Wat is TurboABS?

TurboABS bevat een consistent kwantitatief overzicht van de macro economische ontwikkeling van Suriname over de jaren van 1954 tot heden. Het is opgedeeld in sheets. De eerste kolom van iedere sheet bevat de naam van de variabele. Vervolgens bevat iedere kolom gegevens van een bepaald jaar (kolom B 1954, kolom C 1955, etc. , kolom AS 1997).

Daarna volgen de outputsheets:

In TurboABS wordt een onderscheid gemaakt tussen primaire variabelen en secundaire variabelen. Bij de primaire variabelen worden data in het model ingevoerd. De secundaire variabelen worden daarentegen via formules uit andere variabelen berekend (Zo wordt bijvoorbeeld de consumptie berekend uit het saldo van BBP minus investeringen minus uitvoer plus invoer). Een uitzondering betreft prognosejaren en recente jaren waarover nog geen statistische informatie beschikbaar is. In dat geval worden ook de primaire variabelen voorlopig via formules berekend.

Belangrijk is het verschil tussen de sheet TURBO en de outputsheets: alleen in de sheet TURBO zijn getallen ingevoerd. In alle outputsheets worden geen getallen ingevoerd, maar worden variabelen via formules en info uit sheet TURBO berekend.

Belangrijk voordeel van TurboABS is dat hier alle variabelen met elkaar kloppen. Dat wil overigens niet zeggen dat er geen onnauwkeurigheid aan de cijfers kleeft. Zo is de omvangrijke goudwinning in het binnenland van Suriname nog niet in de Nationale Rekeningen van het ABS opgenomen. Verder zijn er geen complete Nationale Rekeningen voor Suriname betreffende de jaren voor 1972 beschikbaar. Teneinde de dataset toch te completeren zijn een aantal variabelen voor een aantal jaren bijgeschat. Dat staat in detail beschreven in de ‘Micromacrodataset Suriname’, M. van Schaaijk, ISBN 9073732026, verkrijgbaar bij Stuseco voor Nf 32,- plus verzendkosten.

Met TURBOABS hebt U alle belangrijke macro economische gegevens van Suriname onderling kloppend over een zeer lange reeks van jaren overzichtelijk bijeen. Plus voorlopige schattingen voor recente jaren.

TurboABS.XLS draait in Excel 95 en hogere versies van Excel.

Belangstellenden kunnen op eigen verzoek een overdruk aanvragen van de publicatie behorend bij TurboABS.

Terug naar Stuseco Homepage ~ Terug naar begin van document