De Valk Omgevingsrecht

Home Over ons Contact Cursussen Site Map

 

Omgevingsrecht
Uitspraken
Biodiversity
Winkel


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Home > 
-Omgevingsrecht

Inleiding Omgevingsrecht
1. Begrip omgevingsrecht
2. Bronnen en structuur bestuursrechtelijk omgevingsrecht
3. Karakteristieken van omgevingswet-en regelgeving
3.1. Kaderwetgeving of gelaagde structuur
3.2. Vage normen
3.3  Hoge dynamiek
4. Afronding

1.  Begrip omgevingsrecht

“Al het recht dat kan worden gehanteerd bij het beheersbaar maken van maatschappelijke problemen in de sfeer van de fysieke leefomgeving

-- Privaatrechtelijk omgevingsrecht: BW en burgerlijke rechter (Vb Koopovereenkomst, aansprakelijkheid)
-- Strafrechtelijk omgevingsrecht: WvSr  en Strafrechter (vb milieufraude)
-- Bestuursrechtelijk omgevingsrecht: Wabo, Wro, Ww, Wm, etc. en bestuursrechter (vb bouwkwaliteit, ruimtelijke kwaliteit, milieuproblemen)

2.   Bronnen en structuur bestuursrechtelijk omgevingsrecht

3.   Karakteristieken van omgevingswet- en regelgeving

1.Kaderwetgeving of gelede normstelling
2.Vage begrippen
3.Hoge dynamiek

3.1.  Kaderwetgeving

Wabo (formele wetgever)
   
Bor (Kroon)
       
Mor (minster VROM)
           
Beleidsregels (vb ex art. 4 Bijlage 2Bor)
                    Omgevingsvergunning +

                                 Voorschriften (B en W)

3.2.   Vage Normen

“Normen die niet meteen duidelijkheid bieden”

Vb begrip bouwwerk,

Vb Begrip inrichting

Vb Begrip afvalstoffen


NB De rechter heeft het laatste woord bij de uitlegging van begrippen e.d (veel rechtspraak)

3.3.  Hoge dynamiek

Woningwet bestaat al 100 jaar. Sindsdien heel vaak gewijzigd
Idem WRO/Wro
Hinderwet bestond 100 jaar (tot 1993)
Hoofdstuk 8 Wm (vergunningen voor inrichtingen) bestond 17 jaar (vanaf 1993 tot 2010)
Trend: vergunningenstelsel verdwijnen ten gunste van stelsels van algemene regels

Vb Activiteitenbesluit, Bouwbesluit 2011, AMvB ruimte

4.   Afronding

Omgevingsrecht is:

Complex
Omvangrijk
Ingewikkeld

MAAR
:

Wel een heel leuk rechtsgebied!!

 

Copyright 1998/2011 © "De Valk Omgevingsrecht" (devalk@biodiversity.nl)