nederlands Copyright informatie
Alle inhoud die wordt weergegeven op deze website is beschermd door internationaal geldende wetten (intellectueel eigendomsrecht). Het is niet toegestaan om werk, teksten of ontwerpen (inclusief webdesign elementen) te kopieren en te gebruiken voor enig ander doel anders dan persoonlijk gebruik en beheer, bijvoorbeeld bestanden opslaan op uw harde schijf of CD-rom. Elke vorm van handel, of andre vormen met als doel geld te genereren, direct of indirect, met de inhoud van deze website, of elementen van deze website, is niet toegestaan.

Het afbeelden of publiceren van een werk of ontwerp, of een deel van een werk of ontwerp, in de vorm van afdrukken, het plaatsen op een andere website, of elk ander publiek toegankelijk medium, is niet toegestaan mits de maker daarvoor geen uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Alle inhoud die wordt weergegeven op deze website blijft eigendom van de maker. Aktie zal worden ondernomen tegen elke vorm van overschrijding van deze copyright regels. Meer over intellectueel eigendomsrecht: www.cier.nl

Als u een werk wilt gebruiken voor publicatie, wilt plaatsen op uw website, of op een andere manier wilt gebruiken, vraagt u dan toestemming door mij een email te sturen. Ik kan grotere afbeeldingen leveren als dat nodig blijkt.english Copyright information
All of the content displayed on this website is protected by international laws (intellectual ownership rights). It is forbidden to copy any work, text or design (including webdesign features) and use them for any other purpose, other then storing them on a medium that is kept in your own posession, for example a hard disk drive or CD-rom. Any form of trade or any other means to gain money, directly or indirectly, using the contents of this site, or parts of the content of this site, is not allowed.

Displaying or publishing a work or a design, or part of a work or a design, in the form of printing, on a website or on any other form of publically accessable medium, is not allowed unless the maker has given the explicit permission to do so. All of the content displayed on this website remain the property of the maker. Action will be taken against any violations of these copyright issues. More about intellectual ownership rights: www.cier.nl

If you plan on using a work for publication, on a website, or on any other form, please ask my permission first by sending me an email. I can provide larger images if needed.
header
bg_bottom_left_shadow ae contact links copyright blog webcam - op de ezel/on the easel teller/counter