Problemen met Reiki

Helende Energieën Delft

Over het algemeen zijn mensen erg tevreden met Reiki en met wat het voor hen doet, maar Reiki kan ook wel eens problemen opleveren. Er zijn een aantal categorieen van problemen die hier kort aan de orde zullen komen.


Ik voel me erg vreemd sinds de inwijding:

"Vreemd' voelen na een inwijding kan verschillende oorzaken hebben. Uiteraard kan het gevoel van Reiki die gaat stromen opzich al vreemd zijn. Ook het idee dat er niets gaat stromen na een inwijding kan 'vreemd' voelen. Er zijn echter ook een paar mogelijke duidelijker oorzaken van 'vreemd' voelen. Als je na het doorlezen van het onderstaande nog vragen hebt over de oorzaak van het vreemde gevoel dat jij hebt, praat er dan eens over met je master of kijk eens op het discussie forum of de Reiki chat.Na de Reiki inwijdingen vind een periode van zuivering plaats. Deze zuivering hangt af van welke inwijding(en) je hebt gehad, maar je kunt er vanuit gaan dat je per energie waarin je bent ingewijd en per inwijdingsniveau een zuiveringsperiode van 21 dagen zult doormaken waarbij de 7 chakra's van beneden naar boven zullen worden gereinigd en dat dus drie keer. In de praktijk kan dat er op neer komen dat je een of meer 'slechte' dagen hebt in de week omdat een chakra veel reiniging nodig heeft en de dag dat deze chakra gereinigd wordt komt dus tenminste drie weken terug. Voor vrouwen met klachten in de onderrug zijn bijvoorbeeld de tweede, negende en zestiende dag na een inwijding berucht omdat dan de tweede chakra wordt schoongemaakt die met de nieren en de voortplantingsorganen samenhangt en daar vaak de oorzaak van de rug klachten ligt.Voor mannen die zich moeilijk uiten zijn vaak de vijfde, twaalfde en negentiende dag na de inwijding berucht omdat dan de keel chakra wordt gereinigd die samenhangt met het uiten (van emoties). Een andere oorzaak van 'vreemd' voelen na een inwijding kan een gebrek aan aarding zijn. Reiki is een universele energie die 'van boven komt' en het lichaam in komt via de bovenste chakra. Deze energie is echter verbonden met de energie van de aarde en voor een goede doorstroming van de energie is het van belang dat de energie kan doorstromen, want anders zou het net als met water zo zijn dat je langzaam volloopt en misschien zelfs overstroomd.Om te zorgen dat Reiki goed stroomt is het dus van belang om een goede verbinding met aarde te hebben. Ook als je iemand met Reiki behandeld is het belangrijk dat deze persoon een goede aarding heeft. Een goede verbinding met de aarde kan je op verschillende manieren krijgen, het maken van deze verbinding wordt aarden genoemd. Simpele manieren om goed te aarden zijn; je voorstellen dat er wortels vanuit je voeten de aarde in groeien, je voorstellen dat je een staart krijgt die tot in het diepst van de aarde reikt, maar ook op blote voeten buiten lopen of dansen helpen goed bij aarde. Overigens zijn zwart, bruin, rood en oranje aardende kleuren. Het gebruik van deze kleuren in bijvoorbeeld kleding of sieraden kan helpen bij de aarding.

Een nog weer andere reden voor een 'vreemd' gevoel na een inwijding kan zijn dat er tijdens de inwijding iets niet is goed gegaan. De kans dat dit gebeurt is niet erg groot, maar het is voor een inwijding van belang dat je zelf toe bent aan de inwijding en dat je vertrouwen hebt in je master en de master uiteraard weet waar hij/zij mee bezig is.


Ik heb het gevoel dat reiki niet meer stroomt sinds de laatste inwijding:

Een inwijding kan dienen om iemands in een 'nieuwe' energie in te wijden of om het energie niveau te verhogen. Bij een inwijding in een 'nieuwe' energie is er een verschil tussen een eerste inwijding en een latere inwijding in een ander/aanvullend systeem.Bij een eerste inwijding kan het zijn dat iemand helemaal geen energie voelt stromen en dat een paar oorzaken hebben. Ten eerste kan het zijn dat iemand zich niet of nauwelijks bewust is van het gevoel in zijn/haar eigen lichaam. Mensen die om welke reden dan ook niet te gevoelig (willen) zijn vooral op het lichamelijke vlak hebben hier nogal eens 'last' van. Overigens zullen degenen die Reiki van deze mensen krijgen wel aangeven iets te voelen, want kan helpen om zekerder te worden en (dus) meer open te staan voor het eigen gevoel.Bij een eerste inwijding kan het echter ook zijn dat mensen nog zo bezig zijn om eigen blokkades op te ruimen dat de Reiki heel subtiel stroomt en vooral naar binnen is gericht waardoor er nauwelijks Reiki door de handen lijkt te stromen.Voor beide genoemde gevallen geldt dat geduld en vertrouwen hier de oplossing zullen bieden. Het gevoel van Reiki dat uit de handen stroomt zal in de loop van de tijd gaan toenemen, maar hoe lang het duurt is moeilijk te zeggen.Bij het inwijding waarbij men in een nieuwe energie in de zin dat je bijvoorbeeld na Reiki in Seichem van dezelfde graad wordt ingewijd, kan het zijn dat het gevoel niet veranderd of dat het juist zo veranderd dat je aan het nieuwe gevoel moet wennen waardoor het lijkt dat de Reiki energie niet stroomt. Ook dit gaat na een tijdje vanzelf over. Het is raadzaam om als het Reiki gevoel verdwenen lijkt, vooral jezelf veel Reiki te geven om snel te wennen aan het nieuwe gevoel.In het geval van een inwijding naar een hogere graad, geldt vooral bij de stap van de tweede naar de derde graad, dat het gaat om een subtiele toename van de energie. Door de verwachting die men wellicht heeft ten aanzien van de toename van energie kan het lijken alsof de energie verdwenen is. Bij andere inwijdingen waarbij een hogere graad wordt bereikt kan hetzelfde gelden als bij een eerste inwijding, namelijk dat men in de eerste periode na de inwijding diepliggende blokkades moet oplossen waardoor de Reiki naar binnenkeert en je je er minder bewust van bent.


Mensen die ik behandel voelen/merken niets:

Als je iemand gaat behandelen is het niet of nauwelijks te voorspellen hoe deze persoon op de Reiki behandeling zal reageren. Het kan zijn dat iemand de energie volledig kan voelen stromen, dat de Reiki energie als warmte aanvoelt of dat degene die behandeld wordt helemaal niets voelt. Van Reiki wordt vaak gezegd dat het een eigen intelligentie heeft waardoor het gaat naar de plaats waar de Reiki het hardst nodig is. Hoe Reiki werkelijk werkt is niet bekend (zie voor meer info Reiki en wetenschap), maar in ieder geval werkt reiki op het energetisch niveau waardoor het niet altijd fysiek merkbaar zal zijn. Als iemand zegt niets te merken of voelen van een Reiki behandeling is dit nog geen reden om aan te nemen dat er geen Reiki stroomt. Het kan zijn dat degene die behandeld wil worden de energie (onbewust) niet wil ontvangen en dan zal de energie inderdaad niet stromen, maar dit komt slechts zelden voor. Vaak is het ook hier een kwestie van volhouden en een paar keer behandelen waarbij niet alleen aandacht aan probleem gebieden gegeven zou moeten worden, maar vooral ook naar de mens als geheel moet worden gekeken. Het kan best zijn dat iemand die behandeld wordt niet direct van een fysieke klacht, waarvoor hij/zij in eerste instantie behandeld wilde worden, afkomt maar dat iemand wel op een andere manier begint te veranderen of zich bewust wordt van een dieper liggend probleem dat best wel eens de oorzaak van het fysieke probleem zou kunnen zijn. Grofweg kan men zeggen dat Reiki helpt genezen/helen, dat het de energie geeft die nodig is voor bewustwording of fysieke heling door het lichaam zelf.


Ik ben erg veranderd sinds ik reiki heb en weet niet wat ik ermee aanmoet:

Het is niet te voorspellen wat Reiki precies zal doen met je na een behandeling of inwijding, maar je mag ervanuit gaan dat Reiki zal zorgen dat je completer, gebalanceerder mens zult worden en waarschijnlijk zul je zelfbewuster worden en meer voor jezelf willen opkomen. Dit kan voor jezelf en voor je omgeving best een ingrijpende verandering zijn. Met meer zelfbewustzijn komt ook meer verantwoordelijkheid voor je eigen doen en laten. Meer voor jezelf opkomen kan voor de omgeving best wel eens een vreemde situatie opleveren.Als je niet goed weet wat je hiermee aanmoet is verstandig om er over te praten met je partner, vrienden of je master. Het is echter belangrijk om je te realiseren dat er niets mee mis is om zelfbewust te zijn en voor jezelf op te komen. Je hebt net zoveel recht op je eigen leven en je eigen keuzes als een ander. Veranderen is groeien en zonder groeien is er slechts dood, veranderen is dus niet slecht, zeker niet als je je bewust ben van de verandering.


Mijn omgeving reageerd negatief op het feit dat ik reiki heb:

Onbekend maakt onbemind! Er zijn mensen die erg negatief zijn over Reiki, meestal omdat ze het niet kennen of omdat ze er verkeerde informatie over hebben. Vooral in religieuze kringen wordt Reiki nog wel eens gezien als iets dat van de duivel komt, want in de bijbel staat dat je je niet moet inlaten met mystiek. Met mensen die zo over Reiki denken is vaak nauwelijks een discussie te voeren omdat het regelrecht tegen iets heel fundamenteels van hun eigen geloof in gaat.Er zijn ook mensen die ervanuit gaan dat Reiki een vorm van zwarte magie is omdat je er anderen mee kunt manipuleren of omdat je er macht mee over anderen zult krijgen. Reiki is een vorm van energie en energie ansich is niet goed of slecht, wat energie goed of slecht maakt is hoe deze wordt gebruikt en met welke intentie. Usui heeft een vijftal leefregels meegegeven die aangeven dat als je met Reiki wilt werken, je ook een zekere ethiek zult moeten naleven. Je kunt als Reiki behandelaar inderdaad mensen manipuleren, echter niet door middel van de energie zelf maar door de manier op je met de ander omgaat.Reiki is dus niet beter of slechter dan hoe iemand die Reiki heeft hiermee omgaat. In deze zin is het dan ook belangrijk dat als je mensen met Reiki gaat behandelen, hetzij direct, hetzij op afstand, dat je expliciet toestemming hiervoor vraagt. Ook is het belangrijk dat je niet zelf gaat invullen wat de Reiki energie voor iemand zou moeten doen, want wat Reiki doet is meer aan (het onderbewuste van) de ontvanger. Als gever ben je alleen een doorgeef kanaal en je mag natuurlijk jouw ervaring tijdens het Reiki geven delen met de ontvanger, maar onthoud je van interpretaties en laat het aan de ontvanger wat die met de energie en de informatie doet.


Met dank aan Sjoerd Woudstra
Duitsland

Index

Copyrights © Erika de Heus 2002/2012
web stats analysis