[http://ammcogoshinjutsu.blogspot.nl/]
[http://www.louangel.com]
[http://www.chunjido.com]
[./jiu_jitsu.html]
[./judo.html]
[./gedragsregels.html]
[./contributie.html]
[./algemene_bepalingen.html]
[./nieuws.html]
[./lestijden.html]
[./clubshop.html]
[./fotopagina.html]
[./vakanties.html]
[./startpagina_de_brug.html]
[./contact.html]
[./goshinkenpojitsu.html]
[./chunjido.html]
[./privacy_db.html]
[./wie_zijn_wij.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
Reglement lidmaatschap / Algemene bepalingen
copyright 1996-2020    Niets uit deze digitale site mag zonder toestemming van de auteur worden gebruikt
Les locatie:
'Marimba' sporthal, Waldhoornplein 1
Rijswijk
Indien je je aanmeld voor een lidmaatschap van Sportvereniging De Brug, ga je accoord met de hieronder vermelde algemene bepalingen:

1. Het clubjaar loopt van 1 september lopend jaar tot en met 31 juni van het volgend jaar

2. Het lesgeld is voor een geheel clubjaar verschuldigd, met dien verstande, dat telkens per kwartaal automatisch kan
    worden betaald, voor het begin van elke volgend kwartaal.

3. Bij toetreding na 1 september is het lesgeld steeds verschuldigd met ingang van de datum waarin men is toegetreden tot de
    club. Hierbij geldt een gedeelte van de maand als gehele maand.

4. Tenzij uiterlijk voor 1 mei het lidmaatschap schriftelijk is opgezegd, wordt het lidmaatschap geacht stilzwijgend te
    zijn verlengd voor het volgende clubjaar. Er dient gebruik te worden gemaakt van ons opzegformulier.
    Ieder andere wijze wordt niet geaccepteerd.

5. Gemiste lessen kunnen in overleg worden ingehaald.

6. Tijdens vakanties en feestdagen wordt normaal doorbetaald.

7. Bij achterstand van betalingen wordt maandelijks € 2.50 administratiekosten in rekening gebracht.
Extra regeling m.b.t. gedrag en omgang.

1. Lesontzegging, Schorsing en Royement

a. Ieder lid of bezoeker dient zich te houden aan de gedragsregels binnen de vereniging.
    Indien een lid of bezoeker, zich niet houdt aan de gedragsregels, respect of ander buitensporig gedrag (zoals geweld of
    anders), zowel binnen als buiten de vereniging, kan een lid de toegang direct worden ontzegt, dit ter oordeel van de
    lesgever.

b. Een lid kan worden geschorst of geroyeerd, dit ter oordeel van het bestuur.

2. Redenen voor ontzegging, schorsing of royement zijn:

a. Het in strijd handelen met het niet naleven van de statuten of het huishoudelijk regelement.

b. Het ernstig schaden van de belangen of goede naam van de vereniging.

c.  Het gebruik van geweld in welke vorm dan ook, binnen of buiten de vereniging. Hier wordt niet bedoeld de trainings-
     vormen in de les.

d.  Het niet houden aan de respect en omgangsvormen die binnen de vereniging worden gehanteerd, zoals besproken bij
     aanvang lidmaatschap.

3. Een voorstel tot ontzegging of royement wordt onverwijld of ten spoedigste aan het betrokken lid kenbaar gemaakt,
    waarbij de reden van het voorstel kenbaar wordt gemaakt.

4. Geroyeerde leden verliezen alle rechten uit het lidmaatschap vloeiende, doch behouden gedurende het
    lidmaatschapsjaar de verplichtingen. Zij behouden ook de financiële verplichtingen.

5. Een lid wat is geschorst of geroyeerd, kan tegen het besluit schriftelijk in bezwaar gaan, binnen 6 weken na. Het bestuur
    beoordeeld het bezwaar.
    Het bestuur doet binnen 8 weken zijn uitspraak. Het oordeel is bindend.

6. De behaalde niveau's of graden, kunnen bij ontzegging tijdelijk worden ontnomen. Bij schorsing of royement worden
    deze direct en permanent ontnomen. Hierop is geen bezwaar mogelijk.
Opgericht: 19 september 1981
maadebrug


武 术 学 院 橋
Martial Arts Academy De Brug

護身拳法術

.nl
De Brug, Goshin Kenpo Jitsu, Goshin jutsu, Kenpo jutsu, Jiu Jitsu, Judo zelfverdediging, weerbaar, martial arts academy, Goshin jutsu, Chunjido
Street Self Defense