This chapter describes all the menu items of Little Navmap . Dit hoofdstuk beschrijft alle menu-items van Little Navmap . You will find most of this functionality on the toolbars as well which are not be described separately. U zult het merendeel van deze functionaliteit ook vinden op de werkbalken die niet afzonderlijk worden beschreven. Key combinations can be seen on the menu items and are not listed in this manual. Toetsencombinaties zijn te zien in de menu-items en worden niet vermeld in deze handleiding.

Little Navmap Menu and Toolbars

Picture above: Menu and toolbars docked in default positions. Afbeelding hierboven: Menu en werkbalken gedokt in standaardposities.

File Menu Bestand Menu

New Flight Plan New Flight Plan Nieuw vluchtplan

Erases the current flight plan. Wist het huidige vliegplan.

You have to use the Search Result Table View Context Menu , the Map Context Menu or the Flight Plan Route Description dialog to create a flight plan. U moet het contextmenu van het zoekresultaat , het contextmenu van de kaart of het dialoogvenster Routeplannerbeschrijving gebruiken om een ​​vliegplan te maken.

Open Flight Plan Open Flight Plan Open vluchtplan

Opens a FSX PLN , a FS9 PLN , a X-Plane FMS or a FLP flight plan file. Opent een FSX PLN , een FS9 PLN , een X-Plane FMS of een FLP- vluchtplanbestand. The type of file is determined by content and not file extension. Het type bestand wordt bepaald door de inhoud en niet door de bestandsextensie. See Flight Plan Formats for more information. Zie Vluchtplanformaten voor meer informatie.

An opened flight plan file will be reloaded on start up (reload and centering can be switched off in the Options dialog on the Startup and User Interface tab). Een geopend vluchtplanbestand wordt bij het opstarten opnieuw geladen (herladen en centreren kan worden uitgeschakeld in het dialoogvenster Options op het tabblad Startup en de User Interface ).

Procedure information and ground speed will be added to the flight plan if a PLN file is saved by Little Navmap . Procedure- informatie en grondsnelheid worden toegevoegd aan het vluchtplan als een PLN- bestand wordt opgeslagen door Little Navmap . The additional information will be ignored by FSX or P3D but allows to reload all information by Little Navmap . De extra informatie zal door FSX of P3D worden genegeerd, maar maakt het mogelijk om alle informatie opnieuw te laden door Little Navmap .

Append flight plan Append Flight Plan Vliegplan toevoegen

Adds departure, destination and all waypoints to the current flight plan. Voegt vertrek, bestemming en alle tussenpunten toe aan het huidige vliegplan.

Using Append Flight Plan allows to load or merge complete flight plans or flight plan snippets into a new plan. Met behulp van Append Flight Plan kunnen volledige vluchtplannen of vluchtplanfragmenten in een nieuw plan worden geladen of samengevoegd. All waypoints are added at the end of the current flight plan. Alle waypoints worden aan het einde van het huidige vluchtplan toegevoegd. Then you can use the Delete selected Legs and Move selected Legs up/down context menu items to arrange the waypoints and airports as required. Vervolgens kunt u de items Delete selected Legs en Move selected Legs up/down om de waypoints en vliegvelden naar wens in te delen. See Flight Plan Table View Context Menu . Zie Conferentiemenu van vluchtplanoverzicht .

All arrival procedures will be removed when appending a flight plan. Alle aankomstprocedures worden verwijderd bij het toevoegen van een vliegplan.

Save Flight Plan Save Flight Plan Vliegplan opslaan

Save Flight Plan as PLN Save Flight Plan as PLN Vliegplan opslaan als PLN

Saves the flight plan to a FSX / P3D PLN file (XML format). Slaat het vluchtplan op in een FSX / P3D PLN- bestand (XML-indeling). This annotated format allows to save all flight plan attributes of Little Navmap . Met dit geannoteerde formaat kunnen alle vluchtplanattributen van Little Navmap worden opgeslagen .

Save Flight Plan as PLN changes the current file type and name in Little Navmap which means that all further saves will go into the new PLN file. Save Flight Plan as PLN het huidige bestandstype en de naam in Little Navmap verandert, wat betekent dat alle verdere saves in het nieuwe PLN- bestand zullen gaan.

It is recommended to save all flight plans in this format to keep all information of a plan. Het wordt aanbevolen om alle vliegplannen in dit formaat op te slaan om alle informatie van een plan te bewaren. Even when using the limited FMS format for X-Plane. Zelfs wanneer het beperkte FMS- formaat voor X-Plane wordt gebruikt. See Flight Plan Formats for more information. Zie Vluchtplanformaten voor meer informatie.

Little Navmap will allow flight plans to be created that may be useful as a flight plan snippet but are unusable by the flight simulator. Met Little Navmap kunnen vliegplannen worden gemaakt die nuttig kunnen zijn als een vluchtplanfragment maar onbruikbaar zijn voor de vluchtsimulator. This occurs if a flight plan does not have a departure or destination airport. Dit gebeurt als een vluchtplan geen vertrek- of bestemmingsluchthaven heeft. A warning dialog will be shown when saving a incomplete flight plan. Er verschijnt een waarschuwingsvenster bij het opslaan van een onvolledig vliegplan.

A warning dialog will also be shown if the departure airport has parking positions but none is assigned in the flight plan. Er wordt ook een waarschuwingsvenster weergegeven als de luchthaven van vertrek parkeerposities heeft, maar geen daarvan is toegewezen in het vluchtplan.

Procedures will be saved as an annotation in the flight plan file if the flight plan contains any. Procedures worden opgeslagen als annotatie in het vluchtplanbestand als het vliegplan er een bevat. This causes no problem for the simulators and most other programs. Dit levert geen probleem op voor de simulatoren en de meeste andere programma's. Use Export clean Flight Plan if a program has problems reading the PLN files saved by Little Navmap . Gebruik Clean Flight Plan exporteren als een programma problemen heeft met het lezen van de PLN- bestanden die zijn opgeslagen door Little Navmap .

Note that the waypoints of a procedure are not saved with the flight plan. Merk op dat de waypoints van een procedure niet worden opgeslagen met het vliegplan. This is not supported by FSX or P3D . Dit wordt niet ondersteund door FSX of P3D . Use the GPS, FMC or other ways to select a procedure in your aircraft. Gebruik de GPS, FMC of andere manieren om een procedure in uw vliegtuig te selecteren.

The set ground speed is also saved with the flight plan. De ingestelde rijsnelheid wordt ook opgeslagen met het vliegplan.

Save Flight Plan as X-Plane FMS Save Flight Plan as X-Plane FMS Vliegplan opslaan als X-Plane FMS

Saves the flight plan as a X-Plane FMS file. Slaat het vliegplan op als een X-Plane FMS- bestand. This format is limited so a warning dialog is shown if any unsupported features are detected in the current flight plan. Dit formaat is beperkt, zodat een waarschuwingsvenster wordt weergegeven als niet-ondersteunde functies worden gedetecteerd in het huidige vluchtplan.

See Flight Plan Formats for more information on limitations. Zie Vluchtplan-indelingen voor meer informatie over beperkingen.

This function changes the current file type and name which means that all further saves will go into the new FMS file and the file will be reloaded on next start. Deze functie verandert het huidige bestandstype en de huidige naam. Dit betekent dat alle verdere opslagbewerkingen in het nieuwe FMS- bestand worden geplaatst en dat het bestand bij de volgende start opnieuw wordt geladen.

Store FMS files into the Output/FMS plans directory inside the X-Plane directory if you would like to use the flight plan in the X-Plane GPS or FMS . Sla FMS- bestanden op in de map Output/FMS plans in de X-Plane-map als u het vliegplan in de X-Plane GPS of FMS wilt gebruiken .

Save Flight Plan FLP Save Flight Plan as FLP Vliegplan opslaan als FLP

Exports the current flight plan as a FLP file usable by the X-Plane FMS , Aerosoft Airbus and other add-on aircraft. Exporteert het huidige vluchtplan als een FLP- bestand dat bruikbaar is voor de X-Plane FMS , Aerosoft Airbus en andere add-on-vliegtuigen. This format is limited so a dialog is shown if any unsupported features are detected in the current flight plan. Deze indeling is beperkt, zodat een dialoogvenster wordt weergegeven als niet-ondersteunde functies worden gedetecteerd in het huidige vliegplan.

See Flight Plan Formats for more information on limitations. Zie Vluchtplan-indelingen voor meer informatie over beperkingen.

This function changes the current file type and name which means that all further saves will go into the new FLP file and the file will be reloaded on next start. Deze functie wijzigt het huidige bestandstype en de naam, wat betekent dat alle verdere saves naar het nieuwe FLP- bestand gaan en het bestand bij de volgende start opnieuw wordt geladen.

Store FLP files into the Output/FMS plans directory inside the X-Plane directory if you want to load it into the FMS . Sla FLP- bestanden op in de directory Output/FMS plans in de X-Plane directory als u deze in de FMS wilt laden.

Export as Clean PLN Export as Clean PLN Exporteer als schone PLN

Saves a flight plan without any procedure or speed annotations if programs have problems reading the PLN files saved by Little Navmap . Slaat een vliegplan op zonder enige procedure of snelheidsaantekeningen als programma's problemen hebben met het lezen van de PLN- bestanden die zijn opgeslagen door Little Navmap . This is rarely needed. Dit is zelden nodig.

Like any other export function this does not change the current file name and type. Net als elke andere exportfunctie verandert dit niet de huidige bestandsnaam en -type. Further saves will still use the same file name and format as before. Bij verder opslaan wordt nog steeds dezelfde bestandsnaam en hetzelfde formaat gebruikt als hiervoor.

See also Flight Plan Formats . Zie ook Formulieren vliegplan .

Save Flight Plan as GFP Save Flight Plan as GFP Vliegplan opslaan als GFP

Exports the flight plan in GFP format used by the Flight1 GTN 650/750 . Exporteert het vluchtplan in GFP-indeling gebruikt door de Flight1 GTN 650/750 .

Procedures or their respective waypoints are not included in the exported file. Procedures of hun respectieve waypoints zijn niet opgenomen in het geëxporteerde bestand.

This function does not change the current file name and type. Met deze functie worden de huidige bestandsnaam en het huidige bestand niet gewijzigd. Further saves will still use the same file name and format as before. Bij verder opslaan wordt nog steeds dezelfde bestandsnaam en hetzelfde formaat gebruikt als hiervoor.

See Flight Plan Formats for more information about this export format. Zie Vluchtplan-indelingen voor meer informatie over dit exportformaat.

Export Flight Plan as RTE Export Flight Plan as RTE Vluchtplan exporteren als RTE

Exports the current flight plan as a PMDG RTE file. Exporteert het huidige vliegplan als een PMDG RTE-bestand.

Procedures or their respective waypoints are not included in the exported file. Procedures of hun respectieve waypoints zijn niet opgenomen in het geëxporteerde bestand.

Export Flight Plan as TXT Export Flight Plan as TXT Vluchtplan exporteren als TXT

Exports the current flight plan as a TXT file usable by JARDesign or Rotate Simulations aircraft Hiermee wordt het huidige vluchtplan geëxporteerd als een TXT-bestand dat kan worden gebruikt door JARDesign- of Rotate Simulations-vliegtuigen

Neither procedures nor their respective waypoints are included in the exported file. Noch procedures noch hun respectieve waypoints zijn opgenomen in het geëxporteerde bestand.

Export Flight Plan as GPX Export Flight Plan as GPX Vluchtplan exporteren als GPX

Exports the current flight plan into a GPS Exchange Format file which can be read by Google Earth and most other GIS applications. Hiermee wordt het huidige vluchtplan geëxporteerd naar een GPS Exchange-indelingbestand dat kan worden gelezen door Google Earth en de meeste andere GIS- toepassingen.

The flight plan is exported as a route and the flown aircraft trail as a track including simulator time and altitude. Het vluchtplan wordt geëxporteerd als een route en het gevlogen vliegtuigspoor als een spoor inclusief simulatortijd en hoogte.

The route has departure and destination elevation and cruise altitude set for all waypoints. De route heeft een vertrek- en bestemminghoogte en cruisehoogte ingesteld voor alle waypoints. Waypoints of all procedures are included in the exported file. Waypoints van alle procedures zijn opgenomen in het geëxporteerde bestand. Note that the waypoints will not allow to reproduce all parts of a procedure like holds or procedure turns. Merk op dat de waypoints niet toestaan ​​dat alle delen van een procedure zoals ruimen of ingrepen worden gereproduceerd.

This function does not change the current file name and type. Met deze functie worden de huidige bestandsnaam en het huidige bestand niet gewijzigd.

Do not forget to clear your aircraft trail ( Delete Aircraft Trail ) before flight to avoid old trail segments in the exported GPX file. Vergeet niet om uw vliegtuigroute ( Delete Aircraft Trail ) vóór de vlucht te wissen om oude routesegmenten in het geëxporteerde GPX-bestand te vermijden.

Add Google Earth KML Add Google Earth KML Voeg Google Earth KML toe

Allows addition of one or more Google Earth KML or KMZ files to the map display. Toevoeging van een of meer Google Earth KML- of KMZ-bestanden aan de kaartweergave. All added KML or KMZ files will be reloaded on start up. Alle toegevoegde KML- of KMZ-bestanden worden bij het opstarten opnieuw geladen. Reload and centering can be switched off in the Options dialog on the Startup and User Interface tab. Herladen en centreren kan worden uitgeschakeld in het dialoogvenster Options op het tabblad Startup en de User Interface .

Due to the variety of KML files it is not guaranteed that all files will show up properly on the map. Vanwege de verscheidenheid aan KML-bestanden kan niet worden gegarandeerd dat alle bestanden correct op de kaart worden weergegeven.

Clear Google Earth KML from Map Clear Google Earth KML from Map Wis Google Earth KML van Map

Removes all loaded KML files from the map. Verwijdert alle geladen KML-bestanden van de kaart.

Offline Work Offline Offline werken

Stops loading of map data from the Internet. Stopt het laden van kaartgegevens van internet. This affects the OpenStreetMap , OpenTopoMap and all the other online map themes as well as the elevation data. Dit is van invloed op de OpenStreetMap , OpenTopoMap en alle andere online kaartthema 's, evenals de hoogtegegevens .
A red Offline. Een rode Offline. indication is shown in the status bar if this mode is enabled. indicatie wordt weergegeven in de statusbalk als deze modus is ingeschakeld.

You should restart the application after going online again. U moet de toepassing opnieuw starten nadat u weer online bent gegaan.

Save Map as Image Save Map as Image Sla de kaart op als afbeelding

Saves the current map view as an image file. Slaat de huidige kaartweergave op als een afbeeldingsbestand. Allowed formats are JPEG, PNG and BMP. Toegestane formaten zijn JPEG, PNG en BMP.

Allows to print the current map view. Hiermee kunt u de huidige kaartweergave afdrukken. See Printing the Map for more information. Zie De kaart afdrukken voor meer informatie.

Opens a print dialog that allows you to select flight plan related information to be printed. Opent een afdrukdialoogvenster waarmee u vliegplaninformatie kunt selecteren die moet worden afgedrukt. See Map Flight Plan Printing for more information. Zie Afdrukken kaartvliegplan voor meer informatie.

Quit Quit ophouden

Exits the application. Sluit de toepassing af. Will ask for confirmation if there is a changed flight plan. Zal om bevestiging vragen als er een gewijzigd vluchtplan is.

Flight Plan Menu Vluchtplan-menu

UndoRedo Undo/Redo Undo / Redo

Allows undo and redo of all flight plan changes. Maakt het ongedaan maken en opnieuw uitvoeren van alle wijzigingen in het vluchtplan mogelijk.

Select a Start Position for Departure Select a Start Position for Departure Selecteer een startpositie voor vertrek

A parking spot (gate, ramp or fuel box), runway or helipad can be selected as a start position at the departure airport. Een parkeerplaats (poort, oprijplaat of brandstofbox), startbaan of helikopterplatform kan worden geselecteerd als startpositie op de luchthaven van vertrek. A parking position can also be selected in the map context menu item Set as Flight Plan Departure when right clicking on a parking position. Een parkeerpositie kan ook worden geselecteerd in het contextmenu-item van de kaart Instellen als vluchtplan Vertrek bij rechtsklikken op een parkeerpositie . If no position is selected the longest primary runway end is selected automatically as start. Als er geen positie is geselecteerd, wordt het langste primaire startbaaneinde automatisch als start geselecteerd.

Select Start Position Dialog

Picture above: The start position selection dialog for EDDN. Afbeelding hierboven: het dialoogvenster voor het selecteren van de startpositie voor EDDN.

Edit Flight Plan on Map Edit Flight Plan on Map Vluchtplan op kaart bewerken

Toggles the flight plan drag and drop edit mode on the map. Schakelt de bewerkingsmodus slepen en neerzetten van het vliegplan op de kaart in. See Flight Plan Editing . Zie Vluchtplan bewerken .

New Flight Plan from Route Description New Flight Plan from Route Description Nieuw vluchtplan van routebeschrijving

Opens a dialog with the route description of the current flight plan that also allows to modify the current flight plan or enter a new one. Hiermee opent u een dialoogvenster met de routebeschrijving van het huidige vliegplan waarmee u ook het huidige vliegplan kunt wijzigen of een nieuw vluchtplan kunt invoeren.
Flight Plan from Route Description gives more information about this topic. Vluchtplan van Route Beschrijving geeft meer informatie over dit onderwerp.

Copy Flight Plan Route to Clipboard Copy Flight Plan Route to Clipboard Kopieer vluchtplanroute naar klembord

Copies the route description of the current flight plan to the clipboard using the settings from the Flight Plan from Route Description dialog. Kopieert de routebeschrijving van het huidige vliegplan naar het klembord met behulp van de instellingen in het dialoogvenster Vluchtplan vanuit het dialoogvenster Route Beschrijving .

Calculate Direct Calculate Direct Bereken Direct

Deletes all intermediate waypoints and connects departure and destination using a great circle line. Wist alle tussenliggende waypoints en verbindt vertrek en bestemming met behulp van een grote cirkellijn.

You can calculate a flight plan between any kind of waypoints, even user defined waypoints (right click on the map and select Add Position to Flight plan to create one). U kunt een vluchtplan berekenen tussen elk soort tussenstop, zelfs door de gebruiker gedefinieerde waypoints (klik met de rechtermuisknop op de kaart en selecteer Add Position to Flight plan vliegplan om er een te maken). This allows the creation of snippets that can be merged into flight plans. Hiermee kunnen fragmenten worden gemaakt die kunnen worden samengevoegd in vluchtplannen. For example you can use this feature for crossing the North Atlantic with varying departures and destinations. U kunt deze functie bijvoorbeeld gebruiken om de Noord-Atlantische Oceaan over te steken met verschillende vertrek- en aankomsttijden. This applies to all flight plan calculation modes. Dit is van toepassing op alle berekeningsmodi van het vliegplan.

Calculate Radionav Calculate Radionav Bereken Radionav

Creates a flight plan that uses only VOR and NDB stations as waypoints and tries to ensure reception of at least one station along the whole flight plan. Creëert een vluchtplan dat alleen VOR- en NDB- stations gebruikt als waypoints en probeert te zorgen voor de ontvangst van ten minste één station langs het hele vluchtplan. Note that VOR stations are preferred before NDB and DME only stations are avoided if possible. Merk op dat VOR- stations de voorkeur hebben voordat NDB en DME alleen stations worden vermeden indien mogelijk. Calculation will fail if not enough radio navaids can be found between departure and destination. De berekening zal mislukken als er niet genoeg radio-navaids gevonden kunnen worden tussen vertrek en bestemming. Build the flight plan manually if this is the case. Bouw het vluchtplan handmatig als dit het geval is.

This calculation can also be used to create a flight plan snippet between any kind of waypoint. Deze berekening kan ook worden gebruikt om een ​​vluchtplanfragment te maken tussen elk type routepunt.

Calculate high Altitude Calculate high Altitude Bereken hoge hoogte

Uses Jet airways to create a flight plan. Gebruikt Jet airways om een ​​vliegplan te maken.

Calculated flight plans along airways will obey all airway restrictions like minimum and altitude. Berekende vliegplannen langs de luchtwegen houden zich aan alle luchtwegbeperkingen zoals minimum en hoogte. The program will also adhere to one-way and maximum altitude restrictions for X-Plane based navdata. Het programma zal zich ook houden aan de restricties voor eenrichtingsverkeer en maximale hoogte voor op X-vlak gebaseerde navdata.

The resulting minimum altitude is set into the flight plan altitude field. De resulterende minimumhoogte wordt ingesteld in het vluchtplanhoogteveld. The flight plan altitude field is not changed if no altitude restrictions were found along the flight plan. Het vliegplanhoogteveld wordt niet gewijzigd als tijdens het vliegplan geen hoogtebeperkingen zijn gevonden.

A simplified east/west rule is used to adjust the cruise altitude to odd/even values (this can be switched off in the Options dialog on the Flight Plan tab). Een vereenvoudigde oost / west-regel wordt gebruikt om de kruishoogte in te stellen op oneven / even waarden (dit kan worden uitgeschakeld in het dialoogvenster Options op het tabblad Flight Plan ).

The default behavior is to jump from the departure airport to the next waypoint of a suitable airway and vice versa for the destination. Het standaardgedrag is om van de luchthaven van vertrek naar het volgende waypoint van een geschikte luchtweg te springen en vice versa voor de bestemming. This can be changed in Options dialog on the Flight Plan tab if VOR or NDB stations are preferred as transition points to airways. Dit kan worden gewijzigd in het dialoogvenster Options op het tabblad Flight Plan als VOR- of NDB- stations de voorkeur hebben als overgangspunten naar luchtwegen.

The airway network of Flight Simulator is not complete (the north Atlantic tracks are missing for example - these change daily), therefore calculation across large ocean areas can fail. Het luchtwegennetwerk van Flight Simulator is niet compleet (de Noord-Atlantische sporen ontbreken bijvoorbeeld - deze veranderen dagelijks), daarom kan berekening over grote oceaangebieden mislukken.

Create the airway manually as a workaround or use an online planning tool to obtain a route string and use the New Flight Plan from String option to create the flight plan. Maak de luchtweg handmatig als een tijdelijke oplossing of gebruik een online planningstool om een ​​routekoord te verkrijgen en gebruik de optie New Flight Plan from String om het vluchtplan te maken.

This calculation can also be used to create a flight plan snippet between any kind of waypoint. Deze berekening kan ook worden gebruikt om een ​​vluchtplanfragment te maken tussen elk type routepunt.

Calculate low Altitude Calculate low Altitude Bereken lage hoogte

Uses Victor airways to create a flight plan. Gebruikt Victor airways om een ​​vliegplan te maken. Everything else is the same as in Calculate high Altitude . Al het andere is hetzelfde als bij Calculate high Altitude .

Calculate based on given Altitude Calculate based on given Altitude Bereken op basis van bepaalde hoogte

Use the value in the altitude field of the flight plan to find a flight plan along Victor and/or Jet airways. Gebruik de waarde in het hoogteveld van het vliegplan om een ​​vluchtplan te vinden langs Victor en / of Jet airways. Calculation will fail if the altitude value is too low. De berekening zal mislukken als de hoogtewaarde te laag is. Everything else is the same as in Calculate high Altitude . Al het andere is hetzelfde als bij Calculate high Altitude .

Reverse Flight Plan Reverse Flight Plan Reverse Flight Plan

Swaps departure and destination and reverses order of all intermediate waypoints. Wisselt het vertrek en de bestemming om en keert de volgorde van alle tussenliggende tussenpunten om. A default runway is assigned for the new departure start position . Een standaard startbaan wordt toegewezen voor de startpositie van de nieuwe start .

Note that this function does not consider one-way airways in the X-Plane database and might result in an invalid flight plan. Merk op dat deze functie geen enkele luchtweg in de X-Plane-database in overweging neemt en kan resulteren in een ongeldig vliegplan.

Adjust Flight Plan Altitude Adjust Flight Plan Altitude Pas de hoogte van het vliegplan aan

Changes the flight plan altitude according to a simplified East/West rule and the current route type (IFR or VFR). Wijzigt de vliegplanhoogte volgens een vereenvoudigde Oost / West-regel en het huidige routetype (IFR of VFR). Rounds the altitude up to the nearest even 1000 feet (or meter) for westerly flight plans or odd 1000 feet (or meter) for easterly flight plans. Rondt de hoogte af op de dichtstbijzijnde zelfs 1000 voet (of meter) voor westelijke vliegplannen of oneven 1000 voet (of meter) voor oostelijke vliegplannen. Adds 500 feet for VFR flight plans. Voegt 500 voet toe voor VFR-vliegplannen.

Map Menu Kaartmenu

Goto Home Goto Home Ga naar huis

Goes to the home area that was set using Set Home using the saved position and zoom distance. Gaat naar het thuisgebied dat is ingesteld met Set Home op basis van de opgeslagen positie en zoomafstand. The center of the home area is highlighted by a Het midden van het thuisgebied wordt gemarkeerd door een Home Symbol symbol. symbool.

Go to the center point used for distance searches. Ga naar het middelpunt dat wordt gebruikt voor zoeken op afstand. See Set Center for Distance Search .The center for the distance search is highlighted by a Zie Midden instellen voor zoeken op afstand . Het middelpunt voor het zoeken op afstand wordt gemarkeerd met a Distance Search Symbol symbol. symbool.

Center Flight Plan Center Flight Plan Center Flight Plan

Zooms out the map (if required) to display the whole flight plan on the map. Zoomt uit op de kaart (indien nodig) om het volledige vliegplan op de kaart weer te geven.

Center Aircraft Center Aircraft Centrum vliegtuigen

Zooms to the user aircraft if directly connected to a flight simulator or remotely connected using Little Navconnect and keeps the aircraft centered on the map. Zoomt in op het gebruikersvliegtuig indien rechtstreeks verbonden met een vluchtsimulator of op afstand verbonden met Little Navconnect en houdt het vliegtuig gecentreerd op de kaart.

The centering of the aircraft can be changed in the Options dialog on the Simulator Aircraft tab. Het centreren van het vliegtuig kan worden gewijzigd in het dialoogvenster Options op het tabblad Simulator Aircraft .

Reset Display Settings Reset Display Settings Reset weergave-instellingen

Resets all map display settings back to default. Zet alle kaartweergave-instellingen terug naar de standaardwaarden.

By Reset Affected Settings

Picture above: All setting tool buttons highlighted that are affected by Reset Display Settings . Afbeelding hierboven: alle knoppen voor gereedschapsknoppen gemarkeerd die worden beïnvloed door Reset Display Settings .

Delete Aircraft Trail Delete Aircraft Trail Verwijder Aircraft Trail

Removes the user aircraft trail. Hiermee verwijdert u het pad van het gebruikersvliegtuig. It is also deleted when connecting to a flight simulator. Het wordt ook verwijderd bij het verbinden met een vluchtsimulator. The trail is saved and will be reloaded on program startup. Het pad wordt opgeslagen en wordt opnieuw geladen bij het opstarten van het programma.

Map Position BackMap Position Forward Map Position Back/Forward Positie kaart terug / vooruit

Jumps forward or backward in the map position history. Springt vooruit of achteruit in de geschiedenis van de kaartpositie. The complete history is saved and restored when starting Little Navmap . De volledige geschiedenis wordt opgeslagen en hersteld bij het opstarten van Little Navmap .

Details Details

More Details More Details Meer details
Default Details Default Details Standaard details
Less Details Less Details Minder details

Increases or decreases details on the map. Verhoogt of verlaagt details op de kaart. More details means more airports, more navaids, more text information and bigger icons. Meer details betekent meer luchthavens, meer navaids, meer tekstinformatie en grotere pictogrammen.

Note that map information will be truncated if too much detail is chosen. Merk op dat kaartinformatie wordt afgekapt als er te veel details worden gekozen. A red warning message will be shown in the statusbar if this is the case. Een rood waarschuwingsbericht wordt in de statusbalk weergegeven als dit het geval is.

The detail level is shown in the statusbar. Het detailniveau wordt weergegeven in de statusbalk. Range is -5 for few details to +5 for most details. Bereik is -5 voor enkele details tot +5 voor de meeste details.

Projection Projectie

Mercator Mercator

A flat projection that gives the most fluid movement and the sharpest map when using picture tile based online maps themes like OpenStreetMap or OpenTopoMap . Een vlakke projectie die de meest vloeiende beweging en de scherpste kaart oplevert bij gebruik van op afbeeldingtegels gebaseerde online kaartthema 's zoals OpenStreetMap of OpenTopoMap .

Spherical bolvormig

Shows earth as a globe which is the most natural projection. Toont de aarde als een wereldbol die de meest natuurlijke projectie is. Movement can stutter slightly when using the picture tile based online maps themes like OpenStreetMap or OpenTopoMap . Beweging kan enigszins stotteren bij het gebruik van de online- kaartthema 's op basis van een afbeeldingstegel, zoals OpenStreetMap of OpenTopoMap . Use the Simple , Plain or Atlas map themes to prevent this. Gebruik de Simple , Plain of Atlas kaartthema's om dit te voorkomen.

Online maps can appear slightly blurred when using this projection. Online kaarten kunnen enigszins wazig lijken bij gebruik van deze projectie. This is a result from converting the flat image tiles to the spherical display. Dit is het gevolg van het converteren van de platte afbeeldingstegels naar het ronde scherm.

Little Navmap Spherical projection and Simple Map Theme

Picture above: Spherical map projection with Simple offline map theme selected. Afbeelding hierboven: sferische kaartprojectie met Simple offline kaartthema geselecteerd.

Theme Thema

Please note that all the online maps are delivered from free services therefore fast download speeds and high availability cannot be guaranteed. Houd er rekening mee dat alle online kaarten worden geleverd met gratis services, waardoor snelle downloadsnelheden en hoge beschikbaarheid niet kunnen worden gegarandeerd. In any case it is easy to deliver and install a new online map source without creating a new Little Navmap release. In ieder geval is het eenvoudig om een ​​nieuwe online kaartbron te leveren en te installeren zonder een nieuwe Little Navmap- release te maken. See Creating or adding Map Themes for more information. Zie Kaartthema's maken of toevoegen voor meer informatie.

OpenStreetMap OpenStreetMap

This is an online raster (ie based on images) map that includes a hill shading option. Dit is een online raster (dat wil zeggen op basis van afbeeldingen) met een optie voor bergschaduwen. Note that the OpenStreetMap hill shading does not cover the whole globe. Merk op dat de heuvelschaduw van OpenStreetMap niet de hele wereld beslaat.

OpenStreetMap and Hill shading

Picture above: View at an Italian airport using OpenStreetMap theme and hill shading. Afbeelding hierboven: weergave op een Italiaanse luchthaven met OpenStreetMap-thema en heuvelschaduw.

OpenMapSurfer OpenMapSurfer

The OSM Roads layer provided by Heidelberg University . De OSM Roads- laag van de Universiteit van Heidelberg . This theme includes optional hill shading which is available worldwide. Dit thema omvat optionele heuvelschaduw die wereldwijd beschikbaar is.

Note that the hill shading option of this map is marked experimental. Merk op dat de heuvelschaduwoptie van deze kaart gemarkeerd is als experimenteel.

Map data for this map is provided by © OpenStreetMap contributors, rendering by GIScience Research Group @ Heidelberg University and map styling by Maxim Rylov. Kaartgegevens voor deze kaart zijn afkomstig van © OpenStreetMap- bijdragers, weergegeven door GIScience Research Group @ Heidelberg University en kaartstijlen door Maxim Rylov.

SRTM ; SRTM ; ASTER GDEM is a product of METI and NASA . ASTER GDEM is een product van METI en NASA .

OSM Roads and Hill shading

Picture above: View at an Italian airport using the OpenMapSurfer theme and hill shading. Afbeelding hierboven: weergave op een Italiaanse luchthaven met behulp van het OpenMapSurfer-thema en heuvelwering.

OpenTopoMap OpenTopoMap

An online raster map that mimics a topographic map. Een online rasterkaart die een topografische kaart nabootst. Includes hill shading and elevation contour lines at lower zoom distances. Omvat heuvels en hoogtelijnen op lagere zoomafstanden.

The tiles for this map are provided by OpenTopoMap . De tegels voor deze kaart worden geleverd door OpenTopoMap .

OpenTopoMap

Picture above: View at the eastern Alps using OpenTopoMap theme. Foto boven: Uitzicht op de oostelijke Alpen met behulp van het OpenTopoMap-thema. A flight plan is shown north of the Alps. Een vliegplan wordt getoond ten noorden van de Alpen.

Stamen Terrain Stamen Terrain

A terrain map featuring hill shading and natural vegetation colors. Een terreinkaart met heuvels en natuurlijke vegetatiekleuren. The hill shading is available worldwide. De heuvelwering is wereldwijd beschikbaar.

Map tiles by Stamen Design , under CC BY 3.0 . Kaarttegels door Stamen Design , onder CC BY 3.0 . Data by OpenStreetMap , under ODbL . Gegevens door OpenStreetMap , onder ODbL .

Stamen Terrain

Picture above: View showing Stamen Terrain theme. Afbeelding hierboven: weergave van het thema Stamen Terrein.

CARTO Light (New in version 1.4.4) CARTO Light (nieuw in versie 1.4.4)

A very bright map called Positron which allows to concentrate on the aviation features on the map display. Een zeer heldere kaart met de naam Positron, waarmee u zich kunt concentreren op de luchtvaartfuncties op het kaartscherm. The map includes the same hill shading option as the OpenStreetMap . De kaart bevat dezelfde hill shading-optie als de OpenStreetMap .

Map tiles and style by CARTO . Breng tegels en stijl in kaart door CARTO . Data by OpenStreetMap , under ODbL . Gegevens door OpenStreetMap , onder ODbL .

CARTO Dark (New in version 1.4.4) CARTO Dark (nieuw in versie 1.4.4)

A dark map called Dark Matter . Een donkere kaart met de naam Dark Matter . The map includes the same hill shading option as the OpenStreetMap . De kaart bevat dezelfde hill shading-optie als de OpenStreetMap .

Map tiles and style by CARTO . Breng tegels en stijl in kaart door CARTO . Data by OpenStreetMap , under ODbL . Gegevens door OpenStreetMap , onder ODbL .

Simple (Offline) Eenvoudig (offline)

This is a political map using colored country polygons. Dit is een politieke kaart met gekleurde landpolygonen. Boundaries and water bodies are depicted coarse. Grenzen en waterlichamen worden grof weergegeven. The map included in Little Navmap has an option to display city and country names. De kaart die is opgenomen in Little Navmap heeft de optie om de namen van steden en landen weer te geven.

Plain (Offline) Gewoon (offline)

A very simple map. Een heel eenvoudige kaart. The map is included in Little Navmap and has an option to display city and country names. De kaart is opgenomen in Little Navmap en heeft een optie om de namen van steden en landen weer te geven. Boundaries and water bodies are depicted coarse. Grenzen en waterlichamen worden grof weergegeven.

Atlas (Offline) Atlas (offline)

A very simple map including coarse hill shading and land colors. Een zeer eenvoudige kaart met ruwe heuvelschaduwen en landkleuren. The map is included in Little Navmap and has an option to display city and country names. De kaart is opgenomen in Little Navmap en heeft een optie om de namen van steden en landen weer te geven. Boundaries and water bodies are depicted coarse. Grenzen en waterlichamen worden grof weergegeven.

Airspaces luchtruim

Show Airspaces Show Airspaces Luchtruimten weergeven

Allows to enable or disable the display of all airspaces with one click. Hiermee kunt u het weergeven van alle luchtruimten met één klik in- of uitschakelen. Use the menu items below this one or the toolbar buttons to display or hide the various airspace types. Gebruik de menu-items onder deze of de werkbalkknoppen om de verschillende luchtruimtypen weer te geven of te verbergen.

The airspaces toolbar contains buttons each having a drop down menu that allows to configure the airspace display like showing or hiding certain airspace types. De werkbalk airspaces bevat knoppen met elk een vervolgkeuzemenu waarmee de weergave van de luchtruimte kan worden geconfigureerd om bepaalde luchtruimtypes te tonen of te verbergen. Each drop down menu also has a All and None entry to check or deselect all types in the menu. Elk vervolgkeuzemenu heeft ook een vermelding All en None om alle typen in het menu te selecteren of deselecteren.

ICAO Airspaces ICAO Airspaces ICAO Airspaces

Allows selection of Class A to Class E airspaces. Hiermee kunt u klasse A-klasse E-luchtruimten selecteren.

FIR Airspaces FIR Airspaces FIR Airspaces

Allows selection of the Class F and Class G airspaces or flight information regions. Hiermee kunt u de klasse F- en klasse G-luchtruimten of vluchtinformatiegebieden selecteren.

Restricted Airspaces Restricted Airspaces Beperkte luchtruimten

Show or hide MOA (military operations area), restricted, prohibited and danger airspaces. Toon of verberg MOA (militaire operatiegebieden), beperkte, verboden en gevaarlijke luchtruimten.

Special Airspaces Special Airspaces Speciale luchtruimtes

Show or hide warning, alert and training airspaces. Toon of verberg waarschuwings-, waarschuwings- en trainingsluchtruimten.

Other Airspaces Other Airspaces Andere luchtruimten

Show or hide center, tower, mode C and other airspaces. Toon of verberg midden, toren, modus C en andere luchtruimten.

Airspace Altitude Limitations Airspace Altitude Limitations Luchtruimhoogtebeperkingen

Allows filtering of the airspace display by altitude. Hiermee filtert u het luchtruimscherm op hoogte. Either below or above 10,000 ft or 18,000 ft or only airspaces intersecting with the flight plan altitude. Onder of boven 10.000 ft of 18.000 ft of alleen luchtruimten die de vliegplanhoogte kruisen.

Force Show Addon Airports Force Show Addon Airports Forceer Add Add Airports

Add-on airports are always shown independent of the other airport map settings if this option is selected. Add-on luchthavens worden altijd getoond, onafhankelijk van de andere luchthavenkaartinstellingen als deze optie is geselecteerd. This allows viewing only add-on airports by checking this option and disabling the display of hard, soft and empty airports. Hierdoor kan alleen add-on luchthavens worden bekeken door deze optie aan te vinken en de weergave van harde, zachte en lege luchthavens uit te schakelen.

Show Airports with hard Runways Show Airports with hard Runways Toon luchthavens met harde start-en landingsbanen

Show airports that have at least one runway with a hard surface. Laat luchthavens zien met ten minste één startbaan met een hard oppervlak.

Show Airports with soft Runways Show Airports with soft Runways Laat luchthavens zien met zachte startbanen

Show airports that have only soft surfaced runways or only water runways. Laat vliegvelden zien met alleen landingsbanen met zacht oppervlak of alleen landingsbanen met water. This type of airport might be hidden on the map depending on zoom distance. Dit type luchthaven is mogelijk verborgen op de kaart, afhankelijk van de zoomafstand.

Show empty Airports Show empty Airports Toon lege luchthavens

Shows empty airports. Toont lege luchthavens. This button or menu item might not be visible depending on settings in the Options dialog on the Map Display tab. Deze knop of het menu-item is mogelijk niet zichtbaar afhankelijk van de instellingen in het dialoogvenster Options op het tabblad Map Display . The status of this button is combined with the other airport buttons. De status van deze knop wordt gecombineerd met de andere luchthavenknoppen. This means, for example: You have to enable soft surfaced airport display and empty airports to see empty airports having only soft runways. Dit betekent bijvoorbeeld: u moet weergave op een zachte ondergrond inschakelen en lege luchthavens om lege luchthavens te zien met alleen zachte start- en landingsbanen.

An empty airport is defined as one which has neither parking nor taxiways nor aprons and is not an add-on. Een lege luchthaven wordt gedefinieerd als een luchthaven die noch parkeerplaatsen noch taxibanen noch schorten heeft en geen add-on is. These airports are treated differently in Little Navmap since they are the most boring of all default airports. Deze luchthavens worden in Little Navmap anders behandeld, omdat ze de saaiste zijn van alle standaardluchthavens. Empty airports are drawn gray and behind all other airports on the map. Lege luchthavens worden grijs getekend en achter alle andere luchthavens op de kaart.

Airports having only water runways are excluded from this definition to avoid unintentional hiding. Luchthavens met alleen waterlopen zijn uitgesloten van deze definitie om onbedoeld verbergen te voorkomen.

Show VOR Stations Show VOR Stations Show VOR Stations

Show NDB Stations Show NDB Stations Toon NDB-stations

Show Waypoints Show Waypoints Toon waypoints

Show ILS Feathers Show ILS Feathers ILS-veren weergeven

Show Jet Airways Show Jet Airways Jet Airways tonen

Show Victor Airways Show Victor Airways Laat Victor Airways zien

Shows or hides these facilities or navaids on the map. Toont of verbergt deze faciliteiten of navaids op de kaart. Navaids might be hidden on the map depending on zoom distance. Navaids is mogelijk verborgen op de kaart, afhankelijk van de zoomafstand.

Show Flight Plan Show Flight Plan Vluchtplan tonen

Shows or hides the flight plan. Toont of verbergt het vliegplan. The flight plan is shown independent of the zoom distance. Het vluchtplan wordt getoond onafhankelijk van de zoomafstand.

Show Missed Approaches Show Missed Approaches Laat gemiste benaderingen zien

Shows of hides the missed approaches of the current flight plan. Shows of verbergt de gemiste benaderingen van het huidige vliegplan. This does not affect the preview in the search tab Procedures . Dit heeft geen invloed op het voorbeeld in de Procedures op het tabblad Zoeken.

Note that this function changes the active flight plan leg sequencing: Sequencing the active leg will stop if the destination is reached and missed approaches are not displayed. Merk op dat deze functie de beenplanning van het actieve vliegplan wijzigt: het reeksen van het actieve been stopt als de bestemming is bereikt en gemiste nadering niet wordt weergegeven. Otherwise sequencing will continue with the missed approach and the simulator aircraft progress will show the remaining distance to the end of the missed instead. Anders zal de sequencing doorgaan met de gemiste nadering en zal de voortgang van het simulatorvliegtuig de resterende afstand tot het einde van de gemiste in plaats daarvan tonen.

Show Aircraft Show Aircraft Show Aircraft

Shows the user aircraft and keeps it centered on them map if connected to the simulator. Toont het gebruikersvliegtuig en houdt het gecentreerd op de kaart als verbonden met de simulator. The user aircraft is always shown independent of the zoom distance. Het gebruikersvliegtuig wordt altijd getoond, onafhankelijk van de zoomafstand.

A click on the user aircraft shows more information in the Simulator Aircraft dock window. Een klik op het gebruikersvliegtuig toont meer informatie in het Simulator Aircraft .

The aircraft centering will be switched off when using one of the following functions: Het centreren van het vliegtuig wordt uitgeschakeld wanneer een van de volgende functies wordt gebruikt:

 • Double click into a table view or map display to zoom to an airport or a navaid . Dubbelklik in een tabelweergave of kaartweergave om in te zoomen op een luchthaven of een navigatiesysteem .
 • Context menu item Show on map . Contextmenu-item Show on map .
 • Goto Home or Goto Center for Distance Search . Goto Home of Goto Center for Distance Search .
 • Map link in Information dock window. Kaartlink in Information .
 • Show Flight Plan . Show Flight Plan . Either manually in a menu item or after loading. Handmatig in een menu-item of na het laden.
 • Centering a Google Earth KML/KMZ file after loading Een KML / KMZ-bestand van Google Earth centreren na het laden

This allows a quick inspection of an airport or navaid during flight. Dit maakt een snelle inspectie van een luchthaven of een navigatiesysteem tijdens de vlucht mogelijk. To display the aircraft again use Map Position Back and enable Show Aircraft again. Om het vliegtuig opnieuw weer te geven, gebruikt u Map Position Back en schakelt u Show Aircraft weer in.

Show Aircraft Trail Show Aircraft Trail Show Aircraft Trail

Shows the user aircraft trail. Toont het pad van het gebruikersvliegtuig. The trail is always shown independent of the zoom distance. Het pad wordt altijd getoond, onafhankelijk van de zoomafstand. It is saved and will be reloaded on program startup. Het wordt opgeslagen en wordt opnieuw geladen bij het opstarten van het programma.

The trail is deleted when connecting to a flight simulator or it can be deleted manually by selecting Main Menu -> Map -> Delete Aircraft Trail . Het spoor wordt verwijderd bij het verbinden met een vluchtsimulator of het kan handmatig worden verwijderd door Main Menu -> Map -> Delete Aircraft Trail verwijderen te selecteren. The trail is also deleted when the user aircraft jumps over large distance when assigning a new airport, for example. Het pad wordt ook verwijderd wanneer het gebruikersvliegtuig bijvoorbeeld over grote afstand springt bij het toewijzen van een nieuwe luchthaven.

The size of the trail is limited for performance reasons. De grootte van het parcours is beperkt om prestatieredenen. Points will be removed from the beginning when it gets too long. Punten worden vanaf het begin verwijderd wanneer het te lang wordt.

Show AI and Multiplayer AircraftShow AI and Multiplayer Ships Show AI and Multiplayer Aircraft or Ships Toon AI en multiplayer-vliegtuigen of -schepen

Shows AI and multiplayer aircraft or ships on the map. Toont AI en multiplayer-vliegtuigen of -schepen op de kaart. Multiplayer vehicles can be displayed from eg FSCloud, VATSIM or Steam sessions. Meerdere spelers kunnen worden weergegeven vanuit bijvoorbeeld FSCloud, VATSIM of Steam-sessies.

Note that ship traffic is not available and AI aircraft information is limited in X-Plane. Houd er rekening mee dat scheepsverkeer niet beschikbaar is en dat de AI-vliegtuiginformatie in X-Plane beperkt is.

A click on the AI aircraft or ship shows more information in the Simulator Aircraft dock window in the tab AI / Multiplayer . Een klik op het AI-vliegtuig of -schip toont meer informatie in het Simulator Aircraft dockvenster op het tabblad AI / Multiplayer .

The displayed vehicles are limited by the used multiplayer system. De weergegeven voertuigen worden beperkt door het gebruikte multiplayer-systeem. Multiplayer aircraft will disappear depending on distance to user aircraft. Multiplayer-vliegtuigen zullen verdwijnen, afhankelijk van de afstand tot het vliegtuig van een gebruiker. For AI in FSX or P3D this is currently about 100 nautical miles or around 200 kilometers. Voor AI in FSX of P3D is dit momenteel ongeveer 100 nautische mijlen of ongeveer 200 kilometer.

Smaller ships are only generated by the simulator within a small radius around the user aircraft. Kleinere schepen worden alleen gegenereerd door de simulator binnen een kleine straal rond het gebruikersvliegtuig.

Little Navmap limits the display of AI vehicles depending on size. Little Navmap beperkt de weergave van AI-voertuigen afhankelijk van de grootte. Zoom close to see small aircraft or boats. Zoom dichtbij om kleine vliegtuigen of boten te zien.

On the lowest zoom distance all aircraft and ships are drawn to scale on the map. Op de laagste zoomafstand worden alle vliegtuigen en schepen op schaal getekend op de kaart.

Show Map Grid Show Map Grid Kaartraster weergeven

Shows a latitude/longitude grid as well as the meridian and anti meridian (near the date line) on the map. Toont een breedtegraad / lengtegraadrooster evenals de meridiaan en anti-meridiaan (nabij de datumlijn) op de kaart.

Show Country and City Names Show Country and City Names Toon land- en plaatsnamen

Show county, city and other points of interest. Toon provincie, stad en andere interessante plaatsen. Availability of these options depends on the selected map theme. Beschikbaarheid van deze opties is afhankelijk van het geselecteerde kaartthema. See Theme . Zie thema .

Show Hillshading Show Hillshading Laat Hillshading zien

Shows hill shading on the map. Toont schaduw op de heuvels op de kaart. Availability of these options depends on the selected map theme. Beschikbaarheid van deze opties is afhankelijk van het geselecteerde kaartthema. See Theme . Zie thema .

Scenery Library Menu Scenery Library-menu

Flight Simulators Flight Simulators

One menu item is created for each Flight Simulator installation or database found. Er wordt één menu-item gemaakt voor elke gevonden Flight Simulator-installatie of -database. These menu items allow switching of databases on the fly. Met deze menu-items kunt u onmiddellijk van database wisselen. The menu item is hidden if only one Flight Simulator was found. Het menu-item is verborgen als slechts één Flight Simulator is gevonden.

You have to set the base path to the X-Plane directory in the Load Scenery Library Dialog first to enable the X-Plane menu item. U moet eerst het basispad naar de X-Plane-map in het Load Scenery Library Dialog om het X-Plane-menu-item in te schakelen.

This menu is synchronized with simulator selection in the Load Scenery Library Dialog . Dit menu wordt gesynchroniseerd met de simulatorselectie in het dialoogvenster Lading van ladenlandschap laden . Once a database is successfully loaded, the display, flight plan and search will switch over to the newly loaded simulator data. Zodra een database succesvol is geladen, schakelen het scherm, het vluchtplan en de zoekactie over naar de nieuw geladen simulatorgegevens.

Note that the program does not keep you from using a X-Plane scenery database while being connected to FSX /Prepar3D or vice versa. Houd er rekening mee dat het programma u er niet van weerhoudt om een ​​X-Plane scenery-database te gebruiken terwijl u bent verbonden met FSX / Prepar3D of andersom. You will get unwanted effects like wrong weather information if using such a setup. Je krijgt ongewenste effecten zoals verkeerde weersinformatie als je zo'n setup gebruikt.

The program might change a loaded flight plan if you switch between different databases. Het programma kan een geladen vluchtplan wijzigen als u tussen verschillende databases wisselt. This can happen if a departure position is set in the plan which does not exist in the other database. Dit kan gebeuren als er een vertrekpositie is ingesteld in het plan die niet bestaat in de andere database. Click New Flight Plan before switching to avoid this. Klik op New Flight Plan voordat u overschakelt om dit te voorkomen.

Show Database Files Toon databasebestanden

This opens Little Navmap 's database directory in a file manager. Dit opent de databasedirectory van Little Navmap in een bestandsbeheerder. See Running without Flight Simulator Installation for more information on copying database files between different computers. Zie Running without Flight Simulator Installation voor meer informatie over het kopiëren van databasebestanden tussen verschillende computers. This allows Little Navmap to be run on a remote computer (eg Windows, Mac or Linux) using the same database that was created on the computer running the flight simulator. Hierdoor kan Little Navmap worden uitgevoerd op een externe computer (bijv. Windows, Mac of Linux) met behulp van dezelfde database die is gemaakt op de computer waarop de vluchtsimulator draait.

Load Scenery Library Load Scenery Library Laad Scenery Library

Opens the Load Scenery Library dialog. Opent het dialoogvenster Load Scenery Library . See Load Scenery Library Dialog for more information. Zie Load Scenery Library Dialog voor meer informatie. This menu item is disabled if no flight simulator installations are found. Dit menu-item is uitgeschakeld als er geen vluchtsimulatorinstallaties zijn gevonden.

Copy Airspaces to X-Plane Database Copy Airspaces to X-Plane Database Luchtruimten kopiëren naar X-plane database

This allows to copy airspace information from a FSX or P3D database to a X-Plane database. Hiermee kunt u luchtruimtegegevens uit een FSX- of P3D- database kopiëren naar een X-Plane-database. This is needed since X-Plane comes with limited airspace information. Dit is nodig omdat X-Plane wordt geleverd met beperkte luchtruiminformatie.

All airspaces already loaded from X-Plane are deleted before copying. Alle luchtruimten die al vanuit X-Plane zijn geladen, worden verwijderd voordat ze worden gekopieerd. See X-Plane Airspaces for more information. Zie X-Plane Airspaces voor meer informatie.

You have to switch to a FSX or P3D simulator database first to enable this menu item. U moet eerst naar een FSX- of P3D- simulatiedatabase schakelen om dit menu-item in te schakelen.

The airspace information is deleted when reloading the X-Plane database. De luchtruimtegegevens worden verwijderd bij het opnieuw laden van de X-Plane-database. Therefore you have to copy the airspaces again after reloading. Daarom moet je de luchtruimtes na het herladen opnieuw kopiëren.

Tools Menu Tools Menu

Flight Simulator Connection Flight Simulator Connection Flight Simulator-verbinding

Opens the Connect dialog allowing Little Navmap to connect directly to a Flight Simulator, the Little Xpconnect X-Plane plugin, or remotely using the Little Navconnect agent. Opent het Connect dialoogvenster waardoor Little Navmap rechtstreeks verbinding kan maken met een Flight Simulator, de Little Xpconnect X-Plane-plug-in of op afstand met behulp van de Little Navconnect- agent. See Connecting to a Flight Simulator for more information. Zie Verbinding maken met een vluchtsimulator voor meer informatie.

Reset all Messages Reset alle berichten

This will re-enable all dialogs that were disabled by selecting Do not show this dialog again or similar messages. Hiermee worden alle geopende Do not show this dialog again ingeschakeld door Do not show this dialog again of similar messages te selecteren.

Options Options opties

Opens the Options dialog . Opent het dialoogvenster Opties .

Window Menu Venster Menu

Map Overlays Kaart overlays

Allows hiding of the floating map overlays, like the overview on the top left or the compass on the top right corner of the map window. Hiermee verbergt u de zwevende kaartoverlays, zoals het overzicht in de linkerbovenhoek of het kompas in de rechterbovenhoek van het kaartvenster.

Flight Plan Flight Plan Vluchtplan

Information Information Informatie

Flight Plan Elevation Profile Flight Plan Elevation Profile Vliegplan Hoogteprofiel

Simulator Aircraft Simulator Aircraft Simulator Vliegtuigen

Legend Legend Legende

Opens or closes these dock windows. Opent of sluit deze dokvensters. The map dock window cannot be closed. Het kaartdockvenster kan niet worden gesloten.

Main Toolbar, Map Toolbar, Map Airspaces Toolbar, Map Options Toolbar, Flight Plan Toolbar, Dock Window Toolbar, Statusbar Hoofdwerkbalk, kaartwerkbalk, werkbalk Luchtruimtewerkbalk, werkbalk Kaartopties, werkbalk werkplan, werkbalk Dock-venster, statusbalk

Shows or hides these toolbars and the statusbar. Toont of verbergt deze werkbalken en de statusbalk.

Reset Window Layout Vensterindeling opnieuw instellen

Resets the main window layout back to default. Zet de lay-out van het hoofdvenster terug naar de standaardwaarde. This involves visibility, position and state of all dock windows as well as the toolbars. Dit betreft de zichtbaarheid, positie en status van alle dock-vensters, evenals de werkbalken. This function can be helpful if a dock window gets lost on multi monitor setups. Deze functie kan handig zijn als een dock-venster verloren gaat bij installaties met meerdere monitoren.

Help Menu Help Menu

Contents \(Online\) Contents (Online) Inhoud (online)

Shows the online user manual in the default web browser. Toont de online gebruikershandleiding in de standaardwebbrowser.

Contents \(Offline, PDF\) Contents (Offline, PDF) Inhoud (offline, PDF)

Shows the included PDF user manual in the default PDF viewer. Toont de meegeleverde PDF-gebruikershandleiding in de standaard PDF-viewer.

Shows the navigation related map legend in the Legend dock window. Toont de navigatie gerelateerde kaartlegenda in het Legend dockvenster. You can also access the legend here: Navmap Legend . Je hebt hier ook toegang tot de legenda: Navmap Legend .

Shows the map theme dependent base legend in the Legend dock window. Toont de kaartthema-afhankelijke baselegenda in het Legend dokvenster. Note that the legend is not available for all map themes. Merk op dat de legenda niet beschikbaar is voor alle kaartthema's.

About Little Navmap About Little Navmap Over Little Navmap

Shows version and revision number for Little Navmap , also contains links to the database directory, configuration file, log file and the author's e-mail address. Toont versie en revisienummer voor Little Navmap , bevat ook links naar de databasedirectory, het configuratiebestand, het logbestand en het e-mailadres van de auteur.

About Marble About Marble Over Marble

Information about the Marble widget that is used to download and show the maps. Informatie over de Marble-widget die wordt gebruikt om de kaarten te downloaden en te tonen.

About Qt About Qt Over Qt

Information about the Qt application framework that is used by Little Navmap . Informatie over het Qt-toepassingsraamwerk dat wordt gebruikt door Little Navmap .

Opens the donation web page in your default browser. Opent de donatiewebpagina in uw standaardbrowser.

If you would like to show your appreciation you can donate there using PayPal. Als je je waardering wilt laten zien, kun je daar met PayPal doneren.

Donations are purely optional but greatly appreciated. Donaties zijn puur optioneel maar worden zeer op prijs gesteld.

Check for Updates Check for Updates Controleer op updates

Allows to manually check for updates. Staat toe om handmatig te controleren op updates. This will also show updates that were recently ignored by pressing the Ignore this Update on the notification dialog. Hier worden ook updates weergegeven die onlangs zijn genegeerd door op Ignore this Update in het meldingsvenster te drukken.

See Checking for Updates for more information. Zie Updates zoeken voor meer informatie.

Statusbar Status balk

The statusbar shows various indications (from left to right): De statusbalk toont verschillende indicaties (van links naar rechts):

 • Last action or short help to explain a menu item or toolbar button. Laatste actie of korte hulp om een ​​menu-item of werkbalkknop uit te leggen.
 • Indicator that shows airport types, airspaces, navaids or AI vehicles currently visible on the map. Indicator die luchthaventypes, luchtruimten, navaids of AI-voertuigen toont die momenteel zichtbaar zijn op de kaart. The tooltip gives more details. De tooltip geeft meer details.
  • A red warning message Too many objects will be shown if too many objects are displayed on the map due to too high a detail level. Een rood waarschuwingsbericht Er worden te veel objecten weergegeven als er te veel objecten op de kaart worden weergegeven vanwege een te hoog detailniveau. The map display will be incomplete if this happens. De kaartweergave is onvolledig als dit gebeurt.
  • A red Database empty message will be shown if the currently selected database has no content and needs to be loaded. Een rood Database empty wordt weergegeven als de momenteel geselecteerde database geen inhoud heeft en moet worden geladen.
 • Connection status for a local or remote connection. Verbindingsstatus voor een lokale of externe verbinding. The tooltip gives more details about the status like the hostname for remote connections. De tooltip geeft meer details over de status zoals de hostnaam voor externe verbindingen.
  • Connecting... : The program is trying to establish a connection which was initiated either manually or automatically. Connecting... : het programma probeert een verbinding tot stand te brengen die handmatig of automatisch is gestart.
  • Connected : A connection was established. Connected : er is een verbinding tot stand gebracht.
  • Disconnected : The simulator or Little Navconnect exited. Disconnected : de simulator of Little Navconnect verlaten.
 • Map detail level. Kaart detailniveau. Range is -5 for few details to +5 for most details. Bereik is -5 voor enkele details tot +5 voor de meeste details.
 • Online map download progress indicator. Voortgangsindicator online kaartdownload. This shows the state of the current map download. Dit toont de staat van de huidige kaartdownload. The text is prefixed with a red Offline. De tekst is voorafgegaan door een rode Offline. indication if offline mode is enabled. indicatie als offline modus is ingeschakeld.
  • Done. : All map data loaded successfully. : Alle kaartgegevens zijn geladen.
  • Waiting for Data ... : Map data is missing in the cache and was requested. Waiting for Data ... : kaartgegevens ontbreken in de cache en zijn aangevraagd. Now waiting for reply. Nu wachtend op antwoord.
  • Waiting for Update ... : Map data is already loaded but expired after two weeks. Waiting for Update ... : kaartgegevens zijn al geladen maar zijn na twee weken verlopen. Waiting for new data after requesting an update. Wachten op nieuwe gegevens na het aanvragen van een update.
  • Incomplete. : Download failed. : Download mislukt. Note that the progress indicator can look like it is stuck in the message Waiting for Data ... if no hill shading is available for a OpenStreetMap region or if you zoom in too close when using certain online maps. Merk op dat de voortgangsindicator eruit kan zien alsof deze vastzit in het bericht Waiting for Data ... als er geen heuvelwering beschikbaar is voor een OpenStreetMap- regio of als u te dichtbij inzoomt wanneer u bepaalde online kaarten gebruikt.
 • Zoom distance (viewpoint to earth surface) in nautical miles or kilometers. Zoomafstand (oogpunt naar aardoppervlak) in zeemijlen of kilometers.
 • Cursor position on map in degrees/minutes/seconds or decimal degrees latitude and longitude depending on selected unit in the dialog Options . Cursorpositie op kaart in graden / minuten / seconden of decimale graden breedte- en lengtegraad, afhankelijk van geselecteerde eenheid in het dialoogvenster Options . Also shows the ground elevation below the cursor after a short delay if the GLOBE offline elevation data is selected. Toont ook de grondhoogte onder de cursor na een korte vertraging als de GLOBE offline hoogtegegevens zijn geselecteerd.

Statusbar

Picture above: Status bar with message about the last action on the left side ( Options changed. ), the connection status and a tooltip that indicates what is currently shown on the map. Afbeelding hierboven: Statusbalk met bericht over de laatste actie aan de linkerkant ( Options changed. ), De verbindingsstatus en een tooltip die aangeeft wat er momenteel op de kaart wordt weergegeven. All map features are shown. Alle kaartfuncties worden getoond. The map detail level is unchanged and the map coordinates are shown on the bottom right. Het detailniveau van de kaart is ongewijzigd en de kaartcoördinaten worden rechtsonder weergegeven. Altitude at cursor is shown too since offline elevation data is installed. Hoogte bij cursor wordt ook weergegeven sinds offline hoogtegegevens zijn geïnstalleerd. The online map download progress indicator shows Done. De voortgangsindicator van de online kaartdownload toont Done. indicating all map tiles were downloaded. geeft aan dat alle kaarttegels zijn gedownload. Zoom distance is 7.8 nautical miles. Zoomafstand is 7,8 zeemijl.

results matching " resultaten die overeenkomen " " "

  No results matching " Geen overeenkomende resultaten " "