Map Display Kaartweergave

See the Nav Map Legend for details about the various symbols shown by the map. Zie de Nav Map Legend voor meer informatie over de verschillende symbolen op de kaart.

Moving In beweging

Use click and drag to move the map and the mouse wheel to zoom in or out. Gebruik klikken en slepen om de kaart en het muiswiel te verplaatsen om in of uit te zoomen. You can also use the overlay buttons on the right side of the map. U kunt ook de overlay-knoppen aan de rechterkant van de kaart gebruiken.

Alternatively use the keyboard to move around the map: Of gebruik het toetsenbord om over de kaart te bewegen:

  • Cursor keys: Scroll the map Cursortoetsen: blader door de kaart
  • + and - : Zoom in and out + en - : in- en uitzoomen
  • Alt+Left and Alt+Right : Go forward or backward in the map position history Alt+Left en Alt+Right : ga vooruit of achteruit in de geschiedenis van de kaartpositie
  • Ctrl++ and Ctrl+- : Increase or decrease details Ctrl++ en Ctrl+- : details vergroten of verkleinen
  • Ctrl+Home : Go to home postion Ctrl+Home : ga naar de thuispositie
  • Ctrl+End : Go to center for distance search Ctrl+End : Ga naar centrum voor zoeken op afstand

Do not forget to activate the map window by clicking into it before using any keys for movement. Vergeet niet om het kaartvenster te activeren door erop te klikken voordat u toetsen gebruikt om te bewegen.

Mouse Clicks Muisklikken

A single click on an airport, navaid , airway line or airspace shows details in the Information dock window. Een enkele klik op een luchthaven, navaid , luchtlijn of luchtruim toont details in het Information .

A single click on a user aircraft, AI aircraft or multiplayer aircraft shows details in the Simulator Aircraft dock window. Een enkele klik op een luchtvaartuig, een AI-vliegtuig of een vliegtuig voor meerdere spelers toont details in het docking-venster van de Simulator Aircraft .

A double click zooms in showing either the airport diagram or the navaid closely and also shows details in the Information dock window. Een dubbele klik zoomt in om het luchthavendiagram of het navaid van dichtbij weer te geven en toont ook details in het Information . The same applies for all AI or multiplayer aircraft or ships. Hetzelfde geldt voor alle AI of multiplayer-vliegtuigen of -schepen.

The double and single click functionality does not work for flight plan waypoints or airports if the flight plan edit mode is enabled. De dubbele en enkele klik-functionaliteit werkt niet voor vluchtplan-waypoints of -luchthavens als de vliegplan-bewerkingsmodus is ingeschakeld. The edit mode can be disabled using the toolbar or Main Menu -> Flight Plan -> Edit Flight Plan on Map . De bewerkingsmodus kan worden uitgeschakeld via de werkbalk of Main Menu -> Flight Plan -> Edit Flight Plan on Map .

The mouse click sensitivity can be adjusted in the Options dialog on the Map Display tab. De gevoeligheid van de muisklik kan worden aangepast in het dialoogvenster Options op het tabblad Map Display .

Aircraft vliegtuig

The user aircraft and AI or multiplayer aircraft or ships will be shown on the map if the program is connected to a flight simulator. Het gebruikersvliegtuig en AI of multiplayer-vliegtuig of -schepen worden op de kaart weergegeven als het programma is verbonden met een vluchtsimulator. Color indicates user or AI or multiplayer vehicle and the symbol shape indicates if the aircraft is an piston/turboprop, jet, helicopter or a ship. Kleur geeft gebruiker of AI of voertuig voor meerdere spelers aan en de symboolvorm geeft aan of het vliegtuig een zuiger / schroefturbine, straalvliegtuig, helikopter of een schip is. The symbol outline changes to gray if an aircraft is on ground. De symboolomtrek verandert in grijs als een vliegtuig zich op de grond bevindt.

Little Navmap limits the display of AI vehicles depending on size. Little Navmap beperkt de weergave van AI-voertuigen afhankelijk van de grootte. Zoom close to see small aircraft or boats Zoom dichtbij om kleine vliegtuigen of boten te zien

AI and multiplayer aircraft on ground are shown only on small zoom distances to avoid cluttered airports. AI en multiplayer-vliegtuigen op de grond worden alleen getoond op kleine zoomafstanden om rommelige luchthavens te vermijden. This means that an AI aircraft can disappear from the map when landing on an airport. Dit betekent dat een AI-vliegtuig van de kaart kan verdwijnen bij het landen op een luchthaven.

On the lowest zoom distance all aircraft are drawn to scale as are the parking spots which means you can easily check if your aircraft fits on an apron, parking spot or taxiway. Op de laagste zoomafstand worden alle vliegtuigen op dezelfde schaal getekend als de parkeerplaatsen , wat betekent dat u eenvoudig kunt controleren of uw vliegtuig op een platform, een parkeerplaats of een taxibaan past.

A yellow wind arrow and labels for the situation around the user aircraft can be displayed on the Een gele windpijl en labels voor de situatie rond het gebruikersvliegtuig kunnen worden weergegeven op de
top center of the map. middenboven op de kaart. The displayed labels for aircraft can be configured in the dialog Options on tab Map Display . De weergegeven labels voor vliegtuigen kunnen worden geconfigureerd in het dialoogvenster Options op het tabblad Map Display . No labels are shown for ship traffic. Er worden geen labels getoond voor scheepsverkeer.

See the Nav Map Legend for details about the aircraft type. Zie de Nav Map Legend voor meer informatie over het type vliegtuig.

Tooltips tooltips

Hovering the mouse over the map will show tooltips for all map objects including airports, VOR , NDB , airways, parking , fuel box, towers, aircraft and ships. Door met de muis over de kaart te bewegen, worden tooltips getoond voor alle kaartobjecten waaronder luchthavens, VOR , NDB , luchtwegen, parkeerplaatsen , brandstofboxen, torens, vliegtuigen en schepen. The tooltip is truncated and shows a message More... if it gets too long. De knopinfo is afgekapt en geeft een bericht weer als het te lang duurt. In that case reduce details or zoom in closer. Verminder in dat geval details of zoom dichterbij in.

The sensitivity for the tooltip display can be adjusted in the Options dialog on the Map Display tab. De gevoeligheid voor de knopinfo kan worden aangepast in het dialoogvenster Options op het tabblad Map Display .

TooltipTooltip Airspace

Pictures above: Tooltip with information for an airport and a VOR and a tooltip with information about airspaces. Foto's hierboven: knopinfo met informatie voor een luchthaven en een VOR en een tooltip met informatie over luchtruimten.

Highlights highlights

Airports or navaids that are selected in the flight plan table or in the search result table are highlighted on the map with a green/black or a yellow/black ring respectively. Luchthavens of navaids die zijn geselecteerd in de flightplan-tabel of in de tabel met zoekresultaten, worden gemarkeerd op de kaart met respectievelijk een groen / zwarte of een geel / zwarte ring.

Waypoints that are selected in the procedure preview are highlighted with a blue/black ring. Waypoints die in het voorbeeld van de procedure zijn geselecteerd , worden gemarkeerd met een blauw / zwarte ring.

These highlight rings provide all functionality of visible map objects, even if the objects are not shown at the current zoom distance (ring is empty). Deze markeringsringen bieden alle functionaliteit van zichtbare kaartobjecten, zelfs als de objecten niet worden weergegeven bij de huidige zoomafstand (ring is leeg). This allows double click for zoom in, single click for information dock window and all context menu entries. Hierdoor kunt u dubbelklikken voor inzoomen, één keer klikken voor het informatiedokvenster en voor alle contextmenulijsten.

You can use the button Clear Selection U kunt de knop Clear Selection Clear Selection on top of the flight plan and search windows to remove any map highlights. op de top van het vluchtplan en zoekvensters om eventuele hoogtepunten van de kaart te verwijderen.

Airport Diagram Luchthaven diagram

The display will change from a single icon to an airport diagram if you zoom in deep enough to an airport. Het scherm verandert van een enkel pictogram in een luchthavendiagram als u diep genoeg inzoomt naar een luchthaven. The diagram shows all taxiways, parking positions, gates, runways and more. Het diagram toont alle taxibanen, parkeerposities , poorten, startbanen en meer.

The airport diagram provides more information through tooltips for parking and tower positions. Het luchthavendiagram biedt meer informatie via tooltips voor parkeren en torenposities. A right click on a parking position opens the context menu and allows to select the start position for flight plan departure. Een rechterklik op een parkeerpositie opent het contextmenu en maakt het mogelijk om de startpositie voor vertrek van het vluchtplan te selecteren.

See the Nav Map Legend for details about the airport diagram. Zie de Nav Map Legend voor meer informatie over het luchthavendiagram.

Airport Diagram

Picture above: High level view of the airport diagram of EDDH. Foto boven: Hoog niveau zicht op het luchthaven diagram van EDDH.

Airport Diagram

Picture above: Detailed view of the airport diagram. Foto boven: Gedetailleerd overzicht van het luchthavendiagram. Shows blue gates on the right and a few green general aviation ramp parking on the left. Toont blauwe poorten aan de rechterkant en een paar groene algemene luchtvaarthellingen aan de linkerkant. Long displaced threshold of runway 33 is visible. De lang verplaatste drempel van baan 33 is zichtbaar. Dashed yellow lines indicate taxi paths. Gestippelde gele lijnen geven taxipaden aan.

Map Context Menu Contextmenu kaart

The map context menu can be activated using right click or the menu key. Het kaartcontextmenu kan worden geactiveerd met behulp van de rechtermuisknop of de menutoets. Menu items are enabled or disabled depending on selected object and some menu items contain the name of the selected map object for clarification. Menu-items zijn ingeschakeld of uitgeschakeld, afhankelijk van het geselecteerde object en sommige menu-items bevatten de naam van het geselecteerde kaartobject ter verduidelijking.

The map context menu contains the following menu entries. Het contextmenu van de map bevat de volgende menu-items.

Show Information Show Information Informatie tonen

Shows detailed information in the Information dock window for the nearest airport, one or more airways, one or more airspaces or all navaids near the cursor. Toont gedetailleerde informatie in het Information voor de dichtstbijzijnde luchthaven, een of meer luchtwegen, een of meer luchtruimten of alle navaïden bij de cursor.

See the Information Dock Window for details. Zie het Informatie Dock-venster voor details.

Show Procedures Show Procedures Procedures weergeven

Opens the procedure search tab of the search dock window and display all procedures for the airport. Opent het tabblad procedure zoeken van het zoekstation en geeft alle procedures voor de luchthaven weer.

See Procedure Search for more information. Zie Procedure Zoeken voor meer informatie.

Measure GC Distance from here Measure GC Distance from here Meet GC afstand vanaf hier

Starts a measurement line on the first click. Start een meetlijn bij de eerste klik. Second click ends measuring and keeps the line. De tweede klik eindigt met meten en houdt de lijn bij. All measurement lines are saved and will be restored on next start up. Alle meetlijnen worden opgeslagen en zullen bij het volgende opstarten worden hersteld.

You can use the keyboard, mouse wheel or the map overlays to scroll and zoom while dragging a line. U kunt het toetsenbord, muiswiel of de kaartoverlays gebruiken om te scrollen en in te zoomen terwijl u een lijn versleept.

Right click, pressing the escape key or any click outside of the map window cancels the measurement line editing. Rechtsklikken, indrukken van de escape-toets of een klik buiten het kaartvenster annuleert het bewerken van de meetlijn.

Measurement lines use nautical miles, kilometers or statue miles as unit. Meetlijnen gebruiken nautische mijlen, kilometers of beeldmijlen als eenheid. Feet or meter will be added as unit if the lines are short enough. Voeten of meter worden als eenheid toegevoegd als de lijnen kort genoeg zijn. This allows to measure eg takeoff distance for crossing takeoffs. Dit maakt het mogelijk om bijvoorbeeld de startafstand te meten voor het nemen van kruisingen.

A great circle gives the shortest distance from point to point on earth but does not use a constant course. Een grote cirkel geeft de kortste afstand van punt naar punt op aarde, maar maakt geen gebruik van een constante koers. For that reason the measurement line will show two course values. Om die reden zal de meetlijn twee koerswaarden weergeven. One for the start and one for the end position. Eén voor de start en één voor de eindpositie.

Course is always indicated in degrees true which is indicated by the suffix °T . De koers is altijd aangegeven in graden waar, wat wordt aangegeven door het achtervoegsel °T Additional information like ident or frequency will be added to the line if the measurement starts at a navaid or an airport. Aanvullende informatie, zoals identiteit of frequentie, wordt aan de lijn toegevoegd als de meting start op een navaid of een luchthaven.

The width of distance measurement lines can be changed in the dialog Options on the tab Map Display . De breedte van afstandsmeetlijnen kan worden gewijzigd in het dialoogvenster Options op het tabblad Map Display .

See the Nav Map Legend for details on measurement lines. Zie de Nav Map Legend voor meer informatie over meetlijnen.

Measure Rhumb Distance from here Measure Rhumb Distance from here Meet afstand Rhumb vanaf hier

A rhumb line is a line of constant course and used between the waypoints of an airway or when approaching a VOR or NDB station. Een loxodroomlijn is een constante lijn en wordt gebruikt tussen de waypoints van een luchtweg of bij het naderen van een VOR- of NDB- station. Distance between points is slightly longer than the great circle route. De afstand tussen punten is iets langer dan die van de grote cirkel.

The course for a rhumb line is indicated in degrees magnetic and true ( °M , °T or °M/T if bot h values are equal). De koers voor een loxodroom is aangegeven in graden magnetisch en waar ( °M , °T of °M/T als de bot h-waarden gelijk zijn).

The magnetic declination to calculate the magnetic course will be taken from the global magdec.bgl file at the origin of the measurement. De magnetische declinatie voor het berekenen van de magnetische koers zal worden overgenomen uit het globale bestand magdec.bgl aan de oorsprong van de meting.

The magnetic declination of an airport or navaid will be used if the measurement starts at a such a point. De magnetische declinatie van een luchthaven of een navaid zal worden gebruikt als de meting op een dergelijk punt begint. Additional information like ident and frequency will be added to the line in this case as well. In dit geval zal ook extra informatie zoals identiteit en frequentie aan de lijn worden toegevoegd.

See Magnetic Declination for remarks on that topic. Zie Magnetic Declination voor opmerkingen over dat onderwerp.

Remove Distance measurement Remove Distance measurement Afstandsmeting verwijderen

This menu item is active if you right click at the end of a distance measurement line (small cross). Dit menu-item is actief als u met de rechtermuisknop klikt aan het einde van een afstandsmeetlijn (klein kruisje). Removes only the selected line. Verwijdert alleen de geselecteerde regel.

Show Range Rings Show Range Rings Toon bereikringen

Shows multiple red range rings around the clicked position. Toont meerdere ringen met rood bereik rond de geklikte positie. The number and distance of the range rings can be changed in the Options dialog on the Map Display tab. Het aantal en de afstand van de bereikringen kunnen worden gewijzigd in het dialoogvenster Options op het tabblad Map Display . A label indicates the radius of each ring in nautical miles. Een label geeft de straal van elke ring in nautische mijlen aan.

The width of all range rings can be changed in the dialog Options on the tab Map Display . De breedte van alle bereikringen kan worden gewijzigd in het dialoogvenster Options op het tabblad Map Display .

Show Navaid range Show Navaid range Laat het Navaid-bereik zien

Shows a ring around the clicked radio navaid ( VOR or NDB ) indicating the navaid 's range. Toont een ring rond de aangeklikte radio- navigatie ( VOR of NDB ) die het bereik van de navigatie aangeeft. A label shows ident and frequency and the ring color indicates the navaid type. Een label toont identiteit en frequentie en de ringkleur geeft het type navigatie aan .

Remove Range Ring Remove Range Ring Verwijder bereiksring

Menu item is active if you right click at the center point of a range ring (small circle). Menu-item is actief als u met de rechtermuisknop op het middelpunt van een bereikring (kleine cirkel) klikt. Removes the rings from the map. Verwijdert de ringen van de kaart.

Remove all Range Rings and Distance measurements Remove all Range Rings and Distance measurements Verwijder alle afstandsringen en afstandsmetingen

Removes all rings and distance measurement lines from the map. Verwijdert alle ringen en afstandsmeetlijnen van de kaart.

Set as Flight Plan Departure Set as Flight Plan Departure Instellen als vertrekpunt vliegplan

This is active if the click is at an airport, an airport parking position or a fuel box. Dit is actief als de klik op een luchthaven, een parkeerpositie op de luchthaven of een brandstofbox is. It will either replace the current flight plan departure or add a new departure if the flight plan is empty. Het vervangt het huidige vertrekpunt van het vluchtplan of voegt een nieuwe vertrek toe als het vluchtplan leeg is.

The default runway will be used as starting position if the clicked object is an airport. De standaardbaan wordt gebruikt als startpositie als het aangeklikte object een luchthaven is. The airport and parking position will replace both the current departure and start position if a parking position is clicked within an airport diagram. Het vliegveld en de parkeerpositie vervangen zowel de huidige vertrek- als startpositie als op een parkeerplattegrond wordt geklikt in een luchthavendiagram.

Set as Flight Plan Destination Set as Flight Plan Destination Instellen als vluchtplanbestemming

This menu item is active if the click is at an airport. Dit menu-item is actief als de klik op een luchthaven is. It will either replace the flight plan destination or add the airport if the flight plan is empty. Het zal de bestemming van het vluchtplan vervangen of de luchthaven toevoegen als het vluchtplan leeg is.

Add Position to Flight Plan Add Position to Flight Plan Positie toevoegen aan vluchtplan

Inserts the clicked object into the nearest flight plan leg. Voegt het geklikte object in het dichtstbijzijnde vluchtplanbeen. The object will be added before departure or after destination if the clicked position is near the flight plan end points. Het object wordt vóór vertrek of na de bestemming toegevoegd als de positie waarop wordt geklikt zich in de buurt van de eindpunten van het vluchtplan bevindt.

The name of the navaid or airport is shown in the menu item. De naam van het navigatiesysteem of de luchthaven wordt weergegeven in het menu-item.

A user defined position is added to the flight plan if no airport or navaid is near the clicked position. Een door de gebruiker gedefinieerde positie wordt aan het vliegplan toegevoegd als er geen luchthaven of navigatiesysteem in de buurt van de geklikte positie is.

Append Position to Flight Plan Append Position to Flight Plan Positie toevoegen aan vluchtplan

Same as Add Position to Flight Plan but will always append the selected object or position after the destination or last waypoint of the flight plan. Hetzelfde als Add Position to Flight Plan maar voegt altijd het geselecteerde object of positie toe na de bestemming of het laatste waypoint van het vliegplan.

Delete from Flight Plan Delete from Flight Plan Verwijderen uit vliegplan

Deletes the clicked airport, navaid or user position from the flight plan. Verwijdert de geklikte luchthaven-, navigatie- of gebruikerspositie uit het vliegplan.

Edit Name of User Waypoint Edit Name of User Waypoint Bewerk de naam van het gebruikers-waypoint

Allows to change the name of a user defined waypoint. Hiermee kan de naam van een door de gebruiker gedefinieerd waypoint worden gewijzigd. The length of the name is limited to 10 characters. De lengte van de naam is beperkt tot 10 tekens.

Shows the nearest airport or navaid in the search dialog. Toont de dichtstbijzijnde luchthaven of navigeer in het zoekvenster. The current search parameters are reset. De huidige zoekparameters worden gereset.

Sets the center point for the distance search function. Stelt het middelpunt in voor de afstandzoekfunctie. See Distance search . Zie Zoeken op afstand . The center for the distance search is highlighted by a Het middelpunt voor het zoeken op afstand wordt gemarkeerd door a Distance Search Symbol symbol. symbool.

Set Home Set Home Stel Home in

Sets currently visible map view as home view. Stelt de huidige zichtbare kaartweergave in als startweergave. The center of the home area is highlighted by a Het midden van het thuisgebied wordt gemarkeerd door een Home Symbol symbol. symbool.

results matching " resultaten die overeenkomen " " "

    No results matching " Geen overeenkomende resultaten " "