Parenteel van Joachim Gijselaer

I Joachim Gijselaer is geboren in Ulm Duitsland. Joachim is overleden vr 17-05-1775.
Beroep:

 

 

dienaar Hoog-Officie, bedeljager te Bergeijk

 

 

Joachim trouwde op 13-04-1733 in Moergestel met Antonia Krikelmans, 25 jaar oud, nadat zij op 14-03-1733 in Moergestel in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk: Joachim of Jochem is onze oudste bekende voorvader, hij is vermoedelijk in of bij Ulm, Duitsland geboren, dat staat immers op zijn huwelijksakte, waarom hij naar Nederland is gekomen is nog een raadsel, misschien als soldaat, hetgeen in die tijd veel voorkwam. Joachim of Jochem staat op zijn huwelijksakte vermeld als Gijselaer. Deze naam zal in de loop van de tijd nog dikwijls wijzigen en later zal de naam worden geschreven als Gijselhart. Op de geboorteakte van Antonet en de huwelijksakte staat de naam Antonia vermeld (later wordt zij Antonet genoemd). De getuigen wij de ondertrouw waren Poe de Bresser en Maria Doordale. De getuigen bij het huwelijk waren: Franciscus Verachteren Elisabeth Garops. Duidelijk is hier aangegeven dat onze Jochem Nederduits Hervormd is gebleven. Wat zijn beroep daar precies, was is nu voor een deel nog onbekend. Wel is uit een raadsvergadering van de gemeente van Moergestel d.d. 28-12-1740 uit te maken dat men toch verontrust was over het wacht lopen en patrouilleren in deze heerlijkheid. Landlopers en vagebonden kwamen te veel de heerlijckheid onveilig makenen de tekst van die vergadering luidt dan ook: "Soo is gesolveert opheeden te stellen gelijck aangestelt wirt tot diender en bedelvoogd den persoon van Jochem Geijselaers voor een jaarwedde van 20 gld. jaars plus rock en broeck en twee paar causen en schoenen, hij heeft eedt van getrouw en vlijt afgelegt ten overstaande van ons schepenen. Hij heeft de magt om vreemdelingen aan te houden en hun naam te noteren of anders weg te sturen en bij verzet bij de officie aan te brengen. Ook moet hij criminelen aan het raadhuis brengen en hen contraheren (samentrekken). Hij heeft de eedt afgelegt trouw te zijn aan het officie en schepenen voor de president ten raadhuise op de dag 30 November 1740".
Jochem heeft waarschijnlijk deze aanstelling gehad tot rond oktober 1744 en hij naar Den Bosch verhuisde en daar woonde aan de Waterstraat (dit volgens een kopie van inschrijving in het lidmatenboek van de Nederduits Gereformeerde Kerk
in oktober 1744) en alwaar zijn 9e kind op 13 november 1744 werd gedoopt. Hij is in Den Bosch een dienaar van het Hoog Officie geweest (dat kan een soort klerk, schrijver of politieman geweest zijn van de Hoog Schout). De Hoog Schout was een combinatie van rechter en politie-commissaris. Op 12-3-1762 krijgt Jochem van s-Hertogenbosch de permissie om te verhuizen naar Bergeijk, hij is dan een gepensioneerd dienaar van het Hoog Officie en kreeg een pensioen van het rijk wat een uitzondering was, meestal kreeg de weduwe dat of men kreeg helemaal geen pensioen. Zijn naam wordt dan bijna goed geschreven als: Jochem Gijselhaart,maar dan wordt die van Antonia weer hier vermeld als Antonet Kreekelmans, zij vertrekken tesamen met hun 2 zonen Johannes en Christiaan met toestemming van de schepenen van s-Hertogenbosch (borgbrief/attestatie dd 12-3-1672). Op de lidmatenlijst van voornoemde kerk is ook vermeld op 7-8-1762 dat Jochem verhuisde naar Bergeijk, hoewel de borgbrief van een eerdere datum 12-3-1762 is. Jochem werd hier aangesteld als diender en bedeljager ongeveer hetzelfde beroep wat hij in Moergestel ook had en alwaar hij in het rekeningenboek van Bergeijk voorkomt op d.d. 1-5-1763 (1764), daar staat vermeld dat de gemeente aan de diender en bedeljager de somma van vijf en veertigh gulden voor een jaartractament betaalde (rekeningen boek van Bergeijk 1762/1764 dd 7-8-1762). Hij heeft deze functie waarschijnlijk tot 2-7-1764 gehad, want op die datum wordt er een nieuwe diender en bedeljager aangesteld. Het is onbekend waar uiteindelijk Jochem zelf gebleven is, er is nergens een overlijdings- of begrafenis-aantekening te vinden. Antonet en de kinderen gaan weer terug naar Den Bosch alwaar zij op 17 mei 1775 als weduwe wordt vermeld bij de ondertrouw (trouw) van Christiaan Antoni hun zoon. Dus zou Jochem voor of rond die tijd overleden moeten zijn. Waarom Antonet zelf begraven wordt als weduwe Vroff is ook nu nog niet bekend.. Antonet woonde bij haar overlijden in de Postelstraat verm. bij haar zoon Johannes.

Wat de functie van bedeljager precies was weten we uit een reglement uit 1755 deze luidt als volgt:

Reglement Armjager Bergeyk 1755 (SRE AA Bergeyk Inv 9 folio 80 29-9-1755)
----------------------------------------------
Op conditie hier naer volgende hebben de regenten des dorps van Bergeyk publiecq aengestelt het armjagers ampt over den dorpe van Bergeyk om over een jaar bedient te worden in te gaen met primo october dese jaers van 1755

I
Eerstelyk sal hy armjager gehouden wesen twe dagen in elke week het dorp geheel ront te gaen en op te passen dat alle vreemde bedelaars, lantklopers en vagebonden uyt het dorp worden verjaegt en verdreven, naer de naest aengelegene plaets, daer zy van voornemens zyn haeren wegh te vervolgen.
2
Ten tweden sal hy armjager alle vreemde oude personen die zig alhier ophouden met bedelen sagtsinnigh uyt dese plaets verdryven sonder deselve te slaen, stooten of mishandelen
3
Ten derden sal by armjager op het gehugt genaemt het Eyckereyndt buyten de bovengestelde twee dagen moeten oppassen op de bedelaers, lantlopers en vagebonden en die invoegen als vooren verdryven
4
Ten vierden indien hy armjager dese conditie niet komt te voldoen sal hy aenstonds van zyne bediening afgeset worden, sonder dat hy ietwas voor zyn bedonge loon sal voldaen of betaelt worden
5
Ten vyfden sal aan hem armjager van dese gemeynte worden besorgt een snaphaen en een sabel, maer by het afscheyden wederom te restitueren aan dese gemeente

Op alle welke voors conditie is het gemelden armjagers ampt ingeset by Jacobus Dupon op dartigh gulden en daer van door de voorn. regenten geboden vyfthien gulden en opgeklommen tot de gemelde dartigh gulden, daer voor aengenomen by den voorn. Jacobus Dupon dewelke gelooft deese conditie in alle pointen en deelen te sullen voldoen en naerkomen, onder verband als voorschreven is

Antonia is geboren op 14-02-1708 in Moergestel, dochter van Adriaan Krikelmans en Joanna Jan Jasperszdr Walschots. Zij is gedoopt op 14-02-1708 in Moergestel. Antonia is overleden, 72 jaar oud. Zij is begraven op 20-01-1781 te s-Hertogenbosch.
Notitie bij overlijden van Antonia: Zij wordt begraven als wed. van Vroff er is ook een kopie begraaflijst van 18-1-1781 hier staat zij vermeld als wed. Gijzelhart, Apostelstraat

Kinderen van Joachim en Antonia:

1 Joanna Gijselaer. Zij is gedoopt op 31-08-1733 in Moergestel. Bij de doop van Joanna waren de volgende getuigen aanwezig: Gerardus van der Ven en Joanna Jan Jasperszdr Walschots. Joanna is overleden op 22-09-1733 in Moergestel, 22 dagen oud.
2 Adrianus Gijselaer (Gijselhart) Volgt II-a.
3 Hendrik Gijselaer, geboren op 11-01-1736. Hendrik is overleden, 18 dagen oud. Hij is begraven op 29-01-1736 te Moergestel.
Notitie bij Hendrik: Vermoedelijk is hij een tweelingbroer van Jasperina, volgens de kopie van het begraafregister zou dit een kind zijn van Jochem Gijselhart, genaamd Hendrik (Hendricu in het Latijn) maar in de DTB van Moergestel is geen geboorte vinden van deze Hendrik, feit is echter wel dat 17 dagen voor zijn overlijden een kind Jasperine is geboren en gedoopt. Ook omdat op 11-10-1734 Adrianus (zijn vermoedelijke broer) is geboren. Dan zou deze Hendrik dan tussen Adrianus en Jasperina moeten zitten, maar berekeningen van draagtijd leren ons dat dit niet mogelijk is, of het moet een onvoldragen kind van 4 of 5 maanden zijn. Dit is zeer onwaarschijnlijk. Het enige wat nog mogelijk is, dat deze Hendricus een kind uit een eerder huwelijk is of zo iets.
4 Jasperina Gijselaer. Zij is gedoopt op 11-01-1736 in Moergestel. Bij de doop van Jasperina waren de volgende getuigen aanwezig: Henrica Krikelmans en Daniel van Santvoort. Jasperina is overleden, 9 jaar oud. Zij is begraven op 09-03-1745 te s-Hertogenbosch.
Notitie bij Jasperina: Zij is vermoedelijk overleden te s-Hertogenbosch omdat zij daar ook is begraven. Op de akte is ook geen naam vermeld maar vermoedt wordt dat dit Jasperina is
5 Joanna Cornelia Gijselaer Volgt II-b.
6 Maria Gijselaer, geboren op 03-01-1739 in Moergestel. Zij is gedoopt op 03-01-1739 in Moergestel. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Jois Santvoort en Joanna Jan Jasperszdr Walschots.
Notitie bij de geboorte van Maria: Bij de doop werd haar grootmoeder genoemd: Joanna Kriekelsmans
Maria is overleden op 07-03-1742 in Moergestel, 3 jaar oud. Zij is begraven op 07-03-1742 te Moergestel.
7 Joanna Gijselaer, geboren vr 05-12-1741 in Moergestel. Joanna is overleden, minstens 1 dag oud. Zij is begraven op 06-12-1741 te Moergestel.
Notitie bij Joanna: Vermoedelijk is zij geboren op 6-12-1741 te Moergestel. Haar geboorte is niet te vinden in de doopboeken, misschien is zij wel doodgeboren, hoewel, zij komt echter wel voor met haar naam in de Ned. Hervormde Begraafboeken te Moergestel
8 Joannes Baptist Gijselaers, geboren op 24-06-1743 in Moergestel. Hij is gedoopt op 24-06-1743 in Moergestel. Bij de doop van Joannes Baptist waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Krieckelmans en Clasina van der Ven.
9 Johannes Geiselhart, geboren op 13-11-1744 in s-Hertogenbosch. Hij is gedoopt op 13-11-1744 in s-Hertogenbosch. Bij de doop van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Eijcklij en Johann Jurrien (Jan) van Rijn Reijn). Johannes is overleden, 38 jaar oud. Hij is begraven op 25-10-1783 te s-Hertogenbosch.
Notitie bij Johannes: Johannes is Ned. Hervormd gedoopt, bij zijn doop wordt de naam van zijnvader geschreven als: Geiselhart en de naam van zijn moeder wordt nu geschreven als Antonet Grittermans. Hij komt voor op de borgbrief van het vertrek naar Bergeijck d.d. 12-3-1762 samen met zijn broer Christiaan. Hij kan dus degene zijn die met zijn moeder en broer Christiaan weer terug gingen naar Den Bosch. Hij woonde in de Postelstraat waar zijn moeder bij hem inwoonde (dit is gebaseerd op het feit dat Antonet in de begraaflijst voorkomt als wonende in de Postelstraat. Hij is vermoedelijk begraven op 25-10-1783. Er moet nog uitgezocht worden of hij getrouwd is geweest en eventueel kinderen heeft nagelaten
10 Cooba Geijselhart, geboren op 22-05-1748 in s-Hertogenbosch. Zij is gedoopt op 22-05-1748 in s-Hertogenbosch. Bij de doop van Cooba was de volgende getuige aanwezig: Johann Jurrien (Jan) van Rijn Reijn). Cooba is overleden, 0 dagen oud. Zij is begraven op 22-05-1748 te s-Hertogenbosch.
Notitie bij overlijden van Cooba: Op blad 2 staan de kosten vermeld voor een kleinbaar voor een kind van Jochem Geijselhart
Notitie bij Cooba: Cooba is nu weer gedoopt in de Rooms Katholiek Kerk. Zij is op de dag van haar geboorte ook weer opgenomen in de begraaflijst van het Sint Jans Kerkhof. Haar vaders achternaam wordt nu weer geschreven als: Geijselhart en haar moeders naam als Kriekelmans
11 Kristiaan Antonie Geijsselhart, geboren op 04-02-1750 in s-Hertogenbosch Volgt II-c.
12 Daniel Geijselart. Hij is gedoopt op 18-06-1752 in s-Hertogenbosch. Daniel is overleden, 6 dagen oud. Hij is begraven op 24-06-1752 te s-Hertogenbosch.
Notitie bij Daniel: Daniel werd ook weer in de Rooms Katholiek Kerk te s-Hertogenbosch gedoopt de naam van zijn vader wordt nu geschreven als: Joghem Geijselart en zijn moeder Antonet Krikkelmans en in het begraafboek aldaar op 24-6-1752 (vermoedelijk bij het begraven van Daniel zelf want hij komt nergens meer voor) wordt zijn vaders achternaam geschreven als Gijslaken


II-a Adrianus Gijselaer (Gijselhart), zoon van Joachim Gijselaer en Antonia Krikelmans. Hij is gedoopt op 11-10-1734 in Moergestel. Bij de doop van Adrianus waren de volgende getuigen aanwezig: Joanna Jan Jasperszdr Walschots en Adriaan Krikelmans (ovl. <1715).
Notitie bij Adrianus: Adrianus komt nog voor als doopgetuige bij een kind van Kristiaan Antonie op de datum 19-11-1780. Wat er verder met hem gebeurt is nog niet bekend en of hij is getrouwd is ook nog niet bekend. Als dit buiten Den Bosch gebeurd is zal het niet gemakkelijk worden. Het was gebruikelijk dat men huwde in de stad of gemeente waar de bruid vandaan kwam. Het kan ook zijn dat hij is gehuwd is geweest met Christina Hijdel die optreedt als doopgetuige bij een kind van Kristiaan Antonie Gijselhart
Adrianus begon een relatie met Christina Hijdel. Christina is geboren omstreeks 1735.

II-b Joanna Cornelia Gijselaer, dochter van Joachim Gijselaer en Antonia Krikelmans. Zij is gedoopt op 02-12-1737 in Moergestel. Bij de doop van Joanna Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Maria van Roy en Gerardus van der Ven. Joanna Cornelia trouwde op 08-08-1756 in s-Hertogenbosch met Daniel (Jean Daniel) Clavel, nadat zij op 15-05-1756 in s-Hertogenbosch in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk: De afkondigingen van het huwelijk waren 16 mei en 27 juni s-Hertogenbosch. Uit het huwelijk zijn de volgende kinderen geboren: Antonet ged 14-1-1761 te s-Hertogenbosch verm. begraven 7-4-1761 s-Hertogenbosch, Jean Louis ged.6-6-1762 te s-Hertogenbosch, Adrian Coenraad ged. 2-3-1766 s-Hertogenbosch en Francisca overl. 25-1-1777 en er is ook nog op 18 januari 1757 een kind van hun overleden c.q. begraven waarvan geen doopgegevens of namen bekend van zijn. Cornelia zelf komt ook voor in het lidmatenboek van de Nederlands Hervormde Kerk te s-Hertogenbosch in de maand januari 1758. Op de geboorteakte van zoon Adrian staat bij de naam van de vader vermeld: Clavel de Bethan baillage de Moudon Canton de Berne. (akte is in het Frans opgesteld). Misschien heeft dit met de afkomst van Daniel te maken. De overlijdingsdatum of begraafdatum van Joanna Cornelia is nog niet gevonden.
Daniel (Jean Daniel) is geboren in Mouson Canton Bern Zwitserland.
Beroep:

 

 

gewese soldaat in garnizoen s-Hertogenbosch

 

 


II-c Kristiaan Antonie Geijsselhart is geboren op 04-02-1750 in s-Hertogenbosch, zoon van Joachim Gijselaer en Antonia Krikelmans. Hij is gedoopt op 04-02-1750 in s-Hertogenbosch. Bij de doop van Kristiaan Antonie was de volgende getuige aanwezig: Christina Hijdel (geb. 1735). Kristiaan Antonie is overleden op 30-03-1828 in s-Hertogenbosch, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-03-1828.
Beroep:

 

 

garentwindersknecht

 

 

Kristiaan Antonie trouwde, 25 jaar oud, op 06-08-1775 in s-Hertogenbosch met Adriana Toppe, nadat zij op 13-05-1775 in s-Hertogenbosch in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 06-08-1775 in s-Hertogenbosch.
Notitie bij het huwelijk: Bij de doop werd van Christiaan werd zijn naam geschreven als Kristiaan Antonie Bij de doop van Kristaan Antonie werd de achternaam van zijn vader als Geijsselhart en zijn moeder werd hier genoemd Antonet Geijsselhart. Evenals zijn broer Johannes komt Christiaan voor op de borgbrief d.d. 12-3-1762 bij het vertrek naar Bergeyck. Christiaan werd voor de verandering gedoopt in de Ned. Hervormd Kerk.
Wat zijn huwelijk betreft was er nog iets aan de hand: op 3-12-1774 gingen Christiaan en Adriana in Vught in ondertrouw. Christiaan en Adriana waren nu wonende te Vught, er staat op op de akt vermeld dat de ondertrouw per omgaande ongeldig verklaard werd (vermoedelijk i.v.m. de religie van Christaan) Het huwelijk werd later toch gesloten in s-Hertogenbosch maar in de kantlijn van de huwelijksakte staat vermeld dat Christiaan van geboorte Gereformeerd was, maar bij zijn huwelijk Rooms Katholiek is geworden. Misschien heeft de ongeldig verklaring van de ondertrouw in Vught toch hiermee te maken! De huwelijks aankondigingen in s-Hertogenbosch waren 17 mei, 25 juni en 5 augustus 1775. Christiaan overlegt een paspoort (ontslagbewijs) van het Stadsregiment en Compagnie voor als persoonsbewijs. Zijn moeder was bij dit huwelijk al weduwe en present. Adrianas vader geeft zijn toestemming per brief waarin staat vermeld dat hij niet kon schrijven. Adriana was van Belgische afkomst, haar vader is te Poperingen in Vlaanderen geboren.
Gezien de huwelijksdatum en de datum van geboorte en/of doop van hun eerste kind, moet dit huwelijk ook wel een zogenaamd "moetje" zijn geweest. Nu was het in die tijd wel zo, dat een vrouw eerst moest laten blijken dat zij vruchtbaar was en daarna werd er pas getrouwd! Kristiaan Antonie was van beroep schoenmaker, het ambt wat hij heel zijn leven uitoefende. Hoewel toch weer een van de kinderen van Kristiaan Antonie protestants gedoopt is, maar dat kwam omdat zij in de protestantse overheersing is geboren en pas na circa 1770 werd het katholiek zijn weer toegestaan werd. Kristiaan Antonie zelf komt ook voor als Christiaan Antonij op een staat van der behoeftigen personen welke gedurende het eerste kwartaal van 1828 in de Gestigten van Liefdadigheid te s-Hertogenbosch zijn overleden. Dus met andere woorden: hij zou in het armenhuis overleden zijn en ook volgens de memorie van successie had hij geen geld. De aanbrengers van zijn overlijden waren: Jan Willem Schreuder (sjouwer, schoonzoon) en Henricus Moree schoenmakersknecht. Op de overlijdensakte staat vermeld dat Christina Hijdel zijn moeder was maar deze naam is van de getuige bij zijn doop. Men nam het in die tijd niet zo nauw met de namen!

Zij is een dochter van Johannes Baptist Toppe en Maria van Vree. Zij is gedoopt op 07-09-1748 in s-Hertogenbosch. Bij de doop van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Gertrudy Roosendaal en Gerardus Roosendaal. Adriana is overleden op 15-11-1829 in s-Hertogenbosch, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-11-1829.

Kinderen van Kristiaan Antonie en Adriana:

1 Joanna Gijsselhart. Zij is gedoopt op 19-08-1775 in s-Hertogenbosch. Bij de doop van Joanna waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Baptist Toppe en Antonia Krikelmans (1708-1781).
Notitie bij de geboorte van Joanna: Haar grootmoeder werd toen Antonet Gijsselhart genoemd
Joanna is overleden op 18-01-1864 in s-Hertogenbosch, 88 jaar oud.
Notitie bij Joanna: Joanna werd weer in de Ned. Hervomde Kerk gedoopt. Zij woonde in de Choorstraat 116 te s-Hertogenbosch. Bij haar overlijden zijn de aanbrengers hiervan: de direkteur en de portier van het ziekenhuis. Joanna was ongehuwd
2 Anna Christina Ghijselhart. Zij is gedoopt op 28-07-1777 in s-Hertogenbosch. Bij de doop van Anna Christina waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Toupee en Anna Toupee.
Notitie bij de geboorte van Anna Christina: De doopgetuigen waren een broer en zuster van de moeder, ook hier wordt de naam Toppe weer geschreven als Toupee
Notitie bij Anna Christina: Anna Christina werd Rooms Katholiek gedoopt en haar vaders achternaam wordt hier geschreven als Ghijselhart en haar moeders achternaam Toupee evenals de achternaam van beide doopgetuigen. Wat er met haar verder gebeurd is, is niet bekend, zij komt in ieder geval niet voor het het overlijdingsregister van de stad s-Hertogenbosch en niet na 1811 in de Burgelijke Stand
3 Adrianus Gijselhart.
Hij is gedoopt op 18-03-1779 in s-Hertogenbosch. Bij de doop van Adrianus waren de volgende getuigen aanwezig: Franciscus Toppe en Joanna Cornelia Gijselaer (geb. 1737).
Notitie bij Adrianus: Adrianus werd in de Rooms Katholiek Kerk gedoopt. Wat er verder met Adrianus gebeurt is niet bekend, hij komt nergens meer voor in de boeken. Voor het eerst werd de achternaam van de vader geschreven zoals het heden ten dage wordt geschreven
4 Joannes Baptist Gijselhart, geboren op 19-11-1780 in s-Hertogenbosch. Hij is gedoopt op 19-11-1780 in s-Hertogenbosch. Bij de doop van Joannes Baptist waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Gijselaer (Gijselhart) (geb. 1734) en Christina Hijdel (geb. 1735).
Notitie bij de geboorte van Joannes Baptist:
Doopgetuige:Christina Gijselhart is de verm Christina Hijdel vrouw van Adrianus

Joannes Baptist is overleden, 2 jaar oud. Hij is begraven op 25-10-1783 te s-Hertogenbosch.
Notitie bij Joannes Baptist: Joannes Baptist werd gedoopt in de Rooms Katholieke Kerk, er bestaat nog steeds onduidelijkheid over zijn overlijden of hij is degene die begraven op wordt op 25-10-1783 te s-Hertogenbosch met alleen de naam Johannis, of deze begraafakte is geweest van zijn oom met de zelfde naam. In ieder geval moet hij voor 19-11-1785 zijn overleden omdat op 19-11-1785 weer een zoon met dezelfde namen gedoopt wordt
5 Henricus Gijselhart Volgt III-a.
6 Joannes Baptist Gijselhart, geboren op 19-11-1785 in s-Hertogenbosch. Hij is gedoopt op 19-11-1785 in s-Hertogenbosch. Bij de doop van Joannes Baptist waren de volgende getuigen aanwezig: Anna de Booij en Adrianus van der Wiele.
Notitie bij Joannes Baptist: Joannes Baptist werd Rooms Katholiek gedoopt, wat er verder ook met hem gebeurde is niet bekend, ook hij komt nergens meer voor
7 Theodora Gijselhart, geboren op 26-06-1789 in s-Hertogenbosch Volgt III-b.
8 Kraamkind (Zoon) Gijselhart, geboren op 05-10-1792 in s-Hertogenbosch. Kraamkind (Zoon) is overleden in s-Hertogenbosch.
Notitie bij Kraamkind (Zoon): Dit kind werd volgens het kistenboek van het Gereformeerd Weeshuis begraven aldaar. De geb/ begr.datum is ook vermeld in de begraaflijst van het St. Janskerkhof er staat duidelijk vermeld: kraamkind


III-a Henricus Gijselhart, zoon van Kristiaan Antonie Geijsselhart en Adriana Toppe. Hij is gedoopt op 17-02-1783 in s-Hertogenbosch. Bij de doop van Henricus waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Driessen en Adriana van der Grint. Henricus is overleden op 19-05-1818 in s-Hertogenbosch, 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-05-1818. Hij is begraven op 22-05-1818 te s-Hertogenbosch.
Beroep:

 

 

kleermakersknecht, kleermaker

 

 

Henricus trouwde op 19-06-1805 in s-Hertogenbosch met Maria Antonia de Goeij, nadat zij op 26-05-1805 in s-Hertogenbosch in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk: Henricus achternaam werd bij doop wel goed schreven, hoewel bij het aangeven van zijn kinderen de naam weer als Ghijselhart wordt vermeld. De huwelijks afkondigingen vonden plaats: 26 mei, 2 juni en 9 juni 1805. Bij de ondertrouw was de vader van de bruidegom present en vertoonde de bruijd consent van haar voogden W. en G. Marsman (haar ouders waren toen al overleden). Ook dit huwelijk van Henricus was evenals bij zijn vader een "moetje". Onze Henricus heeft waarschijnlijk ook nog een tijdje in Gorichem gewoond omdat daar zijn derde kind is geboren, maar vanaf 1815 tot aan zijn dood woonde hij met zijn gezin eerst aan het Klein Bagijnhoff no 125. de Snelstraat en bij zijn overlijden in de Apostelstraat 125. Vreemd genoeg echter wordt in het stratenboek van den Bosch aangegeven dat dit niet de juiste naam is want dit zou altijd de Postelstraat geweest zijn, maar op vele van de aktes bij de Burgerlijke Stand wordt echter wel gesproken van de Apostelstraat. In het adresboek van s-Hertogenbosch werkte Henricus als kleermaker bij de zaak van H. Paulus. In 1816 (bij het aangeven) van zijn dochter Theodora was Henricus garentwindersknecht. Aanbrengers van het overlijden van Henricus waren Christianus Gijselhart, schoenmaker, vader van de overledene en Johannes Hanssen, meesterkleermaker, buurman. Zij woonden toen in de Apostelstraat nr 128. Volgens de memorie van Successie nr 274 (de belastingopgave over het bezit van goederen) d.d. 22-11-1818 had Henricus geen onroerende goederen of eenig vruchtgebruik hiervan (hij bezat dus geen geld) Maria was ten tijde van het huwelijk van haar dochter Carolina Henrica van beroep baker zoals vermeld is op de huwelijksakte. De aanbrengers van het overlijden van Maria Antonia waren Johannes Pleekers, directeur ziekengasthuis en Henricus van Breemen portier gemeentehuis. Maria Antonia woonde in de Hinthammerstraat nr. 1
Zij is een dochter van Frederik de Goeij en Johanna Maria Marsmans. Zij is gedoopt op 06-02-1786 in s-Hertogenbosch. Bij de doop van Maria Antonia waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Marsmans en Maria Antonia de Goeij (geb. 1760). Maria Antonia is overleden op 15-10-1862 in s-Hertogenbosch, 76 jaar oud.

Kinderen van Henricus en Maria Antonia:

1 Misval Gijsehart, geboren op 02-10-1805 in s-Hertogenbosch.
Notitie bij Misval: Misval betekent dat het nog te jong was om een naam te krijgen en te worden gedoopt en het staat vermeld als: "een misval vader Hendrik Gijselhart". Wij zeggen tegenwoordig een miskraam.
2 Joannes Antonius Ghijselhart, geboren op 13-06-1807 in s-Hertogenbosch Volgt IV-a.
3 Carolina Henrica Gijsselhart, geboren op 09-01-1811 in Gorichem Volgt IV-b.
4 Christiaan Gijselhart, geboren op 30-05-1813 in s-Hertogenbosch. Christiaan is overleden op 29-07-1813 in s-Hertogenbosch, 1 maand oud.
Notitie bij Christiaan: De getuigen bij de aangifte van de geboorte waren: Paul van de Broek kleermaker en Hubert Paulus, kleermaker. De medeaangever bij het overlijden was buiten de vader: Antoine van den Broek. De geboorteakte en de overlijdingsakte zijn in het Frans opgesteld.
5 Theodora Ghijselhart, geboren op 17-03-1816 in s-Hertogenbosch. Theodora is overleden op 07-07-1818 in s-Hertogenbosch, 2 jaar oud.
Notitie bij Theodora: De getuigen bij de aangifte van de geboorte waren: Johann Melis (garentwinder) en Wilhelmus Schreuder (knoopmaker). Haar vader was toen garentwindersknecht. De aanbrengers van haar overlijden waren: Christianus Gijselhart (schoenmaker) haar grootvader en Johannes Hanssen (kleermaker) haar vader was al reeds overleden


III-b Theodora Gijselhart is geboren op 26-06-1789 in s-Hertogenbosch, dochter van Kristiaan Antonie Geijsselhart en Adriana Toppe. Zij is gedoopt op 26-06-1789 in s-Hertogenbosch. Bij de doop van Theodora waren de volgende getuigen aanwezig: Joes (Johannes?) Gijselhart en Theodora van Roij. Theodora is overleden op 08-11-1845 in s-Hertogenbosch, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-11-1845.
Beroep:

 

 

naaister

 

 

Theodora:
(
1) trouwde, 22 jaar oud, op 03-11-1811 in s-Hertogenbosch met Johannes Wilhelmus Schreuders. Hij is een zoon van Henricus Schreuders en Joanna Sonders. Hij is gedoopt op 13-07-1791 in s-Hertogenbosch. Johannes Wilhelmus is overleden op 10-08-1831 in s-Hertogenbosch, 40 jaar oud.
Beroep:

 

 

arbeider

 

 


(2) trouwde, 51 jaar oud, op 22-05-1841 in s-Hertogenbosch met Jan Krips, 32 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk: Theodora was Rooms Katholiek gedoopt. We moeten nog uitzoeken wie de Joes Gijselhart is die doopgetuige bij haar doop was. Het kan eigenlijkalleen maar de broer Johannes van vader Kristiaan Antonie geweest zijn. Mogelijk is dan wel dat Theodora van Roy de vrouw van Johannes Gijelhart is geweest. Theodora huwt nog op latere leeftijd (51jaar) met Jan Krips. Haar man Jan Krips was maar 32 jaar en diende in het leger. Dit huwelijk heeft maar vier jaren geduurd want toen isTheodora overleden. De aanbrengers van het overlijden van Theodora waren: Hendricus de Pauw (hospitaalmeester) en Johannes Philippus Ars (portier). Volgens de overlijdingsakte van Theodora woonde zij aan de Kanaaldijk wijk A. nr. 337. Wat er met Jan Krips verder gebeurt is weten we niet, hij komt na 1845 niet meer voor in de Burgelijke Stand vans-Hertogenbosch, misschien is hij wel verhuisd naar een andere gemeente, maar dat moeten we nog verder uitzoeken
Jan is geboren in 1809 in Kampen, zoon van Christiaan Krips en Elsje Nierop of Mure. Jan is overleden na 08-11-1845, minstens 36 jaar oud.
Notitie bij Jan: Jan Krips
Beroep:

 

 

dienende in het 7e Regiment Infanterie

 

 


IV-a Joannes Antonius Ghijselhart is geboren op 13-06-1807 in s-Hertogenbosch, zoon van Henricus Gijselhart en Maria Antonia de Goeij. Hij is gedoopt op 13-06-1807 in s-Hertogenbosch. Bij de doop van Joannes Antonius waren de volgende getuigen aanwezig: Kristiaan Antonie Geijsselhart (1750-1828) en Joanna Gijsselhart (1775-1864). Joannes Antonius is overleden op 18-02-1876 in Tilburg, 68 jaar oud. Joannes Antonius trouwde, 31 jaar oud, op 18-08-1838 in s-Hertogenbosch met Francina van de Laak, 21 jaar oud, nadat zij op 05-08-1838 in s-Hertogenbosch in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk: Bij de doop van Joannes Antonius is vermeld: sub.cons (dit betekent dat de doop onder bepaalde voorwaarden heeft plaatsgevonden wat inhield dat het kind als in nood bv door de vroedvrouw of een andere aanwezige gedoopt werd omdat men de levenskansen niet hoog inschatte en en dat het kind later officieel " onder voorwaarde" opnieuw gedoopt werd door de pastoor. Joannes Antonius heeft vele beroepen gehad: zo was hij slagersknecht, meester broodbakker, poorter (ambtenaar bij het toezicht op de stadspoorten), commies stadsbelasting (een soort marktmeester) en bij het huwelijk van zijn zoon Henricus Franciscus was hij Stadstolgaarder, tenslotte als hij overlijdt is hij weer dagloner.Francina van der Laak wordt geboren als Francina van Beers (zij wordt tijdens het huwelijk van haar "ouders" als wettig (erkend) aangenomen. De getuigen van de aangifte van Francina waren: Adriaan van den Bosch (boer) en Geert van Beers (oom of grootvader van Francina, hij is op dat moment 50 jaar oud, wij kunnen nu wel aannemen dat dit toch de grootvader geweest moest zijn) Ondanks zijn hoge leeftijd (32 jaar) waarop Joannes Antonius trouwt krijgt hij toch 10 kinderen. Evenals zijn vele beroepen verhuist hij ook dikwijls: van Bastion Oranje achter de Werversplaats, naar de Hinthammerstraat 273 en daarna in dezelfde straat maar dan op nr 514, dan naar de Kanaaldijk en tenslotte naar Tilburg waar hij de stamvader is van een latere omvangrijke familie. De aanbrengers van het overlijden van Joannis Antonie waren: Johannes Jacobus Peeters (zonder beroep, behuwdzoon (schoonzoon) en Cornelus van Beers (houtzager, geen bloedverwant). De aanbrengers van het overlijden van Francina waren: Johannes Jacobus Peeters (fabriekswerker, behuwdzoon) en Theodorus Loijmans (koetsier, geen bloedverwant). Francina woonde in de wijk Heuvel in Tilburg.
Francina is geboren op 24-10-1816 in Oirschot, dochter van Johannes van der Laak en Catharina van Beers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-10-1816. Zij is gedoopt op 24-10-1816 in Oirschot. Francina is overleden op 19-11-1884 in Tilburg, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-11-1884.

Kinderen van Joannes Antonius en Francina:

1 Henricus Franciscus Gijselhart, geboren op 21-11-1839 in s-Hertogenbosch Volgt V-a.
2 Joanna Maria Gijselhart, geboren op 06-01-1842 in s-Hertogenbosch Volgt V-b.
3 Antonetta Maria Carolina Gijselhart, geboren op 07-02-1845 in s-Hertogenbosch Volgt V-c.
4 Philomena Maria Gijselhart, geboren op 07-01-1847 in s-Hertogenbosch. Philomena Maria is overleden op 28-02-1851 in s-Hertogenbosch, 4 jaar oud.
5 Carolina Maria Gijselhart, geboren op 04-11-1849 in s-Hertogenbosch. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-11-1849. Carolina Maria is overleden op 27-11-1850 in s-Hertogenbosch, 1 jaar oud.
Notitie bij Carolina Maria: Tweeling met Johannes Baptist Gijselhart. De getuigen bij haar geboorteaangifte waren: Johannes Kuipers (bezorger van dagbladen) en Johannes Ploegmakers (smid). Haar vader was toen meester broodbakker. De aanbrengers van het overlijden waren: de vader en Cornelis van der Heuvel (hovenier)
Na haar overlijden was er een memorie van successie (soort belastingaangifte) 18-2-1851 daarin staat vermeld dat zij geen goederen in haar bezit had (memorie nr 279 boek 19-2-1851 successie I art 662 IV art 1830

6 Johannes Baptist Gijselhart, geboren op 04-11-1849 in s-Hertogenbosch Volgt V-d.
7 Maria Wilhelmina Julia Gijselhart, geboren op 30-11-1852 in s-Hertogenbosch. Maria Wilhelmina Julia is overleden op 17-01-1853 in s-Hertogenbosch, 1 maand oud.
8 Paulus Gijsbertus Gijselhart, geboren op 02-04-1854 in s-Hertogenbosch Volgt V-e.
9 Elisabeth Johanna Maria Gijselhart, geboren op 24-05-1857 in s-Hertogenbosch Volgt V-f.
10 Joannes Antonius Gijselhart, geboren op 26-02-1860 in s-Hertogenbosch Volgt V-g.


IV-b Carolina Henrica Gijsselhart is geboren op 09-01-1811 in Gorichem, dochter van Henricus Gijselhart en Maria Antonia de Goeij. Carolina Henrica is overleden op 29-05-1853 in s-Hertogenbosch, 42 jaar oud.
Beroep:

 

 

naaister

 

 

Carolina Henrica trouwde, 23 jaar oud, op 16-04-1834 in s-Hertogenbosch met Joannes Baptista Vesters, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk: Voor de verandering werd de achternaam van Carolina weer eens met dubbel ss aangegeven. De huwelijksgetuigen waren: Adriaan Vergeer (onderwijzer) Lambertus Govers (hovenier) Johannes Boelens (schoenmaker) Bartholomeus Blank (schoenmaker) alle getuigen hebben getekend, maar de beide moeders niet omdat zij niet konden schrijven. Carolina Henrica en Johannes Baptist woonde op de Pensmarkt wijk A nr 482 en in de Hinthammerstraat 48 en later 58. Zij hadden een tapperij en er woonde nog twee mensen bij hun in.
Joannes Baptista is geboren op 25-11-1808 in s-Hertogenbosch, zoon van Johannes Vesters.
Beroep:

 

 

kantoorbediende

 

 


V-a Henricus Franciscus Gijselhart is geboren op 21-11-1839 in s-Hertogenbosch, zoon van Joannes Antonius Ghijselhart en Francina van de Laak. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-11-1839. Henricus Franciscus is overleden op 10-05-1894 in s-Hertogenbosch, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-05-1894.
Beroep:

 

 

timmerman, veldwachter te Zevenbergen, aannemer

 

 

Henricus Franciscus trouwde, 26 jaar oud, op 18-08-1866 in s-Hertogenbosch met Joanna van de Goor, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk: Henricus Franciscus werd geboren aan het Bastion Oranje, achter de Weversplaats. Terwijl de andere kinderen van zijn vaders gezin allen in Tilburg blijven, vertrekt Henricus Franciscus toch weer terug naar s-Hertogenbosch. De getuigen bij zijn huwelijk waren: Paulus Gijsbertus Govers (loodgieter-oom), Jacobus van der Goor (hovenier-broer bruid) Henricus Overdijk (bierbrouwer- zwager bruid) Herman van Tiel(hovenier-neef bruid, de vader van Johanna van de Goor was al reeds overleden) Zijn beroep was lijstenmaker bij zijn huwelijk, onderaannemer en naar we nu pas vernomen hebben moet hij in Zevenbergen rond 1868 ook rijksveldwachter geweest zijn, hetgeen op een van de geboorteaktes van zijn kinderen voorkomt en immers zijn oudste zoon Hendricus Johannes wordt daar geboren. Ook heeft hij te Antwerpen gewoond hij vertrok daar op 7-1-1875 naar toe en zijn zesde kind is daar geboren. Volgens de verhalen heeft hij als timmerman/aannemer gewerkt aan de bouw van de toenmalige passage aan de Coolsingel in Rotterdam, welke in 1940 gebombardeerd is. Dit zal in de periode 1876 tot 1879 zijn geweest, want in Rotterdam worden drie kinderen van hem geboren. Later omstreeks 1881 vertrekt hij weer naar s-Hertogenbosch, alwaar zijn drie laatste kinderen geboren zijn. Was de vader van Henricus Franciscus reislustig,hij zelf maakte er helemaal een potje van en had verschillende beroepen, maar ook soms geen, zoals bij het aangeven van een kind in Tilburg. Ook als hij zelf in Zevenbergen verblijft (als rijksveldwachter) worden er kinderen van hem voor geboorte en overlijden in s-Hertogenbosch aangegeven. En als hij in s-Hertogenbosch behoort te wonen wordt er een kind in Tilburg aangegeven en is hij zonder beroep. Bij zijn overlijden echter was hij timmerman, waar hij toen woonde is niet bekend, omdat alleen de straat van het overlijden werd genoemd en we kunnen aannemen dat hij in het ziekenhuis is overleden. De aanbrengers van het overlijden van Henricus Franciscus waren: Willem Hape klerk in het Gasthuis en Jacob Dijkstra, knecht in gemeld huis. Johanna van der Goor bracht haar laatste levensjaren door bij haar dochter Johanna Jacoba Matthea Maria in Tilburg. Over Johanna gaat het verhaal in de Tilburgse familie rond, dat zij al een keer was " overleden" (schijndood) en dat de familie al bezig was haar begrafenis te regelen, toen zij ineens weer wakker werd en om een bord pap vroeg. Kort daarna is zij toch te Tilburg overleden
Joanna is geboren op 25-01-1844 in s-Hertogenbosch, dochter van Henricus Jacobus Franciscus van der Goor en Johanna van Roy. Joanna is overleden op 15-03-1913 in Tilburg, 69 jaar oud.

Kinderen van Henricus Franciscus en Joanna:

1 Johanna Maria Antonia Gijselhart, geboren op 08-12-1866 in s-Hertogenbosch Volgt VI-a.
2 Dochter Gijselhart, levenloos geboren dochter, geboren op 11-01-1868 in s-Hertogenbosch.
Notitie bij Dochter: Deze aangifte is op een geboorteformulier gedaan in s-Hertogenbosch en ook voor Henricus haar vader, die niet in s-Hertogenbosch maar Zevenbergen woonde en daar rijksveldwachter was. De aanbrengers van het overlijden waren: Antonius Heesakkers (bierbrouwersknecht) en Hendrik van Voordijk (bierbrouwersknecht)
3 Hendricus Johannes Gijselhart, geboren op 15-12-1868 in Zevenbergen Volgt VI-b.
4 Johanna Maria Gijselhart, geboren op 31-12-1872 in Tilburg Volgt VI-c.
5 Francesca Maria Gijselhart, geboren op 06-10-1873 in Tilburg. Francesca Maria is overleden op 15-12-1874 in Tilburg, 1 jaar oud.
Notitie bij Francesca Maria: De aangifte van de geboorte van Francesca werd gedaan door Francina van der Laak, haar grootmoeder, want vader Henricus Franciscus is dan weer "zijnde afwezig" Hier valt ook op dat de geboorte in Tilburg was i.p.v.s-Hertogenbosch
6 Henrica Theresia Francisca Maria Gijselhart, geboren op 24-03-1875 in Antwerpen Volgt VI-d.
7 Josephus Johannes Gijselhart, geboren op 26-05-1877 in Rotterdam. Josephus Johannes is overleden op 02-11-1877 in Rotterdam, 5 maanden oud.
Notitie bij Josephus Johannes: Josephus Johannes is het eerste kind wat in Rotterdam geboren is
8 Josephus Hermanus Maria Gijselhart, geboren op 29-06-1878 in Rotterdam. Josephus Hermanus Maria is overleden op 02-11-1878 in Rotterdam, 4 maanden oud.
9 Josephina Maria Gijselhart, geboren op 27-10-1879 in Rotterdam Volgt VI-e.
10 Josephina Maria Antonia Gijselhart, geboren op 22-04-1881 in s-Hertogenbosch. Josephina Maria Antonia is overleden op 21-02-1882 in s-Hertogenbosch, 9 maanden oud.
Notitie bij Josephina Maria Antonia: Bij de geboorte van Josephina Maria Antonia woonden haar ouders in de Tolbrugstraat 173
11 Antonius Franciscus Josephus Gijselhart, geboren op 09-06-1883 in s-Hertogenbosch. Antonius Franciscus Josephus is overleden op 21-01-1885 in s-Hertogenbosch, 1 jaar oud.
12 Johanna Jacoba Mathea Maria Gijselhart, geboren op 21-06-1886 in s-Hertogenbosch Volgt VI-f.
13 Ludovina Joanna Gerardina Maria Gijselhart, geboren op 16-04-1888 in s-Hertogenbosch. Ludovina Joanna Gerardina Maria is overleden op 08-08-1888 in s-Hertogenbosch, 3 maanden oud.


V-b Joanna Maria Gijselhart is geboren op 06-01-1842 in s-Hertogenbosch, dochter van Joannes Antonius Ghijselhart en Francina van de Laak. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-01-1842. Joanna Maria is overleden op 09-04-1918 in Tilburg, 76 jaar oud. Joanna Maria trouwde, 26 jaar oud, op 15-02-1868 in s-Hertogenbosch met Jacobus Johannes Peters, 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk: Jacobus Johannes woonde tijdens het aangaan van zijn huwelijk in Boxtel en daarvoor te Breda zoals op de huwelijksakte staat vermeld. De huwelijksgetuigen waren: Josephus Wilhelmus Hoppenbrouwer, Paulus Gijsbertus Govers (meester-loodgieter), Albertus van der Donk (kantoorbediende) en Johannes Tervooren (tapper). De aanbrengers van het overlijden van Joanna Maria waren: Joannes Antonius Peeters (bankwerker,zoon) en Antonius Mols (kleermaker)
Jacobus Johannes is geboren op 04-11-1839 in Doesburg, zoon van Michiel Theodorus Albertus Peters en Bartjen Vleming. Jacobus Johannes is overleden vr 09-04-1918, ten hoogste 78 jaar oud.
Beroep:

 

 

magazijnknecht Staatsspoorwegen

 

 


V-c Antonetta Maria Carolina Gijselhart is geboren op 07-02-1845 in s-Hertogenbosch, dochter van Joannes Antonius Ghijselhart en Francina van de Laak. Antonetta Maria Carolina is overleden op 28-05-1900 in s-Hertogenbosch, 55 jaar oud. Antonetta Maria Carolina trouwde, 23 jaar oud, op 23-05-1868 in s-Hertogenbosch met Johannes van der Vliet, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk: Getuigen bij de geboorteaangifte van Antonetta waren: Johannes Vesters (oom) en Stephanus Kieviets (graankoper). De aanbrengers van haar overlijden waren: Wilhelmus Martinus Steves (aanspreker) en Petrus Johannes Spermons (kuiper). De huwelijksgetuigen waren: Cornelis van Vliet(oom-bruidegom), Nicolaas Schimmel (kleermaker), Arnold van den Donk (kantoorbediende), Ludovicus de Houge (ontvanger marktgelden). Zij verhuizen naar Tilburg en krijgen in 23 jaar tijd 16 kinderen. Wanneer Antonetta overlijdt (toch te s-Hertogenbosch) is haar jongste dochter nog maar 9 jaar oud.
Johannes is geboren op 10-09-1845 in s-Hertogenbosch, zoon van Theodorus van Vliet en Albertina van Rooij. Johannes is overleden op 16-10-1912 in s-Hertogenbosch, 67 jaar oud.
Beroep:

 

 

kleedermaker

 

 


V-d Johannes Baptist Gijselhart is geboren op 04-11-1849 in s-Hertogenbosch, zoon van Joannes Antonius Ghijselhart en Francina van de Laak. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-11-1849. Johannes Baptist is overleden op 01-12-1921 in Tilburg, 72 jaar oud.
Beroep:

 

 

ketelmaker Ned. Spoorwegen

 

 

Johannes Baptist trouwde, 28 jaar oud, op 25-02-1878 in Tilburg met Maria Clara van Beers, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk: De getuigen bij de geboorteaangifte van Johannes Baptist waren: Johannes Kuipers (bezorger van dagbladen) en Johannes Ploegmakers (smid). Johannes Bapstist was ketelmaker van beroep en het wordt eentonig maar ook Maria was al 7 maanden in verwachting toen zij trouwden. Johannes was ridder in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn langdurig dienstverband bij de Staatsspoorwegen en gouden jubilaris van de H.Familie. De getuigen bij het huwelijk waren Paulus Gijsbertus Gijselhart (timmerman-broer bruidegom), Jacobus Johannes Peeters fabriekswerker-schoonbroer bruidegom) Willibrordus van Beers (houtzager-broer bruid en Hendrikus van Beers (houtzager-broer bruid. Getuigen bij de geboorte van Maria Clara waren: Willibrordus Pistorius (timmerman) en Cornelis van Iersel (beroep onbekend) De aanbrengers vanhet overlijden van Maria Clara waren: Johannes Antonius Gijselhart (bankwerker-zoon) en Franciscus Gijselhart (handvormer-zoon). Opmerkelijk is dat in deze tak van de familie de aanbrengers, de kinderen van de overledene zijn. Op eerdere aktes waren het alleen al dan niet familie-gebonden personen
Maria Clara is geboren op 05-12-1854 in Tilburg, dochter van Cornelis van Beers en Maria Catharina van Hoof. Maria Clara is overleden op 07-11-1926 in Tilburg, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-11-1926.

Kinderen van Johannes Baptist en Maria Clara:

1 Joannes Antonius Gijselhart, geboren op 23-04-1878 in Tilburg Volgt VI-g.
2 Cornelius Jan Baptist Gijselhart, geboren op 17-07-1880 in Tilburg Volgt VI-h.
3 Franciscus Josephus Gijselhart, geboren op 01-09-1882 in Tilburg Volgt VI-i.
4 Paulus Gijsbertus Maria Gijselhart, geboren op 09-11-1883 in Tilburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-11-1883. Paulus Gijsbertus Maria is overleden op 08-12-1884 in Tilburg, 1 jaar oud.
5 Alphonsus Josephus Maria Gijselhart, geboren op 16-11-1885 in Tilburg Volgt VI-j.
6 Maria Catharina Gijselhart, geboren op 29-12-1886 in Tilburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-12-1886. Maria Catharina is overleden op 27-10-1968 in Tilburg, 81 jaar oud.
Beroep:

 

 

huishoudster pastorie

 

 

7 Antonius Franciscus Josephus Gijselhart, geboren op 01-08-1888 in Tilburg Volgt VI-k.
8 Nicolasina Maria Catharina Gijselhart, geboren op 09-11-1889 in Tilburg. Nicolasina Maria Catharina is overleden op 21-09-1962 in Tilburg, 72 jaar oud.
9 Catharina Antonetta Josephina Gijselhart, geboren op 08-03-1891 in Tilburg. Catharina Antonetta Josephina is overleden op 29-09-1892 in Tilburg, 1 jaar oud.
Notitie bij Catharina Antonetta Josephina: De getuigen bij de geboorte-aangifte waren: Josephus Looijmans (fabriekswerker) en Johannes Cornelius Kruijssen (fabriekswerker). Zij zijn ook met de vader de aanbrengers van het overlijden
10 Henrica Joanna Maria Gijselhart, geboren op 28-07-1892 in Tilburg. Henrica Joanna Maria is overleden op 24-11-1973 in Utrecht, 81 jaar oud.
Beroep:

 

 

dienstbode

 

 

11 Josephus Willibrordus Gijselhart, geboren op 25-11-1893 in Tilburg Volgt VI-l.
12 Elisabeth Johanna Maria Gijselhart, geboren op 13-04-1895 in Tilburg. Elisabeth Johanna Maria is overleden op 28-11-1952 in Vught, 57 jaar oud.
Notitie bij Elisabeth Johanna Maria: Volgens de officiele persoonskaart is zij overleden te Vught en volgens het bidprentje te Tilburg op persoonskaart heet zij Elisabeth Joanna Maria ipv Elisabeth Johanna Maria
Beroep:

 

 

dienstbode

 

 

13 Maria Theresia Agnes Gijselhart, geboren op 09-01-1900 in Tilburg Volgt VI-m.


V-e Paulus Gijsbertus Gijselhart is geboren op 02-04-1854 in s-Hertogenbosch, zoon van Joannes Antonius Ghijselhart en Francina van de Laak. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-04-1852. Paulus Gijsbertus is overleden op 05-05-1931 in Tilburg, 77 jaar oud.
Beroep:

 

 

timmerman

 

 

Paulus Gijsbertus trouwde, 24 jaar oud, op 16-05-1878 in s-Hertogenbosch met Maria Wilhelmina Janssens, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk: De getuigen bij de geboorteaangifte van Paulus Gijsbertus waren: Paulus Gijsbertus Govers (meester-loodgieter) en Gerardus Jacques Govers (timmermansknecht). De huwelijksgetuigen waren: Johannes Gijselhart( ketelmaker broer) Jacobus Johannes Peeters (magazijnhouder-schoonbroer) Petrus van den Pas (wever-neef) en Johannes Geerts (wever). De aanbrengers van het overlijden van Paulus Gijsbertus waren: Antonius Brokken (koperslager) en Johannes van den Boer (koopman). Paulus Gijsbertus woonde in de Prinses Sophiastraat Wijk Oerle. Van Paulus Gijsbertus is verder niets bekend dan alleen de gegevens hierboven
Maria Wilhelmina is geboren op 16-12-1856 in Berkel, dochter van Cornelis Janssens en Jacoba Wilhelmina Gerritsen. Maria Wilhelmina is overleden op 04-03-1931 in Tilburg, 74 jaar oud.

Kinderen van Paulus Gijsbertus en Maria Wilhelmina:

1 Joanna Maria Gijselhart, geboren op 14-02-1879 in Tilburg. Joanna Maria is overleden op 14-02-1879 in Tilburg, 0 dagen oud.
Notitie bij Joanna Maria: Volgens de akte van aangifte van overlijden is zij slechts 7 uren in leven gebleven
2 Jacoba Maria Gijselhart, geboren op 12-05-1880 in Tilburg Volgt VI-n.
3 Maria Josephus Antonius Gijselhart, geboren op 09-06-1882 in Tilburg. Maria Josephus Antonius is overleden op 15-02-1891 in Tilburg, 8 jaar oud.
4 Charles Joannes Cornelius Gijselhart, geboren op 13-10-1884 in Tilburg Volgt VI-o.
5 Francesca Catharina Maria Gijselhart, geboren op 18-01-1886 in Tilburg. Francesca Catharina Maria is overleden op 21-06-1886 in Tilburg, 5 maanden oud.
6 Joanna Maria Gijselhart, geboren op 05-05-1887 in Tilburg Volgt VI-p.
7 Henricus Maria Franciscus Gijselhart, geboren op 05-12-1888 in Tilburg Volgt VI-q.
8 Louise Wilhelmina Maria Gijselhart, geboren op 02-08-1890 in Tilburg Volgt VI-r.
9 Antonius Johannes Gijselhart, geboren op 17-02-1892 in Tilburg Volgt VI-s.
10 Paulus Josephus Maria Gijselhart, geboren op 17-02-1894 in Tilburg Volgt VI-t.
11 Maria Jacoba Gijselhart, geboren op 29-05-1895 in Tilburg Volgt VI-u.
12 Johannes Antonius Maria Gijselhart, geboren op 31-12-1896 in Tilburg. Johannes Antonius Maria is overleden op 26-08-1898 in Tilburg, 1 jaar oud.
13 Cornelis Johannes Gijselhart, geboren op 30-05-1898 in Tilburg. Cornelis Johannes is overleden op 23-11-1918 in Tilburg, 20 jaar oud.
Notitie bij Cornelis Johannes: Cornelis Johannes wordt veroordeelt voor het stelen van een kistje sigaren uit de winkel van Joh. Wouters te Breda. Bij de laatste verklaringsopmaak zegt hij Cornelis het wel gedaan te hebben, maar in samenwerking met medeplichtigen en daarna het kistje op het hek van de tegenoverliggende winkel gezet te hebben om tot verdeling te komen met de andere medeplichtigen. J. Timmermans heeft daar het kistje afgenomen, om het aan winkelier Joh. Wouters terug te geven. Cornelis wordt veroordeeld tot een geldboete van f. 8,00 omgezet tot zes dagen hechtenis als niet betaald kan worden. Hij wordt vrijgesproken van alleen de eigenlijke diefstal gepleegd te hebben omdat dit niet geheel bewezen kan worden Medeplichtigen worden ook vrijgesproken omdat het kistje met sigaren is terug gegeven (Arrondisments Rechtbank Inv.no. 473 rolno. 1171 aanvraagno. 116.01.02)
14 Johannes Antonius Maria Gijselhart, geboren op 20-07-1899 in Tilburg. Johannes Antonius Maria is overleden op 24-09-1899 in Tilburg, 2 maanden oud.


V-f Elisabeth Johanna Maria Gijselhart is geboren op 24-05-1857 in s-Hertogenbosch, dochter van Joannes Antonius Ghijselhart en Francina van de Laak. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-05-1857. Elisabeth Johanna Maria trouwde, 20 jaar oud, op 23-05-1878 in Tilburg met Antonius Cornelis Beeris, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk: De getuigen bij de geboorteaangifte van Elisabeth waren: Antonius Pretat (hoofdcommies stadsbelastingen) en Jacobus van der Heijden (commies). Haar vader is op dat moment commies der stadsbelastingen vandaar de twee collegas als getuigen, hij woont inmiddels aan de Kanaaldijk wijk D nr 265. De huwelijksgetuigen waren: Joannis Beeris (fabrieksarbeider, broer bruidegom) Simon van Mereed (timmerman), Johannes Baptist Gijselhart (ketelmaker, broer bruid) en Paulus Gijselhart (timmerman, broer bruid). Waar zij met haar gezin gebleven is, is niet bekend
Antonius Cornelis is geboren op 26-09-1851 in Tilburg, zoon van Franciscus Gerardus Beeris en Johanna Kolen (Kolenbrander).
Beroep:

 

 

timmerman

 

 


V-g Joannes Antonius Gijselhart is geboren op 26-02-1860 in s-Hertogenbosch, zoon van Joannes Antonius Ghijselhart en Francina van de Laak. Joannes Antonius is overleden op 22-02-1941 in Tilburg, 80 jaar oud.
Beroep:

 

 

bankwerker Ned. Spoorwegen

 

 

Joannes Antonius:
(
1) trouwde, 26 jaar oud, op 09-07-1886 in Tilburg met Maria Catharina van Wijk, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk: De getuigen bij de geboorteaangifte van Joannes Antonius waren Antonius Schrijver (commies) en Petrus Franciscus van der Meulen (commies). Opgemerkt moet worden dat bij de geboorte van Joannes Antonius zijn vader al reeds 52 jaar oud is en zijn moeder Francina al 44 jaar.
Maria Catharina is geboren op 18-01-1862 in s-Hertogenbosch, dochter van Pieter van Wijk. Maria Catharina is overleden op 08-05-1916 in Tilburg, 54 jaar oud.
(2) trouwde, 58 jaar oud, op 17-08-1918 in Tilburg met Elisabeth Best, 49 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk: Johannes Antonius was smid-bankwerker van zijn beroep. Bij zijn tweede huwelijk met Elisabeth brengt zij haar dochter Magdalena mee uit haar vorig huwelijk. Al de kinderen van Antonius zijn dan al vertrokken. Opvallend is wel dat gebeurd enkele maanden voor dat hun vader opnieuw trouwt. Zij zijn in 1870 in Tilburg gaan wonen met de kinderen Johannes Baptist, Paulus Gijsbertus en Elisabeth. Zoon Johannes Antonius is daar pas op 5-3-1872 bij gekomen, hij woonde daar voor in Boxtel. Waarom deze Johannes uit Boxtel op 12 jarige leeftijd pas bij hen komt is niet duidelijk. Johannes Antonius woonde vervolgens in de Nijverstraat 159 en in 1920 in de Lovensestraat 172 Op 7-7-1939 zijn Johannes Antonius ingetrokken in het bejaardenhuis in de Lange Nieuwstraat 200
Elisabeth is geboren op 02-10-1868 in Koog aan de Zaan, dochter van Hendrik Best en Maria Breugeling. Elisabeth is overleden op 11-11-1940 in Tilburg, 72 jaar oud.

Kinderen van Joannes Antonius en Maria Catharina:

1 Joannes Antonius Petrus Gijselhart, geboren op 30-04-1887 in Tilburg Volgt VI-v.
2 Maria Josephina Jacoba Gijselhart, geboren op 16-04-1888 in Tilburg Volgt VI-w.
3 Anna Maria Magdalena Gijselhart, geboren op 19-09-1889 in Tilburg Volgt VI-x.
4 Petrus Joannes Gijselhart, geboren op 12-01-1892 in Tilburg Volgt VI-y.
5 Antonius Josephus Gijselhart, geboren op 16-10-1894 in Tilburg. Antonius Josephus is overleden op 05-07-1909 in Tilburg, 14 jaar oud.
6 Josephina Maria Catharina Gijselhart, geboren op 29-03-1898 in Tilburg Volgt VI-z.
7 Elisabeth Maria Gijselhart, geboren op 05-11-1900 in Tilburg Volgt VI-aa.VI-a Johanna Maria Antonia Gijselhart is geboren op 08-12-1866 in s-Hertogenbosch, dochter van Henricus Franciscus Gijselhart en Joanna van de Goor. Johanna Maria Antonia is overleden op 04-11-1944 in Schiedam, 77 jaar oud. Johanna Maria Antonia trouwde, 26 jaar oud, op 18-09-1893 in Rotterdam met Johannes Dominicus Arnoldus Stroucken, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk: De getuigen bij de geboorte van Johanna Maria Antonia waren de vader en Antonius Smits lijstenmaker. Bij de geboorte van Johanna Maria Antonia woonde haar moeder Johanna op de Hofstad wijk 6 nr 168. Het huwelijk van Johanna Maria Antonia staat ook vermeld te s-Hertogenbosch op 10 oktober 1893
Johannes Dominicus Arnoldus is geboren op 30-08-1871 in s-Hertogenbosch, zoon van Jacobus Stroucken en Maria Louise de Bruijn. Johannes Dominicus Arnoldus is overleden op 12-08-1942 in Rotterdam, 70 jaar oud.
Beroep:

 

 

huisschilder

 

 


VI-b Hendricus Johannes Gijselhart is geboren op 15-12-1868 in Zevenbergen, zoon van Henricus Franciscus Gijselhart en Joanna van de Goor. Hendricus Johannes is overleden op 17-01-1953 in Delft, 84 jaar oud. Hij is begraven op 21-01-1953 te Delft.
Beroep:

 

 

sigarenmaker

 

 

Hendricus Johannes:
(
1) trouwde, 26 jaar oud, op 24-05-1895 in s-Hertogenbosch met Wilhelmina Verhoeven, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk: Hendricus Johannes is als oudste zoon geboren te Zevenbergen uit het huwelijk van Henricus Franciscus en Joanna van de Goor (alwaar zijn vader toen het beroep van veldwachter uitoefende) Het beroep van Henricus Johannes was sigarenmaker. Dit beroep kwam in het begin van deze eeuw veel voor. Hij was politiek erg geinteresseerd in de arbeidersbeweging en kwam daardoor in moeilijkheden met zijn toenmalige baas in s-Hertogenbosch. Hij moest van zijn baas het Rooms-Katholieke Pasen vieren (maar dat weigerde hij omdat hij niet gelovig was) en kreeg zijn ontslag, daarna is hij op "valse papieren" op 12 juni 1914 naar Delft uitgeweken. Hendricus Johannes begon daar als sigarenmaker bij een kleine fabriek Draaier, gevestigd in de Peperstraat te Delft. Daar heeft hij ca een half jaar gewerkt, en is daarna gaan werken bij "Hille" een sigaren- en sigarettenfabriek aan de Crommelinlaan te Delft. Na 14 jaar daar gewerkt te hebben ging deze firma failliet mede door het gebruikvan de toenmalige "moderne" machines. Hierna heeft hij nog ca 3 maanden in Eindhoven bij de sigarenfabriek Karel I gewerkt, maar omdat zijn zoons (die toen ca 15 jaar oud waren) in Eindhoven geen werk konden vinden is hij daar weer weg gegaan. Daarna heeft hij te Wageningen gewerkt. Ook dit was van korte duur. Hij is tenslotte bij de sigarenfabriek De Edelachtbare in Leiden gaan werken en heeft dit volgehouden tot zijn 72e levensjaar. In Delft woonde hij met zijn gezin eerst op een hofje aan het Oosteinde nr. 198 en hij woonde later vanaf 1923 in de Stolbergstraat wijk Wippolder nr 7 tot aan zijn overlijden. Henricus was eerst getrouwd met Wilhelmina Verhoeven, maar zij overleed ca 4 weken na de geboorte van hun eerste kind in de kraamtijd. Zijn tweede vrouw Johanna Maria had ook geen erg gelukkige jeugd gehad. Haar moeder overleed toen zij 2 jaar oud was en Johanna Maria wordt dan ondergebracht bij boeren. Vanaf haar 4e levensjaar wordt zij dan door de "nonnen" in het klooster aan de Pettelaarsweg verder grootgebracht. Zij verblijft daar tot haar 21e jaar. Tijdens dit verblijf werkt zij ook nog mee aan het Mariakleed van Onze Lieve Vrouwe van s-Hertogenbosch welke thans in de Sint Jans kathedraal nog te bezichtigen is. Uit een eerdere relatie (geen huwelijk) had Johanna Maria een dochter: Maria Louise Kradolfer geboren te Amsterdam 16-6-1904 overl 12-10-1993 Delft tr Delft 30-6-1922 Andries Kroon geb 14-8-1899 s-Hertogenbosch overl Delft 6-2-1961. Johanna Maria brengt haar laatste levensjaren door in het klooster van het Sint Annagesticht aan de Oude Langendijk te Delft alwaar zij overlijdt. Hendricus Johannes overlijdt in de Stolbergstraat. Hendricus Johannes en Johanna Maria zorgen voor het "Delftse" nageslacht. Tot slot moet nog worden opgemerkt dat er nog een nichtje in het gezin wordt grootgebracht. Het is Wilhelmina Gijselhart geb. Rotterdam 22-10-1902 een dochter van Hendricus Johannes ongehuwde zuster Maria Josephina. Zij verblijft daar tot aan haar huwelijk in 1923. Men kan dus spreken van een zeer gemengd gezin!
Wilhelmina is geboren op 01-06-1870 in Veghel, dochter van Josephus Verhoeven en Petronella van Cleef. Wilhelmina is overleden op 14-01-1908 in s-Hertogenbosch, 37 jaar oud.
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 12-06-1908 in s-Hertogenbosch met Johanna Maria Kradolfer, 37 jaar oud. Johanna Maria is geboren op 03-04-1871 in s-Hertogenbosch, dochter van Jacob Kradolfer en Johanna van Teffelen. Johanna Maria is overleden op 17-11-1958 in Delft, 87 jaar oud. Zij is begraven op 21-11-1958 te Delft.

Kind van Hendricus Johannes en Wilhelmina:

3 Ludovicus Johannes (Loek) Gijselhart, geboren op 21-02-1913 in s-Hertogenbosch Volgt VII-d.


VI-c Johanna Maria Gijselhart is geboren op 31-12-1872 in Tilburg, dochter van Henricus Franciscus Gijselhart en Joanna van de Goor. Johanna Maria is overleden op 18-01-1939 in s-Hertogenbosch, 66 jaar oud. Johanna Maria trouwde, 22 jaar oud, op 19-10-1895 in s-Hertogenbosch met Lubordus Nicolaas Kleijne, 35 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk: Op een gezinskaart in het archief van s-Hertogenbosch staat vermeld (in de periode 1891-1893) dat Johanna Maria van beroep fabrieksarbeidster was. De getuigen bij het huwelijk waren: Petrus Franciscus Pieters koopman 33 jaar, Hendricus de Kleine machinist 36 jaar, Wilhelmus Netten koopman 54 jaar en Henricus Franciscus Gijselhart 27 jaar De derde getuige verklaarde niet te kunnen schrijven en dat voor een koopman!
Luborder vertrok 14-8-1880 naar Ned Indie en keerde op 15-7-1894 weer terug in Nederland

Lubordus Nicolaas is geboren op 20-09-1860 in s-Hertogenbosch, zoon van Johannes Lubordus Kleijne en Johanna Sophia Eiman. Lubordus Nicolaas is overleden op 21-02-1932 in s-Hertogenbosch, 71 jaar oud.
Beroep:

 

 

pakhuisknecht

 

 


VI-d Henrica Theresia Francisca Maria Gijselhart is geboren op 24-03-1875 in Antwerpen, dochter van Henricus Franciscus Gijselhart en Joanna van de Goor. Henrica Theresia Francisca Maria is overleden op 05-06-1949 in Rotterdam, 74 jaar oud. Zij is begraven op 09-06-1949 te Rotterdam. Henrica Theresia Francisca Maria trouwde, 22 jaar oud, op 17-07-1897 in s-Hertogenbosch met Gerrit Drenthen, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk: Voor de verandering werd Henrica Theresia Francisca weer eens in Antwerpen geboren waarschijnlijk omdat haar vader daar toen werkte
Gerrit is geboren op 11-11-1872 in s-Hertogenbosch.
Gerrit is overleden op 27-11-1937 in Rotterdam, 65 jaar oud.
Beroep:

 

 

binnenvaartschipper

 

 


VI-e Josephina Maria Gijselhart is geboren op 27-10-1879 in Rotterdam, dochter van Henricus Franciscus Gijselhart en Joanna van de Goor. Josephina Maria is overleden op 21-12-1940 in Rotterdam, 61 jaar oud. Josephina Maria trouwde, 26 jaar oud, op 09-05-1906 in Rotterdam met Jozef Lodewijk Janssen, 30 jaar oud. Jozef Lodewijk is geboren op 16-12-1875 in Aerschot Belgie, zoon van Adrianus Janssen en Aaltje de Haan. Jozef Lodewijk is overleden op 23-12-1952 in Rotterdam, 77 jaar oud.
Beroep:

 

 

stoker op de grote scheepvaart

 

 


Kind van Josephina Maria uit onbekende relatie:

1 Wilhelmina Gijselhart, geboren op 22-10-1902 in Rotterdam Volgt VII-f.


VI-f Johanna Jacoba Mathea Maria Gijselhart is geboren op 21-06-1886 in s-Hertogenbosch, dochter van Henricus Franciscus Gijselhart en Joanna van de Goor. Johanna Jacoba Mathea Maria is overleden op 23-05-1977 in Tilburg, 90 jaar oud.
Notitie bij Johanna Jacoba Mathea Maria: Zij verzorgde haar moeder Johanna van de Goor in haar laatste levensjaren.
Johanna Jacoba Mathea Maria trouwde, 23 jaar oud, op 05-02-1910 in s-Hertogenbosch met Lieuwe Lieuwes, 31 jaar oud. Lieuwe is geboren op 03-08-1878 in Delfshaven, zoon van Lieuwe Lieuwes en Cornelia Vonk. Lieuwe is overleden op 05-03-1959 in Tilburg, 80 jaar oud.
Beroep:

 

 

bankwerker/electricien Staatsspoorwegen

 

 


VI-g Joannes Antonius Gijselhart is geboren op 23-04-1878 in Tilburg, zoon van Johannes Baptist Gijselhart en Maria Clara van Beers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-04-1878. Joannes Antonius is overleden op 18-04-1940 in Tilburg, 61 jaar oud.
Beroep:

 

 

gasfitter

 

 

Joannes Antonius trouwde, 31 jaar oud, op 19-01-1910 in Tilburg met Cornelia de Kort, 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk: De getuigen bij de geboorteaangifte van Joannes Antonius waren: Willem Veermans (bakker) en Christiaan van Leeuwen (schoenmaker) De getuigen bij het huwelijk waren: Cornelis Jan Baptist Gijselhart 29 jaar, ketelmaker wonende te Rotterdam Franciscus Josephus Gijselhart 27 jaar, kopergieter, Petrus Hubertus de Kort 39 jaar, landbouwer en Cornelis de Kort 36 jaar bierbrouwersknecht, allen waren de broers van de bruidegom en de bruid
Cornelia is geboren op 09-02-1879 in Tilburg, dochter van Adriaan de Kort en Johanna Catharina van Gorp. Cornelia is overleden op 21-10-1951 in Tilburg, 72 jaar oud.

VI-h Cornelius Jan Baptist Gijselhart is geboren op 17-07-1880 in Tilburg, zoon van Johannes Baptist Gijselhart en Maria Clara van Beers. Beroep:

 

 

ketelmaker, bode ziekenfonds

 

 

Cornelius Jan Baptist trouwde, 30 jaar oud, op 27-07-1910 in Tilburg met Henriette Arnolda Smulders, 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk: Cornelius Jan Baptist is geboren te Tilburg. De getuigen bij de geboorteaangifte van Cornelius waren: Wilhelmus Veermans (bakker) en Paulus Gijsbertus Gijselhart (klerk-broer vader).
De getuigen bij de geboorteaangifte van Henriette waren: Fransciscus van Morees (schoenmaker) en Petrus Claessen (wever). De getuigen bij het huwelijkwaren: Johannes Antonius Gijselhart (gasfitter-broer) Franciscus Josephus Gijselhart (kopergieter-broer) Gerardus Josephus Smulders (koperslager broer bruid) en Ludovicus Josephus Smulders. De afkondigingvan het huwelijk is zowel in Tilburg als Rotterdam gebeurd, dit omdat Cornelius toen waarschijnlijk in Rotterdam werkte. Cornelius was dus van beroep ketelmaker, een beroep wat hij in verschillende steden beoefende. De reden hiervoor was dat als hij wist, dat hij ergens anders 1 cent per uur meer kon verdienen hij dan ook naar die baas trok. Vrouw en kinderen konden inpakken en maar volgen. Cornelius werkte en woonde dan ook in diverse steden, wat dus ook inhield dat de kinderen daar ook werden geboren. Hij heeft ook te Heerlen gewerkt maar uiteindelijk ging hij weer terug naar Tilburg werkte als ziekenfondsbode en waar hij ging wonen in de Akkerstraat

Henriette Arnolda is geboren op 04-05-1881 in Tilburg, dochter van Gerardus Smulders en Johanna Maria Martina van Iersel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-05-1881. Henriette Arnolda is overleden op 13-05-1970 in Tilburg, 89 jaar oud.
Beroep:

 

 

naaister

 

 

 


VI-i Franciscus Josephus Gijselhart is geboren op 01-09-1882 in Tilburg, zoon van Johannes Baptist Gijselhart en Maria Clara van Beers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-09-1882. Franciscus Josephus is overleden op 21-09-1971 in Tilburg, 89 jaar oud.
Beroep:

 

 

kopergieter Ned.Spoorwegen

 

 

Franciscus Josephus trouwde, 23 jaar oud, op 08-08-1906 in Tilburg met Christina Catharina van den Broek, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk: De getuigen bij de geboorteaangifte van Franciscus waren: Paulus Gijsbertus (timmerman-broer, bij de vorige aangifte was hij nog klerk) en Jacobus Henricus Melis (fabriekswerker). De huwelijksgetuigen waren: Johannes Antonius Gijselhart (koperslager-broer) Paulus Gijsbertus Gijselhart (timmerman-broer) Dirk Hermans Jansen (bankwerker) en Johannes Gebers (metselaar).
Christina Catharina is geboren op 07-05-1884 in Tilburg, dochter van Wilhelmus van de Broek en Johanna Maria Creemers. Christina Catharina is overleden op 15-03-1971 in Tilburg, 86 jaar oud.
Beroep:

 

 

naaister

 

 VI-j Alphonsus Josephus Maria Gijselhart is geboren op 16-11-1885 in Tilburg, zoon van Johannes Baptist Gijselhart en Maria Clara van Beers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-11-1885. Alphonsus Josephus Maria is overleden op 13-06-1960 in Tilburg, 74 jaar oud.
Beroep:

 

 

ketelmaker

 

 

Alphonsus Josephus Maria trouwde, 26 jaar oud, op 24-01-1912 in Tilburg met Cornelia Konings, 31 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk: Het gezin woonde in de Korenbloemstraat
Cornelia is geboren op 13-11-1880 in Tilburg, dochter van Hendrikus Konings en Maria Catharina Gulichx. Cornelia is overleden op 19-04-1946 in Tilburg, 65 jaar oud.

VI-k Antonius Franciscus Josephus Gijselhart is geboren op 01-08-1888 in Tilburg, zoon van Johannes Baptist Gijselhart en Maria Clara van Beers. Beroep:

 

 

wagenmaker Ned. Spoorwegen

 

 

Antonius Franciscus Josephus trouwde, 28 jaar oud, op 31-07-1917 in Tilburg met Jacoba Broeders, 25 jaar oud. Jacoba is geboren op 27-12-1891 in Berkel-Enschot-Heukelom, dochter van Johannes Broeders en Pietronella van der Laak.


VI-l Josephus Willibrordus Gijselhart is geboren op 25-11-1893 in Tilburg, zoon van Johannes Baptist Gijselhart en Maria Clara van Beers. Josephus Willibrordus is overleden op 02-05-1967 in Tilburg, 73 jaar oud. Hij is begraven op 06-05-1967 te Tilburg.
Beroep:

 

 

zadelmaker, stoffeerder, eig. winkel rookart.

 

 

Josephus Willibrordus trouwde, 24 jaar oud, op 05-06-1918 in Heusden met Maria Johanna Hexspoor, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk: Kort verslag van het procesverbaal voor de rechtbank van Breda: van Josephus Willibrordus Gijselhart omdat hij werd aangehouden met een niet genummerde en niet geregistreerde fiets met een bewijs van een andere fiets gemerkt "centrale 12" De verplichte rijkaart is dus vals; de daad was gepleegd op 5-9-1915 onder Gemeente Tilburg. Hij krijgt een geldboete van f. 7,00 eventueel te vervangen door hechtenis van 14 dagen voor de overtreding van de Wet op het Weggeld
(Vonnis Inv 247 rolnr 865 aanvraag 116.01.02 Arrondissements Rechtsbank Breda)

Maria Johanna is geboren op 04-07-1890 in Oudheusden, dochter van Adrianus Hexspoor en Johanna van Ooijen.


VI-m Maria Theresia Agnes Gijselhart is geboren op 09-01-1900 in Tilburg, dochter van Johannes Baptist Gijselhart en Maria Clara van Beers. Beroep:

 

 

dienstbode

 

 

Maria Theresia Agnes trouwde, 23 jaar oud, op 03-06-1923 in Tilburg met Martinus van den Dries, 26 jaar oud. Martinus is geboren op 27-06-1896 in Tilburg.


VI-n Jacoba Maria Gijselhart is geboren op 12-05-1880 in Tilburg, dochter van Paulus Gijsbertus Gijselhart en Maria Wilhelmina Janssens. Jacoba Maria trouwde, 24 jaar oud, op 09-11-1904 in Tilburg met Cornelis Josephus Pistorius, 22 jaar oud.
Cornelis Josephus is geboren op 13-10-1882 in Tilburg.
Beroep:

 

 

rijtuigschilder

 

 


VI-o Charles Joannes Cornelius Gijselhart is geboren op 13-10-1884 in Tilburg, zoon van Paulus Gijsbertus Gijselhart en Maria Wilhelmina Janssens. Charles Joannes Cornelius is overleden op 10-05-1940 in Tilburg, 55 jaar oud.
Notitie bij Charles Joannes Cornelius: Charles is in de oorlog op 10-5-1940 bij een luchtaanval om het leven gekomen
gekomen

Beroep:

 

 

wagenmaker

 

 

Charles Joannes Cornelius trouwde, 24 jaar oud, op 13-01-1909 in Tilburg met Maria Josephina Pistorius, 22 jaar oud. Maria Josephina is geboren op 08-08-1886 in Tilburg, dochter van Adriaan Pistorius en Adriana Engelina de Roij.

 

 

 

 

 

VI-p Joanna Maria Gijselhart is geboren op 05-05-1887 in Tilburg, dochter van Paulus Gijsbertus Gijselhart en Maria Wilhelmina Janssens. Joanna Joanna Maria trouwde, 33 jaar oud, op 16-11-1920 in Tilburg met Joannes Gerardus van den Boer, 33 jaar oud. Joannes Gerardus is geboren op 14-09-1887 in Tilburg, zoon van Peter Norbertus van den Boer en Johanna Maria van Roessel. Beroep:

 

 

brandstoffenhandelaar

 

 


VI-q Henricus Maria Franciscus Gijselhart is geboren op 05-12-1888 in Tilburg, zoon van Paulus Gijsbertus Gijselhart en Maria Wilhelmina Janssens.
Beroep:

 

 

smid-bankwerker

 

 

Henricus Maria Franciscus trouwde, 27 jaar oud, op 21-05-1916 in Woensel met Maria Goverdina van Liempd, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk: Henricus was smid-bankwerker en kom op 12-11-1912 terug naar Tilburg (waar hij daarvoor woonde is niet bekend (vermoedelijk was dit ook Woensel) om op 20 juli 1914 weer naar Woensel te vertrekken
Maria Goverdina is geboren op 19-08-1893 in Budel, dochter van Albertus van Liempd en Antonia Meeuwsen.

VI-r Louise Wilhelmina Maria Gijselhart is geboren op 02-08-1890 in Tilburg, dochter van Paulus Gijsbertus Gijselhart en Maria Wilhelmina Janssens. Louise Wilhelmina Maria trouwde, 26 jaar oud, op 05-06-1917 in Tilburg met Franciscus Petrus Johannes van Helfteren, 24 jaar oud. Franciscus Petrus Johannes is geboren op 10-06-1892 in Tilburg, zoon van Petrus Johannes van Helfteren en Petronella Maria Brocken.

VI-s Antonius Johannes Gijselhart is geboren op 17-02-1892 in Tilburg, zoon van Paulus Gijsbertus Gijselhart en Maria Wilhelmina Janssens. Beroep:

 

 

wagenmaker Ned.Spoorwegen

 

 

Antonius Johannes:
(
1) trouwde, 28 jaar oud, op 03-08-1920 in Tilburg met Dingena Antonetta Dankers, 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk: Antonius Johannes heeft tot 24-7-1935 met zijn gezin in Zuilen gewoond, hij komt dan terug naar Tilburg waar hij de in de Gasstraat nr 14 gaat wonen, hij is van beroep wagenmaker bij de Ned.Spoorwegen. Zijn eerste vrouw overlijdt in het kraambed, 2 dagen na het overlijden hun eerste kind die gelijk na de geboorte overleden is
Dingena Antonetta is geboren op 05-12-1889 in Tilburg. Dingena Antonetta is overleden op 27-03-1924 in Tilburg, 34 jaar oud.
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 09-12-1924 in Tilburg met Irma Sofie Muller, 22 jaar oud.


VI-t Paulus Josephus Maria Gijselhart is geboren op 17-02-1894 in Tilburg, zoon van Paulus Gijsbertus Gijselhart en Maria Wilhelmina Janssens. Paulus Josephus Maria is overleden op 05-01-1944 in Tilburg, 49 jaar oud.
Beroep:

 

 

makelaar in onroerende goederen

 

 

Paulus Josephus Maria trouwde, 30 jaar oud, op 20-01-1925 in Tilburg met Henrietta Francisca van Heel, 22 jaar oud. Henrietta Francisca is geboren op 15-12-1902 in Tilburg.

VI-u Maria Jacoba Gijselhart is geboren op 29-05-1895 in Tilburg, dochter van Paulus Gijsbertus Gijselhart en Maria Wilhelmina Janssens. Maria Jacoba trouwde, 24 jaar oud, op 10-05-1920 in Tilburg met Adrianus Vos, 22 jaar oud. Adrianus is geboren op 05-07-1897 in Alem, Maren en Kessel, zoon van Nicolaas Vos en Catharina Baijens.

VI-v Joannes Antonius Petrus Gijselhart is geboren op 30-04-1887 in Tilburg, zoon van Joannes Antonius Gijselhart en Maria Catharina van Wijk. Beroep:

 

 

metaaldraaier Ned.Spoorwegen

 

 

Joannes Antonius Petrus trouwde, 23 jaar oud, op 17-08-1910 in Tilburg met Johanna Cornelia van Opstal, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk: Johannes Antonius Petrus was ook nog koperdraaier van zijn beroep en woonde nog op verschillende adressen. Zijn huwelijk is ook een "moetje" en des te opvallender is het dan ook dat het tweede kind pas 15 jaar later wordt geboren
Johanna Cornelia is geboren op 31-12-1886 in Tilburg, dochter van Laurens van Opstal en Regina van Esch.

VI-w Maria Josephina Jacoba Gijselhart is geboren op 16-04-1888 in Tilburg, dochter van Joannes Antonius Gijselhart en Maria Catharina van Wijk.. Maria Josephina Jacoba trouwde, 30 jaar oud, op 12-06-1918 in Tilburg met Adrianus Wouterus van Loon, 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk: Maria en Adrianus woonden eerste in de Klaverstraat 13 en daarna in de Akkerstr 134 en weer later in de Klaverstraat 111. Maria is eerst volgens een gezinskaart van haar vader naar Den Haag verhuisd maar toch weer teruggekeerd naar Tilburg
Adrianus Wouterus is geboren op 26-12-1889 in Tilburg, zoon van Willebrordus van Loon en Catharina Johanna Maria van Heuven. Beroep:

 

 

aannemer van bouwwerken

 

 


VI-x Anna Maria Magdalena Gijselhart is geboren op 19-09-1889 in Tilburg, dochter van Joannes Antonius Gijselhart en Maria Catharina van Wijk. Anna Maria Magdalena trouwde, 30 jaar oud, op 22-10-1919 in s-Gravenhage met Johannes Martinus Paauw, 24 jaar oud.
Johannes Martinus is geboren op 11-11-1894 in Herpt en Bern nu Heusden, zoon van Jacobus Paauw en Helena Klomp. Beroep:

 

 

schoenhersteller in schoenenzaak

 

 


VI-y Petrus Joannes Gijselhart is geboren op 12-01-1892 in Tilburg, zoon van Joannes Antonius Gijselhart en Maria Catharina van Wijk. Beroep:

 

 

locomotief-bankwerker NS

 

 

Petrus Joannes:
(
1) trouwde, 28 jaar oud, op 12-05-1920 in s-Gravenhage met Christina Elisabeth Wilhelmina Teunisse, 29 jaar oud. Christina Elisabeth Wilhelmina is geboren op 29-03-1891 in s-Gravenhage. Christina Elisabeth Wilhelmina is overleden op 25-08-1930 in Tilburg, 39 jaar oud.
(2) trouwde, met Anna Noelmans, 25 jaar oud. Anna is geboren op 19-12-1905 in Vivegnis Belgie, dochter van Lambert Noelmans en Maria Agnes Haenen.

VI-z Josephina Maria Catharina Gijselhart is geboren op 29-03-1898 in Tilburg, dochter van Joannes Antonius Gijselhart en Maria Catharina van Wijk. Josephina Maria Catharina trouwde, 18 jaar oud, op 02-07-1916 in Tilburg met Franciscus Cornelis Hutten, 31 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 02-07-1916 in Tilburg.
Franciscus Cornelis is geboren op 29-04-1885 in Tilburg.

VI-aa Elisabeth Maria Gijselhart is geboren op 05-11-1900 in Tilburg, dochter van Joannes Antonius Gijselhart en Maria Catharina van Wijk..


VII-d Ludovicus Johannes (Loek) Gijselhart is geboren op 21-02-1913 in s-Hertogenbosch, zoon van Hendricus Johannes Gijselhart en Johanna Maria Kradolfer. Ludovicus Johannes (Loek) is overleden op 16-08-2001 in Delft, 88 jaar oud. Hij is gecremeerd op 21-08-2001 te Rijswijk.
Beroepen:

 

 

machinaal houtbewerker

 

 

 

 

magazijnmedewerker Mobil Chemie te Delft

 

 

Ludovicus Johannes (Loek) trouwde, 26 jaar oud, op 17-11-1939 in Delft met Georgina Frederika Schilling, 22 jaar oud, nadat zij op 02-11-1939 in Delft in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk: De getuigen bij de geboorteaangifte van Ludovicus waren: Franciscus Ziegenhart (arbeider) en Lambertus Bodde (arbeider). Hij werd geboren aan het Snijdersplein nr 10 om 22.15 uur. De ondertrouw en de huwelijksafkondiging vonden plaats in het stadhuis te Delft resp. 2 en 4 november 1939. De getuigen bij het huwelijk waren: Andries Kroon en Clasina Schilling. De ouders van de bruidegom waren aanwezig en gaven met de vader toestemming tot dit huwelijk. De moeder van de bruid was al reeds overleden. Vanaf zijn 10e jaar heeft Ludovicus Johannes in de wijk de Wippolder te Delft gewoond, eerst in de van Stolbergstraat en later na zijn huwelijk aan de Nassaulaan (dit was eerst nr 105) en later bij omnummering werd dit 159 en Georgina heeft haar eerste levensjaren doorgebracht aan de Buitenwatersloot en vanaf 1929 tot aan haar huwelijk in de Jan de Witstraat. Ludovicus Johannes is voor een groot gedeelte van zijn leven werkzaam geweest in de houtindustrie als machinaal houtbewerken. Op ongeveer 50 jarige leeftijd ging hij werken bij de verffabriek Mobil Chemie te Delft als magazijnmedewerker, dit beroep heeft hij tot zijn pensioen gehad. Ook heeft hij vele uren versleten met liefdadigheidswerk bij het Rode Kruis alwaar hij zon 25 jaar lid van was en niet te vergeten het voetballen en later coachwerk bij de voetbalvereniging Full Speed in Delft. Een van zijn grote hobbies was schilderen en tekenen en hij heeft al vele stukken voor de familie gemaakt. In maart 1999 is hij verhuisd naar het bejaardencentrum Abtswoude aan de Aart van der Leeuwlaan, alwaar hij na een ziekbed van 1 maand is overleden
Georgina Frederika is geboren op 09-02-1917 in Delft, dochter van Georg Marie Schilling en Hermina Ursule Johanna Sueringh. Georgina Frederika is overleden op 12-12-1991 in Delft, 74 jaar oud. Zij is gecremeerd op 17-12-1991 te Rijswijk.

Kinderen van Ludovicus Johannes (Loek) en Georgina Frederika:

1 Ludovicus Johannes (Loek) Gijselhart, geboren op 30-06-1941 in Delft Volgt VIII-e.
2 Georgina Frederika Gijselhart, geboren op 30-09-1946 in Delft Volgt VIII-f.


VII-f Wilhelmina Gijselhart is geboren op 22-10-1902 in Rotterdam, dochter van Josephina Maria Gijselhart. Wilhelmina is overleden op 10-10-1962 in Delft, 59 jaar oud. Wilhelmina:
(
1) trouwde, 21 jaar oud, op 07-12-1923 in Delft met Lodewijk Kiesenberg, 21 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 24-03-1928 (Scheiding). Lodewijk is geboren op 22-08-1902 in Rijswijk, zoon van Karel Frederik Kiesenberg en Elisabeth Kohler

 

chauffeur

 

 


(2) trouwde, 26 jaar oud, op 06-02-1929 in Delft met Johan Wilhelm Schepen, 33 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk: Wilhelmina werd grootgebracht in Delft in het gezin van haar oom Hendricus Johannes en Johanna Maria Kradolfer
Johan Wilhelm is geboren op 09-10-1895 in Rotterdam, zoon van Dirk Schepen en Macheltje Meuldijk. Johan Wilhelm is overleden op 23-04-1978 in Delft, 82 jaar oud.
Notitie bij Johan Wilhelm: hij was eerst gehuwd Delft 19-12-1919 met Angenita Theodora Margaretha Maria Post geb. Delft 18-2-1902 en wettelijk gescheiden 21-11-1924 BS Delft
Beroep:

 

 

werkman

 

 


VIII-e Ludovicus Johannes (Loek) Gijselhart is geboren op 30-06-1941 in Delft, zoon van Ludovicus Johannes (Loek) Gijselhart en Georgina Frederika Schilling.
Beroep:

 

 

onderhoudsmonteur

 

 

Ludovicus Johannes (Loek) trouwde, 24 jaar oud, op 06-08-1965 in Uden met Joanna Cornelia Maria Geurden, 24 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 06-08-1965 in Uden. Bij het burgerlijk huwelijk van Ludovicus Johannes (Loek) en Joanna Cornelia Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes van Dieten en Theodorus Geurden. Bij het kerkelijk huwelijk van Ludovicus Johannes (Loek) en Joanna Cornelia Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus Geurden en Georgina Frederika Gijselhart (geb. 1946). Joanna Cornelia Maria is geboren op 20-07-1941 in Uden, dochter van Henricus Geurden en Johanna Francisca van Dijk.

Kinderen van Ludovicus Johannes (Loek) en Joanna Cornelia Maria:

1 Johanna Georgina Gijselhart, geboren op 10-08-1966 in Uden Volgt IX-d.
2 Andreas Ludovicus Henricus Gijselhart, geboren op 30-03-1970 in Uden Volgt IX-e.


VIII-f Georgina Frederika Gijselhart is geboren op 30-09-1946 in Delft, dochter van Ludovicus Johannes (Loek) Gijselhart en Georgina Frederika Schilling. Georgina Frederika trouwde, 38 jaar oud, op 31-05-1985 in Delft met Cornelis Jacobus Johannes van Adrichem, 33 jaar oud, nadat zij op 07-05-1985 in Delft in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 31-05-1985 in Delft. Bij het burgerlijk huwelijk van Georgina Frederika en Cornelis Jacobus Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Arie van der Does, Johannes Franciscus van der Helm, Ludovicus Johannes (Loek) Gijselhart (geb. 1941) en Gijsbertus Maria van Adrichem (geb. 1951). Cornelis Jacobus Johannes is geboren op 28-08-1951 in Delft, zoon van Wilhelmus Adrianus van Adrichem en Alida Cornelia van Mil.
Beroep:

 

 

Manager Operations

 

 


Kind van Georgina Frederika en Cornelis Jacobus Johannes:

1 Norbert Cornelis George van Adrichem, geboren op 08-03-1989 in Delft. Hij is gedoopt op 11-06-1989 in Delft. Bij de doop van Norbert Cornelis George waren de volgende getuigen aanwezig: Gijsbertus Maria van Adrichem (geb. 1951) en Johanna Georgina Gijselhart (geb. 1966).


IX-d Johanna Georgina Gijselhart is geboren op 10-08-1966 in Uden, dochter van Ludovicus Johannes (Loek) Gijselhart en Joanna Cornelia Maria Geurden. Zij is gedoopt op 13-08-1966 in Uden. Bij de doop van Johanna Georgina waren de volgende getuigen aanwezig: Antoinette Geurden en Johannes Geurden. Johanna Georgina trouwde, 25 jaar oud, op 20-09-1991 in Uden met Antonius Martinus Maria van Tiel, 26 jaar oud, nadat zij op 23-11-1990 in Uden in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 20-09-1991 in Zeeland.
Notitie bij het huwelijk: De getuigen bij het huwelijk waren: Martinus van Tiel (broer-bruidegom) en Andreas Ludovicus Gijselhart (broer-bruid-chauffeur).
Antonius Martinus Maria is geboren op 08-05-1965 in Veghel, zoon van Johannes Martinus van Tiel en Maria Hendrica van Arts.

Kinderen van Johanna Georgina en Antonius Martinus Maria:

1 Sven van Tiel, geboren op 12-03-1998 in Zeeland Noord-Brabant.
2 Jorn van Tiel, geboren op 05-01-2000 in Zeeland NB.


IX-e Andreas Ludovicus Henricus Gijselhart is geboren op 30-03-1970 in Uden, zoon van Ludovicus Johannes (Loek) Gijselhart en Joanna Cornelia Maria Geurden. Hij is gedoopt op 04-04-1970 in Uden. Bij de doop van Andreas Ludovicus Henricus waren de volgende getuigen aanwezig: Maria van den Bungelaar en Martinus Geurden.
Beroep:

 

 

chauffeur

 

 

Andreas Ludovicus Henricus trouwde, 28 jaar oud, op 02-10-1998 in Uden met Marielle Vonk, 24 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 02-10-1998 in Uden. Marielle is geboren op 20-04-1974 in Uden, dochter van Petrus Vonk en Marianne Hoogaars.

Kinderen van Andreas Ludovicus Henricus en Marielle:

1 Luuk Ludovicus Petrus Gijselhart, geboren op 29-12-1999 in Veghel NB. Hij is gedoopt op 02-04-2000 in Uden.
2 Silke Martina Joanna Gijselhart, geboren op 14-02-2002 in Uden. Zij is gedoopt op 22-06-2002 in Uden.Gegenereerd met Aldfaer versie 3.4.1 op 02-01-2007 21:11