fotopagina 1

fotopagina 2

fotopagina 3

fotopagina 4

 

in het nieuws

exposities

adres

C.V.

atelier

voorwaarden

email

home               

 

 

voorwaarden

 Mogelijkheid tot huren van 3 maanden tot een jaar voor 15% van de prijs op jaarbasis.

Tekeningen, gouaches en olieverfschilderijen (formaat tot 2 meter) in de prijsklasse variŽrend van
Ä 350,- tot Ä 3500,-

Ook huurkoopregelingen mogelijk. Alle prijzen zijn exclusief 6% BTW

Gebruik

De huurder mag het kunstwerk niet aan derden verhuren, in bruikleen geven of op andere wijze in bezit geven.
De gehuurde kunstwerken mogen uitsluitend gebruikt worden voor het doel waartoe de kunstwerken bestemd zijn.

Eventuele specifieke gebruiksaanwijzingen:

Het kunstwerk mag niet in direct zonlicht worden opgehangen, noch dicht bij een warmtebron,zoals een kachel of in een ruimte waar het vriest.
Het glas mag alleen met een licht vochtige doek worden afgenomen.
Nooit direct vloeistof op het glas spuiten.

Schade of vermissing

De huurder is tot het moment dat het kunstwerk weer in bezit is van atelier Het Ketelhuis aansprakelijk voor eventuele vermissing van het kunstwerk en voor alle schade, hoe ook veroorzaakt, aan het kunstwerk toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of niet,en van  toedoen door derden of niet. In geval van beschadiging of vermissing van het kunstwerk dient de huurder atelier Het Ketelhuis hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
Bij aansprakelijkheid door schade of vermissing geldt als waarde van het kunstwerk de verkoopwaarde als vermeld in de aangehechte bijlage.
Indien de huurder in de uitoefening van een bedrijf of als rechtspersoon het kunstwerk huurt, is de huurder verplicht het gehuurde kunstwerk te verzekeren tegen schade, brand en diefstal.
Atelier Het Ketelhuis zal in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade aan personen of eigendommen van de huurder die ontstaan tengevolge van het in gebruik hebben van de kunstwerken.
  
 Auteursrecht

De kunstenaar van atelier Het Ketelhuis behoudt als maker , ook na verkoop, uitdrukkelijk het auteursrecht op het kunstwerk.
Dat betekent onder andere dat  het openbaar maken en/of (laten) reproduceren van het kunstwerk op wat voor manier dan ook, alleen mogelijk is na schriftelijke toestemming van en eventuele vergoeding aan de betreffende kunstenaar.
 
Tussentijdse beŽindiging

Atelier het Ketelhuis heeft het recht deze huurovereenkomst tussentijds en zonder inachtneming van een opzegtermijn, te ontbinden en het kunst
De huurder is tot het moment dat het kunstwerk weer in bezit is van atelier Het Ketelhuis aansprakelijk voor eventuele vermissing van het kunstwerk en voor alle schade, hoe ook veroorzaakt, aan het kunstwerk toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of niet,en van  toedoen door derden of niet. In geval van beschadiging of vermissing van het kunstwerk dient de huurder atelier Het Ketelhuis hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
Bij aansprakelijkheid door schade of vermissing geldt als waarde van het kunstwerk de verkoopwaarde als vermeld in de aangehechte bijlage.
Indien de huurder in de uitoefening van een bedrijf of als rechtspersoon het kunstwerk huurt, is de huurder verplicht het gehuurde kunstwerk te verzekeren tegen schade, brand en diefstal.
Atelier Het Ketelhuis zal in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade aan personen of eigendommen van de huurder die ontstaan tengevolge van het in gebruik hebben van de kunstwerken.
  
 Auteursrecht

De kunstenaar van atelier Het Ketelhuis behoudt als maker , ook na verkoop, uitdrukkelijk het auteursrecht op het kunstwerk.
Dat betekent onder andere dat  het openbaar maken en/of (laten) reproduceren van het kunstwerk op wat voor manier dan ook, alleen mogelijk is na schriftelijke toestemming van en eventuele vergoeding aan de betreffende kunstenaar.
 
Tussentijdse beŽindiging

Atelier het Ketelhuis heeft het recht deze huurovereenkomst tussentijds en zonder inachtneming van een opzegtermijn, te ontbinden en het kunstwerk terug te eisen in alle gevallen waarin:
De huurder enige verplichting op grond van de wet of van deze overeenkomst niet nakomt, na hiervoor in gebreke te zijn gesteld.
De huurder in staat van faillissement wordt verklaard of door huurder sursťance van betaling is aangevraagd.
Beslag op het geheel of een gedeelte van het vermogen van huurder of op gehuurde kunstwerken van atelier Het Ketelhuis wordt gelegd.
De huurder komt te overlijden of in  geval van  rechtspersoon wordt ontbonden.
Eťn of meer kunstwerken door verwijtbaar handelen van huurder ernstig wordt beschadigd.