Legend Legende

All speeds are per default in knots, distances in nautical miles, altitude in feet. Alle snelheden zijn standaard in knopen, afstanden in nautische mijlen, hoogte in voeten. The units can be changed to imperial or metric in the dialog Options on the tab Units . De eenheden kunnen worden gewijzigd in imperiaal of metrisch in het dialoogvenster Options op het tabblad Units .

Colors, size and text labels of some map elements can be changed in the dialog Options on the tab Map Display . Kleuren, maat en tekstlabels van sommige kaartelementen kunnen worden gewijzigd in het dialoogvenster Options op het tabblad Map Display . This legend shows the default values. Deze legenda toont de standaardwaarden.

Heading and course are suffixed with °T for true course or °M for magnetic course. Koers en koers hebben het suffix met °T voor ware koers of °M voor magnetische koers.

Map Marks Kaartmarkeringen

Symbol Symbool Description Beschrijving
Home Center of the home position. Centrum van de thuispositie.
Mark Center point that will be used for distance searches. Middelpunt dat wordt gebruikt voor zoeken op afstand.
Flight Plan Flight plan with distance, direction and magnetic course at each leg. Vliegplan met afstand, richting en magnetische koers op elke etappe.
Flight Plan Procedure Flight plan procedure leg with the same information as above. Procedure voor vluchtplegingsprocedure met dezelfde informatie als hierboven.
Active Leg Active flight plan leg Actieve vluchtplanpoot
Flight Plan Departure Position Flight plan departure position on airport. Vertrekplanning van het vluchtplan op de luchthaven. Either parking , fuel box, helipad, water or runway. Ofwel parkeren , brandstof box, helikopterplatform, water of runway.
Top of Descent Top of descent point with distance to destination. Top van afdalingspunt met afstand tot bestemming.
Range Range rings labeled with distance. Afstandsringen gelabeld met afstand.
Range VORRange NDB VOR or NDB range rings labeled with ident and frequency. VOR of NDB bereikringen gelabeld met ident en frequentie. Color indicates Navaid type. Kleur geeft het type Navaid aan .
Distance GC Great circle distance and course measurement line indicating length and true heading at start and destination. Grote cirkelafstand en koersmeetlijn die de lengte en de ware koers bij start en bestemming aangeeft. The two heading values will be equal for small distances. De twee koerswaarden zijn gelijk voor kleine afstanden. For shorter distances length is also shown in feet or meters. Voor kortere afstanden wordt de lengte ook weergegeven in feet of meters.
Distance Rhumb Rhumb line of equal bearing distance measurement indicating distance and true heading. Rhumb-lijn met gelijke afstandsmeting van de lagers die de afstand en de ware richting aangeeft. Rhumb lines are used to approach a VOR or NDB or travel along airways. Rhumb-lijnen worden gebruikt om een VOR of NDB na te streven of om langs luchtwegen te reizen. For shorter distances length is also shown in feet. Voor kortere afstanden wordt de lengte ook in voeten getoond.
Afstand VOR Measurement lines starting from an airport or navaid have the same color and additional ident and frequency labels. Meetlijnen vanaf een luchthaven of een navaid hebben dezelfde kleur en extra ident en frequentie labels. Course for rhumb lines will be shown in magnetic if the navaid has a magnetic variation attribute. Koersen voor loxodromen worden magnetisch weergegeven als de navigatie een magnetisch variatieattribuut heeft.
Zoek naar hoogtepunten A highlighted airport or navaid selected in the search result table. Een gemarkeerde luchthaven of navigatie is geselecteerd in de tabel met zoekresultaten.
Vluchtplan Hightlight A highlighted airport or navaid selected in the flight plan table. Een gemarkeerde luchthaven of navaid geselecteerd in de flightplan- tabel.
Procedure Markeer vanuitProcedure Markeer vanuit Highlighted positions of a procedure leg in the preview. Gemarkeerde posities van een procedure- etappe in het voorbeeld. Small circle show from and large circle to position. Kleine cirkelshow van en grote cirkel naar positie.
Procedure Markeer Gerelateerd Thin circle shows the recommended or related navaid of a procedure leg. De dunne cirkel toont de aanbevolen of gerelateerde navigatie van een procedure- etappe. This can be a VORDME for a DME arc approach leg for example. Dit kan bijvoorbeeld een VORDME zijn voor een DME- boogbenadering .

Aircraft and Ships Vliegtuigen en schepen

Symbol Symbool Description Beschrijving
Kleine GAJetHelikopter Current user vehicle if connected to the flight simulator. Huidig ​​gebruikersvoertuig indien verbonden met de vluchtsimulator. Labels vary and can be customized in Options on the tab Map Display . Etiketten variëren en kunnen worden aangepast in Options op het tabblad Map Display . The user aircraft depends on selected aircraft (jet, piston/turboprop or helicopter). Het gebruikersvliegtuig is afhankelijk van geselecteerde vliegtuigen (jet, piston / turboprop of helikopter). Optionally a black needle protruding from the nose can show the current track. Optioneel kan een zwarte naald die uit de neus steekt het huidige spoor weergeven.
Kleine GA op de grondJet op de grondHelikopter op de grondSchip op de grond User aircraft or ship on ground Gebruikersvliegtuigen of schip op de grond
Vliegtuigbaan Needle showing the current track of the aircraft. Naald die het huidige spoor van het vliegtuig toont. Aircraft nose shows heading. Vliegtuigneus toont kop.
spoor User aircraft trail if connected to the flight simulator. Gebruikersvliegtuigenspoor indien verbonden met de vluchtsimulator.
Wind Wind around the user aircraft with direction in degrees magnetic and speed. Wind rond het gebruikersvliegtuig met richting in graden magnetisch en snelheid.
Kleine GAJetHelikopterKleine GAJetHelikopterSchip AI or multiplayer aircraft. AI of multiplayer-vliegtuig. Labels vary and can be customized in Options on the tab Map Display . Etiketten variëren en kunnen worden aangepast in Options op het tabblad Map Display . The symbol depends on aircraft type (jet, piston/turboprop, helicopter or ship). Het symbool is afhankelijk van het vliegtuigtype (jet, zuiger / turboprop, helikopter of schip).

Airports luchthavens

Airports having control towers are shown in dark blue others in magenta. Luchthavens met controletorens worden getoond in donkerblauw andere in magenta. Add-on airport names and idents are shown italic and underlined. Add-on luchthavennamen en idents worden cursief en onderstreept weergegeven. Airports that are part of the flight plan have a light yellow text background. Luchthavens die deel uitmaken van het vliegplan hebben een lichtgele tekstachtergrond.

The symbol is shown smaller if an airport has no runways. Het symbool wordt kleiner weergegeven als een luchthaven geen landingsbanen heeft. This is the case for some add-on airports that use another technique like photo scenery to display runways. Dit is het geval voor sommige add-on luchthavens die een andere techniek gebruiken, zoals een fotoomgeving om start- en landingsbanen weer te geven.

Symbol Symbool Description Beschrijving
Grote luchthavenGrote luchthaven Airports with hard surface runways longer than 8,000 ft or 2,400 meters. Luchthavens met harde landingsbanen langer dan 8000 voet of 2.400 meter. All runways longer than 4,000 ft or about 1,200 meters are shown. Alle banen langer dan 4.000 voet of ongeveer 1.200 meter worden getoond. Only for lower zoom distances. Alleen voor lagere zoomafstanden.
Luchthaven met torenLuchthaven Airports with hard surface runways. Luchthavens met harde landingsbanen. White line shows heading of longest runway. De witte lijn toont de kop van de langste startbaan.
Luchthaven met zachte startbanen en torenLuchthaven met zachte startbanen Airports with soft surface runways. Luchthavens met banen met zacht oppervlak.
Luchthaven leegAirport Empty Soft Empty airports shown in gray. Lege luchthavens in grijs weergegeven. No taxiways, no parking spots and no aprons. Geen taxibanen, geen parkeerplaatsen en geen schorten.
Watervliegbasis met torenWatervliegtuig basis Seaplane base having only water runways. Watervliegtuigbasis met alleen waterloopbanen.
Militaire luchthaven met torenMilitaire luchthaven Military airport. Militaire luchthaven.
Heliport Heliport having only helipads and no runways. Helihaven met alleen helikopters en geen landingsbanen.
Gesloten luchthaven met torenGesloten luchthaven Abandoned airport. Verlaten vliegveld. All runways are closed. Alle startbanen zijn gesloten.
Luchthaven met brandstofLuchthaven met zachte startbanen en brandstof Airports that have fuel available. Luchthavens met brandstof beschikbaar.
Luchthaven tekst Airport label showing name, ident, ATIS frequency, elevation, lighted runways ( L ) and length of longest runway. Luchthavenlabel met naam, ident, ATIS-frequentie, hoogte, verlichte startbanen ( L ) en lengte van de langste startbaan. The text labels for an airport can be changed in the dialog Options on the tab Map Display . De tekstlabels voor een luchthaven kunnen worden gewijzigd in het dialoogvenster Options op het tabblad Map Display .

Navaids that are part of the flight plan have a light yellow text background. Navaids die deel uitmaken van het vluchtplan hebben een lichtgele tekstachtergrond.

Symbol Symbool Description Beschrijving
VORDMEVORDME VOR DME including ident, type (High, Low or Terminal) and frequency. VOR DME inclusief ident, type (Hoog, Laag of Terminal) en frequentie. Compass rose shows magnetic variation on lower zoom distances. Windroos toont magnetische variatie op lagere zoomafstanden.
VORVOR VOR including ident, type and frequency. VOR inclusief ident, type en frequentie.
DME DME including ident, type and frequency. DME inclusief identiteit, type en frequentie.
TACANTACAN TACAN including ident, type (High, Low or Terminal) and channel. TACAN inclusief ident, type (Hoog, Laag of Terminal) en kanaal. Compass rose shows magnetic variation on lower zoom distances. Windroos toont magnetische variatie op lagere zoomafstanden.
VORTACVORTAC VORTAC including ident, type (High, Low or Terminal) and frequency. VORTAC inclusief ident, type (Hoog, Laag of Terminal) en frequentie. Compass rose shows magnetic variation on lower zoom distances. Windroos toont magnetische variatie op lagere zoomafstanden.
NDBNDB NDB including ident, type (HH, H, MH or CL - compass locator) and frequency. NDB inclusief ident, type (HH, H, MH of CL - kompaslocator) en frequentie.
waypoint Waypoint with name. Waypoint met naam.
Door de gebruiker gedefinieerd waypoint User defined waypoint with name. Door de gebruiker gedefinieerd waypoint met naam.
waypoint Invalid airport, waypoint, VOR or NDB that is part of the flight plan but could not be found in the Scenery Database. Ongeldige luchthaven, tussenpunt, VOR of NDB die deel uitmaakt van het vluchtplan, maar niet kan worden gevonden in de landschapsdatabase.
MarkeerstiftMarkeerstiftMarkeerstift Marker with type and heading indicated by lens shape. Markering met type en richting aangegeven door lensvorm.
Jet Airway Jet airway with label showing name, type (Jet or Both), minimum and maximum altitude. Jet-luchtweg met label met naam, type (jet of beide), minimum- en maximumhoogte. Text depends on zoom distance. Tekst is afhankelijk van zoomafstand. A preceding arrow will show the allowed direction if the airway is one-way. Een voorgaande pijl geeft de toegestane richting aan als de luchtweg one-way is.
Victor Airway Victor airway with label showing name, type (Victor or Both), minimum and maximum altitude. Victor-luchtweg met label met naam, type (Victor of beide), minimum- en maximumhoogte. Text depends on zoom distance. Tekst is afhankelijk van zoomafstand. A preceding arrow will show the allowed direction if the airway is one-way. Een voorgaande pijl geeft de toegestane richting aan als de luchtweg one-way is.
ILSILS ILS with glideslope. ILS met glijbaan. Label shows ident, frequency, magnetic heading, glideslope pitch and DME indication if available. Label toont identiteit, frequentie, magnetische richting, glideslope toonhoogte en DME indicatie indien beschikbaar.
LocalizerLocalizer Localizer. Localizer. Label shows ident, frequency, magnetic heading and DME indication if available. Op het etiket worden ident, frequentie, magnetische kop en DME- indicatie weergegeven indien beschikbaar.

Procedures Procedures

See chapter Procedures for more detailed information on all the legs. Zie hoofdstuk Procedures voor meer informatie over alle benen.

Symbol Symbool Description Beschrijving
Procedure Leg Preview SID , STAR , approach or transition leg in preview with distance, direction and magnetic course at each leg. SID , STAR , nadering of transitiepoot in voorvertoning met afstand, richting en magnetische koers op elke etappe.
Procedure Leg Flight Plan SID , STAR , approach or transition leg which is part of the flight plan. SID , STAR , nadering of transitiepoot die deel uitmaakt van het vliegplan.
Gemiste voorbeeld van de leg Missed approach leg in preview. Gemiste naderingspoot in preview.
Gemiste Leg Flight Plan Missed approach leg which is a part of the flight plan. Gemiste naderingstraject dat deel uitmaakt van het vliegplan.
Procedure Punt Gray yellow filled circle indicates a procedure point which is not a navaid but defined by course and/or distance from a navaid , an altitude restriction or manual termination. Grijsgeel gevulde cirkel geeft een procedurepunt aan dat geen navigatie is, maar wordt gedefinieerd per koers en / of afstand van een navigatiesysteem , een hoogtebeperking of handmatige beëindiging.
Procedure Overvlieg A black circle indicates an overfly waypoint. Een zwarte cirkel geeft een overvlieg-waypoint aan. Can be a procedure point or a navaid . Kan een procedurepunt of een navigatie zijn .
Procedurehandboek Fly a heading, track or a hold until manually terminated by ATC. Vlieg een koers, koers of een ruim totdat deze handmatig beëindigd wordt door ATC.
Procedure onderscheppen been Intercept the next approach leg at a course of about 45 degrees. Onderschep het volgende naderingsbeen op een koers van ongeveer 45 graden.
Procedure Hoogte Procedure leg that is terminated when reaching the given altitude. Procedure- poot die wordt beëindigd bij het bereiken van de opgegeven hoogte.
Procedure onderschep afstand A fix defined by a course or heading and distance to a navaid . Een fix gedefinieerd door een koers of koers en afstand tot een navigatiesysteem .
Procedure onderschep koersafstand This fix is defined by a heading or track which is terminated by reaching a DME distance. Deze fix wordt gedefinieerd door een kop of track die wordt beëindigd door een DME- afstand te bereiken.
Procedure onderschep koers om te herstellen Intercept a course to the next fix at an angle of about 45 degrees. Onderschep een koers naar de volgende fix onder een hoek van ongeveer 45 graden.

Airport Diagram Luchthaven diagram

Runway, taxiway, helipad and apron colors indicate surface type. Baan-, taxibaan-, helikopter- en schortkleuren geven het type oppervlak aan. White is used for an unknown or invalid surface type given by an add-on developer. Wit wordt gebruikt voor een onbekend of ongeldig oppervlaktetype dat wordt gegeven door een add-on-ontwikkelaar.

Symbol Symbool Description Beschrijving
startbaan Runway with length, width, light indicator ( L ) and surface type. Startbaan met lengte, breedte, lichtindicator ( L ) en oppervlaktetype.
Runway End Runway end with ident and magnetic heading. Startbaan eindigt met ident en magnetische koers.
Runway Threshold Displaced threshold. Verplaatste drempel. Do not use for landing. Niet gebruiken voor de landing.
Runway Overrun Overrun area. Overloopgebied. Do not use for taxi, takeoff or landing. Niet gebruiken voor taxi, opstijgen of landen.
Runway Blastpad Blast pad. Blast pad. Do not use for taxi, takeoff or landing. Niet gebruiken voor taxi, opstijgen of landen.
Taxi weg Taxiway with name and center line. Rijbaan met naam en middenlijn.
Gesloten taxibaan Closed taxiway. Gesloten taxibaan.
Taxi weg Semi transparent dotted aprons and taxiways indicate that no surface is drawn. Semi-transparante gestippelde schorten en taxibanen geven aan dat er geen oppervlak wordt getekend. It might use a photo texture or simply the default background. Mogelijk gebruikt het een fototextuur of gewoon de standaardachtergrond.
TorenToren Tower. Toren. Red if a tower frequency is available. Rood als er een torenfrequentie beschikbaar is. Otherwise just view position. Anders alleen de positie bekijken.
Brandstof Fuel Brandstof
parkeren GA ramp with parking number and heading tick mark. GA oprit met parkeernummer en koersvinkje.
parkerenparkeren Gate with number and heading tick mark. Poort met nummer en kopteken. Second ring indicates availability of jetway. De tweede ring geeft de beschikbaarheid van de jetway aan.
parkeren Cargo ramp Lading oprit
parkeren Military combat parking or cargo ramp. Militaire gevechtsparking of vrachthelling.
helihavenhelihavenhelihaven Helipads. Heliplatforms. Red text indicates medical helipad. Rode tekst geeft medische helikoptervlieg aan. Color indicates surface. Kleur geeft het oppervlak aan.

Elevation Profile Legend Elevation Profile Legend

Symbol Symbool Description Beschrijving
Profiel StartProfiel einde Ground with departure elevation on the left and destination airport elevation on the right. Grond met vertrekhelling aan de linkerkant en de luchthavenhoogtevestiging aan de rechterkant.
Vluchtplanprofiel Flight plan altitude. Vliegplan hoogte.
Top of Descent Top of descent with distance to destination. Top van afkomst met afstand tot bestemming.
Profiel Veilig Alt Minimum safe altitude for flight plan. Minimum veilige hoogte voor vliegplan. This is altitude plus 1000 feet rounded up to the next 500 ft. The 1000 feet buffer can be changed in the dialog Options on the tab Flight Plan Dit is hoogte plus 1000 voet afgerond naar de volgende 500 ft. De 1000 voet buffer kan worden gewijzigd in het dialoogvenster Options op het tabblad Flight Plan
Profiel Segment Veilig Alt Minimum safe altitude for a flight plan segment. Minimum veilige hoogte voor een vluchtplanningsegment. The same rules apply as to the minimum safe altitude for flight plan. Dezelfde regels zijn van toepassing op de minimale veilige hoogte van het vliegplan.
vliegtuig User aircraft if connected to the simulator. Gebruikersvliegtuigen indien verbonden met de simulator. Labels show actual altitude and climb/sink rate. Labels geven de werkelijke hoogte en klim / zinksnelheid weer.
spoor User aircraft trail if connected to the flight simulator. Gebruikersvliegtuigenspoor indien verbonden met de vluchtsimulator.

results matching " resultaten die overeenkomen " " "

    No results matching " Geen overeenkomende resultaten " "