Schoolpedagogiek op de website van Joop Berding, www.joopberding.nl


1e druk 2006 2e druk 2009 3e druk 2014 4e druk 2018


Eind mei 2018 verscheen de VIERDE, GEHEEL HERZIENE editie van Schoolpedagogiek! Het boek is compacter (254 pp) en nu ook geschikt voor de 2e graads lerarenopleidingen!
Voor meer informatie en een inkijkje in het boek zie Noordhoff.

Op 15 juni 2018 bood ik het officieuze eerste exemplaar van deze nieuwe druk aan het team van de fabklas in Den Haag (sg De Populier) aan. Hier zijn de leerlingen na schooltijd bezig met allerhande 'maakwerk', met de meest uiteenlopende materialen, soms in combinatie met digitale techniek. Een mooi voorbeeld van het samengaan van pedagogiek en techniek, waaraan we een casus wijden in het boek.De herziening betreft onder andere:
- veel beeldmateriaal is vernieuwd en biedt inkijkjes in de wereld van het basis- én voortgezet onderwijs;
- een flink aantal nieuwe praktijkcasussen, specifiek voor het voortgezet onderwijs;
- nieuwe vragen en opdrachten, gericht op en bruikbaar voor (stages in) zowel het basis- als het voortgezet onderwijs;
- geactualiseerde literatuurlijst en zo veel mogelijk actuele bronnen.

Gebleven zijn:
- het boek is zo opgezet dat praktijk, theorie en geschiedenis elkaar afwisselen;
- alle grote pedagogische thema's komen aan bod;
- steeds een praktische casus ter inleiding;
- veel informatie over pedagogen die ertoe deden - en doen, zoals Dewey, Korczak, Herbart, Thijssen, Ligthart, Meirieu, Biesta en vele anderen;
- inzichten uit verschillende disciplines: naast de pedagogiek zijn dat o.a. de sociologie, ontwikkelingspsychologie, politieke theorie, filosofie en ethiek;
- de vragen en denkopdrachten aan het einde van elk hoofdstuk.


Op 15 april 2014 is de DERDE HERZIENE en UITGEBREIDE druk verschenen!


Wijzigingen zijn onder andere:
- het meeste beeldmateriaal is vernieuwd;
- een restyling, opgefrist, meerkleurendruk in de teksten;
- samenvattingen aan het eind van elk hoofdstuk;
- up to date met recente literatuur;
- nieuwe informatieve tekstboxjes over onderwerpen als opbrengstgericht werken.

Gebleven zijn:
- de opzet in vier delen, afwisselend theoretisch en historisch over de grote pedagogische thema's;
- met steeds een praktische casus ter inleiding;
- met veel informatie over pedagogen die ertoe deden - en doen, zoals Dewey, Korczak, Herbart, Meirieu en vele anderen;
- met inzichten uit verschillende disciplines: naast de pedagogiek zijn dat o.a. de sociologie, ontwikkelingspsychologie, politieke theorie en ethiek;
- de vragen en denkopdrachten en de literatuurtips aan het einde van elk hoofdstuk.

Alle wijzigingen en wat behouden bleef staan handig bij elkaar in dit overzicht (.pdf). Meer informatie op de website van Noordhoff Uitgevers, kijk op Noordhoff.

Berichtje over de nieuwe druk op de site van de VBSP: VBSP.

24 april 2014: nu al een recensie op bol.com ==> kijk op bol.com.
Citaat hieruit: "Dit intensieve boekwerk is bestemd als studieboek voor studenten onderwijsgevende. Door de brede opzet is het echter aan te raden voor ieder die bij het basisonderwijs betrokken is en die zich op methodisch/systematische wijze wil laten informeren".

TWEEDE DRUK

Op 26 januari 2010 verscheen de tweede herziene en uitgebreide druk van Schoolpedagogiek.

Gegevens: Berding, J. & W.Pols (20092). Schoolpedagogiek. Opvoeding en onderwijs in de basisschool.Groningen & Houten: Noordhoff Uitgevers. ISBN 9789001773069; 348 pagina’s, met ca 25 illustraties; prijs Euro 43,75.

 

Meer informatie is te vinden op de website van Noordhoff.

 

In vergelijking met de 1e druk is een groot aantal wijzigingen en verbeteringen aangebracht:

-        het gehele boek is voorzien van zgn. margewoorden waardoor de studeerbaarheid nog aanmerkelijk toeneemt;

-        alle hoofdstukken zijn aangevuld met recente literatuur (van na 2005);

-        een aantal hoofdstukken is didactisch sterk verbeterd;

-        er is een nieuw hoofdstuk 15 over het kennisbegrip in de pedagogiek aan het boek toegevoegd;

-        via pabowijzer.nl zijn vragen en opdrachten te raadplegen, alsmede een toetsbank.

 

Alle wijzigingen en aanvullingen staan bij elkaar in dit overzicht.

In mei 2010 verscheen een interview met Wouter Pols en mij in het blad Platform pabo, Nieuwsmagazine voor docenten en opleidingsmanagement. Het gaat onder andere over ‘oude’ en ‘nieuwe’ pedagogiek, over de school als ‘overgangsgebied’, over de mediatisering van ‘jeugdland’, over de relatie, en het verschil, tussen thuis- en schoolopvoeding, over de bemoeienis van de politiek met het onderwijs en over burgerschap. Tenslotte presenteren we onze ‘Top 3’ van pedagogen. De tekst van dit interview kun je hier lezen (als .pdf).

 

In Pedagogiek in paktijk (PIP) van juni 2010 verscheen een lovende bespreking van de tweede druk van de hand van Edu Dumasy. Deze bespreking is te lezen op http://www.pedagogiek.nu/schoolpedagogiek/1023701.

 

In het Tijdschrift voor Lerarenopleiders van september 2010 verscheen eveneens een zeer lovende bespreking door Gerda Geerdink. Deze is hier te downloaden.

 

 

 

EERSTE DRUK
Wouter Pols, collega-docent aan de Hogeschool Rotterdam en ik schreven samen een boek voor het vak pedagogiek op de pabo. Het heet Schoolpedagogiek. Opvoeding en onderwijs in de basisschool en is op 28 maart 2006 verschenen.

Gegevens: Berding, J. & W. Pols (2006). Schoolpedagogiek. Opvoeding en onderwijs in de basisschool. Groningen & Houten: Wolters-Noordhoff. ISBN 9001596363, 316 pagina's, met 25 illustraties, prijs circa Euro 39,50.

Inhoud
Ons boek Schoolpedagogiek vervangt Opvoedingstheorie en opvoedingspraktijk van IJ. van der Molen dat voor het eerst in 1979 verscheen. Het staat in een lange traditie van pedagogiekboeken die voor de kweekschool, later pedagogische academie en nu pabo zijn geschreven. Schoolpedagogiek geeft een overzicht van het pedagogisch denken vanaf de achttiende eeuw tot nu toe.Wij hebben gekozen voor een narratieve aanpak. Elk hoofdstuk begint met een verhaal, in de vorm van een casus, direct ontleend aan de praktijk van opvoeding en onderwijs. We putten uit tal van ervaringsberichten uit heden en verleden. We 'leggen' die verhalen uiteen, dat wil zeggen, we halen er al lezend de impliciete pedagogische opvattingen uit. Daarbij maken we gebruik van inzichten uit niet-pedagogische theorieën zoals het hersenonderzoek, de moderne psychoanalyse, actuele leer- en ontwikkelingspsychologische theorieën, onderwijs- en stadssociologisch onderzoek en verschillende (filosofisch-) ethische en politieke opvattingen en denkbeelden.

Ons boek bestaat uit vier delen. Het eerste deel gaat over kinderen. Het gaat over het leven dat kinderen vandaag de dag leiden en over het leven van kinderen vroeger, steeds rond de eeuwwisseling (1800, 1900). In dit deel komen ook de rechten van kinderen aan bod. Het tweede deel gaat over de school. De ontwikkeling van het hoofdelijk onderwijs uit de achttiende eeuw, via het klassikale onderwijs uit de negentiende en twintigste eeuw naar het huidige meer gedifferentieerde onderwijs wordt beschreven. De studenten maken kennis met verschillende pedagogische opvattingen die dit veranderingsproces begeleidden: de denkbeelden van Pestalozzi, Herbart, Ligthart en andere (reform)pedagogen komen ter sprake. Het derde deel gaat over opvoeden, leren en onderwijzen, waarbij niet alleen het individuele leerproces van het kind centraal staat, maar evenzeer de cultuurinhouden die dat mogelijk moeten maken, verder de rol van de leerkracht en de institutionele context van de klas waarbinnen dit plaats vindt. In het vierde en laatste deel komt de politieke en sociale context van het huidige onderwijs in het vizier. Hierin worden onder andere de ideologie van gelijke kansen en de taak van de school ten opzichte van democratisch burgerschap beschreven. Elk van de in totaal 14 hoofdstukken wordt afgesloten met studievragen en met opdrachten die ten dele in de stageklas kunnen worden uitgevoerd.

Tot slot. Het boek heet Schoolpedagogiek. We presenteren inderdaad een brede en uitgewerkte pedagogiek voor de basisschool. Daarmee plaatsen we ons bewust in een lange pedagogische traditie. We nemen daarbij een aantal 'klassieke' pedagogen als referentiepunt: Dewey, Thijssen en Korczak naast hedendaagse als Oury, Benner en Meirieu.PRESENTATIE
Op vrijdag 9 juni 2006 vond de officiële presentatie plaats op de Hogeschool Rotterdam, tijdens een netwerkbijeenkomst van pabodocenten pedagogiek/onderwijskunde.Inmiddels (juli 2007) is een 'bijdruk' verschenen (ISBN 978-90-01-59636-1). Hierin hebben we enkele foutjes verbeterd. Het wachten is natuurlijk op de eerste 'echte' herdruk ... Deze wordt verwacht in voorjaar 2010.

Schoolpedagogiek nu ook op de Nederlandse Antillen!!
Schoolpedagogiek is vanaf studiejaar 2007-08 verplichte kost voor studenten aan de University of the Netherlands Antilles die hun pedagogisch getuigschrift willen behalen. Zowel in het reguliere als in het 'turbo'-programma. (En dat terwijl we toch met de hand op ons hart durven te verklaren dat het boek geen letter Antilliaanse [pedagogische] geschiedenis bevat ...)


VERMELDINGEN, REACTIES, BESPREKINGEN, INTERVIEWS

* bespreking in De Wereld van het jonge kind, november 2006.

* vermelding + korte inhoudsopgave in Nieuwsbrief De Lerende Stad/kenniskring 'Opgroeien in de Stad', oktober 2006, p. 12.

* vermelding + korte inhoudsopgave op Janusz Korczak Stichting

* op www.bol.com wordt geciteerd uit de recensie van NBD/Biblion

* vermelding op Boekbesprekingen.nl

* aankondiging op groepsweb CED-Groep (intranet, niet extern toegankelijk)

* bespreking door Paul van der Bijl, in Didaktief, nr 6, juni 2006, p. 43.

* bespreking door Gerda Geerdink in VELON, tijdschrift voor lerarenopleiders, 27(2), juni 2006, pp. 56-59.

* bespreking door Carlos Martens in De Katholieke Schoolgids (Vlaanderen), mei 2006.

* een uitgebreid interview met de Vincent Anthony Foundation, te lezen op interview.

Boekenlijsten
* Gereformeerde Hogeschool Zwolle (pabo)
* Fontys Hogescholen (advies literatuurlijst Minor Specialiseren in Kinderen) (plus de opleiding hbo-Pedagogiek)
* Hogeschool Rotterdam (pabo)
* ALO (Academie voor Lichamelijke oefening)

* e.a.

Bibliotheken
* diverse bibliothekenTop