Map Flight Plan Editing Vluchtplan bewerken bewerken

The flight plan drag and drop editing mode is switched on per default but can be disabled using the toolbar or Main Menu -> Flight Plan -> Edit Flight Plan on Map . De bewerkingsmodus Sleepplan slepen en neerzetten wordt standaard ingeschakeld, maar kan worden uitgeschakeld via de werkbalk of Main Menu -> Flight Plan -> Edit Flight Plan on Map .

You can use the keyboard, the mouse wheel or the map overlays to scroll and zoom while editing the route. U kunt het toetsenbord, het muiswiel of de kaartoverlays gebruiken om te bladeren en te zoomen tijdens het bewerken van de route.

Note that the flight plan drag and drop editing is based on the assumption that a direct connection between departure and destination already exists. Merk op dat het bewerken van het sleepplan van de vluchtplannen gebaseerd is op de aanname dat er al een directe verbinding bestaat tussen vertrek en bestemming.

Always select departure and destination first if you would like to build you flight plan manually. Selecteer altijd eerst vertrek en bestemming als u uw vluchtplan handmatig wilt samenstellen. This will connect both points with a great circle line. Dit verbindt beide punten met een grote cirkellijn. Based on this line you can start to add navaids to your flight plan. Op basis van deze regel kunt u navaids toevoegen aan uw vluchtplan.

Note that selecting airways is not possible. Merk op dat het selecteren van luchtwegen niet mogelijk is.

The cursor will change into a cross De cursor verandert in een kruis Cursor Cross if a new navaid can be added to a leg. als een nieuwe navaid aan een leg kan worden toegevoegd. A cursor Een cursor Cursor verplaatsen will be shown if a present navaid can be replaced by another one or if a user position can be moved. wordt weergegeven als een aanwezig navigatiesysteem door een ander kan worden vervangen of als een gebruikerspositie kan worden verplaatst.

The following functionality is available: De volgende functionaliteit is beschikbaar:

 • Click on a flight plan leg: Starts editing and adds a new waypoint depending on where the next click is done: Klik op een vluchtplan-been: begint met bewerken en voegt een nieuw waypoint toe, afhankelijk van waar de volgende klik is voltooid:
  • On a single airport and navaid : Object is inserted into the flight plan segment. Op een enkele luchthaven en navaid : Object wordt ingevoegd in het vluchtplanningsegment.
  • On multiple airports or navaids: A menu pops up that allows you to select the object to be inserted. Op meerdere luchthavens of navaids: er verschijnt een menu waarin u het in te voegen object kunt selecteren.
  • No airport and no navaid : A user defined position is inserted to the flight plan. Geen luchthaven en geen navigatie : een door de gebruiker gedefinieerde positie wordt in het vliegplan ingevoegd.
 • Click on waypoint: Starts editing and replaces the clicked waypoint with an object depending on where the next click is done: Klik op waypoint: start met bewerken en vervangt het aangeklikte waypoint met een object, afhankelijk van waar de volgende klik is voltooid:
  • On a single airport and navaid : Object replaces the clicked waypoint. Op een enkele luchthaven en navaid : Object vervangt het aangeklikte waypoint.
  • On multiple airports or navaids: A menu pops up that allows to select the object that should replace the clicked waypoint. Op meerdere luchthavens of navaids: er verschijnt een menu waarmee u het object kunt selecteren dat het aangeklikte waypoint moet vervangen.
  • No airport and no navaid : A user defined position replaces the waypoint. Geen luchthaven en geen navigatie : een door de gebruiker gedefinieerde positie vervangt het waypoint.
 • Click on departure or destination: Replaces the departure or destination with an object depending on where the next click is done: Klik op vertrekpunt of bestemming: vervangt het vertrekpunt of de bestemming door een object, afhankelijk van waar de volgende klik is voltooid:
  • On a single airport: Airport replaces the departure or destination. Op een enkele luchthaven: luchthaven vervangt het vertrek of de bestemming. A default runway is assigned as start position if the departure is replaced with a new airport. Een standaardbaan wordt toegewezen als startpositie als het vertrek wordt vervangen door een nieuwe luchthaven.
  • On a navaid : Object replaces departure or destination which results in an invalid flight plan. Op een navaid : Object vervangt vertrek of bestemming wat resulteert in een ongeldig vluchtplan. The flight plan can be saved and loaded (a warning will be shown) but is unusable by Flight Simulator. Het vliegplan kan worden opgeslagen en geladen (een waarschuwing wordt getoond) maar is onbruikbaar door Flight Simulator.
  • On multiple airports or navaids: A menu pops up that allows to select the object that replaces departure or destination. Op meerdere luchthavens of navaids: er verschijnt een menu waarmee u het object kunt selecteren dat vertrek of bestemming vervangt.
  • No airport and no navaid : A user defined position replaces the waypoint resulting in an invalid flight plan. Geen luchthaven en geen navigatie : een door de gebruiker gedefinieerde positie vervangt het waypoint met als resultaat een ongeldig vliegplan.
 • Right click, pressing the escape key or any click outside of the map window: Cancel current operation. Klik met de rechtermuisknop, druk op de escape-toets of een klik buiten het kaartvenster: annuleer de huidige bewerking.

Limitations if procedures are used: You can not add navaids in or between procedures neither can you delete procedure legs. Beperkingen als procedures worden gebruikt: U kunt geen navaids toevoegen in of tussen procedures en u kunt ook geen procedures verwijderen. The cursor will not change its shape when you hover over a procedure . De cursor verandert niet van vorm wanneer u de muisaanwijzer over een procedure beweegt. The following is not allowed: Het volgende is niet toegestaan:

 • Add a waypoint between departure airport and SID . Voeg een tussenpunt toe tussen luchthaven van vertrek en SID .
 • Add a waypoint between STAR or approach and destination airport. Voeg een tussenpunt toe tussen STAR of de luchthaven van aanpak en bestemming.
 • Add a waypoint between STAR and approach or transition. Voeg een tussenpunt toe tussen STAR en nadering of overgang.
 • Move or remove the first or last waypoint of a procedure . Verplaats of verwijder het eerste of laatste waypoint van een procedure .

All departure or destination procedures are removed if the departure or destination airport is moved or replaced. Alle vertrek- of bestemmingsprocedures worden verwijderd als de luchthaven van vertrek of bestemming wordt verplaatst of vervangen. The same applies if waypoints are prepended before or appended after departure or destination. Hetzelfde is van toepassing als de routepunten voorafgaand aan of na het vertrek of de bestemming zijn toegevoegd.

Flight Plan Edit

Picture above: Inserting a navaid into a flight plan leg by clicking and moving the leg line. Afbeelding hierboven: een navigatie toevoegen aan een vluchtplanbeen door op de beenlijn te klikken en deze te verplaatsen. A tool tip for the navaid is shown. Een tooltip voor de navigatie wordt getoond.

Flight Plan Edit

Picture above: Replacing VOR TRA in the flight plan with another one by simply clicking and moving the waypoint TRA onto KLO. Afbeelding hierboven: VOR TRA in het vliegplan vervangen door een andere door eenvoudigweg op het waypoint TRA op KLO te klikken en te verplaatsen. A selection menu pops up for disambiguation. Er verschijnt een selectiemenu voor ondubbelzinnigheid.

results matching " resultaten die overeenkomen " " "

  No results matching " Geen overeenkomende resultaten " "