave maakt dezelfde bewerkingen mogelijk als de weergave van de zoektabel, behalve sorteren. See here for more information. Kijk hier voor meer informatie.

All selected elements in the flight plan table view will be highlighted on the map using a black/green circle. Alle geselecteerde elementen in de tabelweergave van het vluchtplan worden op de kaart gemarkeerd met een zwart / groene cirkel. See Highlights for more information. Zie Hoogtepunten voor meer informatie. Multi selection using Shift-Click or Ctrl+Click is possible. Multi selectie met Shift-Click of Ctrl+Click is mogelijk.

The active flight plan leg is highlighted in magenta when Little Navmap is connected to a simulator. Het actieve vluchtplanbeen is gemarkeerd in magenta wanneer Little Navmap is verbonden met een simulator.

Procedure legs have dark blue color and legs of a missed approach have a dark red color. Procedure- poten hebben een donkerblauwe kleur en de benen van een gemiste nadering hebben een donkerrode kleur.

If a waypoint of a flight plan cannot be found in the database it will be displayed in red. Als een routepunt van een vluchtplan niet in de database kan worden gevonden, wordt het in rood weergegeven. This can happen if the used AIRAC cycles do no match. Dit kan gebeuren als de gebruikte AIRAC-cycli geen overeenkomst vormen. The same applies to airways. Hetzelfde geldt voor luchtwegen. The position on the map is still correct. De positie op de kaart is nog steeds correct.

Waypoint not found

Picture above: The waypoint ALTAG and parts of the airway V324 could not be found in the database. Afbeelding hierboven: het waypoint ALTAG en delen van de luchtweg V324 konden niet worden gevonden in de database.

Table Columns Tabelkolommen

 • Ident : ICAO ident of the navaid or airport. Ident : ICAO ident van de navaid of luchthaven.
 • Region : Two letter region code of a navaid . Region : tweeletterige regiocode van een navigatiesysteem .
 • Name : Name of airport or radio navaid . Name : naam van luchthaven- of radio- navigator .
 • Procedure Type : The type of this leg's procedure . Procedure Type : het type van de procedure van deze etappe. SID , SID Transition , STAR , STAR Transition , Transition , Approach or Missed . SID , SID Transition , STAR , STAR Transition , Transition , Approach of Missed .
 • Airway or Procedure : Contains the airway name for en route legs or procedure instruction. Airway or Procedure : Bevat de luchtwegnaam voor routepunten of procedure- instructies.
 • Restriction : Either minimum altitude for en route airway segment, procedure altitude restriction or procedure speed limit. Restriction : ofwel minimale hoogte voor het route-luchtwegsegment, procedurehoogtebeperking of procedure- snelheidslimiet. A / separates altitude and speed restriction. A / scheidt hoogte- en snelheidsbeperking. The following altitude restrictions exist for procedures: De volgende hoogtebeperkingen gelden voor procedures:
  • Number only: Fly at altitude or speed. Alleen nummer: vlieg op hoogte of snelheid. Example: 5.400 or 210 . Voorbeeld: 5.400 of 210 .
  • Prefix A : Fly at or above altitude or speed. Voorvoegsel A : Vlieg op of boven de hoogte of snelheid. Example: A 1.800 . Voorbeeld: A 1.800 .
  • Prefix B : Fly at or below altitude or speed. Voorvoegsel B : Vlieg op of onder de hoogte of snelheid. Example: B 10.000 or B 220 . Voorbeeld: B 10.000 of B 220 .
  • Range: Fly at or above altitude one and at or below altitude two. Bereik: vlieg op of boven hoogte één en op of onder hoogte twee. Example: A 8.000, B 10.000 . Voorbeeld: A 8.000, B 10.000 .
  • Altitude and speed limit: Values separated by / . Hoogte en maximumsnelheid: waarden gescheiden door / . Example: A 8.000, B 10.000/B220 . Voorbeeld: A 8.000, B 10.000/B220 .
  • Speed limit only: A prefixed / indicates no altitude but a speed restriction. Alleen snelheidslimiet: A voorafgegaan / geeft geen hoogte maar een snelheidsbeperking aan. Example: /B250 . Voorbeeld: /B250 .
 • Type : Type of a radio navaid . Type : Type van een radio- navigatie .
 • Freq. : Frequency or channel of a radio navaid . : Frequentie of kanaal van een radio- navigatie .
 • Range : Range of a radio navaid . Range : bereik van een radio- navigatie .
 • Course °M: ** This is the start course of the great circle route connecting the two waypoints of the leg. Course °M: ** Dit is de start van de grote cirkelroute die de twee waypoints van de etappe verbindt. Use this course at departure if you travel long distances without navaids. Gebruik deze cursus bij vertrek als je lange afstanden aflegt zonder navaids. Be aware that you have to change you course constantly when traveling along a great circle line. Houd er rekening mee dat je constant je koers moet veranderen wanneer je langs een grote cirkellijn reist.
 • Direct °M: ** This is the constant course of the rhumb line connecting two waypoints of a leg. Direct °M: ** Dit is de constante loop van de loxodraad die twee waypoints van een poot verbindt. Depending on route and distance it can differ from the course of the great circle line. Afhankelijk van route en afstand kan deze afwijken van het verloop van de grote cirkellijn. Use this course if you travel along airways or towards VOR or NDB stations. Gebruik deze cursus als u via de luchtwegen reist of naar VOR- of NDB- stations. Opposed to the course shown by the flight simulator GPS unit this will give you the precise radial when approaching a VOR or NDB on a flight plan. In tegenstelling tot de koers die door de GPS-eenheid van de vluchtnabootser wordt getoond, geeft dit u de exacte radius bij het naderen van een VOR of NDB op een vliegplan.
 • Distance : Distance of the flight plan leg. Distance : afstand van het vluchtplanbeen.
 • Remaining : Remaining distance to destination airport or procedure end point (usually the runway). Remaining : resterende afstand tot de luchthaven van bestemming of het eindpunt van de procedure (meestal de landingsbaan).
 • Leg Time : Flying time for this leg. Leg Time : vliegtijd voor deze etappe. Calculated based on the given ground speed. Berekend op basis van de gegeven rijsnelheid.
 • ETA : Estimated time of arrival. ETA : geschatte aankomsttijd. This is a static value and not updated while flying. Dit is een statische waarde en wordt niet bijgewerkt tijdens het vliegen.
 • Remarks : Turn instructions, flyover or related navaid for procedure legs. Remarks : draai instructies, viaduct of gerelateerde navigatie voor procedure benen.

Flight Plan

Picture above: The Flight Plan dock window. Afbeelding hierboven: het Flight Plan . The flight plan uses a SID for departure and a STAR , transition and an approach for arrival. Het vliegplan maakt gebruik van een SID voor vertrek en een STAR , overgang en een nadering voor aankomst.

Mouse Clicks Muisklikken

A double click on an entry in the table view shows either an airport diagram or zooms to the navaid . Een dubbele klik op een item in de tabelweergave toont een luchthavendiagram of zoomt in op het navigatiesysteem . Additionally, details are shown in the Information dock window. Bovendien worden details weergegeven in het venster Information . Single click selects an object and highlights it on the map using a black/green circle. Eén klik selecteert een object en markeert het op de kaart met een zwart / groene cirkel.

Top Button Bovenste knop

Clear Selection Clear Selection Duidelijke selectie

Deselects all entries in the table and also removes any highlight rings from the map. Deselecteert alle items in de tabel en verwijdert ook highlight-ringen van de kaart.

Flight Plan Table View Context Menu Vluchtplan Tabel Bekijk contextmenu

Show Information Show Information Informatie tonen

Same as the Map Context Menu . Hetzelfde als het kaartcontextmenu .

Show on Map Show on Map Toon op kaart

Shows either the airport diagram or zooms to the navaid on the map. Toont het luchthavendiagram of zoomt in op de navigatie op de kaart. The zoom distance can be changed in the dialog Options on the tab Map . De zoomafstand kan worden gewijzigd in het dialoogvenster Options op het tabblad Map .

Move Selected Legs upMove Selected Legs down Move Selected Legs up/down Verplaats geselecteerde benen omhoog / omlaag

Moves all selected flight plan legs up or down in the list. Verplaatst alle geselecteerde benen van het vluchtplan omhoog of omlaag in de lijst. This works also if multiple legs are selected. Dit werkt ook als meerdere benen zijn geselecteerd.

Airway names will be removed when waypoints in the flight plan are moved or deleted because the new flight plan legs will not follow any airway but rather use direct connections. Luchtwegnamen worden verwijderd wanneer waypoints in het vliegplan worden verplaatst of verwijderd omdat de nieuwe benen van het vluchtplan geen luchtwegen volgen maar eerder directe verbindingen gebruiken.

Procedures or procedure legs cannot be moved and waypoints cannot be moved into or across procedures. Procedures of procedurespoten kunnen niet worden verplaatst en routepunten kunnen niet in of tussen procedures worden verplaatst.

Delete Selected Legs or Procedure Delete Selected Legs or Procedure Geselecteerde benen of procedure verwijderen

Deletes all selected flight plan legs. Wist alle geselecteerde benen van het vluchtplan. Use Undo if you delete legs accidentally. Gebruik Undo als u per ongeluk benen verwijdert.

The whole procedure is deleted if the selected flight plan leg is a part of a procedure . De hele procedure wordt verwijderd als het geselecteerde vluchtplan deel uitmaakt van een procedure . Deleting a procedure deletes its transition too. Als u een procedure verwijdert, wordt ook de overgang ervan verwijderd.

Edit Name of User Waypoint Edit Name of User Waypoint Bewerk de naam van het gebruikers-waypoint

Allows to change the name of a user defined waypoint. Hiermee kan de naam van een door de gebruiker gedefinieerd waypoint worden gewijzigd. The length of the name is limited to 10 characters. De lengte van de naam is beperkt tot 10 tekens.

Calculate for selected Legs Bereken voor geselecteerde benen

This is a submenu containing entries for flight plan calculation methods as described here: Dit is een submenu met ingangen voor berekeningsmethoden voor vluchtplannen, zoals hier beschreven:

Calculate Radionav Calculate Radionav , Bereken Radionav , Calculate high Altitude Calculate high Altitude , Bereken hoge hoogte , Calculate low Altitude Calculate low Altitude and Bereken lage hoogte en Calculate based on given Altitude Calculate based on given Altitude . Bereken op basis van bepaalde hoogte .

This menu is only active when more than one flight plan leg is selected and neither the first nor the last selected row is a procedure . Dit menu is alleen actief als er meer dan één vluchtplanbeen is geselecteerd en noch de eerste noch de laatst geselecteerde rij een procedure is .

It will calculate a flight plan fragment between the first and last waypoint in the selected flight plan legs. Het berekent een vluchtplanfragment tussen het eerste en laatste waypoint in de geselecteerde vluchtplanbenen. All legs between the first and last selected one will be deleted and replaced with the calculated flight plan fragment. Alle poten tussen de eerste en de laatst geselecteerde worden verwijderd en vervangen door het berekend vluchtplanfragment.

You can either select the first and the last leg ( Ctrl+Click ) and start the calculation or you can select a whole range of legs ( Shift+Click and drag) before calculation. U kunt het eerste en het laatste been selecteren ( Ctrl+Click ) en de berekening starten of u kunt een hele reeks poten selecteren ( Shift+Click en slepen) vóór de berekening.

This function can be useful if you have to cross oceanic legs that are void of airways: Deze functie kan handig zijn als je oceanische benen moet oversteken die geen luchtwegen hebben:

 1. Set departure and destination. Vertrek en bestemming instellen.
 2. Find the last waypoint on an airway before entering the ocean. Zoek het laatste waypoint op een luchtweg voordat je de oceaan ingaat. Choose the closest to the flight plan line. Kies het dichtst bij de vliegplanlijn. Add the waypoint to the flight plan. Voeg het waypoint toe aan het vliegplan.
 3. Select departure and this waypoint and calculate the flight plan fragment. Selecteer vertrek en dit waypoint en bereken het vluchtplanfragment.
 4. Same as above the the first waypoint on an airway before or when entering the landmass again. Hetzelfde als boven het eerste waypoint op een luchtweg vóór of bij het weer betreden van de landmassa.
 5. Select this waypoint and the destination and calculate the flight plan fragment. Selecteer dit waypoint en de bestemming en bereken het vluchtplanfragment.

While not entirely realistic, this is a sufficient solution until NAT or PACOT tracks are available. Hoewel dit niet helemaal realistisch is, is dit een voldoende oplossing totdat NAT- of PACOT-nummers beschikbaar zijn.

Show Range Rings Show Range Rings Toon bereikringen

Same as the Map Context Menu . Hetzelfde als het kaartcontextmenu .

Show Navaid range Show Navaid range Laat het Navaid-bereik zien

Will show the range rings for all selected radio navaids in the flight plan. Toont de afstandsringen voor alle geselecteerde radio-navaids in het vluchtplan. You will get a range circle for each radio navaid on the flight plan if you simply select all legs of the flight plan and use this function. U krijgt een bereikcirkel voor elke radio- navigatie op het vluchtplan als u eenvoudig alle poten van het vliegplan selecteert en deze functie gebruikt.

Otherwise, the same as the Map Context Menu . Anders hetzelfde als het kaartcontextmenu .

Remove all Range Rings and Distance measurements Remove all Range Rings and Distance measurements Verwijder alle afstandsringen en afstandsmetingen

Same as the Map Context Menu . Hetzelfde als het kaartcontextmenu .

Copy Copy Kopiëren

Copies the selected entries in CSV format into the clipboard. Kopieert de geselecteerde items in CSV-indeling naar het klembord. The CSV will include a header. De CSV bevat een header. This will consider changes to the table view like column order. Hiermee worden wijzigingen in de tabelweergave zoals de kolomvolgorde overwogen.

Select All Selecteer alles

Selects all flight plan legs. Selecteert alle benen van het vluchtplan.

Clear Selection Clear Selection Duidelijke selectie

Deselects the currently selected flight plan leg and removes the highlight circles from the map. Deselecteert het momenteel geselecteerde vluchtplanbeen en verwijdert de markeercirkels van de kaart.

Reset View Reset View Reset weergave

Resets the column order and column widths back to the default view. Zet de kolomvolgorde en kolombreedten terug naar de standaardweergave.

Set Center for Distance Search Set Center for Distance Search Stel centrum in voor zoeken op afstand

Same as the Map Context Menu . Hetzelfde als het kaartcontextmenu .

results matching " resultaten die overeenkomen " " "

  No results matching " Geen overeenkomende resultaten " "