De Staatsexamens NT2


Wat is het diploma NT2

 

Het Staatsexamen NT2 bestaat uit twee programma´s:

Programma I en Programma II. Men behaalt ermee het diploma NT2-I of NT2-II
 

Elk programma bestaat uit vier onderdelen:
 

     * Lezen,


     * Schrijven


     * Luisteren


     * Spreken

 

De vier examenonderdelen worden apart afgenomen.
Voor elk onderdeel ontvangt men een apart certificaat.

Vier certificaten geven recht op het Diploma NT2, programma I of II.

 Lees hieronder wat het Diploma NT2 in Nederland betekent:

 

- voor de toelating tot het Nederlandse onderwijs

- voor het vinden van werk op de arbeidsmarkt

- voor het behalen van bevoegdheden als docent in het Nederlandse onderwijs

 

Studenten moeten kunnen laten zien dat ze de juiste vooropleiding hebben bij de inschrijving voor een vervolgopleiding. Buitenlanders moeten aan kunnen tonen dat zij het Nederlands voldoende beheersen. Dat kan door het behalen van het diploma NT2. De meeste opleidingen in Nederland vragen ook nog een bewijs dat iemand genoeg Nederlands beheerst. Ook een werkgever kan daarom naar dit diploma vragen. Als men het diploma NT2-I (niveau B1) heeft behaald, bestaat er geen verplichting meer tot het behalen van het Inburgeringsexamen (IBEX-Examen).

 

Het diploma NT2-I is bedoeld als startbewijs voor Nederlandse opleidingen op MBO-/HAVO- en VWO-niveau, die eisen stellen aan de vooropleiding van aspirant-studenten.

Het diploma NT2-II is bedoeld als startbewijs voor Nederlandse opleidingen op HBO- en universitair niveau, die eisen stellen aan de vooropleiding van aspirant-studenten.

Het staatsexamen NT2 toetst uitsluitend of personen die op grond van buitenlandse diploma’s toelaatbaar zijn, ook voldoende Nederlands beheersen om een vruchtbare start te maken met de opleiding.

 

Drempelloze opleidingen

 

Er bestaan in Nederland ook opleidingen die ‘drempelloos’ zijn:

Een drempelloze opleiding stelt geen eisen aan de vooropleiding van hun studenten. Het Diploma NT2 is dus niet nodig.

 

Erkenning van het Diploma NT2

 

De meeste opleidingen erkennen het Staatsexamendiploma NT2 als bewijs voor voldoende beheersing van het Nederlands.

Bijna alle Nederlandse universiteiten, hogescholen en beroepsopleidingen accepteren dan ook het Diploma NT2.

Maar let op! Het Diploma NT2 geeft geen wettelijk vastgelegd recht op toelating.

Het bevoegd gezag van de opleiding bepaalt wie toelaatbaar is en wie niet. Informeer op tijd bij de opleiding naar de toelatingseisen en de erkenning van het Diploma NT2.

Voorbereiding op het Staatsexamen NT2

 

Wie opgaat voor het het Staatsexamen NT2 kan zich hierop voorbereiden.
Er zijn voorbeeldexamens beschikbaar.
Ook zijn er lesmaterialen voor zelfstudie en voor groepslessen.
In het hele land worden examentrainingen gegeven.

 

Voorbeeldexamens en voorbeeldopgaven

 

De staatsexamencommissie NT2 geeft elk jaar een voorbeeldexamen uit voor elk examenprogramma.

De voorbeeldexamens geven een compleet beeld van de inhoud, vorm en moeilijkheidsgraad van de examens.

 

De voorbeeldexamens bevatten voor alle examenonderdelen complete sets van opgaven die overeenkomen met een echt examen.

 

Bij de voorbeeldexamens wordt informatie gegeven over informatie over de afnamecondities, de beoordelingsmodellen en de cesuur.

 

Om te oefenen voor het examen NT2 kunt u deelnemen aan een proefexamen voor Spreken en Schrijven (dit kan alleen voor Programma II). U kunt zich hiervoor aanmelden na inschrijving voor het examen NT2 via de website van de Informatie Beheer Groep:
www.IB-Groep.nl. Ga naar 'Examen en diploma', dan naar 'Nederlands als tweede taal' en kies 'aanmelden'.

 

Je kunt je ook aanmelden door een aanmeldingsformulier in te vullen. Je kunt dat formulier aanvragen via het algemeen informatienummer van de Informatie Beheer Groep:
050 - 5 997 755. Het nummer is op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 20.00 uur.

Maximaal 3500 kandidaten kunnen per onderdeel het examen afleggen.


Je kunt ook deelnemen aan een proefexamen van de Staatsexamen Commissie NT2! Om te oefenen voor het examen NT2 kunt u deelnemen aan een proefexamen voor Spreken en Schrijven (dit kan alleen voor Programma II). Je kunt je hiervoor aanmelden na inschrijving voor het examen NT2 via de website van de Informatie Beheer Groep www.IB-Groep.nl

  

Je kunt ook thuis oefenen met het Staatsexamen. Op de volgende site kun je een aantal Staatsexamens gratis downloaden: http://www.expertisecentrumnt2.nl. Dat is echter niet zo gemakkelijk. Het verdient de voorkeur dit te doen onder begeleiding van een docent.

 

Een proefexamen Spreken en Schrijven II duurt één dagdeel. Dit proefexamen zal op verschillende plaatsen in het land worden afgenomen. Na afloop krijgt u een rapportage van uw resultaat.

 

Je kan voor beide programma (I en II) opgeleid worden aan het Kellebeek College via, afdeling NT2, avondcursus Schrijven (Lezen) en Spreken (Luisteren). De lessen zijn op maaandag- en donderdagavond op de Verviersstraat 8 te Breda Aan het eind van de cursus krijg je een certificaat dat echter geen garantie biedt voor het behalen van het examen.

 

Algemene informatie over het Staatsexamen

 

Hieronder vind je meer informatie over de (wettelijke) regels met betrekking tot de Staatsexamens NT2, de inhoud van de verschillende examenonderdelen, het verschil tussen de twee programma's, het 'waarom' en de uitgangspunten van het Staatsexamen NT2.

Met ingang van het examenjaar 2007 zullen de examens van zowel programma I als II wekelijks worden afgenomen, behoudens een periode rond de kerst en in de zomer. Hiervoor zijn 46 weken beschikbaar. De examens zullen op een zestal vaste locaties worden aangeboden, te weten: Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Breda, Utrecht, Zwolle.

Aanmelding voor één van de examens kan via een speciaal internetformulier op de internetsite van de Informatie Beheer groep. Gebruik van het digitale aanmeldformulier biedt kandidaten de mogelijk een examendatum en locatie van hun voorkeur te kiezen en leidt tot een directe plaatsing in de examenzaal.

Wekelijkse examenafname vanaf 2007

Vanaf januari 2007 worden door IBG worden op zes plaatsen in het land vaste examenlocaties ingericht waar men praktisch elke week een examen voor Programma I of voor Programma II kan afleggen. Per week zijn er in principe twee examendagen voor Programma I en twee voor Programma II gereserveerd. Elke week worden er andere examens afgenomen, samengesteld uit een telkens wisselende selectie van items uit de grote databank van het Staatsexamen NT2

Er zijn zeker meer dan voldoende examenplekken beschikbaar per jaar. Maar in sommige perioden is het waarschijnlijk heel druk. Dus meldt u zich op tijd aan als het voor u belangrijk is om het examen in een bepaalde periode te doen

Examenuitslagen 

   Bij de beoordeling van het Staatsexamen wordt iedere uiting door twee             afzonderlijke examinatoren beoordeeld. Het examen van één kandidaat wordt door verschillende examinatoren beoordeeld. Zo verloopt de beoordeling uiterst betrouwbaar, eerlijk en evenwichtig.

De uitslagen van de examens worden uiterlijk één week na vaststelling van de uitslagen opgestuurd naar de deelnemers.

Uiterlijk één dag na vaststelling van de uitslagen worden deze op internet geplaatst. U kunt hier uw uitslag vinden door te gaan naar IB-groep en daar te klikken op scholier/student en dan op examen en diploma. LET OP! Houd uw examennummer bij de hand.

Verdere Mededelingen

 

Voor midden- en hoogopgeleide NT2-leerders vormen de Staatsexamens al vele jaren de beste afsluiting van  trajecten naar werk en opleiding. De Staatsexamens zijn tegenwoordig gedigitaliseerd. De inhoud van de Staatsexamens is hierdoor niet moeilijker, makkelijker geworden of veranderd.

 

Lezen:

De kandidaat krijgt teksten op papier; de vragen worden aangeboden via het beeldscherm, steeds één vraag per  scherm. De kandidaat klikt met de muis op het juiste antwoord. Nadat een antwoord is gekozen, verspringt het beeldscherm vanzelf naar de volgende vraag. De kandidaat kan terug naar een vorige vraag door op het vraagnummer te klikken. De volgorde waarin de teksten worden gelezen en de vragen gemaakt, kan de kandidaat zó zelf bepalen. Als een vraag is beantwoord, verandert deze van kleur, behalve bij de allerlaatste vraag. Er is dan namelijk geen volgende vraag meer.

Luisteren:

De kandidaet neemt plaats achter een computer. Via een koptelefoon worden de teksten beluisterd. De kandidaat kan, als hij dat wil, gebruik maken van kladpapier. De vragen staan op het beeldscherm, steeds één per scherm. . De kandidaat klikt met de muis op het juiste antwoord. Nadat een antwoord is gekozen, verspringt het beeldscherm vanzelf naar de volgende vraag. Als een vraag is beantwoord, verandert deze van kleur, behalve bij de allerlaatste vraag. Er is dan namelijk geen volgende vraag meer. De kandidaat kan terug naar een vorige vraag door op het vraagnummer te klikken. De kandidaat kan het geluid niet stopzetten of opnieuw beluisteren.

Spreken:

De kandidaat neemt plaats achter de computer en beluistert de instructies via de koptelefoon. Hij leest mee via het beeldscherm. De kandidaat spreekt zijn reacties in via een microfoontje aan de koptelefoon. De uitingen worden digitaal opgeslagen. Vanaf 2010 krijgen de kandidaten voor het Staatsexamen-II twee lange opdrachten aan het eind van het examen i.p.v. één.

Schrijven:

De kandidaat krijgt een boekje met taken en ruimte om de uitwerking van de taken op te schrijven. De kandidaat schrijft dus gewoon met pen en papier. Na afloop van het examen worden de boekjes van de kandidaten gescand. Het is dus hierom wel belangrijk dat de kandidaat zijn werk binnen  de lijnen van de schrijfruimte maakt. De scanner neemt de tekst buiten het kader niet mee!

 

 

De Staatsexamencommissie is bereikbaar via:
De Informatie Beheer Groep,
Produktgroep Onderwijsdiensten,
Afdeling Examendiensten,
Postbus 30158
9700 LK GRONINGEN

tel.: 050 - 5998933

 

Besteladres:
Overzicht Examentrainingen

Staatsexamens NT2
ITTA
Spuistraat 210
1012 VT  AMSTERDAM

tel.: 020 - 5253844

fax: 020 - 5252911

 

Voorbeeldexamens kunnen besteld worden via de Klantenservice van de Citogroep:
per e-mail:

klantenservice@citogroep.nl

per fax:

026 - 3521135

per brief:

Citogroep,

t.a.v. Klantenservice,

Postbus 1034

6801 MG  ARNHEM

per telefoon:

026 - 3521111

 

Opzoeken uitslagen via Internet:

www.ib-groep.nl/Examen en
www.ib-groep.nl/diploma/staatsexamens/NT2/uitslagen

 

Informatie over het Staatsexamen is ook te vinden via:

www.nt2puntnl.kennisnet.nl/staat/