Flight Plan Formats Formulieren van het vluchtplan

Little Navmap supports several flight plan formats which have all different limitations. Little Navmap ondersteunt verschillende vliegplanformaten met alle verschillende beperkingen. Only some of these formats can be loaded and saved. Slechts enkele van deze formaten kunnen worden geladen en opgeslagen.

The program uses different Save as ... file dialogs instead of just one. Het programma gebruikt verschillende dialoogvensters Save as ... plaats van slechts één. This allows to remember the directory for each file format separately. Hiermee kunt u de map voor elke bestandsindeling afzonderlijk onthouden.

So, there is no need to jump between the FSX flight plan directory, the P3D flight plan directory and the X-Plane FMS output directory. Het is dus niet nodig om tussen de FSX- vluchtplandirectory, de P3D- vluchtplandirectory en de X-Plane FMS- uitvoerdirectory te springen.

Note the difference between Save Flight Plan as ... and Export Flight Plan as ... : Export does not change the current file name while Save as ... does. Let op het verschil tussen Save Flight Plan as ... en Export Flight Plan as ... : Exporteert niet de huidige bestandsnaam terwijl Save as ... does.

Feature Table Feature Table

The table below shows the capabilities of Little Navmap and the supported flight plan formats (X = supported, 0 = not supported): De onderstaande tabel toont de mogelijkheden van Little Navmap en de ondersteunde vliegplanformaten (X = ondersteund, 0 = niet ondersteund):

Format Formaat Read Lezen Write Schrijven Airways Airways VFR/ IFR VFR / IFR User Wpt. Gebruiker Wpt. Names namen Dep. Dep. Parking parkeren Cruise Alt. Cruise Alt. Ground speed Grondsnelheid Proc. Proc.
FSX PLN annot. FSX PLN- annotatie. X X X X X X X X X X X X X X X X X X
FSX PLN FSX PLN X X X X X X X X X X X X X X 0 0 0 0
FS9 PLN clean FS9 PLN schoon X X 0 0 X X X X X X X X X X 0 0 0 0
X-Plane FMS 3 X-Plane FMS 3 X X X X 0 0 0 0 X X 0 0 X X 0 0 0 0
FLP FLP X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X
GFP GFP 0 0 X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RTE RTE 0 0 X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TXT tekst 0 0 X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GPX GPX 0 0 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Procedure waypoints are excluded from all file formats. Routepunten van procedures zijn uitgesloten van alle bestandsindelingen. You have to use the GPS or FMS in the simulator to select procedures. U moet de GPS of FMS in de simulator gebruiken om procedures te selecteren.

A dialog is shown if any unsupported features are detected in the current flight plan when trying to save a plan. Er wordt een dialoogvenster weergegeven als niet-ondersteunde functies worden gedetecteerd in het huidige vluchtplan bij het opslaan van een plan. You can disable this dialog for future saves if you know what you are doing. U kunt dit dialoogvenster uitschakelen voor toekomstige saves als u weet wat u doet.

You current file name and type will change if you save a plan to a format that is read and writable. Uw huidige bestandsnaam en -type worden gewijzigd als u een plan opslaat in een indeling die wordt gelezen en beschrijfbaar is. This does not happen when exporting. Dit gebeurt niet bij het exporteren.

An example shows how the program deals with the limited formats: Een voorbeeld laat zien hoe het programma omgaat met de beperkte formaten:

 1. Create a flight plan including procedures. Maak een vluchtplan inclusief procedures.
 2. Save as PLN - current filename changes to new file name NAME.pln . Sla op als PLN - huidige bestandsnaam verandert in nieuwe bestandsnaam NAME.pln .
 3. Save as FMS - a warning is shown and after saving the current filename changes to new NAME.fms . Sla op als FMS - een waarschuwing wordt getoond en na het opslaan van de huidige bestandsnaamwijzigingen in nieuwe NAME.fms .
 4. Restart program - NAME.fms will be reloaded and procedures are lost. Start het programma opnieuw - NAME.fms wordt opnieuw geladen en de procedures gaan verloren.
 5. Now export as GFP - Current filename remains NAME.fms . Exporteer nu als GFP - de huidige bestandsnaam blijft NAME.fms .

User Waypoint Names Gebruikers Waypointnamen

User waypoint names will be adapted to format limitations when saving. Namen van gebruikerswaypoints worden aangepast om beperkingen te formatteren bij het opslaan. That means that waypoint names can change when reloading a flight plan. Dat betekent dat waypointnamen kunnen veranderen bij het herladen van een vliegplan.

 • PLN : Maximum length for FSX or Prepar3D is 10 charaters and no special characters are allowed. PLN : maximale lengte voor FSX of Prepar3D is 10 charaters en geen speciale tekens zijn toegestaan. Unsupported characters will be removed and the length will be truncated. Niet-ondersteunde tekens worden verwijderd en de lengte wordt afgekapt.
 • FMS : No spaces allowed. FMS : geen spaties toegestaan. These will be replaced with underscores ( _ ). Deze worden vervangen door underscores ( _ ).
 • FLP : All user waypoint names will be replaced by coordinates. FLP : Alle gebruikerswaypointnamen worden vervangen door coördinaten.

FSX PLN FSX PLN FSX PLN

The format FSX PLN is used as a default format because it supports most features and allows to include additional information in form of annotations which will be ignored by flight simulators and most other tools. Het formaat FSX PLN wordt gebruikt als een standaardindeling omdat het de meeste functies ondersteunt en het mogelijk maakt om extra informatie op te nemen in de vorm van annotaties die worden genegeerd door vluchtsimulatoren en de meeste andere hulpmiddelen.

FS9 PLN FS9 PLN FS9 PLN

File format of the Flight Simulator 2004. Uses the same PLN extension as the FSX PLN format. Bestandsindeling van de Flight Simulator 2004. Gebruikt dezelfde PLN- extensie als het FSX PLN- formaat. Little Navmap can only read this format. Little Navmap kan alleen dit formaat lezen. Therefore a warning dialog is shown before overwriting a file with the newer FSX PLN format. Daarom wordt een waarschuwingsvenster weergegeven voordat een bestand met het nieuwere FSX PLN- formaat wordt overschreven.

Clean PLN Clean PLN Schone PLN

This is the same as the FSX PLN but without additional annotations which contain information about selected procedures or ground speed. Dit is hetzelfde als de FSX PLN maar zonder aanvullende annotaties die informatie bevatten over geselecteerde procedures of grondsnelheid. Use this format if a tool cannot deal with the annotated format. Gebruik dit formaat als een tool het geannoteerde formaat niet aankan.

FMS FMS FMS

X-Plane FMS format which can be loaded into the stock GPS and FMS of X-Plane. X-Plane FMS- indeling die kan worden geladen in de stock GPS en FMS van X-Plane. The format is very limited and basically stores only a list of waypoints. Het formaat is zeer beperkt en bevat eigenlijk alleen een lijst met waypoints.

Store these files into the Output/FMS plans directory inside the X-Plane directory. Sla deze bestanden op in de map Output/FMS plans in de X-Plane-map.

FLP FLP FLP

A format that can be read by the X-Plane FMS (not the X-Plane GPS), Aerosoft Airbus and other add-on aircraft. Een formaat dat kan worden gelezen door de X-Plane FMS (niet de X-Plane GPS), Aerosoft Airbus en andere add-on-vliegtuigen. Supports airways and procedures. Ondersteunt luchtwegen en procedures.

You can load these files into the X-Plane FMS including airway information. U kunt deze bestanden in de X-Plane FMS laden inclusief luchtweginformatie. Procedures are saved in the FLP but cannot loaded yet by the FMS . Procedures worden opgeslagen in de FLP, maar kunnen nog niet worden geladen door de FMS . You have to select these manually after loading the flight plan. U moet deze handmatig selecteren na het laden van het vluchtplan.

Store these files into the Output/FMS plans directory inside the X-Plane directory if you want to use them in X-Plane. Sla deze bestanden op in de map Output/FMS plans in de X-Plane-map als u ze in X-Plane wilt gebruiken.

GFP GFP GFP

This is the flight plan format used by the Flight1 GTN 650/750 . Dit is het vluchtplanformaat dat wordt gebruikt door de Flight1 GTN 650/750 .

This file format can only be exported. Dit bestandsformaat kan alleen worden geëxporteerd. Reading is not supported. Lezen wordt niet ondersteund.

Note that any missing waypoints will be displayed as locked in the unit which will happen more often if the AIRAC cycles do not match between Little Navmap and the GTN. Houd er rekening mee dat eventuele ontbrekende waypoints worden weergegeven als vergrendeld in de eenheid, wat vaker zal gebeuren als de AIRAC-cycli niet overeenkomen tussen Little Navmap en de GTN.

It is easy to remove locked waypoints within the GTN to enable the flight plan to be activated. Het is eenvoudig om vergrendelde waypoints in de GTN te verwijderen om het vliegplan te activeren. Refer to the documentation for the Flight1 GTN 650/750 . Raadpleeg de documentatie voor de Flight1 GTN 650/750 .

The default directories to save the flight plans for the GTN units are: De standaardmappen om de vluchtplannen voor de GTN-eenheden op te slaan zijn:

 • Prepar3D v3: C:\Program Files (x86)\Lockheed Martin\Prepar3D v3\F1TGTN\FPL . Prepar3D v3: C:\Program Files (x86)\Lockheed Martin\Prepar3D v3\F1TGTN\FPL .
 • Prepar3D v3: C:\Program Files\Lockheed Martin\Prepar3D v4\F1TGTN\FPL . Prepar3D v3: C:\Program Files\Lockheed Martin\Prepar3D v4\F1TGTN\FPL .
 • Flight Simulator X: C:\ProgramFiles(x86)\Microsoft Games\Flight Simulator X\F1GTN\FPL Flight Simulator X: C:\ProgramFiles(x86)\Microsoft Games\Flight Simulator X\F1GTN\FPL

You might need to change the user privileges on this directory if your saved flight plans do not show up in the GTN. Mogelijk moet u de gebruikersrechten in deze map wijzigen als uw opgeslagen vliegplannen niet worden weergegeven in de GTN. Give yourself full control and/or ownership of this directory to avoid this. Geef jezelf volledige controle en / of eigendom van deze directory om dit te voorkomen.

A typical symptom is that you can save the flight plan in Little Navmap and you can also see the saved plan in Little Navmap 's open dialogs but it does not show up in the GTN unit. Een typisch symptoom is dat u het vliegplan in Little Navmap kunt opslaan en u kunt het opgeslagen plan ook in de open dialoogvensters van Little Navmap zien , maar het wordt niet in de GTN-eenheid weergegeven. Change the privileges of the export directory as mentioned above if that is the case. Wijzig de rechten van de exportdirectory zoals hierboven vermeld als dat het geval is.

The file is a simple text format containing only one line of text. Het bestand is een eenvoudige tekstindeling met slechts één regel tekst. Example for the content of a flight plan file named KEAT-CYPU.gfp : Voorbeeld van de inhoud van een vluchtplanbestand met de naam KEAT-CYPU.gfp :

FPN/RI:F:KEAT:F:EAT.V120.SEA.V495.CONDI.V338.YVR.V330.TRENA:F:N50805W124202:F:N51085W124178:F:CAG3:F:N51846W124150:F:CYPU

RTE RTE RTE

A PMDG RTE file. Een PMDG RTE-bestand. File location depends on the used aircraft but is usually PMDG\FLIGHTPLANS in the simulator base directory. De locatie van het bestand hangt af van het gebruikte vliegtuig maar is meestal PMDG\FLIGHTPLANS in de PMDG\FLIGHTPLANS van de simulator.

TXT TXT tekst

A simple file format usable by JARDesign or Rotate Simulations aircraft. Een eenvoudig bestandsformaat dat bruikbaar is door JARDesign of Rotate Simulations-vliegtuigen. Location depends on the used aircraft which is usually in the X-Plane directory aircraft . De locatie hangt af van het gebruikte vliegtuig dat zich meestal in het X-Plane-directoryvliegtuig bevindt.

The file is a simple text format containing only one line of text. Het bestand is een eenvoudige tekstindeling met slechts één regel tekst. Example for the content of a TXT file named CBZ9CYDC.txt : Voorbeeld van de inhoud van een TXT bestand met de naam CBZ9CYDC.txt :

CBZ9 SID AIRIE V324 YKA B8 DURAK STAR CYDC

GPX GPX GPX

GPX not a flight plan format. GPX geen indeling in vliegplan.

The GPS Exchange Format can be read by Google Earth and most other GIS applications. Het GPS-uitwisselingsformaat kan worden gelezen door Google Earth en de meeste andere GIS- toepassingen.

The flight plan is embedded as a route and the flown aircraft trail as a track including simulator time and altitude. Het vliegplan is ingebed als een route en het gevlogen vliegtuigspoor als een spoor inclusief simulatortijd en hoogte.

The route has departure and destination elevation and cruise altitude set for all waypoints. De route heeft een vertrek- en bestemminghoogte en cruisehoogte ingesteld voor alle waypoints. Waypoints of all procedures are included in the exported file. Waypoints van alle procedures zijn opgenomen in het geëxporteerde bestand. Note that the waypoints will not allow to reproduce all parts of a procedure like holds or procedure turns. Merk op dat de waypoints niet toestaan ​​dat alle delen van een procedure zoals ruimen of ingrepen worden gereproduceerd.

results matching " resultaten die overeenkomen " " "

  No results matching " Geen overeenkomende resultaten " "