HỆ BA CHÁNH


Các vị Hoàng tử con Đức Thiệu Trị (Hiến tổ Chương Hoàng đế) hợp lại thành Hệ ba chánh. Dức Thiệ Trị sanh năm 1807 - mất năm 1847 sanh hạ được 29 Hoàng tử và 35 Hoàng nữ.

- Hoàng tử

Lăng Đức Thiệu Trị (Xương Lăng), táng tại núi Thuận Đạo, huyên Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên. Lăng của bà Nghi Thiên Chương Hoàng hậu (Xương Thọ Lăng) ở tại làng Cư Chánh, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên. Đức Thiẹu Trị và bà Nguyên phối đều thờ tại Thế Miếu, hữu Nhất Án điện Phụng Tiên.

Hệ ba chánh kể về nam nhân số có 280 người gồm 15 phòng.

Lăng Khải Định

HỆ TỨ CHÁNH


Hệ tứ chánh là hệ của các vị Hoàng tử con nuôi Đức Dực Tôn Anh Hoàng Đế (Tự Đức)

Đức Dực Tôn Anh Hoàng Đế thọ 62 tuổi. Sanh năm 1829 - mất năm 1883 - vì không con nên phải nuôi 3 người cháu - Đức Cung Tôn-Huệ Hoàng Đế (Dục Đức) con của Ngài Thoại-Thai Vương, Đức Cảnh Tôn Thuận Hoàng Đế (Đồng Khánh) và Giản-Tôn Nghi Hoàng Đế (Kiến Phước) con Ngài Kiến-Thá- Vương.

Kiêm Lăng (lăng của Đức Tự Đức) tại làng Dương Xuân Thượng, huyện Hương Thủy. Lăng của Bà Lê Thiện-Anh Hoàng Hậu gọi là Khiêm-Thọ-Lăng cũng ở vùng ấy. Ngài và bà đều thờ tại Án Tả Nhị Thế Miếu và Án Tả Nhị điện Phụng Tiên.

Trong 3 người con nuôi của Đức Dực Tôn Anh Hoàng Đế, Ngài Giản Tôn mở ra Hệ lục chánh, nên hệ tứ chánh chỉ còn Đức Cung Tôn Huệ Hoàng Đế mà thôi. Đức Cung Tôn Huệ Hoàng Đế sanh năm 1852, mất năm 1884 - Ngài có 11 Hoàng tử và 8 Công Chúa:

 •     1. Hoàng tử Cương
 •     2. Hoàng tử Thư
 •     3. Hoàng tử My
 •     4. Hoàng tử Nga
 •     5. Hoàng tử Nghi
 •     6. Hoàng tử Côn
 •     7. Hoài Trạch Công (vua Thành Thái)
 •     8. Hoàng tử Chuân
 •     9. Tuyên Hóa Vương
 •     10. Hoài An Vương
 •     11. Mỷ Hòa Công
Trong 8 vị Công Chúa hiện còn 2 Ngài đang còn là Ngài Hoàng Trưởng nử Mỹ Lương Công Chúa và Ngài Tôn Phong công chúa. Ngài và Bà táng tại lăng An Lăng ở làng An Cựu, huyện Hương Thủy; tỉnh Thừa Thiên và thờ tài Cung Miếu ở Kinh Thành Nội.

Hệ tứ chanh có 4 phòng, nhân số nam được 60 người.

Cựu Hoàng Thành Thái chưa có nhà thờ.HỆ NĂM CHÁNH


Đức Giản Tôn Nghị Hoàng Đế (Vua Kiên Phước) vô tự nên hệ năm chánh không có.

Đức Giản Tôn sanh năm 1869 mất năm 1884 táng ở Bồi Lăng gần Khiêm Lăng. Ngài thờ ở Thế Miếu Án Hữu Nhì và ở Án Hữu Nhì điện Phụng Tiên.
Trang trước   Trang tiếp