De Valk Omgevingsrecht

Home Over ons Contact Cursussen Site map

 

 
 

Omgevingsrecht
Uitspraken
Biodiversity
Winkel


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Home > Uitspraken
-ABRvS 21 juli 2010, nr. 200908668/1 

Samenvatting

Het hobbymatig houden van 190 postduiven valt onder de bestemming 'woongebied

Publicatie Milieu en Recht 2010/10, 94 (m.nt. Nijmeijer)

Commentaar Volgens de Afdeling dient de vraag "of het houden van 190 duiven in strijd is met de bestemming "Woongebied", te worden beoordeeld aan de hand van de ruimtelijke uitstraling die dat gebruik gezien zijn aard, omvang en intensiteit heeft. Bepalend is of deze uitstraling van dien aard is dat deze planologisch gezien niet meer valt te rijmen met de woonfunctie van het betrokken perceel. De Afdeling concludeert vervolgens dat de onderhavige duiventil - gelet op de planologische uitstraling - gewoon past in de woonfunctie van het perceel.
Het bevoegd gezag was tot een andere conclusie gekomen, maar had daarbij naar het oordeel van de Afdeling een onjuiste milieu-maatstaf gehateerd. De Afdeling overweegt dienaangaande als volgt: "Door aan zijn besluit dat het houden van duiven zich in dit geval verdraagt met de op het perceel rustende woonbestemming uitsluitend ten grondslag te leggen dat er geen sprake is van een op winst gerichte bedrijfsmatige exploitatie en dat bovendien het aantal duiven niet van dien aard is dat sprake is van een omvang alsof zij bedrijfsmatig is, waarbij het college heeft aangesloten bij de uitspraak van de Afdeling van 28 februari 2002 in zaak nr. 200200469/1, heeft het college bij zijn beoordeling een onjuiste maatstaf aangelegd."
TIP: Haal planologische criteria, zoals in casu 'planologische uitstraling, en milieu-criteria zoals die gelden voor het begrip inrichting dus niet door elkaar.
Volledige uitspraak Volg link: http://www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BN1865

Copyright 1998/2011 "De Valk Omgevingsrecht" (devalk@biodiversity.nl)