HỆ SÁU CHÁNH


Hệ sáu chánh là hệ của các vị Hoàng tử con Đức Cảnh Tôn Thuận Hoàng Đế (Đông Khánh) Đức Đồng Khánh sinh năm 1864 mất năm 1888 có 6 hoàng nam & 6 hoàng nữ.

Các Hoàng Nam:

Sáu hoàng nữ hiện còn bà Ngọc Lâm Công Chúa.

Vua Đồng Khánh táng ở Tư Lăng tại làng Dương Xuân Thượng, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên. Bà Phụ Thiên Thuần Hoàng Hậu (tức Đức Thánh Cung) tang ở Tư Mịnh Lăng cũng ở trong vùng ấy.

Đức Đồng Khánh và Bà Phụ Thiên Thuần Hoàng Hậu đều thờ tại An Tả Tam tại Thế Miếu và Án Tả Tam điẹn Phụng Tiên. Hệ sáu chánh chỉ có ông Vĩnh Thùy, Tả Tôn, Khanh Phủ Tôn Nhơn và người con trai tập có Hương Công. Đến hệ sáu chánh thì vừa hết các hệ chánh riêng. Hệ năm chánh vô tự, thành thử chỉ còn 5 hệ chanh mà thôi. Nhân số tổng cộng được 2.522 người đàn ông và 2.400 đàn bà.THỂ THỨ ĐỒ BIỂU


	1. Đức Thế Tổ Cao Hoàng Đế    (Gia Long)
		(Hệ Nhất Chánh)
	2. Đức Thánh Tổ Nhơn Hoàng Đế   (Minh Mạng)
		(Hệ Nhì Chánh)
	3. Hiến Tổ Chương Hoàng Đế    (Thiệu Trị)
		(Hệ Ba Chánh)

4.Đức Dục Tôn Anh  Thoại quốc công             Kiến Thái vương     5. Hiệp Hòa Phế Đế	
Hoàng Đế (Tự Đức)                                    (Văn Lãng quận công) 
(Hệ Tư Chánh) 	   Đức Cung Tôn Huệ	8- Canh Tôn Thuẩn   6.Đức Giản Tôn     7. Hàm Nghi           
           Hoàng Đế (Dục Đức) Hoàng Đế (Đồng Khánh) Hoàng Đế (Kiên Phước) 
	       (con nuôi Tự Đức)  (con nuôi Tự Đức)
		             (Hệ lục chánh)
				    11- Hoàng Tôn Tuyên
		   9- Thành Thái 	Hoàng Đế (Khải Định)
		   10- Duy Tân
				    12- Bảo Đại Hoàng Đế 
		


Trang trước   Trang tiếp