Parenteel van Willem van Teijlingen

I Willem van Teijlingen.
Notitie bij Willem: vermeld 1174
Willem :
(1)trouwde omstreeks 1199 [bron: Kw.Statenboek Nr IX bl 36 Prometheus Delft] met NN Gerardsdochter.
(2)trouwde omstreeks 1200 [bron: Gens Nostra juni 1995 bl. 294] met Agniese van Bentheim. Agniese is overleden in 1203.

Kinderen van Willem en Agniese:
1 Willem van Teijlingen. Willem is overleden op 04-03-1244.
Notitie bij Willem:
Willem was bezitter van het goed Teijlingen, nobilis vir, ridder sedert 1223 en sedert 1198 in de omgeving van graaf Dirk VII van Holland, na wiens overlijden (4-11-1203) hij toestemde in het huwelijk van Dirks dochter Ada met de graaf van Loon. waarbij Willem zelf aanwezig was; spoedig verkoos hij de partij van graaf Dirks broeder Willem en verdedigde in 1204 Rijnland tegen de strijders van de bisschop van Utrecht, doch werd door de graaf van Loon gevangen genomen bij Leiden; nadat Willem graafvan Holland was geworden bleef Teijlingen hem getrouw en was in 1213 te Nijmegen aanwezig wanneer keizer Otto IV graaf Willem in diens rijkslenen bevestigde. Na de dood van graaf Willem (4-2-1222) bewees hij zijn diensten aan diens opvolger en zoon Floris IV onder wiens bewind hij voor het eerst als ridder voorkomt; van de regering van graaf Willem II maakte hij de eerste jaren mee en komt nog veelvuldig voor in oorkonden als nobilis vir (Ned.Leeuw 1926 bl.204)

2 Dirk van Teijlingen Volgt II-b.
3 Gerard van Teijlingen Volgt II-a.

II-a Gerard van Teijlingen, zoon van Willem van Teijlingen en Agniese van Bentheim.
Notitie bij Gerard:
Gerard is vermeld 1223 en 1227 ook vermeld als Gerard van Heemskerck. Eerste eigenaar van het slot (marquette) Heemskerk, versloeg de Westfriezen in 1254
(Gens Nostra 1988 bl. 526)

Gerard trouwde met NN Arnoudsdochter van Heusden.

II-b Dirk van Teijlingen, zoon van Willem van Teijlingen en Agniese van Bentheim.
Notitie bij Dirk:
Eerste bekende Heer van Brederode vermeld in Hollandse Oorkonden van12-5-1236 als miles en nobilis vir, in 1226 vermeld als dapifer (drossate=spijsdrager) benevens het bestuur over alle voortbrengselen der grafelijke goederen welke tot dit doel moest dienen; zijn kring van bevoegdheid was zeer uitgebreid, zodat drossate zelfs de naam werd van de plaatsvervanger des landsheren (bron Ned. Leeuw 1926 bl. 234)

Dirk trouwde met Alverade van Heusden. Zij is een dochter van Jan Heer van Heusden en Aleid NN.

Kinderen van Dirk en Alverade:
1 Willem Heer van Brederode Volgt III-b.
2 Dirk van Brederode.
Notitie bij Dirk:
ridder, vermeld in oorkonden van 1238 en 1251
(verder niets bekend)

3 Floris van Brederode. Floris is overleden na 1293.
Notitie bij Floris:
Ridder, vermeld 1270-1273, Heer van Dortoge, leenman van de graaf van Holland voor het huis Doortoge met 33 morgen land in Monsterambacht en voor de ambachten Zegwaard en Zevenhuizen

4 Agniese van Brederode Volgt III-a.

III-a Agniese van Brederode, dochter van Dirk van Teijlingen en Alverade van Heusden. Agniese trouwde met Herbaren van der Berghe. Hij is een zoon van Herbaren van de Lede en Mabelia NN.
Notitie bij Herbaren: Hij wordt vermeld 1253-1254

III-b Willem Heer van Brederode, zoon van Dirk van Teijlingen en Alverade van Heusden. Willem Heer is overleden op 03-06-1285.
Notitie bij Willem Heer:
Willem was leenopvolger van zijn vader; ook van zijn neef de Heer van Teijlingen hield belangrijke leengoederen, komt het eerst voor in 1244 en dan reeds als ridder, terwijl de Roomse Koning Willem van Holland hem in 1248 "consanguineus en nobilis vir" noemt (oorkonder Holland I nr 406). Tijdens de regering van Floris V behoorde hij tot de rijkste en aanzienlijkste edelen van het graafschap; in de Zwijndrechtse Waard was hij Ambachtsheer van Heer-Heijenland, (Ons Voorgeslacht 1993 februari nr 435 bl 41)

Willem Heer :
(1)begon een relatie met Margaretha dochter van Daniel van Merwe.
(2)trouwde op dezelfde datum met Hillegonde van Voorne. Zij is een dochter van Hendrik Heer van Voorne en NN Jansdr. Hillegonde is overleden op 05-04-1302.
Notitie bij Hillegonde: (weduwe van Costijn van Renesse)

Kinderen van Willem Heer en Margaretha dochter van Daniel:
1 Willem Margarietensone.
Notitie bij Willem:
(Bastaard) verwekt bij Margaretha een dochter van Daniel van der Merwede (ridder), vermeld 1243 en 1252 overl. na 3-7-1266) Willem kreeg in 1283van zijn vader een leenbezit te Houweningen en Barendrecht; leefde nog in 1317, op 17 september 1317 beleent Didderic Heer van Brederode zijn broer Willem ver Mergrietensoene met alle tienden die hij (Didderic) heeft in het ambacht alsmede met een deel in Werkendam te versterven op Willems oudste wettige zoon of bij ontstentenis van het mannelijk geslacht op zijn oudste wettige dochter, dan wel hun nakomelingen (GAD archief No I inv no 4 fol. 15R) Zijn afstammelingen (gevestigd te Dordrecht) komen meermalen in de rekeningen voor (Ned Leeuw 1926 bl.238)

Onder zijn nageslacht behoorden waarschijnlijk de op 5 november 1371 optredende Willem, Ghisebrecht en Tyelman, zoon van Williaem van Brederode en ook de te Raamsdonk 16 december 1404 vermelde Lijsbeth Zeger Florijsdochter van Kijfhoec, vrouw van Willem van Brederode, wier moeder Lijsbeth Ghijsbrechtsdochter heette (Drossaers Inv Nassause Domeinarchief 1e deel band I reguest 691 en idem band V fol. 121 (Jaarboek CBG 1959 pag 109)

2 Theodoricus de Scoten.
Notitie bij Theodoricus:
(bastaard) kreeg in 1297 kleding van de graaf (Ned.Leeuw 1926 bl. 238)

3 Floris de Scoten van Adrichem Volgt IV-c.
Kinderen van Willem Heer en Hillegonde:
1 Dirk van Brederode Volgt IV-a.
2 Rikairde van Brederode.
Notitie bij Rikairde:
vermeld op 1-5-1303 als non te Rijnsburg (Hueffer I bl. 55)

3 Alverade van Coudekerke Volgt IV-b.
4 Aleit Uter Wike Volgt IV-d.

IV-a Dirk van Brederode, zoon van Willem Heer van Brederode en Hillegonde van Voorne. Dirk is overleden op 16-12-1318 in Reims Frankrijk. Hij is begraven te Reims Frankrijk.
Notitie bij Dirk:
Bijgenaamd de Goede, speelde in 1288 een belangrijke rol bij de tocht tegen de Friezen, was dat zelfde jaar als ridder en baljuw van Kennemerland en in 1289 bij de bezegeling der vredesverdragen met de onderworpen Kennemers en Friezen; in 1290 sloot hij zich onder invloed van zijn halfbroer (uit zijn moeders eerste huwelijk) Jan van Renesse bij de Zeeuwse adel tegen de Hollandse graaf aan, doch verzoende zich spoedig weer; van Floris V en Jan I bleef hij verder een getrouw aanhanger, maar werd door hun opvolger Jan van Avesnes voor verdacht gehouden, totdat hij bij deze en diens zoon Willem in vertrouwen werd aangenomen; in 1315 maakte hij de krijgstocht naar Vlaanderen mee, hij was toen waarschijnlijk al een oud ridder; hij stond bekend om zijn vroomheid; deed een bedevaart naar een nog nader bepaalde plaats en stierf op de terugreis; hij schonk aan de kerk te Haarlem een gouden kelk Hij werd begraven in de kerk der Dominicanen te Reims Frankrijk (Ned.Leeuw 1926 bl. 237)

Dirk :
(1)trouwde met Herman van Woerdendr.
Notitie bij Herman: (haar gegeven komt uit Gens Nostra 1988 bl. 522)

(2)trouwde omstreeks 1290 met Maria van der Lecke. Zij is een dochter van Hendrik Heer van der Lecke en Jutta van Borsele. Maria is overleden op 01-04-1307.

IV-b Alverade van Coudekerke, dochter van Willem Heer van Brederode en Hillegonde van Voorne.
Notitie bij Alverade:
vermeld 1300-1323 (als weduwe in 1323) maakt haar testament in 1300 en voegde er in 1305 een codicil aan toe, in beide stukken worden vele haren magen genoemd; stichtte in 1305 in de kerk van Koudekerke een Kapellanis ter memoriam van haar echtgenoot

Alverade trouwde met Ridder Dirk van Poelgeest. Ridder Dirk is overleden vr 1305.

IV-c Floris de Scoten van Adrichem, zoon van Willem Heer van Brederode en Margaretha dochter van Daniel van Merwe. Floris de is overleden op 01-01-1327.
Notitie bij Floris de:
(Bastaard) vermeld 1291 als broeder van Heer Dirc van Brederode (Hollandse Oorkonde nr 759) en vermeld (genoemd) in 1300 en 1305 als broeder en mombaer door Alverade van Brederode, ridder

Floris de trouwde met Brechta van Rollant. Brechta is overleden op 11-10-1335.
Notitie bij Brechta: (haar broeder Peleginus overlijdt 13-2-1306)

Kinderen van Floris de en Brechta:
1 Nicolaas (Claes) van Adrichem Volgt V-a.
2 Florentius de Rollant van Adrichem Volgt V-c.
3 Wilhelmus de Rollant van Adrichem.
Beroep:
abt van Egmond 1345-1351

4 Willem de Scoten van Adrichem Volgt V-b.
5 Theodericus Scoten (bastaard?).
Notitie bij Theodericus:
hij kreeg in 1297 kleding van de graaf (CBG Jaarboek 1959 pag 109)


IV-d Aleit Uter Wike, dochter van Willem Heer van Brederode en Hillegonde van Voorne. Aleit is overleden op 25-07-1333.
Notitie bij Aleit:
zij wordt genoemd in 1300 en 1305 in de testamentaire bepalingen van haar zuster Alverade en werd op 25-7-1333 vermeld in het Necrologium van Egmond als Aleijdis Domina de Wijck; haar neef Hendrick van Brederode was haar erfgenaam, doch verkocht zijn rechten aan Heer Jan van Polanen, zij wordt vermeld in 1297 als weduwe van Gerard Heeren Woutersz als wiens weduwe zij in 1330 een jaarrente van de graaf ontvangt (Ned.Leeuw1926 bl. 239)

Aleit trouwde met Gerrit Heer Woutersz van Egmond. Hij is een zoon van Wouter van Egmond. Gerrit Heer Woutersz is overleden vr 29-08-1320.
Notitie bij Gerrit Heer Woutersz: vermeld in 1297

V-a Nicolaas (Claes) van Adrichem, zoon van Floris de Scoten van Adrichem en Brechta van Rollant.
Notitie bij Nicolaas (Claes): vermeld in 1340
Nicolaas (Claes) trouwde met Geertruijt (Gertrudis) van Diemen. Geertruijt (Gertrudis) is overleden op 13-07-1342.

Kinderen van Nicolaas (Claes) en Geertruijt (Gertrudis):
1 Aelbrecht van Adrichem.
Notitie bij Aelbrecht:
Krijgt op 5-4-1355 te Geertruidenberg amnestie als balling (ook hij moest de graafschappen Hollant, Zeeland en de heerlijkheid van West-Friesland verlaten (ARA KHA fol. 117 va nr 164)

2 Claes van Adrichem Volgt VI-b.
3 Willem van Adrichem Volgt VI-a.
4 Colijn van Adrichem.
Notitie bij Colijn:
Wordt op 27 december 1340 leenman van Voorne gelegen te Ursem (dit goed wordt in 1343 in Kennemerland omschreven als: een venne bij het Wogmeer groot 5 maden, west: een stuk land genaamd Floris van Adrichem´s lage land groot 16 maden; oost: 1 made genaamd Floris van Adrichem´s land) de akte luide: Op Sinte Jansdag 1340, de Heer en Vrouwe van Voorne gegeven en verleyen Colijn van Adrichem om gedane zaken en nog te doene diensten al sulk land als haar aangekomen is van de coster van Misen (Mijzen) ten rechter leene (ARA register Voorne A-B 1284-1367 fol. 76vo en Voorn Bfol. 58vo)

5 Badeloge van Adrichem.
Notitie bij Badeloge:
Abdis van het klooster Leeuwenhorst. Toen Jan van Blois op Zondag Sint Thomas 1373 zijn huis in Noordwijk bezocht stuurde zij hem namens het klooster twee keer "Nieuwjaarskoeken"

6 Jacob van Adrichem.
Notitie bij Jacob:
Hij wordt de stamvader van de Haarlemse van Adrichem´s


V-b Willem de Scoten van Adrichem, zoon van Floris de Scoten van Adrichem en Brechta van Rollant. Willem de Scoten is overleden op 17-12-1359.
Notitie bij Willem de Scoten:
Sint Matheusdag Apostels 1317:
Alijd Vrouwe van Uyterwijk geeft Willem van Adrichem hare neeve, tien pond geld jaarlijks, in te neemen te Voorschoten uytten Hoffland, van haar in leene te houden zeekere wyse (ARA Reg. EL 43 fol. 53)

Willem de Scoten trouwde met Wolki NN. Wolki is overleden op 19-07-1360.

Kinderen van Willem de Scoten en Wolki:
1 Jutten Willemsdr van Adrichem Volgt VI-c.
2 Fie Willemsdr van Adrichem.
Notitie bij Fie Willemsdr:
Ontvangt het leen van haar vader op 11 mei 1354 (deze zou op deze datum reeds overleden zijn (ARA Reg. E.L. 43 fol. 58)


V-c Florentius de Rollant van Adrichem, zoon van Floris de Scoten van Adrichem en Brechta van Rollant. Florentius de Rollant is overleden op 23-01-1363.
Notitie bij Florentius de Rollant:
Hij wordt vermeld in de periode van 1316-1322 als hij beleend wordt met het leen 86 135 4d op de rentmeester van Wijk en Noordwijk van de graven van Blois; krijgt op 5-1-1355 te Valenciennes amnestie als balling (hij moest de graafschappen Hollant, Zeeland en de heerlijkheid West-Friesland verlaten) ingevolge de Hoekse en Kabeljauwse twisten (ARA KH CvB fol 8v nr 11)

Florentius de Rollant trouwde met Juffrouw Badeloge.

Kind van Florentius de Rollant en Juffrouw:
1 Floris van Adrichem Volgt VI-d.

VI-a Willem van Adrichem, zoon van Nicolaas (Claes) van Adrichem en Geertruijt (Gertrudis) van Diemen.
Notitie bij Willem:
Uit Algemeen Nederlandsch Familieblad mei 1886:
------------------------------------------------------------------------------
1 January 1407 Secundum cursum curriae:
Hertog Willem vergeeft Willem van Adrichem zijn kinderen en alle hare hulperen, die meede misdadig waren aan de dood van Claes Woutersz, alle begane breuken en misdaden (ARA Memoriale B.F. Cas R. fol 85vo);

9 february 1409,
na den loop van den Hove: een notitie van een geleide door Hertog Willem gegeven aan Willem van Adrichem, Claes van Adrichem en Peter Loys, gedurende zekere tyd (ARA Reg. Memoriale B.C. Cas R fol. 87vo)

Ultima die Mensis juni 1410:
Philips van Dorp, tresorier (als stedehouder van Hertog Willem gedurende zijn absentie en nog drie anderen by den Brief gemelt,verbleven zulke poenen als zy verbeurd hadden, rakende het niet houden van het zeggen of de uitspraak wegens de dood van Wouter Woutersz en Claes Woutersz en consenteert hen deswegens met hare wederpartyen te mogen zoenen etc.
(ARA Reg. Memoriale B.A. Cas R 1409-1412 fol. 16vo)

Willem trouwde met Juffrouw van Paessen.
Notitie bij het huwelijk:
Het leen nr 33A 4 morgen in Rijswijkerbroek en vijf schaar beesten (Ons Voorgeslacht 1984 pag 563)
--------------------------------------------------------------------
15-4-1365
Willem van Adrichem bij dode van Jan Hoen, zijn vader (?) LRK 50 folio 93v nr 546

..-.-1390
Willem van Adrichem Jan Hoenenz met ledige hand abusivelijk met het geheel (LRK fo 32v nr 38)

14-9-1413
Elisabeth van Adrichem bij dode van Willem haar vader (LRK 54 folio 102)

23-12-1420
Elisabeth, dochter van Willem van Adrichem (LRK 62 folio 4)

18-7-1422
Elisabeth van Adrichem gehuwd met Herman Eliasz (LRK 62 folio 35)

21-3-1429
Herman van Beinum voor Elisabeth van Adrichem zijn vrouw (LRJ 62 fo 93v-94)

14-4-1439
Herman van Beinum voor Elisabeth dochter van Willem van Adrichem zijn vrouw (LRK 114 folio 122)

13-5-1454
Jan Duuc Gillisz, klerk van de rentmeester generaal van Holland bij overdracht door Willem Hermansz voor Elisabeth van Adrichem, diens moeder, weduwe van Herman van Beinum (LRK 116c Nd Holland folio 48v-49)

Juffrouw is overleden vr 14-09-1413.

Kinderen van Willem en Juffrouw:
1 Elisabeth van Adrichem Volgt VII-d.
2 Maria van Adrichem Volgt VII-c.
3 Christina van Adrichem Volgt VII-b.
4 Gerrit van Adrichem Volgt VII-a.
5 Nicolaas van Adrichem.
Beroep:
burgemeester van Alkmaar

6 Martha van Adrichem.

VI-b Claes van Adrichem, zoon van Nicolaas (Claes) van Adrichem en Geertruijt (Gertrudis) van Diemen. Claes is overleden vr 21-01-1401.
Notitie bij Claes:
Op 8 maart 1400,
na den loop van den Hove: Hertog Aelbrecht verlyt Claes van Adrichem met twaalf pond Hollands jaarlijks uit de Renten in de Wijk, welke hij van de Grave van Bloys plag te houden ten onversterfelijke erfleen
(ARA Reg. Blois XV 1396-1403 Cas E fol 75;Ifol. 183, 270 (zie ook 15-3-1379 I fol. 183, 270)

20 february 1400
na den loop van den Hove: Hertog Aelbrecht vergeeft Florens en Claes van Adrichem gebroederen en Claas van Hoogendorp met hare hulperen, hunne begane breuken en misdaden door het doodslaan van een man in de Wyk,geheeten Nanne Jansz. (ARA Reg.Memoriale BM cas R fol. 104vo);

september1409
na den loop van den Hove: een notitie dat Claes van Adrichem met zijne magen en hulperen aan de een zyde en Wouter Woutersz en verder en bij den brief gemelt aan de andere zyde een dag bescheiden is om te zyn in den Hage tot hooren van uitspraak over den doodslag van Claes Woutersz en Jan Woutersz door voornoemde Claes met zijnen helperen begaan (ARA REg. Memoriale BC Cas R fol 31vo en 156vo);

22 january 1409,
na den loop van den Hove: een notitie van een geleide door Hertog Willem gegeven aan Claes van Adrichem gedurende zekere tijd (ARA Reg.Memoriale B.C. Cas R fol. 86vo)

Claes trouwde met Clemeynse Jansdr van Uyterwijk.
Notitie bij Clemeynse Jansdr:
ARA (Kloosters Delfland)
Klooster Marie Magdalene in Bethanie te´s-Gravenzande inv. no. 5 fol. 114vo gepubliceerd als regest nr 25 acte dd :

24 januari 1401:
"Hillegont Uyterwyc Aerter Sendertsz weduwe, verkoopt een jaarrente aan haar zuster Clemens Uyterwyc weduwe van Claes van Adrichem".
Uit vele actes in het archief van de Abdij van Egmond blijkt dat Hillegont Arthus Soyersz weduwe een dochter was van Jan Uuterwike,zodat dit mede voor Cleymense geldt (Jaarboek CBG 1966 bl. 156 noot 25)


Kind van Claes en Clemeynse Jansdr:
1 Kathrijn Claesdr van Adrichem, geboren omstreeks 1365 Volgt VII-e.

VI-c Jutten Willemsdr van Adrichem, dochter van Willem de Scoten van Adrichem en Wolki NN.
Notitie bij Jutten Willemsdr:
Sint Laurensavond:
graaf Willem doet uytspraak over den twist tussen Willem van Adrichem met zijne kinderen en Kleijne Boede, rakende de erfernisse van Jutte (ARA Reg E.L. 39 fol. 24vo en EL verdubbeld fol.28) Algemeen Nederlandsch Familieblad mei 1886

Jutten Willemsdr trouwde met Heijn Boede. Heijn is overleden in 1332.

VI-d Floris van Adrichem, zoon van Florentius de Rollant van Adrichem en Juffrouw Badeloge. Floris is overleden in 1397.
Notitie bij Floris: Bron: Nederlandse Kastelen Stiching:
----------------------------------------------------------

Kasteel Adrichem te Beverwijk (uittreksel)
------------------------------------------------
Eeuwenlang is aangenomen dat dit het "kasteel" was dat door Koning Karel Martel rond 730 aan Willebrord geschonken was. Deze opvatting is echter niet te handhaven. Het bedoelde van Adrichem van 730 lag in Velsen en heeft niets dan de naam gemeen met van Adrichem dat in Wijk aan Duin (later gemeente Beverwijk) gelegen was.
In de eerste helft van de 14e eeuw leefde er een Dirk van Valkenburg op dit kasteel. Uit het door zijn familie gevoerde wapen blijkt dat hij een bastaard van Brederode was. Misschien behoorde zijn moeder tot de stand van "vrije lieden" of was zijn eigen vrouw Agatha onvrij, dat weten we niet precies. We weten wel dat Dirk Valkenburg op 17 november "vrij" verklaard werd, dus niet meer in "dienstmansverband" aan de graaf van Holland verbonden was.
Hun zoon Willem Dircksz van Valkenburg bezat "die husinge, hofstede en lant daertoe behorende gelegen in onse (d.w.z. van de Graaf van Bloys) heerlijkheid van Beverwijk in t Vrijtgers" Dit moet een aanzienlijk bezit geweest zijn. Het is deze "husinge" die later als het kasteel Adrichem de geschiedenis in zal gaan. Graaf Jan van Bloys doet, als heer van Beverwijk, ons weten dat Willem zijn leengoed heeft overgedragen aan (zijn bloedverwant) heer Floris van Adrichem op 26 november 1365. Als toelichting op deze overdracht vermeldt de graaf dat Willem en diens vader Dirk van Valkenburg het landgoed reeds lang in erfpacht hebben gehouden. Daar Willem van Valkenburg aan graaf Jan veel dienst heeft bewezen, zet deze eerst de erfpacht om in een onversterfelijk leen en dit maakt het hem nu mogelijk om het leen te verkopen.
De koper heer Floris van Adrichem was baljuw en rentmeester van de graaf Jan van Bloys en had nu een geschikte woning om daarin zijn ambtsbezigheden uit te oefenen. Het huis kon dienen als verblijfplaats voor graaf Jan van Bloys wanneer deze zijn noordelijke bezittingen bezocht, want zelf woonde hij op het slot te Gouda. Dat het inderdaad zo gegaan is, weten we uit een bewaard gebleven rekening. Daarin staat te lezen dat de graaf verblijf hield in het huis van de Heer Floris van 8 januari tot 1 februari 1376. Terwijl hij in het huis Adrichem logeerde gaf de graaf aan Claas van Adrichem Dammaszoon (of Damenzoon) "van beelzier (plezier) 2 scilden en later nog eens plaggen (- een munt). Voor de verwaming van het kasteel bracht in die maand Vrederic Hannenz er een wagen met turf heen. De graaf vertoefde er opnieuw in het jaar 1381/1382. Heer Floris had toen haring ingeslagen om zijn hooggeboren gast te tracteren. Graaf Guy van Bloys overnachtte er met zijn vrouw Machteld van Gelre en groot gevolg.
Heer Floris leefde nog in 1391 en is misschien in 1397 overleden want zijn zoon eveneens Floris geheten kreg op 16-2-1398 uitstel van betaling. Normaal gesproken moest een belening worden aangevraagd binnen een jaar na de dood van de vorige leenman. Deze Floris van Adrichem was getrouwd met Jkvr Lijsbeth dochter van Sijmon van Zaenden, die erg in de gunst stond bij hertog Albrecht. Dat met hun huis Adrichem inderdaad het bekende kasteel bedoeld wordt, blijkt uit het feit dat in een akte van 1399 sprake is van een stuk land "in het ambacht van der Wijk after heren Florens huijs van Adrichem "binnen St Aechtendijk". Dit klopt met de latere omschrijving van de ligging. Een maand later op 12 maart 1399 wordt in de akte nog eens opgerakeld hoe het met dit leengoed Adrichem verlopen was vanaf Dirk van Valkenburg. Na de constatering dat Floris na de dood van Heer Floris zijn vader, leenman van de hertog geworden is, vertelt deze dat hij op verzoek van "ons lijfs ende gemijnden Sijmon van Zaenden ende om dienst wille die ons Sijmon voirs. lange gedaen heeft ende hi ende Floris voorsr. nog doen mogen de huizinge en toebehoren uit de leenband ontslagen en aan Floris (schoonzoon van Sijmon van Zaenden) in eijgendom gegeven heeft".

Beroep:
baljuw en rentmeester van de Graaf van Bloys


Kind van Floris uit onbekende relatie:
1 Floris van Adrichem Volgt VII-f.

VII-a Gerrit van Adrichem, zoon van Willem van Adrichem en Juffrouw van Paessen.
Beroep:
schepen en burgemeester van Haarlem (Jaarboek CB 1970 bl. 51)

Gerrit trouwde met Janne Jacobs Janszoondochter.

Kinderen van Gerrit en Janne Jacobs:
1 Alijt van Adrichem Volgt VIII-c.
2 Willem van Adrichem Volgt VIII-b.
3 Jan van Adrichem Volgt VIII-a.

VII-b Christina van Adrichem, dochter van Willem van Adrichem en Juffrouw van Paessen. Christina is overleden in 1466. Christina trouwde met Lodewijk van Haamstede.

VII-c Maria van Adrichem, dochter van Willem van Adrichem en Juffrouw van Paessen. Maria trouwde met Willem van Assendelft. Hij is begraven te Heemskerk.
Notitie bij Willem:
Hij is baljuw in de vrije heerlijkheid Assendelft, op Hemelvaartsdag 1457 wordt hij in Haarlem doodgeslagen, waarna hij in de kerk in Heemskerck wordt begraven


VII-d Elisabeth van Adrichem, dochter van Willem van Adrichem en Juffrouw van Paessen. Elisabeth is overleden vr 31-05-1459.
Notitie bij Elisabeth:
Zij ontvangt een leen van 2 morgen land ter wadding in Voorschoten bij dode van haar vader (LRK fol. 102).

Dit leen draagt zij op 21 maart 1429 aan haar man en gaat op 31 mei 1459 over naar haar zoon Willem Hermansz bij dode van zijn moeder (LRK 116c N-Holland fol. 74v)

Elisabeth trouwde vr 18-07-1422 met Herman van Beinum. Herman is overleden vr 13-05-1454.

VII-e Kathrijn Claesdr van Adrichem is geboren omstreeks 1365, dochter van Claes van Adrichem en Clemeynse Jansdr van Uyterwijk. Kathrijn Claesdr is overleden vr 1410, ongeveer 45 jaar oud.
Notitie bij Kathrijn Claesdr:
Zij wordt in het jaar 1389 na het overlijden van haar vader beleend met "5 maden onder Heemskerck" (ARA Hollandse Leenkamer no 50 enJaarboek CBG 1966 stamboom van Ruyven bl.153-157)

En op 31 juli 1406 wordt dit bevestigd door haar echtgenoot (Ons Voorgeslacht 1978 pag. 182a nr 51)

Kathrijn Claesdr trouwde, ongeveer 20 jaar oud, in 1385 met Hughe van Ruyven, ongeveer 25 jaar oud. Hughe is geboren omstreeks 1360, zoon van Claes van Ruijven en Lijsbeth Hugh´sdochter van Zaenden. Hughe is overleden vr 1431, ongeveer 71 jaar oud.

VII-f Floris van Adrichem, zoon van Floris van Adrichem. Floris is overleden vr 1429.
Notitie bij overlijden van Floris:
hij wordt in 1428 nog vermeld in een leenregister.

Notitie bij Floris:
In 1393 was hij present bij het huwelijk van Hertog Willem van Beierenen in 1396 bevestigd Hertog Aelbrecht de lijftocht door Floris gemaakt aan zijn vrouw Lijsbeth Symonsdr van Zaenen (ARA H.L.K. 52 fol. 213vo nr895)

Onderstaande is uit het Algemeen Nederlandsch Familieblad mei 1886:
-------------------------------------------------------------------------------------

Op 10 februari op de helft van (een venne bij het Wogmeer 5 maden groot in Ursem en een stuk land groot 7 maden genaamd Monnikendam.

1400 na de loop van de Hove: is er een notitie van een geleide door Hertog Aelbrecht gegeven aan Floris gedurende zekere tijd;

Dinsdag na Sint Margrietendag 1400,
na den loop van den Hoove: een notitie van een geleide door Hertog Aelbrecht gegeven aan Floris met zijne knechten en gezinde om een dag te houden wegens Nannen Janszoon magen en vrienden "rakende den dood van voornoemde Jannen" gedurende zekere tyd en Claas van Hoogendorp met haren hulperen hunnen begane breuken en misdaden door het doodslaan van een man in de Wyk, geheten Nanne Jansz (ARA-registerMemorie B.M. Cas R. fol.107vo)

De datum 21 maart 1405,
na den loop van den Hove: een notitie van een dag-betekening aan Splinter van Heemskerken, Floris van Adrichem om te wezen in den Hage voor ´s-Gravenraad;

op 3 juni 1406:
een notitie van een consent door Hertog Willem verleent aan Floris van Adrichem, dat hij door verzoek zijn leengoed niet zal verzuimen tusschen dit en Allerheiligen naastkomende (Reg Memoriale B.H. Cas R folio 74v)

op Sint Nicolaesdag 1406:
bevel aan Floris van Adrichem om zich te verantwoorden rakende het gevecht te Haarlem geschied;

8 juni 1407:
uitspraak over het geschil tussen de weduwe Simon van Zaenden, Splinter van Heemskerk en Floris van Adrichem aan eene zijden en Willem de Grebber aan de andere zijde;

10 januari 1409,
na den loop van den Hove: een notitie van de overeenkomst tussen Splinter van Heemskerk en Floris van Adrichem rakende de nagelaten erfenissen van Simon van Zaenden;

24 july 1409:
een notitie dat hertog Willem permiteerd Willem de Grebber te gebruiken als zulke goederen als hem toegezegt sijn in de uitspraak tussen Floris van Adrichem en Willem voornoemd durende tot wederopzeggen (ARA Reg.Memoriale B.C. R fol.61);

15 januari 1420 secundum cursum curriae:
Hertog Jan van Beieren belooft Geerloff Jansz van Voorenbroek zijnen baljuw van Rotterdam, schadeloos te stellen en te ontheffen van alle kost en schade die hem of zijnen erfgenamen hier namaals opkomen mogte ter zake van zyne gedane rekeningen en bewijsingen van den vroone dat Floris van Adrichem toebehoort etc. (ARA reg.Memomriale B.L.Cas fol 42);

Op onze Lieve Vrouwedag assumtio 1425:
Hertog Philips van Bourgondie geeft Philips Boolde tiende tot Adrichem in de banne van Velsen, welke hij tevoren in pacht gehadde, tot syn eigen gebruik
(ARA Eg.Commisiones B.R. Bourgogne 1425-1427 Cas N fol. 55)

Beroep:
baljuw en rentmeester van de Graaf van Bloys en hertog Albrecht

Floris trouwde met Lijsbeth Symonsdr van Zaenden. Zij is een dochter van Symon van Zaenden en Jutte NN. Lijsbeth Symonsdr is overleden omstreeks 18-05-1443.
Notitie bij Lijsbeth Symonsdr:
In 1411 wordt Lijsbeth beleend bij dode van haar vader met een Korentiende in Poeldijk en een smaltiende in Loosduinen van de HofstadEgmont (dit leen blijft generaties lang in de familie tot deze tak uitsterft) HLK Inv 274/275 fol. 376) Ons Voorgeslacht 1976 pag 100

26 November 1422:
een notitie dat Hertog Jan van Beieren consenteerde Lijsbeth van Adrichem Sijmonsdochtervan Zaenden dat zij met geen verzoek haar leengoed verbeuren zal tusschen dit en Sint Jans misse naastkomende (ARA Reg. Memoriale 1422-1423 Ducis Johannes Cas N. fol 65). Algemeen Nederlandsch Familieblad mei 1886

1429:
Jacoba van Beieren bevestigt Lijsbeth van Saende in het ambacht van Akendam enz. (voor het eerst wordt zij hier als Florys weduwe van Adrichem genoemd ARA Holl Leenkamer 62 fol. fol84vo); Invent I no 2145:

Vidimus gegeven door Schepenen van Haarlem op 24 april 1437 van een schepenakte gedateerd St.Matheus Evangelist Ao 1431 "Lijsbeth Symonsdr van Zaenden, weduwe Florysvan Adrichem" met haar tweede echtgenoot Jan Hert met hare kinderen te weten: Symon van Adrichem, Florys van Adrichem, Claes van Adrichem, Jonge Symonvan Adrichem, de minderjarige Willem van Adrichem, voorts Jacob die Rode voor zijn vrouw Aleijt Florysdochter en tenslotte Jonge Symon van Adrichem voor zijn zuster Beatris Florysdr "soe Jacob hair man tot desertyt over bergen en dalle is"(spoorloos) Jaarboek CBG 1964 pag 147 e.v.


Kinderen van Floris en Lijsbeth Symonsdr:
1 Claes van Adrichem Volgt VIII-i.
2 Florys van Adrichem. Florys is overleden in 1502.
Beroep:
baljuw van Beverwijk

3 Symon de Oude van Adrichem. Symon de Oude is overleden na 23-11-1441.
Notitie bij Symon de Oude:
Op 6 juny 1430
verlijdt Vrouwe Margriet aan Symon van Adrichem by dode van Floris van Adrichem zijn vader met 12 pond Hollands jaarlijks uit harer rente in de Wyk tot onversterfelijke erfleen (ARA Reg. VrouwMargriet Cas.F. fol 47 en LRK 60 fol. 25) Algemeen Nederlandsch Familieblad mei 1886

Op 11 augustus 1443
bevestigd Symon de overdracht van een leen te Ursem aan zijn broer Nicolaas (Claes) bij dode van hun vader (LRK 115c Kenn. fol.2)

4 Symon de Jonge van Adrichem Volgt VIII-h.
5 Willem Florisz van Adrichem Volgt VIII-g.
6 Aleijt Florisdr van Adrichem Volgt VIII-f.
7 Beatris Florysdr van Adrichem Volgt VIII-e.
8 Geertruyt Florisdr van Adrichem Volgt VIII-d.

VIII-a Jan van Adrichem, zoon van Gerrit van Adrichem en Janne Jacobs Janszoondochter.
Notitie bij Jan: vermeld in 1546 en 1576
Beroep:
schepen van Haarlem


Kind van Jan uit onbekende relatie:
1 Hendrik van Adrichem.
Beroep:
schepen van Haarlem in 1595


VIII-b Willem van Adrichem, zoon van Gerrit van Adrichem en Janne Jacobs Janszoondochter.
Beroep:
schepen van Alkmaar 1457-1460


Kind van Willem uit onbekende relatie:
1 Floris van Adrichem Volgt IX-a.

VIII-c Alijt van Adrichem, dochter van Gerrit van Adrichem en Janne Jacobs Janszoondochter. Alijt is overleden in 1493 [bron: Arch Herv Gem Inv no 147/45 folio 12vo (Kerkm Rek Ao 1493/1494)]. Alijt :
(1)trouwde omstreeks 1430 met Florys Jansz Gael.
Notitie bij het huwelijk:
Uit Jaarboek CBG 1970 pag 51:
--------------------------------------------------
Forys Gael Janszoon sterft 1461 beleend na dode zijn vaders en wel op 24 juli 1426 (*). Tevens werd in dat jaar 1426 stoel no 26 (Kerstgilde) op hem overgeboekt. Hij werd in 1429 "dienst", in 1453, 1456 en 1460 "vinder" in welk laatste genoemd dienstjaar hij kwam te overlijden. Tot deken van het Kerstgilde was hij benoemd in het jaar 1455, drie generaties achtereen werd deze waardigheid dus aan een Gael toebedeeld. Florys was gehuwd met Alijt van Adrichem dochter van Gheryt van Adrichem, schepen en burgemeester van Haarlem en Janne Jacob Janszoondr. Zij ontving van haar man als lijftocht de "minre helft" van zijn leengoederen, hierover ontstonden later moeilijkheden toen deze lenen via zijn broer Dirk, in 1464 op hun neef Florys Gael Claes Diertszn waren overgegaan. Hun huwelijk bleef kinderloos. Na dode van Florys hetrouwt Alijt met Florys van Alphen. Alijt blijft nog lange tijd in leven, uit een Haarlemse transportacte van maar 1487 blijk dat neef Florys haar nog steeds gelden moet uitkeren, kennelijk verband houdend met haar recht van lijftocht. Zij stierf pas in 1493, nadat zij ook haar tweede echtgenoot nog een jaar had overleefd.

Hij is een zoon van Jan Florysz Gael en Yonefie Claes Putkensdr.. Florys Jansz is overleden in 1461 [bron: Arch Herv Gem Inv no 147/27 fol 8vo (Kerkm Reken Ao 1461/62)].
(2)trouwde omstreeks 1463 met Florys van Alphen. Florys is overleden in 1492.

VIII-d Geertruyt Florisdr van Adrichem, dochter van Floris van Adrichem en Lijsbeth Symonsdr van Zaenden.
Notitie bij Geertruyt Florisdr: (mogelijke dochter van Floris en Lijsbeth)
Geertruyt Florisdr trouwde in 1380 met Jan Pietersz van Leyden.

VIII-e Beatris Florysdr van Adrichem, dochter van Floris van Adrichem en Lijsbeth Symonsdr van Zaenden. Beatris Florysdr trouwde vr 1431 met Jacob van Bakel.
Notitie bij Jacob: (was in 1431 spoorloos "over berge en dalle")

Kind van Beatris Florysdr en Jacob:
1 Florys Jacobsz van Adrichem Volgt IX-b.

VIII-f Aleijt Florisdr van Adrichem, dochter van Floris van Adrichem en Lijsbeth Symonsdr van Zaenden. Aleijt Florisdr trouwde met Jacob de Rode. Hij is een zoon van Hendrik die Rode en Elisabeth Gerardsdr Bertout. Jacob is overleden vr 21-05-1447.
Notitie bij Jacob:
Jacob ontvangt 13 januari 1421 in leen nr 117 zijn goed (1408: een huis en hofstede in Schermer en twee stukken land aan de Weesdijk waarvan een genaamd de Koog en het andere de Leyde, ook met 5 zwanen uit de zwanen in Schermer) bij dode van Hendrik zijn vader (LRK 62 fol. 175v) Ons Voorgeslacht 1977 pag 422


Kinderen van Aleijt Florisdr en Jacob:
1 Hendrik Jacobsz de Rode van Adrichem. Hendrik Jacobsz de Rode is overleden vr 23-02-1469.
Notitie bij Hendrik Jacobsz de Rode:


Ontvangt op 21 mei 1447 het leen nr 117 een huis en hofstede in Schermer en twee stukken land aan de Weesdijk, waarvan een genaamd de Koog en het andere de Leyde bij dode van zijn vader (LRK 93 fol. 64 nr 62) Ons Voorgeslacht 1977 pag 422

Ontvangt het leen nr 113: 5 maden land in de parochie van Mijzen (1614 in Ursem in de ban van Noord-Schermer) zuid: de Gouwsloot, noord: Onze Vrouwen weg op 19 december 1448 bij dode van zijn vader die hield van Jan van Beieren (LRK116c Kenn. fol. 13v) (Ons Voorgeslacht 1977 pag 421)

2 Floris de Rode van Adrichem Volgt IX-c.

VIII-g Willem Florisz van Adrichem, zoon van Floris van Adrichem en Lijsbeth Symonsdr van Zaenden. Willem Florisz is overleden vr 01-02-1487.
Notitie bij Willem Florisz:
Ontvangt op 11 maart 1460 bij dode van Simon (de Oude) zijn broer in leen 3 maden (in 1376: in de banne van Schermer in 1390: in het Noordeinde van Schermer, noord: de Trekweide LRK 116c Kenn. fol. 35 (Ons Voorgeslacht 1977 pag 420)

Willem Florisz trouwde met Beatrix Loenersloot.

Kind van Willem Florisz en Beatrix:
1 Beatrijs van Adrichem Volgt IX-d.

VIII-h Symon de Jonge van Adrichem, zoon van Floris van Adrichem en Lijsbeth Symonsdr van Zaenden. Symon de Jonge is overleden in 1482. Hij is begraven te Beverwijk.
Notitie bij Symon de Jonge:
Wordt beleend op 10 april 1434 met tweederde deel van de smaltiende te Spernewoude van kalveren, lammeren, varkens en ganzen van de Hof van Wassenaar, aangegeven wordt dat hij een neef is van de Leenheer Henrick van Wassenair, burggraaf van Leijden; hij ontvangt op 23 november 1441 in leen: 12 pond Hollands op de rentmeester van Wyk bij overdracht van zijn broer Simon (de Oude (LRK 115c Kenn. fol. I IV);

Ontvangt op 26 augustus 1450, 3 maden land (1390: in Schermer) binnen Mijzen genaamd Gerbrandskamp bij overdracht door Jan Gerardsz voor Hillegonde diens vrouw, eventueel te komen op Willem zijn broer (LRK116c Kenn. fol. 8v-9); Ons Voorgeslacht 1977 pag 420

Op 9 oktober 1467 draagt hij en zijn oudste zoon Floris een leen (een smaltiende) in Monster-Ambacht, die zich uitstrekt tot in Wateringen-Ambacht (in 1607: 25 lb en een lam waard) over aan Arent Touw Heijnricksz en te versterven op zijn zoon Gerrit Arentsz (LRK ARA inv 274/275 fol. 387) Ons Voorgeslacht 1976 pag 102

Symon de Jonge trouwde op 19-03-1430 met Elisabeth (Lijsbeth) van Duivenvoorde. Zij is een dochter van Dirck van Duyvenvoorde en Dieuwerthe Ruygrok. Elisabeth (Lijsbeth) is overleden op 07-05-1472. Zij is begraven te Beverwijk.
Notitie bij overlijden van Elisabeth (Lijsbeth):
Zij is overleden op Hemelvaartsdag en wordt begraven in het Reguliersconvent van het Heilig Kruis te Beverwijk


Kinderen van Symon de Jonge en Elisabeth (Lijsbeth):
1 Florys van Adrichem Volgt IX-f.
2 Claes (Nicolaas) van Adrichem. Nicolaas is overleden in 1481.
Notitie bij Nicolaas:
Hij was monnik en abt van Egmond in 1474
(Hoogwerf II 50-56 bijdragenGeschiedenis Bisdom Haarlem LVIII bl. 129-130)

Nederlandse Kastelen Stichting (uittreksel)
--------------------------------------------------
Nicolaas (Claes) van Adrichem was abt van Egmond, toen deze in 1476 moest vluchten voor het oorlogsgeweld, bracht hij alle kostbaarheden en perkamenten van de abdij naar het kasteel Adrichem bij Beverwijk onder de hoede van zijn broer Floris, toen deze schuilplaats niet veilig genoeg bleek, werd alles weer overgebracht naar het Karmelietenklooster in Haarlem

3 Arnout (Arent) van Adrichem Volgt IX-e.

VIII-i Claes van Adrichem, zoon van Floris van Adrichem en Lijsbeth Symonsdr van Zaenden. Claes is overleden omstreeks 1459.
Notitie bij Claes:
Werd voor een periode van vijf jaar uit de stad Haarlem verbannen; hij geeft in 1429 (in een curieus manuscript) een opstelling van zijn diverse prive-inkomsten welke hij al die jaren heeft moeten ontberen, doch die zijn broeders voor hem geincasseerd en veilig gesteld hebben, het betreft de inkomsten uit de jaren 1454 t/m 1458, bij de laatste post vermeldt Claes dat het geld vlak voor zijn dood (van Florys) overhandigd was aan Florys Jacobszoon (van Adrichem) "miinre zusters zoon" hetgeen hem deze nog schriftelijk had bevestigd (GA Haarlem Collectie Genealogische gegevens betr. div. families: mapje van Adrichem);

Claes ontvangt 11 augustus 1443 bij dode van zijn vader het leen in Ursem (een venne bij het Wogmeer; groot 5 maden) en een stuk land groot 7 maden genaamd Monnikendam, die hield van Jan van Beieren en daarna van Roeland van Uitkerke, bevestigd door Simon van Adrichem de Oude zijn broer (LRK 115c Kenn folio 2, Ons Voorgeslacht 1977 pag 424

Dit leen draagt Claes (Nicolaas) op 8-8-1455 over aan Willem van Assendelft voor Boudijn van Adrichem zijn vrouw (LRK 116c Kenn folio 25) zie aldaar

Beroep:
burgmeester van Haarlem

Claes trouwde met Aleid van Tetrode.
Notitie bij het huwelijk:
Leen een tiende tussen Darengeest en Smalengeest (Ons Voorgeslacht 1986 pag 207)
-------------------------------------------------------------
22-4-1429
Aleid van Tetrode dochter van Boudewijn van Tetrode, ontvangt het leen een tiende die scheidt tussen Darengeest en Smalengeest genaamd Tichtiende bij dode van haar vader (LRK Inv 62 folio 84v)

4-9-1439
Nicolaas van Adrichem doet hulde voor zijn vrouw Aleid betreffende het voornoemde leen (LRK Inv 114 folio 146v)

28-3-1458
Willem van Assendelft neemt het voornoemde leen over voor Boudewijn van Adrichem zijn vrouw, bij dode van Aleid van Tetrode gehuwd met Nikolaas van Adrichem, haar moeder (LRK Iv 226 c. Kenn. folio 30v)

Zij is een dochter van Boudijn van Tetrode. Aleid is overleden vr 28-03-1458.

Kinderen van Claes en Aleid:
1 Boudijn van Adrichem Volgt IX-j.
2 Maria van Adrichem Volgt IX-h.
3 Jan van Adrichem Volgt IX-i.
4 Claes van Adrichem Volgt IX-g.
5 Simon van Rietdijk van Adrichem Volgt IX-k.

IX-a Floris van Adrichem, zoon van Willem van Adrichem.

Kind van Floris uit onbekende relatie:
1 Maria van Adrichem.

IX-b Florys Jacobsz van Adrichem, zoon van Jacob van Bakel en Beatris Florysdr van Adrichem. Florys Jacobsz is overleden in 1470. Hij is begraven te Haarlem St. Bavo.
Notitie bij Florys Jacobsz:
Woonde te Haarlem, aangeslagen voor de belasting in 1448

Florys Jacobsz trouwde met NN Claesdr.
Notitie bij het huwelijk:
Uit Jaarboek CBG 1967 pag 268 e.v. aanvulling op Jaarboek XVI 1962 bl. 147 e,v. door M Thiery de Bye Dolleman:
---------------------------------------------------
Het bewijs van het dubbele huwelijk van Florys van Adrichem is gevonden in een oude acte in het Haarlems Gemeente Archief Deel I inv 702:

1466, 5 April orig. Scabinale acte waarbij een huis en erve aan een onmondige toebehorende door de voogd, met consent der Raden aan Tresoriers der stad wordt verkocht" de inhoud luidde:

Compareert Claes Claeszoon die vleysehouder als oudevader ende voicht van Florys van Adrichem twee kinderen namelic geheten Beatrys ende Katheryn en hij verkoopt namens deze meisjes aan de stedelijke overheid een huis en erft gelegen aan ´t Sant

Zij is een dochter van Claes Claesz.

Kinderen van Florys Jacobsz en NN:
1 Beatris Florysdr van Adrichem Volgt X-c.
2 Kathrijn Florisdr van Adrichem Volgt X-b.
Kind van Florys Jacobsz uit onbekende relatie:
1 Florijs van Adrichem Volgt X-a.

IX-c Floris de Rode van Adrichem, zoon van Jacob de Rode en Aleijt Florisdr van Adrichem. Floris de Rode is overleden vr 23-10-1501.
Notitie bij Floris de Rode:
Ontvangt op 23 april 1469 het leen nr 117 een his en hofstede in Schermer en twee stukken land aan de Weesdijk, waarvan een genaamd de Koog en de andere de Leyde bij dode van zijn broer Hendrik (LRK 93 fol. 110v nr 203) Ons Voorgeslacht 1977 pag 422

En op 17 april 1469 het leen 5 maden land in de parochie van Mijzen (1614 in Ursem in de ban van Noord-Schermer, zuid: de Gouwsloot en noord: Onze Vrouwen weg bij dode van Hendrik zijn broer (LRK 118c Kenn. fol. 6v-7) Ons Voorgeslacht 1977 pag 422

Floris de Rode trouwde vr 30-04-1478 met Elisabeth Dovendochter.
Notitie bij Elisabeth:
Zij wordt gelijftocht door Floris haar man met de mindere helft van het leen nr 117 (LRK 199c Kenn.fol. 4) Ons voorgeslacht 1977 pag 421


Kind van Floris de Rode en Elisabeth:
1 Aleid van Adrichem.
Notitie bij Aleid:
Op 6 september 1501 draagt zij het leen nr 117 over aan Dirk Nicolaas Korffsz welke aankwam van haar vader Floris van Adrichem (LRK 94 fol.68v-69v) Ons Voorgeslacht 1977 pag 421

en op 23 oktober 1501 het leen nr 113: 5 maden land in de parochie Mijzen eveneens over aan Dirk Nicolaas Korffsz bij overdracht door Gerard Pietersz voor Aleid dochter van Floris die Rode die aankwam van haar vader (LRK 122cKenn.fol.10) Ons Voorgeslacht 1977 pag 421


IX-d Beatrijs van Adrichem, dochter van Willem Florisz van Adrichem en Beatrix Loenersloot.
Notitie bij Beatrijs:
Haar echtgenoot ontvangt voor haar op 1 februari 1487 bij dode van haar vader 3 maden land in de ban van Schermer (zie bij Willem Florijsz) LRK120c Kenn fol. 7 Ons Voorgeslacht 1977 pag 420

Beatrijs trouwde met Philip Saay. Philip is overleden in 1497.

Kinderen van Beatrijs en Philip:
1 Maria van Adrichem Volgt X-d.
2 Bangart Saay.
Notitie bij Bangart:
Wordt beleend met een woning en hofstede aan de Houtweg in Heemskerk in 1497 bij dode van zijn vader

3 Floris Saay van Adrichem.
Notitie bij Floris:
priester (hij noemde zich van Adrichem)


IX-e Arnout (Arent) van Adrichem, zoon van Symon de Jonge van Adrichem en Elisabeth (Lijsbeth) van Duivenvoorde. Arnout (Arent) is overleden vr 30-01-1505.
Notitie bij Arnout (Arent):
Hij ontvangt een leen (12 ponds Hollands op de rentmeester van Wijk) bij de dode van zijn vader op 4 maart 1490 (LRK 120c Kenn. fol. 10v)

Arnout (Arent) trouwde met Agatha Suys.
Notitie bij het huwelijk:
Arend kreeg het kasteel Adrichem na de dood van zijn broer Floris. Arend werd echter op 4 maart 1490 reeds beleend met de ambachtsheerlijkheden van Akendam, Hofland en de Liede. Erg lang heeft hij van zijn kasteel Adrichem niet kunnen genieten, daar hij al in 1504 overleed. Zij weduwe Agatha Suijs, dochter van Pieter Suijs is tot haar dood in 1538 Adrichem blijven bewonen (Nederlandse Kastelen Stichting)

In zijn lenen werd Arend opgevolgd door zijn oudste zoon Simon van Adrichem (1505) maar deze moet niet zo heel lang daarna overleden zijn, want op 20-3-1507 zien wij zijn jongere broer Pieter van Adrichem zijn plaats als leenman innemen. Pieter was toen nog minderjarig, zodat hij de leeneed niet zelf mocht afleggen. Dat gebeurde op 5-2-1517 (Nederlandse Kastelen Stichting)

Zij is een dochter van Pieter Suys. Agatha is overleden in 1538.

Kinderen van Arnout (Arent) en Agatha:
1 Lijsbeth van Adrichem.
Notitie bij Lijsbeth:
non in het klooster Koningsveld te Delft

2 Wilhelmina (Willemijn, Willem) van Adrichem Volgt X-e.
3 Catrina van Adrichem.
Notitie bij Catrina:
jong overleden

4 Maria van Adrichem.
Notitie bij Maria:
jong overleden

5 Simon van Adrichem, geboren na 1480. Simon is overleden vr 17-02-1509, ten hoogste 29 jaar oud.
Notitie bij Simon:
Ontvangt op 30 januari 1505 het leen via zijn neef Daniel (12 ponds Hollands op de rentmeester van Wijk) bij dode van Arnout van Adrichem zijn vader (LRK 122c Kenn. fol 20) Ons Voorgeslacht 1976 pag 101

6 Pieter van Adrichem, geboren na 1481 Volgt X-f.
7 Cornelia Arentsdr van Adrichem, geboren in 1496. Cornelia Arentsdr is overleden op 05-06-1543, 47 jaar oud. Zij is begraven te Haarlem in de Grote Kerk.
Notitie bij Cornelia Arentsdr:
Geboren op de ridderlijke hofstede Adrichem, non in het klooster St.Nazareth van de Augustijner Kannunikessen te Beverwijk. De geestdrift voor de studie der klassieke letteren welke onder invloed van Erasmus de eerste helft der 16e eeuw kenmerkt, drong zelfs door in sommige vrouwenkloosters van het vaderland. Gelijk ene Anna Suys te Dordrecht en Isabella van Grijpskerke te Delft, zo beoefende Cornelia in haar convent te Beverwijk met voorliefde het Latijn. Vrucht van deze studie was.o.a.een psalmenvertaling in versvorm. Haar neef, de latere president van het Hof van Holland, Cornelius Suys kreeg, terwijl hij te Parijs studeerde deze Latijnse gedichten in handen en liet ze met trots zien aan de beroemde leermeester de Sorbonne, Jaques Lefrevre d´Etaples. Als verder bewijs voor hare bedrevenheid in het Latijn geeft van Opmeer een vierregelig gedicht, waarin zij naar gewoonte van die dagen haar eigen uitvaart bezingt. Volgens die zelfde zegsman moet zij ook een briefwisseling hebben gehouden met de overste van St. Aechen (St. Agatha Klooster) te Delft, Cornelius Kusius. Daar deze eerst in 1538 pater is geworden van dat klooster moet zij toen nog geleefd hebben (P. van Opmeer, Opus Chrolographicum (antv 1611) I.P. 461; Hist. Mart Bavatorium(Coloniae 1625, Dec I. lib.X pag. 76) Romer geschiedkundig overzicht van de kloosters van Holland en Zeeland pag. 361; van Leeuwen Bavatorum Illustratum pag 827)


IX-f Florys van Adrichem, zoon van Symon de Jonge van Adrichem en Elisabeth (Lijsbeth) van Duivenvoorde. Florys is overleden vr 20-08-1500.
Notitie bij Florys:

Het leen te Mijzen:
Simon Gerwardsz voor Floris van Adrichem bij dode van Simon, diens vader op 26 januari 1487 (LRK 120c Kenn. fol. 7) Ons Voorgeslacht 1977 pag 420

Beroep:
baljuw van Beverwijk en Blois

Florys trouwde met Machteld Poelenburg.
Notitie bij het huwelijk:
Hij woonde met zijn vrouw tot zijn overlijden op het Kasteel Adrichem. Na zijn dood ging het kasteel over naar zijn broer Arend (Arnout) aangezien hun huwelijk kinderloos was (Nederlandse Kastelen Stichting)IX-g Claes van Adrichem, zoon van Claes van Adrichem en Aleid van Tetrode.
Notitie bij Claes:
Hij wordt genoemd in Ons Voorgeslacht 1981 (Stamboom Nachtegaal)


Kind van Claes uit onbekende relatie:
1 Gerrit Claesz. (Gerard) van Adrichem, geboren in 1465 Volgt X-g.

IX-h Maria van Adrichem, dochter van Claes van Adrichem en Aleid van Tetrode. Maria trouwde met Gerrit van Wateringen.

IX-i Jan van Adrichem, zoon van Claes van Adrichem en Aleid van Tetrode.
Beroep:
burgemeester van Haarlem in 1496


Kind van Jan uit onbekende relatie:
1 Claes van Adrichem.
Notitie bij Claes:
Woont in 1519 aan de Oude Gracht, hoek Groot Heiligenland te Haarlem, in april 1526 verkoopt hij dit huis. In 1527 wordt hij vermeld als brouwer te Haarlem


IX-j Boudijn van Adrichem, dochter van Claes van Adrichem en Aleid van Tetrode. Boudijn is overleden vr 21-04-1467.
Notitie bij overlijden van Boudijn: (op deze datum ontvangt haar zoon Nicolaas bij dode van zijn moeder hetleen genoemd op 8 augustus 1455 (LRK 117c fol. 28)
Notitie bij Boudijn:
Haar echtgenoot ontvangt op 8 augustus 1455 het leen (de venne bij het Wogmeer groot 5 maden en een stuk land 7 maden genaamd Monnikendam) bij overdracht van Boudijn´s haar vader (LRK 116c Kenn. fol. 25) Ons Voorgeslacht 1977 pag 424

Dit leen wordt overgedragen aan Nikolaas van Assendelft bij dode van Boudijn van Adrichem zijn moeder (LRK 117c Kenn folio 28) Ons Voorgeslacht 1977 pag 425

Boudijn trouwde met Willem van Assendelft.

IX-k Simon van Rietdijk van Adrichem, zoon van Claes van Adrichem en Aleid van Tetrode. Simon trouwde met Aef van Bolgarij.
Notitie bij het huwelijk:
Het leen een vlas- en smaltiende in Velsen: (Ons Voorgeslacht 1986 pag 207)
-------------------------------------------------------
4-6-1485:
Simon van Rietwijk voor Aaf dochter van Hugo van Bolgerij bij dode van haar vader (LRK 120 c. Kenn folio 6)

16-3-1486
Gerard van Adrichem bij overdracht door Nikolaas Willemsz voor Aaf van Bolgarij (LRK Inv 120 c Kenn. folio 6) zie verder bij Gerrit Claesz van Adrichem)

Zij is een dochter van Hugo Bolgarij.

X-a Florijs van Adrichem, zoon van Florys Jacobsz van Adrichem en Wilhelmina van Foreest.
Notitie bij Florijs:
Komt veelvuldig voor in de Haarlemse Archiefstukken tussen de jaren 1483 en 1519, in 1495 wordt hij vermeld als een der overlieden van het Droogscheerdersgilde (GA Haarlem Transportregister F 352 fol. 9 dd november 1495)

Florijs trouwde met Luytgard Florysdr. Luytgard is overleden vr 1493.
Notitie bij overlijden van Luytgard:
(waarschijnlijk aangezien hun dochter toen tesamen met haar vader in het Belastingkohier wordt vermeld)


Kind van Florijs en Luytgard:
1 Geertruyt (Guerte) van Adrichem Volgt XI-a.

X-b Kathrijn Florisdr van Adrichem, dochter van Florys Jacobsz van Adrichem en NN Claesdr. Kathrijn Florisdr is overleden na 28-02-1505. Zij is begraven te Haarlem (Sint Bavokerk).
Notitie bij Kathrijn Florisdr:
Zij wordt in 1483 als weduwe van Adriaen te Haarlem in de belasting aangeslagen, tien jaar later blijkt zij wederom volgens een belastingkohier getrouwd te zijn.
Op 25 februari 1505 doet Kathrijn een belangrijke gift aan de Sint Bavokerk, hoogst waarschijnlijk is zij niet lang daarna overleden, haar rentebrieven vererven de beide kinderen uit haar eerste huwelijk. Zij wordt begraven in de Sint Bavokerk bij haar ouders

Kathrijn Florisdr :
(1)trouwde omstreeks 1470 met Adriaen Aelbrechtsz.
Notitie bij het huwelijk:
Hun kinderen noemen zich ook van Adrichem

Adriaen is overleden vr 1483. Hij is begraven te Alkmaar.
(2)trouwde na 1483 met Jan Florys Engbrechtsz.
Notitie bij het huwelijk:
Voor beide kinderen uit dit huwelijk werd in Januari 1498 een stukje land onder Uitgeest gekocht, blijkbaar is voor 1499-1500 (belastingkohier) reeds een van hen overleden (GA Haarlem Transportregister F 353 folio 91 januari 1498)

Jan Florys is overleden vr 1495.
Notitie bij overlijden van Jan Florys:
(volgens het belastingkohier)


Kinderen van Kathrijn Florisdr en Adriaen:
1 Willemina Adriaensdr van Adrichem, geboren omstreeks 1472 Volgt XI-b.
2 Aelbrecht Adriaensz van Adrichem, geboren omstreeks 1473 Volgt XI-c.
Kinderen van Kathrijn Florisdr en Jan Florys:
1 Florys Jansz.
Notitie bij Florys: zie bij huwelijk ouders
2 Adriaen Jansz.
Notitie bij Adriaen: zie bij huwelijk ouders

X-c Beatris Florysdr van Adrichem, dochter van Florys Jacobsz van Adrichem en NN Claesdr.
Notitie bij Beatris Florysdr:
Zij komt als weduwe veelvuldig voor in de Haarlemse Tresoriersrekeningen en transportregisters

Beatris Florysdr trouwde met Dirk Hendricksz van Wissen. Hij is een zoon van Hendrick Steffensz van Wissen en Maria Claes Gerritsdr van Bennebroek.

Kind van Beatris Florysdr en Dirk Hendricksz:
1 Floris Dircxz van Adrichem Volgt XI-d.

X-d Maria van Adrichem, dochter van Philip Saay en Beatrijs van Adrichem. Maria is overleden vr 24-05-1536.
Notitie bij Maria:
30-1-1505
Willem van Bloemendaal ontvangt het leen van 3 maden land inde ban van Schermer voor Maria van Adrichem zijn vrouw, bij overdracht door Floris haar broer (LRK 122c Kenn folio 20) Ons Voorgeslacht 1977 pag 420

2-4-1536
Willem van Bloemendaal ontvangt het leen van 3 maden land in de ban van Schermer bij dode van Maria van Adrichem zijn moeder (LRK 125c Kenn folio 15v) Ons Voorgeslacht 1977 pag 420

Maria trouwde met Willem van Bloemendaal.

X-e Wilhelmina (Willemijn, Willem) van Adrichem, dochter van Arnout (Arent) van Adrichem en Agatha Suys. Wilhelmina (Willemijn, Willem) is overleden in 1556 in Zierikzee. Wilhelmina (Willemijn, Willem) trouwde met Lieven Anthonis Blocxken (van der Burch).
Notitie bij het huwelijk:
Wilhelmina (Willem) trouwde Mr Lieven Anthonis Bloxen (van der Burch) die een proces begon tegen zijn zwager Pieter van Adrichem, toen deze probeerde een leengoed uit het familiebezit te verkopen aan Heer Gerrit van Assendelft. Mr Lieven won het geding: Pieter mocht het leen niet verkopen maar moest het aan Mr Lieven afstaan (Nederlandse Kastelen Stichting)

Wilhelmina erft toch van haar broer Pieter de hofstede (kasteel) Adrichem, dat door haar dood aan de Zierikzeesche Heren van Burg en Ondenwerve is gekomen (Ned Familieblad XI 231-233 door A.A. Forsteman van Oyen)

Beide echtgenoten zowel Lieven als Wilhelmina overlijden in het najaar van 1556 te Zierikzee en worden in hun leenbezit opgevolgd door hun zoon Anthonis van der Burgh in 1558 (Nederlandse Kastelen Stichting)

Lieven Anthonis is overleden in 1556 in Zierikzee.

X-f Pieter van Adrichem is geboren na 1481, zoon van Arnout (Arent) van Adrichem en Agatha Suys. Pieter is overleden vr 31-08-1530, ten hoogste 49 jaar oud.
Notitie bij Pieter:
Nederlandse Kastelen Stichting:
----------------------------------------
Op 20-3-1507 neemt Pieter zijn plaats in als leenman na dode van zijn broer Simon, hij was toen nog minderjarig zodat hij de leeneed niet zelf mocht afleggen, dat gebeurde op 5-2-1517 (zie onder)

Ons Voorgeslacht 1976 pag 101:
-----------------------------------------
Ontvangt op 17-2-1509 (nog onmondig) een tiende in het Ambacht Monster via zijn voogd Claes van Dam bij dode van zijn vader (HLK inv 274/275fol. 376)

Ontvangt 17 februari 1509 in leen (12 ponds Hollands op de rentmeester van Wijk) via Nicolaas van Dam (zijn voogd) bij dode van Simon zijn broer (LRK 122c Kenn. fol 20)

Hij doet hulde 5 februari 1517 verm. bij zijn meerderjarigheid (LRK 123c Kenn.fol. 5).

Op 29 april 1525 tocht hij zijn vrouw Adriana Harmen Engebrechts Rampendochter (HLK inv. 274/275 fol. 377)

Pieter trouwde, ten hoogste 44 jaar oud, vr 29-04-1525 met Adriana Ramp. Zij is een dochter van Harmen Engebrechtsz Ramp. Adriana is overleden na 03-12-1534.

Kind van Pieter en Adriana:
1 Claertgen van Adrichem Volgt XI-e.

X-g Gerrit Claesz. (Gerard) van Adrichem is geboren in 1465, zoon van Claes van Adrichem. Gerrit Claesz. (Gerard) is overleden omstreeks 08-04-1519, ongeveer 54 jaar oud.
Notitie bij Gerrit Claesz. (Gerard):
Schepen van Haarlem 1510-1518, Burgemeester van Haarlem 1514-1516, brouwer

Een vlas- en smatiende in Velsen (Ons Voorgeslacht 1986 pag 208)
------------------------------------------------
16-3-1486
Gerard van Adrichem ontvangt bij overdracht van Nicolaas Willemsz voor zijn tante Aefgen van Bolgarien als leen, de Adrichem tiende (LRK Inv 120 c. Kenn folio 6)

8-4-1519
Nikolaas van Adrichem ontvangt dit leen bij dode van zijn vader (LRK 124 c Ken. folio 5) zie ook 2e huwelijk van Gerrit Claesz

Het l;een 39b wordt later gesplits in 39 C en 39 D

Gerrit Claesz. (Gerard) :
(1)trouwde met Katrijn Hugendochter van Assendelft.
(2)trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1490 met Machteld Willem van Voirdedochter (Voort).
Notitie bij het huwelijk:
Het leen 15 ponds Holands op de gruit van Haarlem of eventueel op de tol die de leenheer houdt van de graaf van Holland (Ons Voorgeslacht 1986 pag 195)
---------------------------------------------------------------------
10-1-1494
Gerard Nikolaasz (Claesz) voor Machteld dochter van Willem van der Voort, zijn vrouw bij dode van haar vader (LRK c Kenn folio 9v)

30-11-1496
Bertout Berwoutsz bij overdracht door Gerard van Adrichem Nikolaasz voor Machteld diens vrouw (LRK 121c Kenn folio 134-14)

17-11-1513
Gerard van Adrichem Nikolaasz bij overdracht door Bertout Berwoutsz (LRK 123c Kenn folio 20v)

8-4-1519
Nikolaas van Adrichem bij dode van Gerard zijn vader (LRK 124c Kenn folio 5)

20-2-1534
Pieter Simonsz Kanser bij overdracht van door Nicolaas van Adrichem (LRK 125 c Kenn folio IIv)

Nikolaas is een zoon uit het huwelijk van zijn vader Gerard met Katrijn Hugendochter van Assendelft

Op 28 juli 1519 wordt 50 pond 135 stuivers en 4 duiten betaald aan het klooster Leeuwenhorst te Noordwijkhout voor Gerrits dochter Machteld en Grietgen (RA Leeuwenhorst rek. nr 327)

en dat zelfde jaar wordt nogeens 54 pond en 8 stuivers betaald (ARA Leeuwenhorst rek.no 128)

vermoedelijk is dit schoolgeld (?) om de (weesjes) van al het nodige te voorzien

Zij is een dochter van Willem van der Voirt. Machteld Willem is overleden na 30-11-1496.
(3)trouwde, 37 jaar oud, op 15-02-1502 met Beatris Aernts Rollantsdochter.
Notitie bij het huwelijk: (huw.voorwaarden)
Beatris Aernts is overleden in 1509.

Kind van Gerrit Claesz. (Gerard) en Katrijn Hugendochter:
1 Nikolaas van Adrichem.
Notitie bij Nikolaas:
Hij ontvangt het leen een vlas en smaltiende in Velsen en het leen 15 pond Hollands op de gruit van Haarlem enz. van zijn vader op 8-4-1519
(zie aldaar bij 2e huwelijk met Machteld Voirdedochter)

Kinderen van Gerrit Claesz. (Gerard) en Machteld Willem:
1 Machteld van Adrichem.
Notitie bij Machteld:
treedt in, in het klooster Leeuwenhorst te Noordwijkerhout rek. nr 127 (ARA)

2 Grietgen van Adrichem.
Notitie bij Grietgen:
treedt ook in, in het klooster Leeuwenhorst te Noordwijkerhout (zie rek.128 ARA)

Kinderen van Gerrit Claesz. (Gerard) en Beatris Aernts:
1 Claes (Nicolaas) van Adrichem Volgt XI-g.
2 Margriet van Adrichem Volgt XI-f.

XI-a Geertruyt (Guerte) van Adrichem, dochter van Florijs van Adrichem en Luytgard Florysdr.
Notitie bij Geertruyt (Guerte):
Zij is vermeld in de Kohieren 1493-1499 tesamen met haar vader, ontvangt haar moederlijk erfdeel in juni 1509

Geertruyt (Guerte) trouwde met Willem Pietersz Speyart. Hij is een zoon van Geertruyt Willems Spieartsdr. Willem Pietersz is overleden op 13-01-1541 in Haarlem.
Notitie bij Willem Pietersz: (weduwnr van Belia Berwoutsdr)
Beroep:
schepen van Haarlem 1510, burgemeester van Haarlem 1522-1532


Kind van Geertruyt (Guerte) en Willem Pietersz:
1 Florys Willemsz van Adrichem, geboren na 1509 Volgt XII-a.

XI-b Willemina Adriaensdr van Adrichem is geboren omstreeks 1472, dochter van Adriaen Aelbrechtsz en Kathrijn Florisdr van Adrichem. Willemina Adriaensdr is overleden in 1533, ongeveer 61 jaar oud. Willemina Adriaensdr trouwde, ongeveer 27 jaar oud, vr 1499 met Andries van Foreest, ongeveer 33 jaar oud. Andries is geboren omstreeks 1466, zoon van Jan van Foreest en Baertraert Andries Bruerszoondr. Andries is overleden in 1516, ongeveer 50 jaar oud.

XI-c Aelbrecht Adriaensz van Adrichem is geboren omstreeks 1473, zoon van Adriaen Aelbrechtsz en Kathrijn Florisdr van Adrichem. Aelbrecht Adriaensz is overleden op 23-03-1555 in Haarlem, ongeveer 82 jaar oud. Hij is begraven te Haarlem (Sint Bavokerk).
Notitie bij Aelbrecht Adriaensz:
Stamvader van de tak van Adrichem-van Dorp, schepen 1519 regent van het H. Geesthuis 1514, kerkmeester Sint Bavo 1532-1535, weesmeester 1542-1546, testeert 23 december 1546 (Archief Ter Horst "van Adrichem")

Aelbrecht Adriaensz :
(1)trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1500 met Sanne van Assendelft. Zij is een dochter van Jacob van Assendelft. Sanne is overleden in 1501.
Notitie bij overlijden van Sanne:
(register "van cloc en graff" rekening kerkmeesters" fol. 6vo Haarlem) Jaarboek CBG 1962 pag 159


(2)trouwde, ongeveer 29 jaar oud, in 1502 met Baerte (Baertraet) Dirccxdr van der Laen. Zij is een dochter van Dirc van der Laen en Wendelmoet NN. Baerte (Baertraet) Dirccxdr is overleden in 1513.
Notitie bij overlijden van Baerte (Baertraet) Dirccxdr: (najaar)
Notitie bij Baerte (Baertraet) Dirccxdr:
Uit Jaarboek CBG Jaarboek 1962 pag 161 en 1968 pag 116:
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Hoewel deze Baertraet niet met zekerheid in de originele bronnen valt aan te wijzen is het practisch zeker dat zij de tweede echtgenote is geweest van Aelbrecht Adriaensz (van Adrichem) Zij is waarschijnlijk gestorven in 1513 en vanwege het luiden der doodsklok als volgt beschreven in de kerkmeestersrekening van dat jaar "Baert Dircxdr alle clocken, ochtend, middagh ende avont (Kerkelijk Archief Haarlem inv. no 147/63 Ao 1513 folio 23vvo)


(3)trouwde, ongeveer 47 jaar oud, omstreeks 1520 met Elisabeth van Dorp. Zij is een dochter van NN van Dorp en NN van Almonde. Elisabeth is overleden in 1537.

Kind van Aelbrecht Adriaensz en Sanne:
1 Jacob van Adrichem.
Notitie bij Jacob:
Overlijdt enkele maanden na zijn moeder

Kind van Aelbrecht Adriaensz en Baerte (Baertraet) Dirccxdr:
1 Justus Aelbrechts (Joost) van Adrichem, geboren omstreeks 1513 Volgt XII-d.
Kinderen van Aelbrecht Adriaensz en Elisabeth:
1 Catharina Aelbrechtsdr van Adrichem Volgt XII-b.
2 Elisabeth Aelbrechtsdr van Adrichem Volgt XII-c.
3 Pieter Aelbrechtsz van Adrichem van Dorp, geboren in 1522 Volgt XII-e.
4 Adriaen Aelbrechtsz van Adrichem (Groeneven), geboren in 1527 Volgt XII-f.

XI-d Floris Dircxz van Adrichem, zoon van Dirk Hendricksz van Wissen en Beatris Florysdr van Adrichem.
Notitie bij Floris Dircxz: (hij noemde zich ook van Adrichem en uit hun stamt een nieuwe tak van Adrichem)
Floris Dircxz trouwde met Aeff Adriaensdr Stickel.

Kinderen van Floris Dircxz en Aeff Adriaensdr:
1 Pieter van Adrichem.
Notitie bij Pieter: (verder niets bekend)
2 Oetgift van Adrichem Volgt XII-g.

XI-e Claertgen van Adrichem, dochter van Pieter van Adrichem en Adriana Ramp. Claertgen is overleden vr 10-04-1571.
Notitie bij Claertgen:
Claertgen onmondig, voogd: Allaert Zuys, hulde door diens broer Jan Zuys Pietersz) bij dode van haar vader Pieter van Adrichem ontvangt het leen 22A een tiende in het ambacht Monster (LRK Inv 274/275 folio 377 ARA) Ons Voorgeslacht 1976 pag 101

3-12-1534: haar moeder Adriana Harmensdochter krijgt een jaarrente van 21 karolus gulden uit het leen (LRK Inv 274/275 folio 375 ARA) Ons Voorgeslacht 1976 pag 101

Claertgen trouwde vr 23-03-1571 met Jonkheer Jacob van der Does.
Notitie bij het huwelijk:
10-4-1571:
Jonkheer Jacob van der Does, knape en raad in het leenhof van Holland, bij dode van zijn vrouw jonkvrouwe Clara van Adrichem het leen een tiende in het ambacht Monster volgens octrooi d.d. 28-3-1551 en hun testament verleden op 23-3-1571 voor notaris Ysbrand Jacobsz van Bouchorst, priester, in hun huis aan de Volresgracht te Leyden ten overstaan van heer Arent Dircxz commandeur en pastoor van de Sint Pieterskerk, Johan van Berendrecht Claesz, Philips Nachtegael en jonkheer Jacob van Almonde, allen aldaar, waarin bepaald wordt dat de opbrengst van het leen aan hun acht kinderen gezamelijk zal komen (LRK Graven van Holland Inv 274/275 ARA) Ons Voorgeslacht 1976 pag 101XI-f Margriet van Adrichem, dochter van Gerrit Claesz. (Gerard) van Adrichem en Beatris Aernts Rollantsdochter. Margriet trouwde op 02-06-1564 in Leiden (huw voorwaarden) met Philips Nachtegael, 61 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk:
Ons Voorgeslacht 1978 pag 252:
------------------------------------------
Philips Nachtgael wordt op 4 november 1553 door de graaf beleend met 2 morgen land en een woning te Voorburg en 1 1/2 morgen land in Thedingerbroeck te Zoeterwoude. Hij koopt op 12-2-1563 een huisje op het Noordeinde en wordt op 24 mei 1570 vermeld als belending met zijn huis en erf voor ´t Hof bij de gevangenis. Tijdens het beleg van Leiden was Philips in de stadt, dat blijkt uit de volkstelling in de eerste week van augustus 1674. Hij was toen wonende op de Papengracht. Op 7 augustus 1577 laat hij een testament opmaken. Na zijn overlijden wordt op 30 november 1580 een inventaris van zijn roerende en onroerende goederen gemaakt.

27-8-1577 Vonnis (GA Leiden Kenningboek 1573-1580 bl. 141, 142, 143, 144 en 145) Ons Voorgeslacht 1981 pag 87
---------------------------------------------------------
Op 27 augustus 1577 vonnis inzake Machteld en Elisabeth van Adrichem, eiseressen tegen Philips Nachtegael verweerder: eiseressen stellen:"wijlen Gerrit van Adrichem en Beatris Aernt van Rollantsdochter hadden op 15 oktober 1502 te Haarlem bij huwelijkse voorwaarden bepaald, dat na hun overlijden, wanneer zij kinderen nalieten, en die kinderloos zouden sterven de goederen naar die zijde zoude gaan, waarvan ze gekomen zijn".Gerrit en Beatris lieten twee kinderen na, genoemd: Claes en Margriet. De eiseressen zijn de dochters van Claes: Margriet huwde Philips opgelijksoortige huwelijkse voorwaarden. Margriet bevond zich tijdens het beleg van Leiden in de stad en werd ziek. Tijdens dit beleg bevonden de eiseressen zich te Haarlem buiten de "obedientie" van de Prins van Oranje, Haarlem was immers gevallen, zodat als hun tante kwam te overlijden, haar goederen op de eiseressen zouden worden overgeerfd deze zouden door de Gecommiteerden van Zijne Excelentie worden aangeslagen. Om dit te voorkomen had Margriet´s man met nog twee anderen een testament zonder haar medeweten opgesteld, toen men haar vroeg of dit haar uiterste wil was, had zij in haar doodsangst geroepen "jae, jae, laet ick nu met vreden sterven". Philips heeft dit uitsluitend gedaan om te voorkomen dat de gecommitteerden van Haarlem over de gelden en goederen konden beschikken. Alles werd in de minnen geschikt (Bron Aanvullingen Genealogie Nagtegael Ons Voorgeslacht 1981)

Philips is geboren in 1503 in Leiden, zoon van Philips Nachtgael en Willemtgen Jan van Noordendochter. Philips is overleden op 23-11-1580 in Leiden, 77 jaar oud.

XI-g Claes (Nicolaas) van Adrichem, zoon van Gerrit Claesz. (Gerard) van Adrichem en Beatris Aernts Rollantsdochter. Nicolaas trouwde met NN.

Kinderen van Nicolaas en NN:
1 Machteld van Adrichem.
2 Elisabeth van Adrichem.

XII-a Florys Willemsz van Adrichem is geboren na 1509, zoon van Willem Pietersz Speyart en Geertruyt (Guerte) van Adrichem.
Notitie bij Florys Willemsz:
Erft in 1551 stoel 25 van het Heilig Kruisgilde van zijn moeder welke zij in 1545 als gift heeft ontvangen (van een familielid), door zijn testament gedateerd 29 december 1554 legde hij de basis voor zijn algemene bekendheid als weldoener van het al-oude Haarlemse Sint Elisabeth Gasthuis

Florys Willemsz trouwde met Catrijn Gerritsdr.

XII-b Catharina Aelbrechtsdr van Adrichem, dochter van Aelbrecht Adriaensz van Adrichem en Elisabeth van Dorp.
Notitie bij Catharina Aelbrechtsdr: (gegevens Bijdragen Bisdom Haarlem XII)
Catharina Aelbrechtsdr trouwde met Dirc Engbrechtsz Ramp. Hij is een zoon van Engbrecht Willemsz Ramp.

XII-c Elisabeth Aelbrechtsdr van Adrichem, dochter van Aelbrecht Adriaensz van Adrichem en Elisabeth van Dorp. Elisabeth Aelbrechtsdr :
(1)trouwde in 1555 met Gerrit van Berckenrod (Berkenrode), ongeveer 33 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk:
Uit Jaarboek CBG 1958 pag 123 en 124:
----------------------------------------------------------------
Gerrit van Berckenrode geboren ca 1522/1523 schepen van Haarlem in 1558. Hij erfde stoel no 30 eerst in 1545 (Kerstgilde) stierf op jeugde leeftuijd nr 37 jaar oud, tegen het eind van het jaar 1559. Op 1-1-1560 bewijst Elisabeth haar beide kinderen hun vaderlijk erfdeel (*) . In een tweetal transport-actes komt zij als weduwe voor. In 1592 (**) en 1593 komt zij nog voor tezamen met haar zoon en dochter. (* Berckenrode archief Invt no 44 GA Haarlem ** Transport Register No 370 folio 166vo dd 7-1-1562 en idem fol 196 d.d. 8-8-1562) in de laatste acte verkoopt Elisabeth met haar "drie zwagers" als voogden over de nagelaten kinderen van Gerrit een huis in de Crauwelsteeg.

Elisabeth wordt nog vermeld als weduwe van Gerrit Velserman tezamen met haar zoon Willem (uit het eerste huwelijk) in een transport akte d.d. 7-3-1593 (Transport Register No 376 fol. 117 GA Haarlem) en nog eens tezamen met haar dochter Elisabeth in een notarieel protocol (No 36 folio 56 vo.

Gerrit is geboren omstreeks 1522, zoon van Willem Berckenrode en Anna Hendrick Floriszoonsdochter. Gerrit is overleden in 1559, ongeveer 37 jaar oud.
(2)trouwde omstreeks 1560 met Gerrit Velserman. Gerrit is overleden in 1573.

XII-d Justus Aelbrechts (Joost) van Adrichem is geboren omstreeks 1513, zoon van Aelbrecht Adriaensz van Adrichem en Baerte (Baertraet) Dirccxdr van der Laen. Justus Aelbrechts (Joost) is overleden vr 23-12-1546, ongeveer 33 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Justus Aelbrechts (Joost): op pelgrimsreis naar Jeruzalem (ARA Sententien Hoff van Holland nr 520Ao 1549)
Notitie bij Justus Aelbrechts (Joost):
Uit Jaarboek CBG 1962 pag 161:
-----------------------------------------------------
Joost had uit een niet echtelijke relatie een zoontje, hij was ook vrij lichtzinnig met geldzaken, maakte schulden en verdween zonder deze te betalen op reis, met het overigens zeer loffelijke doel om Jerusalem te bereiken. Dat Pieter van Adrichem (verm Pieter Aelbrechtsz van Adrichem van Dorp) in zijn schriftuur hier de waarheid vertelt wordt bevestig door een uitspraak van de Hof van Holland d.d. 31-7-1549 (*) waarin uitdrukkelijk vermeld staat, dat Jost op de pelgrimsreis naar Jerusalem is gestorven. Joost had voor zijn vertrek een ring met drie edelstenen gekocht en niet betaald, deze aankoop geschiedde in 1545. Claes van der Laen en diens zuster hadden na zijn overlijden de erfenis van Joost onder beneficie van inventaris aanvaard (wederom dus een welhaast zeker bewijs dat Joost´s moeder een zuster van Claes Dircxz van der Laen en diens zuster Hillegont was) en weigerden op formele gronden de ring achteraf te betalen (ARA Sententien Hof van Holl. no 520 Ao 1549 no 60 d.d. 31-7-1549)


Kind van Justus Aelbrechts (Joost) uit onbekende relatie:
1 Adriaen Joosten van Adrichem.
Notitie bij Adriaen Joosten:
wordt vermeld in het testament van zijn grootvader Aelbrecht Adriaensz van Adrichem op 23 december 1546

Beroep:
priester


XII-e Pieter Aelbrechtsz van Adrichem van Dorp is geboren in 1522, zoon van Aelbrecht Adriaensz van Adrichem en Elisabeth van Dorp. Pieter Aelbrechtsz is overleden op 20-05-1565, 43 jaar oud. Pieter Aelbrechtsz :
(1)trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1544 met Cornelia Iansdr van Loo, ongeveer 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk:
Uit Jaarboek CBG 1979 pag 90:
--------------------------------------------------
Adriaen was benoemd tot schepen van Haarlem in 1549, kerkmeester van de St Bavon van 1556 tot 1561 en burgemeester van Haarlem van 1562 tot zijn overlijden op 20-5-1565. Zeer rijk geworden door zijn huwelijk met de erfdochter der van Loo´s heeft hij, vlak voor zijn overlijden, met zeer grote kosten de Noorder-kapel van de St Bavo laten inrichten tot "Kerst-kapel" waarvoor ondermeer het bestaande "Kerstaltaar" van het Kerstgilde daarheen verplaatst moest worden. Voor het altaar liet Pieter een grafkelder maken gedekt door een grote blauwe zerk waaronder de stichter dan ook begraven werd. Deze grafzerk is nog steeds ter plaatse te bewonderen. Cornelia van Loo is hoogstwaarschijnlijk bij haar laatste bevalling overleden, reden waarom de kleine Cornelia haar moeders voornaam heeft ontvangen.

Cornelia Iansdr is geboren omstreeks 1525, dochter van Jan Hals Willemsz van Loo en Syburch Pietersdr.
(2)trouwde, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1550 met Machteld de Jonge.

XII-f Adriaen Aelbrechtsz van Adrichem (Groeneven) is geboren in 1527, zoon van Aelbrecht Adriaensz van Adrichem en Elisabeth van Dorp. Adriaen Aelbrechtsz is overleden op 27-05-1573 in verm Ulm Duitsland, 46 jaar oud. Adriaen Aelbrechtsz trouwde met Josina Engbrechtsdr Ramp. Josina Engbrechtsdr is geboren in 1538, dochter van Engbrecht Willemsz Ramp. Josina Engbrechtsdr is overleden in 1568, 30 jaar oud.

Kinderen van Adriaen Aelbrechtsz en Josina Engbrechtsdr:
1 Josina van Adrichem. Josina is overleden in 1617.
Beroep:
begijn te Haarlem

2 Aelbrecht Adriaensz van Adrichem Volgt XIII-a.
3 Hadewey van Adrichem.
4 Elisabeth van Adrichem (Groeneven ) Volgt XIII-b.
5 Jan Adriaensz van Adrichem Sasse van IJsselt.
Notitie bij Jan Adriaensz:
Werd in 1580 lid van het Heilig Kruisgilde (Jhr. Mr. A.F.O. van Sassevan IJsselt: beschrijving van het H.Kerstmisgilde te Haarlem bl. 188)

Beroep:
priester

6 Pieter van Adrichem van Dorp Volgt XIII-c.

XII-g Oetgift van Adrichem, dochter van Floris Dircxz van Adrichem en Aeff Adriaensdr Stickel. Oetgift trouwde met Harmen van der Laen.
Notitie bij het huwelijk:
Uit Jaarboek 1968 pag 120:
--------------------------------------------
Harmen van der Laen, vermeld als regent van het Leprooshuis Ao 1546 en als regent van het St Elisabeth´s Gasthuis voor de periode 1546-1551
Op oudere leeftdij waren zijn financien dermate ontregeld dat hij in staat van faillissement kwam te verkeren. Bij de boedelscheiding van zijn zuster Dirckje in 1578 leefde hij nog wel doch was "indisposityff" en kon dus niet compareren: voor het eind van die zelfde oktobermaan overleed hij zoals blijkt uit een transport-inschrijnven uit die dagen (Transp reg F 372 folio 221 GA Haarlem)

Harmen is overleden in 10-1573.

XIII-a Aelbrecht Adriaensz van Adrichem, zoon van Adriaen Aelbrechtsz van Adrichem (Groeneven) en Josina Engbrechtsdr Ramp. Aelbrecht Adriaensz trouwde met Clara Craenhals.

Kinderen van Aelbrecht Adriaensz en Clara:
1 Josina van Adrichem.
2 Elisabeth van Adrichem.
3 Sebastiana van Adrichem.

XIII-b Elisabeth van Adrichem (Groeneven ), dochter van Adriaen Aelbrechtsz van Adrichem (Groeneven) en Josina Engbrechtsdr Ramp. Elisabeth is overleden in 1588. Elisabeth trouwde met Pieter Hals.
Notitie bij het huwelijk:
Uit Jaarboek CBG 1974 pag 194:
----------------------------------------------------
Pieter was ingeschreven als student te Leuven op 16-3-1567. Hij werd 4-11-1607 begraven in de St Bavo. Vlak voor zijn heengaan transporteert hij zijn 1/5 part van de familiebrouwerij aan zijn zusterszoon Claes Willemsz Verwer. Na de inname der stad door Don Frederik kwam hij als trouw katholiek op het kussen, tot schepen benoemde 23-10-1573 bleef hij in functie t/m 1575; na de "overgang" van de stad aan de Prins werd hij voor de jaren 1577 en ´78 tot weesmeester benoemd. Hij was gehuwd met Elisabeth Groeneven, die reeds in 1588 stierf. Zij was de dochter van Adriaen van Groeneven (van Adrichem) die tijdens het Beleg in Haarlem werd vermoord en Jooste Engbrechtsdr Ramp (Bijdragen Bisdom Haarlem deel XXII bl. 111 e.v.)

Pieter is overleden op 04-11-1607 in Haarlem (Sint Bavo).

XIII-c Pieter van Adrichem van Dorp, zoon van Adriaen Aelbrechtsz van Adrichem (Groeneven) en Josina Engbrechtsdr Ramp. Pieter is overleden op 09-06-1645 in Heer bij Haarlem. Pieter trouwde op 15-08-1594 met Anna van Berckenrode.
Notitie bij het huwelijk:
Zij maken op 16-11-598 hun testament (Not. Protocol no 39 fol. 123vo GA Haarlem en Jaarboek CBG 1958 pag 128)

Zij is een dochter van Willem Berckenrode en Anna Hendrick Floriszoonsdochter. Anna is overleden op 20-06-1607.

Kinderen van Pieter en Anna:
1 Adriaen Pietersz (Jonker) van Adrichem van Dorp Volgt XIV.
2 Aelbrecht Pietersz van Adrichem van Dorp.
3 Hester Pietersdr van Adrichem van Dorp.
4 Catharina Pietersdr van Adrichem van Dorp.
5 Josina Pietersdr van Adrichem van Dorp.
6 Willem Pietersz van Adrichem van Dorp.

XIV Adriaen Pietersz (Jonker) van Adrichem van Dorp, zoon van Pieter van Adrichem van Dorp en Anna van Berckenrode. Adriaen Pietersz (Jonker) is overleden op 27-10-1666 in Haarlem. Hij is begraven te Haarlem (Sint Bavo). Adriaen Pietersz (Jonker) trouwde in 1652 met Catharina (Jonkvrouw) de Kies van Wissen, 35 jaar oud. Catharina (Jonkvrouw) is geboren op 18-10-1617 in Haarlem. Catharina (Jonkvrouw) is overleden op 22-12-1689 in Haarlem, 72 jaar oud.

Kind van Adriaen Pietersz (Jonker) en Catharina (Jonkvrouw):
1 Pieter van Adrichem van Dorp, geboren in 1660 Volgt XV.

XV Pieter van Adrichem van Dorp is geboren in 1660, zoon van Adriaen Pietersz (Jonker) van Adrichem van Dorp en Catharina (Jonkvrouw) de Kies van Wissen. Pieter van is overleden op 27-06-1706 in Haarlem, 46 jaar oud. Hij is begraven te Haarlem (Sint Bavo).
Notitie bij Pieter van:
Gildebroeder van het H. Kerstmisgilde bij gift van zijner echtegenote 1694

Beroep:
genealoog

Pieter van trouwde, 27 jaar oud, in 1687 met Eva Maria de Kies van Wissen, 16 jaar oud. Eva Maria is geboren in 1671, dochter van Jan Adriaensz de Kies van Wissen en Gudula van der Wielen. Eva Maria is overleden op 13-05-1715, 44 jaar oud.
Notitie bij Eva Maria: Zij was lid van het H. Kerstmisgilde als erfgename haars vaders in 1683

Kinderen van Pieter van en Eva Maria:
1 Gudula van Adrichem van Dorp, geboren omstreeks 1690.
2 Adriaen Joseph van Adrichem van Dorp, geboren vr 1693.
Notitie bij de geboorte van Adriaen Joseph: (jong overleden)

3 Adriaen Joseph van Adrichem van Dorp, geboren op 24-03-1694 Volgt XVI-a.
4 Jan Joseph van Adrichem van Dorp, geboren vr 1696.
Notitie bij de geboorte van Jan Joseph: (jong overleden)

5 Joanna Maria van Adrichem van Dorp, geboren op 10-02-1700 Volgt XVI-b.
6 Justina van Adrichem van Dorp, geboren omstreeks 1702.
7 Jan Joseph van Adrichem van Dorp, geboren omstreeks 1704.
Notitie bij de geboorte van Jan Joseph: (jong overleden)

XVI-a Adriaen Joseph van Adrichem van Dorp is geboren op 24-03-1694, zoon van Pieter van Adrichem van Dorp en Eva Maria de Kies van Wissen. Adriaen Joseph is overleden op 18-06-1750 in Haarlem, 56 jaar oud. Hij is begraven op 26-06-1750 te Haarlem.
Notitie bij Adriaen Joseph: Gildebroeder van het H. Kerstmisgilde
Adriaen Joseph trouwde, 21 jaar oud, op 05-11-1715 in Haarlem met Cornelia Elisabeth van Buijck van Swieten. Zij is een dochter van Cornelis van (Jonker) Buijck van Swieten en Catharina de Ridder. Cornelia Elisabeth is overleden op 09-07-1744 in Haarlem.
Notitie bij Cornelia Elisabeth: Lid van het H. Kerstmisgilde

XVI-b Joanna Maria van Adrichem van Dorp is geboren op 10-02-1700, dochter van Pieter van Adrichem van Dorp en Eva Maria de Kies van Wissen.
Notitie bij Joanna Maria: Lid van het H. Kerstmisgilde
Joanna Maria trouwde, 22 jaar oud, op 22-11-1722 met Joan Cavellier, ongeveer 32 jaar oud. Joan is geboren omstreeks 1690, zoon van Clade Cavellier en Margaretha de Surmont. Joan is overleden op 30-06-1779 in Haarlem, ongeveer 89 jaar oud.
Notitie bij Joan: Gildebroeder van het H. Kruisgilde

Kinderen van Joanna Maria en Joan:
1 Margaretha Cavellier van Adrichem, geboren omstreeks 1724.
2 Petrus Guillielmus Cavellier van Adrichem, geboren in 1726. Petrus Guillielmus is overleden in 1789, 63 jaar oud.
Beroep:
kannonik te Haarlem

3 Philippus Cavellier van Adrichem, geboren in 1728. Philippus is overleden in 1791, 63 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Philippus: (ongehuwd)
4 Jan Gerbrand Cavellier van Adrichem, geboren op 20-10-1730 Volgt XVII.

XVII Jan Gerbrand Cavellier van Adrichem is geboren op 20-10-1730, zoon van Joan Cavellier en Joanna Maria van Adrichem van Dorp. Jan Gerbrand Cavellier is overleden op 18-06-1798 in Loosduinen, 67 jaar oud.
Notitie bij Jan Gerbrand Cavellier:
Gildebroeder van het H. Kerstmisgilde, door Keizer Frans II in de Rijksadel erkend

Jan Gerbrand Cavellier :
(1)trouwde, 45 jaar oud, op 11-12-1775 in IJsselt met Cornelia Constantia (Jonkvrouw) van Sasse van IJsselt, 27 jaar oud. Cornelia Constantia (Jonkvrouw) is geboren op 17-05-1748 in IJsselt, dochter van Johannes Jacobus van Sasse van IJsselt en Anna Maria van Honsem. Cornelia Constantia (Jonkvrouw) is overleden op 10-10-1776 in Haarlem, 28 jaar oud.
(2)trouwde, minstens 45 jaar oud, na 10-10-1776 met Barbara van der Does, minstens 38 jaar oud. Barbara is geboren in 1738 in Gouda, dochter van Wilhelmus Bernardus van der Does en Catharina Maria van Suurland. Barbara is overleden op 31-12-1818 in Amsterdam, 80 jaar oud.

Kind van Jan Gerbrand Cavellier en Cornelia Constantia (Jonkvrouw):
1 Johannes Ludovicus Cavellier van Adrichem, geboren op 02-10-1776 Volgt XVIII.


XVIII Johannes Ludovicus Cavellier van Adrichem is geboren op 02-10-1776, zoon van Jan Gerbrand Cavellier van Adrichem en Cornelia Constantia (Jonkvrouw) van Sasse van IJsselt. Johannes Ludovicus Cavellier is overleden op 02-11-1839 in Boxmeer, 63 jaar oud.
Notitie bij Johannes Ludovicus Cavellier: Gildebroeder van het H. Kerstmisgilde
Johannes Ludovicus Cavellier trouwde in Kleef Duitsland met Antoinette Josephine Maria (Barones) Hackfort tot Oosterholt. Antoinette Josephine Maria (Barones) is geboren op 13-07-1788, dochter van Petrus Paulus (Baron) Hackfort tot Oosterholt en Theodora Johanna Ignetie Speyart van Woerden. Antoinette Josephine Maria (Barones) is overleden op 26-09-1811 in Amsterdam, 23 jaar oud.

Kinderen van Johannes Ludovicus Cavellier en Antoinette Josephine Maria (Barones):
1 Dochter Cavellier van Adrichem.
Notitie bij Dochter: naam onbekend,jong overleden
2 Cornelia Constantia Maria Cavellier van Adrichem, geboren op 17-05-1809 in Amsterdam Volgt XIX-a.
3 Oliviera Leopoldina Cavellier van Adrichem, geboren op 19-10-1810 in Amsterdam Volgt XIX-b.

XIX-a Cornelia Constantia Maria Cavellier van Adrichem is geboren op 17-05-1809 in Amsterdam, dochter van Johannes Ludovicus Cavellier van Adrichem en Antoinette Josephine Maria (Barones) Hackfort tot Oosterholt. Cornelia Constantia Maria is overleden op 10-07-1866 in Loenen op deVeluwe op Kasteel Ter Horst, 57 jaar oud.
Notitie bij Cornelia Constantia Maria: Lid van het H. Kesrmisgilde
Cornelia Constantia Maria trouwde, 28 jaar oud, op 25-02-1838 in Boxmeer met Caspar Florentius Ignatius Hackfort tot Ter Horst, 30 jaar oud. Caspar Florentius Ignatius is geboren op 25-02-1808 in Kasteel ter Horst, zoon van Olivier Gerrit Willem Joseph Hackfort Ter Horst en Maria Aletta Wilhelmina van Wijnsbergen. Caspar Florentius Ignatius is overleden op 28-12-1875 in Kasteel ter Horst, 67 jaar oud.
Notitie bij Caspar Florentius Ignatius: Gildebroeder van het H. Kerstmisgilde

XIX-b Oliviera Leopoldina Cavellier van Adrichem is geboren op 19-10-1810 in Amsterdam, dochter van Johannes Ludovicus Cavellier van Adrichem en Antoinette Josephine Maria (Barones) Hackfort tot Oosterholt. Oliviera Leopoldina is overleden op 01-09-1891 in Boxmeer, 80 jaar oud.
Notitie bij Oliviera Leopoldina: lid van het H. Kerstmisgilde
Oliviera Leopoldina trouwde, 20 jaar oud, op 10-08-1831 in Boxmeer [bron: huw akte 9] met Ludovicus Johannes Baptista Sasse van IJsselt, 22 jaar oud. Ludovicus Johannes Baptista is geboren op 20-06-1809 in Boxmeer, zoon van Leopold Frans Jan Sasse van IJsselt en Henrica Johanna Antonia Hackfort tot Oosterhout. Ludovicus Johannes Baptista is overleden op 23-12-1888 in Boxmeer, 79 jaar oud.
Notitie bij Ludovicus Johannes Baptista: lid van de 1e en 2e kamer der Staten Generaal


Gegenereerd met Aldfaer versie 3.2.2 op 28-04-2004 10:35