info
aedesign
nederlands Informatie
Ik ben al jaren bezig met webdesign. Als kunstenaar heb ik het gevoel dat ik een meerwaarde kan bieden en mijn talenten en beeldende expertise kan gebruiken om exclusieve en opvallende ontwerpen te maken, die de standaard ontstijgen.

Als u geinteresseerd bent in een ontwerp, leest u dan de onderstaande informatie goed door.

SEO en strategie
Een website zal niet lonen als u niet gevonden wordt. Onderzoek wijst uit dat een website nauwelijks bezocht wordt als hij niet voorkomt op de eerste twee pagina's in de zoekmachine. Het belang van SEO (search engine optimization) mag daarom niet onderschat worden. Ook als u al een website heeft, maar niet tevreden bent over uw resultaten in zoekmachines (laag eindigt), kunt u mij inschakelen.

Om uw website te optimaliseren, zal ik eerst een onderzoek moeten doen naar verschillende zaken, waaronder:
 • de structuur van de website
 • de opbouw van de broncode (en eventueel CSS)
 • de concurrentie van andere websites
Helaas kan ik geen gouden bergen beloven, maar ik kan wel putten uit jarenlange ervaring in SEO. Voor een SEO-opdracht wordt altijd eerst een offerte gemaakt, zodat u vantevoren weet waar u aan toe bent.
Extra features and important notes
 • JavaScript programmering is standaard aanwezig
 • CSS is standaard aanwezig (mits door klant gewenst).
 • Aanvullende DHTML programmering is mogelijk.
 • Aanvullende Audio/video embedding and compressie is mogelijk.
 • Momenteel niet ondersteund: Databases, CMS, ActiveX en Java .class-applets.
 • Ik besteed veel aandacht aan het zorgen voor platform-onafhankelijke en browser-onafhankelijke websites. Websites worden getest in Internet Explorer, Firefox en Opera, en worden gevalideerd bij w3.org om juiste programmering en weergave zoveel mogelijk te garanderen. Ik beveel Firefox aan als u standaard browser.
 • Webdesigns voor volledige webpagina's zijn altijd 'crawler-friendly' om de hoogst mogelijke resultaten binnen zoekmachines te kunnen garanderen.
 • Hulp en begeleiding met domein-registratie is mogelijk binnen een acceptabele periode na aflevering van uw bestelling.
 • Hulp en begeleiding met het uploaden van uw websites naar uw host/server en simpele HTML-programmering (zodat u zelf uw website kunt aanvullen en aanpassen) is mogelijk binnen een acceptabele periode na aflevering van uw bestelling. Zie 'Onderhoud service'.
 • Hulp en begeleiding met het aanmelden van uw website bij zoekmachines is mogelijk binnen een acceptabele periode na aflevering van uw bestelling.
 • Alle afbeeldingen zullen zoveel mogelijk worden gecompresseerd om acceptabele downloadsnelheden te kunnen garanderen, maar zonder aantasting van de kwaliteit van uw afbeeldingen.
 • Belasting is inclusief bij bovenstaande prijzen. Aanvullende kosten voor extra materialen (zoals bijvoorbeeld kosten voor optioneele CD's of DVD's) zijn niet opgenomen in de prijs. Optioneele kosten voor verzending zijn niet opgenomen, en zullen afhankelijk zijn van het land van bestemming.
Onderhoud service
Mijn ervaring leert dat het ontwerpen van een website niet ophoudt met het afleveren van het ontwerp. Ik besteed veel aandacht in het maken van makkelijk te gebruiken websites, dessalniettemin vergt het tijd om een webmaster bekent te maken met het onderhoudswerk aan zijn/haar nieuwe website. De eigenaar van de website is verantwoordelijk voor het bijhouden van de site, maar dit vergt een leerproces. Daarvoor biedt ik altijd aanvullende service, voor een redelijke termijn na afloop van het afleveren van het ontwerp. Meestal is dat twee maanden. Als u nadien toch hulp nodig heeft met het onderhoud, dan zullen daarvoor kosten in rekening worden gebracht op basis van uurtarieven (zie boven).

Prijzen Webdesign
prijs per uur: 32 euro
betalingswijze: per bank
(Prijzen zijn exclusief 6% belasting voor unieke kunstprodukten en 19% voor overige produkten en diensten)

geschatte prijzen:
 • volledig ontwerp webpagina: 350 euro per pagina (inclusief logo's, afbeeldingen en navigatie-elementen)
 • bestaande website restylen: 150 euro per pagina
 • pagina's toevoegen binnen een bestaand website-ontwerp: 120 euro per pagina
 • site onderhoud (na de onderhouds service periode): 32 per uur
 • geanimeerde logo's (GIF-formaat): 200 euro
 • (still) logo (elk standaard formaat): 180 euro

Een offerte vooraf is altijd mogelijk.

Meer informatie: email


stripe info


engels Information
I am involved in webdesign for several years now. As an artist I can add a lot to this medium and use my talents amd visual expertise to create exlusive and outgoing designs, that exceed standards.

If you are interested in ordering a design or webpage, please read the following overview.

Extra features and important notes
 • JavaScript coding included by default.
 • CSS coding included by default (if not otherwise ordered by customer).
 • Additional DHTML coding is possible.
 • Additional Audio/video embedding and compression is possible.
 • Not currently supported: Databases, CMS, ActiveX and Java .class-applets.
 • I take great effort in making websites cross-platform and cross-browser compatible. Websites are tested on Internet Explorer, Firefox and Opera, and will be validated at w3.org to ensure correct coding and correct browser display. I recommend and support Firefox as your default browser.
 • Webdesigns for full pages will always be 'crawler-friendly' to garantee the highest possible rating on search-engines.
 • Help and assistance with domain registration is offered for an acceptable period of time after finishing your order.
 • Help and assistance with uploading sites to your server and basic HTML editing (so you may edit text and make simple changes to your website yourself) is offered for an acceptable period of time after finishing your order. See 'Maintenance service'.
 • Help and assistance with website submission is offered for an acceptable period of time after finishing your order.
 • All images will be reduced to the highest possible compression to guarantee acceptable upload speeds, but with the highest possible care to prevent harming the quality of the original images.
 • Taxes are included in all prices above. Additional costs of optional materials (for example optional data-storage mediums like CD's or DVD's, prints etc.) are not included. Optional costs for shipping (for example shipping data-storage mediums like CD's or DVD's) depend on the country and are not shown in the price indications.
Maintenance service
My experience learned that designing a website is not te end point. I take great effort in building easy to maintain websites, however, a lot of time is involved in guidance of webmasters to make them feel familiar with the maintenance work. The owner of the website is responsible for updating the website, but that often expects a learning process. Therefor, I always provide additional service to help maintain a website for a reasonable time, usually two months. Maintenance after that period will be charged on an hourly basis (see above).

Prices Webdesign
price per hour: 32 euro
payment: bank only
(6% tax for unique art products and 19% tax for other activities included)

estimated prices:
 • full website layout (complete): 350 euro for each page (logo's, images and navigation included)
 • restyling exsisting website: 150 euro for each page
 • adding pages to excisting websites with default design: 120 euro for each page
 • site maintenance (after maintanance service period): 32 per hour
 • logo animated (GIF-format): 200 euro
 • logo still (Any standard format): 180 euro

A price estimation is always possible.

More information: email


naar homepage - to homepage © www.martijndeboer.com
live
Webdesigns - Vertoningsruimte Argument v2
www.argument-tilburg.nl

Webdesigns - Arendsnest.org 2008
www.arendsnest.org

Webdesigns - Annecura.nl 2007
www.annecura.nl

Webdesigns - Een Mieterse Tijd - Argument Vertoningsruimte 2007
Een Mieterse Tijd

Webdesigns - Atelier de Kok - v2
www.atelierdekok.nl

Webdesigns - Michael de Kok
www.michaeldekok.nl

Webdesigns - AUDIOLOOP
Audioloop

Webdesigns - schilderijenvoorkinderkamers
schilderijenvoorkinderkamers.nl
older designs
Webdesigns - argument_new

Webdesigns - argument_old

Webdesigns - atelierdekok

Webdesigns - ugkclan

Webdesigns - martijndeboer oude website - oldwebsite
layouts only
Webdesigns - dierenasiel Tilburg 2007
tags
AEdesign AEnigma AE Æ æ design ontwerp webdesign webdesigner layout webbuilding SEO search engine optimalisation websites webpage webpagina HTML CSS