Search Search Dock Window - Procedures Zoek Dock-venster - Procedures

The tab Procedures allows previewing and adding approach and departure procedures to the flight plan. Met het tabblad Procedures kunt u een voorbeeld bekijken en aanloop- en vertrekprocedures toevoegen aan het vluchtplan. Procedures of a selected airport are arranged in a tree which indicates the dependencies between approaches and transitions. Procedures van een geselecteerde luchthaven zijn gerangschikt in een boom die de afhankelijkheden tussen benaderingen en overgangen aangeeft.

Note that the SID and STAR names are limited to 5 characters in FSX and P3D due to a limitation in the BGL file format. Merk op dat de SID- en STAR- namen beperkt zijn tot 5 tekens in FSX en P3D vanwege een beperking in het BGL- bestandsformaat. Names are slightly modified therefore. Namen zijn daarom enigszins aangepast.

See the Procedures chapter of this manual for more details. Zie het hoofdstuk Procedures in deze handleiding voor meer informatie.

Procedure legs are shown when a procedure node is expanded in the tree. Procedure- poten worden getoond wanneer een procedureknooppunt in de boom wordt uitgebreid. Procedures can be filtered by runway and type. Procedures kunnen worden gefilterd op runway en type.

Right click on a procedure to get more options in the context menu. Klik met de rechtermuisknop op een procedure om meer opties in het contextmenu te krijgen. This allows centering of the map or adding the procedure to your flight plan. Hiermee kunt u de kaart centreren of de procedure aan uw vliegplan toevoegen.

Use the context menu of the flight plan table to remove procedures like any other waypoint. Gebruik het contextmenu van de flightplan-tabel om procedures zoals elk ander waypoint te verwijderen. See Delete Selected Legs or Procedure . Zie Geselecteerde benen of procedure verwijderen .

Procedure legs are highlighted in red if one or more navaids could not be resolved. Procedure- poten zijn rood gemarkeerd als een of meer navaids niet konden worden opgelost. A warning dialog will be displayed if you try to add this procedure to a flight plan. Er verschijnt een waarschuwingsvenster als u deze procedure aan een vliegplan probeert toe te voegen.

Navaid Search Result Table

Picture above: Showing a transition and a RNAV approach. Afbeelding hierboven: een overgang en een RNAV-benadering weergeven. Start and endpoint of a transition leg are highlighted on the map. Begin- en eindpunt van een overgangspad worden gemarkeerd op de kaart.

Procedure Tree Procedure Tree

Legs are shown in dark blue while missed approach legs are shown in dark red color. Benen worden in donkerblauw weergegeven, terwijl gemiste naderingspoten in donkerrode kleur worden weergegeven.

Bold red text indicates an error in the leg. Vetgedrukte tekst geeft een fout in het been aan. The procedure is incomplete and should not be used in a flight plan. De procedure is onvolledig en mag niet worden gebruikt in een vluchtplan.

 • Description : Either description of the procedure or flight instruction for procedure legs. Description : een beschrijving van de procedure of vlieginstructie voor procedurebomen .
 • Course °M : Magnetic course for a leg. Course °M : Magnetische baan voor een been.
 • Dist./Time : Distance of flying time for a leg. Afstand / Dist./Time : afstand van vliegtijd voor een poot. Holds can have a leg time in minutes or a leg distance in nautical miles. Houders kunnen een beentijd hebben in minuten of een beenafstand in zeemijlen.
 • Ident : Ident of the initial fix or name of the procedure . Ident : Ident van de oorspronkelijke fix of naam van de procedure . Fix name for legs. Fix naam voor benen.
 • Restriction : Either minimum altitude for en route airway segment, procedure altitude restriction or procedure speed limit. Restriction : ofwel minimale hoogte voor het route-luchtwegsegment, procedurehoogtebeperking of procedure- snelheidslimiet. A / separates altitude and speed restriction. A / scheidt hoogte- en snelheidsbeperking. The following altitude restrictions exist for procedures: De volgende hoogtebeperkingen gelden voor procedures:
  • Number only: Fly at altitude or speed. Alleen nummer: vlieg op hoogte of snelheid. Example: 5.400 or 210 . Voorbeeld: 5.400 of 210 .
  • Prefix A : Fly at or above altitude or speed. Voorvoegsel A : Vlieg op of boven de hoogte of snelheid. Example: A 1.800 . Voorbeeld: A 1.800 .
  • Prefix B : Fly at or below altitude or speed. Voorvoegsel B : Vlieg op of onder de hoogte of snelheid. Example: B 10.000 or B 220 . Voorbeeld: B 10.000 of B 220 .
  • Range: Fly at or above altitude one and at or below altitude two. Bereik: vlieg op of boven hoogte één en op of onder hoogte twee. Example: A 8.000, B 10.000 . Voorbeeld: A 8.000, B 10.000 .
  • Altitude and speed limit: Values separated by / . Hoogte en maximumsnelheid: waarden gescheiden door / . Example: A 8.000, B 10.000/B220 . Voorbeeld: A 8.000, B 10.000/B220 .
  • Speed limit only: A prefixed / indicates no altitude but a speed restriction. Alleen snelheidslimiet: A voorafgegaan / geeft geen hoogte maar een snelheidsbeperking aan. Example: /B250 . Voorbeeld: /B250 .
 • Remarks : Shows fly-over, turn direction or related navaid for a procedure leg. Remarks : toont fly-over, draai richting of gerelateerde navigatie voor een procedure- etappe.

Top Buttons Topknoppen

Type Filter (All Procedures) Type Filter (alle procedures)

The type filter is not available for a FSX or P3D stock database. Het typefilter is niet beschikbaar voor een FSX- of P3D- voorraaddatabase. A navdata update is needed to get SID and STAR procedures. Een navdata-update is nodig om SID- en STAR- procedures te krijgen.

This filter is always available for a X-Plane database which contains SIDs and STARs already in the stock data. Dit filter is altijd beschikbaar voor een X-Plane-database die SID's en STAR's bevat die zich al in de voorraadgegevens bevinden.

The type filter allows the selections below: Het type filter staat de onderstaande selecties toe:

 • All Procedures : SID , STAR and approaches All Procedures : SID , STAR en benaderingen
 • Departure Procedures : Only SID Departure Procedures : alleen SID
 • Arrival Procedures : STAR and approaches Arrival Procedures : STAR en benaderingen
 • Only Approaches and Transitions : No SID and no STAR Only Approaches and Transitions : geen SID en geen STAR

The respective transitions are always shown. De respectieve overgangen worden altijd getoond.

Runway Filter (All Runways) Runway Filter (alle start-en landingsbanen)

This filter is always available and helps to find procedures for a certain departure or arrival runway. Dit filter is altijd beschikbaar en helpt bij het vinden van procedures voor een bepaalde vertrek- of aankomstloopbaan.

Clear Selection Clear Selection Duidelijke selectie

Deselects all entries in the table and also removes any highlights from the map. Deselecteert alle items in de tabel en verwijdert ook eventuele hoogtepunten van de kaart.

Help Help Helpen

Opens this help chapter in the default browser. Opent dit Help-hoofdstuk in de standaardbrowser.

Procedure Tree Context Menu Procedure Tree Context Menu

Show on Map Show on Map Toon op kaart

Centers the map on the selected procedure . Centreert de kaart op de geselecteerde procedure .

Insert into Flight Plan / Use as Destination / Use as Departure Insert into Flight Plan / Use as Destination / Use as Departure Invouwen in vluchtplan / Gebruik als bestemming / Gebruik als vertrek

Text and functionality of this menu item depends on the selected procedure type and if the procedure 's airport is already the departure or destination airport of the current flight plan. Tekst en functionaliteit van dit menu-item hangen af ​​van het geselecteerde proceduretype en of de luchthaven van de procedure al de vertrek- of bestemmingsluchthaven van het huidige vliegplan is.

Use the context menu of the flight plan table to remove procedures. Gebruik het contextmenu van de flightplan-tabel om procedures te verwijderen. See Delete Selected Legs or Procedure . Zie Geselecteerde benen of procedure verwijderen .

The corresponding procedure (approach, SID and STAR ) is added or replaced too if a transition is selected. De bijbehorende procedure (benadering, SID en STAR ) wordt ook toegevoegd of vervangen als een overgang wordt geselecteerd.

Insert ... into Flight Plan : Insert ... into Flight Plan :

This menu item will add the selected procedure to the current flight plan. Dit menu-item voegt de geselecteerde procedure toe aan het huidige vliegplan. A procedure of the same type ( SID , STAR or approach with or without transition) will be replaced if already present in the flight plan. Een procedure van hetzelfde type ( SID , STAR of aanpak met of zonder overgang) zal worden vervangen als deze al aanwezig is in het vluchtplan.

Use ... as Destination or Use ... as Departure : Use ... as Destination of Use ... as Departure :

This will add or replace the destination or departure airport and add the selected procedure . Hiermee wordt de luchthaven van bestemming of vertrek toegevoegd of vervangen en wordt de geselecteerde procedure toegevoegd .

The departure or destination airport are added to the flight plan too if the flight plan is empty. De luchthaven van vertrek of bestemming wordt ook aan het vliegplan toegevoegd als het vluchtplan leeg is.

Expand All / Collapse All Alles uitvouwen / Alles samenvouwen

Expands all procedures so that their legs and transitions are shown or collapses the tree. Breidt alle procedures uit zodat hun poten en overgangen worden weergegeven of de boom samenvouwt.

Clears search filters and shows all procedures again in the tree. Wist zoekfilters en toont alle procedures opnieuw in de boom.

Clear Selection Clear Selection Duidelijke selectie

Deselects the currently selected procedure and also removes the preview from the map. Deselecteert de momenteel geselecteerde procedure en verwijdert ook het voorbeeld van de kaart.

Reset View Reset View Reset weergave

Resets the the column order and column widths back to default. Zet de kolomvolgorde en kolombreedten terug naar de standaardwaarde.

results matching " resultaten die overeenkomen " " "

  No results matching " Geen overeenkomende resultaten " "