Parenteel van Jacob Dircxz van Dijck

I Jacob Dircxz van Dijck.
Notitie bij Jacob Dircxz: Welgeboren man, wonende in 1470/1471 in Ruiven, in 1473 op de Schie,leenman van Lek en Polanen

Kind van Jacob Dircxz uit onbekende relatie:

1 Dirck Jacobsz van Dijck Volgt II.


II Dirck Jacobsz van Dijck, zoon van Jacob Dircxz van Dijck. Dirck Jacobsz is overleden vr 04-06-1510.
Notitie bij overlijden van Dirck Jacobsz: (op deze datum wordt namelijk Pieter Dircxz bij dode van zijn vaderbeleend met 4 morgen land in Ruiven)
Dirck Jacobsz trouwde met Margriete NN.
Notitie bij Margriete: (wonende buiten de jurisdictie van Hof van Delft)

Kinderen van Dirck Jacobsz en Margriete:

1 Pieter Dircxz van Dijck, geboren omstreeks 1480. Pieter Dircxz is overleden vr 1567, ongeveer 87 jaar oud.
Notitie bij Pieter Dircxz: (sedert 4-6-1510 leenman van Lek en Polanen)
2 Anthonis Dircxz van Dijck, geboren omstreeks 1500 Volgt III.


III Anthonis Dircxz van Dijck is geboren omstreeks 1500, zoon van Dirck Jacobsz van Dijck en Margriete NN. Anthonis Dircxz is overleden vr 10-12-1554, ongeveer 54 jaar oud.
Notitie bij Anthonis Dircxz: Leenman van Hontshol
Anthonis Dircxz trouwde, ongeveer 20 jaar oud, vr 02-05-1520 met Alijt Corssendr van Vliet van der Woerd, ongeveer 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk: Een zuster van Alijt genaamd Baertgen Corssendr van Vliet van der Woerd trouwt 25-6-1527 te Delft met Adriaen Claesz van Adrichem. Dit was een belangrijke familie in Delft, vermoedelijk van wege deze belangrijkheid noemt een kleinzoon van Alijt t.w. Joris Dircx van Dijk zich dan ook van Dijk van Adrichem en zijn nageslacht voert tot op heden alleen de naam van Adrichem.

Uit Jaarboek CBG 1973 pag 214:
-----------------------------------------------------

ANTHONIS DIRCXZ koopt op 2 mei 1528 twee lenen, elk groot 4/12 morgen, gelegen in Naaldwijkerbroek van zijn zwager WILLEM CORSSEN VAN DER VLIET VAN DER WOERD.
Op 30 januari 1547 is hij peet bij de doop van een neefje van zijn vrouw, die meter was bij de doop van een nichtje te Delft (ARA Familiearchieven: Archief van Adrichem Inv nr 1 eigenhandige familie-aantekeningen van Adriaen Claesz (van Adrichem)

Alijt Corssendr is geboren omstreeks 1500, dochter van Kerstant (Cors) van Vliet van der Woerd en Machteld Meessendr van Dorp.
Notitie bij Alijt Corssendr: (ook Aelgten genoemd)

Kinderen van Anthonis Dircxz en Alijt Corssendr:

1 Willem Anthonisz van Dijck.
Notitie bij Willem Anthonisz: Woont in 1560 in Maasland
2 Cornelis Anthonisz van Dijck Volgt IV-a.
3 Jan Anthonisz van Dijck.
Notitie bij Jan Anthonisz: Woont in 1560 in Schipluiden, koopt in 1560 een leen van de hofstad Made groot 2 morgen, gelegen in Maasland en wordt hiermede beleen 17-4-1560, later is hij vermoedelijk in schulden geraakt, want dit leengoed werd volgens het leenregister vanwege zijn crediteur verkocht (Repetorium op de lenen van de Hofstad Made leen nr 10 Ons Voorgeslacht 1966 bl. 363 en Jaarboek CBG 1973 pag 215))
4 Machteld Anthonisdr van Dijck Volgt IV-b.
5 Aefken Anthonisdr van Dijck Volgt IV-c.
6 Margriet Anthonisdr van Dijck Volgt IV-d.
7 Maertghen Anthonisdr van Dijck Volgt IV-e.
8 Korstiaen Anthonisz van Dijck Volgt IV-f.
9 Dirck Anthonisz van Dijck, geboren omstreeks 1525 Volgt IV-g.


IV-a Cornelis Anthonisz van Dijck, zoon van Anthonis Dircxz van Dijck en Alijt Corssendr van Vliet van der Woerd.
Notitie bij Cornelis Anthonisz: woont in 1560 in Hodenpijl, mogelijk was hij de vader van Hendrick Cornelisz van Dijck brouwer in "de Haspel" te Delft getrouwd met Maria Aerntsdr van der Dussen (Jaarboek CBG 1973 bl. 215)
Beroep:

 

 

brouwer in de "Haspel"te Delft

 

 


Kind van Cornelis Anthonisz uit onbekende relatie:

1 Hendrik Cornelisz van Dijck Volgt V-a.


IV-b Machteld Anthonisdr van Dijck, dochter van Anthonis Dircxz van Dijck en Alijt Corssendr van Vliet van der Woerd.
Notitie bij Machteld Anthonisdr: (zij is doopgetuige bij een nichtje te Delft 23-4-1550 en woont daar als weduwe in 1560)
Machteld Anthonisdr trouwde vr 1550 met Claes Claesz Tou.
Notitie bij het huwelijk: Hun zoon ontving de complete naam van zijn moederlijke grootvader:Anthonis Claesz van Dijck. Hij werd verlijd met het Wateringse leen op 2-6-1561 (Jaarboek CBG 1973 pag 215)
Hij is een zoon van Claes Arentsz Tou en Katrijn NN.
Notitie bij Claes Claesz: Hij wordt beleend met een leen nr 224a van de Hofstad van Wateringe

IV-c Aefken Anthonisdr van Dijck, dochter van Anthonis Dircxz van Dijck en Alijt Corssendr van Vliet van der Woerd. Aefken Anthonisdr trouwde vr 1560 met Jan Jansz Potter.
Notitie bij Jan Jansz: landmeter en cartograaf, met zijn vrouw wonende in 1560 te Delft

IV-d Margriet Anthonisdr van Dijck, dochter van Anthonis Dircxz van Dijck en Alijt Corssendr van Vliet van der Woerd. Margriet Anthonisdr trouwde vr 1560 met Florys Jansz. van de Schuer.
Notitie bij het huwelijk: zij wonen in 1560 te Schipluiden


IV-e Maertghen Anthonisdr van Dijck, dochter van Anthonis Dircxz van Dijck en Alijt Corssendr van Vliet van der Woerd. Maertghen Anthonisdr is overleden. Zij is begraven op 25-01-1588 te Delft (Oude Kerk).
Notitie bij Maertghen Anthonisdr: (ook genoemd Marijke)
Maertghen Anthonisdr trouwde vr 1542 met Dirck Jansz Olyslagher.
Notitie bij het huwelijk: Er is in Naaldwijk een Schepenakte waarin Maertghen te Delft woonachtig is als weduwe, zij zal een van de oudste kinderen zijn geweest daar zij in 1542 als getrouwd voorkomt
Dirck Jansz is overleden vr 1560 in Naaldwijk.
Notitie bij Dirck Jansz: De datum van Dircks overlijden is van een Naaldwijkse schepenaktewaarin zijn vrouw te Delft woonachtig is als weduwe)

IV-f Korstiaen Anthonisz van Dijck, zoon van Anthonis Dircxz van Dijck en Alijt Corssendr van Vliet van der Woerd. Korstiaen Anthonisz is overleden omstreeks 1589.
Notitie bij Korstiaen Anthonisz: (Kors-Kerstant) woonde 1560 in t Wout waar hij in 1579 als taxateur van de 100e penning voorkoment, hij bezat aldar zwoel eigen als gepacht land
Korstiaen Anthonisz trouwde met Neeltge Cornelisdochter.
Notitie bij het huwelijk: Korstiaen en Neeltge wonen in t Wout 1560, waar hij in 1579 als taxateur van de 100e penning voorkomt. Hij bezat aldaar zowel eigen alsgepacht land. Vermoedelijk is dit het tweede huwelijk van Korstiaen


Kind van Korstiaen Anthonisz en Neeltge:

1 Adriaen Corsz van Dijck, geboren omstreeks 1542 Volgt V-b.


IV-g Dirck Anthonisz van Dijck is geboren omstreeks 1525, zoon van Anthonis Dircxz van Dijck en Alijt Corssendr van Vliet van der Woerd. Dirck Anthonisz is overleden vr 20-03-1589, ongeveer 64 jaar oud. Dirck Anthonisz:
(
1) trouwde met Trijntgen Jacobsdr. Zij is een dochter van Jacob Heymanszoon en Aelken Dircxdochter.
(2) trouwde met Marritgen (Marietje) Jansdochter.
Notitie bij het huwelijk:

Dirck Anthonisz wordt verlijd met de lenen van zijn vader op 10-12-1554 en woonde toen in het Wout. Twee jaar later verkoopt hij de beide lenen aan Cornelis Cornelisz die 8-7-1557 wordt beleend, weer drie jaar later woont hij volgens de Naaldwijkse acten te De Lier, maar toen hij in 1570 het "Hontshol-leen" nr 84 kocht, bleek hij verhuisd naar Maasland. Hij kocht dit goed van Jan Alewijnszoon, die hem in de beleningsacte "stiefvader" noemt. Dit woord kon in die tijd zowel stiefvader als schoonvader betekenen.
Bij de lerijen van een leengoed uit de Hofstad Honingen komt Dirck nog voor op 16-9-1580 wanneer hij optreeft als "bloedvoogd" voor de minderjarige Dirck Jacobsz die geerfd had van zijn vader Jacob Dircxz (Jaarboek CAB 1973 pag 216)


Uittreksel van het artikel Ons Voorgeslacht jaargang 1991 pag 380 en 381 betreffende de weigering van betaling van het in Maasland opgelegde schot voor huislieden door Dircsz Anthonisz volgens een acte d.d. 19-7-1557 door C. Hoek
--------------------------------------------------
In der collectie van VAN DER LELEY aanwezig op het archief te Delft, komt een afschrift voor van een acte d.d. 19 juli 1557, (dat op 21 december 1728 gecollationeerd is door WILLEM VAN DER LELEY).
De acte is ontleend aan het appointmentboek van de Hoge Vierschaar van Delfland beginnende in 1556
De baljuw van Delfland doet samen met de welgeboren mannen GERRIT DIRCSZ DEN HENGST, CLAES VRANCKENSZ, ALLERT CORNELISZ, PHILIPS CLAESZ, CORS JACOBSZ, LENAERT GERRITSZ, ARIEN JACOBSZ en WILLEM JANSZ THOEN uitspraak in het conflict tussen DIRC ANTHONISZ en WILLEM JANSZ VAN REMUNT, schotgaarder te Maeslant.
DIRCK had geweigerd mee te betalen aan het aan de huislieden aldaar opgelegde schot, op grond van het feit dat hij welgeboren man was.
Het gerecht van Maeslant heeft hem echter tot betaling veroordeeld, tegen welk vonnis hij nu in beroep gaat.
Hij verklaart dat zijn voorouders en zijn overgrootvader welgeboren mannen waren en als wapen een gouden slang op een blauw veld voederen, wat een welgeboren wapen was, omdat goud en blauw edele kleuren zijn.
Zijn tegenpartij stelt dat zijn vader Anthonis Dircksz van Dijck zich nooit voor welgeborene heeft uitgegeven en als schepen van Hompijl (Hodenpijl?) met de huislieden in de lage vierschaar aldaar gezeten was en schot heeft betaald en dat zijn broer WILLEM ANTHONISZ dit nog doet.
Bovendien is nooit met bezegelde brieven bewezen dat enige graaf of gravin van Hollant hen een wapen of edeldom heeft gegeven. Dat zij wapens in glazen van kerken, godshuizen of andere huizen hadden doen aanbrengen bewijst niets, bovendien worden vele wapens onrechtmatig gevoerd.
DIRCK repliceert dat 1 van de in de vierschaar aanwezige welgeboren mannen n.l.
ALLERT CORNELISZ 13 jaar als huisman in het schot had meebetaald, omdat hij zijn wapen niet kende en niet wist dat hij welgeboren was, maar nadat hij hiervan
kennis had gekregen, deel heeft genomen aan de rechtspraak door de baljuw en de hoge vierschaar.
Het is onmogelijk om welgeborenschap altijd met bezegelde brieven te bewijzen, omdat dit zover in het verleden terug gaat. Wat zijn vader en broer doen is van geen invloed op de status die hij heeft.
De tegenpartij insisteert op het geschreven bewijs van de afkomst, maar wordt in het ongelijk gesteld.

20-3-1589 Verkoop Tarwepachtland (Recht Archief De Lier Inv 33 folio 603)
---------------------------------------------------------
JHEROEN DIRCX gezworene oorkondt dat MARRITGEN JANSDR weduwe van DIRCK ANTHONIS VAN DIJCK met haar voogd en zwager CORNELIS ADRIAENS OP ZWETH verkoopt aan LENAERT PHILIPS de helft van 16 hont tarwepachtland. Borgen zijn: JORIS JORISZ te Honserlersdijk en WILLEM CLAESZ aan de Westgaeg

Ons Voorgeslacht jaargang 1983 pag 163 e.v.
---------------------------------------------------
Betreft een leen van 4 morgen land met woning (in 1572) in de Dijckpolder in een weer van 12 morgen gemeen met Dirck Anthonisz van Dijck in 1639, waarin 2 morgen met huis, berg en geboomte leenroerig zijn aan de hofstad van Naeldwijck

28-4-1572 (Inv 646 folio 138v)
----------------
DIRCK ANTHONISZ VAN DIJCK na overdracht door MARGRIETE gravin VAN DER MARCK EN ARENBERGE, VROUWE VAN BARBARSON, ZEVENBERGEN EN NAELDWIJCK, erfmaarschalkin van Hollandt, bij hande van meester ANTHONIS HOFSLACH advocaat voor het Hof van Holland volgens procuratie d.d. 15-6-1571

5-2-1588 (Inv 6465 f 92v)
---------------
JORIS- en ANTHONIS DIRCKSZONEN VAN DIJCK, waarna ANTHONIS zijn aandeel aan zijn broer JORIS overdraagt

22-12-1601 (Inv 6464 folio 91)
------------------
JORIS DIRCKSZ VAN DIJCK met ledige hand

28-7-1622 (Inv 6466 folio 248)
----------------
LEENTGE CORNELISDOCHTER bij dode van haar man JORIS DIRCKSZ VAN DIJCK, mits uitbetalende aan elk van diens kinderen, ook bij zijn eerste vrouw TRIJNTJE ARIENSDOCHTER 200 gulden, volgens octrooi d.d. 11-2-1613 en testament door hem, wonende aan de Westgaech te Maeslandt verleden op 27-3-1614 voor notaris Ghijsbrecht Heussen te Delft

13-5-1639 (Inv 649 fiolio 125v)
-----------------
WILLEM JORISZ VAN ADRICHEM bij dode van zijn moeder LEENTGE CORNELISDR

1-5-1640 (Inv 6470 folio 7)
--------------
THONIS THONISZ BERCKEL na overdracht door WILLEM JORISZ VAN ADRICHEM


Notitie bij Marritgen (Marietje): (zij wordt vermeld als weduwe 25-3-1589)

Kinderen van Dirck Anthonisz en Trijntgen:

1 Grietgen Dircxdr van Dijck Volgt V-c.
2 Jacob Dircxz van Dijck Volgt V-d.
3 Marietje Dircxdr van Dijck, geboren omstreeks 1544 Volgt V-h.

Kinderen van Dirck Anthonisz en Marritgen (Marietje):

1 Anthonis Dircksz van Dijck van Adrichem Volgt V-e.
2 Joris Dircxz van Dijck van Adrichem Volgt V-f.
3 Pieter Dircxz van Adrichem Volgt V-g.


V-a Hendrik Cornelisz van Dijck, zoon van Cornelis Anthonisz van Dijck.
Beroep:

 

 

brouwer in de "Haspel"te Delft

 

 

Hendrik Cornelisz trouwde met Maria Arentsdr van der Dussen.

V-b Adriaen Corsz van Dijck is geboren omstreeks 1542, zoon van Korstiaen Anthonisz van Dijck en Neeltge Cornelisdochter. Adriaen Corsz is overleden vr 14-10-1583, ongeveer 41 jaar oud. Adriaen Corsz trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1562 met Hilleken Jacobsdr. Zij is een dochter van Jacob NN en Jannetje Pieters.
Notitie bij Hilleken: Hilleken trouwde 2: Pouwels Jansz Vos

Kind van Adriaen Corsz en Hilleken:

1 Pouwels Adriaensz van Dijck Volgt VI-a.


V-c Grietgen Dircxdr van Dijck, dochter van Dirck Anthonisz van Dijck en Trijntgen Jacobsdr. Grietgen Dircxdr trouwde vr 04-02-1568 met Leenaert Vriesz.

V-d Jacob Dircxz van Dijck, zoon van Dirck Anthonisz van Dijck en Trijntgen Jacobsdr. Jacob Dircxz is overleden vr 16-09-1580.
Notitie bij Jacob Dircxz:
Leenman van het huis Honingen, als zodanig vermeld 3-8-1562 beleend met een 1/2 morgen land te Zuid-Maasland. Hij is overleden voor 16-9-1580, dan draagt Dirck Thonisz van Dijck de bloedvoogd van zijn zoon Dirck, het leen over aan Doe Adriaensz, nazaat van Jacob Dircksz (Ons Voorgeslacht 1988 pag 225/228 en 1962 pag 82)

Jacob Dircxz trouwde met Dirckgen Dircxdr. Zij is een dochter van Dirck Cornelisz aan de Kleywech.
Notitie bij Dirckgen:
Dirckgen Dircksdr hertrouwt voor 16-9-1580 voornoemde Doe Adriaensz leenman van het huis Honingen welke op 1-11-1590 het leen overdraagt aan Gerrit Jansz Vercroft


Kinderen van Jacob Dircxz en Dirckgen:

1 Annetgen Jacobsdr van Dijck Volgt VI-b.
2 Trijntgen Jacobsdr van Dijck Volgt VI-c.
3 Joosgen Jacobsdr van Dijck, geboren omstreeks 1568 Volgt VI-d.
4 Dirck Jacobsz van Adrichem (van Dijck), geboren omstreeks 1572 Volgt VI-e.


V-e Anthonis Dircksz van Dijck van Adrichem, zoon van Dirck Anthonisz van Dijck en Marritgen (Marietje) Jansdochter. Anthonis Dircksz is overleden vr 08-09-1609.
Notitie bij Anthonis Dircksz: (zich later noemende van Adrichem)
Anthonis Dircksz trouwde vr 1589 met Marietje Jansdr..
Notitie bij het huwelijk: Als oudste zoon van zijn vader erfde hij diens leen 2 morgen land met huis, berg en geboomte in Maasland belend ten zuiden: de grafelijkheid en ten noorden: de abdis van Rijnsburch, maar op de dag van belening 22 januari 1588 draagt hij het over aan zijn broer Joris Dircxz. De tekst luidt:

22-1-1588 (Ons Voorgeslacht 1972 pag 218 en Jaarboek CBG 1973 pag 216/217
----------------------------------------------------------------------------------------
Anthonis Dircksz in Maeslant bij dode van zijn vader Dirck Anthonisz en draagt het leen over aan zijn broer Joris Dircksz ( 29-4-1608 Joris Dircksz belast het leen met een jaarlijkse rente van 18 lb 15 sc ten behoeve van meester Anthonis Duyck, griffier van de Hove van Holland, afgelost in 1626 in handen van jonkvrouwe Margaretha van Beresteyn weduwe van de raadsheer Teding van Berkhout)

Na het overlijden van zijn vrouw ging Anthonius financiele positie snel achteruit.

11-2-1600 Borgstelling obligaties (Recht Archief De Lier Inv 1 folio 1v)
---------------------------------------------------
ANTHONIS DIRCX VAN ADRICHEM verklaart dat JORIS en PIETER DIRCX VAN ADRICHEM zijn broer zich borg hebben gesteld voor obligatie die de navolgende personen te zijnen laste hebben n.l. ADRIAEN DIRCX koopman te Delft voor ongeveer 1500 gulden, REIJER ARIENS BOOT voor 1073 gulden, JORIS CORNELISSE in Den Haag voor 545 gulden, MR BUSIUS dokter van zijne excelentie 745 gulden. Tot zekerheid stelt hij een kustingbrief groot 4900 gulden ten laste van ADRIAEN LEENDERTS wegens verkoop van een woning verleden jaar en verder een huis met erf en boomgaard met buitenwei groot ongeveer 3 morgen, gelegen in De Lier, belend ten noorden: de Leewatering, ten oosten: de laan van MICHIEL CORNELISZ, ten zuiden: de Lierheerweg, ten noorden: JORIS FRANSZ

26-8-1601 Schuldbekentenis (Recht Archief De Lier Inv 1 folio 23r)
----------------------------------------------
GIELIS WILLEMSZ buurman, bekent schuldig te zijn aan ANTHONIS DIRCX VAN ADRICHEM 2800 gulden wegens de koop van een huis, boomgaard en buitenland, belend ten westen: JORIS FRANSZ VAN DER HOEVE, ten noorden: de Leewatering, ten oosten: de lan van MICHIEL CORNELISZ ten zuiden: de Heereweg.
CORNELIS WILLEMSZ int Rietveld en PIETER WILLEMSZ broers van GIELIS WILLEMSZ stellen zich borg

26-8-1601 Verkoop woningen en boomgaard (Recht Archief De Lier Inv 1 folop 23r-24v)
-----------------------------------------------------------------------
ANTONIS DIRCXS VAN ADRICHEM verkoopt aan GIELIS WILLEMSZ de woning en boomgaard genaamd "de Swarte Poort") met het buitenland daarachter gelegen, int morgenboek groot 3 morgen; met het recht van pacht van 8 morgen, 5 hont. Belast met een rente van 50 gulden per jaar tbv AELTGEN PIETERS SASBOUT weduwe van PIETER JACOBS VARICK int Schilt te Delft, die GIELIS WILLEMSZ overneemt. De woning en landerijen blijven belast met 3000 gulden die ADRIAEN LEENDERTS RODENBURG vanwege verkoper schuldig is aan AELTGEN PIETERS SASBOUT voorn. Ter vrijwaring van lasten stellen zich borg PIETER en JORIS DIRCX VAN ADRICHEM zijn broers.

26-8-1601 Overname last (Recht Archief De Lier Inv 1 folio 24r)
-----------------------------------------------------------------
GIELIS WILLEMSZ bekent tot zijn last te hebben genomen van ANTHONIS DIRCX VAN ADRICHEM in mindering van de kooppeningen van de woning, boomgaard en buitenland genaamd "de Swarte Poort" een rente van 50 gulden per jaar (hoofdsom 800 gulden) tbv AELTGEN PIETERS SASBOUT weduwe van PIETER JACOBS VARICK int Schilt te Delft. Zijn broers CORNELIS WILLEMSZ int Rietveld en PIETER WILLEMSZ stellen zich tot borgen. In de marge van de akte: afgelost 1650

Zij is een dochter van Jan Huygen en Marietje Jansdr.. Marietje is overleden omstreeks 1600.

Kind van Anthonis Dircksz en Marietje:

1 Marietje Thonisdr van Adrichem Volgt VI-f.


V-f Joris Dircxz van Dijck van Adrichem, zoon van Dirck Anthonisz van Dijck en Marritgen (Marietje) Jansdochter. Joris Dircxz is overleden vr 28-07-1622.
Notitie bij overlijden van Joris Dircxz: overleden tussen 3-11-1621 en 13-5-1623
Notitie bij Joris Dircxz: Woont in 1690 te Maasland
Joris Dircxz:
(
1) trouwde omstreeks 1590 met Katrijne van der Meulen.
Notitie bij het huwelijk: Joris Dircxz koopt in 1588 het leen 2 morgen land in Maasland van zijn broer Anthonis die het bij hun vaders dood geerfd had. Tijdens het proces voor het Hof van Holand in 1609 woont hij in Maasland. Op 3 november 1621 is hij getuige bij het opstellen van de huwelijkse voorwaarden van zijn zoon Dirck. Zijn weduwe zijn tweede vrouw Leentje wordt 13 mei 1623 met het Hontshol-leen 2 morgen land met huis, berg en geboomte beleend, dat in mei 1639 na de dood van zijn moeder overging op hun zoon Willem, dit leen wordt op 6-5-1640 door Willem Jorisz van Adrichem overgedragen aan Thonis Thonisz Berckel (Ons Voorgeslacht 1972 pag 218)
Zij is een dochter van Adriaen Allertsz van der Meulen en Martijntje Dircxsdr.
(2) trouwde omstreeks 1595 met Leentje Cornelisdr. Leentje is overleden vr 05-1639.

Kinderen van Joris Dircxz en Katrijne:

1 Maertje Jorisdr van Adrichem.
Notitie bij Maertje Jorisdr: Zij wordt vermeld als jongste kleindochter in het testament van haar grootouders (van der Meulen) verder is niets bekend (GA Leiden Not Archief nr 65a protocol Not Oude Vliet acte dd 5-10-1602 (Jaarboek CBG 1973 pag 219)
2 Neeltje Jorisdr van Adrichem, geboren in Zegwaard wonende aldaar Volgt VI-h.
3 Dirck Jorisz van Adrichem, geboren omstreeks 1590 Volgt VI-k.

Kinderen van Joris Dircxz en Leentje:

1 Adriaen Jorisz. van Adrichem Volgt VI-g.
2 Willem Jorisz van Adrichem. Willem Jorisz is overleden na 1640.
Notitie bij Willem Jorisz:
Uit Jaarboek CBG 1973 pag 219:
----------------------------------------------------
Willem Jorisz wordt na de dood van zijn moeder op 13 mei 1639 beleendmet het Hontholse leen te Maasland van 2 morgen land dat hij een jaar later verkoopt met het leen 4 morgen land in de Dijkspolder te Maasland, dat grootvader Dirck Anthonisz van Dijck gekocht had en waarmee deze door de Vrouwe van Arenberg beleend geworden was. Koper van deze goederen is Thonis Thonisz Berkcel die er 7 mei 1640 mee beleend werd.
In een Haagsche notarieele acte van 26-7-1646 wordt vermeld dat Willem is overleden en dat zijn broers en zuster zijn erfgenamen waren (ONA Inv 158 folio 331 GA Den Haag)

3 Trijntje Jorisdr van Adrichem Volgt VI-i.
4 Joris Jorisz van Adrichem Volgt VI-j.
5 Jan Jorisz van Adrichem, geboren vr 1598. Jan Jorisz is overleden vr 1639, ongeveer 41 jaar oud.
Notitie bij Jan Jorisz: Jan Jorisz doet hulde voor zijn moeder als deze 13 mei 1623 beleendwordt met het Hontshol-leen en moet dus meerderjarig geweest zijn. Zijn overlijdingsdatum is voor 1639, niet hij, maar zijn broer Willem volgde zijn moeder in 1639 in het leen op, zodat hij voordien zal zijn overleden
6 Cornelis Jorisz van Adrichem, geboren omstreeks 1615 in Maasland Volgt VI-l.


V-g Pieter Dircxz van Adrichem, zoon van Dirck Anthonisz van Dijck en Marritgen (Marietje) Jansdochter. Pieter Dircxz is overleden na 09-11-1623.
Notitie bij Pieter Dircxz: Pieter Dircxz was schout en baljuw van De Lier 1589-1600 en schout vanMijzijde (bij Kamerik) en weer later baljuw van Noordwijk volgens een missieve aan het Hof van Holland gedateerd Noordwijk 14-9-1619 gezegeld door papieren ruit van Pieter van Adrichem met als wapen de slang; hemteken; een antieke vlucht; randschrift (ARA Archief Hof van Holland portefeuille nr 4599)
Pieter Dircxz:
(
1) trouwde met NN Gerritsdr.
Notitie bij NN: (zij is vermoedelijk een dochter van Gerrit Jacobsz)

(2) trouwde omstreeks 1580 met Maergen Jans Groeneveld.
Notitie bij het huwelijk:
12-3-1597 Verkoop huis en erf (Recht Archief De Lier Inv 33 folio 89r)
------------------------------------------------
CLAES WILLEMSZ en JHEROEN DIRCX gezworene oorkonden dat PIETER DIRCX VAN ADRICHEM baljuw en schout van De Lier verkoopt aan CORNELIS WILLEMSZ BUIJS een huis en erf in het dorp waarin WILLEM DUESS gewoond heeft. Beland ten westen: het kerkeslop, ten noorden: DIRCK JANSZ kleermaker, ten oosten: ARIEN JACOBS ?NIER en met een slop og gang tot de sloot aan MARRITGEN PIETERSDRS erf en het slop of de gang tussen ARIEN JACOBS voorn. breed 5 voet en op de kant van de sloot 8 voet, belend: ten zuiden: de Heerweg. Belast met 5 Schellingen groot Vlaams t.b.v. de Graaflijkheid en 9 Grote Vlaams staan de op de kamer tbv de kosterij in De Lier. Verder met een losrente van 3 gulden tbv JAN CORNELISZ VAN BUIJTENDIJCK in DEN HAAG. Bezegeld door PIETER DIRCX VAN ADRICHEM


(3) trouwde vr 12-05-1598 met Annetgen Cornelisdr.
Notitie bij het huwelijk:
12-5-1598 Testament (Recht Archief De Lier Inv 6154 folio 14 en 16)
----------------
PIETER DIRCXZ VAN ADRICHEM ALIAS VAN DIJCK en ANNETGEN CORNELISDR zijn vrouw wonende in Burgersdijk in De Lier, hij gezond zij ziekelijk en te bedde liggende maken hun testament.
Zijn kinderen zijn JAN, DIRCK alias DIRCK THOEN, OUDE NEELTGEN en JONGE NEELTGEN gewonnen bij MAERGEN JANS VAN GROENEVELD.
ANNETGEN CORNELIS heeft een voorzoon genaamd JAN ARENTS alias JAN BRAS in echt gewonnen bij ARENT JANSZ BRAS.
Getuigen zijn: JAN JORIS VAN HULSDONCK te Naaldwijk en SYMON ARENTS in de Lier

9-3-1599 Koop tarwepachtland (Recht Archief De Lier Inv 33 folio 126r-v)
------------------------------------------------
JAN PIETERS en CLAES WILLEMS gezworene oorkonden dat CORNELIS JACOBSZ, buurman, verkoopt aan PIETER DIRCX VAN ADRICHEM zijn zwager
5 morgen 3 hont 50 gaarden eigen tarwepachtland volgens de koopakte d.d. 6-12-1595, welke 5 morgen 3 hont PIETER DIRCX weer verkoopt aan HEIJNRICK DIRCX BUGGE. Belast met elke morgen met 4 achtendeel tarwe, 4 negenduiten en een half pond schot. Daarboven neemt PIETER DIRCX tot zijn laste een losrente van 25 gulden per jaar tbv procureur LESSNET te Den Haag; nog een losrente van 6 gulden per jaar tbv de Heilige Geest van Maasland, nog een opstal van 40 stuivers tbv de Heilige Geest in De Lier.
Bezegeld door PIETER DIRCX VAN ADRICHEM

1-2-1600 Borgstelling (Recht Archief De Lier Inv 1 folio 1r)
---------------------------------
PIETER PIETERSZ, kuiper, buurman, verklaart dat hij "verwilligd" heeft PIETER DIRCX VAN ADRICHEM baljuw, die zich borg heeft gesteld voor diverse schulden, o.a. tbv LEENDERT GERRITS te Delfshaven voor 25 pond Groot Vlaams en voor 200 gulden tbv de weeskinderen van PIETER DE CRAMER te Monster, comparants zwager en wegens de koop van een bloktiende, augustus laatstleden gekocht in Naaldwijk voor 200 gulden.
Daarvoor heeft hij tot zekerheid gestelt zijn huis en erf staande buiten het dorp op de Kickert. Belend ten zuiden: de Heereweg, ten westen: NIESGEN HEIJNRICX ten noorden: de Leewatering, ten oosten: de watertocht of kolk van de Hoofmolen

Uit Jaarboek CBG 1973 pag 217:
----------------------------------------------------
Pieter
Dirxcz van Dijck zich later noemende van Adrichem, schout en baljuw van de De Lier 1589-1600 schout van Mijzijde (bij Kamerik) 1608, baljuw van Noordwijk.
Zijn positie als schout en baljuw van de Lier heeft hij ongetwijfeld moeten opgeven toen hij als borg voor zijn broer Anthonis en verwikkeld geraakt in diens proces zelf insolvent werd verklaard. Daarna blijk hij weer orde op zaken te hebben gesteld wan in 1606 werd hem door het kapittel van St Marie te Utrecht de funcite van schout van Mijzijde opgedragen. Hij wordt het laatste vermeld als baljuw van Noordwijk in een Leidse notariele acte van 9 november 1623)

Zij is een dochter van Cornelis Jan Thonisz.. Annetgen is overleden vr 12-05-1598 in De Lier.

Kind van Pieter Dircxz en NN:

1 Neeltje Pietersdr (Oude) van Adrichem.
Notitie bij Neeltje Pietersdr (Oude): zij wordt vermeld in het testament van haar volle zuster Neeltje welke gehuwd was met Jeronimus Jacobsz de Leuteringh 29-7-1609

Kinderen van Pieter Dircxz en Maergen Jans:

1 Annetje Pietersdr van Adrichem. Annetje Pietersdr is overleden na 29-07-1609.
Notitie bij Annetje Pietersdr: Zij wordt vermeld te Delft 29-7-1609 in het testament van haar halve zuster Neeltje Pieters van Adrichem die gehuwd was met Jeoniumus Jacobsz de Leuteringh
2 Neeltje Pietersdr (Jonge) van Adrichem, geboren omstreeks 1580 Volgt VI-m.
3 Jan Pietersz van Adrichem, geboren omstreeks 1583 in verm Vlaardingen bij aangaan huwelijk wonende aldaar Volgt VI-n.V-h Marietje Dircxdr van Dijck is geboren omstreeks 1544, dochter van Dirck Anthonisz van Dijck en Trijntgen Jacobsdr. Marietje Dircxdr is overleden vr 09-11-1626, ongeveer 82 jaar oud. Marietje Dircxdr:
(
1) trouwde, ongeveer 24 jaar oud, vr 04-02-1568 in verm Naaldwijk met Adriaen Jorisz.
Notitie bij het huwelijk: Adriaen Jorisz en Marietje Dirckxdr woonde te Naaldwijk. Adriaen Jorisz werd 27-12-1569 beleend met een leengoed uit de hofstad van Wateringen (Ons Voorgeslacht 1966 Lenen van der Wateringe leen nr 1 (blad 482 en leennr 10a op bl. 493)

Adriaan Jorisz verheft de beide van zijn vader geerfde lenen op 12-2-1565 en draagt ze op 30-3-1572 over aan zijn broer Cornelis. Verder koopt hij twee lenen van Dirk Jansz Verkroft en verhett deze op 27-12-1569: 11 hond onder Wateringen van het Huis van der Wateringe en de helft van 2 % morgen ook onder Wateringen van dezelfde leenkamer, beide lenen komen na zijn dood aan zijn zoon Anthonis en tenslotte in handen van de weduwe Maartje Dirks, die de 11 hond opdraagt aan haar kleinzoon Willem Pietersz Buis en het andere leen nalaat aan haar zoon Anthonis (Ons Voorgeslacht 1974 pag 190)

Hij is een zoon van Joris Cornelisz en Neeltje Jorisdr.. Adriaen is overleden vr 1575 in Naaldwijkerbroek.
(2) trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 12-06-1575 in Naaldwijk met Floris Jorisz.
Notitie bij het huwelijk: Floris Jorisz nam na de dood van Adriaen Jorisz het Wateringse leen overgenomen en op 29-7-1598 werd Marietje zelf daarmee beleend, Haar zoon was toen meerderjarig en trad op als hulder. Deze zoon Anthonis Adriaensz van Dijck van Adrichem (uit haar eerste huwelijk) werd defintief met het Wateringese leen beleend op 9-11-1626 na het overlijden van zijn moeder
Floris is overleden vr 29-07-1598.
Notitie bij Floris: Floris was mogelijk een broer van Adriaen Jorisz

Kind van Marietje Dircxdr en Adriaen:

1 Anthonis Adriaansz van Adrichem van Dijck, geboren in Naaldwijk Volgt VI-o.VI-a Pouwels Adriaensz van Dijck, zoon van Adriaen Corsz van Dijck en Hilleken Jacobsdr. Pouwels Adriaensz is overleden. Hij is begraven op 10-11-1630 te Naaldwijk. Pouwels Adriaensz trouwde op 07-05-1588 in De Lier met Jannitgen Jansdr Tou-van der Burch.
Notitie bij het huwelijk:
23-4-1635 Verkoop land (Recht Archief De Lier nr 230 folio 294r-295r)
--------------------------------------
JANNETJE JANS weduwe van POUWELS ARIENSZ VAN DIJCK wonende in het ambacht van Naaldwijk geassisteert met WILLEM JANSZ THOU haar broeder als voogd, verkoopt aan MR GEORGIUS VAN DE VELDEN te Haarlem, 4,5 morgen eigen tarwepachtland, wei- en hooiland gelegen in 2 percelen. Belend ten noorden: de Noordweg, ten oosten: een laan, ten zuiden en westen: JORIS CRIJNEN met pachtland. Belast met 4 achtendeel tarwe en 1 gld 1 dt 1 st schot en hofhuur op iedere morgen. Koopsom 2350 gulden.
Compareerde mede ARIJ POUWELS VAN DIJCK, JAN POUWELS VAN DIJCK "geseijt JAN THOU", JAN VRANCKEN VAN DER VELDEN man van NEELTGEN POUWELS en JAN POUWELSZ VAN DIJCK (II) allen kinderen van POUWEL ARIENSZ VAN DIJCK mede namens JACOB, NEELTGEN EN MAERTGEN POUWELS en de weeskinderen van HILLETJE POUWELS die deze verkoop goedkeuren

2-8-1639 Verkoop woning en land (Recht Archief De Lier folio 43v-46v)
------------------------------------------------------
ADRIAEN POUWELS VAN DIJCK wonende in De Lier voor zich zelf en als voogd over de kinderen van HILLETJE POUWELS VAN DIJCK en als gemachtigde van JAN POUWELS VAN DIJCK DEN OUDE, JAN POUWELS THOU VAN DIJCK, JACOB POUWELSZ VAN DIJCK, MARRITGEN POUWELS VAN DIJCK, JAN VRANCKEN VAN DER VELDEN als man en voogd over SOETGE POUWELS VAN DIJCK, JACOB JANSZ KUIJPER als man en voogd van OUDE NEELTGE POUWELS VAN DIJCK en JAN POUWELS VERSPECK als man en voogd over JONGE NEELTGE POUWELS VAN DIJCK, kinderen en kleinkinderen en erfgenamen elk voor 1/9 deel van POUWEL ADRIAENS VAN DIJCK en JANNETJE JANS THOU VAN DER BURCH. (de machtiging is gepasseerd voor GERARD VAN DER WEL notaris te Delft op 21-2-1638) verkoopt aan PIETER PHILIPS HEEMSKERCK
- een woning bestaande uit huis, bijhuis, schuur, berg en geboomte, staande op 4 hont eigen land in de ban van Naaldwijk in de Vlietpolder met circa 28 morgen ? hont land gelegen in verschillende partijen, belend de 4 hont waarop de woning staat ten noorden en westen de H.Geest van Den Haag, ten oosten: het Gasthuis te Leiden, ten zuiden: de Lierweg. Belast met circa 52 blanken onlosbare renten als opstal tbv het kapittel te Naaldwijk en met 3 st en 1 blank tbv de kerk te Monster
- 3 partijen pachtland gelegen in de ban van Naaldwijk in de Vlietpolder bestaande uit:
- 6 morgen eigen patrimoniaal land belend ten noorden: CORNELIS JORIS VAN VLIET en de stad Haarlem, ten oosten: LENAERT QURINGS VAN DER BURCH getr. met de wed. van REIJER VRANCKEN VAN ADRICHEM, ten zuiden: de h.g. van Den Haag en het Convent van Rijnsburg, ten westen: de nabeschreven 2 morgen
- 2 morgen 3 hont eigen patrimoniaal land belend ten noorden: de nabeschreven 8 morgen en de wed. van griffier CORNELIS HOEN ten oosten: de voorn 6 morgen en de h.g. voorn. voor een klein gedeelte, ten zuiden: de h.g. van Den Haag en de Lierweg, ten westen: de weduwe van Kona
- de waarvan 7 morgen is conventionaal en 1 morgen patrimoniaal belend ten noorden en oosten: CORNELIS JORIS VAN VLIET ten westen: de voorn 2,5 morgen en de weduwe van Kona, ten zuiden: FRANS ADRIAENS OP DE VLIET
Nog drie partijen gelegen in De Lier in de Oude Lierpolder namelijk
-2 morgen eigen patrimoniaal land belend ten noorden: de Lierweg, ten oosten: de h.g. van s-Gravenhage en ELISABETH VAN DER DUSSEN ten zuiden: JAN ADRIAENS OVERGAEU, ten westen: OVERGAEU en de onderstaande 3 hont bogaard.
Welke bovenstaande 4 partijen land zij vrij en niet belast.
- een kamp land 8,5 morgen belend ten noorden: de Lierweg, ten oosten: de laan van de woning van JAN ARIENS OVERGAEU, ten zuiden: OVERGAEU en EVERT JANS HARLEHAER, ten westen: de laan van MAERTEN ADRIAENS SWAGER waarvan is 5 morgen en 4,5 hont tarwepachtland belast met iedere morgen 4 achtendeel tarwe 4 negenduiten en schot, waarvan jaarlijks gekort wordt het achtendeel; de andere morgen 4,5 hont is vrij patrimoniaal land
-3 morgen eigen land, meest boomgaard, belend ten noorden: de Lierweg, ten oosten: de voorn 2 morgen ten zuiden en westen: JAN ADRIAENS OVERGAEU.

Belast met 6 st en schot.
Nog de "toegift" van omstreeks 40 morgen bruikwaarland die HEEMSKERCK OUDE zal (mogen) huren. Alles volgens de koopvoorwaarden van 16-6-1637

Zij is een dochter van Jan Arents Tou-van der Burch en Neeltje Willemsdr van der Vliet. Jannitgen Jansdr is overleden. Zij is begraven op 03-10-1638 te Naaldwijk.

Kinderen van Pouwels Adriaensz en Jannitgen Jansdr:

1 Jacob Pouwelsz van Adrichem (van Dijck).
Notitie bij Jacob Pouwelsz:
6-2-1647 Verkoop half erf en tuin (Recht Archief De Lier folio 155)
---------------------------------------------------
JACOB POUWELSZ VAN ADRICHEM verkoopt aan PIETER CLAREN BRANTS schout van De Lier, een half erf en tuin in het Oosteinde tussen CORNELIS ARIENS GLAHOREN, ten westen de kamer van de verkoper, strekken van de zuidzijde aan de Heerlierweg noordwaerts tot in de Leewatering. Koper moet het schuitenhuis van CORNELIS ARIENS schipper gedogen. De greppel die aant de heijning naer de Heerweg loopt, zal men vellen en achter kopers nieuwe tuin doen leiden

2 Soetge Pouwels van Dijck Volgt VII-a.
3 Ariaen Pouwels (Adriaen) van Dijck.
Notitie bij Ariaen Pouwels (Adriaen):
hij wordt vermeld in de verkoopakte d.d. 2-8-1639 (Recht Archief De Lier folio 43v-46v)

4 Neeltge de Oude van Dijck Volgt VII-b.
5 Neeltge de Jonge van Dijck Volgt VII-c.
6 Jan Pouwelsz de Jonge van Dijck.
Notitie bij Jan Pouwelsz de Jonge:
hij wordt vermeld in de verkoopakte d.d. 2-8-1639

7 Jan Pouwelsz de Oude van Dijck, geboren in Naaldwijk Volgt VII-d.
8 Hilletje Pouwelse van Dijck van Adrichem, geboren omstreeks 1595 Volgt VII-e.
9 Maertje Pouwels (Marritgen) van Dijck van Adrichem Volgt VII-f.


VI-b Annetgen Jacobsdr van Dijck, dochter van Jacob Dircxz van Dijck en Dirckgen Dircxdr. Annetgen Jacobsdr trouwde vr 08-02-1601 met Hendrick Huygensz.
Notitie bij Hendrick: Wonende op Oostvoorne in het land van Den Brielle

VI-c Trijntgen Jacobsdr van Dijck, dochter van Jacob Dircxz van Dijck en Dirckgen Dircxdr. Trijntgen Jacobsdr is overleden. Zij is begraven op 18-03-1629 te De Lier.
Notitie bij Trijntgen Jacobsdr: Zij was lidmaat Ned. Hervormde Kerk in De Lier, zij woonde als weduwe in 1624 in Burgersdijk (parochie De Lier)
Trijntgen Jacobsdr trouwde met Adam Cornelisz. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 16-04-1589 in De Lier. Hij is een zoon van Cornelis Aemsz en Pleuntje Jansdr.. Adam is overleden. Hij is begraven op 15-07-1622 te De Lier.

VI-d Joosgen Jacobsdr van Dijck is geboren omstreeks 1568, dochter van Jacob Dircxz van Dijck en Dirckgen Dircxdr. Joosgen Jacobsdr is overleden vr 16-06-1631, ongeveer 63 jaar oud.
Beroep:

 

 

waardin in "de Salm"te Vlaardingen

 

 

Joosgen Jacobsdr trouwde met Gerrit Engelsz.. Hij is een zoon van Engel Jacobsz en Baertgen Gerritsdr. Gerrit is overleden vr 27-02-1621.
Beroep:

 

 

bode van Vlaardinger-Ambacht, waard in "de Salm"

 

 


VI-e Dirck Jacobsz van Adrichem (van Dijck) is geboren omstreeks 1572, zoon van Jacob Dircxz van Dijck en Dirckgen Dircxdr. Dirck Jacobsz is overleden vr 22-04-1624, ongeveer 52 jaar oud.
Notitie bij Dirck Jacobsz: Leenman van het huis Honingen 16-9-1580, Heilige Geestmeester vanVlaardingen 1615-1624, koopman en waard in "de Salm"
Dirck Jacobsz trouwde met Aeltgen Matheusdr. Aeltgen is overleden vr 22-04-1624.

Kinderen van Dirck Jacobsz en Aeltgen:

1 Mattheus Dircxz van Adrichem Volgt VII-g.
2 Dirckgen (Theodora) Dircksdr van Adrichem Volgt VII-h.


VI-f Marietje Thonisdr van Adrichem, dochter van Anthonis Dircksz van Dijck van Adrichem en Marietje Jansdr.. Marietje Thonisdr trouwde op 31-05-1621 in Delft met Jacob Abelsz de Hees, nadat zij op 15-05-1621 in Delft in ondertrouw zijn gegaan.
Beroep:

 

 

schoenmaker

 

 


VI-g Adriaen Jorisz. van Adrichem, zoon van Joris Dircxz van Dijck van Adrichem en Leentje Cornelisdr.
Beroep:

 

 

vettewarier in de Nieuwe Molstraat te Den Haag

 

 

Adriaen Jorisz. trouwde op 08-02-1632 in s-Gravenhage met Saertje Pouwelsdr van Nyerop, ongeveer 22 jaar oud, nadat zij op 11-01-1632 in s-Gravenhage in ondertrouw zijn gegaan. Saertje Pouwelsdr is geboren omstreeks 1610, dochter van Pouwel Cornelisz van Nyerop en Annetje Joostendr. Saertje Pouwelsdr is overleden, ongeveer 66 jaar oud. Zij is begraven op 15-01-1676 te s-Gravenhage (Grote Kerk).

Kinderen van Adriaen Jorisz. en Saertje Pouwelsdr:

1 Joris Adriaensz (Arentsz) van Adrichem, geboren omstreeks 1632 Volgt VII-i.
2 Johannes van Adrichem. Hij is gedoopt op 28-02-1640 in s-Gravenhage.
3 Anna Ariens van Adrichem, geboren omstreeks 1641 Volgt VII-j.


VI-h Neeltje Jorisdr van Adrichem is geboren in Zegwaard wonende aldaar, dochter van Joris Dircxz van Dijck van Adrichem en Katrijne van der Meulen. Neeltje Jorisdr is overleden vr 11-1621.
Notitie bij Neeltje Jorisdr: Zij wordt in de huw.voorwaarden van haar broer Dirck vermeld als zijnde overleden
Neeltje Jorisdr trouwde op 24-06-1612 in Zoetermeer (ondertrouw) met Jan Claeyss Broeck. Bij het kerkelijk huwelijk van Neeltje Jorisdr en Jan Claeyss was de volgende getuige aanwezig: Joris Dircxz van Dijck van Adrichem (ovl. <1622).
Notitie bij het huwelijk:
Op de akte staatvermeld dat de vader van Jan Claeys Broeck is gestorven

Jan Claeyss is geboren in Schiedam.

VI-i Trijntje Jorisdr van Adrichem, dochter van Joris Dircxz van Dijck van Adrichem en Leentje Cornelisdr. Trijntje Jorisdr is overleden na 26-07-1646. Trijntje Jorisdr trouwde met Cornelis Jansz van Dijck.
Notitie bij het huwelijk:
Met haar broers Adriaen en Cornelis machtigt zij 26 juli 1646 hun broer Joris Jorisz van Adrichem om een regeling te treffen inzake de boedel van hun broer wijlen Willem Jorisz van Adrichem (Jaarboek CBG 1973 pag 220)VI-j Joris Jorisz van Adrichem, zoon van Joris Dircxz van Dijck van Adrichem en Leentje Cornelisdr. Joris Jorisz is overleden. Hij is begraven op 09-12-1660 te s-Gravenhage.
Notitie bij Joris Jorisz: Joris Jorisz is timmerman in s-Gravenhage 3-3-1639 comeney doende in de Kleine Achterom 1643, vettewarier en cruydenier in het Achterom (de zaakvan zijn schoonvader) (Jaarboek CBG 1973 pag 220)
Joris Jorisz trouwde op 16-07-1641 in s-Gravenhage met Magdalena Gerritsdr van Tessel. Zij is een dochter van Gerrit Jacobsz van Tessel en Lijsbeth Huybrechts. Magdalena Gerritsdr is overleden. Zij is begraven op 11-02-1678 te s-Gravenhage.

Kinderen van Joris Jorisz en Magdalena Gerritsdr:

1 Joris van Adrichem Volgt VII-k.
2 Gerrit van Adrichem. Hij is gedoopt op 04-02-1646 in s-Gravenhage. Gerrit is overleden vr 14-03-1649, ten hoogste 3 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerrit: (wordt niet meer genoemd in het testament van zijn ouders van 14-3-1649)
Notitie bij Gerrit:
hij wordt niet meer genoemd in het testament van zijn ouders d.d. 14-3-1649 (ONA Inv 167 folio 89) Jaarboek CBG 19173 pag 221

3 Gerrit van Adrichem. Hij is gedoopt op 29-01-1651 in s-Gravenhage. Gerrit is overleden na 05-1683, minstens 32 jaar oud.
4 Adriaen van Adrichem Volgt VII-l.
5 Lijsberth van Adrichem. Zij is gedoopt op 24-06-1654 in s-Gravenhage.
Notitie bij de geboorte van Lijsberth: (jong oveleden)
Lijsberth is overleden.
6 Elisabeth van Adrichem Volgt VII-m.


VI-k Dirck Jorisz van Adrichem is geboren omstreeks 1590, zoon van Joris Dircxz van Dijck van Adrichem en Katrijne van der Meulen. Dirck Jorisz is overleden na 17-03-1664, ongeveer 74 jaar oud.
Notitie bij Dirck Jorisz: Dirck woont 1621 te Naaldwijk, poorter van Delft 7-7-1637, brouwer in "die Slanghe"
Beroep:

 

 

poorter van Delft 7-7-1637, brouwer in "die Slanghe te Delft"

 

 

Dirck Jorisz trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 03-11-1621 in Naaldwijk met Neeltje Jorisdr van Vliet.
Notitie bij het huwelijk:
3-11-1621 Huwelijks voorwaarden (ARA RA Naaldwijk Inv 51 uit Jaarboek CBG 1973 pag 205:
----------------------------------------------------
Opgesteld 3 november 1621 tussen bruidegom Dirck Iorisz van Adrichem, vergezeld van Joris Dirxzn van Adrichem zijn vader alsmede door Thonis Adriaensz van Adrichem en Jan Pietersz van Adrichem "vrunden en bloedverwanten" van de bruidegom en de bruid Neeltje Jorisdr van Vliet, vergezeld van haar vader Joris Cornelisz van Vliet en voorts door een "swagher" en een drietal "vrunden". Neeltje brengt mee ten huwelijk een vierde part van haar moeders versterf.

Op 13-12-1639 kocht hij in delft de brouwerij "die Slanghe" die hij niet naar zijn familiewapen zo noemde daar de brouwerij al vele jaren voordien zo heette.
De grafsteen van de ouders van Neeltje Tou van der Burch (de moeder van Neeltje Jorisdr) is beschreven in de Nederlandsche Leeuw 1953 kolom 204. Het waren Jan Arentsz Tou van der Burch en Neeltje Willem Corssen van der Vliet.
Was Dirck van Adrichem dus een achterkleinzoon van Aelken Corssen van der Vliet. Neeltje Jorisdr van der Vliet was een achterkleinkind van Willem Corssen van der Woerd van der Vliet.
De meeste kinderen van Dirck Jorisz en Neeltje Jorisdr zullen wel te Naaldwijk geboren zijn, hoewel geen doop te vinden is. Een typische momentopname blijkt uit een Haagsche notarieele akte van 11-12-1646, in leven waren toen een dochter en twee zoons. Dirck had ruim 12 morgen land in Monster verkocht en bedingt boven de koopsom nog extra "vereeringen" voor vrouw en kinderen voor zijn huisvrouw 500 gulden, voor zijn dochter 200 gulden en voor ieder van zijn zoon een rozenobel (een gouden muntstuk) Not Archief s-Gravenhage protocol 158 folio 389 GA Den Haag en Jaarboek CBG 1973 pag 218)

12-1-1644 Procuratie (ONA Rotterdam Inv 171 folio 3/4)
--------------------------------
DIRCK JORISZ te Delff machtigt notaris NICOLAES ADRIAENSZ VOGEL en procureur BALTHAZAR BASIUS om te procederen tegen ADRIAENTGEN SIEREN
Dirck Jorisz tekent als DIRCK JORISZ VAN ADRICHEM

Op 17-3-1684 testeren Dirck en Neeltje te Delft dan blijken er twee zoons inj leven te zijn Joris getrouwd en Cornelis ongehuwd (ONA Inv 1849 folio 458 GA Delft)

Zij is een dochter van Joris Cornelisz op de Vliet en Neeltje Tou-van der Burch. Zij is gedoopt op 14-02-1599 in Naaldwijk. Neeltje Jorisdr is overleden na 17-06-1664, minstens 65 jaar oud.

Kinderen van Dirck Jorisz en Neeltje Jorisdr:

1 NN van Adrichem. NN is overleden in 1632.
2 NN kind van Dirk Jorisz van Adrichem. NN kind van Dirk Jorisz is overleden. NN kind van Dirk Jorisz is begraven op 19-08-1637 te Naaldwijk.
Notitie bij overlijden van NN kind van Dirk Jorisz:
begraven in een nieuw graf 3x geluid pro memorie

3 Kind van Adrichem. Kind is overleden. Kind is begraven op 20-09-1640 te Delft.
4 Dochter van Adrichem. Dochter is overleden. Zij is begraven op 14-02-1643 te Delft Oude Kerk.
5 Kind van Adrichem. Kind is overleden. Kind is begraven op 01-08-1643 te Delft.
6 Maertje Dircxdr van Adrichem. Maertje Dircxdr is overleden. Zij is begraven op 10-04-1651 te Delft (Nieuwe Kerk).
7 Joris Dircxz van Adrichem Volgt VII-n.
8 Cornelis Dircxz van Adrichem. Cornelis Dircxz is overleden na 16-12-1693.
Notitie bij overlijden van Cornelis Dircxz: (Op deze datum testeert hij te Delft op zijn neven en nichten van de "Haagsche tak". Hij is ongehuwd (Jaarboek CBG 1973 pag 219)
Notitie bij Cornelis Dircxz: Testament 16-12-1693 ONA Delft Inv 2359 folio 103 GA Delft:
------------------------------------------------------------------------------
Cornelis
Dirrxsz ongehuwd wonende op de Oostzijde van de Oude Delft legateert aan Maria van der Hoeven huisvrouw van Pieter Hendrikks Peeters en aan Joris, Grietje en Pieter Cornelis van Adrichem en benoemt tot zijn erfgenamen: Helena Cornelis van Adrichem, Arend Cornelis van Vliet, Jaapje Cornelis van Vliet, Cornelis Arents van Vliet met uitsluiting van de weeskamer
allen zijn neven en nichten van de "Haagsche tak)


VI-l Cornelis Jorisz van Adrichem is geboren omstreeks 1615 in Maasland, zoon van Joris Dircxz van Dijck van Adrichem en Leentje Cornelisdr.
Beroep:

 

 

outsetter

 

 

Cornelis Jorisz trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 20-05-1643 in Delft (Ondertrouw) met Marietje Pietersdr Roodenburch.
Notitie bij het huwelijk: (sijn op attestatie van Maeslant buyten Delft getrouwt)
Volgens het testament van zijn neef Cornelis Dircksz van Adrichem d.d.Delft 1693 waren toen uit dit huwelijk genoemde kinderen in leven (Jaarboek CBG 1973 pag 220)

Marietje Pietersdr is geboren in De Lier wonende uit Ambacht Maasl, dochter van Pieter Cornelisz Roodenburch en Apolonia Arents.
Notitie bij Marietje Pietersdr: uit het ambacht van Maeslant

Kinderen van Cornelis Jorisz en Marietje Pietersdr:

1 Helena Cornelisdr van Adrichem Volgt VII-o.
2 Grietje Cornelisdr van Adrichem Volgt VII-p.
3 Joris Cornelisz van Adrichem, geboren in Vermoedelijk Maasland Volgt VII-q.
4 Pieter Cornelisz. van Adrichem Volgt VII-r.


VI-m Neeltje Pietersdr (Jonge) van Adrichem is geboren omstreeks 1580, dochter van Pieter Dircxz van Adrichem en Maergen Jans Groeneveld. Neeltje Pietersdr (Jonge) is overleden op 05-12-1616 in Delft, ongeveer 36 jaar oud.
Notitie bij Neeltje Pietersdr (Jonge): Zij wordt vermeld te Delft 29-7-1609
Neeltje Pietersdr (Jonge) trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 09-11-1608 in Delft met Jeronimus Jacobsz de Leuteringh.
Notitie bij het huwelijk: zij maken huw voorwaarden te Delft 23-10-1608 , zij wordt vergezeld door haar oom Joris Dircxsz van Adrichem als haar voogd. (haar vader wat tijdens de huw voorwaarden failliet en kon dus niet in rechte optreden).(Not. Protocollen Inv 176 folio 147 GA Delft)

Zij maken als echtelieden op 29-7-1609 hun testament te Delft
Waarin Neeltje vermelde dat indien zij zou komen te overlijden zonder kinderen na te laten moest worden uitgekeerd aan haar "hele" zuster Neeltje en haar "hele" broer Jan ieder de helft van 375 gulden, terwijl 25 gulden moest gaan naar haar "halve" zuster Annetje Pietersdr.
(ONA Inv 1761 folio 98 GA Delft)

Hij is een zoon van Jacob Claesz de Leuteringh. Jeronimus Jacobsz is overleden na 1653.
Notitie bij overlijden van Jeronimus Jacobsz: (Hij hertrouwde Jacobmijntje Jansdr van der Swalu)
Beroep:

 

 

bij zijn huwelijk was hij moutmaker, later bakker "in t Swarte Paert" te Delft

 

 


VI-n Jan Pietersz van Adrichem is geboren omstreeks 1583 in verm Vlaardingen bij aangaan huwelijk wonende aldaar, zoon van Pieter Dircxz van Adrichem en Maergen Jans Groeneveld. Jan Pietersz is overleden vr 15-07-1637 in Honselersdijk, ongeveer 54 jaar oud.
Notitie bij Jan Pietersz: waarom Jan Pietersz zich van Adrichem gaat noemen is nog niet bekend
Jan Pietersz trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op 11-08-1602 in De Lier met Neeltje Jorisdr.
Notitie bij het huwelijk:
Koopakte 15-7-1637 GA Naaldwijk (Inv onbekend)
-------------------------------------------------------------------------------
Wij ADRIAENS MAERTENSZ VAN DER VOORT ende ADRIAEN PIETERSZOON VERBEECK Schepenen in de Ambacht ende heerlickheijt Monster, mitsgaders JAN DIRCXZOON VERCROCHT ende JAN CORNELISZOON VAN DER MARCK Schepenen in den Ambacht en heerlickheijt Wateringen, ANTONIS ADRIAENSZ VAN ADRICHEM ende CORNELIS VRANCKEN VAN RIJT, Schepenen der heerlickheijt Honsholredijck, oirconden dat dese ... in ons respect persoonlick gecomen ende verschenen sijn den Heer Ballu ende Weesmeesters van Naeltwijck in qualite als oppervoogden vant nagelaten weeskind (*) van JAN PIETERSZ VAN ADRICHEM en NEELTGE JORISDR beijde za. Gedachtenis hare leven, woonachtig op Honsholredijck, mitsgaders en voors. ANTHONIS ADRIAENSZ VAN ADRICHEM ende DIRCK JORISZ VAN ADRICHEM beijde als bloetvoochden vant voorsr. weeskint, CORNELIS DIRCXZ BOSCH wonende op Honsholredijck als getrouwt hebbende den voors. NEELTGE JORISDR voormaels vrouw van JAN PIETERSZ VAN ADRICHEM ende in die qualite voor hem selven ende sij als comparanten bekenden ... te weten den Heeren Balliu, Weesmeesters ende de twee bloetvoochden vanwegen t voorn kint voor een vierde paertij CORNELIS DIRCXZOON BOSCH in der voorsr. Qualite voor twee vierdere paertij wil en de wettelijck vercocht getransporteert, gecedeert, ende in vrijen eijgendomme opgedragen te hebben sulcx sij comparanten vercoopen, tranporteren, cederende ende in vrijen eijgedomme opgedragen mits deser aen ende ten become van ADRIAEN JANSZ VAN ADRICHEM wonende mede op Honsholredijck tsijn erven ende nacomelingen ofte actie den vercrijgende ... in de eerste drie vierde paertij van seeckere woninge, als huijs, bijhuijs, schuijer, bargen ende geboomte met drie vierde paertij van een halff mergen lants wesende erffhuijre staende ende gelegen op Honsholredijck op welck voorsr halff mergen lants ten delle de voorsr woninge, huijs, bijhuijs, bargen ende geboomte en staende belendende int geheel de westsijde JOOST JANSZ VOS, de oostsijde t Capittel tot Naeltwijck ende seeckere coolthijntgen, ten noorden seeckeren boomgaard ende ten suijden sHeeren wech ende den Dijcksloot, ten alle manieren als de voorsr woninge tegenwoordich betimmert, bemetselt, beheijnt ende bepaelt is staende ende met soodanige vrijdommen ter " twijten gerechticheijden " als JAN PIETERSZ VAN ADRICHEM ende NEELTGE JORISDR de voorsr woninge gepossideert ende beseten hebben, mette belastingen: In den eerste van een opstalrente van vier gld tien stuijvers sjaers toecomende de Memorien in Sxravenhage noch met den opstalrente van vier gld tien stuijvers toecomende de kerck tot Delff, noch met een achtsten deel garst toecomende de Costerie tot Naeltwijck ende de voorsr erffhuijse en welcxt met twee guldens dertien stuijvers acht penn sjaers noch met sestien meijtse hoenderen, ses capogenen, twee pond wortelen, ende een pont genijleren (of genijperen) sjaers toecomende den Huijse van Naeltwijck noch drie vierde paertijen vant voorsr Coolthijntgen gelegen van oost van de voorsr erffhuijse ende tvoorsr cooltheijntgen ende belast met veertich stuijvers sjaers, noch drie vier paerten van den voorsr boomgaert gelegen achter de voorsr woninge, en de voorsr woninge end tlant voorsr zes telt es noch belast met ses guldens vijff stuijvers sjaers waere van in vijfftien off sestien jaren geen renten es betaelt door dien men niet es weet wie de lsuerente es toebehoren, Noch drie vierde paertij van twee mergen eijge lants besonder boomgaert gelegen op Honstholredijck omtrent de soorsr woninge belent int geheel ten west, ten oost JOOST JANSZ VOS ten noorden de Cleijne Gantel, ten oosten SIJN HOOCHEIJT, ten suijden die voorsr woninge ende erffhuijse, noch drie vierde paertij van vier mergen eijgen lants gelegen onder de Cleijne Gantel in de Ambachte van Monster, belegens hebbende int geheel de suijtsijde de voorsr Gantel ten noorden die HEER VAN BRANTSWIJCK ten westen de Camer van seeckering in Hollant ende ten oosten dese navolgende vijfftal hont eijgen lants, noch drie vierde paertij van de voorsr vijfftal hont eijgen lants gelegen in de Ambachte van Monster genen in ... campe lants groot drie mergen, belegen hebbende tot geheel de westsijde van de voorsr
vier mergen ende den voorsr HEEREN VAN BRANTWIJCK, ten oosten SIJNE HOOCHEIJT ten noorden den selve HEEREN VAN BRANTWIJCK ende ten suijde de Cleijne Gantel. Noch een vierde paertij van vijff morgen drie hont eijgen cloosterlant gecocht van BROUCKHOVEN gelegen in de Ambachte van Monster gecomen vant Convent tot Reijnsburg leggende genen met een halff mergen toebehoorende JOFFROUW METRZAND tot Rotterdam belent int geheel ten westen de VROUWE VAN WINCKCORST, JOOSTEN ... VAN SCHENBURCH ten noorden de Grote Gantel ende ten suijden den Merrijdicjk mette belasting van vier en vijftig guldens sjaers, losbaer .. penning achtig, noch drie vierde partij van dire mergen eijgen lants gelegen in nde Ambachte van Wateringen, geenen in een camp lants groot achttien ges...? belent int geheel ten westen JOOST JANSZ VOS met bruijckwaer, ten oosten: JAN GERRITSZOON DUIJVESTEIJN mede met bruijckwaer, ten noorden Brouckwech ende ten suijden de Zweth, noch drie vierde
paertij van drie mergen eijgen cloosterlant gecomen van Sint Angnieten Convent tot Delff, leggende in den voorscr ban van Wateringen gemeen inden voorseijde de achtig mergen belent int geheel JOOST JANSZ VOS met bruijckwaer, ten oosten JAN GERRITSZOON DUIJVESTEIJN met bruijckwaer ten noorden den Brouckwech ende ten suijden de Heerenwech mette belastingen van een losrente van drie en dertig gld. sjaers losbaer den penningh sestien, alle welck lasten hier voorsr gestelt, des cooper onvermindert sijne belooffde coop penningen tot sijne lasten neemte ende behout, noch drie vierde paertij van ses mergen vier hont vijff en tseventig roeden eijgen lants, leggende omtrent Honsholredijck inde ban van Wateringe belent ten noorden: JACOB CORNELISZOON bode ende den sHeeren Balliu t Catshuijsen, ten oosten: den erffgenamen van CORNELIS SPRONGS tot Leijden, ten suijden den erfgenamen van CORNELIS JACOBSZOON van Monster ende ten westen: de Moleaners, noch drie vierde partij van de ... toegifte ende beterschap van omtrent acht en veertich mergen bruijckwaer, noch drie vierde paertij van sg... 5n in de bargh leggnde als te velde staende, ende noch drie vierde paertijd van de levende haeff, huijsraedt, inboel, ende meublen goederen als breder gespecificeert inde inventaris daer van sijnde van weesh... voorsr vercopingen eijgen lands, ende alle andere goederen hier voorsr gestelt, den voorsr ADRIAEN JANSZ VAN ADRICHEM sterffende vierde paert selct ...es toebehoorende ende sij comparanten bekenden elcq in quelite voorsr van de vercoopinge ende opdrachten der voorsr goederen een ijder voor soveel sijn portie ende gedeelte aengaet al wel voldaen ende betaelt te sijn des lesten penning met den eersten ende dat mer..ren van verbant, belovende daeromme Balliu, Weesmeesters ende de bloetvoochden vant voorsr kint voor een vierde paert ende de voorn CORNELIS DIRCXZOON BOSCH voor twee vierde paertij den voorsr woninge ende eijgen landen te vrijen ende waeren als recht es, verbindende tot verseeckerheijt vandien de voochden vant voorsr kint alle de generale goederen vant voorsr kint ende CORNELIS DIRCXZOON BOSCH alle sijn generale goederen alles sonder fraude ...
Oirconden wij Schepenen van Wateringen selfts geen segel en gebruijcken hebben desen geteijckent ende gebeden SIJMEN VAN CATSHUIJSEN onse Schout dat sij ... selve neffens sijn mede onderteijckening oner ons beselgt heeft, ende wij Schepenen van Monster ende Honsholredijck hebben desen brieff ten verlijden van de voorn Comparanten met ons Ambachts segelen nijthangende versegelt, ende beneffens SIJMEN VAN CATSHUIJSEN Schout der selven heerlijckheijt onder de plijque ende protocollen geteijkent op den vijftienden Julij Sestien Hondert Seven en Dertich

* het weeskind is Marietje Jansdr van Adrichem later gehuwd met Cornelis Dircxz Bogaert

Zij is een dochter van Joris Engelsen. Neeltje is overleden vr 15-07-1637.
Notitie bij Neeltje: Zij hertrouwde Cornelis Dircxz. Bos volgens de koopakte van 15-7-1637

Kinderen van Jan Pietersz en Neeltje:

1 Adriaen Jansz van Adrichem, geboren in Honselersdijk Volgt VII-s.
2 Maritge Jansdr van Adrichem, geboren in Honselersdijk. Zij is gedoopt op 03-01-1610 in Naaldwijk. Maritge Jansdr is overleden vr 05-10-1625, ten hoogste 15 jaar oud.
3 Neeltge Jansdr van Adrichem. Zij is gedoopt op 28-10-1612 in Naaldwijk. Neeltge Jansdr is overleden, 23 jaar oud. Zij is begraven op 08-09-1636 te Naaldwijk.
Notitie bij overlijden van Neeltge Jansdr:
zij werd begraven in een oud graf kosten 4,-,-

4 Marija Jansdr (Marietje) van Adrichem Volgt VII-t.


VI-o Anthonis Adriaansz van Adrichem van Dijck is geboren in Naaldwijk, zoon van Adriaen Jorisz en Marietje Dircxdr van Dijck. Anthonis Adriaansz is overleden in Honselersdijk. Hij is begraven op 17-11-1637 te Naaldwijk (in de kerk).
Notitie bij overlijden van Anthonis Adriaansz:
hij werd begraven in zijn moeders graf, 3x geluid

Beroep:

 

 

Schepen van Honselersdijk 1631 t/m 1637

 

 

Anthonis Adriaansz trouwde op 02-08-1592 in Naaldwijk met Neeltje Franken.
Notitie bij het huwelijk: Anthonius en Neeltje Vrancken maken op 27-12-1627 en 1-5-1636 een testament voor Not J.P. Timmers te s-Gravenzende , zij hebben slechts 1 vooroverleden dochter (Recht. Archief Naaldwijk Inv 39 serie testamenten in chronologische volgorder GA Naaldwijk)
Neeltje is geboren in Leiderdorp. Neeltje is overleden op 13-04-1647 in Naaldwijk.

Kind van Anthonis Adriaansz en Neeltje:

1 Trijntje Anthonisdr van Adrichem Volgt VII-u.


VII-a Soetge Pouwels van Dijck, dochter van Pouwels Adriaensz van Dijck en Jannitgen Jansdr Tou-van der Burch. Soetge Pouwels trouwde met Jan Vrancken Velden.

VII-b Neeltge de Oude van Dijck, dochter van Pouwels Adriaensz van Dijck en Jannitgen Jansdr Tou-van der Burch. Neeltge de Oude trouwde vr 02-08-1639 met Jan Jansz Kuyper.

VII-c Neeltge de Jonge van Dijck, dochter van Pouwels Adriaensz van Dijck en Jannitgen Jansdr Tou-van der Burch. Neeltge de Jonge trouwde vr 02-08-1639 met Jan Pouwelsz Verspeck. Hij is een zoon van Pouwels Jacobsz Verspeck en Jaepgen Aryensdr Overgauw.

VII-d Jan Pouwelsz de Oude van Dijck is geboren in Naaldwijk, zoon van Pouwels Adriaensz van Dijck en Jannitgen Jansdr Tou-van der Burch. Jan Pouwelsz de Oude is overleden vr 27-10-1658.
Notitie bij Jan Pouwelsz de Oude:
hij werd ook Jan Thou genoemd zie de akte van 23-4-1635 en 2-8-1639

Jan Pouwelsz de Oude trouwde vr 24-05-1637 met Annetje Jacobsdr van Vliet. Zij is een dochter van Jacob Passchiers en Trijntje Cornelisdr Ketelaer. Annetje Jacobsdr is overleden na 22-10-1676.

VII-e Hilletje Pouwelse van Dijck van Adrichem is geboren omstreeks 1595, dochter van Pouwels Adriaensz van Dijck en Jannitgen Jansdr Tou-van der Burch. Hilletje Pouwelse is overleden vr 23-04-1635, ongeveer 40 jaar oud. Zij is begraven te s-Gravenzande.
Notitie bij overlijden van Hilletje Pouwelse:
haar kinderen worden als weeskinderen vermeld in de verkoopakte van haar moeder d.d. 23-4-1635

Hilletje Pouwelse trouwde met Cornelis Claesz. Hij is een zoon van Claes Adriaensz en Maritge Pieters. Hij is gedoopt op 19-07-1584 in Naaldwijk. Cornelis is overleden vr 19-06-1658 in Naaldwijk, ten hoogste 73 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: (weduwnr van Ariaentje Claes)

VII-f Maertje Pouwels (Marritgen) van Dijck van Adrichem, dochter van Pouwels Adriaensz van Dijck en Jannitgen Jansdr Tou-van der Burch. Zij is gedoopt op 14-07-1613 in Naaldwijk. Maertje Pouwels (Marritgen) is overleden na 09-06-1693, minstens 79 jaar oud. Maertje Pouwels (Marritgen) trouwde met Corstiaen Pouwels Verspeck, nadat zij op 28-04-1646 in Delft in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 13-05-1646 in Overschie. Corstiaen Pouwels is geboren omstreeks 1610 in Delfgauw, zoon van Pouwels Jacobsz Verspeck en Jaepgen Aryensdr Overgauw. Corstiaen Pouwels is overleden op 10-05-1670, ongeveer 60 jaar oud.
Notitie bij Corstiaen Pouwels:
weduwnr van Neeltje Jacobs overl voor 1639

Beroep:

 

 

gezworene van Pijnacker

 

 


VII-g Mattheus Dircxz van Adrichem, zoon van Dirck Jacobsz van Adrichem (van Dijck) en Aeltgen Matheusdr. Mattheus Dircxz trouwde met Jannetge Jansdr..

VII-h Dirckgen (Theodora) Dircksdr van Adrichem, dochter van Dirck Jacobsz van Adrichem (van Dijck) en Aeltgen Matheusdr. Dirckgen (Theodora) Dircksdr trouwde omstreeks 1635 met Adriaan Cleijwegh.
Notitie bij het huwelijk:
31-12-1663 Machtiging of procuratie (ONA Rotterdam Inv 247 folio 85 en 171)
---------------------------------------------------------
AGATHA HOUTMANS wonend op het Westnieuwlant, laatst weduwe van HENDRICK BILLINGSLEE machtigt ADRIAEN DE BIJE secretaris van Hodenpijl en notaris in Maassluis om op 1-1-1664 bezit te nemen van een huis en erf in Maessluys van DIRCKGE DIRCXSDR VAN ADRICHEM weduwe van ADRYAEN CLEYWCH secretaris van Maeslant. Het wordt nu bewoond door ALLART CLEYWECH en zijn vrouw, maar is door haar gekocht

Adriaan is overleden vr 31-12-1663 in verm Maasland.

VII-i Joris Adriaensz (Arentsz) van Adrichem is geboren omstreeks 1632, zoon van Adriaen Jorisz. van Adrichem en Saertje Pouwelsdr van Nyerop. Joris Adriaensz (Arentsz) is overleden, ongeveer 47 jaar oud. Hij is begraven op 26-04-1679 te s-Gravenhage.
Notitie bij Joris Adriaensz (Arentsz): Joris is wijnkoper in "de Drie Sonnen"op de hoek van de Lapstraat(gekocht op 4-6-1661) en hoofd van het wijntappersgilde in 1677.Luitenant van het Groene vendel in 1664
Joris Adriaensz (Arentsz) trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 05-09-1655 in s-Gravenhage met Maria Pauw.
Notitie bij het huwelijk: Joris Adriaensz van Adrichem was wijn koper in "de drie Sonnen" op de hoek van de Lapstraat (gekocht op 4-6-1661) en hoofd wijntappersgilde (1677), luitenant van het Groene Vendel in 1664 (Jaarboek CBG 1973 pag 220)
Maria is overleden. Zij is begraven op 18-03-1688 te s-Gravenhage Grote.

Kind van Joris Adriaensz (Arentsz) en Maria:

1 Adriana van Adrichem. Zij is gedoopt op 02-06-1658 in s-Gravenhage.


VII-j Anna Ariens van Adrichem is geboren omstreeks 1641, dochter van Adriaen Jorisz. van Adrichem en Saertje Pouwelsdr van Nyerop. Anna Ariens is overleden, ongeveer 66 jaar oud. Zij is begraven op 09-04-1707 te s-Gravenhage. Anna Ariens:
(
1) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 13-05-1663 in s-Gravenhage (ondertrouw) met Jacob van Dessel. Jacob is geboren in s-Gravenhage, zoon van Jacob Jacobsz van Dessel en Annetje Bartholomeusdr Bosch.
Notitie bij Jacob: afkomstig van s-Gravenhage

(2) trouwde, ongeveer 43 jaar oud, op 22-10-1684 in s-Gravenhage (ondertrouw) met Coenraet van Crechten. Coenraet is geboren in Danzig.
Notitie bij Coenraet: weduwnaar van Martha Vlaming
Beroep:

 

 

ruiter

 

 


VII-k Joris van Adrichem, zoon van Joris Jorisz van Adrichem en Magdalena Gerritsdr van Tessel. Hij is gedoopt op 09-06-1642 in s-Gravenhage. Joris is overleden, 35 jaar oud. Hij is begraven op 08-09-1677 te s-Gravenhage.
Notitie bij Joris: Joris woonde in 1667 in de Halstraat en in 1671 in de Hoogstraat (Jaarboek CBG 1973 pag 221)
Beroep:

 

 

zilversmid te s-Gravenhage

 

 

Joris trouwde in 09-1667 in Loosduinen met Margrieta Cabernael, nadat zij op 28-08-1667 in s-Gravenhage in ondertrouw zijn gegaan. Zij is een dochter van Otto Cabernael en Margrieta Verdijn. Zij is gedoopt op 17-01-1644 in s-Gravenhage (Luthers). Margrieta is overleden omstreeks 20-10-1717 in s-Gravenhage, ongeveer 73 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Margrieta: (uitgevoerd naar Rijswijk d.d. 20-10-1717)
Notitie bij Margrieta: Zij hertrouwde Loosduinen (Gereformeerd) Michiel van Son juwelier tes-Gravenhage

VII-l Adriaen van Adrichem, zoon van Joris Jorisz van Adrichem en Magdalena Gerritsdr van Tessel. Hij is gedoopt op 02-07-1652 in s-Gravenhage. Adriaen is overleden op 26-03-1737 in s-Gravenhage, 84 jaar oud.
Notitie bij Adriaen: Adriaen was chirurgijnsleerling in 1669. Woont jarenlang in het Achterom en in 1771 op de Kleine Bierkade (Jaarboek CBG 1973 pag 221)
Adriaen:
(
1) trouwde op 19-04-1677 in s-Gravenhage met Magdalena van den Rade. Zij is een dochter van Hendrik Bastiaensz van den Rade en Anna van der Cleij. Zij is gedoopt op 26-07-1654 in s-Gravenhage. Magdalena is overleden, 50 jaar oud. Zij is begraven op 29-10-1704 te s-Gravenhage.
(2) trouwde op 08-01-1712 in s-Gravenhage met Wendelina Manschot, ongeveer 32 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk:
Uit Jaarboek CBG 1973 pag 221:
----------------------------------------------------
In het dossier van Adrichem in het Centraal Bureau voor Genealogie bevindt zich de volgende verklaring:

Den 26 April 1708 is Wendelina Manschot mijn dienstmaagd bij mij Adriaan van Adrichem in de kraam gelegen van een soon, daar ik vader van ben. Den 28 aprul 1708 is t voorsegde kind gedoopt door de Eerwaarde predikant Spitsius, leeraar van de Christ. Luthersche Gemeente alhier in den Hage. Het kind werd genaamd Thomas. De medegegeven doopceel was: daar werd verzogt een kind door den heiligen doop de Christ. kerk in te lijven, daar vader ende moeder van zijn Adriaen van Tessel en Wendelina van Hien, doch zijn naar de regte waarheid Adriaan van Adrichem en Wendelina Manschot. De naam des kinds zal wezen Thomas.

Den 8 januari 1712 ben ik Adriaan van Adrichem voors. Wendelina Manschots getrout. Dit is van mij geschreven en ondertekent op den 8e januari 1724 (getekend Adriaan van Adrichem)

Wendelina is geboren omstreeks 1680 in Doesburg, dochter van Jan Thomasz Manschot (Pijl) en Barbara Cornelisdr Snelderwaert. Wendelina is overleden op 17-07-1750 in s-Gravenhage, ongeveer 70 jaar oud.

Kinderen van Adriaen en Magdalena:

1 Joshua van Adrichem. Hij is gedoopt op 14-11-1677 in s-Gravenhage. Joshua is overleden, 10 dagen oud. Hij is begraven op 24-11-1677 te s-Gravenhage.
2 Johanna Magdalena van Adrichem. Zij is gedoopt op 13-09-1679 in s-Gravenhage. Johanna Magdalena is overleden, 4 dagen oud. Zij is begraven op 17-09-1679 te s-Gravenhage.
3 Magdalena van Adrichem. Zij is gedoopt op 05-04-1681 in s-Gravenhage. Magdalena is overleden, 3 maanden oud. Zij is begraven op 23-07-1681 te s-Gravenhage.
4 Adriaen Jacob van Adrichem. Hij is gedoopt op 24-02-1686 in Voorburg. Adriaen Jacob is overleden.

Kinderen van Adriaen en Wendelina:

1 Thomas van Adrichem, geboren op 26-04-1708 in s-Gravenhage Volgt VIII-a.
2 Magdalena van Adrichem Volgt VIII-b.
3 Hendrik van Adrichem. Hij is gedoopt op 20-11-1712 in s-Gravenhage. Hendrik is overleden, 15 dagen oud. Hij is begraven op 05-12-1712 te s-Gravenhage.
4 Adriaan van Adrichem. Hij is gedoopt op 26-08-1716 in s-Gravenhage. Adriaan is overleden, 5 jaar oud. Hij is begraven op 01-06-1722 te s-Gravenhage.
5 Georgius van Adrichem Volgt VIII-c.
6 Hendrik van Adrichem Volgt VIII-d.


VII-m Elisabeth van Adrichem, dochter van Joris Jorisz van Adrichem en Magdalena Gerritsdr van Tessel. Zij is gedoopt op 06-01-1658 in s-Gravenhage. Elisabeth is overleden, 26 jaar oud. Zij is begraven op 24-05-1684 te s-Gravenhage. Elisabeth trouwde op 24-05-1684 in s-Gravenhage met Jacob Croese, 35 jaar oud, nadat zij op 10-04-1678 in s-Gravenhage in ondertrouw zijn gegaan. Jacob is geboren op 20-02-1649 in Utrecht wonende Nooreinde te s-Gravenhage, zoon van Mr. Francois Croese en Aletta van Steenbergen. Jacob is overleden op 18-01-1712 in s-Gravenhage, 62 jaar oud.
Beroep:

 

 

klerk van de griffiers der Staten Generaal

 

 


VII-n Joris Dircxz van Adrichem, zoon van Dirck Jorisz van Adrichem en Neeltje Jorisdr van Vliet. Joris Dircxz is overleden. Hij is begraven op 10-04-1668 te Delft (Nieuwe Kerk). Joris Dircxz trouwde op 12-02-1662 in Hof van Delft,gerecht met Annitgen (Annetje) van Werven, nadat zij op 29-01-1662 in Delft in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk: Dit huwelijk bleef kinderloos
Annitgen (Annetje) is overleden. Zij is begraven op 09-03-1669 te Delft (Nieuwe Kerk).

VII-o Helena Cornelisdr van Adrichem, dochter van Cornelis Jorisz van Adrichem en Marietje Pietersdr Roodenburch. Helena Cornelisdr trouwde met Arent Cornelisz van Vliet.

VII-p Grietje Cornelisdr van Adrichem, dochter van Cornelis Jorisz van Adrichem en Marietje Pietersdr Roodenburch. Grietje Cornelisdr:
(
1) trouwde op 13-05-1677 in Pijnacker met Huybrecht Jacobsz Verboon, nadat zij op 27-05-1674 in ondertrouw zijn gegaan. Hij is een zoon van Jacob Joppen Verboon en Leentje Cornelisdr. Hij is gedoopt op 15-12-1641 in Pijnacker.
Beroep:

 

 

tuinder in t Hof van Delft

 

 


(2) trouwde vr 16-12-1693 met Claes Claesz. van Hameren.

VII-q Joris Cornelisz van Adrichem is geboren in Vermoedelijk Maasland, zoon van Cornelis Jorisz van Adrichem en Marietje Pietersdr Roodenburch. Joris Cornelisz is overleden op 22-12-1718 in Rijnsburg of Maasland.
Notitie bij Joris Cornelisz: testeert te Maassluis 17-3-1716
Beroep:

 

 

schepn welgeboren man van Rijnsburg

 

 

Joris Cornelisz:
(
1) trouwde op 18-11-1674 in Warmond met Neeltje Dircxdr van Swaneveldt. Zij is een dochter van Dirk de Jonge Ponsz van Swaneveldt en Jannetje Jansdr Entepoel.
(2) trouwde vr 27-03-1682 met Beatrijs Gerritsdr van Rhijn. Beatrijs Gerritsdr is geboren in Vermoedelijk Rijnsburg, dochter van Gerrit Cornelisz van Rhijn en Jannetje Cornelisdr van Oudshoorn. Beatrijs Gerritsdr is overleden op 26-05-1708 in Rijnsburg.

Kind van Joris Cornelisz en Neeltje Dircxdr:

1 Jan Jorisse van Adrichem Volgt VIII-e.

Kind van Joris Cornelisz en Beatrijs Gerritsdr:

1 Marijtje Jorisse van Adrichem. Zij is gedoopt op 27-03-1682 in Rijnsburg. Marijtje Jorisse is overleden vr 15-01-1686, ten hoogste 3 jaar oud.


VII-r Pieter Cornelisz. van Adrichem, zoon van Cornelis Jorisz van Adrichem en Marietje Pietersdr Roodenburch. Hij is gedoopt op 24-09-1651 in Pijnacker wonende aldaar. Pieter Cornelisz. trouwde op 27-11-1689 in Warmond met Ariaantje Jacobsdr Keth, nadat zij op 11-11-1689 in Leiden (ondertrouw) in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk: de ondertrouw te Leiden vond plaats met attestatie van Warmond en Rijnsburg
Ariaantje Jacobsdr is geboren in Rijnsburg.
Notitie bij Ariaantje Jacobsdr: Zij is een zuster van Claes Jacobsz Keth, schepen te Rijnsburg

VII-s Adriaen Jansz van Adrichem is geboren in Honselersdijk, zoon van Jan Pietersz van Adrichem en Neeltje Jorisdr.
Notitie bij Adriaen Jansz: Hij komt voor in enige notariele akten te s-Gravenhage en is getuige bij de huwelijkse voorwaarden bij het huwelijk van zijn zuster Marijtje Jansdr d.d. 22-6-1645 gepasseerd voor Not. Willem van Assendelft te Delft
bij de huwelijkse voorwaarden bij het huwelijk van zijn zuster Marijtje Jansdr d.d. 22-6-1645 gepasseerd voor Not. Willem van Assendelft te Delft Adriaen Jansz van Adrichem (GA Delft)

Adriaen Jansz trouwde op 21-11-1635 in Delft met Annetgen Jansdr van Maasland.
Notitie bij het huwelijk: Adriaen Jansz is getuige bij de huw.voorwaarden van zijn zuster Marijtje Jansdr dd 22-6-1645 te Delft.
Of hij nakomelingen had is niet bekend

Annetgen Jansdr is geboren in Maasland.

VII-t Marija Jansdr (Marietje) van Adrichem, dochter van Jan Pietersz van Adrichem en Neeltje Jorisdr. Zij is gedoopt op 05-10-1625 in Naaldwijk. Marija Jansdr (Marietje) is overleden, 21 jaar oud. Zij is begraven op 13-04-1647 te Naaldwijk. Marija Jansdr (Marietje) trouwde op 22-06-1645 in Delft met Cornelis Dircksz Bogaert.
Notitie bij het huwelijk: huw voorwaarden 22-6-1645 (Notaris Willem van Assendelft te Delft)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
CORNELIS DIRCKSZ BOGAERT jonge man wonende Monsterambacht als toekomend bruidegom geassisteert door PIETERJE CORNELISDR weduwe DIRCK LENAERTSZ BOGAERT zijne moeder, WILLEM ADRIAENSZ VAN DER SALM en CORNELIS FRANCKENSZ VAN DER HOUFF zijne goede bekenden allen wonende te Monster ten eenre ende MARIJTJE JANSDR VAN ADRICHEM jonge dochter wonende te Honsholredijck als toekomende bruijd geassisteert door ADRIAEN JANSZ VAN ADRICHEM te Honsholredijck haar broeder, DIRK JORISZ VAN ADRICHEM brouwer ("in den Slang" te Delft) haar neef en JERONIMUS JACOBSZ DE LEZRETINGH te Delft ten andere zijde maken huwelijkse voorwaarden.
was getekend: MAERTGEN JANS, CORNELIS DIRCKSZ BOGERT, ARY JANSZ VAN ADRICHEM enz.

Op 15-7-1637 draagt zij haar helft van een stuk land over aan haar broer Adriaen die de andere helft bezit. Voor haar traden op de neven van haar vader Anthonis Adriaensz van Adrichem en Dirck Jorisz van Adrichem in hun kwaliteit als "bloetvoochden" en de weduwnaar van haar moeder Cornelis Dircxsz Bos (Jaarboek CBG 1973 pag 218)

Cornelis Dircksz is geboren in Monster, zoon van Dirck Lenaertsz Bogaert en Pietertje Cornelisdr.
Notitie bij Cornelis Dircksz: j.m. van Monster

VII-u Trijntje Anthonisdr van Adrichem, dochter van Anthonis Adriaansz van Adrichem van Dijck en Neeltje Franken. Zij is gedoopt op 31-10-1599 in Naaldwijk. Trijntje Anthonisdr is overleden vr 01-05-1636, ten hoogste 36 jaar oud. Trijntje Anthonisdr trouwde vr 03-11-1625 met Willem Pietersz Buijs. Hij is een zoon van Pieter Willemsz Buijs en Maartje Jans.
Notitie bij Willem Pietersz:
hij tr 2) voor 8-8-1632 Pietertje Corssen van Zijl

Beroep:

 

 

bouwman

 

 


VIII-a Thomas van Adrichem is geboren op 26-04-1708 in s-Gravenhage, zoon van Adriaen van Adrichem en Wendelina Manschot. Hij is gedoopt op 28-04-1708 in s-Gravenhage. Thomas is overleden op 17-02-1753 in West-Zaan, 44 jaar oud.
Notitie bij Thomas: Thomas was student te Leiden 31-4-1727, predikant te Pernis 1730, teZuidland 1738 en Westzaan 1741
Beroep:

 

 

predikant te Pernis 1730, Zuidland 1738 en West-Zaandam 1741

 

 

Thomas trouwde, 22 jaar oud, op 06-03-1731 in Leiden met Margaretha Schouten, 23 jaar oud. Margaretha is geboren op 01-04-1707 in Leiden, dochter van Hendrik Albertsz. Schouten en Catharina van Diest. Margaretha is overleden op 16-01-1787 in s-Hertogenbosch, 79 jaar oud.

Kinderen van Thomas en Margaretha:

1 Adriana Wendelina van Adrichem, geboren op 21-09-1732 in Pernis. Zij is gedoopt op 21-09-1732 in Pernis. Bij de doop van Adriana Wendelina waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaen van Adrichem (1652-1737) en Wendelina Manschot (1680-1750). Adriana Wendelina is overleden, 4 jaar oud. Zij is begraven op 16-01-1737 te Pernis.
2 Adriaen van Adrichem. Hij is gedoopt op 10-01-1734 in Pernis. Bij de doop van Adriaen waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaen van Adrichem (1652-1737) en Wendelina Manschot (1680-1750). Adriaen is overleden, 3 jaar oud. Hij is begraven op 04-02-1737 te Pernis.
3 Henderikus (Hendrik) Albert van Adrichem Volgt IX-a.


VIII-b Magdalena van Adrichem, dochter van Adriaen van Adrichem en Wendelina Manschot. Zij is gedoopt op 17-08-1710 in s-Gravenhage. Magdalena is overleden, 73 jaar oud. Zij is begraven op 17-06-1784 te s-Gravenhage. Magdalena trouwde op 12-04-1735 in Scheveningen met Christiaen den Eysvogel. Hij is een zoon van Dirck den Eysvogel en Eva Catharina Walraven. Hij is gedoopt op 10-11-1705 in s-Gravenhage. Christiaen is overleden, 72 jaar oud. Hij is begraven op 12-03-1778 te s-Gravenhage.
Beroep:

 

 

koopman te s-Gravenhage

 

 


VIII-c Georgius van Adrichem, zoon van Adriaen van Adrichem en Wendelina Manschot. Hij is gedoopt op 27-09-1719 in s-Gravenhage. Georgius is overleden in Alkmaar, 74 jaar oud. Hij is begraven op 20-09-1794 te Sint Maarten.
Notitie bij Georgius:
hij was student te Leiden in 1737, predikant te Sint Maarten NH) van 12 mei 1743 en emeritus van 25-4-1790. Een kind van Ds van Adrichem werd op 25-4-1770 te Sint Maarten begraven, het begraafboek begint pas in 1770

Beroepen:

 

 

student te Leiden 1737, predikant Sint Maarten NH

 

 

 

 

emeritus 25-4-1790

 

 

Georgius:
(
1) trouwde omstreeks 1745 met Aartje van Os. Aartje is overleden in Sint Maarten.
(2) trouwde op 02-01-1764 in Scheveningen met Geertruy Elisabeth van Linden, nadat zij op 18-12-1763 in s-Gravenhage in ondertrouw zijn gegaan. Zij is een dochter van Gijsbert van Linden en Geertruy Beekhuis. Zij is gedoopt op 22-04-1725 in Nijmegen. Geertruy Elisabeth is overleden op 06-05-1782 in Sint Maarten, 57 jaar oud.
Notitie bij Geertruy Elisabeth: (weduwe van Leonardus van de Elburgh)

Kinderen van Georgius en Aartje:

1 Wendelina van Adrichem, geboren omstreeks 1746 in Sint Maarten. Wendelina is overleden na 1803, ongeveer 57 jaar oud.
Notitie bij Wendelina: Zij testert Alkmaar 19-4-1795 en woont in 1798 (boedelscheiding van haarvader voor Notaris C. Oostveen te Alkmaar op 22-8-1798) in de buurtschapde Rijp onder Sint Maarten. In 1803 transporteert zij een huisje aldaarvoor schepenen van Alkmaar
2 Adriaan van Adrichem, geboren omstreeks 1749 in Sint Maarten. Adriaan is overleden omstreeks 18-04-1795 in Alkmaar, ongeveer 46 jaar oud. Hij is begraven op 21-04-1795 te Sint Maarten.
Notitie bij overlijden van Adriaan: (uitgevoerd 18-4-1795 naar Sint Maarten)
Notitie bij Adriaan: Zijn vader vermeldt in diens testament voor Notaris L. Bijland tes-Gravenhage dat deze zoon innocent is)
3 Angenita van Adrichem, geboren omstreeks 1752 in Sint Maarten Volgt IX-b.
4 Anna Anthonia van Adrichem, geboren omstreeks 1754 in Sint Maarten. Anna Anthonia is overleden na 1761, ongeveer 7 jaar oud.
Notitie bij Anna Anthonia: Zij wordt vermeld in het testament van haar vader op 20-10-1761
5 Magdalena Hendrika van Adrichem Volgt IX-c.
6 Margaretha Geertruida van Adrichem, geboren op 24-09-1758 in Sint Maarten Volgt IX-d.

Kinderen van Georgius en Geertruy Elisabeth:

1 Gijsbert van Adrichem. Hij is gedoopt op 16-11-1766 in Sint Maarten.
2 Gerarda Alida van Adrichem. Zij is gedoopt op 27-11-1768 in Sint Maarten.
Notitie bij Gerarda Alida: Een kind van Ds. van Adrichem werd op 25-4-1770 te Sint Maarten begraven (het begraafboek begint pas in 1770) verm is dit Gerarda Alida


VIII-d Hendrik van Adrichem, zoon van Adriaen van Adrichem en Wendelina Manschot. Hij is gedoopt op 22-10-1721 in s-Gravenhage. Hendrik is overleden op 16-08-1757 in Helmond, 35 jaar oud.
Beroep:

 

 

drossaard van Helmond 27-11-1745

 

 

Hendrik trouwde op 16-08-1757 in Helmond met Agnieta Ingeham.
Notitie bij het huwelijk: Dit huwelijk bleef kinderloos
Zij is een dochter van Cornelis Ingeham en Eva Catharina Walraven. Zij is gedoopt op 06-10-1726 in Helmond. Bij de doop van Agnieta waren de volgende getuigen aanwezig: Theodorus van der Loo en Racchel Walraven. Agnieta is overleden op 17-09-1763 in Helmond, 36 jaar oud. Zij is begraven op 21-09-1763 te Helmond.

VIII-e Jan Jorisse van Adrichem, zoon van Joris Cornelisz van Adrichem en Neeltje Dircxdr van Swaneveldt. Hij is gedoopt op 26-12-1675 in Rijnsburg. Jan Jorisse is overleden op 15-01-1761 in Rijnsburg, 85 jaar oud.
Beroep:

 

 

bakker, schepen en welgeboren man van Rijnsburg

 

 

Jan Jorisse:
(
1) trouwde op 28-02-1700 in Maassluis met Cornelia Gerrits Post, nadat zij op 28-02-1700 in Kethel in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 28-02-1700 in Maassluis.
Notitie bij het huwelijk: .
Op de ondertrouwakte in Kethel staat hij vermeld als JAN GEERTSE VAN ADRICHEM

Cornelia Gerrits is geboren in Kethel, dochter van Gerrit Cornelisz Post en Neeltje (Nelletie) Pieters Maerlevelt. Cornelia Gerrits is overleden op 31-12-1701 in Kethel.
(2) trouwde op 19-05-1703 in Kethel met Maertje Dircxs Jonghste. Zij is een dochter van Dirck Ariens Jonghste en Grietje Cornelisdr Houwert.
(3) trouwde op 21-02-1712 in Rijnsburg (ondertrouw) met Annetie Harmens Moeyenkint, ongeveer 26 jaar oud. Annetie Harmens is geboren omstreeks 1686 in Voorhout, dochter van Harmen Cornelisz Moeyenkint en Maria Leendertsdr Wassenaar. Annetie Harmens is overleden op 07-09-1758 in Rijnsburg, ongeveer 72 jaar oud.

Kinderen van Jan Jorisse en Cornelia Gerrits:

1 Joris (Goris) van Adrichem. Hij is gedoopt op 12-09-1700 in Kethel. Joris (Goris) is overleden op 17-09-1717 in Kethel, 17 jaar oud.
Notitie bij Joris (Goris): 14-9-1717 Testament (ONA Schiedam Inv 856 folio 1235)
----------------------------------
GORIS JANSE VAN ADRICHEM oud 17 jaar wonende in Kethel nomineert en institueert tot zijn enige en universele erfgenamen zijn grootouder GERRIT CORNELISZ POST en NELLETIE PIETERS

2 Adriaan van Adrichem. Hij is gedoopt op 21-12-1701 in Kethel. Adriaan is overleden, 12 dagen oud. Hij is begraven op 02-01-1702 te Kethel.

Kinderen van Jan Jorisse en Maertje Dircxs:

1 Boudewijn van Adrichem.
2 Dirck van Adrichem. Hij is gedoopt op 18-11-1703 in Vlaardingen.
3 Joris Jansz van Adrichem Volgt IX-e.
4 Dirkje van Adrichem Volgt IX-f.

Kinderen van Jan Jorisse en Annetie Harmens:

1 Neeltje Jansdr van Adrichem Volgt IX-g.
2 Cornelis van Adrichem. Hij is gedoopt op 30-04-1713 in Rijnsburg. Cornelis is overleden vr 23-05-1717 in verm Rijnsburg, ten hoogste 4 jaar oud.
3 Marijtje van Adrichem. Zij is gedoopt op 07-07-1715 in Rijnsburg.
4 Cornelis Jansz van Adrichem Volgt IX-h.
5 Joris van Adrichem. Hij is gedoopt in 07-1718 in Rijnsburg.
Notitie bij de geboorte van Joris: Er stond alleen de maand vermeld, geen exacte datum
6 Dirk van Adrichem. Hij is gedoopt op 01-02-1720 in Katwijk.
7 Maria van Adrichem. Zij is gedoopt op 01-02-1720 in Katwijk.
8 Joris van Adrichem. Hij is gedoopt op 23-05-1723 in Rijnsburg.
9 Jan Jansz van Adrichem Volgt IX-i.
10 Ariaantje van Adrichem. Zij is gedoopt op 18-08-1729 in Rijnsburg.


IX-a Henderikus (Hendrik) Albert van Adrichem, zoon van Thomas van Adrichem en Margaretha Schouten. Hij is gedoopt op 04-02-1736 in Pernis. Bij de doop van Henderikus (Hendrik) Albert was de volgende getuige aanwezig: Catharina van Diest. Henderikus (Hendrik) Albert is overleden op 17-10-1803 in s-Hertogenbosch, 67 jaar oud.
Notitie bij Henderikus (Hendrik) Albert: Hendrik Albert was voor zijn veertiende jaar student te Leiden, advocaat aldaar en drossaard van Helmond, poorter van s-Hertogenbosch 1760 en schepen aldaar 1781 (Jaarboek CBG 1973 bl. 223)
Henderikus (Hendrik) Albert trouwde op 25-03-1760 in Leiden met Anna Maria van Beusechem van der Linden, 26 jaar oud. Anna Maria is geboren op 20-09-1733 in Gorichem, dochter van Mr. Hendrik van Beusechem van der Linden en Elisabeth Hester van Wingerden. Anna Maria is overleden op 11-05-1794 in s-Hertogenbosch, 60 jaar oud.

Kinderen van Henderikus (Hendrik) Albert en Anna Maria:

1 Margaretha Catharina van Adrichem, geboren op 06-02-1761 in s-Hertogenbosch Volgt X-a.
2 Hendrik van Adrichem, geboren op 28-06-1762 in s-Hertogenbosch Volgt X-b.
3 Elisabeth Hester van Adrichem, geboren op 01-03-1764 in s-Hertogenbosch Volgt X-c.
4 Thomas van Adrichem, geboren op 20-02-1766 in s-Hertogenbosch Volgt X-d.
5 Helena Maria van Adrichem, geboren op 17-12-1767 in s-Hertogenbosch. Helena Maria is overleden op 06-04-1774 in s-Hertogenbosch, 6 jaar oud.
6 Christiaen van Adrichem, geboren op 16-12-1770 in s-Hertogenbosch Volgt X-e.
7 Izaak van Adrichem, geboren op 22-07-1772 in s-Hertogenbosch Volgt X-f.
8 Helena Maria van Adrichem, geboren op 04-06-1774 in s-Hertogenbosch Volgt X-g.


IX-b Angenita van Adrichem is geboren omstreeks 1752 in Sint Maarten, dochter van Georgius van Adrichem en Aartje van Os. Angenita is overleden, ongeveer 46 jaar oud. Zij is begraven op 09-01-1798 te Amsterdam (Nieuwe Kerk).
Notitie bij overlijden van Angenita: begraven in de Nieuwe Kerk te Amsterdam
Angenita trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op 08-05-1785 in Amsterdam met Bernardus van Oonk, 32 jaar oud, nadat zij op 22-04-1785 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan. Bernardus is geboren in 1753 in Ootmarsum, zoon van Jan van Oonk.
Beroep:

 

 

boekhouder

 

 


IX-c Magdalena Hendrika van Adrichem, dochter van Georgius van Adrichem en Aartje van Os. Zij is gedoopt op 15-05-1757 in Sint Maarten. Magdalena Hendrika is overleden, 27 jaar oud. Zij is begraven op 30-06-1784 te Amsterdam Zuiderkerk. Magdalena Hendrika trouwde met Claes Tamesz, nadat zij op 05-09-1783 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij Claes: (weduwnr van Swaantje Trijp)

IX-d Margaretha Geertruida van Adrichem is geboren op 24-09-1758 in Sint Maarten, dochter van Georgius van Adrichem en Aartje van Os. Margaretha Geertruida is overleden, 26 jaar oud. Zij is begraven op 20-07-1785 te Amsterdam. Margaretha Geertruida trouwde met Jan Cornelisse de Jong, nadat zij op 02-01-1784 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan. Hij is een zoon van Cornelis de Jong en Jannigje van Osch. Hij is gedoopt op 07-09-1757 in Leerdam.

IX-e Joris Jansz van Adrichem, zoon van Jan Jorisse van Adrichem en Maertje Dircxs Jonghste. Hij is gedoopt op 02-12-1705 in Kethel. Joris Jansz is overleden na 16-09-1731, minstens 25 jaar oud. Joris Jansz trouwde op 01-05-1728 in Bleiswijk met Maria Pieters Robol. Maria Pieters is overleden na 16-09-1731.

Kinderen van Joris Jansz en Maria Pieters:

1 Jan van Adrichem Volgt X-h.
2 Jan de Jongere van Adrichem. Hij is gedoopt op 16-09-1731 in Bleiswijk. Jan de Jongere is overleden op 26-10-1796 in Rotterdam, 65 jaar oud (oorzaak: drowned).
Notitie bij Jan de Jongere: Jan de Jongere was wonende te Moordrecht en is op 26-10-1796 verdronken


IX-f Dirkje van Adrichem, dochter van Jan Jorisse van Adrichem en Maertje Dircxs Jonghste. Zij is gedoopt op 17-03-1709 in Kethel. Dirkje is overleden op 27-05-1743 in Bleiswijk, 34 jaar oud. Dirkje trouwde op 06-05-1731 in Bleiswijk met Hendrik van den Toorn, nadat zij op 13-04-1731 in Bleiswijk in ondertrouw zijn gegaan. Hij is een zoon van Jan Hendrickse van der Toren en Willemtje Willems Vermeulen. Hij is gedoopt op 21-10-1708 in Bleiswijk.

IX-g Neeltje Jansdr van Adrichem, dochter van Jan Jorisse van Adrichem en Annetie Harmens Moeyenkint. Zij is gedoopt op 17-04-1712 in Warmond. Neeltje Jansdr is overleden op 30-07-1743 in Rijnsburg, 31 jaar oud. Neeltje Jansdr trouwde in 05-1736 met Jacob Dircksz van der Quaak (Kwaak), nadat zij op 20-04-1736 in Rijnsburg in ondertrouw zijn gegaan. Hij is een zoon van Dirk Pietersz van der Kwaak en Maertje Corsdr van Vliet. Hij is gedoopt op 13-05-1714 in Oestgeest. Jacob Dircksz is overleden in 1780 in Rijnsburg, 66 jaar oud.
Beroep:

 

 

schepen, kermeester, welgeboren man van Rijnsburg

 

 


IX-h Cornelis Jansz van Adrichem, zoon van Jan Jorisse van Adrichem en Annetie Harmens Moeyenkint. Hij is gedoopt op 23-05-1717 in Rijnsburg. Cornelis Jansz trouwde op 27-05-1749 in Rijnsburg met Leuntje Willems Besuijen. Zij is een dochter van Willem Reijers Besuijen en Engeltje Dirks van Duijn. Zij is gedoopt op 02-09-1731 in Rijnsburg.

Kinderen van Cornelis Jansz en Leuntje Willems:

1 Antje van Adrichem Volgt X-i.
2 Engeltje van Adrichem. Zij is gedoopt op 12-04-1767 in Rijnsburg.


IX-i Jan Jansz van Adrichem, zoon van Jan Jorisse van Adrichem en Annetie Harmens Moeyenkint. Hij is gedoopt op 15-09-1726 in Rijnsburg. Jan Jansz trouwde op 02-05-1751 in Katwijk met Nelletje (Pieternelletje) Ewoutse Hakkert. Zij is een dochter van Ewout Hakkert en Jannetje Maertens de Wit. Zij is gedoopt op 09-03-1732 in Katwijk.

Kinderen van Jan Jansz en Nelletje (Pieternelletje) Ewoutse:

1 Jan van Adrichem. Hij is gedoopt op 06-06-1751 in Katwijk.
2 Maertje van Adrichem. Zij is gedoopt op 27-05-1753 in Katwijk.
3 Antje van Adrichem. Zij is gedoopt op 18-04-1756 in Katwijk.
4 Leentje van Adrichem. Zij is gedoopt op 10-06-1759 in Katwijk.
5 Euwout Jansz van Adrichem Volgt X-j.
6 Jannetje van Adrichem. Zij is gedoopt op 11-05-1765 in Katwijk.
7 Neeltje van Adrichem. Zij is gedoopt op 27-11-1768 in Katwijk.
8 Jan van Adrichem. Hij is gedoopt op 18-06-1775 in Katwijk.


X-a Margaretha Catharina van Adrichem is geboren op 06-02-1761 in s-Hertogenbosch, dochter van Henderikus (Hendrik) Albert van Adrichem en Anna Maria van Beusechem van der Linden. Zij is gedoopt op 08-02-1761 in s-Hertogenbosch. Margaretha Catharina is overleden op 24-01-1787 in Zierikzee, 25 jaar oud. Zij is begraven op 31-01-1787 te Zierikzee. Margaretha Catharina trouwde, 23 jaar oud, op 25-03-1784 in s-Hertogenbosch met Jan van IJsselstein, 38 jaar oud. Jan is geboren op 03-11-1745 in Zierikzee, zoon van Nicolaas van IJsselstein en Helena Boom. Jan is overleden op 17-01-1801 in Zierikzee, 55 jaar oud.
Notitie bij Jan: Jan was weduwnr van Maria Hendrina Hulscher, Heer van Renesse enMoermond, raad en schapen van Zierikzee, rentmeester-generaal vanZeeland ten oosten de Schelde, baljuw van Dreischor, Zoonemaire enNoordgouwe

X-b Hendrik van Adrichem is geboren op 28-06-1762 in s-Hertogenbosch, zoon van Henderikus (Hendrik) Albert van Adrichem en Anna Maria van Beusechem van der Linden. Hij is gedoopt op 02-07-1762 in s-Hertogenbosch. Hendrik is overleden op 11-12-1841 in Zierikzee, 79 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Hendrik was student te Leiden, vurig patriot, president arrondissementrechtbank te Zierikzee
Beroep:

 

 

voorzitter der arrondissements regtbank

 

 

Hendrik trouwde, 38 jaar oud, op 01-05-1801 in Zierikzee met Helena van IJsselstein, 25 jaar oud. Helena is geboren op 07-03-1776 in Zierikzee, dochter van Gillis van IJsselstein en Adriana Bal. Zij is gedoopt op 10-03-1776 in Zierikzee. Helena is overleden op 19-11-1848 in Zierikzee, 72 jaar oud.

Kinderen van Hendrik en Helena:

1 Hendrik Albert van Adrichem, geboren op 01-06-1802 in s-Hertogenbosch. Hendrik Albert is overleden op 02-06-1802 in s-Hertogenbosch, 1 dag oud.
2 Hendrik Albert van Adrichem, geboren op 11-09-1804 in Breda. Hendrik Albert is overleden op 13-01-1807 in Breda, 2 jaar oud.
3 Adriana Helena van Adrichem, geboren op 04-02-1806 in Breda. Adriana Helena is overleden op 14-02-1811 in Breda, 5 jaar oud.
4 Hendrik Albert van Adrichem, geboren op 16-06-1808 in Breda Volgt XI-a.
5 Anna Maria Elisabeth van Adrichem, geboren op 16-07-1810 in Breda Volgt XI-b.
6 Adriana Magdalena van Adrichem, geboren op 19-04-1813 in Zierikzee Volgt XI-c.
7 Margaretha Catharina van Adrichem, geboren op 30-08-1815 in Zierikzee Volgt XI-d.
8 Thomas Adriaan van Adrichem, geboren op 11-06-1817 in Zierikzee. Thomas Adriaan is overleden op 11-11-1839 in Zierikzee, 22 jaar oud.
Beroep:

 

 

surnumerair rijksbelastingen

 

 

9 Johanna Helena van Adrichem, geboren op 30-03-1819 in Zierikzee. Johanna Helena is overleden op 21-03-1821 in Zierikzee, 1 jaar oud.


X-c Elisabeth Hester van Adrichem is geboren op 01-03-1764 in s-Hertogenbosch, dochter van Henderikus (Hendrik) Albert van Adrichem en Anna Maria van Beusechem van der Linden. Elisabeth Hester is overleden op 09-06-1847, 83 jaar oud. Elisabeth Hester:
(
1) trouwde, 25 jaar oud, op 03-05-1789 in s-Hertogenbosch met Jan Gijsbert Thierry de Bye, nadat zij op 19-04-1789 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan. Hij is een zoon van Cornelis Thierry de Bye en Sara Mol. Hij is gedoopt op 31-03-1765 in s-Gravenhage. Jan Gijsbert is overleden op 04-02-1791 in Rotterdam, 25 jaar oud. Hij is begraven op 09-02-1791 te s-Gravenhage.
Beroep:

 

 

Mr. advocaat

 

 


(2) trouwde, 34 jaar oud, op 05-02-1799 in s-Hertogenbosch met Jacob Kien, 58 jaar oud. Jacob is geboren op 15-05-1740 in Utrecht, zoon van Nicolaas Kien en Theodora Petronella van Romondt. Jacob is overleden op 27-11-1803 in s-Hertogenbosch, 63 jaar oud.
Notitie bij Jacob: (weduwnr van Anna Buck)
Beroep:

 

 

raad en schepen van s-Hertogenbosch

 

 


X-d Thomas van Adrichem is geboren op 20-02-1766 in s-Hertogenbosch, zoon van Henderikus (Hendrik) Albert van Adrichem en Anna Maria van Beusechem van der Linden. Thomas is overleden op 18-08-1830 in Rotterdam, 64 jaar oud.
Notitie bij Thomas: raad en schepen van s-Hertogenbosch, stadhouder Meyerij van Den Bosch,maire van Zierikzee, directeur in- en uitgaande rechten Rotterdam
Thomas trouwde, 23 jaar oud, op 22-09-1789 in s-Gravenhage met Judith Thierry de Bye, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk:
29-1-1831 Schuldbrief (Not Archief Brielle in 1298 akte 17)
-----------------------------------
HENDRIK ALBERT VAN Adrichem ontvanger der directe belastingen wonend in Kethel, bekent aan KORNELIA SARA VAN ADRICHEM echtgenote van Mr KRIJN WAGHTO op Tholen en ANNA MARIA VAN ADRICHEM echtgenote van Mr WILLEM NICOLAAS LAMBRECHTSEN, lid van de rechtbank in Middelburg, als erfgenamen van hun vader Mr THOMAS ADRIAANSZ VAN ADRICHEM te Rotterdam een schuld van f 2500, dit bedrag door hem genoten in de vorm van grootboekinschrijvingen, dient als borgstelling voor comparants functie

Judith is geboren op 12-07-1763 in s-Gravenhage, dochter van Cornelis Thierry de Bye en Sara Mol. Judith is overleden op 14-07-1826 in s-Gravenhage, 63 jaar oud.

Kinderen van Thomas en Judith:

1 Hendrik Albert van Adrichem, geboren op 01-08-1790 in Zierikzee. Hendrik Albert is overleden op 04-11-1804 in Zierikzee, 14 jaar oud.
2 Cornelia Sara van Adrichem, geboren op 07-04-1792 in Zierikzee Volgt XI-e.
3 Anna Maria van Adrichem, geboren op 01-09-1793 in Zierikzee Volgt XI-f.
4 Jacomina Bernardina van Adrichem, geboren op 12-06-1795 in Zierikzee. Jacomina Bernardina is overleden op 02-12-1796 in Zierikzee, 1 jaar oud.
5 Margaretha Catharina van Adrichem, geboren op 24-12-1796 in Zierikzee. Margaretha Catharina is overleden op 15-04-1799 in Zierikzee, 2 jaar oud.
6 Doodgeboren Kind van Adrichem, geboren op 24-11-1801 in Zierikzee.


X-e Christiaen van Adrichem is geboren op 16-12-1770 in s-Hertogenbosch, zoon van Henderikus (Hendrik) Albert van Adrichem en Anna Maria van Beusechem van der Linden. Christiaen is overleden op 28-02-1841 om 01:00 in Brielle, 70 jaar oud.
Beroep:

 

 

Mr. advocaat, baljuw van Sommelsdijk

 

 

Christiaen:
(
1) trouwde, 26 jaar oud, op 09-09-1797 in Sommelsdijk met Anna Elisabeth van Bosheyden, 17 jaar oud. Anna Elisabeth is geboren op 27-02-1780 in Sommelsdijk, dochter van Johannes van Bosheyden en Gerbrandina Regina Hulscher. Anna Elisabeth is overleden op 02-05-1803 in Sommelsdijk, 23 jaar oud.
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 22-09-1805 in s-Hertogenbosch,nb met Johanna Francoise van Heurn, 35 jaar oud. Johanna Francoise is geboren op 10-12-1769 in s-Hertogenbosch, dochter van Frans (Mr) van Heurn en Jeanne Leopoldine Esther von Probentow. Johanna Francoise is overleden op 27-03-1808 in Sommelsdijk, 38 jaar oud.

Kinderen van Christiaen en Anna Elisabeth:

1 Naamloos Kind van Adrichem, geboren op 17-07-1798 in Sommelsdijk. Naamloos Kind is overleden op 29-07-1798 in Sommelsdijk, 12 dagen oud.
2 Johanna Gerbrandina Regina van Adrichem, geboren op 23-03-1800 in Sommelsdijk. Zij is gedoopt op 23-03-1800 in Sommelsdijk. Johanna Gerbrandina Regina is overleden op 17-02-1815 in Sommelsdijk, 14 jaar oud.
3 Hendrik Albert van Adrichem, geboren op 02-01-1802 in Sommelsdijk Volgt XI-g.

Kinderen van Christiaen en Johanna Francoise:

1 Johanna Francoise van Adrichem, geboren op 02-07-1806 in Sommelsdijk Volgt XI-h.
2 Anna Maria van Adrichem, geboren op 12-07-1807 in Sommelsdijk. Zij is gedoopt op 12-07-1807 in Sommelsdijk. Anna Maria is overleden op 01-04-1886 in Haarlem, 78 jaar oud.


X-f Izaak van Adrichem is geboren op 22-07-1772 in s-Hertogenbosch, zoon van Henderikus (Hendrik) Albert van Adrichem en Anna Maria van Beusechem van der Linden. Izaak is overleden op 11-03-1843 in Zierikzee, 70 jaar oud.
Beroepen:

 

 

burgemeester van Bommeneede en Bloois

 

 

 

 

lid der provinciale staten van Zeeland

 

 

Izaak trouwde, 43 jaar oud, op 02-05-1816 in Zierikzee met Johanna van der Wolff, 39 jaar oud. Johanna is geboren op 27-06-1776 in Zierikzee, dochter van Mr. Jan van der Wolff en Elisabeth Tuijte (Ruijte). Johanna is overleden op 24-03-1862 in Zierikzee, 85 jaar oud.
Notitie bij Johanna: zij was weduwe van Marinus Mogge Pous geb 1771 Zierikzee overl 14-5-1814 Noordgouw (overl akte 10) zoon van Bonifacius Mogge Pous en Johanna Vincentia van Stapelen. Marinus en Johanna van der Wolff woonden op Mon Plaisier
Beroep:

 

 

eigenaresse

 

 


X-g Helena Maria van Adrichem is geboren op 04-06-1774 in s-Hertogenbosch, dochter van Henderikus (Hendrik) Albert van Adrichem en Anna Maria van Beusechem van der Linden. Helena Maria is overleden op 01-08-1844 in Groningen, 70 jaar oud. Helena Maria trouwde, 22 jaar oud, op 26-04-1797 in Zierikzee met Robbert Carel Ermerins, 37 jaar oud. Robbert Carel is geboren op 10-03-1760 in Sluis, zoon van Jan Willem Ermerins en Johanna Marinissen.
Notitie bij de geboorte van Robbert Carel: Bev Reg Zierikzee 1811 geeft op geb 1763 Sluis
Robbert Carel is overleden op 20-02-1844 in Zierikzee, 83 jaar oud.
Notitie bij Robbert Carel: student te Leiden 1783, med.dr 1788, arts te Zierikzee, schepen en raad aldaar
Beroep:

 

 

 

 

 


X-h Jan van Adrichem, zoon van Joris Jansz van Adrichem en Maria Pieters Robol. Hij is gedoopt op 02-10-1729 in Bleiswijk. Jan is overleden op 25-02-1754 in Nieuwerkerk aan de IJssel, 24 jaar oud. Jan trouwde op 01-08-1751 in Nieuwerkerk aan de IJssel met Sara Andriesse van der Laan, nadat zij op 19-07-1751 in Nieuwerkerk aan de IJssel in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 01-08-1751 in Nieuwerkerk aan de IJssel. Zij is een dochter van Andries Gerritsz van der Laan en Maria Janse Neuijt (Muijt). Zij is gedoopt op 14-11-1728 in Nieuwerkerk aan de IJssel. Sara Andriesse is overleden op 19-11-1796 in Nieuwerkerk aan de IJssel, 68 jaar oud.

Kinderen van Jan en Sara Andriesse:

1 Pietertje van Adrichem. Zij is gedoopt op 21-05-1752 in Nieuwerkerk aan de IJssel.
2 Jan van Adrichem Volgt XI-i.


X-i Antje van Adrichem, dochter van Cornelis Jansz van Adrichem en Leuntje Willems Besuijen. Zij is gedoopt op 16-03-1760 in Rijnsburg. Antje is overleden, 31 jaar oud. Zij is begraven op 05-12-1791 te Rijnsburg. Antje trouwde op 11-07-1784 in Rijnsburg met Abram van der Vijver. Hij is een zoon van Abram Jansz van der Vijver en Marijte van den Hoeven. Hij is gedoopt op 31-07-1763 in Rijnsburg. Abram is overleden op 26-08-1830 in Rijnsburg, 67 jaar oud.

X-j Euwout Jansz van Adrichem, zoon van Jan Jansz van Adrichem en Nelletje (Pieternelletje) Ewoutse Hakkert. Hij is gedoopt op 05-06-1763 in Katwijk. Euwout Jansz is overleden, 32 jaar oud. Hij is begraven op 01-10-1795 te Katwijk aan Zee. Euwout Jansz trouwde op 14-08-1790 in Kathwijk (ondertrouw) met Lijsbeth Willemsdr (Elisabeth) van Duijvenbode. Zij is een dochter van Willem van Duijvenbode en Maartje van Duijn. Zij is gedoopt op 08-02-1767 in Katwijk aan Zee. Lijsbeth Willemsdr (Elisabeth) is overleden, 34 jaar oud. Zij is begraven op 07-09-1801 te Katwijk aan Zee.

Kinderen van Euwout Jansz en Lijsbeth Willemsdr (Elisabeth):

1 Maartje van Adrichem Volgt XI-j.
2 Nelletje (Neeltje) van Adrichem Volgt XI-k.
3 Willempje van Adrichem. Zij is gedoopt op 25-05-1794 in Katwijk aan Zee.
4 Eewoud (Ewoud) van Adrichem, geboren op 30-05-1796 in Katwijk aan Zee. Hij is gedoopt op 05-06-1796 in Katwijk aan Zee. Eewoud (Ewoud) is overleden op 30-12-1847 in s-Gravenhage, 51 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Eewoud (Ewoud):
Eewoud is ongehuwd overleden


XI-a Hendrik Albert van Adrichem is geboren op 16-06-1808 in Breda, zoon van Hendrik van Adrichem en Helena van IJsselstein. Hendrik Albert is overleden op 15-04-1855 in Zierikzee, 46 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hendrik Albert: Er is ook een overl akte van hem te s-Hertogenbosch met de datum 8-11-1855
Beroep:

 

 

wethouder en procureur arrondisments rechtbank Zierikzee

 

 

Hendrik Albert trouwde, 29 jaar oud, op 29-05-1838 in Zierikzee met Elisabeth (Jonkvrouw) Schuurbeque Boeye, 24 jaar oud. Elisabeth (Jonkvrouw) is geboren op 16-01-1814 in Zierikzee, dochter van Johan (Jonkheer Mr) Schuurbeque Boeye en Anna Rutheria van der Wolff. Elisabeth (Jonkvrouw) is overleden op 26-12-1864 in Zierikzee, 50 jaar oud.

Kinderen van Hendrik Albert en Elisabeth (Jonkvrouw):

1 Helena Henriette van Adrichem, geboren op 08-03-1839 in Zierikzee Volgt XII-a.
2 Hendrik van Adrichem, geboren op 03-07-1841 in Zierikzee. Hendrik is overleden op 29-11-1842 in Zierikzee, 1 jaar oud.
3 Anna Rutheria van Adrichem, geboren op 13-12-1842 in Zierikzee. Anna Rutheria is overleden op 10-07-1919 in Noordgouwe (Schuddebeurs), 76 jaar oud.
4 Hendrik van Adrichem, geboren op 07-11-1843 in Zierikzee. Hendrik is overleden op 19-11-1843 in Zierikzee, 12 dagen oud.
5 Hendrik (Mr) van Adrichem, geboren op 01-10-1844 in Zierikzee. Hendrik (Mr) is overleden op 30-05-1903 in Zierikzee, 58 jaar oud.
Beroep:

 

 

substituut griffier rechtbank Zierikzee

 

 

6 Wilhelmina (Levenloos) van Adrichem, geboren op 29-04-1846 in Zierikzee.
Notitie bij de geboorte van Wilhelmina (Levenloos): zij wordt op de geb/overl akte levenloos kind van het vrouwelijk geslacht genoemd
Wilhelmina (Levenloos) is overleden op 29-04-1846 in Zierikzee, 0 dagen oud.
7 Anna Maria Elisabeth van Adrichem, geboren op 15-04-1847 in Zierikzee. Anna Maria Elisabeth is overleden op 31-05-1847 in Zierikzee, 1 maand oud.
8 Anna Maria Elisabeth van Adrichem, geboren op 17-12-1848 in Zierikzee. Anna Maria Elisabeth is overleden op 22-01-1935 in Noordgouwe, 86 jaar oud.
9 Johanna Elisabeth van Adrichem, geboren op 20-03-1850 in Zierikzee. Johanna Elisabeth is overleden op 15-05-1928 in Noordgouwe (Schuddebeurs), 78 jaar oud.


XI-b Anna Maria Elisabeth van Adrichem is geboren op 16-07-1810 in Breda, dochter van Hendrik van Adrichem en Helena van IJsselstein. Anna Maria Elisabeth is overleden op 20-05-1895 in Domburg, 84 jaar oud. Anna Maria Elisabeth trouwde, 24 jaar oud, op 03-06-1835 in Zierikzee met Charles Jacques Boogaert, 25 jaar oud. Charles Jacques is geboren op 03-06-1810 in Koudekerke, zoon van Jan Boogaert en Cornelia Louise Sprenger. Charles Jacques is overleden op 07-03-1869 in Middelburg, 58 jaar oud.
Beroep:

 

 

lid, raad van Middelburg

 

 


Kind van Anna Maria Elisabeth en Charles Jacques:

1 Hendrik Albert van Adrichem Bogaert, geboren in 1843 Volgt XII-b.


XI-c Adriana Magdalena van Adrichem is geboren op 19-04-1813 in Zierikzee, dochter van Hendrik van Adrichem en Helena van IJsselstein. Adriana Magdalena is overleden op 23-10-1854 in Middelburg, 41 jaar oud. Adriana Magdalena trouwde, 23 jaar oud, op 07-03-1837 in Zierikzee met Jacob Julianus Snouck Hungronje, 24 jaar oud. Jacob Julianus is geboren op 28-09-1812 in Middelburg, zoon van Adriaan Isaac Snouck Hungronje en Anna Helana Gerardina van Citters. Jacob Julianus is overleden op 21-02-1870 in Oosterhout, 57 jaar oud.
Notitie bij Jacob Julianus: (Jacob hertrouwde februari 1855 Anna Maria de Visser)
Beroep:

 

 

predikant te Gapinge, Colijnsplaat en Tholen

 

 


XI-d Margaretha Catharina van Adrichem is geboren op 30-08-1815 in Zierikzee, dochter van Hendrik van Adrichem en Helena van IJsselstein. Margaretha Catharina is overleden op 15-04-1907 in Domburg, 91 jaar oud. Margaretha Catharina trouwde, 25 jaar oud, op 25-09-1840 in Zierikzee met Jan Nicolaas Boom, 32 jaar oud. Jan Nicolaas is geboren op 08-03-1808 in Zierikzee, zoon van Boudewijn Boom en Judith de Kater. Jan Nicolaas is overleden op 26-06-1878 in Zierikzee, 70 jaar oud.
Notitie bij Jan Nicolaas: hjij tr (1) 11-6-1834 Zierikzee akte 31 Susanna Jacoba le Sage ten Broek geb Haamstede 1810 de van Hendrik Willem le Sage ten Broek en Elizabeth Groeneveld de Kater
Beroep:

 

 

arts te Zierikzee

 

 


XI-e Cornelia Sara van Adrichem is geboren op 07-04-1792 in Zierikzee, dochter van Thomas van Adrichem en Judith Thierry de Bye. Cornelia Sara is overleden op 15-06-1858 in Tholen, 66 jaar oud. Cornelia Sara trouwde, 22 jaar oud, op 22-09-1814 in Zierikzee met Krijn Waghto, 27 jaar oud. Krijn is geboren op 04-02-1787 in Tholen, zoon van Cornelis Waghto en Maria Jacoba Krijger. Krijn is overleden op 16-03-1865 in Tholen, 78 jaar oud.
Beroepen:

 

 

advocaat en notaris en burgemeester van Tholen

 

 

 

 

lid Prov. Staten van Zeeland

 

 


XI-f Anna Maria van Adrichem is geboren op 01-09-1793 in Zierikzee, dochter van Thomas van Adrichem en Judith Thierry de Bye. Anna Maria is overleden op 16-02-1858 in Middelburg, 64 jaar oud. Anna Maria trouwde, 28 jaar oud, op 22-05-1822 in Rotterdam met Wilhelm Nicolaas Lambrechtsen, 30 jaar oud. Wilhelm Nicolaas is geboren op 29-07-1791 in Vlissingen, zoon van Mr. Nicolaas Lambrechtsen en Maria Petronella Schorer. Wilhelm Nicolaas is overleden op 23-11-1856 in Middelburg, 65 jaar oud.
Beroepen:

 

 

rechter te Middelburg

 

 

 

 

raadsheer Prov. Hof van Zeeland

 

 


XI-g Hendrik Albert van Adrichem is geboren op 02-01-1802 in Sommelsdijk, zoon van Christiaen van Adrichem en Anna Elisabeth van Bosheyden. Hij is gedoopt op 31-01-1802 in Sommelsdijk. Hendrik Albert is overleden op 08-11-1855, 53 jaar oud.
Beroep:

 

 

controleur directe belastingen s-Hertogenbosch en president rechtbank

 

 

Hendrik Albert trouwde, 26 jaar oud, op 16-02-1828 in Brielle met Cornelia Wuyster, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk:
28-4-1829 Testament (Not Archief Brielle Inv 1296 akte 95)
----------------------------------
HENDRINK ALBERT VAN ADRICHEM surnumerair bij de rijksbelastingen te Brielle maakt zijn testament, hij benoemd zijn vrouw KORNELIA WUYSTER als zijn universeel erfgename. in marge: overleden 8-11-1855
CORNELIA WUIJSTER maakt op de zelfde dag haar testament en benoemt haar man HENDRIK ALBERT VAN ADRICHEM als haar universeel erfgenaam (akte 96)

9-3-1841 Procuratie (Not Archief Brielle inv 1316 akte 46)
-------------------------------
HENDRIK ALBERT VAN ADRICHEM te s-Hertogenbosch machtigt JEAN DE ROUVILLE te brielle in zijn rechten op de nalatenschap van zijn vader Mr CHRISTIAAN VAN ADRICHEM

Cornelia is geboren op 24-03-1803 in Brielle, dochter van Leendert Wuyster en Josina van Sina. Cornelia is overleden op 05-12-1880 in Brielle, 77 jaar oud.

Kind van Hendrik Albert en Cornelia:

1 Anna Elisabeth van Adrichem, geboren op 04-11-1828 om 20:00 in Brielle. Anna Elisabeth is overleden op 06-11-1828 om 20:30 in Brielle, 2 dagen oud.


XI-h Johanna Francoise van Adrichem is geboren op 02-07-1806 in Sommelsdijk, dochter van Christiaen van Adrichem en Johanna Francoise van Heurn. Zij is gedoopt op 02-07-1806 in Sommelsdijk. Johanna Francoise is overleden op 20-01-1884 in Utrecht, 77 jaar oud. Johanna Francoise trouwde, 28 jaar oud, op 06-08-1834 in Zeist met Hendrik Adriaan Reinier Vosmaer, 29 jaar oud. Hendrik Adriaan Reinier is geboren op 16-01-1805 in s-Gravenhage, zoon van Willem Carel (Mr) Vosmaer en Jacoba Maria Scheltus. Hendrik Adriaan Reinier is overleden op 01-11-1870 in Utrecht, 65 jaar oud.
Beroep:

 

 

notaris te Utrecht

 

 


XI-i Jan van Adrichem, zoon van Jan van Adrichem en Sara Andriesse van der Laan. Hij is gedoopt op 14-07-1754 in Nieuwerkerk aan de IJssel. Jan is overleden op 10-03-1814 in Moordrecht, 59 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: (geboren bijna 4 maanden na het overlijden van zijn vader)
Beroep:

 

 

schipper

 

 

Jan trouwde op 18-02-1776 in Moordrecht met Jannigje van Delft. Zij is een dochter van Anthony van Delft en Weyna (Weijntje) Kersberg (Karsberg). Zij is gedoopt op 28-04-1756 in Moordrecht. Jannigje is overleden op 18-03-1823 in Gouda, 66 jaar oud.

Kinderen van Jan en Jannigje:

1 Jan van Adrichem. Hij is gedoopt op 10-11-1776 in Moordrecht.
2 Jan van Adrichem. Hij is gedoopt op 07-02-1779 in Moordrecht.
3 Weijna van Adrichem. Zij is gedoopt op 24-01-1781 in Moordrecht.
4 Sara van Adrichem Volgt XII-c.
5 Pietertje van Adrichem Volgt XII-d.
6 Anthonie van Adrichem Volgt XII-e.
7 Willem van Adrichem. Hij is gedoopt op 10-05-1789 in Moordrecht.
8 Andries van Adrichem. Hij is gedoopt op 30-10-1791 in Moordrecht.
9 Maria van Adrichem. Zij is gedoopt op 17-02-1793 in Moordrecht. Maria is overleden vr 18-05-1794 in verm Moordrecht, ten hoogste 1 jaar oud.
10 Maria van Adrichem Volgt XII-f.


XI-j Maartje van Adrichem, dochter van Euwout Jansz van Adrichem en Lijsbeth Willemsdr (Elisabeth) van Duijvenbode. Zij is gedoopt op 07-11-1790 in Katwijk aan Zee. Maartje is overleden op 19-03-1882 in s-Gravenhage, 91 jaar oud. Maartje trouwde op 11-10-1815 in s-Gravenhage met Frank Vrolijk, 28 jaar oud. Frank is geboren in 1787 in Scheveningen, zoon van Huibert Vrolijk en IJda Franken. Frank is overleden op 07-04-1871 in s-Gravenhage, 84 jaar oud.
Beroep:

 

 

vischverkooper

 

 


XI-k Nelletje (Neeltje) van Adrichem, dochter van Euwout Jansz van Adrichem en Lijsbeth Willemsdr (Elisabeth) van Duijvenbode. Zij is gedoopt op 01-07-1792 in Katwijk aan Zee. Nelletje (Neeltje) is overleden op 02-06-1855 in Scheveningen, 62 jaar oud. Nelletje (Neeltje) trouwde op 27-12-1827 in s-Gravenhage met Bastiaan Onderwater, 26 jaar oud. Bastiaan is geboren in 1801 in Scheveningen, zoon van Arie Onderwater en Margrita (Grietje) de Graaff. Bastiaan is overleden op 28-03-1856 in s-Gravenhage, 55 jaar oud.
Beroep:

 

 

vischverkooper, dienende in 1827 als loteling 9e afd. infanterie te s-Gravenhage

 

 


XII-a Helena Henriette van Adrichem is geboren op 08-03-1839 in Zierikzee, dochter van Hendrik Albert van Adrichem en Elisabeth (Jonkvrouw) Schuurbeque Boeye. Helena Henriette is overleden op 22-10-1909 in Zeist, 70 jaar oud. Helena Henriette trouwde, 30 jaar oud, op 23-06-1869 in Zierikzee met Willem Adriaan Piepers, 42 jaar oud. Willem Adriaan is geboren op 18-12-1826 in s-Hertogenbosch, zoon van Johannes Willem Piepers en Francoise Greven.
Notitie bij de geboorte van Willem Adriaan: volgens zijn huw.akte zou hij geb zijn 18-12-1826 s-Hertogenbosch
Willem Adriaan is overleden op 19-04-1914 in Zeist, 87 jaar oud.
Beroep:

 

 

commies der posterijen

 

 


XII-b Hendrik Albert van Adrichem Bogaert is geboren in 1843, zoon van Charles Jacques Boogaert en Anna Maria Elisabeth van Adrichem. Hendrik Albert is overleden in 1927, 84 jaar oud.
Notitie bij Hendrik Albert: (Jonkheer)
Hendrik Albert trouwde, 27 jaar oud, in 1870 met Pauline Peronne Cornelie Boddaert, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk: Bij Koninklijk Besluit van 16 januari 1900 was aan Hendrik AlbertBogaert toegestaan de naam van Adrichem voor de zijne te voegen en werdhij in de Nederlandse adelstand verheven
Pauline Peronne Cornelie is geboren in 1848. Pauline Peronne Cornelie is overleden in 1900, 52 jaar oud.
Notitie bij Pauline Peronne Cornelie: Jonkvrouwe

Kinderen van Hendrik Albert en Pauline Peronne Cornelie:

1 Charles Jacques van Adrichem Bogaert, geboren op 09-04-1876 in Middelburg Volgt XIII-a.
2 Hendrik Jan van Adrichem Bogaert, geboren op 02-10-1879 in Middelburg Volgt XIII-b.


XII-c Sara van Adrichem, dochter van Jan van Adrichem en Jannigje van Delft. Zij is gedoopt op 20-04-1783 in Moordrecht. Sara is overleden op 11-03-1862 in Gouda, 78 jaar oud.
Beroep:

 

 

pijpenmaakster

 

 

Sara trouwde op 21-05-1809 in Gouda met Pieter Revet, 39 jaar oud. Pieter is geboren in 1770 in Gorichem, zoon van Adrianus Revet en Johanna Jansen. Pieter is overleden op 27-03-1850 in Gouda, 80 jaar oud.
Beroep:

 

 

pijpenmaker te Gouda

 

 


XII-d Pietertje van Adrichem, dochter van Jan van Adrichem en Jannigje van Delft. Zij is gedoopt op 10-04-1785 in Moordrecht. Pietertje trouwde op 02-05-1806 in Stolwijk met Pieter de Bruijn.

XII-e Anthonie van Adrichem, zoon van Jan van Adrichem en Jannigje van Delft. Hij is gedoopt op 20-04-1787 in Moordrecht. Anthonie is overleden op 02-01-1856 in Moordrecht, 68 jaar oud.
Beroep:

 

 

arbeider en visser

 

 

Anthonie:
(
1) trouwde op 13-05-1810 in Moordrecht met Teuntje van Vlaardingen, 18 jaar oud. Teuntje is geboren op 05-02-1792 in Moordrecht, dochter van Arij van Vlaardingen en Lena Bloot. Teuntje is overleden op 21-10-1831 in Moordrecht, 39 jaar oud.
(2) trouwde op 28-12-1833 in Gouderak met Wilhelmina Hoogerdijk, 29 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 13-12-1804 in Boskoop, dochter van Willem Hoogerdijk en Maartje Teeuwen Schaarwout. Zij is gedoopt op 19-12-1804 in Boskoop. Wilhelmina is overleden op 26-12-1883 in Moordrecht, 79 jaar oud.

Kinderen van Anthonie en Teuntje:

1 Jannigje van Adrichem, geboren op 21-10-1810 in Moordrecht. Zij is gedoopt op 28-10-1810 in Moordrecht.
2 Jannitje van Adrichem, geboren op 19-03-1812 in Moordrecht Volgt XIII-c.
3 Jan van Adrichem, geboren op 27-04-1816 in Moordrecht Volgt XIII-d.
4 Lena van Adrichem, geboren op 02-09-1820 in Moordrecht.

Kinderen van Anthonie en Wilhelmina:

1 Lena van Adrichem, geboren op 21-01-1836 in Moordrecht Volgt XIII-e.
2 Antonie van Adrichem, geboren op 08-10-1842 in Moordrecht Volgt XIII-f.
3 Wilhelmina van Adrichem, geboren op 11-06-1846 in Moordrecht.


XII-f Maria van Adrichem, dochter van Jan van Adrichem en Jannigje van Delft. Zij is gedoopt op 18-05-1794 in Moordrecht.

Kind van Maria uit onbekende relatie:

1 Willem van Adrichem, geboren op 03-02-1813 in Moordrecht.


XIII-a Charles Jacques van Adrichem Bogaert is geboren op 09-04-1876 in Middelburg, zoon van Hendrik Albert van Adrichem Bogaert en Pauline Peronne Cornelie Boddaert. Charles Jacques is overleden op 22-12-1948 in s-Gravenhage wonende Wassenaar, 72 jaar oud.
Notitie bij Charles Jacques: Jonkheer
Beroep:

 

 

kolenel infanterie

 

 

Charles Jacques trouwde, 31 jaar oud, op 30-05-1907 in Rheden met Reinbrandis Jacqueline Boogaert, 21 jaar oud. Reinbrandis Jacqueline is geboren op 26-07-1885 in Middelburg, dochter van Henri Louis (Jonkheer) Boogaert en Antoinette Henrietta Bertha van der Berg van Saparoea.


Kinderen van Charles Jacques en Reinbrandis Jacqueline:

1 Antoinetta Henrietta van Adrichem Bogaert,
Notitie bij Antoinetta Henrietta: Jonkvrouwe
2 Anna Maria Elisabeth van Adrichem Bogaert, Volgt XIV-a.


XIII-b Hendrik Jan van Adrichem Bogaert is geboren op 02-10-1879 in Middelburg, zoon van Hendrik Albert van Adrichem Bogaert en Pauline Peronne Cornelie Boddaert. Hendrik Jan is overleden op 09-03-1910 in Middelburg, 30 jaar oud.
Notitie bij Hendrik Jan: Jonkheer
Beroepen:

 

 

burgemeester van Brouwershaven,

 

 

 

 

griffier en ontvanger polder Walcheren

 

 

Hendrik Jan:
(
1) trouwde, 23 jaar oud, op 29-10-1902 in Middelburg met Helena Maria Heijse, 23 jaar oud. Helena Maria is geboren op 28-01-1879 in Zierikzee, dochter van Johann Hermann Christian Heijse en Lena Elizabeth Isebrec Moens. Helena Maria is overleden op 08-03-1945 in Oostkapelle, 66 jaar oud.

XIII-c Jannitje van Adrichem is geboren op 19-03-1812 in Moordrecht, dochter van Anthonie van Adrichem en Teuntje van Vlaardingen. Jannitje trouwde, 21 jaar oud, op 08-09-1833 in Moordrecht met Cornelis Hoogerdijk, 25 jaar oud. Cornelis is geboren op 29-09-1807 in Boskoop, zoon van Willem Hoogerdijk en Maartje Teeuwen Schaarwout. Hij is gedoopt op 06-09-1807 in Boskoop. Cornelis is overleden op 18-10-1858 in Gouda, 51 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: broer van haar stiefmoeder
Beroep:

 

 

baanspinner, koopman

 

 


XIII-d Jan van Adrichem is geboren op 27-04-1816 in Moordrecht, zoon van Anthonie van Adrichem en Teuntje van Vlaardingen.
Notitie bij de geboorte van Jan: of hij is geboren 26-4-1815 Moordrecht
Jan is overleden op 12-05-1895 in Moordrecht, 79 jaar oud.
Beroepen:

 

 

baanspinner, arbeider

 

 

 

 

touwspinner te Moordrecht

 

 

Jan:
(
1) trouwde, 21 jaar oud, op 14-04-1838 in Moordrecht met Jacoba Vermeulen, 21 jaar oud. Jacoba is geboren op 06-03-1817 in Moordrecht, dochter van Cornelis Vermeulen en Tona van Eyk. Jacoba is overleden op 14-04-1856 in Moordrecht, 39 jaar oud.
(2) trouwde, 47 jaar oud, op 20-06-1863 in Moordrecht met Maria de Jong, 37 jaar oud. Maria is geboren op 09-12-1825 in Stolwijk, dochter van Hendrik de Jong en Barbara Rustwat. Maria is overleden op 07-01-1898 in Moordrecht, 72 jaar oud.

Kinderen van Jan en Jacoba:

1 Antonie van Adrichem, geboren op 05-05-1838 in Moordrecht.
2 Antonia van Adrichem, geboren op 16-04-1840 in Moordrecht Volgt XIV-f.
3 Cornelia van Adrichem, geboren op 01-09-1841 in Moordrecht Volgt XIV-g.
4 Cornelia van Adrichem, geboren op 14-02-1843 in Moordrecht Volgt XIV-h.
5 Jakoba van Adrichem, geboren op 15-02-1845 in Moordrecht.
6 Helena van Adrichem, geboren op 11-04-1848 in Moordrecht.
7 Jan van Adrichem, geboren op 03-02-1850 in Moordrecht.
8 Johanna van Adrichem, geboren op 24-12-1851 in Moordrecht.
9 Teunis van Adrichem, geboren op 15-03-1854 in Moordrecht.
10 Tona van Adrichem, geboren op 29-04-1855 in Moordrecht.

Kinderen van Jan en Maria:

1 Barbara van Adrichem, geboren op 05-06-1864 in Moordrecht Volgt XIV-i.
2 Jan van Adrichem, geboren op 30-03-1866 in Moordrecht Volgt XIV-j.
3 Anthonius Hendrik van Adrichem, geboren op 03-01-1868 in Moordrecht Volgt XIV-k.


XIII-e Lena van Adrichem is geboren op 21-01-1836 in Moordrecht, dochter van Anthonie van Adrichem en Wilhelmina Hoogerdijk. Lena is overleden op 07-05-1904 in Gouda, 68 jaar oud. Lena:
(
1) trouwde, 22 jaar oud, op 21-08-1858 in Moordrecht met Johannes Hendrikus Woordmeijer, 23 jaar oud. Johannes Hendrikus is geboren op 03-12-1834 in Kortenhoef, zoon van Johannes Woordmeijer en Evertje Jansen. Johannes Hendrikus is overleden op 25-09-1859 in Moordrecht, 24 jaar oud.
(2) trouwde, 28 jaar oud, op 16-09-1864 in Moordrecht met Arij Mes, 23 jaar oud. Arij is geboren op 23-03-1841 in Moordrecht, zoon van Jan Mes en Grietje (Gerritje) Lely.
Notitie bij de geboorte van Arij: Had eerst staan geboren 23-5-1840 maar deze datum was nergens te vinden
Arij is overleden op 17-03-1886 in Gouda, 44 jaar oud.
Beroep:

 

 

touwslager-baanspinner

 

 


XIII-f Antonie van Adrichem is geboren op 08-10-1842 in Moordrecht, zoon van Anthonie van Adrichem en Wilhelmina Hoogerdijk. Antonie is overleden op 20-10-1902 in Rotterdam, 60 jaar oud. Antonie trouwde, 40 jaar oud, op 18-10-1882 in Oudewater met Elisabeth Bestebroer, 20 jaar oud. Elisabeth is geboren in 1862 in Oudewater, dochter van Pleun Bestebroer en Aaltje Koore. Elisabeth is overleden op 27-03-1933 in Rotterdam, 71 jaar oud.

Kinderen van Antonie en Elisabeth:

1 Antonie van Adrichem, geboren in 1883 in Oudewater Volgt XIV-l.
2 Pleun van Adrichem, geboren op 31-05-1885 in Rotterdam.
3 Aaltje Willemijntje van Adrichem, geboren op 21-02-1888 in Rotterdam Volgt XIV-m.
4 Willemijntje van Adrichem, geboren op 05-06-1890 in Rotterdam Volgt XIV-n.
5 Leendert van Adrichem, geboren op 10-04-1896 in Rotterdam Volgt XIV-o.
6 Neeltje van Adrichem, geboren in 1899 in Rotterdam Volgt XIV-p.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


XIV-f Antonia van Adrichem is geboren op 16-04-1840 in Moordrecht, dochter van Jan van Adrichem en Jacoba Vermeulen. Antonia trouwde, 22 jaar oud, op 12-02-1863 in Gouda met Arie de Kraai, 22 jaar oud. Arie is geboren op 25-09-1840 in Bloemendaal (Broek), zoon van Arie de Kraai en Maria Kraan.
Beroep:

 

 

arbeider

 

 


XIV-g Cornelia van Adrichem is geboren op 01-09-1841 in Moordrecht, dochter van Jan van Adrichem en Jacoba Vermeulen.

Kind van Cornelia uit onbekende relatie:

1 Jacoba van Adrichem, geboren op 22-05-1865 in Moordrecht.
Notitie bij de geboorte van Jacoba:
haar moeder was tijdens haar geboort ongehuwd


XIV-h Cornelia van Adrichem is geboren op 14-02-1843 in Moordrecht, dochter van Jan van Adrichem en Jacoba Vermeulen. Cornelia is overleden op 25-04-1868 in Moordrecht, 25 jaar oud. Cornelia trouwde, 22 jaar oud, op 27-01-1866 in Moordrecht met Gerrit Snaterse, 30 jaar oud. Gerrit is geboren op 05-10-1835 in Moordrecht, zoon van Willem Snaterse en Catharina (Kaatje) Noorlander. Gerrit is overleden op 04-12-1899 in Moordrecht, 64 jaar oud.
Notitie bij Gerrit:
Gerrit was weduwnaar van Theodora Janmaat

Beroep:

 

 

baanspinner

 

 


Kind van Cornelia uit onbekende relatie:

1 Jacoba van Adrichem, geboren op 22-05-1865 in Moordrecht.
Notitie bij de geboorte van Jacoba: de geboorte is aangegeven door Pieter van Waas doctor in de genees en verloskunde 43 jaar oud) de moeder was ongehuwd


XIV-i Barbara van Adrichem is geboren op 05-06-1864 in Moordrecht, dochter van Jan van Adrichem en Maria de Jong. Barbara is overleden op 31-05-1893 in Moordrecht, 28 jaar oud.

Kind van Barbara uit onbekende relatie:

1 Karel Gustaaf van Adrichem, geboren op 06-07-1891 in Moordrecht Volgt XV-c.


XIV-j Jan van Adrichem is geboren op 30-03-1866 in Moordrecht, zoon van Jan van Adrichem en Maria de Jong. Jan trouwde in Moordrecht,zh met Sandrina Susanna Verhart. Sandrina Susanna is geboren op 06-10-1870 in Gouda.

Kinderen van Jan en Sandrina Susanna:

1 Maria van Adrichem, geboren op 03-06-1890 in Moordrecht.
2 Pieter van Adrichem, geboren op 31-01-1894 in Moordrecht Volgt XV-d.


XIV-k Anthonius Hendrik van Adrichem is geboren op 03-01-1868 in Moordrecht, zoon van Jan van Adrichem en Maria de Jong. Anthonius Hendrik is overleden op 28-10-1940 in Moordrecht, 72 jaar oud. Anthonius Hendrik trouwde, 23 jaar oud, op 27-05-1891 in Moordrecht met Johanna Petronella Lorje, 22 jaar oud. Johanna Petronella is geboren op 19-09-1868 in Gouda, dochter van Vincent Lorje en Elisabeth Straver. Johanna Petronella is overleden op 04-09-1960 in Moordrecht, 91 jaar oud.

Kinderen van Anthonius Hendrik en Johanna Petronella:

1 Maria van Adrichem, geboren op 26-03-1892 in Moordrecht. Maria is overleden op 05-10-1892 in Moordrecht, 6 maanden oud.
2 Elisabeth (Liesbeth) van Adrichem, geboren op 09-12-1893 in Moordrecht. Elisabeth (Liesbeth) is overleden in 1969 in Moordrecht, 76 jaar oud.
3 Jan van Adrichem, geboren op 06-10-1896 in Moordrecht Volgt XV-e.
4 Antonius Hendrik van Adrichem, geboren op 25-10-1899 in Moordrecht Volgt XV-f.
5 Marie van Adrichem,
6 Pieter van Adrichem,.
7 Vincent van Adrichem,
8 Bertus van Adrichem,.


9 Johanna Pieternella van Adrichem, XIV-l Antonie van Adrichem is geboren in 1883 in Oudewater, zoon van Antonie van Adrichem en Elisabeth Bestebroer. Antonie trouwde, 21 jaar oud, op 30-03-1904 in Rotterdam met Alida Durkema, 18 jaar oud. Alida is geboren in 1886 in s-Gravenhage, dochter van Marten Durkema en Huberdina Johanna Minheere.

XIV-m Aaltje Willemijntje van Adrichem is geboren op 21-02-1888 in Rotterdam, dochter van Antonie van Adrichem en Elisabeth Bestebroer. Aaltje Willemijntje trouwde, 20 jaar oud, op 16-12-1908 in Rotterdam met Jan (Johannes) van Dam, 22 jaar oud. Jan (Johannes) is geboren in 1886 in Heusden, zoon van Hesterina van Dam.

XIV-n Willemijntje van Adrichem is geboren op 05-06-1890 in Rotterdam, dochter van Antonie van Adrichem en Elisabeth Bestebroer. Willemijntje trouwde, 30 jaar oud, op 13-04-1921 in Rotterdam met Johannes Hendrikus Wilhelmus Assman, 41 jaar oud. Johannes Hendrikus Wilhelmus is geboren in 1880 in Rotterdam, zoon van Hendrik Assman en Magje Gijzen.

XIV-o Leendert van Adrichem is geboren op 10-04-1896 in Rotterdam, zoon van Antonie van Adrichem en Elisabeth Bestebroer. Leendert is. Leendert trouwde, 21 jaar oud, op 16-01-1918 in Rotterdam met Antonia in t Hout, 19 jaar oud. Antonia is geboren op 30-03-1898 in Rotterdam, dochter van Simon Antoon in t Hout en Reintje van der Burg.

XIV-p Neeltje van Adrichem is geboren in 1899 in Rotterdam, dochter van Antonie van Adrichem en Elisabeth Bestebroer. Neeltje trouwde, 21 jaar oud, op 19-05-1920 in Rotterdam met Jan Hendrik Weij, 23 jaar oud. Jan Hendrik is geboren in 1897 in Rotterdam, zoon van Leendert Weij en Maria Malta.

XV-c Karel Gustaaf van Adrichem is geboren op 06-07-1891 in Moordrecht, zoon van Barbara van Adrichem.
Notitie bij de geboorte van Karel Gustaaf:
zijn moeder was tijdens zijn geboorte ongehuwd

. Karel Gustaaf trouwde in s-Gravenhage,zh met Cornelia Bakker.
Notitie bij het huwelijk: Uit dit huwelijk 3 kinderen (echter nog niet bekend)
Cornelia is geboren in 1896.

 

XV-d Pieter van Adrichem is geboren op 31-01-1894 in Moordrecht, zoon van Jan van Adrichem en Sandrina Susanna Verhart. Pieter trouwde, 29 jaar oud, op 16-05-1923 in Rotterdam met Yda de Groot, 32 jaar oud. Yda is geboren in 1891 in Geertruidenberg, dochter van Leonardus de Groot en Cornelia Moerenhout.

XV-e Jan van Adrichem is geboren op 06-10-1896 in Moordrecht, zoon van Anthonius Hendrik van Adrichem en Johanna Petronella Lorje. Jan trouwde, 23 jaar oud, op 07-06-1920 in Moordrecht met Hendrika Arreman, 22 jaar oud. Hendrika is geboren op 01-02-1898 in Gouderak, dochter van Cornelis Arreman en Maartje van Herk.

XV-f Antonius Hendrik van Adrichem is geboren op 25-10-1899 in Moordrecht, zoon van Anthonius Hendrik van Adrichem en Johanna Petronella Lorje. Antonius Hendrik trouwde, 24 jaar oud, op 29-12-1923 in Moordrecht met Elizabeth van der Vooren, 21 jaar oud. Elizabeth is geboren op 14-07-1902 in Moordrecht, dochter van Johannes van der Vooren en Trijntje Kreuk.


Gegenereerd met Aldfaer versie 3.4.1 op 02-01-2007 20:51