Gierzwaluwen Woudsend

Inhoud - Nieuwspagina's - Contact

 

Broedplaatsen in Woudsend

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Invlieg-

openingen *

-- 80 121 120 101 149 207 43 93  

Nestadressen

-- 39 52 59 51 62 68 25 49  

Openingen per adres

-- 2,1 2,3 2,0 2,0 2,4 3,0 1,7 1,9  
Gesloopte ** adres./openingen 1/4 4 / 10 3 / 4 2 / 2 2  / 5 2 / 11 1 /4 1 / 2 1 / 10  
1e broedvogel ontdekt *** -- 28-4 25-4

24-4

18-4 24-4 22-4 19-4 19-4 21-4

 

* Aantal gevonden broedplaatsen (invliegopeningen) zegt niets over voor- of achteruitgang van het broedbestand maar alles over de tijdsbesteding aan het zoeken naar de invliegopeningen. Hoe langer je zoekt en met met hoe meer mensen, hoe meer er gevonden worden. In 2013 werd door zes mensen gezocht, in de overige jaren alleen door schrijver dezes.

**  Na aftrek van het aantal dat door vervanging / compensatie weer in gebruik is genomen

*** Zie artikel: Komt de Gierzwaluw steeds vroeger in het land ?

 

Kaartje met broedplaatsen

 

Op het kaartje staan de 68 nestadressen (rood rondje) waar in 2013 een of meerdere nestingangen gevonden werden. Hoe groter de stip hoe meer invliegopeningen.  (klik voor vergroting)

 

Met deze link krijg je een kaartje met bezette nesten per jaar (inzoombaar). Gierzwaluwnesten Woudsend 2011-2017.

(maar lang niet alle nesten zijn elk jaar ingevoerd, meestal ook maar eentje per adres, maar soms ook meerdere keren per jaar)

 

Het dorpsdak

Gezien vanuit houtzaagmolen De Jager. Achter het zwarte dak van "Het Molenhuis" Dwerssteech 8 met de schoorsteen rechts. Daar hangen vijf nestkasten, waarvan er in 2015 drie bezet waren, zie: Nestkasten .

 

 

Adressen van broedplaatsen 2008-2015 (.docx)

 

Info-folder voor bewoners

 

Tot december 2015 heb ik negen jaar in Woudsend gewoond. Op deze pagina wat resultaten van het onderzoek naar de Woudsender kolonie met misschien wel meer dan 250 broedparen.

 

Info: jaaplangenbach@ziggo.nl

Nu: Kemperstraat 8, 3601 WK Maarssen, 06 - 3849 7474

 

 

Winst- en verliesrekening Woudsend negatief ?

 

Update 26 augustus 2015

De gierzwaluw is erg lastig te tellen. Of de broedvogelstand in Nederland voor of achteruitgaat is eigenlijk niet bekend. Er zijn alleen wat aanwijzingen en theoretische overwegingen die op achteruitgang duiden, ook in het buitenland. Hieronder een poging voor het bestand in Woudsend. Omdat we dat al acht jaar goed in de gaten houden.

 

Van 2007 t/m 2015 gingen op 17 adressen minimaal 70 broedplaatsen verloren door dakrenovaties. Vrijwel zeker is daarbij in alle gevallen sprake geweest van overtreding van bepalingen in de Flora- en faunawet. (zonder ontheffing onbruikbaar maken van broedplaatsen). Op zeker zes locaties werd het werk zelfs uitgevoerd tijdens de broedtijd waardoor jongen stierven, te vroeg uitvlogen en/of op straat belandden. Drie jongen werden naar de opvang gebracht. Van de 70 vernielde broedplaatsen kwamen er door aanpassingen, kunstnesten of "natuurlijke" heringebruikname weer 14 beschikbaar, waaronder bij 7 van de 21 dakpanhuifjes. Een nestkast bleef onbezet. Elders, op Dwerssteech 8, zijn drie van de vijf nestkasten bezet geraakt, zie Bezetting vier nestkasten, Dwerssteech 8. Een netto verlies dus van totaal 53 broedplaatsen.

 

Van de 70 verloren invliegopeningen werden er 10 gecompenseerd door bezetting in kunstnesten.

 

Het is niet bekend hoeveel nieuwe "natuurlijke" broedplaatsen in deze periode elders in gebruik zijn genomen. Van drie of vier locaties van de 15 nieuw ontdekte is zo goed als zeker dat ze nieuw zijn; de overigen bestonden vrijwel zeker al langer. Het is ook niet bekend of er nog meer nestplaatsen door renovatie / sloop en dergelijke onklaar zijn geraakt maar dat lijkt zeer waarschijnlijk.  Nestadressenlijst 2008 - 2015 .

 

Het aantal invliegopeningen in deze lijst geeft overigens een iets te rooskleurig beeld omdat in de loop van de jaren steeds vroeger in het seizoen is gestart met zoeken. Bij openingen die vroeg in het seizoen worden gevonden (mei-juni) is er een grotere kans dat ze toch niet als broedplaats zijn gebruikt dan bij openingen die later worden gevonden.  In het begin van het seizoen kunnen potentiële broedplaatsen nog verlaten worden doordat een van de partners niet aankomt, door gevechten, overnames, ongelukken, sterfte enz. Na eind juni gaat het vrijwel zeker om een bezette broedplaats.

 

228 nestplaatsen in Woudsend ?

 

In 2012 dacht ik dat ik nagenoeg alle nesten wel gevonden te hebben. Maar dat wilde ik wel wat zekerder weten en daarom zijn we in 2013 met een man/vrouw of zes nog eens intensief gaan zoeken. Er werden toen maar liefst 38% meer invliegopeningen gevonden dan in 2012. Hoe langer je zoekt hoe meer je vindt !  Ook toegenomen kennis en ervaring levert meer vondsten op. Vooral het aantal nesten per adres neemt toe door langer zoeken.

 

Schatting aantal broedsels en uitgevlogen jongen

 

Niet elke opening is een zekere broedplaats waar met succes jongen worden groot gebracht. Vooral als ze in het begin van het seizoen worden gevonden kunnen ze later weer verlaten worden, of het broedsel mislukt. Een waarschijnlijk erg klein deel van de invliegers betreft bezette nestplaatsen waar pas een jaar later gebroed wordt. De meeste openingen worden echter bijna elk jaar weer gezien (en vaak diverse malen per seizoen) het geen broeden nagenoeg bewijst.

Lang niet alle openingen worden gevonden omdat ze soms niet vanaf de weg  zichtbaar zijn. Zichtbaar en meer of minder gecontroleerd is naar schatting een procent of tachtig. En ondanks gericht controleren van de bekende openingen komt het voor dat de in- of uitvlieger toch gemist wordt.

Bij 10% gemist komt 2013 op 228 openingen. Als we dat op 80% van het dorpstotaal stellen (20% is niet te zien) komt het totaal op 285 in- en uitvliegopeningen. Nemen we aan dat daarvan in 80 % succesvol is gebroed dan vliegen (bij een landelijk gemiddelde van 1,8 jongen per broedsel) in Woudsend jaarlijks  285 * 0,8 * 1,8 = 410 jongen uit.

 

De Vogelwerkgroep IVN-Oisterwijk had bij de zoektocht naar nesten in Moergestel vergelijkbare ervaringen. In 2012 dachten ze dat ze bijna alle invliegopeningen wel gevonden hadden (71), maar bij de inventarisatie in 2013 werden er 50% meer gevonden (105). Bekijk hier hun verslag in de nieuwsbrief van 8 augustus 2013 . Daarin ook een mooi verslag over de geslaagde redding van een kolonie onder een renovatiedak.

 

Broedseizoen 2015

 

Op 19 april verschenen 's avonds rond 20.00 uur de eerste broedvogels van Woudsend boven het dorp. Tot 2 mei 's avonds steeds een stuk of 2-5. Vanaf 1 mei zuidwestenwind, stijgende temperaturen en sterk toenemende aantallen, oplopend tot 30 op 4 mei en 50 op 8 mei. (Ongeveer zelfde toenamepatroon als in 2014 met 50 stuks op 5 mei).

Bekijk hier de waarnemingen in Friesland t/m 31 mei.

 

Net als in 2011 hebben we weer elke avond het aantal boven het dorp geteld. Dat wisselt nogal. Door per drie dagen een gemiddelde te berekenen ontstaat een herkenbaar patroon.

 

Aantallen boven Woudsend rond 18 - 21 uur in 2011, 2012 en 2015

 

De aantallen liggen in 2015 in principe wat hoger dan in 2011 omdat wat later op de avond (als de aantallen hoger zijn) is geteld. Maar voor het overige worden de wisselende aantallen vooral bepaald door het weer. De rode lijntjes met de gemiddelde dagtemperatuur (gemiddelde van stations Stavoren en Leeuwarden) in 2011 en 2015 loopt van half mei tot half juli mooi parallel met de aantallen. Zie grafiekjes hieronder.

In beide jaren is eind mei-begin juni een toename te zien ten opzichte van de temperatuur door de aankomst van de niet-broeders. Ook vanaf medio juli nemen de aantallen in principe toe (waardoor is nog een vraagteken), mits niet gestoord door slecht weer. Aan het eind van de eerste week van augustus zijn nagenoeg alle vogels richting Afrika vertrokken, mooi weer of niet. Zie ook het nieuwsbericht hierover.

 

Aantallen en gemiddelde dagtemperatuur 2011

 

Aantallen en gemiddelde dagtemperatuur 2015

 

 

Verstoorde en geredde broedplaatsen

 

Hieronder wat details van de broedplaatsen waar wat gebeurde.

 

16. Midstrjitte 45,  "Beltsjeblom"

 

Rond 10 augustus 2015 werd door een nieuwe eigenaar begonnen met de dakrenovatie van het kleuterdagverblijf. Dat is nogal vroeg, er zouden nog jongen op de nesten kunnen zitten. De regelgeving bepaalt dat daarom niet eerder dan 15 augustus begonnen mag worden. (zie soortenstandaard gierzwaluw p. 28).

In de afgelopen acht jaar werden acht nestingangen in het pand gevonden,  maar er zijn er zeer waarschijnlijk meer. Het is een groot pand met vele broedmogelijkheden en niet alle dakvlakken zijn te zien. Er werden meerdere nestingangen en nestruimtes ontoegankelijk en/of onbruikbaar gemaakt.  Een paar dagen na de start van de werkzaamheden werd duidelijk dat er later een aantal dakpanhuifjes geplaatst zullen worden. Die liggen nu op het noordelijke dakvlak.

 

15. Iewal 42

 

Op 24 augustus 2014 gingen de pannen van het dak voor de vervanging van tengels en latten en aanbrengen van plastic. Er werd geen contact opgenomen met de werkgroep voor advies over het behoud van de minimaal 9-10 gierzwaluwnesten.  Behoud is bijvoorbeeld mogelijk door de locatie van de nesten te markeren, na verwijdering terug te plaatsen en eventueel te voorzien van dakpanhuifjes als alternatieve ingang, mocht die in het ongerede zijn geraakt. Afdekstrips kunnen op de plaats van ingangen een beetje opgebogen worden.

De oude pannen komen weer terug en we hopen maar dat de vogels uiteindelijk weer wat nestplaatsen zullen weten te maken. Een nieuw nest bouwen is lastig want ze moeten alle bestanddelen, zoals veertjes en ander klein zwevend spul uit de lucht opvissen.

We hebben de NVWA (Voedsel en Waren Autoriteit) op de hoogte gesteld zodat zij de ervaringen kan betrekken bij de beoordeling van de effectiviteit en handhaving van de wet- en regelgeving. Ook de gemeente is ingelicht. Die vroeg ons een kleine handleiding voor behoud van broedplaatsen bij renovatie te maken. Dat is gebeurd en die is ter beschikking is gesteld aan de betrokken afdelingen van de gemeente die belast zijn met bouwen en wonen en handhaving van wet- en regelgeving. Zie: Broedplaatsbehoud bij renovatie en sloop (.pdf).

 

Iewal 42 op 19 juli 2014. Tientallen scheuren er rond het pand.

 

Op 3 en 4 mei 2015 kwamen de eerste broedvogels weer terug. We konden zien hoe zij urenlang probeerden de oude nestingangen te vinden. Vergeefs vlogen zij langs, haakten aan en bleven dan weer uren weg om het daarna opnieuw te proberen. Dat ging twee tot drie weken zo door. De eigenaar besloot een aantal huifjespannen te plaatsen en is geadviseerd voor plaatsing op een aantal plekken nabij de bekende oude invliegopeningen.

 

De vergeefse invliegpogingen houden aan maar op 8 mei zagen we zowaar een eerste succes. Langs de windveer links vooraan , tweede pan van boven ging een giertje naar binnen en bleef daar zeker 10 minuten binnen. Vijf minuten later plaatste de eigenaar een pan lager daar ook een huifjespan ! Ik weet niet of het giertje toen weg was of gewoon binnen bleef. Daarna zagen we ze regelmatig bij de nok naar binnen gaan. Ook bij de nok achteraan lijkt weer een nestplaats te ontstaan. De ruimtes hier zijn door de renovatie nauwelijks veranderd. Ook daar is twee pannen lager een huifjespan geplaatst evenals midden op het dakvlak naast het dakraam en vooraan langs de windveer op het noordddak. Ook bij deze huifjespannen zijn (weken later) vogels ingevlogen. Later zijn op het noorddak nog twee huifjespannen bijgeplaatst, maar dat was zeker te laat om nog te kunnen broeden.

 

Huifjes boven verwachting benut

Dakpanhuifjes worden niet snel gevonden. Een belangrijke voorwaarde is in ieder geval dat ze vlakbij de oude nestingangen worden geplaatst. Dat kon hier omdat die bekend zijn. Het bleek vooral later in het seizoen dat de vier huifjespannen zijn gevonden.  Het is daarom niet zeker dat het ook om vier broedgevallen gaat. Mogelijk zijn de alternatieven te laat gevonden om nog te kunnen broeden. Maar er is dus goede reden dat het volgend jaar weer beter gaat.

 

14. Midstrjitte 9

In februari-maart 2014 is het dak van Midstrjitte 9 vervangen. De schuur wordt tot open carport omgebouwd. De nieuwe pannen sluiten hermetisch zodat de vogels er niet meer in kunnen. Er zit geen dakbeschot meer onder de pannen zodat er geen donkere broedruimte meer beschikbaar is. Er zaten minstens drie gierzwaluwnesten.

Gelukkig zijn er vlakbij panden waarin waarschijnlijk nog wel extra broedplaatsen beschikbaar zijn. We hopen maar dat de dakloos geworden paartjes deze weten te vinden.

 

13. Midstrjitte 66

 De falende handhaving van de Flora- en faunawet.

 

Update 20-6-'13

Ondanks eerder gemaakte afspraken met de eigenaar van Midstrjitte 66 zijn zonder nader overleg op 11 augustus 2012 de pannen van het dak van het verwaarloosde rijksmonument verwijderd. Er zaten  minstens negen bewoonde gierzwaluwnesten. Op 12-8 zagen we een broedvogel uren lang op zoek naar de jongen rond het pand vliegen. Een onbekend aantal jongen is verjaagd en dus te vroeg uitgevlogen. Twee jongen werden op het nest gevonden. Ze waren ca. 30 dagen oud en moesten dus nog 12 dagen en zijn naar vogelopvang De Fûgelhelling in Ureterp bij Drachten gebracht.

Een duidelijk geval van dubbele overtreding van de Flora- en faunawet want er zijn geen vervangende nestplaatsen aangelegd of gepland en bewoonde nesten mogen natuurlijk niet verstoord worden. De klus zou volgens de eigenaar in opdracht van de gemeente Súdwest Fryslân (die ook op de hoogte was van de aanwezigheid van gierzwaluwnesten) vervroegd uitgevoerd zijn omdat er gevaar voor vallende pannen zou zijn.

 

Het noorderdakvlak,

Klik voor vergroting.

 

 

 

 

We hebben aangifte gedaan bij de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit ( www.vwa.nl ). Deze heeft een rapport opgesteld en vervolgens heeft de Dienst Regelingen van EZ, afdeling handhaving, de eigenaar opgedragen alsnog de nodige voorzieningen te treffen, d.w.z. de broedplaatsen te herstellen. Begin juni 2014 ! (een maand na aankomst van de broedvogels) werd links en rechts naast het dakraampje een ventilatiepan geplaatst waar het rooster was uitgeknipt. Een volstrekt zinloze maatregel; de gierzwaluwen zullen ze niet vinden omdat ze niet ter plaatse van oude invliegopeningen zijn geplaatst en ook niet kunnen benutten omdat ze veel te laag liggen.

Het huis is inmiddels verkocht en we hopen op nieuwe bewoners die bereid zijn alsnog aan het herstel van de kolonie  te werken.

In 2013 zagen we hoe broedvogels weken lang vergeefs probeerden bij de oude nestplaatsen te komen, zie: http://waarneming.nl/waarneming/view/75867992

Links en rechts van het dakraam zit nu een ventilatiepan met verwijderd rooster. In de ingang is groot genoeg voor kauwtjes ! De in- en uitvliegopeningen zaten links en rechts van het dak en veel hoger. (klik voor vergroting)

 

 

 

12. Vosseleane 17

"Natuurlijk" herstel

Bij lichte reparaties aan het dak (vervangen van kapotte pannen en recht leggen) werden eind 2012 vier openingen afgedicht en nesten verwijderd. Het dak bleef echter redelijk geschikt met nogal wat openingen tussen de pannen. Er is niets aan compensatie gedaan in de hoop dat de vogels wel weer een plekje zullen vinden. Dat bleek in 2013 inderdaad op minstens drie plekken het geval.

 

11. De Kamp 7

 

Vier dakpanhuifjes en een dichtgepurd nest met jongen

In december 2012 kreeg dit pand een nieuwe eigenaar die een ingrijpende verbouwing deed waarbij o.a. het hele dak van nieuwe, strak sluitende pannen werd voorzien. We waren er net op tijd bij. Gelukkig wilde hij meewerken aan het behoud van de naar schatting 3-5 broedplaatsen. Aan de achterkant (op het noorden, kant van Efterom) werden vier dakpanhuifjes geplaatst op de plekken waar de nestingangen zaten. Deze werden t/m 2015 niet benut.

 

De Kamp 7

Vier dakpanhuifjes op het noordelijke dak.

 

(Klik voor vergroting)

 

Aan de voorkant op het zuiden werd ook een nest gevonden maar dat hebben we ontoegankelijk gelaten. Er werden twee dode jongen gevonden en een los ei. Mogelijk omgekomen door de hitte.  Met de nieuwe, strak sluitende pannen zou het daar zeker te heet worden.

Tot mijn niet geringe verbazing zag ik echter op 21 juni een vogel invliegen in de bovenhoek bij de nieuwe dakkapel, in een plooi van de tijdelijke afdichtingsstrip tussen dak en dakkapel. Kennelijk hebben de broedvogels alle hoeken en gaten goed afgespeurd naar een nieuwe nestplek. Later bleek hij regelmatig in te vliegen en dus jongen te hebben. Eigenaar met briefje in de bus geïnformeerd en gevraagd de klus uit te stellen tot half augustus. Maar helaas, het briefje werd niet gevonden en op 6 juli kwam ik net te laat. De nestingang was een paar uur geleden dichtgepurd en gekit. Niet meer terug te draaien. Wanhopig rondvliegende ouders met keelzakken vol voer maar de jongen zullen dus dood gaan van de honger.

 

10. Vosseleane 15

In augustus 2011 werden bij pannendakrenovatie twee nestplaatsen ontoegankelijk gemaakt. Eigenaren waren niet bereid tot medewerking aan nestplaatsbehoud. In later jaren werden geen invliegers meer gezien.

 

9. Dwerssteech 8

 

Vier nestkasten

Eind april 2011 werden op Dwerssteech 8 vier inpandige nestkasten achter het dakbeschot gerealiseerd. Van 2012 t/m 2015 werden er in drie kasten totaal veertien jongen grootgebracht. Er is camerabewaking. In 2013 werd nog een nestkast aan de schoorsteen gehangen, die bleef onbezet.

Alle details over bouw en bezetting: Nestkasten Dwerssteech 8.

 

  Handleiding Gierzwaluwnestkast model Voordorp.pdf 

(zelf bouwen, kopen en toepassen)

 

 

8. Bewaarskoallesteech 2-4

Zes dakpanhuifjes en strips opbuigen

Aan voor- en achterkant zitten / zaten sinds mensenheugenis gierzwaluwnesten, 10-15 stuks. Eind 2008 zijn op nr. 2 (linker helft op de foto hieronder) strips langs nok en kepers geplaatst, pannen en tengels/latten vervangen. In 2009 en op nieuw in 2010 probeerden ze wekenlang vergeefs er weer in te komen. Sinds 2011 zijn er toch weer 1 of 2 nieuwe nestplaatsen ontstaan.

Eind augustus 2011 is ook de rechterhelft dicht gemaakt. De bewoner ging akkoord met het plaatsen van zes dakpanhuifjes (als alternatieve ingangen) en het wat opbuigen van de rode strips langs nok en kepers ter plaatse van de bekende invliegopeningen. Dat is net 1 dag te laat (25 april 2012) gedaan want op 24 april kwamen de eerste vogels terug uit Zuid-Afrika en zagen we er eentje tevergeefs op de 4e pan van boven invliegen. Na vier mislukte landingen ging hij/zij toen maar onder de nok naar binnen.

 

Bewaarskoallesteech 2-4 met 3 dakpanhuifjes op nr. 4 . Links op nr. 2 wordt niet meer gebroed omdat alle ingangen zijn afgesloten

 

 

In de loop van mei 2012 bleek al vrij gauw dat oude ingangen en nu ook een huifje (alleen als uitgang! maar in 2013 ook als ingang) gebruikt worden. Aan de achterkant wordt sinds 2013 het bovenste van de drie huifjes benut. 

Meer over dakpanhuifjes toepassen, maken, kopen.

 

 

7. Beurtfeartsteech 3

Huifje en een nestkast

Op 22 juli 2010 was er "giertjesalarm" in de Beurtfeartsteech: steiger tegen het huis voor dakrenovatie met plastic op dakbeschot, nieuwe tengels en panlatten maar wel dezelfde oude pannen terug met veel ruimtes er tussen. We hadden er nog geen nestingangen ontdekt.  Op 22 t/m 30 juli zagen we op drie plaatsen, links en rechts, vogels 's avonds rond 22.00 u. naar binnen vliegen. Het weghalen van de dakpannen aan deze kant van het dak kon gelukkig tot 5 augustus uitgesteld worden.  Na 25 juli werden geen invliegers meer gezien. We vonden 1 gaaf nest met 1 vergane droge vogel. Zie foto hieronder.

 

Nest en vergane vogel, klik voor vergroting. Erg weinig nestmateriaal. Aan de andere kant van het dak lagen kilo's stro en takken van mussen- en spreeuwennesten.

 

 

Het nest is weggehaald (zat stevig vastgeplakt aan het dakbeschot) en werd na aanbrengen van het plastic op het dakbeschot teruggeplaatst.  Er werd als extra ingangsmogelijkheid een dakpanhuifje geplaatst. Aan de gevel (vlakbij twee invliegopeningen) werd een nestkast, model Zeist-2, opgehangen.

 

Beurtfeartsteech 3 met nestkast model "Zeist-2". Klik voor vergroting.

 

 

In mei 2011 raakte de kast bezet door spreeuwen en t/m 2015 werd er elk jaar een spreeuwennest met jongen gesignaleerd.

De Gierzwaluwen vlogen in 2011 ook vlak langs de ingang, maar slaagden er dus niet in de kast over te nemen.

 

In juli 2012 werd gezien dat de oude broedplaats weer door een Gierzwaluw wordt gebruikt, vlakbij de huifjespan. En in mei 2013 werd weer een invlieger aan de andere kant van dat dakvlak gezien, dichtbij de oude plek waar bij de renovatie geen nest werd gevonden maar wel een invlieger was gezien.

 

6. Iewal 44

Acht foute dakpanhuifjes

Voor de dakrenovatie in 1995 zaten er erg veel gierzwaluwnesten onder het dak van deze ex-boerderij. Slechts een broedplaats bleef er over, achter de windveer bij het Uleboerd en die is nog steeds elk jaar bezet. In 2012 zelfs twee. In maart 2009 zijn halverwege het noorddak acht dakpanhuifjes geplaatst, vlakbij het Uleboerd. Er is geen benutting geconstateerd. Later bleek dat de huifjes verkeerd waren geplaatst .

 

Foute huifjes. Ze zijn veel te hoog op de pan geplaatst.  Klik voor vergroting.

 

 

De panlat ligt 15 cm lager dan de drempel van de huifjesingang. De vogels kunnen er wel in maar niet meer uit! In mei 2012 zijn ze met hulp van Wiebe en zijn ladder verwijderd.

 

Zie hieronder de verhelderende tekening die Harm Peeters maakte over de juiste plaatsing van dakpanhuifjes.  Het bovenste huifje naar inpandige nestkast 2 is fout. Het onderste huifje naar kast 1 staat goed: tekening positie huifje op de pan.

 

5. Staetskoallesteech 1.

Dak en spleten in 2009 dichtgemaakt met pur wegens overlast van "vleermuizen". Nestplaats onbruikbaar.

 

4. Midstrjitte 34

Dakrenovatie in juni 2009 waarbij minimaal drie bewoonde nesten/invliegopeningen verloren gingen. Ook hier belandden jongen op straat.

 

3. Smidsteech 2

Dakrenovatie in 2008. Minimaal twee broedplaatsen verdwenen. maar zeer waarschijnlijk meer.

 

2. Prof . T. Brandsmastrjitte 16-28

In juli 2008 zijn de schoorstenen van de 2-4 onder een kap huizen uit de jaren 1970 vervangen. Hierbij gingen minimaal 2 bewoonde nesten op nr. 20 verloren en eentje op nr. 22. Jongen belandden op straat. In volgende jaren bleven ze zoeken naar nieuwe nestplaatsen, uiteindelijk met succes in 2012 op nr. 20 en in 2013 op nr. 28. Op nr. 16 werden in 2013 en 2014 dode gierzwaluwen op zolder gevonden.

 

1. Midstrjitte 1

Van 12 naar 3 dakpanhuifjes

In 2007 zijn bij dakrenovatie (tijdens het broedseizoen, waarbij diverse nesten verloren gingen) 12 huifjes op het dak geplaatst. Vanaf 2009 worden ze gecontroleerd maar er is geen benutting geconstateerd. In mei 2011 zijn twee huifjes losgeraakt, waarna negen huifjespannen vervangen zijn door gewone pannen. In mei / juni 2014 bleek voor het eerst dat er twee van de drie resterende huifjes gebruikt werden.

 

Wet- en regelgeving voor de gierzwaluw.

 

 

  Begin pagina