Genealogie van NN van Oudenhoven (Audenhoven)

I.             NN van Oudenhoven (Audenhoven), tr. Naam Onbekend.

 

Dit is de genealogie van de oudste generaties van Oudenhoven (Audenhoven) te Oirschot.

Deze genealogie heb ik gemaakt omdat velen van deze familie in onze kwartierstaat

Voorkomen.

De dochters worden hier vermeld (indien getrouwd alleen met de naam van hun mannen).

Daar heb ik ook vele aktes van maar, die heb ik hier niet bij vermeld, omdat het anders

veel te groot wordt voor mijn home-page, maar als in hier meer van wilt weten kunt

u mij altijd bereiken via onze e-mail gvadelft(dit weghalen)@gmail.com

 

Uit dit huwelijk:

1. Rutger, volgt IIa.

2. Willem, volgt IIb.

3. Heer Godfried (Godevaert, Goijaert), volgt IIc.

4. Daniel, volgt IId.

5. Jan, volgt IIe.

 

IIa. Rutger van Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1300, vr 24 jan. 1350, tr. Aleijd NN, omstr. 1360.

Uit zijn huwelijk:

1. Henrick Rutgers, volgt IIIa.

2. Heer Rutger Rutgers van Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1332, 1408.

3. Wouter (Woltherus, Wolter, Walter) Rutgers, volgt IIIb.

Uit zijn relatie met Naam Onbekend:

4. Jan natuurlijke zoon Rutgers, volgt IIIc.

 

Notitie bij het huwelijk van Aleijd en Rutger: .
24-1-1350 Verkoop erfcijns (Kapittel van Oirschot Inv 140)
--------------------------------
Schepenen van Oirschot oorkonden dat ALEID, weduwe van RUTGER VAN AUDENHOVEN en haar kinderen HENRIK, WOUTER en RUTGER verkocht hebben aan RUTGER VAN HOESSCOT, persoon van Baarle: erfcijns uit Mons Akker in Hedel in Oirschot

Notitie bij Heer Rutger Rutgers: .
4-11-1366 Erfpacht (Kapittel van Oirschot Inv 121)
------------------------
Schepenen van Oirschot oorkonden dat WILLEM JANS CUPERSZN VAN DEN KERKOVE overgedragen heeft aan RUTGER VAN AUDENHOVE, een rente uit een huis en hof bij kerkof Sint Petruskerk in Oirscot

10-6-1371 Overdracht erfpacht (Kapittel van Oirschot Inv 121, regest nr. 49)
--------------------------------------
Schepenen van Oirschot oorkonden dat RUTGER VAN AUDENHOVEN heeft overgedragen aan DIRCK GOOSWIJNSZN VAN DER HAMEIJDEN een erfcijns volgens bijgaande schepenakte

17-7-1407 Overdracht erfpacht en erfcijns (Kapittel van Oirschot Inv 371)
---------------------------------------------------
Schepenen van Oirschot oorkonden dat RUTGER natuurlijke zoon van RUTGER VAN AUDENHOVEN priester overgedragen heeft aan zijn natuurlijke broer JAN: erfpacht uit huis en hof in Kerkhof Oirschot (uit akker en erfrente uit perceel land Papenvoert aan de Vorst)

 

IIIa. Henrick Rutgers van Oudenhoven (Audenhoven), geb. Oirschot omstr. 1320, ald. vr 16 jan. 1388, tr. Aleijd NN, geb. omstr. 1320, 1360.

Uit dit huwelijk:

1. Henrica Henrick Henricks van Oudenhoven (Audenhoven), tr. Gerard Willems van de Velde, vr 21 jan. 1421.

2. Wilhelmus Henrick Rutgers van Oudenhoven (Audenhoven), vr 8 juli 1389.

3. Elisabeth Henrick Rutgers van Oudenhoven (Audenhoven).

4. Dochter Henrick Rutgers van Oudenhoven (Audenhoven), tr. Nicolaes (Nijcholaus, Claes) Wijnman, vr 8 juli 1389.

5. Rutger Henrick Rutgers van Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1370, omstr. 1445.

 

Notitie bij het huwelijk van Aleijd en Henrick Rutgers: .
4-2-1378 Aankoop stuk beemd (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1176 folio 49r)
-------------------------------------
WILHELMUS SWERTVEGHER zoon van wijlen GODEFRIDUS DE HEDEL gaf uit aan HENRICUS zoon van wijlen RUTGHERUS DE AUDENHOVEN een stuk beemd genoemd die Ertbruggen, eertijds van voornoemde wijlen GODEFRIDUS, in Oirschot, ter plaatse Ertbruggen tussen RUTHGERUS DE ERTBRUGGEN enerzijds en wijlen HENRICUS DE H... anderzijds,de uitgifte geschiedde voor de grondcijnzen, en thans voor een erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Oirschot te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde HENRICUS tot onderpand een erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oirschot, die hij beurt uit erven die hij kreeg na overlijden van zijn ouders, gelegen in Oirschot, ter plaatse Hedel

Vermelding Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1197 okt 1425 - sept 1426 folio 299r
----------------------------------
wijlen HENRICK VAN AUDENHOVEN en zijn vrouw ALEIJT zijn grootouders van ALEIJT, MECHTELT en HEIJLWIG dochers van GERIT VAN DE VELDE (dit betreft goederen ter Raffendonck)

Vermelding Bossche Protocol (Oirschot) okt 1428 - sept 1429 folio 109r
-----------------------------------
Jan die Weert man van Heijlwich Gerits van de Velde
HENRICK VAN AUDENHOVEN overleden, man van ALEIJT overleden (grootouders van ALEIJT, MECHTELT en HEILWICH voornoemd)
Margriet weduwe van Willem van Kreijelt

Notitie bij het huwelijk van Gerard Willems en Henrica Henrick Henricks: .
Hun kinderen zijn: ALEIJT (ALEIJDIS), MECHTELD (MECHTILDIS) getrouwd met HENRICUS WEIJGHERGANC en HEILWIG (HEIJLWIGIS) getrouwd met JOHANNES DIE WERT

GERARD is overleden voor sept 1421

16-1-1388 Verkoop erfgoederen (Bossche Protocol (Oirschot ) Inv 1178 1387-1390 (okt 1387 - april 1388) folio 12v A
---------------------------------------
GERARDUS VAN DEN VELDE, zijn dochter ALEIJDIS, HENRICUS WEIJGHERGANC echtgenoot van MECHTILDIS en JOHANNES DIE WERT echtgenoot van HEIJLWIGIS dochters voornoemde GERARDUS VAN DEN VELDE, gaven uit aan JOHANNES VAN DER RAFFENDONC alle goederen, hen aangekomen na overlijden van HENRICK DE AUDENHOVEN en diens vrouw ALEIJDIS, eertijds grootouders van voornoemde ALEIJDIS, MECHTILDIS en HEIJLWIGIS, gelegen onder Oirschot.
De uitgifte (verkoop) geschiedde voor de grondcijnzen en voor een erfpacht van 1/2 mud rogge, maat van Oirschot aan de armen van Oirschot, en thans voor een erfpacht van 3 mud rogge, maat van Oirschot met Lichtmis in Oirschot op de plaats genoemd Raffendonk te leveren.
Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde JOHANNES tot onderpand een erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oirschot, gaan ui de helft, aan hem toebehorende, in voornoemde goederen genoemd te Raffendonk.

21-1-1421 Vermelding Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1192 okt 1420 - sept 1421 folio 256v)
----------------------------------
(Raffendonc)
ALEIT dochter wijlen GERIT VAN DE VELDE, weduwe van ENGBERT VAN KREKEHOVEN
JAN DIE WEERT man van HEIJLWIG dochter van wijlen GERIT VAN DE VELDE
HENRICK WEIJGERGANC man van wijlen MECHTELT dochter wijlen GERIT VAN DE VELDE
(verbrande Boschbrief)

Notitie bij het huwelijk van Nicolaes (Nijcholaus, Claes) en Dochter Henrick Rutgers: .
Hoe de vrouw van NICOLAES WIJNMAN precies heette staat niet in onderstaande akte vermeld. Misschien is dit wel ELISABETH die in onderstaande akte is genoemd.

8-7-1389 Overdracht alle erfgoederen uit erfenis grootouders (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1178 1387-1390 folio 250r
------------------------------------------------------------
De broers WILHELMUS en HENRICUS kinderen van wijlen NIJCHOLAUS WIJNMAN en LAMBERTUS zoon van wijlen WILHELMUS LIESHOUTS SOEN echtgenoot van HEIJLWIGIS dochter van wijlen voornoemde NIJCHOLAUS verkochten aan JOHANNES VAN DER RAFFENDONCK alle erfgoederen, aan hen en aan hun zusters ALEIJDIS en KATHERINA dochters van wijlen voornoemde NIJCHOLAUS, gekomen na overlijden van HENRICUS DE AUDENHOVEN en zijn vrouw ALEIJDIS, grootouders van voornoemde WILHELMUS, HENRICUS, HEIJLWIGIS, ALEIJDIS en KATHERINA en na overlijden van WILHELMUS en ELIZABETH kinderen van wijlen voornoemde HENRICUS DE AUDENHOVEN, gelegen onder Oirschot, belast met grondchijnzen en een erfpacht van een 1/2 lopen rogge, maat van Oirschot.

Voornoemde JOHANNES DE RAFFENDONC droeg over aan voornoemde WILHELMUS, HENRICUS en LAMBERTUS, de helft van een stuk beemd genoemd des Dekens Beemd in Oirschot, achter Oudenhoven, tussen de gemeint enerzijds en de kinderen van HENRICUS GOESWIJNS anderzijdds te weten de helft die ligt naast voornoemde gemeint.

Voornoemde WILHELMUS, HENRICUS en LAMBERTUS droegen voornoemde helft van voornoemd stuk beemd over aan GHIBO (GHIJSBERT, GHISELBERT) natuurlijke zoon van Heer GODEFRIDUS DE AUDENHOVEN, belast met de grondchijnzen.

Voornoemde GHIBO beloofde aan voornoemde WILHELMUS, HENRICUS, ALEIJDIS en KATHERINA kinderen van wijlen NIJCHOLAUS WIJNMAN en aan voornoemde LAMBERTUS zoon wijlen WILHELMUS LIESHOUTS SOEN een erfpacht van 3 1/2 mud rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Oirschot te leveren, gaande uit voornoemde helft van voornoemd stuk beemd en uit en erfpacht van 14 lopen rogge, maat van Oirschot, uit een erfpacht van 19 lopen rogge, maat van Oirschot, welke pacht van 19 lopen rogge voornoemde GHIBO beurt uit een stuk land en uit 1/3e deel van een huis en tuin in Oischot, in de herdgang van Aaerle, tussen HENRICUS zoon van GERARDUS genoemd BERTEN SOEN enerzijds en JOHANNES zoon van GHISBERTUS MOIJARTS SOEN anderzijds.

 

IIIb. Wouter (Woltherus, Wolter, Walter) Rutgers van Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1335, vr sept. 1405, tr. Naam Onbekend.

Uit zijn huwelijk:

1. Liesbeth Wouter Rutgers van Oudenhoven (Audenhoven).

2. Henrick Moedel zoon van Wouter Rutger van Oudenhoven (Audenhoven).

3. Jan natuurlijke zoon Heer Wouter Rutgers van Oudenhoven (Audenhoven), vr sept. 1440.

4. Mechtild Wouter Rutger Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1360, 1435, tr. Goossen Metten Maeszoon van Eijndhoven alias sGruijters, geb. omstr. 1365, 1435.

5. Heer Rutger Wouters, volgt IVa.

6. Eva Wouter Rutgers van Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1365, 1420, tr. Aert van Blacenbroec, geb. omstr. 1360, 1420.

7. Heijlwich Wouter Rutgers van Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1366, 1420, tr. vr sept. 1418 Hap Goossens Heesterbeeck (Heesterbeke), geb. omstr. 1360, 1420.

Uit zijn relatie met Naam Onbekend:

8. Wouter Leijten natuurlijke zoon van Wouter Rutger, volgt IVb.

 

Notitie bij het huwelijk van Naam en Wouter (Woltherus, Wolter, Walter) Rutgers: .
WOUTER wordt ook WOLTER en WALTER genoemd. Hij was schepen in 1382, 1391, 1394. In 1466 is een vermelding, zijnde schepen op 9-10-1379. In de schoutsrekeningvan 1385/1386 vermeld: Wouter kynder van Audenhoven

11-7-1381 Huur bezit (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1176 folio 195r
--------------------------
GHEERLACUS zoon van wijlen WELLINUS ROVER verhuurde tot Pinksteren aanstaande aan WALTERUS DE AUDENHOVEN en EGIDIUS ZEHGERS SOEN de Oerscot alle erfgoederen die JOHANNES BOEF onder Oirschot heeft liggen, voor 10 pond jaarlijks aan Heer WILLELMUS CUSTER en voor 30 pond aan voornoemde GHEERLACUS met Lichtmis te betalen. ARNOLDUS VAN DER BRAKEN, zijn kinderen en erfgoederen zullen tijdens die huur geen aanspraak op deze goederen maken

11-7-1383 Aankoop hoeve (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1176 folio 313v)
---------------------------------
EMONDUS DE ZOELEN gaf uit aan WOLTHERUS DE AUDENHOEVEN een hoeve genoemd "het goed ten Heuvel", welke hoeve eertijds was van Heer WILLELMUS VAN DEN BOSSCH, in Oirschot, ter plaatse genoemd Best, met cijnzn en pachten en met een deel van de tiende, die gaat uit de goederen van GEERLACUS MET DE BROEDE, waarvan de kinderen genoemd ACKERMANS KIJNDER het andere deel bezitten, zoals WILLELMUS RADEMAKER deze goederen thans als hoevenaar (pachter?) bezit. De uitgifte geschiedde voor de (grond)cijnzen, voor een pacht aan de Kapel van de H. Maria in Oirschot, en voor 10 mud rogge, Bossche maat, voor 10 pond aan het klooster van Sint Clara, en voor 12 pond lijfrente aan zijn zuster Jonkvrouw AGNES en thans voor een erfpacht van 20 mud rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis te leveren, voor het eerst over 1 jaar, te leveren op deze goederen of nabij het kerkhof van Oirschot. Ter meerder zekerheid stelde voornoemde WOLTHERUS tot onderpand een erfpacht van 6 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit erfgoed van genoemde WOLTHERUS genoemd Langwinkel in Gestel nabij Herlaar.
Heer ARNOLDUS ROVER ridder, zag af van zijn recht van vernadering (zie ook 4-8-1384)

30-7-1383 Verkoop stukken land (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1177 folio 63r)
---------------------------------------
WOUTERUS DE AUDENHOVEN gaf uit aan HENRICUS zoon van HENRICUS ... en WALTERUS zoon van WILLELMUS genoemd RADEMAKER een stuk land in Oirschot, ter plaatse genoemd Best, tussen GODEFRIDUS genoemd LAKERMAN en zijn broer JOHANNES enerzijds en ARNOLDUS DE ... anderzijds. De uitgifte geschiedde voor (1) een erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, voor het eerst over 1 jaar (2) een erfpacht van 2 mud rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis te leveren, voor het eerst over 1 jaar (3) een erfcijns van 5 oude groot, met Allerheiligen te betalen, voor het eerst over 1 jaar.

Genoemde WALTERUS DE AUDENHOVEN gaf uit aan MATHIJAS zoonvan HENRICUS genoemd VAN JANS een stuk beemd genoemd den Hoge Beemd, aldaar te Oirschot, ter plaatse Best, tussen ROVERUS VAN DER LAKE enerzijds en HENRICUS MAECHELINI anderzijds, de uitgifte geschiedde voor (1) 2 oude groot met Allerheiligen, voor het eerst over 1 jaar (2) een erfpacht van 18 lopen rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Best te leveren

Voornoemde WALTERUS DE AUDENHOVEN gaf uit aan GODEFRIDUS zoon van wijlen JOHANNES ACKERMAN (1) een stuk beemd genoemd Noitten Beemd, in Oirschot, ter plaatse genoemd Best, tussen ARNOLDUS DIE ROVER VAN DER LAKE enerzijds en WILLELMUS DE ARLE anderzijds (2) de helft die behoorde aan EMONDUS VAN ZOELEN van een tiende daar, waarvan de rest behoort aan voornoemde GODEFRIDUS zoon van wijlen JOHANNES genoemd ACKERMAN (3) 1/3e deel, dat aan voornoemde EMONDUS behoorde in een pacht, te leveren op de goederen van wijlen THEODORICUS DE WESTELBERZE, van welke pacht 1/3e deel behoort aan voornoemde ARNOLDUS DE ROVER en het andere 1/3e deel aan voornoemde GODEFRIDUS, uit welke pacht de rector van de Kapel van H. Maria in Oirschot 1 mud beurt, de uitgifte geschiedde voor een erfpacht van 5 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren.

Tot meerdere zekerheid stelde voornoemde GODEFRIDUS tot onderpand (4) een erfpacht van 2 mud rogge, maat van Oirschot, die WILLELMUS STIER aan voornoemde GODEFRIDUS levert, gaande uit de helft van een stuk land genoemd Zoerland en van een stuk land genoemd die Mortel, in Oirschot, ter plaatse Best en (5) een erfpacht van 11 lopen rogge, maat van Oirschot, gaande uit een halve bunder beemd genoemd die Berten Beemd in Oirschot achter Best.

Voornoemde WALTERUS gaf uit aan WILLELMUS DE DORMALEN de helft van een stuk land genoemd dat Hoge Zonderen in Oirschot, ter plaatse genoemd Best, tussen de kinderen genoemd ACKERMANS KIJNDEREN enerzijds en de gemeijnte anderzijds. De uitgifte geschiedde voor (1) 2 oude groot met Allerheiligen te betalen (2) een erfpacht van 2 mud rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Best te leveren.

Voornoemde WALTERUS gaf uit aan HENRICUS VAN DEN LANGHENNEEPE zoon van wijlen WALTERUS VEREN HILLEN SOEN de andere helft van voornoemd stuk land genoemd dat Hoge Zonderen in Oirschot, ter plaatse genoemd Best. De uitgifte geschiedde voor (1) 2 oude groot met Allerheiligen te betalen (2) een erfpacht van 2 mud rogge, maat van Oirschot met Lichtmis in Best te leveren

12-9-1383 Verkoop land (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1177 folio 72r)
-----------------------------
WOLTHERUS DE AUDENHOEVEN gaf uit aan WILLELMUS SCIET (1) een stuk land genoemd dat Neder Rulen in Oirschot, ter plaatse genoemd Best, beiderzijds tussen de kinderen genoemd ACKERMANS KIJNDEREN (2) een stuk land genoemd die Per aldaar, tussen HENRICUS SCOER ... enerzijds en de gemeijnte anderzijds (3) een stuk land genoemd dat Zoerland, in Oirschot, ter plaatse genoemd Best, tussen ... ROVER VAN ... enerzijds en voornoemde WILLELMUS genoemd SCIET anderzijds. De uitgifte geschiedde voor (a) anderhalve groot erfcijns met Allerheiligen te betalen, voor het eerst over 1 jaar (b) een erfpacht van 2 mud rogge, maat van Oirschot met Lichtmis in Best te leveren, voor het eerst over 1 jaar. Voornoemde WILLELMUS beloofde aan voornoemde WOLTERUS ten behoeve van Heer ANCELMUS DE BAEST 47 1/2 Brabant dobbel, n helft te betalen met .... en de andere helft met Pinksteren aanstaande.

Voornoemde WOLTHERUS gaf uit aan HENRICUS zoon van wijlen WILLELMUS BAC ..., sutor 1/3e deel van een stuk land genoemd die Rust in Oirschot, ter plaatse genoemd Best, tussen kinderen genoemd VAN DER MOEST enerzijds en de gemene weg anderzijds, te weten het 1/3e deel dat ligt direct naast voornoemde kinderen. De uitgifte geschiedde voor 1 oude groot met Allerheiligen te betalen en voor een erfpacht van 18 lopen rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis te leveren.

Voornoemde WOLTHERUS gaf uit aan ... DE HELVOIRT zoon van EVERARDUS genoemd VOET 1/3e deel van voornoemd stuk land genoemd die Rust, te weten het middelste 1/3e deel, tussen ... zoon van WILLELMUS VAN DER CAPPELLEN enerzijds en THEODORICUS natuurlijke zoon van THEODORICUS GRIETEN SOEN anderzijds. De uitgifte geschiedde voor 1 oude groot, te betalen met Allerheiligen en voor een erfpacht van .. lopen rogge, maat van Oirschot, met lichtmis te leveren, voor het eerst over 1 jaar.

Voornoemde WOLTHERUS gaf uit aan THEODORICUS natuurlijke zoon van THEODORICUS genoemd GRIETEN SOEN 1/3e deel van voornoemd stuk land genoemd de Rust, te weten het 1/3e deel dat direct naast de gemene weg ligt. De uitgifte geschiedde voor 1 oude groot met Allerheiligen te betalen, voor het eerst over 1 jaar en voor een erfpacht van 18 lopen rogge, maat van Oirschot, te leveren met ...

Voornoemde WOLTHERUS gaf uit aan GODEFRIDUS zoon wijlen JOHANNES ACKERMAN (1) een huis en hofstad met een weide genoemd een eusel, daaraan gelegen, in Oirschot, ter plaatse genoemd Best, tussen erfgoed genoemd die Rust enerzijds en stuk land genoemd die Hostat anderzijds (2) een stuk land genoemd Tinnen met een daaraan gelegen beemdje genoemd dat Kalverloekt, tussen kinderen genoemd ACKERMANS KIJNDEREN enerzijds en de gemeijnte anderzijds. Uitgifte met de gehele vrijheid die Heer WILLELMUS DE BUSCO aldaar had en die behoorde aan voornoemd huis, hofstad ... De uitgifte geschiedde voor 1 oude groot met Allerheilgen te betalen, voor het eerst over 1 jaar en voor een erfpacht van 4 mud rogge, maat van Oirschot, met Lichtmisd in Best te leveren, voor het eerst over 1 jaar

24-3-1384 Overdracht erfcijns (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1177 sept 1483 - mei 1484 folio 114
-------------------------------------
WALTERUS DE AUDENHOVEN droeg over aan HENRICUS KNAPEN een erfcijns van 1 oude groot die THEODORICUS natuurlijke zoon van THEODORICUS GRIETEN SOEN aan voornoemde WALTERUS beloofde met Allerheiligen te betalen en en erfpacht van 18 lopen rogge, maat van Oirschot die eerstgenoemde THEODORICUS aan voornoemde WALTERUS beloofde met Allerheiligen in Best te leveren, gaande uit 1/3e deel van een stuk land genoemd die Rust, in Oirschot, ter plaatse genoemd Best, tussen de kinderen genoemd VAN DER MOEST, enerzijds en de gemene weg anderzijds t.w. het 1/3e deel dat ligt direkt naast voornoemde gemene weg

4-8-1384 Vermelding bij verkoop pacht (Bossche Protocol (Oirschot) folio 144r
----------------------------------------------
EMONDUS DE ZOELEN verkocht aan Heer DE BAEST priester ten behoeve van JOHANNES natuurlijke zoon van Heer JOHANNES DE SPULLE investitus van Gestel nabij Oisterwijk een erfpacht van 4 mud rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Oirschot te leveren, gaande uit een erfpacht van 20 mud rogge, maat van Oirschot, welke pacht van 20 mud rogge WALTERUS DE AUDENHOVEN aan voornoemde EMONDUS met Lichtmis in Oirschot levert, gaande uit goederen genoemd ten Heuvel in Oirschot, ter plaatse genoemd Best. JOHANNES DE GHESTEL zag af van zijn recht van vernaderen

18-8-1384 Verkoop stuk land (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1176 folio 373v)
-----------------------------------
WALTERUS DE AUDENHOVEN gaf uit aan HENRICK JANS SOEN VAN DEN HOEVE een stuk land genoemd die Hostat in Oirschot, ter plaatse genoemd Best, tussen HENRICUS VAN DER MOEST en JOHANNES HAECS enerzijds en de gemene weg anderzijds. De uitgifte geschiedde voor 1 oude groot met Allerheiligen te betalen en een erfpacht van 3 mud 10 lopen rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Best te leveren

17-3-1384 Verkoop stuk land (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1177 folio 111r)
------------------------------------
WALTERUS DE AUDENHOVEN verkocht aan GOESWINUS zoon van wijlen THOMAS genoemd SCUIJTERS de Eijndhoven een stuk land genoemd die Meinbraak in Oirschot, ter plaatse genoemd Best, tussen JOHANNES DE ENGHELANT enerzijds en GHIBO zoon van wijlen WALTERUS METTER HOUWEN anderzijds, belast met 4 penning oude cijns aan voornoemde WALTERUS verkoper, met Allerheiligen te betalen. De brief overhandigen aan JOHANNES DE MIDDENGAEL

De broers, Heer JOHANNES priester en GOESWINUS kinderen van wijlen THOMAS SCUIJTERS de Eijndhoven, verkochten aan WALTERUS DE AUDENHOVEN 2 stukken land in Oirschot, in de plaats genoemd Aerle, ter plaatse genoemd die Scoet (1) tussen LUPPERTUS VAN DEN SCOET enerzijds en JOHANNES VAN DEN SCOET anderzijds (2) tussen gemene weg enerzijds en voornoemde LUPPERTUS en JOHANNES VAN DEN SCOET anderzijds

13-10-1384 Aan- en verkoop land (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1177 folio 158v)
-----------------------------------------
WOLTHERUS DE AUDEHOEVEN gaf uit aan JOHANNES zoon van wijlen JOHANNES DE HUEREN de Best een stuk land genoemd dat Groot Rulen in Oirschot, ter plaatse genoemd Best, tussen erfgoed genoemd dat Laar enerzijds en de Blakenbeemd anderzijds. De uitgifte geschiedde voor een erfpacht van 2 en een half mud rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Best te leveren, voor het eerst over 1 jaar.

Voornoemde JOHANNES zoon van wijlen JOHANNES DE HUERNE de Best droeg over aan WALTERUS DE AUDENHOVEN 2 stukken land in Oirschot, tussen het kerkhof en de plaats genoemd Hedel (1) genoemd die Groot Brekelen, tussen WALTHERUS zoon van RUTGHERUS DE AUDENHOEVEN enerzijds en WALTERUS DE AUDENHOVEN anderzijds (2) genoemd die Klein Brekelen tussen kinderen van EVERARDUS VAN DER HEIJDEN enerzijds en erfgoed genoemd die Lerpe Akker anderzijds

17-11-1386 Overdracht erfcijns (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1177 folio 326r
--------------------------------------
WALTERUS DE AUDENHOVEN draagt over aan ENGBERTUS LUDINC zoon van wijlen JACOBUS DE UDEN een erfcijns van 7 pond die voornoemde WALTERUS met Kerstmis beurde uit (1) een huis en erf van MIJCHAEL genoemd DIE LANGHE in s-Hertogenbosch, in de Oudeklerenherstellersstraat, waarin voornoemde woont en (2) alle erfgoederen die voornoemde MIJCHAEL in Oirschot had, welke cijns voornoemde WALTERUS van voornoemde MIJCHAEL gekocht had.
WALTERUS zal een deel van deze cijns van 7 pond te weten een erfcijns van 3 pond, niet op het huis en erf verhalen, maar op de erfgoederen in Oirschot. Vervolgens beloofde voornoemde ENGBERTUS LUDINC dat hij van deze cijns van 7 pond niet meer dan een cijns van 3 pond zal verhalen op de erfgoederen die voornoemde MIJCHAEL in Oirschot heeft liggen

8-8-1387 Overdracht rogpacht (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1177 folio 375r
-------------------------------------
WALTERUS DE AUDENHOVEN droeg over aan RODOLPHUS DELF zoon van wijlen JACOBUS AVEN SOEN een erfpacht van 2 en een halve mud rogge, die JOHANNES zoon wijlen JOHANNES DE HUERNE de Best aan voornoemde WALTERUS beloofd had, met Lichtmis te leveren, gaande uit een stuk land genoemd dat Groot Rullen, in Oirschot, ter plaatse genoemd Lo... Best, tussen een erfgoed genoemd dat Laar enerzijds en een beemd genoemd Blakenbeemd anderzijds.
JOHANNES VAN DE RAFFENDONC zag af van zijn recht van vernaderen
(deze overdracht is ook vermeld in het Kapittel van Oirschot Inv 323)

10-1-1390 Verkoop erfcijns (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1178 folio 134v)
----------------------------------
WALTERUS DE AUDENHOVEN verkocht aan WILLELMUS POSTEEL een erfcijns van 4 oude schilden, met Sint Jan te betalen, gaande uit (1) een huis en tuin in Oirschot, ter plaatse genoemd dat Ghisellaer, rondom tussen erfgoed genoemd Ghiselaer (2) een beemd genoemd die Heijmans Rijt aldaar, tussen erfgoed genoemd Zeeldonk enerzijds en de gemeijnte anderzijds (3) een beemd in Oirschot nabij de plaats genoemd Etendonk, tussen PETRUS HEIJMERICS enerzijds en de gemeijnte anderzijds (4) een stuk land genoemd Bijekelen in Oirschot in de herdgang van Hedel, tussen WALTHERUS zoon van wijlen RUTGHERUS DE AUDENHOVEN enerzijds en voornoemde koper WALTERUS anderzijds, belast met grondchijnzen

2-3-1391 Aankoop beemd (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1178 folio 177r)
-------------------------------
ANDREAS zoon van WILHELMUS ANDRIES SOEN gaf uit aan WOLTHERUS natuurlijke zoon wijlen Heer RUTGHERUS eertijds investitus van de kerk van Geldrop, een beemd genoemd die Gemein Beemd in Oirschot, in de herdgang van der Notelen, tussen JORDANUS zoon van wijlen JORDANUS VAN DEN BRAKEN enerzijds en HENRICUS VAN DER RIJT anderzijds, strekkend vanaf WOLTERUS DE AUDENHOEVEN ot aan voornoemde JORDANUS VAN DER BRAKEN. De uitgifte geschiedde voor 1 oude groot gronchijns en thans voor een erfpacht van 18 lopen rogge, maat van ... met Lichtmis in Oirschot te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde WOLTHERUS tot onderpand een erfpacht van 6 lopen rogge, van voornoemde maat, gaande uit een akker van voornoemde WOLTERUS in Oirschot, tussen erfgenamen van wijlen ELISABETH ... enerzijds en kinderen van wijlen PETRUS VAN DEN DIJKE anderzijds, reeds belast met 2 en een halve schelling.
WOLTHERUS DE AUDENHOEVEN zag af van het recht van vernadering (???)

Vermelding Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1180 1393-1396 (aug. 1393 - maart 1395) folio 223v, 224r)
----------------------------------
WOUTER VAN AUDENHOVEN en kinderen WILLEM en HEIJLWIG
JAN VAN AUDENHOVEN en broer WILLEM

Notitie bij Liesbeth Wouter Rutgers: .
Vermelding Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1188 okt 1412 - sept 1413 folio 125r
-----------------------------------
LIESBETH dochter van WOUTER RUTGHERSSOEN VAN AUDENHOVEN

Vermelding Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1190 okt 1416 - sept 1417 folio 133r
----------------------------------
LIESBETH dochter wijlen WOUTER RUTGERSSOEN VAN AUDENHOVEN
Henrick zoon wijlen Henrick Smees van Hamont

Vermelding Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1196 okt 1426 - sept 1427 folio 157r
----------------------------------
(herdgang Hedel naast Sente Petersecker)
LIESBETH dochter WOUTER RUTGERSSOEN VAN AUDENHOVEN
WILLEM ZEELMEKER zoon wijlen WILLEM

2-8-1427 Vermelding Bossche Protocol (Oirschot) okt 1426 - sept 1427 folio 364v
----------------------------------
Henrick zoon wijlen Henrick Smeeds van Hamont
Willem die Zeelmeker zoon wijlen Willem
LIESBETH dochter van wijlen RUTGERSSOEN VAN AUDENHOVEN
Jan zoon wijlen Jan van Kerckoirle

Notitie bij Henrick Moedel zoon van Wouter Rutger: .
HENRICK MOEDEL zoon van WOUTER RUTGER VAN AUDENHOVEN wordt diverse keren vermeld in de Bossche Protocollen t.w.

30--5-1424 (Inv 1194 (Oirschot) okt 1423 - sept 1424 folio 112r)
(heerdgang de van den Keirchof)
----------------------------------------
Henrick zoon wijlen Henrick Smid van Hamont
HENRICK MOEDEL zoon wijlen WOUTER RUTGER VAN AUDENHOVEN
Evert Smijt
LIESBETH dochter wijlen WOUTER RUTGERS VAN AUDENHOVEN

Inv 1201 (Oirschot) okt 1430 - sept 1431 folio 242r
-----------------------
HENRICK MODEL zoon wijlen WOUTER RUTGERS VAN AUDENHOVEN
Henrick Henrix van Zoemeren

Inv 1201 (Oirschot) okt 1430 - sept 1431 folio 242r
------------------------
HENRICK MODEL zoon wijlen WOUTER RUTGERSSOEN VAN AUDENHOVEN
Jan Jans van Keircoirle
Willem Zeelmeker zoon wijlen Willem Zeelmeker
Henrick van Berze Gerits zoon

Inv 102 (Oirschot) okt 1433 - sept 1434 folio 103v
----------------------
Henrick zoon wijlen Henrick van Zomeren zoon wijlen Henrick van Zomeren
HENRICK MOEDEL zoon wijlen WOUTER RUTGERSSOEN VAN AUDENHOVEN
Heilwich dochter van Jan die Jueten en van wijlen Kathelijn dochter wijlen Henrick van Zomeren

idem folio 168v:
-------------------
Aert Aerts van Waelwijck man van Baet Henrick Henrix van Zoemeren
Dirck natuurlijke zoon van Goossen Roelens man van Aleijt Henrick Henric van Zoemeren
HENRICK MOEDEL zoon van wijlen WOUTER RUTGERSSOEN VAN AUDENHOVEN

Inv 1210 (Oirschot) okt 1439 - sept 1440 folio 89r
------------------------
HENRICK MOEDEL zoon wijlen WOUTER RUTGERSSOEN VAN AUDENHOVEN
Jan Janss van Kerckoirle
RUTGER (overleden) HENRICK en JAN (overleden) zoons van wijlen WOUTER RUTGERSSOEN VAN AUDENHOVEN

idem folio 123r
-----------------
Henrick Henrick Jorden Brants
Jan Roelof Borkots man van Margriet Dirck Peter Thyelkens van Zeelst
Goijaert Mychyls man van Kathelijn Dirck Peter Thyelkens
HENRICK MODEL zoon wijlen WOUTER RUTGERSSOEN VAN AUDENHOVEN

Notitie bij Jan natuurlijke zoon Heer Wouter Rutgers: .
hij wordt vermeld als overleden zijnde in het Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1210 okt 1439 - sept 1440 folio 89r

Notitie bij het huwelijk van Goossen Metten Maeszoon en Mechtild Wouter Rutger: .
Ook geschreven als GOESWIJNS MAES en van EYNDHOVEN en MAES GOESWIJNS. Is schepen van Oirschot in 1422 en 1430, in 1468 is er een verwijzing naar 16-7-1422
Het nageslacht van hun zoon THOMAS gaat de naam van Audenhoven of Oudenhoven voeren

Notitie bij het huwelijk van Aert en Eva Wouter Rutgers: .
Vermelding Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1195 okt 1424 - sept 1425 folio 102r (B)
----------------------------------
EEF dochter wijlen WOUTER VAN AUDENHOVEN (betreft de hoeven van Audenhoven, 26 april 1425

Vermelding Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1190 okt 1417 - sept 1418 folio 354v t/m 355v)
-----------------------------------
Willem van Oudenhoven zoon wijlen Wouter (Rutgers van Audenhoven)
Daniel van Vlierden
Rutger zoon wijlen Wouter (Rugers van Audenhoven
EVA dochter wijlen (WOUTER RUTGERS VAN AUDENHOVEN) weduwe van ART VAN BLACENBROEC en dochters GEERTRUUD en LIESBETH

Uit dit huwelijk is ook nog een dochter BEEL getrouwd met ANSEMS VAN SCHERPENBORCH dit in dezelfde aktes worden vermeld als boven

Notitie bij het huwelijk van Hap Goossens en Heijlwich Wouter Rutgers: .
Vermelding Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1190 okt 1417 - sept 1418 folio 354v t/m 355v)
----------------------------------
Ansem van Scherpenborch als man van Beel dochter van wijlen Art van Blacenbroek en van Eva Wouters Rutgers van Audenhoven
HAP VAN HEESTERBEECK (zoon wijlen GOOSSEN) man van HEIJLWIG (WOUTER RUTGERS VAN AUDENHOVEN)
Thomas zoon wijlen Goossen van Eijndhoven, man van Mechtelt (Wouter Rutgers van Audenhoven)

 

IVa. Heer Rutger Wouters van Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1362, priester, vr sept. 1421.

Uit zijn relatie met Aleijt Goossens Ameijden:

1. Peter natuurlijke zoon Heer Rutgers van Oudenhoven (Audenhoven), Oirschot 1470.

2. Heer Meester Rutger natuurlijke zoon Heer Rutger van Oudenhoven (Audenhoven).

3. Heer Wouter natuurlijke zoon Heer Rutger, volgt Va.

4. Aert natuurlijke zoon Heer Rutger, volgt Vb.

5. Aleijt natuurlijke dochter Heer Rutger van Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1400, 1460, tr. Jacob Jacobs van Esch, geb. omstr. 1395, 1450, zn. van Jan Deenkens.

6. Gooswijn natuurlijke zoon Heer Rutger, volgt Vc.

7. Meester Jan natuurlijke zoon Heer Rutger van Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1403, 1460.

 

Notitie bij de relatie van Aleijt Goossens en Heer Rutger Wouters: .
De natuurlijke kinderen (behalve ALEIJT) van HEER RUTGERS VAN AUDENHOVEN priester worden allemaal vermeld in het Bossche Protocol (Oirschot) period okt 1456 - sept 1457 folio 468r

Op 21 juni 1501 wordt er een rogpacht uitgewonnen van 14 lopen rogge die 2 jaar achterstallig is en welke pacht GOESWIJN natuurlijke zoon Heer RUTGER VAN OUDENHOVEN priester, schuldig was te betalen aan zijn broer RUTGER ook natuurlijke zoon van Heer RUTGER VAN OUDENHOVEN, op onderpand van bezit dat GOESWIJN van zijn broer RUTGER had gekocht volgens een schepenbrief van Maria Magdalenadag 1407.
Het was JOERDEN zoon wijlen DIRCK HOPPENBROUWERS als man van DIGNA dochter van PETER VAN GESTEL, die om de uitwinning had verzocht. De koop van de pacht werd gegund aan CORNELIS SMEETS voor een pacht van 12 lopen en 28 lopen rogge achterstand, welke
CORNELIS het bezit daarna in een rechtsprekende vergadering op 12 oktober 1501 weer verkocht aan verm. JOERDEN DIRCK HOPPENBROUWERS (RA Oirschot Inv 126c akte 171 folio 37v)

Vermelding Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1192 okt 1420 - sept 1421 folio 245r
----------------------------------
(ter Meijen)
Mr. RUTGER VAN AUDENHOVEN pleebaan s-Bosch en de natuurlijke kinderen (broers en zuster van voornoemde RUTGER GOOSSEN, PETER en ART van wijlen Heer RUTGER VAN AUDENHOVEN priester en JACOB JACOBSZ VAN ESSCHE man van ALEIT natuurlijke dochter van Heer RUTGER
t.b.v. HEIJLWIG dochter wijlen GOOSSEN VAN DER AMEIJDEN

5-5-1421 Vermelding Bossche Protocol (Oirschot) okt 1420 - sept 1421 folio 142v
----------------------------------------------
(heerdgang van den Keirchove)
Jan van Doirn van Aerscot
Daniel van Vlierden
ALEIT dochter wijlen GOOSSEN VAN DER AMEIDEN

Vermelding Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1208 okt 1437 - sept 1438 folio 17r
----------------------------------
Tielman van der Hameyen
ALEIT GOOSSEN VAN DER AMEIJDEN en haar kinderen verwekt door Heer RUTGERS VAN AUDENHOVEN
Willem Jutenman van Ellaer

Vermelding Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1216 okt 1445 - sept 1446 folio27r
Henrick van Goerle man van Geertruijd Rutgerss van Audenhoven
Een zoon van Heer RUTGHER VAN AUDENHOVEN en van ALEIJT GOOSSEN VAN DER AMEIJDEN
Henrick Jan Aert Noyens

Vermelding Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1227 okt 1456 - sept 1457 folio 468r
----------------------------------
Dirck Willem Nevensoen man van ALEIJT JAN VLEMINCS
Mr. RUTGER, MR. JAN, GOOSSEN, PETER, WOUTER en AERT natuurlijken zonen van Heer RUTGER VAN AUDENHOVEN priester

25-2-1524 Vermelding bij verkoop pacht (RA Oirschot Inv 129b akte 147 folio P376v)
------------------------------------------------
Henrick Goijaerts (Eeeckerschot) als man van Katarijn dochter van Goijaert Zweers die deze Goijaert had verwekt bij Margriet dochter van Moel Haubraken, welke laatste Margriet genoemde Mole had verwekt bij Margriet dochter van Daniel van Vlierden, verkoopt aan Frank natuurlijke zoon van Heer Henrick van Esch, een pacht van 1 mud rogge per jaar welke pacht ALEIJT wettige dochter van GOESSEN VAN DER AMEIJDEN en haar natuurlijke zoon PETER hadden beloofd aan JAN VAN AERSCHOT op onderpand van een stuk land, eerder eigendom van wijlen Simon van den langenekker, gelegen in herdgang de Kerkhof, belend door: Rutger Persoens, de gemeijnte, de erfgenamen van Pauwels Volders. Dat mud rogge had Jan van den Doerne weer verkocht aan Daniel van Vlierden conform een brief van Den Bosch en genoemde Henrick met diens vrouw Katarijn was dat mud rogge als huwelijkse voorwaarde toegewezen, getuigen Lulsdonk, Schepens en Es.

Notitie bij Heer Meester Rutger natuurlijke zoon Heer Rutger: .
Hij was plebaan van de Sint Jans Kerk in s-Hertogenbosch (aldaar begraven) en werd in 1420/1421 vermeld in het Bossche Protocol (zie verder bij ouders)

Notitie bij het huwelijk van Jacob Jacobs en Aleijt natuurlijke dochter Heer Rutger: .
4-4-1424 Vermelding Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1194 okt 1423 - sept 1424 folio 69r
----------------------------------
JACOB JACOBS (zoon van wijlen JAN DEENKENS VAN ESSCHE) man van ALEIT natuurlijke docher wijlen Heer RUTGER VAN AUDENHOVEN priester
wijlen HEIJLWIG dochter wijlen RUTGER VAN AUDENHOVEN
Mr. RUTGER VAN AUDENHOVEN

Notitie bij Meester Jan natuurlijke zoon Heer Rutger: .
Mr. JAN VAN AUDENOVEN wordt vermeld in het Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1192 okt 1420 - sept 1421 folio 245r (B)
(samen met zijn broer Heer WOUTER (die afwezig is)

 

Va. Heer Wouter natuurlijke zoon Heer Rutger van Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1390, 1450.

Uit zijn relatie met Naam Onbekend:

1. Aleijt natuurlijke dochter Heer Wouter Rutgers van Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1410, vr sept. 1473, tr. Albert Jan Moerkens van Bucstel (Boxtel).

2. Rutger natuurlijke zoon heer Wouter Rutgers van Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1411, omstr. 1470.

3. Jan natuurlijke zoon Heer Wouter Rutgers van Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1412, omstr. 1470.

4. Corstiaen natuurlijke zoon Heer Wouter Rutgers van Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1420, tr. vr sept. 1457 Margriet Claes Scoenbaerts (Steenbaert), gesch. echtg. van Jan natuurlijke zoon Goijart van de Mereven (Merevenne).

 

Notitie bij het huwelijk van Albert Jan en Aleijt natuurlijke dochter Heer Wouter Rutgers: .
Vermelding Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1242 okt 1472 - sept 1473 folio 98v
----------------------------------
AELBERT JAN MOERKENS van Bucstel weduwnaar van ALEIJT (natuurlijke dochter van) WOUTER RUTGERS VAN AUDENHOVEN en zijn kinderen, WOUTER, HEILWICH, LIJSBETH en MECHTELT

Notitie bij het huwelijk van Margriet Claes en Corstiaen natuurlijke zoon Heer Wouter Rutgers: .
Vermelding Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1227 okt 1456 - 1457 folio 150v
-----------------------------------
CORSTIAEN natuurlijke zoon wijlen Heer WOUTER VAN AUDENHOVEN priester, man van MARGRIET CLAES SCOENBAERTS (eerder weduwe van JAN natuurlijke zoon wijlen GOIJAERT VAN DEN MEERVENNE)

Vermelding Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1230 okt 1459 - sept 1460 folio 8v
----------------------------------
pacht uit windmolen van Strathen
CORSTIAEN natuurlijke zoon wijlen Heer WOUTER VAN AUDENHOVEN priester (folio 9r)

Vermelding Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1251 okt 1481 - sept 1482 folio 220v
----------------------------------
Henrick Danielss van den Stadeacker
CORSTIAEN natuurlijke zoon van Heer WOUTER VAN AUDENHOVEN priester (CORSTIAEN is man van Jonkvrouw MARGRIET)
heer Daniel Henrix die Cromme priester

 

Vb. Aert natuurlijke zoon Heer Rutger van Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1397, 1460.

Uit zijn relatie met Katherijn Ghijsbrechtsdr Beij (Bie, sBeijnens), geb. omstr. 1400, 1460:

1. Aleijt natuurlijke dochter Heer Aert Rutgers van Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1420, 1480, tr. Henrick Wouters van den Caem (Kam), geb. omstr. 1410, 1470.

2. Kathalijn natuurliijke dochter Heer Aert Rutgers van Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1422, 1468, tr. vr 22 okt. 1465 Aernt natuurlijke zoon Heer Willem van Kervelem.

3. Margriet natuurlijke dochter Heer Aert Rutgers van Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1425.

4. Geertruit natuurlijke dochter Aert Rutgers van Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1426, na 7 febr. 1481, tr. 1e omstr. 1450 Heer Peter Dirck Bressers, geb. omstr. 1400, zn. van Dirck Coppens en Katharina Gerit Henricks van de Broeck; tr. 2e vr 12 juli 1480 Henrick Gestel.

 

Notitie bij de relatie van Katherijn Ghijsbrechtsdr en Aert natuurlijke zoon Heer Rutger: .
AERT wordt ook wel ARNT RUTGERS VAN AUDENHOVEN genoemd, en heeft natuurlijke kinderen die in herdgang Hedel wonen onder Posdonk

28-1-1483 Vermelding relatie en nat. dochter (RA Oirschot Inv 124b akte 048 folio P342r)
------------------------------------------------------
Komen is Heer PETER DE BRESSER priester en verkoopt met schepenbrief van Oirschot aan HENRICK VAN ESCH ten behoeve van DIRCK HENRICK SIMON BACKS een pacht van 3 lopen rogge, maat van Oirschot, met 8 achterstallige termijnen, welke pacht HENRICK zoon wijlen WOUTER VAN DE CHAEM als man van ALEIJT natuurlijke dochter van AERT RUTGERS VAN OUDENHOVEN verwekt bij KATARINA dochter van GIJSBRECHT BEIJS aan deze PETER DE BRESSER had verkocht welke pacht genoemde KATALIJN als moeder aan ALEIJT in haar testament had vermaakt, steeds te betalen op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc. waarin KATALIJN nu woont in Oirschot, ter plaatse genoemd de Vrijthof, belend door: de erfgenamen van JOERDEN DANIELS, de gemeenschappelijke weg, de erfgenamen van WILLEM SNIJDERS, MARGRIET dochter van JAN JOERDENS, AERT VAN KERVELEM, de Vrijthof volgens de brief en het testament. De verkoper belooft alle lasten af te handelen, getuigen CROM en BROUWER

Opm. Heer Jan Toirkens: Heer PETER DE BRESSER had zelf een relatie met de natuurlijke zus van ALEIJT, zijnde GEERTRUID die soms ook BEIJS wordt genoemd

Notitie bij het huwelijk van Henrick Wouters en Aleijt natuurlijke dochter Heer Aert Rutgers: .
21-9-1464 Kwijting toezeggingen (RA Oirschot Inv 122a akt 174 folio P89r)
---------------------------------------
Verschenen is ALEIJT BEIJS met HENRICK KEMMERS (?) als haar voogd en heeft kwijting gegeven aan ALAERT WUESTEN vanwege alle toezeggingen die hij haar eerder heeft gedaan gehad, tot aan het jaar toe dat BORCHAKKER schepen was met inbegrip ook van dat zelfde jaar. Ze belooft deze kwijting altijd gestand te zullen doen en zal ... voor een notarius (?0.. getuigen alle schepenen

13-2-1465 Aankoop stuk land (RA Oirschot Inv 122a akte 038 folio P96r)
-----------------------------------
Verschenen is JAN zoon wijlen GIJSBRECHT HACKEN en verkoopt hierbij met schepenbrieven van Oirschot aan HENRICK zoon wijlen WOUTERS VAN DEN CAEM, die een stuk land gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, belend door: JAN GROET GIJSSEN, CLAES GERIT STIJNEN, JAN HENRICK CNAPEN, de straat, zoals hij dat bezit heeft geerfd bij de dood van zijn vader GIJSBRECHT en van zijn moeder. Genoemde GIJSBRECHT had het weer verkregen van PETER JAN GIJSSEN en PETER op zijn beurt had het geefd bij de dood van diens vader JAN GROET GIJSSEN en JAN had het daarvoor weer gekocht van JAN zoon CLAES GERART STIJNEN conform schepenbrieven daarvan. De verkoper belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen, getuigen JOERDEN CLEIJNAEL en GERART MATHIJSSEN

14-5-1465 Verkoop pacht (RA Oirschot Inv 122a akte 108 folio 107v)
-------------------------------
Verschenen is hier HENRICK zoon VAN DE KAM (CHAEM?) als man van ALEIJT natuurlijke dochter van wijlen AERT Heer RUTGERS VAN OUDENHOVEN priester en verkoopt hierbij aan Heer PETER zoon wijlen DIRCK BRESSERS priester een pacht van 3 lopen rogge per jaar, Oirschotse maat, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag, die aan zijn vrouw ALEIJT waren vermaakt in het testament van KATALIJN dochter van wijlen GIJSBRECHT BEIJS zijnde de moeder van genoemde ALEIJT. HENRICK als verkoper belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen, getuigen HEERBEEK en RUTGER JANSSEN

Voetnoot: de brief te geven aan GEETRUID (is GEERTRUID BEIJS)

Opm. deze pacht wordt door DIRCK natuurlijke zoon van Heer PETER zoon wijlen DIRCK BRESSER uit de akte van hiervoor in 1502 verkocht aan diens zuster KATARIJN verkocht ook natuurlijke dochter van genoemde Heer PETER. (RA Oirschot Inv 126c akte 279 folio 46r)

Notitie bij het huwelijk van Aernt natuurlijke zoon Heer Willem en Kathalijn natuurliijke dochter Heer Aert Rutgers: .
22-10-1465 Betalingsbelofte pacht (RA Oirschot Inv 122a akte 166 folio P118v)
------------------------------------------
Verschenen is AERNT natuurlijke zoon van Heer WILLEM VAN KERVELEM als man van KATHALIJN dochter van wijlen AERT natuurlijke zoon van Heer RUTGER (VAN OUDENHOVEN) en belooft hierbij aan GEERTRUIDEN dochter van genoemde AERT Heer RUTGERS, ten hare behoeve en ten behoeve van haar kinderen die ze verkregen heeft bij Heer PETER DE BRESSER priester, die voortaan een jaarlijkse pacht van 6 lopen rogge te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc. gelegen in Oirschot herdgnag de Kerkhof, belend door: genoemde GEERTRUID, Heer JOERDEN VAN GELDROP kanunnik te Oirschot, JOERDEN DANIELS en diens kinderen, de straat zoals hij zei. Hij had 3 lopen van die 6 lopen verkregen middels zijn vrouw die haar was vermaakt in een testament daarover en geeft GEERTRUID en haar kinderen daarvoor kwijting. AERT belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de pacht, getuigen JAN HEERBEECK en RUTGER

Notitie bij Margriet natuurlijke dochter Heer Aert Rutgers: .
Vermelding Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1199 okt 1428 - spt 1429 folio 311r
----------------------------------
Gielis Aert Gielis Zegerssoen man van Aleijt dochter wijlen Jorden van der Braken
MARGRIET dochter wijlen AERT VAN AUDENHOVEN en haar zuster KATHELIJN
Goijaert Goijart Hillensoen van Spoerdock
Ervaert Ervarts van den Vluege

Vermelding Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1214 okt 1443 - sept 1444 folio 254r)
----------------------------------
Aert zoon Jan die Loet
Gielis Aert Gielis Zegerss
MARGRIET AERTS VAN AUDENHOVEN en haar zuster KATHELIJN

Notitie bij het overlijden van Geertruit natuurlijke dochter Aert Rutgers: .
Op 2-7-1481 wordt zij nog als belendster vermeld

Notitie bij het huwelijk van Heer Peter Dirck en Geertruit natuurlijke dochter Aert Rutgers: .
Heer PETER DIRCK BRESSERS en zijn natuurlijke dochter BARBARA worden vermeld in het Bossche Protocol (Oirschot) periode okt 1460 - sept 1461 folio 192, hier staat echter vermeld dat BARBARA een dochter is van GEERTRUIJT RUTGERS VAN AUDENHOVEN

Zij hebben een huis in herdgang de Kerkhof aan het Vrijthof.
GEERTRUIT wordt ook GEERTRUIJD BEIJS genoemd naar haar moeder (10-3-1464)
Is op 9-8-1463 nog in leven

Vermelding Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1239 okt 1469 - sept 1470 folio 376v
-----------------------------------
GEERTRUIJT natuurlijke dochter van wijlen AERT VAN AUDENHOVEN en van KATHERIJN GHIJSBERT BEIJS
Peter Jacops van Esch

Uit deze relatie zijn de natuurlijke kinderen: Brabanse Leeuw 1973 pag 120, 121:
----------------------------------------------------
1. DIRCK trouw KATHARIJN DIRCK VERREECK
DIRCK wordt vermeld in het Rechterlijk Archief van Oirschot d.d. 12-10-1502 (RA Oirschot Inv 126c akte 254 folio 41v)

2. KATHELIJN heeft 2 natuurlijke kinderen bij Meester CORSTIAEN VAN DER AMEIJDEN deze kinderen zijn PETER en BARTOLOMEUS

3. MARIE getrouwd met ART EMONT EMONTS, hun kinderen PETER, JASPER, GEERTRUI. MARIE (MARIEKEN wordt vermeld in het Rechterlijk archief d.d. 12-10-1502 (RA Oirschot Inv 126c akte 251 folio 41r)

4. BARBARA (of BERBARA, BERBELEN)

9-8-1463 Betalingsbelofte rogpacht (RA Oirschot Inv 122a akte 044 folio 9v (P23v)
-------------------------------------------
Verschenen is JAN WOUTER BRUIJSTENS en heeft beloofd om aan DIEDERICK en BARBARA natuurlijke kinderen van Heer PETER BRESSERS priester, die hij had verwekt bij GEERTRUIDEN (natuurlijke) dochter van wijlen AERT HEER RUTGERS (VAN OUDENHOVEN) die voortaan 1 mud rogge per jaar te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk land genoemd de Lerptakker, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, belend door: de Lerpt daar, GIJSBRECHT LEBBENS, genoemde JAN zelf. De schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de pacht. Het mud rogge zal door Heer PETER zolang hij leeft worden ontangen en na de dood van DIRCK EN BERBELEN zal het mud rogge weer verstervan op JAN BRUIJSTENS of diens erfgenamen, getuigen STOC(KELMANS), RUTGER OUDENHOVEN

daaronder een onduidelijke notitie: "debet aan GEERTRUIDEN BEIJS" (GEERTRUID gebruikt ook wel de naam BEIJS van haar moeder)

20-3-1464 Betalingsbelofte rogpacht (RA Oirschot Inv 122a akte 080 folio P47r)
--------------------------------------------
Verschenen is WILLEM HENRICKS VAN DE VELDE en heeft beloofd om voortaan aan BARBARA en KATALIJN, gezusters en beiden natuurlijke kinderen van Heer PETER BRESSERS priester, die deze Heer PETER heeft verwekt bij GEERTRUIDEN dochter van wijlen AERTS VAN OUDENHOVEN, die een jaarlijkse pacht van 1 mud rogge te gaan betalen, steeds vervallend op Sint Lambrechtsdag op onderpand van een huis, tuin, grond etc. gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, belend door: de straat, Heer VRANCK VAN BOERT kanunnik en deken te Oirschot, JENNEKEN CROMMEN en haar kinderen, Sijmkensdael. De schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden vvoor de betaling van de pacht. Indien BARBARA en KATALIJN beiden zal komen te overlijden, zal de pacht weer toevallen aan WILLEM zelf of zijn erfgenamen. Maar zolang hun moeder leeft zal zij zelf dat mud rogge ontvangen en WILLEM kan de pacht altijd aflossen tegen betaling van 14 peters, elke peter gerekend tegen 18 stuivers, samen met de achterstallige termijnen, getuigen WOLF en HENRICK MAES
Voetnoot: de brief te overhandigen aan GEERTRUIJD BEIJS (zie verklaring hiervoor)

27-1-1466 Betalingsbelofte pacht (RA Oirschot Inv 122a akte 011 folio P127r (3r)
----------------------------------------
Verschenen is HENRICK WOUTERS VAN DEN CAEM en heeft beloofd aan GEERTRUID dochter wijlen AERT Heer RUTGERS VAN OUDENHOVEN ten behoeve van BARBARA en KATALIJN haar natuurlijke dochters die ze had verkregen bij Heer PETER BRESSERS priester die jaarlijks 7 lopen rogge te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin, grond etc. groot ca 7 lopenzaad, gelegen in herdgang de Kerkhof, belend door: de gemeijnte, HENRICK PETER AGNEESEN, MARGRIET weduwe van KORSTIAEN PETERS en haar kinderen. Genoemde HENRICK belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de rogpacht. Indien BARBAAR en KATHELIJN beiden zijn komen te overlijden, dan versterft de pacht weer op genoemde HENRICK of op diens erfgenamen. Maar zolang GEERTRUID leeft ontvangt zijzelf deze rogpacht van 7 lopen per jaar, getuigen OUDENHOVEN en HUIJSKENS
Voetnoot: de brief aan GEERTRUID te geven

1467 Betalingsbelofte pacht (RA Oirschot Inv 122a jaar 1468 !! akte 026 folio P205r)
----------------------------------
Verschenen is hier HENRICK WOUTERS VAN DEN CAEM en belooft aan GEERTRUIT natuurlijke dochter van ... AERTS VAN OUDENHOVEN ten behoeve van haar natuurlijke kinderen KATALIJN en MARIE die ze heeft verkregen bij Heer PETER DE BRESSER priester, die voortaan een jaarlijkse pacht van 3 lopen rogge te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc. gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, belend door: de gemeijnte, HENRICK PETER AGNEESEN, GRIET PETERS. HENRICK als schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de pacht. Indien genoemde KATHALIJN en MARIE beiden zin komen te overljden dan versterft de pacht weer op genoemde HENRICK of op diens erfgenamen na hem. Maar zolang GEERTRUIT zelf leeft krijgt zij daarvan het vruchtgebruik en na haar dood haar genoemde kinderen, datum einde februari (waarschijnlijk 1467, Jan Toirkens) getuigen DANIEL en JACOP schepenen en klerk
Voetnoot: geef de brief aan GEERTRUIT

27-5-1470 Betalingsbelofte rogpacht (RA Oirscot Inv 123a akte 156, 157 folio 25v)
--------------------------------------------
Verschenen is GEERTRUIT natuurlijke dochter van AERT RUTGERS VAN OUDENHOVEN met haar voogd en belooft aan DIRCK VAN ELLAER onze schepen, ten behoeve van diens vrouw IJDA dochter van GOIAERT DELIEN, die voortaan 1 mud rogge te gaan betalen, Oirschotse maat, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc. gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, ter plaatse genoemd "de Vrijthof", belend door: de kinderen van JOERDEN DANIELS, GRIETKEN Heer JANS, de "heerstraat" daar genoemd de Vrijthof, PETER JACOPS VAN ESCH. Ze belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de pacht. Als DIRCK en diens vrouw beiden zijn komen te overlijden, dan versterft de pacht weer op genoemde GEERTRUID of op haar erfgenamen na haar. Verder is afspraak dat haar zoon DIRCK (zoon van GEERTRUID) meerderjarig zal zijn, dan zal ze hem afstand laten doen van dat mud rogge, dat Heer PETER DE BRESSER betaalt, getuigen GELDROP en DIRCK HUIJSKENS

Opm. Heer Jan Toirkens: ze verkoopt een rogpacht die aan haar en aan haar zoon DIRCK waren beloofd door Heer PETER BRESSERS, dus het onderpand is dan van Heer PETER BRESSERS

Verschenen is DIRCK VAN ELLAER uit de vorige akte en staat aan GEERTRUIT toe dat die het mud rogge tussen nu en 50 (!!! dat is erg lang voor een rogpacht) jaar verder mag aflossen tegen 14 peters, elke peter gerekend tegen 18 stuivers, samen ook altijd met de achterstallige termijnen, getuigen DIRCK HUIJSKENS en JACOP VAN DORMALEN (geen verdere datum vermeld)

16-2-1471 Verkoop land etc. (RA Oirschot) Inv 123a (2353) akte 069 folio P78v)
----------------------------------
Komen is GEERTRUIJT natuurlijke dochter van AERT zoon Heer RUTGER VAN OUDENHOVEN met haar voogd en verkoopt aan MARGRIET natuurlijke dochter van wijlen Heer JAN JOERDENS (VAN GELLDROP) 2 roedes land zijnde aan elk eind een half roede lang en 4 roedes breed en zal als zodanig worden afgemeten en afgepaald. Het perceel is gelegen in herdgang de Kerkhof belend door: genoemde MARGRIET, genoemde GEERTRUIJT waarvan wordt afgedeeld, PETER JACOPS VAN ESCH waarvan ook is afgedeeld. Dat bezit had KATALIJN wettige dochter van wijlen GIJSBRECHT BEIJS (KATALIJN is de moeder van GEERTRUIT, die ook vaak als GEERTRUIJT BEIJS wordt vermeld). De verkoop ster belooft alle lasten van haar kant af te handelen, getuigen HENRICK THOMAES en HENRICK GIJSBRECHTS

16-6-1480 Verkoop stuk land (RA Oirschot Inv (2354) 124a akte 302, 303 folio P213v)
-----------------------------------
Komen zijn GEERTRUIT natuurlijke dochter van wijlen AERT RUTGERS (soms BELIS, soms VAN OUDENHOVEN genoemd) en met haar, haar wettige man HENRICK VAN GESTEL en verkopen nu aan PETER JACOPS VAN ESCH een stuk land gelegen in hergang de Kerkhof, belend door: KATALIJN VAN HERZEL en haar kinderen, Heer JOERDEN kanunnik, GRIET dochter van Heer JAN, zoals de verkopers dat perceel hebben afgepaald, belend door: de kinderen van JOERDEN DANIELS, de gemeijnte. De verkopers beloven alle lasten hierin af te handelen. Als PETER JACOPS daar al enige kosten op heeft gemaakt, zijn ze daarvoor niet gehouden, getuigen CROM en DORMALEN (genoemde PETER JACOPS VAN ESCH verkoopt het huis etc. weer door aan Heer JOERDEN JANS VAN GELDROP) de kanunnik (er wordt gesproken in de akte van verkoop aan Heer JOERDEN van een huis etc., maar dat is niet vermeld in de eerste akte)

Notitie bij het huwelijk van Henrick en Geertruit natuurlijke dochter Aert Rutgers: .
ca 12-7-1480 Verkoop stuk land (RA Oirschot Inv 124a (2354) akte 302 folio P313v
----------------------------
Komen zijn GEERTRUIT natuurlijke dochter van wijlen AERT RUTGERS (soms BEIJS, soms van AUDENHOVEN) en met haar wettige man HENRICK VAN GESTEL en verkopen nu aan PETER JACOPS VAN ESCH een stuk land gelegen in herdgang de Kerkhof, belend door: KATALIJN VAN HERZEL en haar kinderen, Heer JOERDEN kanunnik, GRIET dochter van Heer JAN, zoals de verkopers dat perceel hebben afgepaald, belend door: de kinderen van JOERDEN DANIELS, de gemeijnte. De verkopoers beloven alle lasten hierin af te handelen. Als PETER JACOPS dar al enige kosten op heeft gemaakt, zijn ze daarvoor niet gehoude, getuigen CROM en DORMALEN
(akte zit in protocol van 1479 maar is van 1480)

5-8-1482 Overeenkomst (RA Oirschot Inv 124b akte 284, 285 folio P321r)
------------------------------
Komen zijn DIRCK GOOSSEN NEVEN, GERART MATHIJSSEN, DIRCK VAN DE HAGELAER en BARTHOLOMEUS JAN EESSEN en beloven samen aan HENRICK VAN GESTEL en aan diens huidge vrouw GEERTRUID (dochter AERT zoon Heer RUTGERS) dat als er lasten ontstaan voor het bezit van GEERTRUID over het dokument dat genoemde Heer PETER (is Heer PETER DE BRESSER) eerder aan genoemde GEERTRUID had gegeven voor notaris en getuigen, met name inzake een lijfpacht van 1 mud rogge en nog een ander mud rogge, welke een pacht Heer PETER zelf eerder had verkregen van ANSEM DEENEN en het ander mud rogge had gekocht van DIRCK DE CREMER, dat GEERTRUID daarvoor altijd gevrijwaard zal zijn, Na haar dood versterven die 2 mud rogge op de natuurlijke kinderen die GEERTRUID bij Heer PETER heeft verwekt gehad volgens het dokument ervan en daarna zullen bovenvermelde personen gevrijwaard blijven voor deze belofte en garantie en ook voor de vonnisbrief die HENRICK VAN GESTEL wilde hebben over het proces dat Heer PETER BRESSERS en hij eerder tegen elkaar hebben gevoerd. Die vonnisbrief blijft in bewaring bij de klerk ten behoeve van bovenvermelde personen en ten behoeve van GEERTRUID, getuigen VLIERDEN en HAEST

HENRICK uit de vorige akte belooft deze personen dat hij PHILIPS HENRICKS VAN GELDROP, RUTGER GOESSENS en PETER JANSSEN met rechtsmiddelen zal dwingen dat die ook hier zullen komen om eveneens garantie en waarborg uit de vorige akte te laten onderschrijven, geen datum en getuigen vermeld

 

Vc. Gooswijn natuurlijke zoon Heer Rutger van Oudenhoven (Audenhoven), geb. 1401, rentmeester van het Kapittel van Oirschot in 1433/1434, vr sept. 1457, tr. Elisabeth (Lijsbeth) NN.

Uit dit huwelijk:

1. Rutger Goeswijn, volgt VIa.

2. Goossen Goessen van Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1430, vr 15 mei 1471.

 

Notitie bij Gooswijn natuurlijke zoon Heer Rutger: .
6-8-1437 Overdracht rogpacht (Kapittel van Oirschot akte 323 Inv 149)
-------------------------------------
Notaris JORDAN ANSELMI HANNEN DE OIRSCHOT, priester van Luik, instrumenteert dat GOOSWIN, natuurlijke zoon van RUTGER DE AUDENHOVEN, overgedragen heeft aan deken en kapittel van Oirschot: rogge pacht, zoals omschreven in bijgaande schepenakten van s-Hertogenbosch

GOOSWIJN natuurlijke zoon Heer RUTGER WOUTERS VAN OUDENHOVEN heeft verm. een zoon genoemd RUTGER o

Notitie bij het huwelijk van Elisabeth (Lijsbeth) en Gooswijn natuurlijke zoon Heer Rutger: .
LIJSBETH wordt als weduwe vermeld, samen met haar zoon RUTGER in het Bossche Protocol (Oirschot) periode okt 1456 - sept 1457 folio 433v

22-5-1424 Vermelding Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1194 okt 1423 - sept 1424 folio 107v A
----------------------------------
(herdgang van den Kerkhof "die Willeghen Ecker")
Mr. RUTGER VAN AUDENHOVEN priester en zijn broer GOOSSEN natuurlijke zoon wijlen Heer RUTGER VAN AUDENHOVEN priester
Rutger natuurlijke zoon wijlen Wouter Rutgers van Audenhoven
Willem van Audenhoven en zijn broer Rutger (meer acten)

Vermelding Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1195 okt 1424 - sept 1425 folio 106v
----------------------------------
Mr. Peter de Crom ...deken
(men geve beide brieven aan ..)
betr. GOOSSEN natuurlijke zoon wijlen Heer RUTGERS VAN AUDENHVOEN priester

Vermelding Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1204 okt 1433 - sept 1434 folio 291r
----------------------------------
GOOSSEN VAN AUDENHOVEN rentmeester van het Kapittel van Oirschot

28-2-1436 Overdracht rogpacht (Kapittel van Oirschot Inv 149)
--------------------------------------
HENRIK zoon van GERARD VAN BIE heeft overgedragen voor schepenen van s-Hertogenbosch aan GOOSWIN VAN AUDENHOVEN deel roggepacht uit kamp land in Kerkhof in Oirschot

8-6-1436 Overdracht rogpacht (Kapittel van Oirschot Inv 149)
-------------------------------------
GISELBERT en DANIEL kinderen van JOHAN VAN DEN DIJK de Oirschot en van ELIZABETH natuurlijke dochter van GODFRIED VAN AUDENHOVEN hebben overgedragen voor schepenen van s-Hertogenbosch aan GOOSWIN, natuurlijke zoon van (Heer) RUTGER DE AUDENHOVEN priester: roggepacht uit huis, tuin en goederen in Oirschot

21-6-1436 Overdracht rogpacht (Kapittel van Oirschot Inv 149)
---------------------------------------
HENRIK zoon van PETER Heer DANIELSZN heeft voor schepenen van s-Hertogenbosch aanspraak gemaakt op zijn recht tot naasting roggepacht die GISELBERT en DANIEL kinderen van JOHAN VAN DEN DIJK de Oirschot overgedragen heeft aan GOOSWIN natuurlijke zoon van RUTGER DE AUDENHOVEN priester en GOOSWIN heeft dat recht erkend

HENRIK zoon van PETRUS HER DANIELSZN heeft overgedragen voor schepenen van s-Hertogenbosch aan GOOSWIN natuurlijke zoon van RUTGER DE AUDENHOVEN priester, zijnr echt op naasting roggepacht die GISBELBERT en DANIEL kinderen van JOHAN VAN DEN DIJK de Oirschot overgedragen hebben aan GOOSWIN

6-8-1437 Overdracht rogpacht (Kapittel van Oirschot Inv 149)
-------------------------------------
Notaris JORDEN ANSELMI HANNEN de Oirschot, priester van Luik, instrumenteert dat GOOSWIN natuurlijke zoon van RUTGER DE AUDENHOVEN, overgedragen heeft aan deken en Kapittel van Oirschot: roggepacht zoals omschreven in bijgaande schepenakten van s-Hertogenbosch

9-12-1492 Vermelding bij verkoop pacht (RA Oirschot Inv 125b akte 315 folio P336v)
-------------------------------------------------
JOERDEN DIRCKS DE HOPPENBROUWER als Heilige Geestmeester te Oirschot verkoopt namens de tafel van de Heilige Geest aan GOIJAERT JAN BECKERS die een pacht van 3 lopen rogge, maat van Oirschot, welke pacht HENRICK VAN HORN eerder had beloofd aan GOOSSEN natuurlijke zoon Heer RUTGER VAN OUDENHOVEN priester, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk land genoemde de Grootakker onder Best hier, belend door: HENRICK GIJBEN CUIJPERS, het erf van genoemde HENRICK genoemd de Assenboom, de kinderen van GOIJAERT VAN DER HOEVEN, WILLEM VAN DORMALEN. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, getuigen ESP en ANSEMS

Notitie bij Goossen Goessen: .
15-5-1471 Verkoop stuk beemd (RA Oirschot Inv 123a akte 262, 263 folio P116r)
--------------------------------------
Komen is RUTGER GOESSENS VAN OUDENHOVEN en verkoopt met schepenbrief van Oirschot aan Heer GODEVAERT DE CROM priester en kanunnik in de Sint Janskerk in Den Bosch een stuk beemd genoemd dat Popenbosch groot ca 2 en een halve bunder dat hij na de dood van zijn broer GOOSSEN heeft geerfd en zijn vader GOESSEN had verkregen van JAN DIRCKS VAN BERZE en van diens zuster HEIJLWIG met haar voogd, welke bezit ze van hun vader DIRCK VAN BERZE hadden geerfd en genoemde DIRCK weer tegen een pacht had verkregen van BERTOUT, DIEDERICK, HENRICK, GOESWIJN, RUTGER, DIEDERICK, PAUWELS en JAN broers en allemaal kinderen van HENRICK DIEDERICK NENNEN en van hun zusters GODSTUWEN en MARGRIET met hun voogden en wel voor 2 oude schilden, 1 mud gerst per jaar en 2 oude groten. De beem is gelegen in herdgang Hedel, belend door: genoemde kinderen, JAN SMEEDS, HENRICK EVERAERTS, de straat volgens de schepenbrief. RUTGER doet er afstand van en belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, getuigen JOERDEN en HENRICK HOPPENBROUWERS

Komen is Heer GOIJAERT DE CROM priester en kanunnik van de Sint Jan in Den Bosch, voor hemzelf handelend en voor het hele kapittel van Den Bosch en verklaart hier voor schepenen van Oirschot aan LAUREIJS VAN BAEST ten behoeve van RUTGER VAN OUDENHOVEN, dat als RUTGER uit de vorige akte last zou overkomen over de brief, waarin RUTGER aan het Kapittel van Den Bosch een pacht van 4 mud rogge per jaar heeft beloofd, die aflosbaar zijn met 35 peters per mud, elke peter tegen 18 stuivers gerekend, dat RUTGER of diens erfgenamen daarvoor gevrijwaard zijn, acum als boven

(Opm. Heer Jan Toirkens: mogelijk was er op de Popenboschbeemd uit de vorige akte een pacht van 4 mud aan het Kapittel van Den Bosch te betalen)

 

VIa. Rutger Goeswijn van Oudenhoven (Audenhoven), geb. 1429, schepen van Oirschot in 1466, na 5 mei 1503, tr. 1e omstr. 1445 Adriana Mertens Soutmans, Oirschot vr 1449, echtg. van Joerden Hermans Cleijnael (Cleijnaerts); tr. 2e omstr. 1450 Heijlwich (Hillegonde) natuurlijke dochter Jan Bruijstens, vr 2 april 1496, dr. van Jan natuurlijke zoon Jan Wouter en Margriet natuurlijke dochter Jan van den Doeren (Dooren).

Uit het eerste huwelijk:

1. Henrick Rutger Goessens van Oudenhoven (Audenhoven), geb. 1463, 1540, tr. Elisabeth Goijaerts Adriaens van (den) Doeren (Dooren), vr 25 april 1530, dr. van Goijaert Adriaens van de Doeren (Dooren) en Lisbeth Roelofs Buijsers.

Uit het tweede huwelijk:

2. Meester Goeswijn Rutgers van Oudenhoven (Audenhoven), geb. 1452, 1520.

3. Katarina Rutger Goosens van Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1455, omstr. 1510.

4. Jacob Henrick Rutger Goossens van Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1457.

5. Lisbeth Rutger Goossens van Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1459.

 

Notitie bij het huwelijk van Adriana Mertens en Rutger Goeswijn: .
.
De onderstaande akte d.d. 24-4-1464, Aswoensdag 1466 en 29-4-1467 betreffende de afhandeling van de erfenis van ADRIANA SOUTMANS.

24-04-1464 Verkoop erfdelen (RA Oirschot Inv 122a akte 098 folio P51v, P52r)
-----------------------------------
Verschenen zijn JACOB en MERTEN broers en wettige kinderen van MERTEN SOUTSMANS voor henzelf handelend en voor hun broer CLAES en voor KATALIJN, BERBEL en LIJSKEN hun zusters en ze verkopen nu aan ANTONIS VAN WOENSEL als hun aanspraken en erfdelen die ze hebben geerfd na de dood van hun zuster ADRIANA, ook dochter van genoemde MERTEN SOUTMANS. Ze beloven deze verkoop altijd na te zullen komen en alle lasten daarin van hun kant af te handelen, getuigen CATWIJK en GERIT VOS

Aswoensdag 1466 Verkoop erfdelen (RA Oirschot Inv 122a akte 031 folio P130v (6v)
-------------------------------------------
Verschenen is THONIS VAN WOENSEL en verkoopt hierbij met schepenbrieven aan RUTGER GOESSENS VAN ALDENHOVEN (OUDENHOVEN) onze collega-schepen, die alle aanspraken en erfdeel dat hij heeft verkregen van JACOP en MERTEN broers en kinderen van wijlen MERTEN SOUTMANS en van hun broers en zusters, en dat zij op hun beurt hadden geerfd bij de dood van hun zuster ADRIANA ook dochter van genoemde MERTEN SOUTMANS. De verkoper belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen, getuigen RUTGER en HENRICK

25-4-1466 Optreden als gemachtigde voor zwager (RA Oirschot Inv 122a akte 058 folio P134v (10v)
-------------------------------------------------------------
Verschenen is RUTGER GOESSENS VAN OUDENHOVEN onze collega-schepen als gemachtigde voor ANTONIS VAN WOENSEL en verkoopt nu aan PAUWELS JAN BRUIJNEN (BEIJNEN?) die een pacht van 2 en een halve lopen rogge, maat van Oirshot uit een pacht van 15 lopen rogge per jaar, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk land genoemd dat Eeckerschot eerder eigendom van AERT APPELS, gelegen in Oirschot onder Boterwijk, belend door: ALEIJT de vrouw van JAN BRUIJNEN en haar kinderen, JAN VAN ELE, GOESSEN WUESTEN, JAN DANIELS. Die pacht van 2 en een halve lopen had ANTONIS verkregen van MARTEN en CLAES broers en van de andere broers en zusters, kinderen van wijlen MERTEN SOUTMANS en op hun beurt hadden zij die pacht verkregen van hun zuster ADRIAEN wettige dochter ook van genoemde MERTEN SOUTMANS. RUTGER als gemachtigde belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen, getuigen DIRCK (HOPPENBROUWRS) en HUIJSKENS

29-4-1467 Verkoop huis etc. uit erfenis Adriana (RA Oirschot Inv 122a akte 100 folio P175v (19v)
---------------------------------------------------------
Verschenen is ANTONIS VAN WOENSEL en verkoopt nu me schepenbrieven van Oirschot en een testament aan AMELRIJCK BOOTS ten behoeve van zijn zuster LISBETH dochter van LODEWIJK BOOTS, ten hare behoeve en ten behoeve van haar wettige kinderen die ze heeft verkregen bij DIRCK (EVERDIJK) VAN WOENSEL (vorster), die een huis met een daaraan gelegen hofje, in herdgang de Kerkhof hier, belend door: de gemeenschappelijke straat, GEERTRUIJD dochter van RUTGER VAN OUDENHOVEN, MARGRIET dochter van wijlen Heer HENRICK JOERDENS priester. Hij had dat bezit eerder gekocht van JACOP en MERTEN wettige kinderen van wijlen MERTEN SOUTMANS en van hun broers en zusters en die hadden het weer geerfd na de dood van hun zuster ADRIANA. Genoemde wijlen MERTEN had het verkregen van diens eerste vrouw GOESSEN dochter van JANS VAN EEL, conform het testament ervan. ANTONIS als verkoper belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen, getuigen WILLEM VAN GELDROP en WILLEM VAN DORMALEN

5-5-1503 Afstand recht vruchtgebruik (RA Oirschot Inv 126c akte 135 folio 28r)
----------------------------------------------
RUTGER GOOSSENS VAN OUDENHOVEN doet afstand van zijn recht van vruchtgebruik ten behoeve van zijn wettige zoon HENRICK verwekt bij ADRIAEN (SOUTMANS). Hij staat hem toe om een rente op zijn bezit te mogen nemen van 2 pond paijment, elk pond tegen 7 stuivers, van welk bezit RUTGER nog het vruchtgebruik heeft. Dat betreft een huis, tuin etc. genoemd dat Laer, gelegen in herdgang de Kerkhof, groot 6 nunders, belend door: de Laerdijk daar die onderdeel van het bezit is, de erfgenamen van HENRICK RIEMSLEGERS, de gemeijnte genoemd het Bersveld, her erf eerder van JACOP VAN DORMALEN. Met dat geld van de lening kunnen dan de schulden en achterstallige rentes worden afbetaald die op het huis drukken, getuigen CROM en THOMAS

Notitie bij het huwelijk van Heijlwich (Hillegonde) natuurlijke dochter Jan en Rutger Goeswijn: .
juni 1463 Verkoop huis, tuin etc (RA Oirschot Inv 122a akte 052 folio 10v (25v)
--------------------------------------
Verschenen is RUTGER GOESWIJNS VAN OUDENHOVEN en heeft aan GOIJAERT HENRICK GOIJAERT DELIEN samen met alle brieven daarover, een huis met tuin etc. verkocht, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, belend door: HENRICK GODEVAERT DELIEN, genoemde RUTGER, de gemeenschappelijke straat. RUTGER had dat bezit geerfd na de dood van zijn vader GOESWIJN en van zijn moeder LISBETH. De verkoper belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen, behalve 4 hoenderen aan de Jonker van Petershem, nog 3 oude penningen, 4 lopen rogge per jaar, nog 25 lopen rogge per jaar aan RUTGER de verkoper, steeds op Maria Lichtmisdag. Als extra zekerheid voor de betaling van de pacht stelt GOIJAERT een huis in onderpand etc. dat zijn eigendom is en nog een huis en tuin etc. gelegen onder Boterwijk hier, belend door: HENRICK VAN DE HAGELAER, genoemde RUTGER, de gemeenschappelijke straat. Hij belooft de onderpanden in goede staat te houden voor de betaling van de 25 lopen. De eerste termijn van die pacht zal zijn a.s. Maria Lichtmisdag over 2 jaar, geen datum en getuigen vermeld

22-6-1467 Verkoop stuk land (RA Oirschot Inv 122a akte 130 folio P181v (25v)
-----------------------------------
Verschenen is RUTGER GOESSENS VAN OUDENHOVEN en verkoopt met een schepenbrief van Oirschot aan JACOP VAN DORMALEN, onze collega-schepen die een stuk land genoemd de Berthen Wouterhof, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, belend door: JAN HENRICKS VAN CASTELR, KATALIJN SNORKENS, de straat. RUTGER had dat perceel van zijn vader GOESSEN geerfd bij diens dood en zijn vader had het gekocht van HENRICK VAN STRIJP en op zijn beurt had HENRIK het verkregen van WILLEM WOUTERS VAN DER CAPELLEN en van WILLEM JAN CORTEN als man van LISBETH en van DIRCK RADEMAKERS als man van HEIJLWIG zijnde dochters van GIJSBRECHT HOEVEN en zij hadden dat bezit geerfd bij de dood van WOUTER VAN DEN CAPPELLEN zoals ze zeiden. En genoemde WOUTER had het land weer verkregen van WILLEM VAN DER MEER die natuurlijke zoon was van Heer WILLEM VAN DER MEER priester, over ... (zeer onduidelijk) volgens schepenbrieven van Oirschot. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve 14 lopen rogge per jaar, Oirschotse maat aan JAN VAN HEERBEECK, verder nog 5 lopen rogge aan dezelfde JAN VAN HEERBEECK, deze 5 lopen te betalen op onderpand van het perceel genoemd dat Laer, verder nog 3 hoenderen per jaar als chijns aan de Heer van Petershem, getuigen STOCKELMANS en LOIJ VAN HERSEL

1-12-1467 Betalingsbelofte en overdracht (RA Oirschot Inv 122a akte 037, 038 folo P210v)
--------------------------------------------------
Verschenen zijn hier HENRICK MOEL HAUBRAKEN, DIRCK VAN ELLAER, PETER JACOPS VAN ESCH en PETER DANIEL RIEMSLEGER en hebben samen en hoofdelijk beloofd om aan WILLEM HENRICKS VAN DE VELDE "ingebieder" die per a.s. Maria Lichtmisdag 27 Bossche muddes rogge te gaan betalen, getuigen DANIEL en... (naam valt weg in rand)

Verm. is RUTGER GOESSENS VAN OUDENHOVEN in betalingsmoeilijkheden ten opzicht van de een dat de 4 personen borg voor hem staan, Heer Jan Toirkens

Verschenen is hier RUTGER GOESSENS VAN OUDENHOVEN en hij draagt nu aan HENRICK MOEL HAUBRAKEN, DIRCK VAN ELLAER, PETER JACOPS VAN ESCH en PETER DANIEL RIEMBESLEGERS die al zijn roerende en onroerende bezit over, waar dan ook gelegen etc. actum als boven

16-7-1469 Verkoop vee (RA Oirschot Inv 122a akte 149 folio P20v (27v)
----------------------------
Verschenen is RUTGER GOESSENS VAN OUDENHOVEN en verkoopt nu aan ALAERT WUESTEN die al zijn vee, zowel koeien, schapen, beesten, paarden etc. dat hij vandaag de dag bezit, getuigen CATWIJK en VRANCK DIE HAEST

17-11-1469 Verkoop land met huis, schuur erop (RA Oirschot Inv 122a akte 019 folio P266v (4v)
---------------------------------------------------------
Verschenen is RUTGER GOESWIJN VAN OUDENHOVEN en verkoopt hierbij aan HENRICK natuurlijke zoon van Heer MELIS VAN DER DAESDONCK die een stuk land met een huis en een schuur erop, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, belend door: de kinderen van DIERICKS BRUINEN waarvan is afgedeeld, de Laerdijck daar, de gemeenschappelijk straat. Genoemde RUTGER had dat bezit geerfd na de dood van zijn vader GOESWIJN en zijn moeder LISBETH, en genoemde GOOSWIJN had het gekocht van JAN VLEMMINCK en van diens zoon JAN voor een pacht van 25 lopen rogge per jaar, steeds te betalen op Maria Lichtmisdag volgens schepenbrieven van Oirschot. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, getuigen JAN DE WOLF en VRANCK DIE HAEST

17-11-1469 Verkoop stuk land (RA Oirschot Inv 122a akte 190 folio P297r (33r)
------------------------------------
Verschenen is RUTGER GOESWIJNS VAN OUDENHOVEN en verkoopt hierbij met schepenbrieven van Oirschot aan HENRICK natuurlijke zoon van Heer MELIS VAN DER DAESDONK, die een stuk land genoemd de Laer, welk perceel hij heeft geerfd van zijn vader GOESWIJN en zijn moeder LISBETH. GOESWIJN op zijn beurt had het deels verkregen van zijn broer Meester RUTGER als natuurlijk kind en was hem deels verstorven na de dood van diens moeder ALEIJT en hem vermaakt in een testament zoals is vastgelegd in een schepenbrief. RUTGER als verkoper belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen, getuigen JAN DE WOLF en VRANCK DIE HAEST

Opm. HENRICK natuurlijke zoon Heer MELIS VAN DER DAESDONCK verkoopt op 3-1-1470 weer het stuk land met het huis en schuur erop terug aan RUTGER GOESWIJN VAN OUDENHOVEN zoals in de akte van 17-11-1469 (akte 019)

3-1-1470 Verkoop huis etc. (RA Oirschot Inv 123a akte 010 t/m 012 folio 2v)
---------------------------------
Verschenen is RUTGER GOESWIJN (VAN OUDENHOVEN) en verkoopt nu met een schepenbrief van Oirschot aan JAN WILLEM VOS die een huis met tuin, schuur etc. gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, belend door: AERT SIMONS VAN DE PAPENVOORT, de kinderen van DIRCK BRUIJNEN, ALAERT WUESTEN, de Laerdijk, de gemeenschappelijk straat. RUTGER had dat bezit van zijn vader verkregen en zijn vader GOESWIJN weer van JAN VLEMMINGS en diens zoon JAN voor een pacht van 25 lopen rogge, Oirschotse maat, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag. RUTGER doet nu afstand van die pacht van 25 lopen die GOESWIJN had gekocht ten behoeve van genoemde JAN WILLEM VOS. De verkoper belooft alle lasten af te handelen, behalve 14 lopen rogge per jaar, Oirschotse maat aan PAUWELS ALEMANS, en nog 4 mud rogge aan Meester VRANCK VAN BOERT, deken te Oirschot en nog de helft van 10 stuivers en de helft van 4 en een halve oude grote en 1 hoen per jaar aan de deken van Oirschot, getuigen ELLAER en DIRCK HUIJSKENS

Verschenen is JAN WILLEM VOS en belooft aan RUTGER GOESWIJN VAN OUDENHOVEN dat hij die rogpacht van 4 mud jaarlijks zodanig aan Heer VRANCK VAN BOERT zal betalen, zoals RUTGER hem in een schepenbrief van Den Bosch had beloofd, dat RUTGER daarvoor verder gevrijwaard blijft, actum als boven

Verschenen is genoemde RUTGER en verklaart dat hij is voldaan voor het geld dat JAN aan RUTGER schuldig was te voldoen en geeft nu kwijting aan genoemde JAN, actum als boven

7-6-1470 Afstand land, verkoop land met huis (RA Oirschot Inv 123a akte 015, 016 folio 3r)
--------------------------------------------------------
Verschenen is hier ALAERT WUESTEN en doet afstand ten behoeve van RUTGER GOESSEN VAN OUDENHOVEN inzake een stuk land dat JACOP JACOP CUIJPERS ?, had uitgewonnen met een schepenbankvonnis vanwege een achterstallige pacht die onbetaald was gebleven door genoemde RUTGER. Genoemde WUESTEN had de koop daarvan verworven en de koop was een "weer". ALAERT belooft nu alle lasten hierin van zijn kant af te handelen, getuigen ELLAER en HENRICK

Verschenen is hier RUTGER GOESWIJNS VAN OUDENHOVEN en verkoopt nu aan JAN WILLEM VOS die een stuk land met een huis erop, gelegen in Oirschot, herdgang de Kerkhof, belend door: JAN als koper, RUTGER als verkoper, het erf dat eerder van de kinderen van BERT BRUIJNEN was en zoals is afgepaald. De ne paal stat aan de Heijmelicheijt (?) en de andere aan de gemeijnte zoals hij de helft ... richting het erf van RUTGER (deels volstrekte onleesbaere tekst volgens Heer Jan Toirkens)
De verkoper belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen en de koper moet overpad verlenen, actum als boven

9-6-1470 Verkoop land (RA Oirschot Inv 123a akte 252 t/m 254 folio 43v, 44r)
----------------------------
Verschene is RUTGER GOESSENS VAN OUDENHOVEN en verkoopt met schepenbrieven van Oirschot nu aan Heer DIRCK DE CROM priester, ten behoeve van Heer GOIJAERT DE CROM priester en kanunnik in Den Bosch, die een stuk land gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof aan de Hovel hier, belend door: BEELEN SMOLDERS en haar kinderen, genoemde RUTGER als verkoper, de gemeijnte. RUTGER had dat perceel eerder gekocht van DIRCK en DANIEL broers en van LAMBRECHT HERBERTS NEIJENS (?) als man van LISBETH zijnde allen kinderen van HENRICK MOERMANS. Ze hadden dat bezit van hun vader verkregen en van BERTHEN hun moeder dochter van DIRCK BRUIJNEN. Genoemde DIRCK BRUIJNEN had het weer verkregen van diens broer WILLEM DE BRUIJN. RUTGER als verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, getuigen GELDROP en JACOP VAN DORMALEN

Verschenen is RUTGER GOESSENS VAN OUDENHOVEN en verkoopt nu met schepenbrieven van Oirschot aan Heer DIRCK DE CROM ten behoeve van Heer GOIJAERT DE CROM priester en kanunnik in Den Bosch, die 2 bunders broekland gelegen onder Spoordonk onder Wippenhout, belend door: DIRCK CORSTIAENS DIE BLESER, de kinderen van JAN SCOMAKERS, de gemeenschappelijke wege, WILLEM JAN SCOMAKERS. RUTGER had die 2 bunder eerder gekocht van JACOP, JAN en PETER broers en wettige kinderen van PETER VAN DER HAMSVOORT en van JAN zoon LAMBRECHT VAN DE WEKEN als man van MARIE ook dochter van genoemde PETER VAN DER HAMSVOORT. RUTGER als verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, actum als boven

15-5-1471 Verkoop stuk beemd (RA Oirschot Inv 123a akte 262, 263 folio P116r)
--------------------------------------
Komen is RUTGER GOESSENS VAN OUDENHOVEN en verkoopt met schepenbrief van Oirschot aan Heer GODEVAERT DE CROM priester en kanunnik in de Sint Janskerk in Den Bosch, een stuk beemd genoemd dat Popenbosch, groot ca 2 en een halve bunder dat hij na de dood van zijn broer GOOSSEN heeft geerfd en zijn vader GOESSEN had verkregen van JAN DIRCKS VAN BERZ en van diens zuster HEIJLWIG met haar voogd, welk bezit ze van hun vader DIRCK hadden geerfd en genoemde DIRCK weer tegen een pacht had verkregen van BERTOUT, DIEDERICK, HENRICK, GOESWIJN, RUTGER, DIEDERICK, PAUWELS en JAN broers en alle kinderen van HENRICK DIEDERICK NENEN en van hun zusters GODSTUWEN en MARGRIET met hun voogden, en wel voor 2 oude schilden, 1 mud gerst per jaar en 2 oude groten. De beemd is gelegen in herdgang Hedel, belend door: de genoemde kinderen, JAN SMEEDS, HENRICK EVERAERTS, de straat volgens schepenbrief. RUTGER doet er afstand van en belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, getuigen JOERDEN en HENRICK HOPPENBROUWERS
(voetnoot: geef de brief aan ZEBRECHT HERMAN JANSSEN, wie dit is??)

Komen is Heer GOIJAERT DE CROM priester en kanunnik van de Sint Jan in Den Bosch, voor hemzelf handelend en voor het hele Kapittel van Den Bosch en verklaart hier voor schepenen van Oirschot aan LAUREIJS VAN BAEST ten behoeve van RUTGER VAN OUDENHOVEN, dat als RUTGER uit de vorige akte last zou overkomen over de brief waarin RUTGER aan het Kapittel van Den Bosch een pacht van 4 mud rogge per jaar heeft beloofd, die aflosbaar zijn met 35 peters per mud rogge, elke peter tegen 18 stuivers gerekend, dat RUTGER of diens erfgenamen daarvoor gevrijwaard zijn, actum als boven
(mogelijk was er op de Popenboschbeemd uit de vorige akte een pacht van 4 mud aan het Kapittel van Den Bosch te betalen)

ca 16-5-1477 Verkoop stuk land etc (RA Oirschot Inv 124a akte 123 t/m 125 folio P118r, P118v)
---------------------------------
Komen is RUTGER zoon wijlen GOESWIJN VAN OUDENHOVEN en verkoopt aan ALEIJT weduwe van PETER VAN GESTEL een stuk land dat zijn eigendom is, gelegen in herdgang de Kerkhof, ter plaatse genoemd aan de Papenvoort, belend door: de erfgenamen van wijlen DIRCK VAN DE PAPENVOORT, RUTGER als verkoper, de gemeenschappelijk straat. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve een pacht van 1 mud rogge per jaar maat van Oirschot aan Heer PHILIPS VAN GELDROP priester. Verder zal ALEIJT haar erf zodanig omheinen dat RUTGER daar geen last van heeft. Als extra zekerheid is hierbij verschenen Heer HENRICK VOS kanunnik en priester en heeft ook afstand van dit stuk land gedaan ten behoeve van genoemde ALEIJT, geen datum en getuigen vermeld

Komen is genoemde ALEIJT uit de vorige akte met haar voogd en belooft RUTGER dat ze het mud rogge jaarlijks zo zal betalen, dat die daarvoor gevrijwaard blijft. Verder zal ALEIJT haar erf omheinen en de "graft" (sloot) aan de straat zelf in bezit houden en niet verkopen zodat RUTGERS andere bezit daarmee omheind blijft, 16 mei 1477, getuigen VLIERDEN en JOERDEN

ALEIJT weduwe (van PETER VAN GESTEL) belooft Heer HENRICK VOS de principale brief te overhandigen van een stuk land dat RUTGER GOESWIJNS (VAN OUDENHOVEN) aan haar had verkocht met een schepenbrief van Oirschot en wel per a.s. Sint Bavodag, actum als boven
(blijkbaar is Heer HENRICK VOS dus de echte koper van het perceel, Jan Toirkens)

21-5-1478 Overdracht land met sloot (RA Oirschot Inv 124a jaar 1479 akte 194 folio P174v)
---------------------------------------------
Komen is RUTGER zoon wijlen GOESWIJN VAN OUDENHOVEN draagt aan HENRICK zoon wijlen JAN DE RIEMSLEGER een perceelsafscheiding met een sloot over, van 3 voet breedte tot aan de Laardijk daar, zover het perceel van HENRICK DE RIEMSLEGER is en niet verder. Hierbij is ook aanwezig Heer HENRICK VOS priester en stemt ook in met deze overdracht onder voorwaarde dat HENRICK DE RIEMSLEGER zijn erf zodanig zal omheinen dat RUTGER daardoor geen schade zal lijden, ook niet in de toekomst, getuigen DIRCK GOOSSENS en GELDROP

6-11-1478 Verkoop eeuwsel met stuk heiveld (RA Oirschot Inv 124a akte 078, 079 folio P145v)
-------------------------------------------------------
Komen IS RUTGER GOOSSENS VAN OUDENHOVEN en verkoopt met schepenbrieven van Oirschot aan JACOP WILLEMS VAN DORMALEN een eeuwsel met een stuk heiveld met de sloot daar, zoals dat bezit door JAN AERT HEIJDEN als gift was overgedragen aan ALEIJT dochter van GERARD COELEN en genoemde ALEIJT had het bezit op haar beurt overgedragen aan MARGRIET natuurlijke dochter van Heer PHILIPS VAN GELDROP en MARGRIET weer aan GOOSSEN natuurlijke zoon van Heer RUTGER VAN OUDENHOVEN. Het perceel is gelegen in herdgang de Kerkhof, gneoemd de Voorste Papenvoort, belend door: RUTGER GOOSSENS VAN OUDENHOVEN als verkoper, verder ...(onleesbaar) ... verder rondom in de gemeijnte daar genoemd het Beersveld, zoals ze zeiden. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve 10 schillingen paijment per jaar aan het altaar van Sint Agata te Luik, verder 2 stout hoenderen per jaar en 2 penningen paijment aan de diakonie van Oirschot, getuigen HAEST en GELDROP

Komen is genoemde JACOP (VAN DORMALEN) uit de vorige akte en belooft aan RUTGER dat hij de sloot die tussen zijn erf en die van RUTGER ligt, naast het erf genoemd de Papenvoort, dat JACOP vandaag van RUTGER heeft gekocht, daar het water door die sloot zal laten lopen zoals dat van oudsher het geval was, zodanig dat RUTGER en zijn bezit daarvoor is gevrijwaard. Hij zal die sloot ook nooit verkopen of daar de omheining van de gemeinte wegnemen, actum als boven

30-6-1483 Betalingsbelofte rente (RA Oirschot Inv 124b akte 240 folio P358r)
----------------------------------------
Komen zijn RUTGER GOOSSENS VAN AUDENHOVEN en met hem zijn wettige kinderen JACOP en HENRICK, voor henzelf handelend en voor hun zuster LISBETH en beloven voortaan aan MECHTELD dochter van wijlen PETER VAN GESTEL, die een jaarlijkse rente van 4 pond paijment te betalen, zoals die in Den Bosch geldig zijn, steeds op Sint Jacobsdag te betalen en voor de eerste keer per a.s. Sint Jacobsdag over 1 jaar, op onderpand van een huis, tuin, beemd etc. genoemd de Vorste Laer, gelegen in Oirschot, belend door: HENRICK RIEMSLEGERS, het erf van de schuldenaar ook genoemd het Laer, HENRICK VAN DEN DIJCK, ANSEM DEENEN. De verkoper (schuldenaars) beloven alle lasten van hun kant af te handelen, getuigen LIEVELD en CROM

(deze betalingsbelofte is ook vermeld in het Kapittel van Oirschot op dezelfde datum (Inv 154)

Notitie bij Meester Goeswijn Rutgers: .
12-12-1470 Aankoop pacht (RA Oirschot Inv 123a akte 230 folio 39r)
---------------------------------
Verschenen is hier JACOP VAN DORMALEN onze collega-schepen en verkoopt nu aan LAUREIJS VAN BAEST ten behoeve van Meester GOESWIJN wettige zoon van RUTGER GOESSENS VAN OUDENHOVEN in naam van genoemde RUTGER ook, met schepenbrieven van Oirschot een jaarlijkse pacht van 25 lopen rogge, Oirschotse maat. JACOP heeft de pacht gend op onderpand van een huis dat eerder eigendom was van GOIJAERT HENRICK GOIJAERT DELIEN, gelegen in Oirschot onder Boterwijk hier. JACOP had die pacht verkregen van RUTGER GOESSENS VAN OUDENHOVEN en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, geen getuigen vermeld

Notitie bij het huwelijk van Elisabeth Goijaerts Adriaens en Henrick Rutger Goessens: .
12-3-1503 Huur bezit (RA Oirschot Inv 126c folio 12v)
--------------------------
JOERDEN HOPPENBROUWERS verhuurt aan HENRICK RUTGER GOOSSENS VAN OUDENHOVEN die het bezit dat JOERDEN had laten uitwinnen. De huur loop toto a.s. Allerheiligendag voor een huur van 5 en een halve rijnsgudlen en 4 stuivers en daarvoor zal JOERDEN later in de stoppeltijd de helft van de oogstgewassen krijgen en dat komt dan in mindering op het bedrag volgens schatting van goede mannen. Indien HENRICK het bedrag voor de oogsttijd betaalt, mag hij de oogst geheel houden en als HENRICK het geld niet betaald voor a.s. Allerheiligendag moet hij wel het bezit verlaten en behoudt JOERDEN zijn rechten zoals voor de uitwinning, getuigen JAN HENRICKS en DOREN

18-4-1507 Verkoop heiveld (RA Oirschot Inv 127a akte 074 folio 14v)
---------------------------------
HENRICK RUTGERS VAN OUDENHOVEN verkoopt aan HENRICK THOMAS VAN DER AMEIJDEN een heiveld gelegen aan de Heuvel hier aan de Papenvoort, belend door: de kinderen van PETER VAN DE SCHOOT, de verkoper, de erfgenamen van JACOP VAN DORMALEN, de gemeenschappelijke straat. Buiten de wal zal de koper geen sloot hebben anders dan aan de straat daar, getuigen LEEUW en HUIJSKENS

10-12-1508 Aankoop land (RA Oirschot Inv 128a akte 249, 250 folio 51r)
-------------------------------
GERART CLAES VAN DER LUDSDONK en JAN PETERS als man van ALEIJT dochter van genoemde CLAES VAN DER LUDSDONK
verkopen aan HENRICK RUTGERS VAN OUDENHOVEN een stuk land groot ca 2 lopenzaad, gelegen in herdgang de Kerkhof, belend door: GOESSEN RIEMSLEGERS, PETER VAN DER HAMSVOORT, JAN VAN HEIJST, de gemeenschappelijke straat. Lasten hieruit zijn 1 oude grote en 1 hoen per jaar als chijns aan de diakonie van Oirschot en nog 30 stuivers per jaar aan MARGRIET BELAERTS, getuigen LEEUW en HUIJSKENS

GERIT CLAES VAN DER LUDSDONK en JAN PETERS als man van ALEIJT dochter van genoemde CLAES, hebben beloofd aan HENRICK RUTGER GOESSENS VAN OUDENHOVEN dat ze voortaan jaarlijks aan HENRICK LEBBENS een rente van 10 stuivers zullen betalen, actum als boven

9-9-1526 Verkoop huis etc (RA Oirschot Inv 130a akte 195 t/m 198 folio 150 t/m 153)
--------------------------------
HENRICK RUTGER GOESSENS VAN OUDENHOVEN heeft aan MARTEN JANSSEN VAN AELST die een huis met tuin etc. verkocht met de gehele dijk daar tot aan de gemeijnte toe, genoemd de Laerdijck, zoals HENRICK als verkoper vandaag de dag bezit. Het huis etc,. is genoemd dat Laer, gelegen in herdgang de Kerkhof aan de Hoevel, ter plaatse genoemd aan t Laer, belend door: de gemeenschappelijke beemd het Bersveld, GERART JAN HENRICKS, JOEN AUGUSTIJNS, CAERLE CLEIJNAERTS, Heer ANTONIS BRUININCKS, JAN JANSSEN DIE TIMMERMAN, de erfgenamen van AERT SIMONS, HAPPO VOS en het grenst vanaf de dijk aan de gemeenschappelijke straat en aan het einde van het huis met de beemd aan het erf van de koper en dat van HENRICK DIE BRUIJSER, verder aan het Gagelveld. De lasten hieruit zijn 4 pond payment aan het kapittel van Oirschot, nog 3 pond payment aan HENRIECK VAN LUIJSSEL, nog aan dezelfde HENRICK 20 stuivers per jaar aflosbaar tegen 16 gulden, nog 20 stuivers per jaar aan de tweede fundatie van het Brants-altaar aflosbaar tegen 16 Rijnsguldens, nog 14 lopen rogge aan de kinderen van HENRICK VAN BERSE, nog 3 ouden groten als chijns aan de Heer van Pietersheim, nog 20 stuivers in payment aan het Sint Barbara-altaar te Oirschot, getuigen GERARD en AERT

MARTEN JANSSEN VAN AELST heeft beloofd om aan HENRICK RUTGERS VAN OUDENHOVEN die een jaarlijkse rente van 10 Rijnsguldens en 10 stuivers te betalen uit het onderpand in de vorige akte. De rente is aflosbaar na de dood van genoemde HENRICK RUTGERS GOESSENS VAN OUDENHOVEN en diens vrouw ELISABETH, maar niet eerder als zodanig tenzij ze dat zullen toestaan tegen betaling van 210 Rijnsguldens, datum en getuigen als boven

MARTEN JANSSEN VAN AELST heeft beloofd om aan HENRICK RUTGER GOESSENS VAN OUDENHOVEN die 250 Rijnsguldens te gaan betalen per aanstaande Pinksteren, datum en getuigen als boven

HENRICK RUTGER GOESSENS VAN OUDENHOVEN heeft verklaard van MARTEN JANSSEN VAN AELST uit de vorige akte een bedrag van 40 Rijnsguldens te hebben ontvangen in mindering op de vermelde 250 Rijnsguldens, datum en getuigen als boven.

9-2-1527 Aankoop huis etc (RA Oirschot Inv 130a akte 110 folio 296)
--------------------------------
JAN VRANCKEN heeft aan HENRICK RUTGERS VAN OUDENHOVEN die een huis met hoeve verkocht, groot 3 lopenzaad, gelegen in herdgang de Kerkhof aan de Hoevel daar, belend door: GOESSEN SCEPENS en meer anderen, de weduwe van JAN VOS met meer anderen, Heer THOMAS VAN DE VEN en zijn familie, de gemeenschappelijke straat. Lasten hieruit zijn anderhalf lopenzaad rogger per jaar aan de 3 biddende ordes (later waren het er meestal 4), nog 7 stuivers te betalen aan de rector van het Sint Barbara-altaar van de Eerste fundatie, nog 2 stuivers per jaar te betalen aan de parochiaan (pastoor) van de collegiale Sint Peterskerk te Oirschot, getuigen GOESSEN en GERART

3-2-1528 Betalingsbelofte (RA Oirschot Inv 130a akte 064 folio 24v, 25)
-------------------------------
HENRICK RUTGERS VAN OUDENHOVEN heeft beloofd om voortaan aan BARTHOLOMEUS COLEN die een jaarlijkse rente van 4 gouden Karolusguldens te gaan betalen, op onderpand van een huis, tuin, etc groot 3 lopenzaad gelegen in herdgang de Kerkhof aan de Hoevel, belend door: GOESSEN SCEPENS, PETER VAN MIERDT, de weduwe en kinderen van JAN VOS, de gemeenschappelijke straat, Heer THOMAS VAN DE VEN priester. Als extra waarborg stelt hij in onderpand een pacht van 8 lopen rogge die HENRICK als man van ELISABETH dochter van GOIJAERT VAN DEN DOEREN is vermaakt vanwege haar kindsgedeelte door JACOP DEN METZER. De rente is aflosbaar mits er een half jaar vooraf is opgezegd, tegen betaling van 70 gouden Karolusguldens, getuigen COLEN en AERT

12-11-1529 Uitwinning rente (RA Oirschot Inv 130b akte 312, 313 folio 88, 88v)
-----------------------------------
Voor schout en schepenen is verschenen in de gebannen vierschaar HENRICK RUTGER GOESSENS VAN OUDENHOVEN en heeft zijn achterstallige vordering aangetoond van een rente van 10 Rijnsguldens en 10 stuivers per jaar, die 2 jaar onbetaald is gebleven. Die rente had MARTEN JANSSEN VAN AELST genoemde HENRICK eerder beloofd op onderpand van een huis met tuin etc. genoemd dat Laer, gelegen in herdgang de Kerkhof aan de Hovel, belend door: de gemeenschappelijke beemd, het Bersveld, GERART JAN HENRICKS en meer anderen, conform de originele brief d.d.9 september 1526. Daarop hebbe wij als schepenen vonnis gewezen en bepaald dat HENRICK RUTGERS GOESSENS zijn vordering op het gemelde onderpand mag verhalen, voor zover hij zijn vordering kan bewijzen. Daarna heeft men het onderpand aan hem aangewezen en daarin is gemachtigd PHILIPS VAN DEN DOEREN die het daarna heeft laten uitwinnen en het is geveild voor 3 herbergen en vervolgens verkocht aan BARTHOLOMEUS DIRCK CORSTEN (VAN DE VELDE) voor de achterstalligheid en de kosten van de procedure etc., getuigen GERART en VELDE

Genoemde BARTHOLOMEUS DIRCK CORSTIAENS uit de vorige akte heeft het bezit weer doorverkocht aan HENRICK RUTGER GOESSENS (VAN OUDENHOVEN), 17 november 1529, getuigen HOPPENBROUWER, VELDE, GERART en WILLEM.

25-4-1530 Betalingsbelofte (RA Oirschot Inv 131a akte 154 folio 39, 39v)
---------------------------------
HENRICK RUTGER GOESSENS (VAN OUDENHOVEN) daarvoor gemachtigd zijnde zoals blijkt uit een testament van wijlen zijn vrouw ELISABET VAN DOEREN, zoals ons is gebleken uit een document d.d. de 26e dag van de oogstmaand 1528, 9 uur namiddag heeft beloofd om voortaan aan GOIJAERT VOS als echtgenoot van MARIE, die een jaarlijkse rente van 20 stuivers te gaan betalen en welop de eerste Maria Lichtmisdag na het overlijden van HENRICK maar niet eerder. De rente wordt betaald op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin, etc groot ca 3 en een halve lopenzaad gelegen onder Boterwijk alhier belend door: GOESSEN CLAES SCEPENS, de weduwe van JAN VOS en haar kinderen, Heer THOMAS VAN DE VEN, de straat. Voorwaard is dat GOIJAERT als echtgenoot of zijn nakomelingen evenveel in de erfenis zullen krijgen als de andere erfgenamen van het bezit dat door wijlen ELISABETH VAN DOEREN als wettige vrouw van HENRICKEN door hem werd nagelaten, danwel nog aan GOIJAERT door HENRICK vermaakt zal worden, waarin GOIJAERT rechten heeft. De reden is dat GOIJAERT zoals HENRICK verklaart, lange tijd onbetaalde arbeid voor hem heeft gedaan en ook MARIE toen ze nog jong was voor HENRICK en ELISABETH heeft gewerkt en HENRICK daar nog dagelijks van geniet, getuigen BELAERT en HOPPENBROUWER

5-12-1532 Uitwinning rente (RA Oirschot Inv 131b akte 358, 359 folio 110, 110v, 111)
---------------------------------
Voor de rechter en schepenen is verschenen HENRICK RUTGER GOESSENS VAN OUDENHOVEN en heeft met een schepenbrief van Oirschot zijn achterstallige vordering aangetoond inzake een rente van 10 Rijnsguldens per jaar die 2 jaar onbetaald is gebleven zoals hij zei. Deze rente had MARTEN JANSSEN VAN AELST eerder beloofd aan genoemde HENRICK RUTGERS steeds met Pinksteren op onderpand van een huis, tuin etc. genoemd dat Laer, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof aan de Hovel, belend door: de Gemeijnen beemd, het Bersveld, GERART JAN HENRICKS en meer anderen conform een schepenbrief van 9 september 1526. Daarop hebben wij op aanwijzing van de rechter een vonnis afgegeven zodat HENRIK zijn vordering op het onderpand kan verhalen. Voor de uitwinning is gemachtigd PHILIPS VAN DEN DOEREN (vorster) en daarbij is aan alle voorschriftn voldaan en het bezit is daarna in het openbaar geveild in 3 herbergen. Daarbij is verschenen Heer JOEST COREMAN en heeft een bod uitgebracht voor de achterstalligheid en de kosten van de procedure. Daarna is er nog een wettige termijn van 3 dagen geweest en is de finale verkoop gehouden en omdat er niemand anders een hoger bod heeft uitgebracht heeft Heer JOEST COREMANS de koop verworven, getuigen GERART en WILLEM die het aandroegen

Het bezit uit de vorige akte is door Heer JOEST COREMANS weer doorverkocht aan HENRICK RUTGERS VAN OUDENHOVEN en de verkoper belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen, 19 december 1532, getuigen GERART en WILLEM

15-11-1534 Verkoop rente (RA Oirschot Inv 132a akte 318 folio 101v, 102)
--------------------------------
HENRICK RUTGERS VAN OUDENHOVEN daarin gemachtigd zijnde middels het testament van wijlen diens vrouw ELISABETH VAN DOEREN zoals ons voldoende is gebleken uit het dokument verkoopt hierbij met een schepenbrief van Oirschot een jaarlijkse rente van 2 Rijnsguldens aan Heer JOEST VAN HERSEL priester, met de lopende en vervallen termijn uit een rente van 10 gulden en 10 stuivers per jaar, welke rente MARTEN JANSEN VAN AELST eerder aan genoemde HENRICK had beloofd steeds vervallen op Pinksteren op onderpand van een huis, tuin en grond etc. genoemd dat Laer, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof aan de Hoevel, belend door: de Gemeijnen Beemd daar, het Bersveld, conform een schepenbrief van Oirschot d.d.9 september 1529. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, maar de rente is wel aflosbaar, getuigen MEIJEN en AFTER

Genoemde HENRICK RUTGERS verklaart de originele brief daarvan in bezit te hebben en zal die bewaren en zal die ook aan Heer JOEST VAN HERSEL priester, overhandigen als die dat nodig heeft voor de betaling van het deel van zijn rente daarin, tenzij de brief zou verongelukken door brand of een ongeluk, actum als boven

20-8-1535 Verkoop rente en belofte (RA Oirschot Inv 132a akte 228, 229 folio 79v, 80)
-------------------------------------------
HENRICK RUTGERS VAN OUDENHOVEN weduwnaar van ELISABETH dochter van wijlen GOIJAERTS VAN DEN DOEREN daarvoor door deze ELISABETH gemachtigd zijnde volgens het testament van haar, verkoopt hierbij een jaarlijkse rente van 2 Karolusguldens welke rente HENRICK LUPRECHTS VAN HERSEL deze genoemde HENRICK RUTGERS eerder had beloofd steeds per Allerheiligendag op onderpand van een huis, tuin etc. samen ca 9 lopenzaad gelegen in Oirschot onder Boterwijk, belend door: AERT VAN DER AMEIJDEN, JAN TOIRKENS, conform een schepenbrief van Oirschot d.d.17 november 1528. Hij verkoopt deze rente nu aan JACOP WILLEM SMETSERS als man van KATALIJN dochter van genoemde wijlen GOIJAERT VAN DEN DOEREN voor n helft daarin en aan ADRIAEN RUTGER JANSSEN welke ADRIAEN was verwekt bij wijlen diens vrouw HEIJLWICH dochter van GOIJAERT VAN DEN DOEREN, en zijnen behoeve van diens zuster HEIJLWICH, voor wat betreft de andere helft daarin. Maar de rente kan pas worden aanvaard na de dood van genoemde HENRICK RUTGERS VAN OUDENHOVEN die er tot dan toe het vruchtgebruik van behoudt. De verkoper belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen, getuigen VLUETEN en HEIJMERICK

JACOP WILLEM SMETSERS als man van KATALIJN dochter van wijlen GOIJAERTS VAN DEN DOEREN, verder ADRIAEN zoon RUTGER JANSSEN verwekt door deze RUTGER bij diens vrouw ELISABETH dochter van genoemde GOIJAERT VAN DEN DOEREN, voor hemzelf handelend en ook voor diens zuster HEIJLWICH hebben nadrukkelijk verklaard dat ze de 2 Karolusguldens per jaar die aflosbaar zijn met 32 Karolusguldens die hen was verkocht door HENRICK RUTGERS VAN OUDENHOVEN, pas na zijn dood zullen innen en ze hebben van HENRICK ook nog 36 Karolusguldens ontvangen in mindering op een bedrag van 40 Karolusguldens die ELISABETH dochter van wijlen GOIJAERT VAN DEN DOEREN in haar laatste wil aan haar broer en zus had vermaakt na de dood van haar man. Verder verklaren ze nog dat alle huisraad en inventaris van HENRICK RUTGERS hebben ontvangen dat zijn vrouw ELISABETH had nagelaten en ze geven ieder van hen daarvoor nu kwijting, datum en getuigen als boven

17-3-1538 Betalingsbelofte, vervallen rentebelofte (RA Oirschot Inv 133a akte 059, 060 folio 35r. 35v)
-------------------------------------------------------------
GOIJAERT WILLEM VOS heeft beloofd om aan HENRICK RUTGER GOESSENS die voortaan een jaarlijkse pacht van anderhalf mud rogge te zullen betalen, maat van Oirschot, zolang HENRICK leeft en niet langer, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc. gelegen in Oirschot, herdgang de Kerkhof, aan de Hovel hier, belend door: de weduwe en kinderen van JAN VOS, GOESSEN SCEPENS, Heer THOMAS VAN DE VEN, de gemeenschappelijke straat. Hij belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de pacht, getuigen VLUETEN en MEIJEN

Eerder had GOIJAERT WILLEM VOS op 20 november 1530 voor schepenen van Beerse onder andere de naaste erfgenamen van HENRICK RUTGER GOOSSEN een jaarlijkse rente van 3 en een halve Karolusgulden beloofd, na de dood van HENRICK te betalen op onderpand van een huis, tuin etc. gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof aan de Hovel hier. Nu is deze HENRICK RUTGER GOOSSENS verschenen en heeft vanwege bepaalde diensten die door zijn nicht MARIE als vrouw van genoemde GOIJAERT aan hem zijn verleend danwel die ze nog in de toekomst zal verrichten, deze rente belofte laten vervallen en HENRICK geeft kwijting aan GOIJAERT en aan alle anderen die kwijting behoeven, actum als boven
.

 

IVb. Wouter Leijten natuurlijke zoon van Wouter Rutger van Oudenhoven (Audenhoven), geb. 1370.

Zijn kinderen:

1. Wouter Wouter Leijten natuurlijke zoon Wouter Rutger van Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1395.

2. Symon Wouter Leijten natuurlijke zoon Wouter Rutger van Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1400.

 

Notitie bij Wouter Leijten natuurlijke zoon van Wouter Rutger: .
Hij wordt vermeld als natuurlijke zoon van WOUTER RUTGERS VAN AUDENHOVEN in de Bossche Protocollen t.w.

Bossche Protocol Inv 1184 (Best) okt 1404 - sept 1405 folio 42v (A)
Jan zoon wijlen Henrick Van Jans
Henrick zoon wijlen Peter van Tricht
WOUTER LEIJTEN natuurlijke zoon van wijlen WOUTER RUTGERSSOEN VAN AUDENHOVEN

Bossche Protocol (Best) Inv 1206 okt 1435 - sept 1436 folio 7v
WOUTER natuurlijke zoon wijlen WOUTER RUTGERSS VAN AUDENHOVEN en zijn zoon WOUTER

Bossche Protocol (Best) Inv 1208 okt 1437 - sept 1438 folio 219r
WOUTER LEYTEN (en zijn zoon SIMON) natuurlijke zoon WOUTER RUTGERSS VAN AUDENHOVEN
Jan Wautgerss van den Engelsbraeken

Notitie bij Wouter Wouter Leijten natuurlijke zoon Wouter Rutger: .
24-7-1423 (Bossche Protocol (Best) Inv 1193 okt 1422 - sept 1423 folio 407r:
------------------------------------------
Henrick zoon van Jan zoon wijlen Henrick Van Jansz
WOUTER zoon WOUTER (natuurlijke) zoon WOUTER RUTGERS VAN AUDENHOVEN

 

IIIc. Jan natuurlijke zoon Rutgers van Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1338, vr febr. 1400, tr. Margriet NN.

Uit dit huwelijk:

Heer Meester Rutger Jan, volgt IVc.

 

Notitie bij Jan natuurlijke zoon Rutgers: .
vermeld op 17-7-1373, pacht van HENRICK DIRCK NEVENSZ een deel van sDekens Hove, vermeld op 15-7-1380 geeft in erfpacht aan zijn zwagers een huis, hof en goed in Boterwijk (geerfd via zijn vrouw). Op 17-7-1407 krijgt hij van zijn broer RUTGER een erfpacht op huis in de Kerkhof. Inv 1466 is er een vermelding dat hij schepen is op 9-10-1379 In 1491 vermelding als beheerder van het Gasthuis van Oirschot op 10-1-1388. Met wie hij trouwde is nog onbekend

Notitie bij het huwelijk van Margriet en Jan natuurlijke zoon Rutgers: .
MARGRIET wordt als weduwe vermeld met haar zoon Heer RUTGHER in het Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1190 (oud 17) okt 1416 - sept 1417 folio 105v

JAN natuurlijke zoon RUTGER VAN AUDENHOVEN is op 10-1-1388 beheerder van het gasthuis van Oirschot (vermeld in het Rechterlijk Archief Inv 125b akte 265 folio 39v)

8-2-1369 Overdracht beemd (Bossche Protocol Oirschot Inv 1175 folio 173v)
----------------------------------
HENRICUS BRANT droeg over aan JOHANNES zoon wijlen RUTGERUS DE AUDENHOVEN een beemd genoemd die Heijmansbeemd met daarnaast een tuin, in Oirschot ter plaatse Hedel, welke beemd hij kocht van HENRICUS zoon van wijlen ENGBERTUS
genoemd LUDINC DE AGGERE

18-7-1370 Overdracht 1/4e deel beemd (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1175 folio 232
------------------------------------------------
JOHANNES DE ROVER DE VLADERACKEN droeg over aan JOHANNES DE AUDENHOVEN 1/4e deel an een beemd genoemd ter Timmerdonk in Spoordonk, tussen JOHANNES DE OERSCOT multor enerzijds en HENRICUS genoemd BRANTS anderzijds, welk 1/4e deel GERARDUS VAN DER LULSDONC kreeg na overlijden van zijn vader GERARDUS, aan hem gerechtelijk verkocht door THEODORICUS DE ZEELST.
Voornoemde JOHANNES DE AUDENHOVEN beloofde aan BEATRIX dochter van wijlen GODEFRIDUS DE COBBEKE een erfpacht van een 1/2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in s-Hertogenbosch te leveren, gaande uit voornoemde 1/4e deel, dat reeds belast was met de hertogencijns. Beatrix dochter van wijlen GODEFRIDUS genoemde de COBBEKE deed ten behoeve van haar broer THEODORICUS afstand van een kamp genoemd Leemsbroek in Aalst

17-7-1373 Huur stuk land (Kapittel van Oirschot Inv 83)
------------------------------
Schepenen van Oirschot oorkonden dat HENRICK DIRCKS NEVEN verpacht heeft aan JAN RUTGERSS VAN AUDENHOVEN een deel van sDekens Hoeve, voor zover het afgepaald is, in Oirschot voor roggepacht

15-7-1380 Erfpacht (Kapittel van Oirschot gevidimeerd in Inv 408 regestnr 273)
------------------------
Schepenen van Oirschot oorkonden dat JAN RUTGERSSOEN VAN AUDENHOVEN in erfpacht gegeven heeft aan zijn zwagers, het deel dat hij geerfd heeft via zijn vrouw in een huis, hof en ander goed in Boterwijk in Oirschot, met als last onder andere een erfpacht aan gerst aan Onze Lieve Vrouwkapel, Sint Petrus en het Kapittel van Oirschot

20-6-1381 Afstand beemd (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1176 folio 189r
--------------------------------
GODEFRIDUS zoon van wijlen GERARDUS genoemd VAN DER LULSDONC deed ten behoeve van JOHANNES DE AUDENHOVEN afstand van een beemd in Oirschot ter plaatse genoemd Spoordonk, tussen Heer JORDANUS BRANT enerzijds en wijlen JOHANNES genoemd MOELNER de Straten anderzijds. Voornoemde GODEFRIDUS behoudt een erfpacht van een half mud rogge, die hij en zijn moeder BEATRIX jaarlijks hieruit beuren.

Vermelding overlijden (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1181 1397 - 1399 (dec. 1399 - febr. 1400) folio 298v)
--------------------------
Heer RUTGER, priester zoon wijlen JAN zoon wijlen RUTGER VAN AUDENHOVEN (dus JAN is al voor februari 1400 overleden)

 

IVc. Heer Meester Rutger Jan van Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1363, plebaan van de Sint Janskerk in s-Hertogenbosch aldaar begraven, 1428.

Uit zijn relatie met Margriet wijlen Andries Gijsbrecht (Gijb) Hoenen (Hoeven), vr sept. 1443:

1. Henrick natuurlijke zoon Mr. Rutgher Jan, volgt Vd.

2. Rutger natuurlijke zoon Heer Rutger Jan van Oudenhoven (Audenhoven), 1450.

3. Aleijt natuurlijke dochter Heer Rutger Jan van Oudenhoven (Audenhoven), tr. Dirck Daems.

4. Margriet natuurlijk dochter Rutger Jan van Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1430, 1490.

Uit zijn relatie met Margriet Jan Helmont:

5. Jan natuurlijke zoon Mr. Rutgher Jan van Oudenhoven (Audenhoven).

 

Notitie bij de relatie van Margriet wijlen Andries Gijsbrecht (Gijb) en Heer Meester Rutger Jan: .
In het protocol van het Rechterlijk Archief d.d. Sint Michielsdag anno 1469 wordt er verwezen naar een verkoop van percelen land door RUTGER JAN RUTGERS VAN OUDENHOVEN d.d. 10-1-1393, zodat deze RUTGER ongeveerd 30 jaar moet zijn geweest, anders had hij niet zelfstandig kunnen handelen (RA Oirschot Inv 122a akte 018 folio P266v (4v)

Bossche Protocol Inv 1187, periode okt 1411 - sept 1412 folio 304v
HEER RUTGER priester zoon wijlen JAN zoon wijlen RUTGER VAN AUDENHOVEN en hij is notaris en Luiks priester (Oirschot viel onder de kerk van Luik)

In het Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1199 okt 1428 - sept 1429 folio 109r wordt vermeld:
----------------------------
Elijas Willem Eelkens
Margriet dochter wijlen Jan van Helmont en haar natuurlijke zoon Jan (verwekt door wijlen Mr Rutgher van Audenhoven)
MARGRIET dochter wijlen ANDRIES HOVEN en haar natuurlijke zoon HENRICK (verwekt door wijlen Mr. Rutgher van Audenhoven)

In het Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1213, okt 1442 - sept 1443 folio 63r, blijkt dat deze MARGRIET nog een natuurlijk kind had:
-----------------------------------------
RUTGER en HENRICK natuurlijke zoon van wijlen Heer RUTGER VAN AUDENHOVEN priester en van MARGRIET dochter wijlen ANDRIES GIJB (GIJSBRECHT) HOENEN
JAN natuurlijk zoon van CLAES KOENEN en van wijlen MARGRIET voornoemd

In het Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1213 okt 1442 - sept 1443 folio 63r wordt er nog een natuurlijke dochter ALEIJT vermeld:
----------------------------
Aleijt dochter van wijlen Jan Smalen van Eijck
Jan Claes Hermans
JAN natuurlijke zoonwijlen Heer RUTGER VAN AUDENHOVEN
DIRCK DAEMS als man van ALEIT dochter van wijlen HEER RUTGERS VAN OUDENHOVEN en van wijlen MARGRIET ANDRIES GIJB HOENEN

Notitie bij de relatie van Margriet Jan en Heer Meester Rutger Jan: .
Bossche Protocol Inv 1190 (Oirschot) okt 1428 - sept 1428 folio 109r
-------------------------------
Elijas Willem Eelkens
MARGRIET dochter van wijlen JAN VAN HELMONT en haar natuurlijke zoon JAN (verwekt door wijlen Mr. RUTGHER VAN AUDENHOVEN)

MARGRIET dochter wijlen ANDRIES HOEVEN en haar natuurlijke zoon HENRICK (verwekt door wijlen Mr. RUTGER VAN AUDENHOVEN)

Bossche Protocol Inv 1201 (Oirschot) Inv 1201, okt 1430 - sept 1431 folio 236r
--------------------
Goossen Dirck Goeswijnss van Oirschot
Heer RUTGER VAN AUDENHOVEN JANSZ (overleden) priester, rector van het Sint Katharina altaar in de kerk van Oirschot en zijn natuurlijke zoon JAN
Dirck Dirx van Spoerdonlk

Notitie bij Jan natuurlijke zoon Mr. Rutgher Jan: .
Vermelding Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1201 okt 1430 - sept 1431 folio 221v
----------------------------------
Lijsbeth dochter wijlen Jan die Rademeker van Strathen
JAN natuurlijke zoon van wijlen Heer RUTGER VAN OUDENHOVEN priester
Hadewijch Vrients natuurlijke dochter wijlen Heer Jan Vrients

Vermelding Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1218 okt 1447 - sept 1448 folio 142v
----------------------------------
JAN natuurlijke zoon Heer RUTGER JAN RUTGERSSOEN VAN AUDENHOVEN priester
Rutger zoon wijlen Henrick Rutger Henrick Oemensoen
Rutger Goossen Rutgerssoen van Audenhoven

Notitie bij Rutger natuurlijke zoon Heer Rutger Jan: .
27-5-1410 Verkoop erfpacht (Kapittel van Oirschot Inv 371
----------------------------------
Schepenen van Oirschot oorkonden dat RUTGER, zoon van RUTGER VAN AUDENHOVEN priester, verkocht heeft aan JOERDEN ARNTS JONKHERSZN: erfpacht uit wei in Kerkhof in Oirschot op Papenvoort

 

Vd. Henrick natuurlijke zoon Mr. Rutgher Jan van Oudenhoven (Audenhoven), vr sept. 1484, tr. Christijn NN.

Uit dit huwelijk:

Aleijt Henrick natuurlijke zoon Heer Rutger van Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1445, omstr. 1500.

 

Notitie bij het huwelijk van Christijn en Henrick natuurlijke zoon Mr. Rutgher Jan: .
18-7-1457 Overdracht bezit (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1227 okt 1456 - sept 1457 folio 143r)
----------------------------------
RUTGER GOOSSENS VAN AUDENHOVEN heeft opgedragen aan HENRICK natuurlijke zoon van wijlen Heer RUTGERS VAN AUDENHOVEN, al zijn beesten en al zijn roerende en haafelijke goederen: HENRICK verhuurt dat alles aan RUTGER voor 12 jaar vanaf nu

30--1-1471 Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1240 okt 1470 - sept 1471 folio 221r
-----------------------------------
PETER VAN DEN ARENNEST had de erven "die Postdonck" in de herdgang Hedel (van wijlen HENRICK VAN AUDENHOVEN) opgedragen aan HENRICK VAN AUDENHOVEN natuurlijke zoon wijlen Heer RUTGER VAN AUDENHOVEN priester

Peter Jacops van Esch krijgt van HENRICK Heer RUTGERS VAN AUDENHOVEN dat Cleijn Hagebeemptken in die Postdonck, non solvit

HENRICK Heer RUTGERSSOEN VAN AUDENHOVEN heeft opgedragen aan Jan Willem Henrix van Audenhoven de rest van de erven "die Postdonck", non solvit

Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1253 okt 1483 - sept 1484 folio 114r:
---------------------
CHRISTIJN weduwe van HENRICK VAN AUDENHOVEN die natuurlijke zoon was van wijlen Heer RUTGER VAN AUDENHOVEN priester en haar dochter ALEIJT

 

IIb. Willem van Oudenhoven (Audenhoven), geb. 1310, 1370, tr. Naam Onbekend.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Willemsz, volgt IIId.

2. Margriet Willem van Oudenhoven (Audenhoven), tr. Jacob Philipssoen van Hersel, zn. van Philips Jordanus (Luppo) en Naam Onbekend.

3. Wouter Willem zoon NN, volgt IIIe.

4. Henrick Willems van Oudenhoven (Audenhoven), geb. Oirschot omstr. 1337.

5. Willem Willem, volgt IIIf.

 

Notitie bij Willem: .
Hij woonde verm. in herdgang Spoordonck

Zijn kinderen zijn:

1. WOLTER zoon WILHELOM VAN AUDENHOVEN geb ca 1337 Oirschot

2. HENRICK WILLEM VAN AUDENHOVEN geb ca 1338

3.JAN WILLEMSZ VAN AUDENHOVEN geb ca 1340

4. WILLEM WILLEMS VAN AUDENHOVEN geb. ca 1350

Notitie bij het huwelijk van Jacob Philipssoen en Margriet Willem: .
Gens Nostra LXII september 2007 pag 449 e.v. door Anton Neggers:
-----------------------------------------
JACOP PHILIPS ZOEN VAN HERSEL erft "t goit (goed) van Heersel) van PHILIPS zijn vader en komt nog als bezitter voor in 1376.

21-4-1379 Overdracht pacht (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1176 periode 1379 - sept 1380 folio 122v)
-----------------------------------
JACOBUS zoon wijlen LUPPERTUS genoemd HERZEL echtgenoot van MARGARETHA dochter van wijlen WILHELMUS DE AUDENHOEVEN droeg over aan zijn zwager WILHELMUS DE AUDENHOEVEN een erfpacht van 9 mud rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis te leveren, gaande uit goederen genoemd Ludsdonk in Oirschot, ter plaatse Spoordonk, welke pacht hij en zijn vrouw geschonken kreeg

 

IIId. Jan Willemsz van Oudenhoven (Audenhoven).

Uit zijn relatie met Geertruid NN:

1. Lisbeth Jan van Oudenhoven (Audenhoven), tr. Jan Meeus Bruijstens alias van Heerbeke, vr sept. 1412, zn. van Meeus Bruijstens en Naam Onbekend.

2. Willem natuurlijke zoon Jan Willems, volgt IVd.

 

Notitie bij het huwelijk van Jan Meeus en Lisbeth Jan: .
Hij erft van zijn ouders de Hoeve Heerbeke groot 97 en een halve bunder en daarom heeft hij de toevoeging van Heerbeke bij zijn achternaam

Vermelding Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1187 okt 1411 - sept 1412 folio 243v)
----------------------------------
(pacht uit windmolen van Straten)
JAN BRUIJSTENS zoon wijlen MEEUS BRUIJSTENS van Oersot
(met bijschrifte in 1411. Heeft JAN BRUIJSTENS dit goed als aalmoes gelegateerd aan DANIEL, JAN, LIESBETH, HEIJLWIG, MARGRIET en BEEL kinderen van HENRICK

betreft: Heerbeke (folio 357v, 358r)
LIESBETH dochter wijlen JAN VAN AUDENHOVEN weduwe van JAN BRUIJSTEN MEEUSSOEN
Jan Scaute
Jan van Dommelen

15-7-1422 Verkoop pacht (RA Oirschot Inv 122a jaar 1468 d.d. 18-11-1468 akte 155 folio P233r)
------------------------------
Wij, WILLEM VAN DEN DIJCK, GODEVAERT DELIEN, AERNT BACK, JAN HANNEN, GOEDEVAERT DIE RADEMAKER, DANIEL MOERMANS en MAES GOESWIJNS, schepenen van Oirschot verklaren hierbij plechtig dat voor ons is verschenen ELISABETH dochter van JAN VAN OUDENHOVEN die wettige vrouw was van JAN BRUIJSTENS met haar voogd hierin, en verkoopt nu met schepenbrief van Oirschot aan WOUTER MEEUS BRUIJSTENS, die een pacht van 2 mud rogge per jaar, welke pacht WILLEM VAN OUDENHOVEN jaarlijks betaalt op Maria Lichtmisdag aan JAN BRUIJSTENS uit diens erfdeel dat eigendom is van JAN BRUIJSTENS, genoemd de Postdonken, nog op onderpand van een perceel genoemd de Hage. Verder verkoopt ze hem nog een pacht van 5 mud rogge die DANIEL MOERMANS steeds verschuldigd is aan genoemde JAN VAN OUDENHOVEN, vervallend op Maria Lichtmisdag. Deze pacht van 5 mud had JAN VAN OUDENHOVEN weer aan zijn zwager JAN BRUIJSTENS verkocht, conform de schepenbrief van Oirschot. ELISABETH als verkoopster nu belooft alle lasten van haar kant hierin af te handelen, ook namens haar erfgenamen. Hierbij alle schepenen aanwezig, als vidimusakte

16-7-1422 Vermelding pacht (RA Oirschot Inv 122a jaar 1468 d.d. 18-11-468 akte 154 folio P233r)
---------------------------------
Wij, WILLEM VAN DEN DIJCK, GODEVAERT DELIEN, AERNT BACK, JAN HANNEN, GODEVAERT DIE RADEMAKER, DANIEL MOERMANS en MAES GOESWIJNS, schepenen van Oirschot verklaren dat voor ons is verschenen WOUTER MEES BRUIJSTENS en deze verkoopt nu met schepenbrief van Oirschot aan HEIJMERICK PETER HEIJMERICKS die een pacht van 2 mud rogge per jaar, Oirschotse maat, welke pacht hem (WOUTER) was verkocht door LISBETH JAN VAN OUDENHOVEN die wettige vrouw was van JAN BRUIJSTENS en welke pacht werd betaald door WILLEM VAN OUDENHOVEN, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag, aan JAN BRUIJSTENS uit diens erfdeel van het perceel genoemd de Postdonk en uit een stuk beemd genoemd de Hage. Verder verkoopt hij hem nog een pacht van 5 mud rogge, Oirschotse maat, die jaarlijks werd betaald door DANIEL MOERMANS aan JAN VAN OUDENHOVEN. Deze pacht van 5 mud had JAN VAN OUDENHOVEN verkocht aan zijn zwager JAN BRUIJSTENS. WOUTER als verkoper belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen

8-8-1470 Vermelding huwelijk bij verkoop pacht (RA Oirschot Inv 123a akte 182 folio 29v)
--------------------------------------------------------
Verschenen is WILLEM WILLEM VOS en verkoopt nu met schepenbrief vaan RUTGER BELAERTS en PETER VAN GESTEL als Heilige Geestmeesters te Oirschot ten behoeve van de Tafel van de Heilige Geest, een pacht van 2 mud rogge, Oirschotse maat, die hij had gekocht van HEIJLWICH dochter van HEIJMERICK PETER HEIJMERICKS met haar voogd en haar wettige zoon PETER en van diens wettige zuster ELISABETH met voogd voor henzelf handelend en voor hun zusters MARIKEN en IKEN, verder MATHIJS MATHIJS SMOLLERS van Boxtel als man van MARGRIET ook dochter van genoemde HEIJMERICK en nog voor JAN wettige zoon van JUTKEN welke JUTKEN dochter was van genoemde HEIJMERICK welke JAN JUTKEN had verwekt bij MATHIJS VAN HUKELOM.

Die pacht hadden ze van hun vader geerfd en HEIJMERICK hun vader, had die pacht verkregen van WOUTER MEEUS BRUIJSTENS en deze WOUTER weer van ELISABETH JANSDOCHTER VAN OUDENHOVEN, die wettige echtgenote was van JAN BRUIJSTENS (de broer van genoemde WOUTER).
De pacht wordt betaald door WILLEM VAN OUDENHOVEN op onderpand van bezit dat WILLEM "te pacht had verkregen" (gekocht van) JAN BRUIJSTENS zijn zwager, te weten uit zijn erfdeel in de Posdonk en in de Hage en was JAN BRUIJSTENS in de huwelijkse voorwaarden met genoemde ELISABETH zijn vrouw beloofd voor de 2 mud, getuigen GEERLICK en WILLEM VAN GELDROP

 

IVd. Willem natuurlijke zoon Jan Willems van Oudenhoven (Dolcx), vr 6 febr. 1464, tr. Heijlwich dochter Willem Dolcks (van Spoordonck), vr 4 jan. 1471, dr. van Willem van Dolcks.

Uit zijn huwelijk:

1. Jan (de Oudste) Willems, volgt Ve.

2. Laureijs Willems, volgt Vf.

3. Willem Willem, volgt Vg.

4. Jan (de Middelste) Willems van Oudenhoven (Dolcx), geb. omstr. 1425, 1480.

5. Odolphus Willem, volgt Vh.

6. Jan (de Jongste) Willems van Oudenhoven (Dolcx), geb. omstr. 1430, tr. Margriet Jan Jan Cort, dr. van Jan Jan en Kathalijn Willems Zwilden.

Uit zijn relatie met Naam Onbekend:

7. Mechteld Willems Oudenhoven (Audenhoven), tr. vr sept. 1446 Peter Willemsz van Doormalen, geb. vr 1422, vr 1465, zn. van Willem Willemsz en Godstua (Godstuve, Goedstu, Goedsten) Nn.

8. Lisbeth Willems van Oudenhoven (Dolcx).

 

Notitie bij het huwelijk van Heijlwich dochter Willem en Willem natuurlijke zoon Jan Willems: .
WILLEM zoon wijlen JAN VAN AUDENHOVEN wordt samen met zijn zuster LIESBETH vermeld in het Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1189 periode okt 1414 - sept 1416 folio 168r

Opm. 1 van de 3 broers die JAN heten gaat zich ook Gruijters noemen (zie o.a. akte d.d. 15-1-1471 en een akte van 5-3-1483 waarin hij als belend vermeld staat als JAN VAN OUDENHOVEN alias GRUIJTERS (RA Oirschot Inv 124b akte 127 folio P348v)

6-2-1464 Verkoop huis etc. (RA Oirschot Inv 122a akte 011 t/m 014 folio P2v,P3r)
--------------------------------
Verschenen is hier HEIJLWICH dochter van wijlen WILLEM DOLCKS met haar voogd hierin, verder LAUREIJS, JAN en ODULPHUS kinderen van WILLEM JAN WILLEMS (VAN OUDENHOVEN, soms SCHEPENMAKERS genoemd) verwekt bij genoemde HEIJLWICH, verkopen hierbij aan KORSTIAEN HESSELS VAN GEMERT die een huis, tuin, grond etc. met 4 eeuwsels, gelegen in Oirschot, herdgang Spoordonk, belend door: JANS VAN UUTENWIJK, de straat, de beemd van JACOPS VAN DEN DOEREN, genoemde HEIJLWICH, het erf dat eerder van JAN TOERKENS was. Nog verkopen ze een stuk beemd gelegen in herdgang Spoordonk, belend door: de kinderen van AERNT VOS, de erfgenamen van wijlen JAN VAN BANSVOORT, de erfgenamen van PAUWELS VAN VESSEM, de Broekstraat daar. De helft van het bezit had HEIJLWICH geerfd van haar zuster JUETEN die wettige echtgenote was van JAN TOERKENS en de andere helft had ze verkregen van de erfgenamen van genoemde JAN TOERKENS. De verkopers beloven alle lasten hierin van hun kant af te handelen, behalve 2 Bossche muddes rogge, Bossche maat en in Den Bosch te leveren, nog een half mud rogge per jaar aan het Sint Katalijnen altaar, nog 1 mud rogge, Eindhovense maat en in Eindhoven te leveren, nog 1 pond paijment aan de gildebroeders van Sint Barbara, nog 5 stuivers per jaar en verder de grondchijns zinde ca een halve blaspenning, nog 55 stuivers per jaar, nog 1 oude grote als grondchijns, getuigen CATWIJK en GERIT VOS

Verschenen is KORSTIAEN HESSELS VAN GEMERT en heeft beloofd om aan HEIJLWICH WILLEM DOLCKS die per a.s. Maria Lichtmisdag over 1 jaar 10 en een halve peter te gaan betalen, voor 18 en een halve stuiver per peter gerekend en nog 4 lopen rogge, actum als boven

Verschenen is genoemde KORSTIAEN HESSELS VAN GEMERT en heeft beloofd om aan HEIJLWICH per a.s. Maria Lichtmisdag over 1 jaar die 15 en een halve peter te betalen, zelfde koers als hiervoor, actum als boven

Verschenen is genoemde KORSTIAEN HESSELS VAN GEMERT en heeft beloofd om aan HEIJLWICH dochter van WILLEM DOLCKS die 14 peters te gaan betalen, tegen elke peter 18 stivers en zolang KORSTIAEN dat niet heeft betaald zal HEIJLWICH een stuk land mogen gebruiken en inzaaien ter grootte van 1 lopenzaad, gelegen in Oirschot, herdgang Spoordonk, welk perceel HEIJLWICH aan KORSTIAEN heeft verkocht gehad, actum als boven

5-1-1467 Afstand erfelijk bezit etc. (RA Oirschot Inv 122a akte 010 t/m 015 folio P157v (2v) t/m P158v (3v)
-----------------------------------------
Verschenen zijn WILLEM, JAN, JAN, JAN en ODULPHUS alle 5 broers en kinderen van wijlen WILLEM natuurlijke zoon van wijlen JAN VAN OUDENHOVEN, en doen nu afstand inzake hun erfelijk bezit, erfpachten en rentes die ze na de dood van hun vader hebben geerfd en nog van hun moeder zullen erven, waar dat bezit ook in de Meijerij van Den Bosch is gelegen, ten behoeve van hun moeder HEIJLWICH weduwe van genoemde WILLEM VAN OUDENHOVEN en wel voor zolang ze leeft, maar niet langer, getuigen STOCKELMANS en PETER VAN DE SCHOET

Verschenen is HEIJLWICH als weduwe van WILLEM VAN OUDENHOVEN uit de vorige akte, samen met haar voogd hierin en verkoopt nu aan WILLEM en JAN smid van beroep, de middelste van jaren, broers en wettige kinderen van wijlen genoemde WILLEM die natuurlijke zoon was, een pacht van 1 mud rogge per jaar, Oirschotse maat, welke pacht DIRCK DIE RODE haar jaarlijks betaalt, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van bezit in Oirschot, volgens schepenbrieven ook van Oirschot. HEIJLWICH belooft deze overdracht altijd gestand te zullen doen zolang ze leeft, maar niet langer, actum als boven

Verschenen is HEIJLWICH als weduwe uit de vorige akte met haar voogd hierin en belooft nu zolang ze leeft en niet langer aan JAN DE JONGSTE en ODULPHUS broers en wettige kinderen van wijlen haar man WILLEM VAN OUDENHOVEN en haarzelf, die 1 mud rogge per jaar te gaan betalen, Oirschotse maat, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag, op onderpand van alle bezit dat genoemde HEIJLWICH vandaag de dag bezit voor wat betreft het vruchtgebruik. Ze belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de rogpacht, voor zolang ze leeft en niet langer, actum als boven

Verschenen zijn WILLEM, JAN, JAN en JAN en ODULPHUS, broers en kinderen van wijlen WILLEM VAN OUDENHOVEN en van HEIJLWICH en ze beloven nu aan hun broer LAUREIJS, hetgeen in mindering komt op zijn erfdeel, en aan hun moeder, HEIJLWICH die voortaan jaarlijks een half mud rogge te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag, op onderpand van alle bezit dat HEIJLWICH hun moeder thans heeft, voor wat betreft het vruchtgebruik daarvan of dat ze na haar dood zullen erven voor hun erfdeel ervan. De schuldenaars beloven hun onderpand zijnde hun resp. erfdelen daarvoor in goede staat te houden, actum als boven

Verder beweert genoemde HEIJLWICH uit de vorige akte, dat JAN (de oudste of de middelste?) en JAN DE JONGSTE elk 5 gulden tekortkomen van de beloofde 15 peters, getuigen PETER VAN DE SCHOOT en STOCKELMANS

16-4-1470 Afstand recht vruchtgebruik etc. (RA Oirschot Inv 123a akte 095 t/m 097 folio 16v)
-----------------------------------------------------
Verschenen is hier HEIJLWICH DOLCKS (van Oudenhoven) met haar voogd hierin en doet afstand van haar recht van vruchtgebruik in een pacht van een half mud rogge, Oirschotse maat, die ze heeft geerfd van haar ouders. Ze doet afstand ten behoeve van haar oudste zoon JAN, getuigen JACOP en DIRCK HUIJSKENS

Verschenen is hier JAN WILLEMS VAN OUDENHOVEN (de oudste) en verkoopt (beleend) met schepenbrief van Oirschot, nu een pacht van een half mud rogge, Oirschotse maat, aan CLAES THOMAS VAN OUDENHOVEN. Hij had de pacht geerfd na de dood van zijn grootvader WILLEM DOLCKS van Spoordonk en WILLEM had de pacht verkregen van AERT PETER KORSTIAENS en AERT weer van JOERDEN JAN EVERAERTS en nog van HENRICK VAN SOMEREN. De pacht vervalt steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van 4 hoves die op het Lieveld hier zijn gelegen conform schepenbrieven ervan. JAN als schuldenaar (lener) belooft alle lasten van zijn kant af te handelen ook namens zijn mede-erfgenamen, 26 april 1470, getuigen JACOP en DIRKC HUIJSKENS

Verschenen is hier genoemde CLAES uit de vorige akte en staat aan JAN toe dat die het halve mud rogge altijd mag aflossen per a.s. Maria Lichtmisdag over 1 jaar, tegen betaling van 18 peters, elke peter tegen 18 stuivers gerekend, samen met de achterstallige termijnen al naar tijdsgelang, actum als boven

4-1-1471 Afstand rechten, erfdeling etc. (RA Oirschot Inv 123a akte 007 t/m 012 folio P67r t/m P68v)
-------------------------------------------------
Komen zijn JAN, JAN en JAN, verder WILLEM, LAUREIJS en ODOLF (ODULPHUS) broers en kinderen van wijlen WILLEM JAN WILLEMS VAN OUDENHOVEN en doen afstand van hun rechten en aanspraken ten behoeve van DIRCK JOERDEN BROUWERS inzake een rente van 1 Bosch pond paijment van 7 stuivers, eigendom van HEIJLWICH als weduwe van genoemde WILLEM VAN OUDENHOVEN. Die rente had zij als weduwe gekocht van WILLEM SIMONS SCHOEFS volgens de brief ervan en die rente had DIRCK weer verkregen van genoemde HEIJLWICH, welke rente jaarlijks door DIRCK wordt betaald uit zin bezit, steeds op Maria Lichtmisdag. Die rente hadden haar kinderen van hun moeder HEIJLWICH geerfd en ze beloven als verkopers alle lasten van hun kant af te handelen, getuigen WILLEM VOS en DANIEL VAN VLIERDEN

Komen zijn JAN, JAN en JAN, verder WILLEM, LAUREIJS en ODULPHUS broers en alle wettige kinderen van wijlen WILLEM JAN WILLEMS VAN OUDENHOVEN en hebben een deling gemmaakt van het bezit dat ze na de dood van hun ouders hebben geerfd.

JAN DE OUDSTE krijgt een stuk land gelegen in de Hosstadt, groot 4 lopenzaad, gelegen in herdgang Spoordonk, belend door: de Goebenakker, JAN DE JONGE en ODULPHUS zijn broers waarvan is afgedeeld, de Cleijs Claessenbeemd, de gemeenschappelijke pad daar. Nog krijgt hij 1 zesterzaad land genoemde de Molenakker ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, belend door: KORSTIAEN VAN GEMERT, de gemeenschappelijke straat. Hieruit moet hij jaarlijks 11 lopen rogge uit het stuk van 4 lopenzad betalen en uit de Molenakker een half mud rogge aan het altaar van Sint Katharina

Genoemde JAN DE MIDDELSTE krijgt een stuk beemd genoemd de Tijmerdonck, gelegen in herdgang Spoordonck, belend door: het erf van JAN CUIJPERS, de gemeenschappelijke straat, het erf eerder van RUTGER GOESSENS. Hieruit een halve oude grote als grondchijns te betalen. Nog krijgt hij zijn deel van een pacht van een half mud rogge, maat van Oirschot, te ontvangen van DIRCK DE RAIJMAKER.

Genoemde JAN DE JONGE en ODULPHUS krijgen samen het huis, tuin etc. gelegen in herdgang Spoordonk, belend door: CLEIJS CLAESSEN, AERT VAN CAMPEN, GERARD VAN GERWEN, de gemeenschappelijke straat. Nog krijgen ze 4 lopenzaad land ter zelfder plaatse gelegen in de Hosstadt daar, belend door: JAN DE OUDSTE hun broer waarvan is afgedeeld, CLEIJS CLAESSEN, JAN PETER HANNEN, de gemeenschappelijke pad daar. Hieruit 1 Bosch pond per jaar te betalen uit de Oude Stede (het huis) en nog 1 pond uit de Hosstadt, nog 5 schillingen aan het Kapittel van Oirschot, nog 1 negenmenneken als grondchijns uit de Oude Stede (het huis).

Genoemde WILLEM als hun broer krijgt een stuk beemd genoemd de Batenbeemd, gelegen in herdgang Spoordonk, belend door: JAN VAN KERKOERLE, JAN CORTTEN, de gemeenschappelijk straat, KORSTIAEN VAN DR ACHTER. Nog krijgt hij zijn deel van een pacht van een half mud rogge te ontvangen van DIRCK DE RAIJMAKER volgens de schepenbrief zoals ze zeiden. Hieruit (uit de Batenbeemd) jaarlijks een half mud rogge te betalen, maat van Oirschot aan de fabriek van de Sint Petruskerk, nog 2 Wilhelmustuin, nog een halve oude grote als grondchijns.

Hun broer LAUREIJS krijgt het 1/3e deel van 1/5e deel van een pacht van 27 lopen rogge per jaar, maat van Tilburg en in Tilburg te leveren door ADRIAEN DE ROEPER en door GERARD FEIJTMAN volgens schepenbrieven .

De delers doen over en weer afstand van aanspraken op elkaars erfdeel en beloven de deling gestand te zullen doen. Ieder zal de lasten op het eigen erfdeel zo betalen dat het erfdeel van de ander ervoor gevrijwaard blijft. Als er meer lasten op iemands erfdeel drukken, dan zullen ze die samen betalen, getuigen VOS en DANIEL

Komen zijn JAN DE JONGSTE en ODULPHUS broers, en wettige kinderen van wijlen WILLEN JAN WILLEMS VAN OUDENHOVEN en beloven hun broer WILLEM die voortaan een jaarlijkse pacht van 5 lopen rogge te betalen, maat van Oirschot, steeds op Maria Lichtmisdag te betalen, op onderpand van een huis, tuin etc. gelegen in herdgang Spoordonk, belend door: CLEIJS CLAESSEN, AERT VAN CAMPEN, GERARD VAN GERWEN, PETER HANNEN, de gemeenschappelijke pad daar. De schuldenaars beloven het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de pacht, actum als boven
(voetnoot: geef de brief aan CLAES THOMAES VAN OUDENHOVEN)

Komen is JAN DE OUDSTE en belooft zijn broer LAUWREIJS die per a.s. Maria Lichtmisdag over 3 jaar een bedrag van 7 peters te betalen, elke peter tegen 18 stuivers of in ander goed geld en ondertussen elk jaar een rente van 3 lopen rogge, maat van Oirschot, actum als boven

Komen is JAN DE OUDSTE en belooft aan JAN DE MIDDELSTE die per a.s. Sint Jansdag een bedrag van 5 peters te betalen, elke peter tegen 18 stuivers, actum als boven

Komen is LAUREIJS WILLEM JAN WILLEMS VAN OUDENHOVEN en verkoopt met schepenbrieven van Oirschot aan ANDRIES VAN DER DUIJSELDONK een kapitaal van 7 peters, elke peter tegen 18 stuivers, samen met een rente van 3 lopen rogge per jaar, die JAN DE OUDSTE zijnde zijn broer hem eerder had beloofd te betalen per a.s. Maria Lichtmisdag over 3 jaar. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, 22 januari 1471, geen getuigen vermeld

15-1-1471 Afstand rechten, onderlinge deling (RA Oirschot Inv 123a akte 048, 049 folio P75r en 077 folio P80v)
-----------------------------------
Komen is ODULPHUS zoon van wijlen JAN WILLEMS (nee WILLEM JAN) VAN OUDENHOVEN en doet afstand van zijn rechten en aanspraken ten behoeve van zijn broer JAN DE JONGSTE zoon van JAN WILLEM (nee WILLEM JAN) inzake een huis, tuin etc. gelegen in herdgang Spoordonk, belend door: CLEIJS CLAESSEN, AERT VAN CAMPEN, GERIT VAN GERWEN, de gemeenschappelijke straat. Dat bezit was eerder eigendom van hun vader JAN WILLEMS (nee WILLEM JAN) VAN OUDENHOVEN en was ODULPHUS samen met zijn broer JAN toebedeeld geweest in de deling volgens schepenbrief. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, geen datum en getuigen vermeld

Komen is ODULPH WILLEM JAN VAN OUDENHOVEN en zijn broer JAN DE JONGSTE en hebben een deling gemaakt van het bezit dat ze samen na de dood van hun vader hebben geerfd, zijnde een huis etc. gelegen in de herdgang Spoordonk, belend door: CLAES CLAESSEN, AERT VAN CAMPEN, GERARD VAN GERWEN, de gemeenschappelijke straat. Nog een stuk land genoemd de Hosstadt ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, belend door: de kinderen van MEEUS DECKERS, zijn broer JAN, JAN PETER SANNEN, de gemeijnte, de gemeenschappelijke pad daar.

Genoemde ODULPH krijgt een huis, tuin etc. met 3 lopenzaad land. Hieruit moet hij aan zijn broer WILLEM jaarlijks 5 lopen rogge betalen, maat van Oerle en 1 pond paijmet per jaar aan de H. Geest te Beerze en verder de grondchijns

JAN doet afstand van dit bezit ten behoeve van zijn broer ODULPH en ieder zal de lasten op het eigen bezit zo betalen dat het erfdeel van de andere daarvoor gevrijwaard is, getuigen VOS en DANIEL

(het erfdeel van JAN wordt pas in onderstaande akte op folio P80v)

Komen zijn ODOLF en JAN DE JONGSTE broers en wettige kinderen van JAN WILLEMS (nee WILLEM JAN) VAN OUDENHOVEN en hebben een deling gemaakt van het bezit dat ze samen was toebedeeld in een deling van het bezit dat ze samen was toebedeeld in een deling na de dood van hun ouders.

Genoemde JAN krijgt een stuk land genoemd de Hosstadt, groot ca 4 lopenzaad, gelegen in herdgang Spoordonk, belend door: de kinderen van MEEUS DECKERS, JAN SGUIJTERS, zijnde zijn broer (=VAN OUDENHOVEN) waarvan is afgedeeld, JAN PETER SANNEN, de gemeenschappelijke pad daar, volgens de deelbrief. Hieruit moet jaarlijks 1 Bosch pond worden betaald aan de heren van Sint Jans, nog 5 schillingen aan het Kapittel van Oirschot, 15 januari 1471, getuigen VOS en DANIEL VAN VLIERDEN

22-2-1484 Onderlinge deling aangekocht bezit door vader (RA Oirschot Inv 124b akte 063 folio P398r)
---------------------------------------------------------------------
Komen zijn WILLEM en JAN broers, en kinderen van wijlen WILLEM VAN OUDENHOVEN alias DOLCKS en verder HILLEGONT GERIT VREIJSSEN als weduwe van LAMBRECHT THIJSKENS en hebben een deling gemaakt van het bezit dat WILLEM VAN OUDENHOVEN ter ener zijde als vader van WILLEM en JAN en verder LAMBRECHT THIJSKENS eerder samen hadden gekocht van JAN, HENRICK, AERT en WILLEM VAN DEN HOEVE.

Genoemde WILLEM en JAN krijgen 2 lopenzaad min 8 roedes van het perceel zoals is afgepaald, af te delen met HILLEGONDEN, belend door: genoemde HILLEGONDEN, HENRICK GOIJAERTS VAN DE LAECK, CLAES THOMASSEN en zijn kinderen, de gemeenschappelijke straat. Hieruit jaarlijks 10 lopen rogge te betalen, maat van Oirschot aan LAMBRECHT VAN DEN HOVE

HILLEGONDEN krijgt de andere helft van het perceel groot 1 zesterzaad en 8 roedes meer, belend door: de kinderen van GEERLICK DE DECKER genoemd VAN DELFT, genoemde HILLEGONDEN, de straat, JAN WILLEMS VAN DORMALEN. Hieruit jaarlijks 12 lopen rogge te betalen aan de erfgenamen van GOIJAERT DELIEN.

Ieder van hen zal de lasten zodanig uit het eigen bezit betalen dat het bezit van de ander ervoor is gevrijwaard. De termijn van afgelopen Maria Lichtmisdag (de pachten?) zullen ze samen betalen, datum op Sint Petrusstoeldag 1484, BELAERTS en VEN

Notitie bij de relatie van Naam en Willem natuurlijke zoon Jan Willems: .
29-8-1521 Vermelding bij uitwinning pacht (RA Oirschot Inv 129a akte P175r)
--------------------------------------------------
JAN MENGELEN vorster als gemachtigde voor de beheerders van de tafel van de H. Geest, heeft zijn achterstallige vordering aangetoond inzake een pacht van 8 lopen rogge per jaar die 7 jaar onbetaald is gebleven, behalve het jaar 1520, welke pacht WILLEM JANSSEN VA OUDENHOVEN en zijn dochter LISBETH met haar voogd en PETER WILLEMS VAN DORMALEN als man van MECHTELD dochter van genoemde WILLEM JANSSEN VAN OUDENHOVEN, eerder hadden beloofd aan JAN JAN SMEETS ten behoeve van de tafel van de H. Geest op onderpand van een huis, tuin etc. met 2 stukken land en een eeuwsel, gelegen in herdgang Hedel, belend door: HENRICK VAN HELMOND, de straat, JAN VAN TIENRODE, genoemde WILLEM alles volgens de brief van 14 februari 1429. ....(er volgt nog meer, maar is hier niet van belang)

Deze zelfde pacht wordt nog een keer uitgewonnen op 19 augustus 1528 (RA Oirschot Inv 130a akte 300 folio 106r, 106v)

Notitie bij het huwelijk van Peter Willemsz en Mechteld Willems: .
PETER en MECHTELT worden in de periode okt 1445 - sept 1446 als echtgenoten vermeld in het Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1216 (folio 31v) samen met Peter zoon wijlen Steven van Castelre

Bron: M.J.H.van Dooremolen GTOB 1996 nr 1 pag 3:
----------------------------------------------
PETER VAN DORMALEN was eigenaar van een beemd geheten "den Moertel"onder (herdgang) Hedel (te Oirschot).
Ook was hij samen met zijn zwager en schoonzuster eigenaar van een huis etc te Hedel (voonroemd) waaruit sinds 1429 een erfpach van 8 lopen rogge liep, waarover de Tafel van de Heilige Geest in Oirschot in 1521 nog zeven jaar achterstallige pacht moest betalen (RA Oirschot Inv 129a folio 329 d.d. 29-8-1521) en ook op 15 augstus 1528 werd deze rente weer vermeld wat blijkt uit onderstaande akte

19-8-1528 Uitwinning pacht (gedeelte akte) (RA Oirschot Inv 130a akte 300 folio 106,106v)
---------------------------------
Op een gerechtelijke zittingsdag zijn hier verschenen HAPPO VOS en HENRICK HEIJNEN als beheerders voor de tafel van de H. Geest te Oirschot en hebben hun acherstallige vordering aangetoond inzake een jaarpacht van 8 lopen rogge die 7 jaar onbetaald is gebleven. Die 8 lopen rogge hadden intertijd WILLEM JANSSEN VAN OUDENHOVEN en diens dochter LISBETH met haar voogd en PETER WILLEMS VAN DORMALEN als man van MECHTELD dochter van genoemde WILLEM JANSSEN VAN OUDENHOVEN beloofd aan JAN JAN SMEETS ten behoeve van de tafel van de H. Geest (JAN JAN SMEETS was de H.Geestmeester in 1429!) op onderpand van een huis, tuin etc. met 2 stukken land en en een eeuwsel gelegen in herdgang Hedel, belend door: HENRICK VAN HELMONT, de straat, JAN VAN TIENDRODE, WILLEM zelf alles conform een schepenbrief van Oirschot d.d. 14 februari 1429. De getuigen in 1528 waren COLEN, LAECK en AERT

Notitie bij Jan (de Middelste) Willems: .
hij was smid van zijn beroep

Notitie bij het huwelijk van Margriet Jan Jan en Jan (de Jongste) Willems: .
Vermelding Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1228 okt 1457 - sept 1458 folio 30r)
----------------------------------
KATHALIJN ZWILDEN
JAN zoon wijlen WILLEM natuurlijke zoon JAN VAN OUDENHOVEN, man van MARGRIET dochter van wijlen JAN DIE CORT en KATALIJN voornoemd

 

Ve. Jan (de Oudste) Willems van Oudenhoven (Dolcks, Dolx), geb. omstr. 1415.

Zijn zoon:

Peter Jan Willems van Oudenhoven (Dolcks, Dolx), geb. omstr. 1450.

 

Notitie bij Jan (de Oudste) Willems: .

Notitie bij Peter Jan Willems: .
Verkoop geerfd bezit (RA Oirschot Inv 125b akt 151 folio 22v)
--------------------------
PETER JAN WILLEMS VAN OUDENHOVEN doet afstand van bepaald beit ten behoeve van JACOP zoon JAN GERARTS VAN DORMALEN en ten behoeve van JAN GIJSBRECHT PAUWELS (VLEMMINCKS). Het beterft bezit dat hij van zijn ouders heeft geerfd en van zijn broer waar dat bezit ook is gelegen in herdgang Spoordonk. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, getuigen CROM, DOREN en WUEST

De kopers uit de vorige akte beloven aan PETER die per half vastentijd 5 peters te gaan betalen, elke peter tegen 18 stuivers. Maar PETER moet nog wel bewijs leveren dat zijn broer JAN inderdaad is overleden eer zij het geld zullen betalen, geen datum en getuigen vermeld

Wie zijn broer precies is, is mij nog niet bekend

 

Vf. Laureijs Willems van Oudenhoven (Dolcx), geb. omstr. 1417, vr 13 maart 1464, tr. Lisbeth Vos, vr 4 febr. 1464.

Uit dit huwelijk:

1. Dochter Laureijs Willems van Oudenhoven (Dolcx), tr. Jan Willem Moermans.

2. Willem Laureijsz van Oudenhoven, geb. omstr. 1440, omstr. 1500.

3. Peter Laureijs van Oudenhoven (Dolcx), geb. omstr. 1443, omstr. 1500.

4. Aert Laureijs van Oudenhoven (Dolcx), geb. omstr. 1445, omstr. 1500.

5. Henrick Laureijs van Oudenhoven (Dolcx), geb. omstr. 1447, omstr. 1500.

6. Lisbeth Laureijs van Oudenhoven (Dolcx), geb. omstr. 1448, omstr. 1510.

7. Michiel Laureijs van Oudenhoven (Dolcx), geb. omstr. 1450, omstr. 1510.

 

Notitie bij het huwelijk van Lisbeth en Laureijs Willems: .
4-2-1464 Verkoop geerfd en nog te erven bezit (RA Oirschot Inv 122a akte 009 folio P2r)
---------------------------------------------------------
Verschenen is hier LAUREIJS WILLEMS VAN OUDENHOVEN als man van LISBETH en verkoopt hierbij 1/5e deel van een beemd genoemd de Neesenkijnderbeemd, dat hij al heeft geerfd of nog zal erven bij de dood van zijn vrouw LISBETH VOS, gelegen in Oirschot herdgang de Notel. Verder verkoopt hij 1/3e deel van een half mud rogge per jaar, Oirschotse maat, nog het 5e deel van een huis, waar men "raede" placht te maken. Hij verkoopt het bezit nu aan HENRICK JORDEN VAN DEN BRAECKEN die het kan aanvaarden wanner hij wil en de verkoper belooft alle lasten af te handelen, behalve 3 lopen rogge per jaar en de grondchijns, getuigen ELLAER en SNEPSCHUET

Genoemde HENRICK JOERDEN VAN DEN BRAECKEN uit de vorige akte staat toe dat LAUREIJS zijn gedeelte van de belofte die in schepenbrieven eerder aan hem HENRICK was gedaan, mag aflossen per a.s. Maria Lichtmisdag over 1 jaar tegen betalen van 6 en een halve peter van elke 18 stuivers voor elk half mud rogge als pacht, actum als boven

Mogelijk heeft er al een boedelverdeling plaatsgevonden want de kinderen van LAUREIJS en LISBETH verkopen allemaal in het jaar 1464 hun delen in land etc. (zie bij elk kind zelf, behalve AERT en HENRICK die dat samen doen en WILLEM en MICHIEL, die dit ook samen doen aan JAN WILLEM MOERMANS (zie voor de laatste 2 aktes bij JAN WILLEM MOERMANS zelf)

LAUREIJS is in ieder geval overleden voor 4-1-1467 want dan wordt zijn dochter LISBETH vermeld als dochter van wijlen LAUREIJS DOLCKS (RA Oirschot Inv 122a akte 010 folio P157v (2v)

Notitie bij het huwelijk van Jan Willem en Dochter Laureijs Willems: .
JAN WILLEM MOERMANS koopt in 1464 gedeeltes land (verm. afkomstig van zijn schoonouders) van zijn zwagers en schoonzusters.
Hij is later getrouwd met BERTHEN dochter JAN RADEMAKERS

13-3-1464 Aankoop land etc (RA Oirschot Inv 122a akte 063 t/m 066 folio P14v)
----------------------------------
Verschenen zijn AERT en HENRICK broers en kinderen van LAUREIJS DOLCKS (VAN OUDENHOVEN) en verkopen hierbij aan JAN WILLEM MOERMANS ten behoeve van MARIE en MARGRIET zijn wettige dochters hun deel van een stuk land gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk, belend door: genoemde JAN, de Harde Steeg daar. Verder verkopen ze nog un deel van een beemd, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, belend door: JAN VAN DER DAESDONK, JUETEN GERITSDOCHTER VAN KERVELEM. Nog verkopen ze hun deel van een heiveld, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, belend door: DIRCK VAN DE HAGELAER, WILLEM JAN WILLEMS (somsSCOENMAKERS) genoemd. De verkopers beloven alle lasten hierin van hun kant af te handelen inzake hun deel van 10 Bossche zesters rogge in Den Bosch te leveren, verder nog hun deel van 5 Vlaamschen, nog hun deel van 1 hoen per jaar, nog hun deel van 1 pond per jaar, nog behalve hun deel van de grondchijns, getuigen DIRCK en HEIJN DIRCKS

Verschenen is genoemde JAN als koper en heeft aan genoemde LAUREIJS (zijn verm. schoonvader in dit geval) beloofd 15 gouden peters te gaan betalen van elk 18 en een halve stuiver, tussen nu en 8 jaar verder of eerder en ook elk jaar nog 6 lopen rogge als rente. JAN doet ook afstand van de brieven uit Den Bosch ten behoeve van JAN VAN MERWEIJCK, actum als boven

Verschenen is genoemde JAN als koper en heeft aan genoemde HENRICK beloofd die 15 gouden peters te gaan betalen van elk 18 en een halve stuiver, tussen nu en 8 jaar verder of eerder en ook elk jaar 6 lopen rogge als rente, actum als boven

Verschenen is LISBETH dochter van LAUREIJS DOLCKS met haar voogd hierin en verkoopt hierbij aan JAN WILLEM MOERMANS ten behoeve van zijn wettige dochters MARIE en MARGRIET haar gedeelte van een stuk land gelegen in herdgang Spoordonk, zoals hiervoor al is omschreven, 17 maart 1464 getuigen CATWIJK, HENRICK ONSTADEN, ELLAER en VOS

9-5-1464 Verkoop kindsdeel (RA Oirschot Inv 122a akte 069 folio P15r)
----------------------------------
Verschenen zijn WILLEM en MICHIEL broers en kinderen van LAUREIJS DOLCKS en ze verkopen hierbij aan JAN WILLEM MOERMAN ten behoeve van MARIE en MARGRIET zijnde zijn wettige kinderen, die hun kindsdeel van een stuk beemd en nog hun deel van het heideveld zoals hiervoor (in dit jaar) al is vermeld. De verkopers beloven alle lasten hierin van hun kant af te handelen. JAN houdt er overigens wel het vruchtgebruik van, getuigen CATWIJK en ELLAER

Notitie bij Peter Laureijs: .
22-11-1464 Verkoop land etc. (RA Oirschot Inv 122a akte 273 folio P88v)
-----------------------------------
Verschenen is PETER LAUREIJS DOLCKS en hij verkoopt hierbij aan JAN WILLEM MOERMANS, die het bezit dat hij heeft geerfd bij de dood van zijn ouders. Dat beterft een deel van een stuk land gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk, belend door: een pad daar genoemd de Harde Steegde, de gemeenschappelijke straat, genoemde JAN, DIRCK RADEMAKER. Verder verkoopt hij nog zijn deel van een beemd, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, in herdgang Spoordonk in het Henrickslaer, belend door: JAN VAN DER DAESDONK, JUETEN GHERITSDOCHTER VAN KERVELEM, de gemeenschappelijke straat. Nog verkoopt hij zijn deel van een heiveld gelegen onder Boterwijk hier, belend door: DIRCK VAN DE HAGELAER, WILLEM JAN SCHOENMAKERS. De verkoper belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen, behalve het 6e deeel van de grondchijns aan de Hertog, nog behalve het 6 deel van 10 Bossche zesters rogge in Den Bosch te leveren, nog behalve het 6e deel van 5 Vlaamschen, datum Sint Ceciliadag in November 1464, getuigen CATWIJK en ELLAER

Notitie bij Lisbeth Laureijs: .
4-1-1467 Betalingsbelofte (RA Oirschot Inv 122a akte 010 folio P157v (2v)
-------------------------------
Verschenen is JAN WILLEM MOERMANS en heeft beloofd om aan LISBETH dochter van wijlen LAUREIJS DOLCKS die per a.s. Maria Lichtmisdag over 5 jaar, 13 peters te gaan betalen, elke peter gerekend tegen 18 en een halve stuiver, getuigen STOC en SCHOET

 

Vg. Willem Willem van Oudenhoven (Dolcx), geb. omstr. 1420, vr sept. 1496, tr. Geertruid Jan Willems van Doormalen, vr 1490, dr. van Jan Willems en Elisabeth (Lijsbeth) dochter Sophie Henrix Swylden.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Willems van Oudenhoven (Dolcx), geb. omstr. 1445, tr. Gerard(ken) dochter Gerard Kangieter, dr. van Gerard en Katarijn Cornelis van der Ameijden.

2. Willem Willems van Oudenhoven (Dolcx), geb. omstr. 1450, omstr. 1510.

 

Notitie bij het huwelijk van Geertruid Jan Willems en Willem Willem: .
WILLEM WILLEM JAN VAN OUDENHOVEN (DOLCKS) is smid evenals zijn broer JAN (de middelste)

ca 24-6-1476 Verhuur beemd (RA Oirschot Inv 124a akte 087 folip P85r
-----------------------------------
Komen is WILLEM WILLEM DOLCKS (VAN OUDENHOVEN) en verpacht aan MATHIJS HENRICKS VAN BEECK (ESBEECK) een beemd gelegen in de Vloet hier, voor een periode van 3 jaar, per a.s. Allerheiligendag ingaande en per a.s. Allerheiligendag over 2 jaar weer achter te laten. De pachtsom is 2 peters eens, elke peter gerekend tegen 18 stuivers, getuigen RUTGER en ADRIAEN

Vermelding Bossche Protocol (Best) Inv 1251 okt 1481 - sept 1482 folio 187r
----------------------------------
WILLEM WILLEMS VAN AUDENHOVEN man van GEERTRUIJT JAN VAN DORMALEN
Heer Engelbert van den Spijker, priester, kanunnik van Sint Marie te Keulen

Vermelding Bossche Protocol (Best) Inv 1265 okt 1495 - sept 1496 folio 109v
----------------------------------
WILLEM en JAN zonen van wijlen WILLEM VAN AUDENHOVEN en GEERTRUIJT JAN WILLEMS VAN DORMALEN

Notitie bij het huwelijk van Gerard(ken) dochter Gerard en Jan Willems: .
20-5-1490 Betalingsbelofte (RA Oirschot Inv 125b akte 115 folio 14v)
---------------------------------
JAN WILLEM DOLCKS heeft beloofd om aan GOIJAERT GOOSSENS VAN OUDENHOVEN die 1 pond paijment per jaar te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag, op onderpand van een huis, tuin etc. groot ca een half lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, belend door: HENRICK VAN DEN LANGENNEEP, GRIET SHOSEN, de gemeijnte. Nog op onderpand van een stuk land groot ca 3 lopenzaad, ter zelfder plaatse als hiervoor, belend door: CLAES THOMAS, HENRICK GOIJAERTS VAN DE LAECK, de straat, WOUTER ANSEMS. JAN belooft de onderpanden in goede staat te houden voor de betaling van de rente, getuigen VEN, STRIJP en CROM

Op 5-12-1509 verkoopt JAN WILLEMS VAN OUDENHOVEN het huis van zijn schoonvader aan GOIJAERT JAN BECKERS (zie verder bij schoonouders)

 

Vh. Odolphus Willem van Oudenhoven (Dolcx), geb. omstr. 1428, tr. Lijsbeth Gerit Peter Merckx, dr. van Gerit Peter en Margriet NN.

Uit dit huwelijk:

1. Jenneke Tolof Dircks (Odulphus Dircks) Oudenhoven, vr 17 febr. 1559, tr. vr 6 juli 1519 Gielis (Dielis) Jan Crijns (Quireijns), vr 26 juli 1537, zn. van Jan natuurlijke zoon Gielis Crijns (ook Carijns genoemd) en Luijtgaerd Wouters Tswetters alias Hollen (Wetter) en echtg. van Katarijn Dircks Mathijssen Huijskens.

2. Jacop Tolofs van Oudenhoven (Dolcx), tr. omstr. 1515 Goossen (Goosken) Henrick Goossens van der Achter.

 

Notitie bij het huwelijk van Lijsbeth Gerit Peter en Odolphus Willem: .
ODULPHYS wordt ook ODOLF of DOLCKS VAN AUDENHOVEN genoemd in diverse aktes o.a. wordt hij in een akte van ca 6-3-1506
genoemde ODOLF zoon van wijlen WILLEM VAN OUDENHOVEN die men ook wel DOLCKS noemt (RA Oirschot Inv 127a akte 125 folio P160r)

20-1-1473 Betalingsbelofte en aankop stuk land (RA Oirschot inv 1233a akte 008, 009 folio P165r)
---------------------------------------------------------
Komen is TOLOF WLLEMS VAN OUDENHOVEN en verkoopt (belooft) aan HENRICK DE LUBBER DE JONGE (soms van GINHOVEN soms VAN WEERT genoemd) een pcht van 1 mud rogge, maat van Oirschot, die voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag over 1 jaar, op onderpand van een huis, tuin etc. gelegen in herdgang Spoordonk, belend door: CLAES JAN CLAESSEN, GERARD VAN GERWEN, AERT VAN CAMPEN, de gemeenschappelijke straat, datum op Sint Sebastiaensdag 1473, getuigen GELDROP en HUIJSKENS

Komen is HENRICK DE LUBBER uit de vorige akte en belooft aan TOLOF dat die de pacht mag aflossen na 3 jaar, tegen betaling van 11 peters, elke peter gerekend tegen 18 stuivers. Als HENRICK of diens vrouw zijn komen te olverijden, dan vervalt deze verplichting voor TOLOF, actum als boven

10-8-1478 Verkoop kindsdeel (RA Oirschot Inv 124a akte 100, 101 folio P148v)
-----------------------------------
Komen is ODULPHUS zoon wijlen WILLEM VAN OUDENHOVEN alias DOLKS als voogd (verm. ook als echtgenoot) over ELIE dochter van GERIT MERCKS en verkoopt aan JAN HENRICK MATHIJSSEN zijn kindsdeel dat hij als echtgenoot heeft geerfd van LUCIA, zijnde deze LUCIA de vrouw van genoemde GERIT MERCKS of dat hij nog zal erven van genoemde GERIT. Dat betreft een stuk beemd gelegen in het Aerlesche Broek, belend door: WILLEM STIJNEN en zijn zuster, JAN STOCKELMANS natuurlijke zoon, het Heerbeeck, de gemeijnte. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, getuigen MATHIJSSEN en GOESSEN

Genoemde JAN uit de vorige akte verkoopt dat kindsdeel van die beemd weer door aan GERIT zoon wijlen GERIT MERCKS met alle brieven etc. en belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, 9 juli 1480 getuigen VEN en VLOET

(de naam van zijn schoonmoeder klopt niet het is niet LUCIA maar MARGRIET)

18-1-1482 Verkoop huis etc. (RA Oirschot Inv 124b akte 008 folio P292r)
----------------------------------
Komen is ODULPHUS zoon van WILLEM VAN OUDENHOVEN en verkoopt met schepenbrieven van Oirschot aan HENRICK HENRICK GOIJAERTS VAN GINHOVEN (soms van WEERT en soms DE LUBBER genoemd) die een huis, tuin etc. gelegen in herdgang Spoordonk, belend door: CLEIJS CLAESSEN, GERARD VAN GERWEN, AERT VAN CAMPEN, de gemeijnte. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve 1 pond paijment per jaar aan de H. Geest van Berse (Oostelbeers), nog 8 schillingen aan het Kapittel van Oirschot, 6 lopen rogge aan CLAES THOMAES onze collega schepen, 1 mud lijfpacht aan HENRICK als koper en diens vrouw LISBETH, nog een half mud rogge lijfpacht ten behoeve van de koper en MARGRIET dochter van WILLEM VAN SPUL zijnde thans de wettige vrouw van HENRICK VAN GINHOVEN die de vader is van genoemde koper, nog de 2/5e delen van een half mud rogge, maat van Oirschot aan KORSTIAEN HESSELS VAN GEMERT en de grondchijns van anderhalve plak, datum de dag na Sint Antonis 1482, getuigen HAEST en SNELLAERTS

Notitie bij het huwelijk van Gielis (Dielis) Jan en Jenneke Tolof Dircks (Odulphus Dircks): .
Uit dit huwelijk 4 kinderen t.w. JAN, WOUTER, MARGRIET en LUIJKEN (LUIJTGART)

6-7-1519 Betalingbelofte rente (RA Oirschot Inv 129a akte 120, 121 folio P100r)
-------------------------------------
HENRICK zoon wijlen HENRICKS VAN DE MAERSELAER heeft beloofd aan GIELIS JAN GIELIS CRIJNS die daarvan het vruchtgebruik krijgt en zijn natuurlijke dochter LUIKEN die hij heeft verwekt bij JENNEKEN dochter van TOLOF DIRCKS
daarvan het erfrecht (is doorgestreept) die voortaan een jaarlijkse rente van 1 rijnsgulden te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin, ect. groot 15 lopenzaad, gelegen in herdgang Aerle, belend door: KATALIJN DANIELS, het erf van LIJSKEN dochter van JAN KETELBUETERS, JAN VAN DEN LANGENEEP die men ook wel DE DEKKER noemt, de gemeenschappelijke straat. Lasten uit het bezit zijn verder 2 mud rogge aan LIJSKEN dochter van JAN VAN DEN SCHOET, 1 mud rogge per jaar aan GEVART VAN ONSTADEN, aan Heer LUCAS priester een rente van anderhalve rijnsgulden, verder een half Bosch mud rogge in Den Bosch te leveren aan het klooster van Couwenwater, nog 25 stuivers per jaar aan ROEF in de Straat en nog 1 gulden. Verder ontvangt hij een stuk land genoemd het Heijlaer, groot 4 lopenzaad met het heiveld eraan, belend door: DIRCK VAN DE MAERSELAER, HENRICK JANSSEN VAN BEST, LISBETH HOUBRAKEN, AELBRECHT VAN DE MAERSELAAR, getuigen BEERTKEN en VELDE

De rente uit de vorige akte is altijd aflobaar op Maria Lichtmisdag tegen betaling van 16 rijnsguldens, mits er met Kerstmis vooraf is opgezegd, actum als boven

Uiteindelijk is JENNEKEN TOLOF DIRCKS toch getrouwd met GIELIS JAN CRIJNS gezien de onderstaande aktes:

26-7-1537 Afstand vruchtgebruik etc (RA Oirschot Inv 132c akte 237, 238 folio 75r)
--------------------------------------------
JENNEKE weduwe van GIELIS JAN CRIJNS met GIJSBRECHT JAN GIJSBRECHTS en BARTHLOMEUS MERCKS als haar voogden hierbij, doet hierbij afstand van haar recht van vruchtgebruik inzake een jaarlijkse pacht van 14 lopen rogge, welke pacht WILLEM natuurlijke zoon van JAN VAN OUDENHOVEN eerder had beloofd aan genoemde GIELIS en aan WOUTER, als broers en kinderen van wijlen JAN GIELIS, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag, op onderpand van de 2/3e delen van een huis, tuin etc. gelegen in Oirschot onder Boterwijk hier, belend door: PETER JACOPS VAN ESCH, de gemeenschappelijke weg daar, de gemeijnte, PETER VAN ELLAER. Nog op onderpand van meer ander bezit, conform een schepenbrief van Oirschot d.d. 20-3-1484. Ze doet nu afstand ten behoeve van haar wettige kinderen verwekt bij deze GIELIS waarbij de dode partij met de levende moet delen en ze belooft alle lasten hierin van haar kant af te handelen, getuigen AERT en HUIJSKENS

JAN zoon GIELIS JAN GIELISSEN (CRIJNS) voor hemzelf handelend en voor WOUTER en MARGRIET zijn broer en zuster zijnde en mede voor zijn nicht MARIEKEN dochter van ADRIAEN ROLOF ROBBEN, verder GIJSBRECHT JAN GIJSBRECHTS en BARTHOLOMEUS MERCKS als voogden over de kinderen en kindskinderen van genoemde GIELIS JAN GIELISSEN, verkopen hierbij dat mud rogge en 2 lopen rogge per jaar, met de lopende termijn uit de vorige akte nu aan JAN ERVAERT WILLEMS VAN OUDENHOVEN en de verkopers beloven alle lasten hierin van hun kant af te handelen, actum als boven

(zie voor de akte van 20 maart 1484 bij de vader van GIELIS JAN GIELIS CRIJNS)

ca 15-2-1541 Afstand, verkoop rente (RA Oirschot Inv 134b akte 114, 115 folio P33r, P33v)
---------------------------------------------
JENNEKEN weduwe van GIELIS CRIJNS met BARTHOLOMEUS MERCKS als haar voogd, doet hierbij afstand van haar recht van vruchtgebruik inzake een jaarlijkse rente van 1 gulden, met 1 vervallen termijn, welke rente HENRICK zoon wijlen HENRICK VAN DEN MAERSELAER eerder had beloofd aan wijlen genoemde GIELIS CRIJNS, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin, grond etc. groot ca 15 lopenzaad gelegen in Oirschot herdgang Aerle, belend door: KATALIJN DANIELS, LIJSKEN JAN KETELBUETERS, conform een schepenbrief van Oirschot d.d. 6 juli 1519. Ze doet er nu afstand van ten behoeve van al haar wettige kinderen verwekt bij genoemde GIELIS, getuigen ROEFS en PETER

JAN wettige zoon wijlen GIELIS CRIJNS voor hemzelf optredend en ook voor zijn broer WOUTER en nog voor zijn zuster MARGRIET en zijn nicht MARIEKEN wettige dochter van ADRIAEN ROELOFS verwekt bij deze ADRIAEN en bij wijlen LUIJTGARDEN wettige dochter van wijlen genoemde GIELIS en JENNEKEN, ook nog in aanwezigheid en met instemming van GIJSBRECHT JAN HOPPENBROUWERS als voogd over de genoemde kinderen, verkopen de jaarlijkse rente van 1 gulden met 1 vervallen termijn zoals is vermeld in de voorgaande akte nu aan WOUTER zoon wijlen HENRICK SCROIJEN en de verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen. De rente is aflosbaar, actum als boven

14-5-1543 Betalingsbelofte (RA Oirschot Inv 135a akte 123 folio 46v)
---------------------------------
JENNEKEN weduwe van DIELIS JAN CRIJNS met haar voogd BARTHLOMEUS MERCKS, verder JAN en WOUTER broers en wettige kinderen van wijlen genoemde DIELIS en JENNEKEN hebben als schuldenaars beloofd om aan RUTGER GOIJAERT SMOLDERS een bedrag van 9 gulden te zullen betalen per afgelopen 1 mei over 2 jaar gerekend, getuigen HUIJSKENS en GEVAERTS

4-7-1543 Afstand, betalingsbelofte (RA Oirschot Inv 135a akte 133, 134 folio 49r, 49v)
------------------------------------------
JENNEKEN weduwe van GIELIS CRIJNS met BARTHOLOMEUS MERCKS als haar voogd, doet hierbij afstand van haar recht van vruchtgebruik inzake 2/3e delen van het huis, grond etc. in totaal groot ca 6 lopenzaad, gelegen in Oirschot in herdgang Aerle, belend door: BARTHOLOMEUS MERCKS, WILLEM SPAEN, ANTONIS VAN BEST, de straat. Ze doet er nu afstand van ten behoeve van haar zonen JAN en WOUTER zodat die daarop van JOERDEN AERT SMETSERS een bedrag kunnen lenen ter grootte van 6 lopen rogge per jaar als pacht en ook voor niet meer dan dat, getuigen SCOET en GEVAERTS

JAN en WOUTER broers en wettige kinderen van wijlen DIELIS CRIJNS hebben beloofd om aan JOORDAEN AERT SMETSERS die een jaarlijkse pacht van 6 lopen rogge te gaan betalen, Oirschotse maat, steeds vervallend op 31 mei van elk jaar en de eerste keer per a.s. 31 mei op onderpand van de 2/3e delen van het huis etc. zoals vermeld staat in de voorgaande akte, actum als boven

De pacht is altijd aflosbaar op 31 mei van elk jaar tegen betaling van 20 gulden en de achterstallige termijnen mits er 3 maanden daaraan voorafgaand is opgezegd, actum als boven

7-4-1546 Afstand, betalingsbelofte (RA Oirschot Inv 135b akte 322, 323 folio 53r)
-------------------------------------------
JENNEKEN (weduwe van) GIELIS JAN CRIJNS met BARTHOLOMEUS MERCKS als haar aangewezen voogd, doet afstand van haar recht van vruchtgebruik ten behoeven van haar wettige zoon JAN die zij verkregen heeft bij genoemde GIELIS JAN CRIJNS en wel voor zover die daarop een bedrag van 38 gulden op dat bezit kan gaan lenen. JENNEKEN belooft alle lasten van haar kant af te handelen, getuigen JAN HUIJSKENS en HENRICK HOPPENBROUWERS, schepenen

JAN GIELIS CRIJNS heeft beloofd om aan CLAES natuurlijke zoon van WILLEM GERARTS die per a.s. Maria Lichtmisdag een bedrag van 38 gulden te zullen gaan betalen. Daarvoor verbindt hij zijn persoon en bezit, actum als boven

29-2-1548 Betalingsbelofte (RA Oirschot Inv 136a akte 146 folio 27v, 28r)
----------------------------------
JENNEKEN weduwe van DIELIS CRIJNS met BARTHOLOMEUS MERCKS als haar voogd, verder JAN en WOUTER gebroeders en wettige kinderen van wijlen genoemde DIELIS en JENNEKEN, hebben als schuldenaars beloofd om aan HENRICK DIELIS HOPPENBROUWERS die een bedrag van 45 gulden en 2 en een halve stuiver te zullen gaan betalen per a.s. Maria Lichtmisdag onder het beding van parate executie, getuigen JAN GOESSENS en PETER
(in marge: met instemming van HENRICK HOPPENBROUWERS doorgehaald)

25-6-1548 Verkoop stuk grond (RA Oirschot Inv 136a akte 293, 294 folio 69r, 69v)
-------------------------------------
JAN en WOUTER gebroeders en wettige kinderen van wijlen GIELIS CRIJNS en MARGRIET ook wettige dochter van genoemde GIELIS CRIJNS met GIJSBRECHT JAN HOPPENBROUWERS als haar voogd, verkopen hierbij een stuk grond dat ze eerder van de gemeente Oirschot en hun gedeputeerden en inwoners hebben gekocht, groot 3 lopenzaad en 48 roeden, gelegen in herdgang Aerle, belend door: de kinderen van GOIJAERT HOPPENBROUWERS, GERART SROIJEN, conform een schepenbrief van Oirschot daarover. Ze verkopen het perceel nu samen met de lasten die er op drukken aan WOUTER JAN STOCKELMANS en de verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen, getuigen ESCH, SCOET en SCOET

WOUTER JAN STOCKELMANS heeft als schuldenaar beloofd om aan JAN, WOUTER en MARGRIET uit de vorige akte, kinderen van wijlen GIELIS CRIJNS, die een bedrag van 50 gudlen te zullen gaan betalen per a.s. Maria Lichtmisdag, actum als boven
(in marge: met instemming van partijen doorgehaald)


19-3-1557 Erfdeling etc. (RA Oirschot Inv 138a akte 179 t/m 184 folio 34r t/m 35v)
------------------------------
JENNEKEN dochter van wijlen ODULPHUS VAN AUDENHOVEN weduwe van DIELIS JAN CRIJNS met haar voogd BARTHOLOMEUS GERIT MERCKS doet afstand van haar recht van vruchtgebruik inzake haar huis, tuin etc. gelegen in Oirschot herdgang Aerle, dat door haar man DIELIS JAN CRIJNS is nagelaten. Ze doet er nu afstand ten behoeve van al haar wettige kinderen verwekt bij deze DIELIS, 19 maart 1557, getuigen P. SCHOET en ESCH

JAN en WOUTER broers, DIELIS zoon wijlen WILLEM PAUWELS als man van MARGRIET, allen wettige kinderen van wijlen DIELIS JAN CRIJNS verwekt bij JENNEKEN dochter van ODULPHUS VAN OUDENHOVEN hebben een boedelverdeling gemaakt inzake het bezit dat wijlen deze DIELIS heeft nagelaten.

Bij deze verdeling krijgt JAN een schuur en daarbij gelegen grond zijnde een boomgaard en akkerland in totaal groot 6 en een halve lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Aerle, belend door: BARTHOLOMEUS MERCKS, de weduwe van DANIEL VAN DEN DIJCK, de kinderen van DIRCK HOUBRAKEN, genoemde WOUTER waarvan het is afgedeeld, de gemeenschappelijke straat. Uit dit erfdeel moet jaarlijks 3 gulden worden betaald aan PHILIPS JANSSEN VAN HERSEL, nog 6 lopen rogge, Oirschotse maat aan JOERDEN DIE METSER.

Bij deze verdeling krijgt WOUTER een akker groot ca 5 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Aerle, belend door: MARTENS VAN DER HEIJDEN, genoemde JAN waarvan het is afgedeeld, BARTHOLOMEUS MERCKS. Verder krijgt hij een beemd genoemd de Veerdonck, ter zelfder plaatse gelegen, belend door: AERT HENRICKS VAN DEN VEN, JAN JOOST MICHIELS, EMBRECHT JAN SCEPENS, de gemeenschappelijk straat. Uit dit erfdeel moet jaarlijks 6 gulden worden betaald aan DIELIS GERITSZOON VAN DER VLUETEN, nog anderhalve gulden per jaar aan de kinderen van Heer GERIT MENGELEN, nog 2 oude groten chijns aan de Hertog.

Bij deze verdeling krijgt DIELIS in zijn hoedanigheid het huis, tuin etc. groot ca 7 lopenzad, gelegen in Oirschot herdgang Aerle, belend door: DIRCK WILLEMS VAN DER HOEVEN, WILLEM SPAEN, ANTONIS HENRICKS VAN BEST, de gemeenschappelijke straat. Uit dit erfdeel moet jaarlijks 2 mudden rogge worden betaald, Oirschotse maat aan JASPAER MATHIJS, nog 32 gulden eens aan JAN GOIJAERTS, nog 8 gulden eens aan genoemde JAN als erfgenaam en verder de grondchijns.

Genoemde erfgenamen beloven elkaar deze boedelverdeling altijd gestand te zullen houden, actum als boven

JAN en WOUTER broers en kinderen van wijlen DIELIS CRIJNS, en DIELIS WILLEM PAUWELS, hebben samen beloofd om aan JENNEKEN dochter van ODULPHUS VAN OUDENHOVEN hun moeder, een jaarlijkse pacht van 3 mudden rogge te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag, op onderpand van al hun bezit dat ze nu hebben, actum als boven

JAN en WOUTER broers en kinderen van DIELIS CRIJNS en DIELIS WILLEM PAUWELS hebben elkaar beloofd dat ze ieder 1 mud rogge zullen leveren zolang hun moeder JENNEKE leeft en ze geven elkaar daarvoor over en weer vrijwaring voor hun eigen verplichting, actum als boven

WOUTER zoon wijlen DIELIS CRIJNS verkoopt een beemd genoemd de Veerdonck, gelegen in Oirschot herdgang Aerle, belend door: AERT HENRICKS VAN DE VEN, JAN JOOST MICHIELS, EMBRECHT JAN SCEPENS, de gemeenschappelijke straat, die hij bij de boedelverdeling met zijn mede erfgenamen heeft gekregen en die zijn vader had verkregen van JAN GIJSBERT QUANS en deze JAN QUANS weer van IJWAEN en JAN broers en kinderen van HENRICK JAN BEECKMANSZOON verwekt bij wijlen JENNEKEN dochter van wijlen IJWAENS VAN DEN BERGE, conform een schepenbrief van Den Bosch. Hij verkoopt deze beemd nu aan HENRICK JAN HENRICK GERITS en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve een jaarlijkse rente van 6 gulden aan DIELIS GERITS VAN DER VLUETEN en nog 1 oude grote als grondchijns aan de Hertog, 20 maart 1557, getuigen HOPPENBROUWER en ESCH

HENRICK zoon JAN HENRICK GERITS beloofd de rente van 6 gulden per jaar die hij bij de aankoop van de beemd genoemd de Veerdonck uit de vorige akte als verplichting heeft meegekregen van WOUTER DIELIS CRIJNS, voortaan elk jaar zodanig te betalen en af te lossen aan DIELIS GERITS VAN DER VLEUTEN of diens erfgenamen, dat WOUTER en diens bezit daarvoor verder gevrijwaard blijft, actum als boven

17-2-1559 Erfdeling pachten en rente (RA Oirschot Inv 138b akte 072 folio 19r, 19v)
---------------------------------------------
JAN en WOUTER broers, MARGRIET met haar voogd ADRIAEN WILLEM PAUWELS, allen wettige kinderen van wijlen DIELIS CRIJNS, hebben een boedelverdeling gemaakt van de navolgende pachten en rentes die ze hebben geerfd bij het overlijden van genoemde DIELIS en diens vrouw JENNEKE

Bij deze verdeling krijgt JAN een jaarlijkse pacht van 9 lopen rogge Oirschotse maat te ontvangen van ANTONIS HENRICK SGRAETS. Verder krijgt hij een jaarlijkse rente van 15 stuivers te ontvangen van de kinderen van ROELOF BACKS.

Bij deze verdeling krijgen WOUTER en MARGRIET samen een jaarlijkse rente van 5 gulden en 10 stuivers te ontvangen van JAN JOERDEN BROUWERS. Verder krijgen ze een rente van 20 stuivers per jaar te ontvangen van de kinderen van DIRCK STANS.

Genoemde personen beloven deze verdeling gestand te zullen doen, getuigen LAUWER en HEIJEN

Notitie bij het huwelijk van Goossen (Goosken) Henrick Goossens en Jacop Tolofs: .
25-4-1523 Betaling pacht (RA Oirschot Inv 129b akte 287 t/m 289 folio P348r, P348v)
-------------------------------
Voor ons zijn verschenen GOESSEN GOESSEN VAN DER ACHTER als voogd over ELISABETH, verder AERT, JENNEKEN en BAET, alle wettige kinderen van HENRICK GOESSENS VAN DER ACHTER, zijnde de HENRICK de broer van genoemde GOESSEN, verder AERT en JENNEKEN die voor henzelf handelen, JACOP TOLOFS VAN OUDENHOVEN die voor hemzelf handelt en als man van GOOSSEN hebben verklaard dat ze door AERT JOERDEN STOCKELMANS betaald zijn voor een bedrag van 33 peters inzake hun 1/5e deel van een pacht van 2 mud rogge, welke pacht van 2 mud rogge AERT JOERDEN STOCKELMANS eerder had beloofd op onderpand van een stuk land genoemd de Venekker. Verder is afgesproken dat als zij aan AERT de principale schuldbrief van de 2 mud rogge kunnen overhandigen, dat deze tegenwoordige brief dan verder ongeldig zal zijn, getuigen BERSE en GERIT

Genoemde GOESSEN GOESSEN uit de vorige akte belooft als voogd dat hij ELISABETH en BAET zodra die meerjarig zijn geworden hen alsnog ertoe zal brengen om afstand te doe van hun aanspraken in deze pacht, getuigen BERSE en GERIT

Genoemde GOESSEN GOESSENS VAN DER ACHTER verklaart dat hij aan JACOP TOLOFS VAN OUDENHOVEN een bedrag van 11 peters schuldig is, tegen 18 stuivers voor elke peter en wel per a.s. Maria Lichtimisddag zonder rente datum bedrag zal betalen, actum als boven

12-2-128 Betalingsbelofte rente (RA Oirschot Inv 130a akte 089 folio 33v, 34r)
---------------------------------------
JACOP TOLOFS VAN OUDENHOVEN heeft beloofd om aan HENRICK LUPPRECHTS VAN DE SCHOET als man van DINGEN dochter van HENRICK JANS VAN DER LULSDONK die voortaan 1 guden Karolusgulden per jaar te gaan betalen, op onderpand van een huis, tuin etc. groot 11 lopenzaad, gelegen in herdgang Aerle, belend door: HNRICK HOPPENBROUWER, ELISABETH VAN BEST en haar kinderen, het erf dat eerder van Heer AMELRIJCK BOOTS was, KATALIJN DANELS, ROLOF BACXS, de gemeenschappelijke straat, getuigen COLEN en MEIJEN

De rente is aflosbaar mits er 3 maanden vooraf is opgezegd, tegen betaling van 20 gouden Karolusguldens, actum als boven

17-6-1530 Betalingsbelofte pacht (RA Oirschot Inv 131a akte 238, 239 folio 64r)
-----------------------------------------
JACOP TOLOFS VAN OUDENHOVEN als man van ... dochter van HENRICK VERAFTER heeft beloofd om aan HEIJLWICH JACOP WOUTER THIJS die een jaarpacht van een half mud rogge te gaan betalen, op onderpand van een huuis, tuin, grond etc. groot ca 11 lopenzaad, gelegen in herdgang Aerle, belend door: HENRICK HOPPENBROUWERS, KATHALIJN VERAFTER, ROLOF BACKS en meer anderen, de gemeenschappelijke straat, getuigen GOESSEN en ESCH

De pacht is altijd aflosbaar op Sint Jansdag (24 juni) mits er een half jaar vooraf wordt opgezegd tegen betaling van 25 Karolusguldens, actum als boven

(later bijgeschreven)
ROLOF BACKS heeft nog beloofd dit half mudde rogge verschuldigd te zijn en erin toegestemd dat men aan HEIJLWICH een andere brief zal uitschrijven omdat de eerste brief door brand is verloren geraakt. Voorwaarde is echter dat als men de eerste brief alsnog zal vinden dat deze nieuwe brief dan niet meer geldig zal zijn, 23 november getuigen MEIJEN, HUIJSKENS en VEN

ca 6-12-1530 Belening land (RA Oirschot Inv 131a akte 318, 319 folio 92r, 92v)
---------------------------------
JACOP TOLOFS VAN OUDENHOVEN heeft hierbij afstand gedaan ten behoeve van DANIEL zoon wijlen DANIEL JAN DANIELS ten behoeve van hem en ook diens broer JAN DE JONGSTE en ook ten behoeve van zijn zuster GEERTRUID inzake een stuk land groot 3 lopenzaad, gelegen in herdgang Aerle, belend door: HENRICK CORSTENS, de hoeve van Heer AMELRIJCK BOOTS, genoemde JACOP, ROLOF BACKS en meer anderen. De koper moet overpad verlenen aan diegenen die er recht op hebben. Verder moet de koper een half mud rogge betalen aan het Kapittel van Oirschot, nog een half mud rogge aan HEIJLWICH JACOP WOUTER THIJSSEN en nog 2 lopen rogge per jaar aan de H. Geest te Oirschot, getuigen CORT en HOPPENBROUWER

Het perceel kan altijd worden afgelost en teruggekocht over 6 jaren, maar niet eerder op Maria Lichtmisdag en daarna moet het met de oogst erna worden verlaten, tegen betaling van 27 en een halve gulden, actum als boven

31-7-1537 Kwijting betaling (RA Oirschot Inv 132c akte 246 folio 77r)
---------------------------------
HENRICK zoon wijlen HENRICKS VAN DER AFTER en diens zuster ALEIJT hebben verklaard dat ze van JACOP TOLOFS VAN OUDENHOVEN een bedrag van 9 Karolusguldens hebben ontvangen die wijlen HENRICK VAN DER AFTER en diens vrouw ELISABETH zijnde hun grootouders aan hen hadden vermaakt en ze geven hem hiervoor nu kwijting, actum als boven

14-3-1538 Vermelding bij pacht (RA Oirschot Inv 133a akte 050 folio 32v, 33r)
--------------------------------------
MARTEN HAELBOSCH als wettige man van BATEN dochter van wijlen HENRICK GOOSSENS VAN DER AFTER, verder DIRCK JOOSTEN als man van ARDEN en JACOP TOLOFS als wettige man van GOOSSEN, ook wettige dochters van genoemde HENRICK GOOSSENS, verkopen hierbij een jaarlijkse rente van een halve Rijnsgulden uit een rente van 2 en een halve rijnsgulden die ze hebben geerfd bij de dood van JENNEKEN dochter van genoemde HENRICK GOOSSENS en welke rente JACOP TOLOF VAN OUDENHOVEN eerder aan wijlen deze JENNEKEN had beloofd, steeds vervallend op Sint Jacopsdag op onderpand van het 6e deel van een huis, tuin, grond etc. genoemd de Bocht, gelegen in Oirschot herdgang Aerle, belend door: ANDRIES BIERKENS. Nog op onderpand van meer bezit, conform een schepenbrief van Den Bosch d.d. 1 november 1521. Ze verkopen de rente nu met de schepenbrief van Den Bosch aan GOESSEN PETER ABEN en de verkopers beloven alle lasten hierin van hun kant af te handelen, behalve wat betreft de aflossing, getuigen VLEUTEN en MEIJEN

 

IIIe. Wouter Willem zoon NN van Oudenhoven (Audenhoven), geb. Oirschot omstr. 1337, ald. vr sept. 1401.

Zijn kinderen:

1. Mechteld Wouter Willems van Oudenhoven (Audenhoven), tr. Lambert Jan Arntsz van Huesden.

2. Willem Wouters, volgt IVe.

3. Geerling Wouter Willems van Oudenhoven (Audenhoven), geb. Oirschot omstr. 1362, ald. omstr. 1425.

4. Rutger Wouter Willems van Oudenhoven (Audenhoven), geb. Oirschot omstr. 1365, ald. omstr. 1430.

5. Heijlwig Wouter Willems van Oudenhoven (Audenhoven), geb. Oirschot omstr. 1375, ald. omstr. 1435.

 

Notitie bij Wouter Willem zoon NN: .
27-5-1395 Bevestiging in leengoederen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1179 folio 174r
-----------------------------------------------
WALTERUS DE AUDENHOVEN en zijn zoon WILHELMUS beloofde aan WILHELMUS DE AUDENHOVEN broer van voornoemde WALTERUS hem in de goederen genoemd te Oudenhoven, gelegen in Oirschot ter plaatse genoemd Oudehoven, uiterlijk met Sint Maarten aanstaande voor Heer en Hof, van wie de goederen in leen hangen, te bevestigen

Vermelding Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1182 okt 1400 - sept 1401 folio 294r:
-----------------------------------
WILLEM, GEERLING, RUTGER en HEIJLWIG kinderen van wijlen WOUTER VAN AUDENHOVEN

10 mei 1425 Overdracht recht in pacht (Kapittel van Oirschot Inv 323)
-----------------------------------------------
RUTGER DE AUDENHOVEN zoon van WOUTER VAN AUDENHOVEN en LAMBERT zoon van JOHAN VAN HUESDEN als echtgenoot van MECHTELT dochter van genoemde WOLTER (WOUTER) hebben overgedragen voor schepenen van s-Hertogenbosch aan GODEFRID zoon van GODEFRID VAN DEN MEERVENNE al hun recht in roggepacht uit perceel land Groot Rullen in Best in Oirschot

Notitie bij het huwelijk van Lambert Jan Arntsz en Mechteld Wouter Willems: .
7-11-1421 Vermelding (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1192 okt 1421 - sept 1422 folio 388r
--------------------------
(ten Hout)
RUTGHER zoon wijlen WOUTER VAN AUDENHOVEN
LAMBERT zoon wijlen JAN ARTSZ
MECHTELT (zuster van RUTGHER)

20-10-1422 Vermelding Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1193 okt 1422 - sept 1423 folio 150r
-------------------------------------------------
(heerdgang van der Notelen)
LAMBERT zoon wijlen JAN ARNTSSOEN VAN HOESDEN, man van MECHTELT dochter wijlen WOUTER VAN AUDENHOVEN
RUTGHER zoon wijlen WOUTER VAN AUDENHOVEN
Everart zoon wijlen Evert van der Vloet
Dyna weduwe van Jan van Breda

 

IVe. Willem Wouters van Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1360, vr 3 dec. 1420, tr. Godstuwen (Goetstouwe) van Rode, geb. omstr. 1340.

Uit dit huwelijk:

1. Rutger Willems, volgt Vi.

2. Mechteld Willem Wouters van Oudenhoven (Audenhoven), geb. Oirschot omstr. 1390, ald. omstr. 1450.

 

Notitie bij het huwelijk van Godstuwen (Goetstouwe) en Willem Wouters: .
Vermelding Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1190 okt 1417 - sept 1418 folio 421v
----------------------------------
Willem Meester Henrick en zijn broer Daniel zoons wijlen Daniel van Vlijerden
Lambert van de Haghelaer
Jan van Rode
WILLEM zoon wijlen WOUTER VAN AUDENHOVEN

15-7-1418 Testament (Kapittel van Oirschot Inv 164)
--------------------------
Notaris HENRICK JORDANI de Oirschot, Luiks priester, instrumenteert dat WILHELM zoon van WALTER DE AUDENHOVEN zijn testament heeft gemaakt, waarin hij legateert aan:

de kerkfabriek van Sint Lambert in Luik / de kerkfabriek van Oirschot, erfcijnzen uit goederen in Oirschot (goed Vepat/ goed in Hedel / goed Kampen Hostat / goed Uutfank / kapelfabriek en Tafel van de H. Geest in Oirschot rogpacht / kapittel, kapelanen en vicarissen van Oirschot voor zijn jaargetijde

erfcijns uit zijn goederen, waarbij als getuigen onder meer aanwezig waren: HENRICK VAN DEN ROEDE en JOHAN VAN BAAST priesters

31-12-1420 Vermelding Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1192 okt 1420 - sept 1421 folio 249rA
--------------------------------------------------
(o.a. die hoeve te Heerzel, heerdgang van den Nuetelen)
GODESTIDIS weduwe van WILLEM VAN AUDENHOVEN zoon wijlen WOUTER, tocht aan haar kinderen: RUTGER en MECHTELT
Lambert zoon wijlen Lambert van Huesden en van Mechtelt voornoemd (nee zij is Mechtelt geb 1370 en dochter van WOUTER WILLEMS geb 1337)

 

Vi. Rutger Willems van Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1385, omstr. 1430, tr. Naam Onbekend.

Uit zijn huwelijk:

1. Geertruid (Gertrudis) Rutgers van Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1408, tr. vr sept. 1431 Henrick (Henricus) de Ghoerle, geb. omstr. 1405, 1460.

2. Rutger Rutger Willems van Oudenhoven (Audenhoven), geb. Oirschot omstr. 1420, ald. omstr. 1480.

3. Willem Rutgers, volgt VIc.

Uit zijn relatie met Naam Onbekend:

4. Willem(ke) natuurlijke dochter Rutger Willems van Oudenhoven (Audenhoven).

5. Willem natuurlijke zoon Rutger Willem Rutgers, volgt VIb.

 

Notitie bij Rutger Willems: .
poorter in Den Bosch

Notitie bij het huwelijk van Naam en Rutger Willems: .
RUTGER WILLEMS VAN AUDENHOVEN is in 1422 poorter in Den Bosch

1432 Overdracht erfpacht (Bossche Protocollen Inv 1203 folio 15-6)
--------------------------------
Kinderen van RUTGERUS VAN AUDENHOVEN t.w. 1 WILHELMUS, 2 GERTRUDIS gehuwd met HENRICUS VAN GHOERLE droegen over aan GERARDUS ONMAEET een erfpacht van 3 zesters rogge die GERARDUS ONMAET had beloofd aan RUTGERUS VAN AUDENHOVEN, te leveren met Lichtmisdag gaande uit de helft van:
- een tuin met boomgaard in Oisterwijk tussen HENRICUS DIE BONT en tussen genoemde GERARDUS
- een stuk land in Oisterwijk tussen WOLTERUS VAN DER STRATE en tussen vrouw ALEIJDIS VAN ETHEN

Notitie bij de relatie van Naam en Rutger Willems: .
Hun natuurlijke dochter WILLEM wordt vemeld in het Bossche Protocol (Oirschot) okt 1437 - sept 1438 folio 187r samen met haar halfbroer en zuster WILLEM en GEERTRUIJT

Notitie bij Willem(ke) natuurlijke dochter Rutger Willems: .
Vermelding Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1208 okt 1437 - sept 1438 folio 184r
----------------------------------
WILLEM(KE) natuurlijke dochter wijlen RUTGER VAN AUDENHOVEN WILLEMSSOEN
WILLEM en GEERTRUIJT kinderen van wijlen RUTGER VAN AUDENHOVEN WILLEMSSOEN

Notitie bij het huwelijk van Henrick (Henricus) en Geertruid (Gertrudis) Rutgers: .
dit huwelijk wordt vermeld in het Bossche Protocol (Oirschot) periode okt 1430- sept 1431 folio 34v

Vermelding Bossche Protocol (Oirschot) okt 1437 - sept 1438 folio 16v
----------------------------------
HENRICK VAN GOERLE man van GEERTRUIJT RUTGER WILLEMS VAN AUDENHOVEN
Willem Willems van Audenhoven
Willem Rutgers van Audenhoven


Vermelding Bosche Protocol (Oirschot Inv 1216 okt 1445 - sept 1447 folio 27r
---------------------------------
HENRICK VAN GOERLE man van GEERTRUIJT RUTGERSS VAN AUDENHOVEN
Een zoon van Heer Rutgher van Audenhoven en Aleijt Goossens van der Ameijden
Henrick Jan Aert Noyens (folio 27v)

 

VIb. Willem natuurlijke zoon Rutger Willem Rutgers van Oudenhoven (Audenhoven), geb. Oirschot omstr. 1405, vr sept. 1448, tr. Kathalijn Snellaert Jan Haecks.

Uit dit huwelijk:

1. Juet Willems natuurlijke zoon Rutger Willems van Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1425, omstr. 1490, tr. vr sept. 1449 Peter Goessen van den Bleeck.

2. Heijlwich Willem Rutgers van Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1428, omstr. 1490.

3. Geertruij Willems natuurlijke zoon Rutger Willems Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1430, vr 20 febr. 1469, tr. vr 3 febr. 1465 Dirck Goijaerts (Dirc Goedevaerts) van de Laeck, zn. van Goijaert (Goedevaert) Dircks van de (van der) Laeck en Aleijt Henrick Gijben die Kuijpers (Cuijpers, Kupers); hij hertr. vr 20 febr. 1469 Aleijt Henricks Mortsel.

4. Marie Willem Rutgers van Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1432, omstr. 1490.

 

Notitie bij het huwelijk van Kathalijn Snellaert Jan en Willem natuurlijke zoon Rutger Willem Rutgers: .
Vermelding Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1218 okt 1447 - sept 1448 folio 305v
----------------------------------
HEIJLWICH, MARIE en GEERTRUID dochters van wijlen WILLEM natuurlijke zoon wijlen RUTGERS VAN AUDENHOVEN en van KATHELIJN dochter wijlen SNELLART JAN HAECK
Wouter die Cort zoon wijlen Willem die Cort van Spoerdonck
PETER GOOSSENS VAN DEN BLEECK

Notitie bij het huwelijk van Peter Goessen en Juet Willems natuurlijke zoon Rutger Willems: .

Notitie bij het huwelijk van Dirck Goijaerts (Dirc Goedevaerts) en Geertruij Willems natuurlijke zoon Rutger Willems: .
uit dit huwelijk zijn geen kinderen gevonden

3-2-1465 Verklaring aankoop huis (RA Oirschot Inv 122a akte 010 folio P91-r)
----------------------------------------
Verschenen is hier DIRCK GOIJAERTS VAN DEN LAECK als man van GEERTRUIDEN dochter van WILLEM natuurlijke zoon VAN OUDENHOVEN en heeft verklaard dat hij eerder een huis, tuin en grond heeft verkregen en gekocht gelegen in Best, belend door: GOIJAERT ECKERMANS, WILLEM JACOP KEIJMPS, de gemeenschappelijke straat. Hij heeft dat huis gekocht van CARIJN VREIJSSEN en wel met het geld van zijn vrouw GEERTRUID. Na de dood van DIRCK GOIJAERTS en diens vrouw GEERTRUID als zij beiden geen wettige nageslacht zullen krijgen, versterft het huis weer op de wettige erfgenamen van GEERTRUID, getuigen HUIJSKENS en CROM

Voetnoot: deze belofte te overhandigen aan PETER GOESSENS VAN DEN BLEECK ten behoeve van de erfgenamen van genoemde GEERTRUID

Op 4-3-1466 verkoopt DIRCK GOEDEVAERTS VAN DE LAECK aan de kinderen van GIJSBRECHT DENIS VAN ENGELAND een stuk heiveld genoemd het Loo, ht had dat geerfd van zijn grootvader HENRICK GIJBEN (zie voor volledige akte bij GIJSBRECHT DENIS VAN ENGELAND)

 

VIc. Willem Rutgers van Oudenhoven (Audenhoven), geb. Den Bosch omstr. 1425, vr 13 febr. 1485, tr. vr sept. 1436 Margriet natuurlijke dochter van Ervaert Evaert van der Vloege (Vloge), geb. omstr. 1424, vr 13 nov. 1505, dr. van Ervaert Ervaerts en Onbekend Naam.

Uit dit huwelijk:

1. Elisabeth (Lijsbeth) Rutgers van Oudenhoven (Audenhoven), vr 13 jan. 1542, tr. vr sept. 1493 Gevaert Jan van Ostade, vr 7 maart 1529.

2. Willemke Willems Rutgers van Oudenhoven (Audenhoven), vr 12 juni 1528, tr. vr sept. 1493 Dirck Gerarts Vos.

3. Engeltje Rutgers van Oudenhoven (Audenhoven), vr 22 jan. 1535, tr. 1e vr sept. 1493 Henrick Smeets; tr. 2e vr 6 febr. 1506 Henrick Willems Oemen (Oomen), vr 22 jan. 1535.

4. Rutger Willems, volgt VIIa.

5. Ervaert Willem Rutgers, volgt VIIb.

6. Geertruijd Willem Rutgers van Oudenhoven (Audenhoven), geb. s-Hertogenbosch 1447, tr. vr 13 febr. 1485 Aert (Aernt) van Laerhoven.

 

Notitie bij het huwelijk van Margriet natuurlijke dochter van Ervaert Evaert en Willem Rutgers: .
Dit huwelijk wordt ook vermeld in het Bossche Protocol (Oirschot) periode okt 1435 - sept 1436 fol;io 25v en ook in okt 14465 - sept 1447 folio 348v en okt 1460 - sept 1461 folio 113r

Er wordt in de 13-2-1485 gesproken van een pacht aan RUTGER natuurlijke zoon WILLEM RUTGERS VAN OUDENHOVEN, of dit ook een zoon is van deze WILLEM RUTGERS VAN OUDENHOVEN is mij nog niet bekend.

Poorterboek s-Hertogenbosch RA Inv 1229 folio 153)
-------------------------------------
DIRCK JANSSEN VAN DER MOELEN die bontwerker en WILLEM HENRICXS STAMELART die louwer (looier?) poorters van Den Bosch verklaren op 20 juli 1549 dat RUTGER, ERVART en GEERTRUYT kinderen van WILLEM RUTGERS VAN AUDENHOVEN geboren Bossche poorters zijn, wijl daar gedoopt (Brabantse Leeuw 1957 pag 191)

28-1-1433 (januari?) Aankoop rogpacht (Kapittel van Oirschot akte nr. 300 Inv 149)
-----------------------------------------------
WILHELM, zoon van JORDAN zoon van JOHAN VAN OIRSCHOT heeft verkocht voor schepenen van s-Hertogenbosch aan WILHELM zoon van RUTGER VAN AUDENHOVEN: roggepacht uit goed in Hedel (herdgang) in Oirschot, met schepenzegel GERARD VAN BEKE en dat van GODFRIED VAN ERP is verloren

26-7-1468 Uitwinning rogpacht (RA Oirschot Inv 122a akte 227, 228 folio P245v)
-------------------------------------
Verschenen is WILLEM RUTGERS VAN OUDENHOVEN en heeft zijn achterstallige vordering aangetoond met een schepenbrief van Oirschot inzake een jaarlijkse rogpacht van 22 lopen rogge, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk land genoemd de Passche, gelegen in Oirschot aan de Boterwijkse weg die naar de Lange Eijk loopt daar, belend door: de kinderen van HEIJLWICH GHEENEN, de erfgenamen van ENGEL VAN CASSELAER (en op onderpand van een stuk land genoemd de Berten Streep belend door: LISBETTEN DER BORREIJSTER?, is doorgestreept) conform een schepenbrief .d.d 26 november 1362. Daarop hebben wij bij vonnis bepaald dat WILLEM zijn vordering op het onderpand mag verhaelen en dat is gebeurt door GIELIS JANSSEN opde gebruikelijke wijze en het is verkocht aan RUTGER WILLEMS VAN OUDENHOVEN, getuigen JOERDEN en RUTGER

Verschenen is hier RUTGER WILLEMS VAN OUDENHOVEN en doet afstand van het bezit uit de vorige akte ten behoeve van diens vader WILLEM RUTGERS VAN OUDENHOVEN zoals dat is uitgewonnen door GIELIS JANSSEN als vorster en dat aan hem RUTGER was verkocht conform de vonnisbrief ervan. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, 28 juli 1468, getuigen RUTGER en JOERDEN

24-4-1470 Verkoop pacht (RA Oirschot Inv 123a akte 260 folio 44v)
-------------------------------
Verschenen is WILLEM RUTGERS VAN OUDENHOVEN en verkoopt nu met een schepenbrief aan JAN HENRICK MATHIJSSEN (VAN BEST) een pacht van 1 mud rogge per jaar, Oirschotse maat, welke pacht WILLEM had verkregen in huwelijkse voorwaarden van EVERAERT EVERAERTS VAN DER VLOEGEN en EVEAERT weer had verkregen van JAN VAN TRUIJDEN en JAN weer van JAN DE CREMER VAN AERLE. De pacht vervalt steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis etc. eerder eigendom van JAN VAN TRUIJDEN, gelegen in Oirschot herdgang Aerle, belend door: JAN DIRCK CROMMEN, HENRICK BELAERTS, AERT VAN DE ACHTER, de straat daar. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, getuigen GEERLICK en WILLEM VAN DORMALEN

13-2-1485 Afstand rechten en erfdeling (RA Oirschot Inv 124b akte 035 t/m 045 folio 441v t/m 443)
------------------------------------------------
MARGRIET dochter van EVERAERTS VAN DE VLOGE als weduwe van WILLEM RUTGERS VAN OUDENHOVEN heeft afstand gedaan van haar rechten ten behoeve van haar wettige zoons RUTGER en ERVAERT. Dat betreft een huis etc. en verder alle bezit dat zij en haar man in Oirschot hebben bezeten. Ze belooft het afstanddoen altijd na te zullen komen, getuigen LOIJCH, AERT THOMAS en MATHIJSSEN

AERT VAN LAERHOVEN als man van GEERTRUIJD, verder GEVART JANS VAN OSTADEN als man van LISBETH, DIRCK GERART VOS als man van WILLEMKEN, zijnde allen wettige kinderen van WILLEM RUTGERS VAN OUDENHOVEN, nog MARGRIET dochter van EVERAERT VAN DE VLOGE en ENGEL als dochter van genoemde WILLEM RUTGERS VAN OUDENHOVEN met haar voogd hierin, verkopen nu aan RUTGER en ERVAERT hun broers het bezit dat hen is nagelaten door hun vader en waarvoor hun moeder afstand van haar vruchtgebruik heeft gedaan. De verkopers beloven alle lasten af te handelen behalve 3 pond paijement te Eindhoven ende grondchijns uit de Besdonk, 2 Bossche mud rogge aan RUTGER de natuurlijke zoon van WILLEM RUTGERS VAN OUDENHOVEN. Uit de beemd achter Oudenhoven moet de grondchijns aan de Hertog worden betaald, uit de Past de grondchijns aan het kapittel oftwel een jaargeld, uit de Liedsdonk (Lusdonk?) 2 en een halve mud rogge en 1 lopen, uit de Swolfsbeemd aan GOESSEN MAES en diens kinderen 17 lopen rogge per jaar, uit de zelfde beemd 1 pond paijement aan Sint Barbara. Uit alle andere bezit ook de grondchijns. De genoemde 2 koper zullen al deze lasten zo betalen dat de verkopers daarvoor gevrijwaard zijn. De lasten tot vandaag de dag toe door de kopers als door de verkopers samen te betalen, actum als boven

De zelfde verkopers hebben nu aan hun moeder MARGRIET de volgende pachten overgedragen. Dat zijn 20 lopen rogge te ontvangen van JACOP ANSEMS en de chijns die JACOP betaalt, van LISBETH VAN RIJTH 17 lopen rogge, van LISBETH de vrouw van WOUTER VAN DE VELDE 11 lopen rogge, van Heer WILLEM AERTS deken te Oirschot 11 lopen rogge, van HENRICK VAN DE HOVE 2 mud rogge, van CLAES DE BECKER 6 lopen rogge, uit de hoeve van Heer AMELRIJCK BOOTS te Aerle 6 lopen rogge, van GERIT BACKS (?) VAN ESCH uit het erf dat eerder van ROEF JANSSEN was genoemd dat Gruenensdale 13 lopen rogge, van JAN GIJSBRECHT HOPPENBROUWERS 14 lopen rogge, van DENIS MERCKS te Best 9 lopen rogge (totaal bijna 11 mud rogge per jaar). De verkopers beloven alle lasten af te handelen. Na de dood van ELISABETH zal haar vaders erfdeel aan de genoemde kinderen toevallen. De pacht van 2 mud rogge Bossche maat te betalen aan RUTGER als natuurlijke zoon van WILLEM VAN OUDENHOVEN wordt betaald uit de Besdonk en het ne mud rogge Bossche maat na de dood van JAN VAN OUDENHOVEN zal betaald worden door alle erfgenamen van WILLEM RUTGERS VAN OUDENHOVEN samen. En als de erfgenamen sterven voor ELISABETH dan moeten ze de pacht blijven betalen zolang ze leeft en diende de lasten ervan gelijkelijk door de kinderen te worden betaald naar rato. Van de genoemd 3 mud rogge moeten RUTGER en ERVAERT na de dood van RUTGER als natuurlijke zoon van JAN VAN OUDENHOVEN de schepenbrief ervan aan de andere kinderen overhandigen zodat die voor hun gedeelte daarin kunnen betalen, actum als boven

Genoemde RUTGER en ERVAERT verkopen nu aan hun zuster ENGEL een stuk beemd genoemd de Grote Beemd, gelegen bij de Lusdonk onder Spoordonk, belend door: een beemd genoemd de Hillenrijt eigendom van de verkopers, de Bleserbeemd en meer andere en ook eigendom van de verkopers, de gemeijnte, het Lepelbroek eigendom van KORSTIAEN HESSELS. De verkopers beloven alle lasten af te handelen, actum als boven

RUTGER uit de vorige akte belooft zijn zus ENGEL nog een half mud rogge te betalen, Oirschotse maat op onderpand van een stuk land genoemd de Berthenhof, belend door: de Blesersbeemd, de straat, de Groote Beemd, JAN JAN GOESSENS, actum als boven

Genoemde personen uit de vorige akte (de kinderen van OUDENHOVEN) verkopen nu aan GEVAERDEN VAN OSTADEN als echtgenoot hun 5/6e delen in een pacht van 26 en een halve lopen rogge per jaar te heffen van HEIJLICH DIRCKS VAN BERZE en haar kinderen. Ook nog inzake een pacht van 16 lopen rogge die wordt betaald door DANIEL JAN DANIELS. Ook nog inzake een pacht van 6 lopen rogge per jaar die wordt betaald door CLAES CLAESSEN te Spoordonk, nog 6 lopen rogge per jaar die wordt betaald door GOIJAERT ERVAERTS S...(onleesbaar).., nog 8 lopen rogge aan JAN VERBERCKT en 9 lopen rogge aan JAN natuurlijke zoon van DIRCK STOCKELMANS. De verkopers beloven alle lasten af te handelen, actum als boven

Genoemde ERVAERT belooft zijn zwager GEVAERT VAN OSTADEN die voortaan 1 mud rogge per jaar te betalen op onderpand van een huis, tuin etc. onder Boterwijk alhier, belend door: HENRICK VAN DEN DOEREN, WOUTER MOERMANS, JAN VAN BERSE. Hij belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de pacht, actum als boven

Genoemde ERVAERT belooft aan AERNT VAN LAERHOVEN die voortaan 3 mud rogge per jaar te gaan betalen, Oirschotse maat, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc. zoals hiervoor. Nog op onderpand van een beemd genoemd de Nuwenbeemd onder Oudenhoven, belend door: IJWAEN VAN DOMMELEN, de Shaestenbeemd, HENRICK AELEN (?), de straat. Hij belooft de onderpanden in goede staat te houden voor de betaling van de pacht (geen datum en getuigen vermeld)

Genoemde RUTGER belooft aan DIRCK GERIT VOS die voortaan een pacht van 4 mud rogge te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk grond genoemd de Ludsdonk in herdgang Spoordonk, belend door: het erf van hemzelf, de straat, JAN JAN GOESSEN, het Lepelbroek. Nog op onderpand van de Past in herdgang de Kerkhof, belend door: JAN VAN DER HEIJDEN, KATHALIJN SBRUIJNEN, AERT VAN CAMPEN, de gemeenschappelijke weg. Hij belooft de onderpanden in goede staat te houden voor de betaling van de pacht (geen datum en getuijgen vermeld)

RUTGER en ERVAERT broers beloven hun moeder MARGRIET wat betreft het vruchtgebruik, om later door de 6 kinderen samen te delen, die per Maria Lichtmisdag steeds een pacht van 6 mud rogge te betalen van al hun bezit. Ze beloven de onderpanden in goede staat te houden voor de betaling van de pacht. Voorwaarde is verder dat deze kinderen van WILLEM RUTGERS VAN OUDENHOVEN, zijnde RUTGER, EVERAERT, DIRCK (VOS) en ENGEL, elk 4 en een half mud rogge zullen, GEVERT JANSSEN VAN OSTADE 6 mud en AERT (VAN LAERHOVEN) 5 mud per jaar en diegene die meer hebben gekregen dan de anderen zullen later zolang niet meeparten totdat ieder van de 6 kinderen evenveel heeft gehad (geen datum en getuigen vermeld)

RUTGER en ERVAERT hebben samen een deling gemaakt van het bezit dat ze vandaag hebben verkregen.

RUTGER krijgt de gehele Ludsdonck behalve de Pottenbeemd ervan die ze aan ENGEL hebben verkocht. Nog krijgt hij een stuk land genoemd de Past gelegen in herdgang de Kerkhof zoals hiervoor omschreven. Nog krijgt hij de helft van een stuk land genoemd de Beeck gelegen onder Ameijden, belend door: WOUTER VAN DE VELDE en diens kinderen, de kinderen van GOESSEN MAAS. Hieruit jaarlijks de grondchijns te betalen, nog 2 en een halve mud rogge, Oirschotse maat, nog .. lopen rogge aan JAN VAN OUDENHOVEN, nog 17 lopen rogge aan GOESSEN MAES, nog 2 mud rogge aan DIRCK GERIT (GERARTS) VOS die hij vandaag heeft belooft en nog 3 mud rogge aan zijn moeder MARGRIET. Als MARGRIET is komen te overlijden vervalt die pacht op de gezamenlijke kinderen. Verder nog aan zijn zuster ENGEL een half mud rogge en nog 1 pond paijement aan Sint Barbara.

EVERAERT krijgt de andere hofstad onder Boterwijk, nog krijgt hij een stuk land genoemd de Besdonk, belend door: de kinderen van SBRUIJNEN, WILLEM GREVEN. Nog krijgt hij een stuk beemd achter Oudenhoven, belend door: IEWAEN VAN DOMMELEN, de Shaestenbeemd. Nog krijgt hij de helft van een beemd genoemd de Beeck zoals hiervoor vermeld in het andere erfdeel. Hieruit de grondchijns te betalen, aan AERT VAN LAERHOVEN 3 mud rogge per jaar, aan RUTGER zijnde zijn natuurlijke (half) broer 2 Bossche muddes zolang hij leeft en daarna aan zijn moeder, na de dood van zijn moeder versterft de pacht dan weer op de gezamenlijke kinderen in 6 delen te delen, nog 3 pond paijment, idem aan GEVART een mud Oirschotse maat en ieder van hen zal gelijkelijk betalen. Vervolgens belooft EVERAERT uit zijn erfdeel aan RUTGER 2 mud rogge en 7 lopen Oirschotse maat te betalen steeds op Maria Lichtmisdag, 8 februari 1485, getuigen LOEIJCH, AERT THOMAS en DIRCK MATHIJSSEN

Vermoedelijk is MARGRIET ERVAERT ERVAERT VLOGE (VLOEGE) voor 13-11-1505 overleden, want de kinderen verkopen en kopen pachten van en aan elkaar, en er in de erfdeling van 13-2-1485 zon 10 stuks pachten van in totaal 11 mud rogge aan MARGRIET waren toebedeeld.

Vermelding Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1263 okt 1493 - sept 1494 folio 14r
----------------------------------
AERT VAN LAERHOVEN man van GEERTRUIJT
GEVART VAN ONSTADEN man van LIJSBETH
DIRCK VOS man van WILLEMKE
HENRICK SMEEDS man van ENGEL
allen kinderen van wijlen WILLEM RUTGERSS VAN AUDENHOVEN en MARGRIET

MARGRIET natuurlijke dochter ERVAERT ERVAERT VAN DEN VLUEGE weduwe van WILLEM RUTGERSSN VAN AUDENHOVEN en haar kinderen RUTGER, ERVAERT GEERTRUIJT, LIJSBETH, WILLEMKE en ENGEL

DIRCK VOS (GERITSZOON) man van WILLEMKE voornoemd dochter van wijlen WILLEM RUTGERS VAN AUDENHOVEN en van MARGRIET VAN DER VLUEGE
HENRICK SMEEDS als man van ENGEL dochter wijlen WILLEM voornoemd en MARGRIET voornoemd

13-11-1505 Erfdeling pachten (RA Oirschot Inv 127a akte 245 t/m 254 folio 47v t/m 49v)
-----------------------------------
GEVART VAN ONSTADEN als man van LISBETH, verder RUTGER en ERVAERT broers, HENRICK WILLEM OMEN als man van ENGEL, zijnde allen wettige kinderen van WILLEM RUTGER VAN OUDENHOVEN verder AERT, WILLEM en JAN broers, CLAES JAN CLAES als man van GEERTRUIT allen kinderen van wijlen AERT VAN LAERHOVEN verwekt bij .. (niet genoemde naam, maar is GEERTRUIT, weduwe van AERT VAN LAERHOVEN, dochter van wijlen WILLEM RUTGERS VAN OUDENHOVEN verkopen aan hun zwager DIRCK GERARD VOS een pacht van 17 lopen rogge per jaar, welke pacht WILLEM natuurlijke zoon van GOOSSEN VOS jaarlijks betaalt ook met de chij ns zoals in de brief is vermeld. Nog verkopen ze hem een pacht van 13 lopen rogge per jaar, die de verkopers heffen op een perceel genoemd de Groenendael gelegen in herdgang Aerle. Nog verkopen ze een pacht van een half mud rogge, die ze jaarlijks heffen op de hoeve die eerder eigendom was van Heer AMELRIJCK BOOTS priester, gelegen in herdgang Aerle. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen, getuigen ADRIAEN en GOIJAERT

RUTGER zoon wijlen WILLEM RUTGERS VAN OUDENHOVEN heeft beloofd om aan zijn zwager DIRCK GERARD VOS die voortaan jaarlijks een pacht van 2 en een halve lopen rogge te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stukje beemd genoemd de Blersersbeemd gelegen in herdgang Spoordonk, belend door: de verkoper, PETER JANSSEN VAN DER LULSDONK, HENRICK WILLEM OMEN, COPPEN SLAETS. De schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de pacht, actum als boven

De pacht uit de vorige akte is altijd aflosbaar, tegen betaling van 28 peters voor een geheel mud, actum als boven

RUTGER WILLEMS VAN OUDENHOVEN heeft beloofd om aan zijn zwager HENRICK WILLEM OMEN, die voortaan jaarlijks een pacht van 10 lopen rogge te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag, op onderpand van een stuk beemd genoemd de Blesersbeemd, gelegen zoals in de vorige akte omschreven, actum als boven

De pacht uit de vorige akte is altijd aflosbaar op Maria Lichtmisdag tegen betaling van 28 peters voor een geheel mud, actum als boven

GEVART JANSSEN VAN ONSTADEN als man van LISBETH, verder RUTGER en ERVAERT broers en kinderen van WILLEM RUTGERS VAN OUDENHOVEN, nog AERT, WILLEM en JAN broers kinderen van wijlen AERT VAN LAERHOVEN en CLAES JAN CLAES als man van GEERTRUIT dochter van genoemde AERT VAN LAERHOVEN, verkopen aan HENRICK WILLEM OMEN een pacht van 14 lopen rogge per jaar, welke pacht wordt betaald door de kinderen van JAN GIJBEN HOPPENBROUWERS. Nog verkopen ze een pacht van 6 lopen rogge die ze heffen op het bezit van JAN PIJNAPPEL, geen datum en getuigen vermeld

GEVAERT JANSSEN VAN ONSTADEN als man van LISBETH, RUTGER en ERVAERT broers, HENRICK WILLEM OMEN als man van ENGEL en DIRCK GERARD VOS als man van WILLEM(KEN) verkopen aan GEERTRUIT weduwe van AERT VAN LAERHOVEN dochter van WILLEM RUTGERS VAN OUDENHOVEN, die een pacht van 22 lopen rogge, die jaarlijks wordt betaald door JAN VAN VLIERDEN. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen, geen datum en getuigen vermeld

ERVAERT WILLEM RUTGERS VAN OUDENHOVEN heeft beloofd om aan zijn zuster GEERTRUIT weduwe van AERT VAN LAERHOVEN, die voortaan een pacht van 1 mud rogge te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc. gelegen onder Boterwijk hier, belend door: de gemeenschappelijke weg, JACOP HENRICKS VAN STRIJP, DIRCK BITTUS. De schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de pacht, actum als boven

RUTGER en ERVAERT broers en kinderen van WILLEM RUTGERS VAN OUDENHOVEN en GEERTRUIT weduwe van AERT VAN LAERHOVEN, verder AERT, JAN en WILLEM kinderen van genoemde AERT VAN LAERHOVEN en GEERTRUIT, verkopen aan GEVAERT JANSSEN VAN ONSTADE een pacht van 20 lopen rogge, welke pacht jaarlijks door DIRCK VAN DE HAGELAER aan hun wordt betaald. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen, actum als boven

ERVAERT WILLEM RUTGERS (VAN OUDENHOVEN) heeft zijn zwager GEVART JANSSEN VAN ONSTADEN beloofd die voortaan jaarlijks 1 mud rogge te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc. groot 3 mudzaad, gelegen onder Boterwijk hier, belend door: de straat, JACOPS HENRICKS VAN STRIJP, DIRCK BITTIS. De schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden, 13 november 1505, getuigen ADRIAEN en GOIJAERT

Notitie bij het huwelijk van Gevaert Jan en Elisabeth (Lijsbeth) Rutgers: .
2-5-1518 Uitwinning pacht (RA Oirschot Inv 129a akte 146, 147 folio 20v)
--------------------------------
Eerder heeft GEVAERT JANSSEN VAN ONSTADEN of wel zijn gemachtigde met een vonnis van Oirschot een stuk land laten uitwinnen, genoemd de Nederbesdonk, strekkend van het "geloekt" dat HENRICK VOS had gekocht van WILLEM en RUTGER kinderen van WILLEM VAN OUDENHOVEN belend door: het Geloekt, de weg die daar loopt van het erf van JAN SCHERS, volgens een brief d.d. 22 april 1381. De uitwinning is beurd voor een jaarlijkse pacht van 20 lopen rogge en 2 schillingen als oude hofchijns, welke rogge 3 jaar achterstallig was en de chijns 2 jaar. Daarvan had PETER DIRCK BRESSERS de koop verworven voor die achterstalligheid etc. Daarna is verschenen WILLEM GEVAERTS VAN ONSTADEN ruimschoots binnen de wettige termijn (3 dagen na de inzet) en heeft het bod verhoogd met 2 jaar achterstaliige termijnen en de kosten van de procedure, over welk 2 termijnen achterstand GEVAERT toen proces voerde tegen JAN zoon Heer JACOP DE BROUWER, zoals in de brief van Sint Mathijsdag in februari 1517. Omdat deze uitwinning inmiddels is verjaard, heeft GEVART JANSSEN (VAN ONSTADEN) namens zijn zoon WILLEM GEVAERTS VAN ONSTADEN het bezit weer opnieuw door de vorster in Oirschot laten veilen en wel in de herberg "de Zwaan". Er is dan de kaars aangestoken voor de finale veilingen en er is voor de deur geroepen of er iemand een bod wilde uitbregen, maar er is niemand meer komen opdagen met een bod en dus is de koop finaal gegund aan WILLEM GEVAERTS VAN OSTADEN, getuigen HENRICK BELAERTS, JAN GOOSSENS en DIRCK CORSTENS

WILLEM GEVERTS VAN ONSTADEN verkoopt aan zijn vader GEVART die het bezit uit de vorige akte, 15 maart 1518, getuigen DIRCK en JAN GOOSSENS

6-9-1518 Aankoop helft beemd (RA Oirschot Inv 129a akte 304 folio 50v, 51r)
-------------------------------------
Heer HENRICK en JAN broers en kinderen van wijlen GERARD VAN GESTEL, verder DIRCK JACOP ANSEMS VAN LIEFVELD als man van LISBETH, JACOP JAN STOCKELMANS als man van HEIJLWIG zijnde allen wettige kinderen van genoemde GERARD en LISBETH en erfgenamen van Heer GIJSBRECHT HENRICKS VAN GESTEL priester, verkopen aan GEVART JANSSEN VAN ONSTADEN de helft van een beemd, welke beemd helft Heer GIJSBRECHT had gekocht van WILLEM VAN CATWIJK en WILLEM weer van HENRICK JAN LEMMENS VAN GESTEL als man van ELISABETH dochter van wijlen GIJSBRECHT natuurlijke zoon van Heer GOIJAERT VAN OUDENHOVEN en welk bezit LISBETH van haar vader had geerfd. Het bezit had GIJSBRECHT natuurlijke zoon van Heer GOIJAERT VAN OUDENHOVEN daarvoor gekocht van WILLEM en HENRICK broers en kinderen van wijlen NICLAES WIJMAN en van LAMBRECHT zoon wijlen WILLEM VAN LIESHOUT. Het bezit was gelegen onder Oudenhoven hier, belend door: de gemeijnte, de kinderen van HENRICK GOOSSENS en nu voor die helft zijn de belenders: de erfgenamen van WILLEM VAN DER BRAECKEN en nu JASPAR VAN ESCH, de erfgenamen van DIRCK VAN ONSTADEN, HENRICK GIJSBRECHT VAN DER DWERTEN, de gemeijnte en meer anderen, getuigen BELAERTS en RUTGER

6-9-1518 Verkoop pacht (RA Oirschot Inv 129a akte 305 t/m 307 folio 51r)
-----------------------------
Heer HENRICK en JAN broers, DIRCK JACOP ANSEMS VAN LIEFVELD als man van LISBETH, JACOP JAN STOCKELMANS als man van HEIJLWIG allen kinderen van wijlen GERARD HENRICKS VAN GESTEL, verkopen aan GEVART JANSSEN VAN ONSTADEN een pacht van 3 en een halve mud rogge, welke pacht GERARD HENRICKS VAN GESTEL eerder had gekocht van de zusters in het klooster van de Derde Regel van Sint Franciscus of het Sint Elisabethuis in Den Bosch achter de Tolbrug daar. Dat was gebeurd in aanwezigheid van en met instemming van Heer JAN VAN SWOLLE, hun biechtvader, welk bezit deze zusters hadden gekocht van DIRCK VAN DE VEIJFEIJKEN als man van KATARIJN dochter van wijlen HENRICK CLAES WIJNRICKS. De pacht wordt steeds betaald op Maria Lichtmisdag op onderpand van de helft van een beemd genoemd de Dekensbeemd gelegen onder Oudenhoven hier, belend door: de gemeijnte, de kinderen van GOOSSENS. Die pacht had RUTGER VAN ARKEL indertijd gekocht van genoemde DIRCK VAN DE VEIJFEIJKEN ten behoeve van genoemde zusters en het klooster, getuigen BELAERTS en RUTGER

GEVAERT JANSSEN VAN ONSTADEN heeft beloofd aan Heer HENRICK, JAN, JACOP en DIRCK uit de vorige akte, elk van hen die steeds een rente van 1 rijnsgulden te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag op onderpand van de helft van de beemd uit de vorige akte. Van die totale rente van 4 rijnsguldens zal LISBETH de weduwe van GERARD HENRICKS VAN GESTEL zolang ze leeft het vruchtgebruik houden en na haar dood krijgen de genoemde 4 personen daarvan het erfrecht, getuigen BELAERTS en RUTGER

De rente uit de vorige akte is altijd aflosbaar op Maria Lichtmisdag, mits er een halfjaar vooraf is opgezegd, tegen betaling van totaal 16 gulden, in n of in twee keer te voldoen. Als er wordt afgelost dienen de 4 gulden opnieuw te worden belegd als een erfelijke rente omdat hun moeder LISBETH daarvan het vruchtgebruik krijgt. Als GEVART wil mag hij de 3e gulden van de 4 gulden steeds aan LISBETH betalen en daarna de gulden inhouden van JACOP en wel in mindering op een rente van 2 rijnsguldens, die JACOP jaarlijks aan GEVERT betaalt. JACOP belooft ook akkoord te gaan met deze regeling van aflossing, actum als boven

voetnoot: genoemde personen verklaren dat GEVART 1 gulden heeft afgelost van de 4 guldens en het geld is ontvangen door GIJSBRECHT LEBBENS

18-2-1524 Betalingsbelofte (RA Oirschot Inv 129b akte 139, 140 folio P375r)
---------------------------------
CORSTEN JAN CREIJELT belooft van GEVAERT VAN ONSTADEN die voortaan jaarlijks een rente van 1 rijnsgulden te betalen, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc. gelegen in herdgang Hedel, belend door: de erfgenamen van JAN VAN VLIERDEN, GEVAERT VAN ONSTADEN, de gemeenschappelijke straat. Nog op onderpand van een stuk beemd gelegen in dezelfde herdgang als hiervoor, belend door: de kinderen van GIJSBRECHT HOPPENBROUWERS, JACOP DIRCKS VAN ONSTADEN, de kinderen van GOIJAERT VAN ONSTADEN, de gemeijnte. Nog op onderpand van een huis, tuin etc. gelegen in herdgang Spoordonk, belend door: JAN VAN DER LULSDONK, WILLEM VAN ELSEN, de straat, getuigen EGIDIUS HOPPENBROUWERS, HENRICK AERTS en JASPER (VAN ESCH)

De rente uit de vorige akte is altijd aflosbaar op Maria Lichtmisdag tegen betaling van 17 rijnsguldens, mits er 3 maanden vooraf is opgezegd, actum als boven

24-4-1524 Overdracht kapitaal (RA Oirschot Inv 129b akte 228 folio P391v)
-------------------------------------
Eerder heeft ERVAERT WILLEM RUTGERS VAN OUDENHOVEN voor schepenen van Den Bosch aan GEVAERT VAN ONSTADEN een kapitaal van 20 rijnsguldens beloofd gehad. Dat bedrag had ERVAERT WILLEM RUTGERS in diens testament vermaakt aan MARGRIET dochter van HENRICK OEMEN te betalen, uit het bezit dat GEVAERT VAN ONSTADEN na de dood van ERVAERT had geerfd. Voor ons is deze GEVAERT nu verschenen en draagt aan PHILIPS VAN DEN DOEREN dat kapitaal van 20 gulden over ten behoeve van MARGRIET dochter van HENRICK OEMEN, welk kapitaal ERVAERT eerder voor schepenen van Den Bosch aan GEVAERT had beloofd, getuigen GOIJAERT HOPPENBROUWERS en ESCH

ca 13-11-1524 Betalingsbelofte (RA Oirschot Inv 129b akte 283, 284 folio P401v)
--------------------------------------
JAN JAN TRUIJENS heeft beloofd om aan GEVAERT VAN ONSTADEN die voortaan een jaarlijkse rente van 2 rijnsguldens te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc gelegen in herdgang Hedel belend door: de erfgenamen van CLAES DE MESMEKER, de kinderen van MARTEN VAN CAMPEN, de gemeenschappelijke straat, HENRICK BELAERTS. Nog op onderpand van een stuk land groot 5 lopenzaad, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, belend door: de kinderen van MARTEN VAN CAMPEN, HENRICK VAN DE VELDE, de straat, de kinderen van HENRICK SCHOENMAKERS, getuigen ESCH en GODEFRIDUS HOPPENBROUWERS (geen exacte datum vermeld, ca 13-11-1524 van voorgaande akte)

De rente is altijd aflosbaar op Maria Lichtmisdag tegen betaling van 36 rijnsguldens, actum als boven

7-3-1529 Afstand aanspraken (RA Oirschot Inv 130b akte 134 folio 37v)
------------------------------------
GOIJAERT, ANTONIS, PETER broers voor henzelf handelend en voor BEELKEN, HEIJLWICH en KATALIJN allen wettige kinderen van wijlen PETER TOIRKENS, verder JOERDEN zoon wijlen HENRICK PETER TOERKENS voor hemzelfen voor zijn broers HENRICK en JAN, voor PETERKEN en DIRCKSKEN zijn zusters en voor zijn moeder JENNEKE (dochter van DIRCK KNOEPS) verder LAUREIJS JANSSEN VAN HOEVEN als man van MARIE dochter van PETER TOIRKENS hebben afstand gedaan ten behoeve van HENRICK, WILLEM en MARIE kinderen van wijlen GEVAERT VAN OSTADEN inzake al hun aanspraken of erfdelen wat betreft een stuk land, deels akkerland en deels heide, gelegen onder Boterwijk hier, belend door: GEVART JANSSEN, WILLEM VAN HEESTERBEECKS, de gemeenschappelijke straat, PAUWELS VAN OUDENHOVEN, getuigen HOPPENBROUWER en WILLEM

16-11-1529 Betalingsbelofte (RA Oirschot Inv 130b akte 311 folio 87v, 88)
-----------------------------------
HENRICK HENRICKS VAN BERENDONCK heeft beloofd om voortaan aan WILLEM GEVAERTS VAN OSTADEN en diens broer HENRICK ten behoeve van henzelf en ten behoeve van hun zuster MARIE die een jaarlijks rente van 10 stuivers te gaan betalen op onderpand van een huis, tuin, etc groot een half mudzaad, gelegen in herdgang de Kerkhof aan de Hovel daar, belend door: de Laerdijk, HENRICK PETER VAN DER HAMSVOERT, de gemeijnte. De rente is aflosbaar tegen betalen van 9 gouden Karolusguldens, getuigen JAN en WILLEM

15-3-1530 Betalingsbelofte (RA Oirschot Inv 131a akte 169 folio 44v, 45)
--------------------------------
JAN JANSSEN VAN OSTADEN heeft beloofd om aan WILLEM GEVAERTS VAN OSTADEN waarvan ELISABETH weduwe van GEVAERT VAN OSTADEN daarvan het vruchtgebruik krijgt en haar wettige kinderen WILLEM HENRICK en MARIE daarvan het erfrecht die voortaan een jaarlijkse rente van 20 stuivers te gaan betalen op onderpand van een huis, tuin, weiland en akker, samen 1 mudzaad groot, gelegen in herdgang Hedel onder Oudenhoven aldaar, belend door: de gemeenschappeljke straat, DIRCK DANIELS, JAN VAN OSTADEN, CORSTEN OOMEN, JACOP DIRCKS. De rente is aflosbaar tegen betalen van 20 gouden Karolusguldens mits er 3 maanden vooraf is opgezegd, getuigen GOESSEN en SCHOET

24-5-1530 Machtiging (RA Oirschot Inv 131a akte 233 folio 62v)
--------------------------
ELISABETH weduwe van GEVART JANSSEN VAN OSTADEN heeft machtiging gegeven aan haar wettige kinderen WILLEM en HENRICK en veder aan PHILIPS VAN DEN DOEREN samen en ieder hoofdeljk om haar belangen te behartigen, schepenbrieven te lezen, vonnis te verkrijgen en ten uitvoer te brengen etc. inzake al haar huidige aanspraken en die in de toekomst, getuigen GOESSEN, JAN, CORT, HOPPENBROUWERS en KEMPS

1-2-1531 Betalingsbelofte (RA Oirschot Inv 134a akte 048 folio 232, 233)
-------------------------------
PAUWELS JANSSEN VAN OUDENHOVEN heeft beloofd om aan WILLEM GEVAERTS VAN OSTADEN ten behoeve van diens moeder ELISABETH die er het vruchtgebruik van krijgt en waarvan WILLEM, HENRICK en MARIA haar wettige kinderen het erfrecht krijgen, die een jaarlijkse rente van 20 stuivers te gaan betalen, op onderpand van een huis, tuin etc. gelegen in herdgang Spoordonk onder Boterwijk, groot 7 lopenzaad, belend door: BERNAERT VAN DEN WEIJER, SIMON DIE CORT, DANIEL LOIJENS, de gemeenschappelijke straat. De rente is altijd aflosbaar op Maria Lichtmisdag mits er 3 maanden vooraf is opgezegd tegen betaling van 17 gouden guldens.
(in marge op folio 232: met instemming van partijen doorgehaald dat 15 maart 1542, getuigen VELDE en STOCKELMANS)

2-3-1535 Betalingsbelofte (RA Oirschot Inv 132a akte 093 folio 32)
-------------------------------
GOIJAERT zoon wijlen GOESSEN GIJBEN als wettige man van ANNEN dochter van wijlen HENRICK OEMEN heeft beloofd om voortaan aan WILLEM GEVAERTS VAN OSTADEN ten zijnen behoeve en en ten behoeve van diens zuster MARIEN, die een jaarlijkse rente van anderhalve Karolusguldens te gaan betalen, steeds vervallend op Sint Petrusdag op onderpand van een huis,tuin etc. groot ca. 14 en een halve lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Hedel, belend door PETER CLAES HOUTLOECKS, JAN WILLEMS, de gemeenschappelijke straat, de kinderen van Heer HENRICK VAN ESCH. Ook nog op onderpand van het 4e deel van een beemd gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, belend door: de weduwe en kinderen van RUTGER WILLEMS VAN OUDENHOVEN. Hij belooft de onderpanden in voldoende goede staat te houden voor de betaling van de rente, getuigen HOVEL en HOUBRAKEN. De rente is aflosbaar op Sint Petrusdag mits er 3 maanden vooraf is opgezegd tegen betaling van 27 gouden Karolusguldens, getuigen HOVEL en HOUBRAKEN
(in marge: NICLAES GIJSBERT VLEMMINCKS als man van HEIJLKEN dochter van wijlen RUTGER GEVERTS VAN OSTADEN, op grond van de machtiging aan hem verleend door ALEIJT als weduwe van genoemde RUTGER GEVERTS VAN OSTADEN verklaart dat JAN WOUTERS VAN DEN DIJCK aan hem de helft van de jaarrente van anderhalve gulden heeft afgelost, 25 februari 1610, getuigen D. HOPPENBROUWERS en VEN

Op de zelfde dag dat de boedelverdeling van GEVAERT en ELISABETH wordt gemaakt, maakt hun dochter Marie haar huwelijkse voorwaarden op vermoedelijk is dit i.v.m. deze boedelverdeling.

13-1-1542 Huwelijkse voorwaarden (RA Oirschot Inv 134c akte 004 folio 2-v, 3)
-------------------------------------------
JAN zoon wijlen GERART JACOPS en diens wettige vrouw MARIE dochter van wijlen GEVAERTS VAN OSTADEN hebben verklaard dat zij op de navolgende kondities hun huwelijk hebben gesloten. Indien een van hen komt te overlijden zonder wettig nageslacht te hebben dan behoudt de langstlevende van hen beiden het vruchtgebruik ter waarde van een jaarpacht van 6 mudde rogge te betalen uit het bezit van de eerstoverledene. Genoemde JAN zal het onroerende bezit en de jaarlijkse pachten etc. afkomstig van MARIE indien hij bij haar geen wettig nageslact krijgt niet mogen verkopen of belasten tenzij hij in grote nood komt te verkeren. Deze huwelijkse voorwaarden hebben genoemde JAN GERAERTS met deze MARIE elkaar beloofd te zullen nakomen, getuigen GOESSEN, CORT en MEIJEN
(in marge op folio 2-v: wordt gegeven aan HENRICK GEVAERTS, verm. betreft dit een kopie van deze akte)

13-1-1542 Boedelverdeling (RA Oirschot Inv 134c akte 005 folio 3-v t/m 5-v)
--------------------------------
HENRICK zoon wijlen GEVAERTS VAN OSTADEN verwekt bij deze GEVAERT en bij ELISABETH dochter van WILLEM RUTGERS (moet zijn RUTGER WILLEMS), partij ter ener zijde, verder JAN zoon wijlen GERAERT JACOPS als wettige man van MARIE wettige dochter van wijlen genoemde GEVAERT VAN OSTADEN en genoemde ELISABETH als partij ter andere zijde, verder JAN, WILLEM en ERVAERT gebroeders en wettige kinderen van wijlen WILLEM wettige zoon van wijlen genoemde GEVAERT en ELISABETH, verder nog ELISABETH en JENNEKEN, gezusters en wettige kinderen van wijlen genoemde WILLEM met mij als hun voogd, voor henzelf optredend en ook vanwege hun moeder KATALIJN en nog namens RUTGER, MARGRIET en WOUTER hun broers en zuster, daar zij als kinderen van genoemde WILLEM voor optreden, als derde partij hierbij hebben een boedelverdeling gemaakt van het bezit dat ze vanwege de dood van hun vader en moeder hebben geerfd.

Genoemde HENRICK krijgt het huis met tuin, grond etc. gelegen in Oirschot onder Boterwijk dat wijlen diens vader GEVAERT hem bij het opstellen van de huwelijkse voorwaarden had gegeven, zoals is vastgelegd in een document daarover. Hieruit moet jaarlijks de grondchijns aan de Heer worden betaald. Ook nog 3 pond paijement aan de rector van het Sint Katharina altaar te Eindhoven. Verder krijgt hij een stuk land genoemd de Wasgrave, groot ca 1 zesterzaad ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, belend door: de kinderen van RUTGER BECKERS. Ook krijgt hij een perceel genoemd dat Lelieveld, groot ca 6 lopenzaad, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen belend door: GEVAERT JAN GEVAERTS. Ook krijgt hij een beemd genoemd de Coppenshorst met recht van doorgang door de Plonder aldaar, gelegen in Oirschot herdgang Hedel belend door: AERT RAFFENDONCK. Verder krijgt hij een beemd genoemde de Feijenbeemd, gelegen in Oirschot aan het Tregelaer. Ook krijgt hij een beemd genoemd het Beeck, met recht van overpad over het erf van HENRICK YEVEN en meer anderen, gelegen in Oirschot onder Ameijden aldaar. Hieruit moet jaarlijks de grondchijns worden betaald aan de heer en er moet recht van overpad worden verleend. Verder krijgt hij een jaarlijkse pacht van een mudde rogge uit het bezit van FRANS VAN ESCH, verder een pacht van een mudde rogge uit het bezit van BARTHOLOMEUS STOCKELMANS dat eerder van JERONUMUS AUGUSTIJNS was, verder een pacht van een mudde rogge te Zeelst uit het bezit van de kinderen van GOIJAERT ELEN, nog 6 lopen rogge per jaar te ontvangen van PETER WELLENS, nog 3 gulden per jaar te ontvangen van PAUWELS VAN AUDENHOVEN, nog 14 stuivers per jaar te ontvangen van ALAERDEN LIPPEN een gulder per jaar te ontvangen van JAN ERVAERTS, anderhalve gulden per te ontvangen van JOIRDAEN VAN DER VLOET, nog 7 stuivers per jaar te ontvangen van JOESTEN JAN GERAERTS, nog een gulden per jaar te ontvangen van WILLEM HENRICK AELBRECHTS, nog 15 stuivers per jaar van HENRICK PETER DANIELS, nog 10 stuivers per jaar van DANIEL JAN SMETSERS, nog 10 stuivers per jaar te ontvangen van de kinderen van HENRICK VAN BERENDONCK.

JAN zoon wijlen GERART JACOPS in zijn hoedanigheid krijgt volgens de daarover gemaakte huwelijkse voorwaarden een stuk land groot ca 1 zesterzaad met het huis dat erop staat, afkomstig van wijlen ROELOF VAN OSTADEN, gelegen in Oirschot onder Oudenhoven, belend door: JAN DIRCK VAN OSTADEN. Verder krijgt hij de helft van een akker aan de zuidkant daarvan overlangs af te meten, in totaal ca 14 lopenzaad naast het hiervoor genoemde perceel gelegen. Verder krijgt hij een perceel genoemd de Creijelman, deels akkerland en deels weiland gelegen ter zelfder plaatse als hiervoor, belend door: AERT RAFFENDONCK. Verder krijgt hij een beemd genoemd de Magerman, die ook aan de Creijelman van hiervoor grenst. Verder krijgt hij een beemd genoemd de Vinckendonck, gelegen onder Audenhoven alhier aan het Tregelaer, aan de Vinckendonckse Voort. Verder krijgt hij een beemd genoemd de Tregelaers beemd, met recht van overpad over een heideveld genoemd Tregelaer, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen. Verder krijgt hij de helft van een akker genoemd Tregelaers Land of ook wel vroeger t Hopveld genoemd, groot in totaal ca 4 lopenzaad, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, belend door: Tregelaers Beemd van hiervoor die ook recht van overpad moet worden geboden. Hieruit moet jaarlijks de grondchijns aan de Heer worden betaald en er moet gezorgd worden voor onderhoud van wegen en waterlopen. Verder krijgt hij een aantal rentes met de vervallen en de lopende termijnen daarvan. Dat betreft een jaarlijkse pacht van 10 lopen rogge op WILLEM DIRCK VOS, 8 lopen rogge per jaar van de kinderen van JACOP DIRCKS VAN OSTADEN, 6 lopen rogge op WILLEM ERVAERTS, een mudde rogge per jaar op de kinderen van STEVEN VAN HERSELE, de helft van 8 lopen rogge per jaar op de kinderen van HENRICK VAN DE VELDE, twee mudde rogge per jaar op de kinderen van HENRICK VAN OSTADEN,nog 6 lopen rogge per jaar op JAN DANIEL SCEPENS, 6 lopen rogge per jaar op de kinderen van JAN FRANCKEN, nog 14 stuivers per jaar op HENRICK VAN DE MAERSELAER, 3 gulden per jaar op GEERLACK PETER LAUREIJSSEN, 23 stuivers per jaar op de kinderen van JAN HARNISMAKERS, 14 stuivers per jaar op de kinderen van RUTGERS DE BECKER, 4 gulden per jaar op de weduwe en kinderen van JAN VOS, 7 stuivers per jaar op het bezit van HENRICK SCABROECKS, 36 stuivers per jaar op PETER WELLENS, 5 gulden per jaar op de kinderen van WOUTERS VAN DORMALEN en nog 2 gulden per jaar op JAN TRUIJEN.

JAN, WILLEM, ERVAERDEN, ELISABETH en JENNEKEN wettige kinderen van wijlen genoemde WILLEM ten hunnen behoeve en ook ten behoeve van RUTGER, MARGRIET en WOUTER hun broers en zuster die daarvan allen het erfrecht krijgen en waarvan hun moeder KATALIJN daarvan het vruchtgebruik krijgt, volgens de bepalingen daarover hier in Oirschot, krijgen samen een perceel grond, dries, boomgaard en het oude huis dat erop staat met de helft van de grote akker aan het einde daarvan naar het Noorden toe, in totaal groot ca 14 lopenzaad en nog een beemd genoemd t Goer en een eeuwsel of weiland samen aan elkaar gelegen, gelegen in Oirschot onder Audenhoven aldaar. Verder krijgen ze een beemd afkomstig van OIJKEN weduwe en kinderen van ELBRECHTS AERTS, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, belend door: de Langen Dijk aldaar. Verder krijgen ze de helft van een beemd genoemd den Nijen beemd, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen aan de gemeijnte aldaar genoemd t Bebberlaer en Tregelaer. Ook krijgen ze de helft van Tregelaersland dat eerder hopveld was, in totaal ca 4 lopenzaad, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen. Hieruit moet jaarlijks de grondchijns aan de Heer worden betaald, nog 8 lopen rogge per jaar aan het Klooster van CAUWENWATER bij Den Bosch. Verder moet er gezorgd worden voor onderhoud van wegen en waterlopen. Verder krijgen ze de navolgende rentes samen met de vervallen en de lopende termijnen. Dat betreft een jaarpacht van 14 lopen rogge te ontvangen van WOUTER PETER GERAERTS, 16 lopen per jaar te ontvangen van WERNER SNOEKS, 6 lopen rogge per jaar te ontvangen van de kinderen van PETER GEERLICKS, de helft van 8 lopen rogge per jaar te ontvangen van de kinderen van HENRICK VAN DE VELDE, negen lopen rogge per jaar te ontvangen van IJKEN weduwe en kinderen van JAN HOPPENBROUWERS, 15 lopen rogge per jaar te ontvangen van de weduwe en kinderen van THOMAS HENRICKS VAN DEN VEN, nog een mudde rogge per jaar te ontvangen van HENRICK HENRICKS VAN DE MAERSELAER, nog 6 gulden per jaar te ontvangen van GERARDEN HUBRECHTS te Zeelst, nog 2 gulden per jaar te ontvangen van de kinderen van PETERS VAN MIERD, nog 14 stuivers per jaar te ontvangen van MARIKEN THONIS en haar kinderen, nog 5 gulden per jaar te ontvangen van JAN DIRCKS VAN OSTADEN en no 19 stuivers per jaar te ontvangen van LAUREIJS VERHOVEN en nog een gulden te ontvangen van DIRKC DANIELSZ.

Genoemde erfgenamen beloven elkaar deze boedelverdeling altijd gestand te zullen doen en dat ieder de lasten op het eigen erfdeel zodanig zal betalen dat het erfdeel van de andere daarvoor gevrijwaard zal blijven. Indien er op iemands erfdeel meer lasten zouden blijken te drukken dan zullen ze die gemeenschappelijk betalen, getuigen GOESSEN, CORT en MEIJEN.

13-1-1542 Wilsbeschikking (RA Oirschot Inv 134c akte 006 folio 6)
--------------------------------
MARIEKEN wettige dochter van wijlen GEVAERTS VAN OSTADEN in aanwezigheid en met instemming van JAN GERART JACOPS als haar wettige man, heeft bepaald dat, voor het geval ze komt te overlijden zonder wettig nageslacht te hebben, dat dan al haar roerende en onroerende bezittingen die ze zal nalaten, zullen versterven wat betreft een helft daarvan op haar wettige broer HENRICK en de andere helft op de wettige kinderen van wijlen haar broer WILLEM, waarbij de dode partij met de levende moet delen. Dat betekent als een van de kinderen van wijlen deze WILLEM komt te overlijden zonder wettig nageslacht te hebben, dat die kinderen dan in de plaats van hun vader of moeder komen en als het gebeurt dat haar broer HENRICK komt te overlijden voor MARIE zelf als testatrice dan zullen alle erfgenamen die even na zijn, evenveel krijgen, waarbij ook de dode partij met de levende moet delen. MARIE behoudt zich het recht voor deze wilsbeschikking later te mogen herzien en wil dat hiervan schepenbrieven worden gemaakt voor eenieder die er belang bij heeft, getuigen GOESSENS, CORT en MEIJEN.

26-1-1569 Vermelding bij verkoop rente (RA Oirschot Inv 140b akte 014 folio 372-v)
------------------------------------------------
GOIJAERT zoon wijlen HENRICK GOIJAERTS VAN OUDENHOVEN als man van MARGRIET dochter van DIRCK WILLEM GEVERTS verkoopt een jaarlijkse rente van twee gulden met twee vervallen en een lopende termijn, welke rente WOUTER WILLEMSZOON VAN DOORMALEN eerder had beloofd aan HENRICK GEVERTS VAN OSTADEN ten behoeve van diens moeder ELISABETH die daarvan het vruchtgebruik kreeg en voor wat betreft het erfrecht ten behoeve van genoemde HENRICK en diens broer en zuster, steeds vervallen op Sint Jacopdag op onderpand van een huis, tuin, schuur, rond, een daarbij gelegen weiland etc. gelegen in Oirschot hergang Hedel belend door: de gemeijnte, condorm een schepenbrief van Oirschot d.d. 24 juli 1530. Hij verkoopt deze rente nu aan HENRICK JAN VLEMMINGS en diens broer GOIJAERT en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, getuigen NICLAES en STOCKELMAN
.

Notitie bij het overlijden van Willemke Willems Rutgers: .
zij wordt niet meer genoemd in de akte van 12-6-1528 betreffende het afstand doen en verkoop van een schuur en land door haar broers en zusters zodat zij voor die tijd overleden is

Notitie bij het huwelijk van Dirck Gerarts en Willemke Willems Rutgers: .
1488 Aankoop huis etc. (RA Oirschot Inv 125a akte folio P142r)
----------------------------
DIRCK VAN DE HAGELAER verkoopt met schepenbrieven aan DIRCK GERIT VOS een huis, tuin etc. gelegen onder Boterwijk hier, dat eerder eigendom was van ..VAN PETERSHEM, welke bezit deze DIRCK had laten uitwinnen namens Heer WILLEM VOS priester, als fabriekmeester van de O.L. Vrouwekapel in Oirschot. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve 24 rijnsguldens in 2 termijnen te voldoen, die hij aan het Kapittel van Oirschot had beloofd. DIRCK GERIT VOS belooft die lasten zo te betalen dat DIRCK VAN DE HAGELAER daarvoor gevrijwaard is, geen datum en getuigen vermeld

13-8-1508 Aflossing pacht (RA Oirschot Inv 128a akte 169 folio 27v)
--------------------------------
DIRCK GERARD VOS verklaart dat RUTGER WILLEMS VAN OUDENHOVEN aan hem een pacht heeft afgelost van 22 lopen rogge, uit een pacht van 4 mud, welke pacht RUTGER eerder (tijdens de erfdeling van zijn ouders 13-2-1485) aan DIRCK had beloofd. Indien men van dezelfde 22 lopen rogge later alsnog een andere brief zou vinden, als aflossing uit de 4 mud, dan komt deze brief van vandaag te vervallen. Want na de aflossing van 22 lopen resteert er nu nog 26 lopen te betale, zoals ze beiden verklaren, getuigen ADRIAEN en JAN GOOSSENS

1-2-1529 Erfdeling (RA Oirschot Inv 130b akte 075 folio 21v, 22)
-----------------------
WILLEM, GERART en ERVAERT broers en LUIJTGAERT hun zuster, de laatste met haar broer WILLEM als voogd in deze welke WILLEM ook nog voogd is over YKEN minderjarige dochter van genoemde LUIJTGAERT verwekt bij DIELIS VAN OSTADEN allen wettige kinderen van DIRCK VOS verwekt bij diens vrouw WILLEMKEN (WILLEM) RUTGERS VAN OSTADEN hebben een boedelverdeling gemaakt van het bezit dat ze van hun moeder WILLEMKE hebben geerfd en nog zullen erven van hun vader DIRCK die er nog wel het vruchtgebruik van behoudt.

Genoemde WILLEM krijgt een beemd genoemd de Nijewen Beemd gelegen in herdgang Hedel onder Oudenhoven, belend door: Tshaestenbeemd, de erfgenamen van MARTEN VAN CAMPEN, ADRIAEN VOS, de gemeinte genoemd Tregelaer. Lasten hieruit zijn 130 lopen rogge per jaar aan GEVERD VAN OSTADEN en de grondchijns. Verder krijgt hij nog 3 lopen rogge per jaar te heffen uit bezit dat eerder van Heer AMELRIJCK BOOTS was.

Genoemde GERARD krijgt de helft van een beemd waarvan de andere helft eigendom is van HENRICK BELAERTS genoemd de Pauwelsbeemd, gelegen in herdgang Spoordonck in de Broekstraat, belend door: HENRICK BELAERTS, de Croijenbeemd, SIMON CORTTEN, de gemeenschappelijke straat. Lasten hieruit zijn de grondchijns. Verder krijgt hij 3 aan elkaar gelegen kleine weilandjes gelegen in herdgang Spoordonck genoemd het Henricklaecken, belend door: de kinderen van WOUTER PETER GIELIS, de gemeenschappelijke straat, de kinderen van WOUTER VAN DEN VEN. Lasten hieruit zijn de grondchijns.

Genoemde ERVAERT krijgt een rogpacht van 13 lopen per jaar te ontvangen van RUELEN BACKS, nog 17 lopen rogge en 3 en een halve stuiver per jaar te ontvangen van ELISABETH VOS en meer anderen.

Genoemde LUIJTGAERT waarvan zij het vruchtgebruik van krijgt en haar dochter YKEN het erfrecht, krijgt een Bosch mud rogge en een Oirschot mud rogge per jaar te ontvangen van de erfgenamen van RUTGER WILLEMS VAN OUDENHOVEN, nog 3 lopen rogge uit een pacht van 6 lopen rogge per jaar te ontvangen uit het bezit dat eerder van Heer AMELRIJCKS BOOTS was.

Genoemde verdelers beloven elkaar deze boedeldeling altijd gestand te zullen doen en verder gelden de gebruikelijke bepalingen bij een deling, getuigen VELDE en WILLEM

Notitie bij het huwelijk van Henrick en Engeltje Rutgers: .
dit huwelijk wordt vermeld in het Bossch Protocol (Oirschot) okt 1493 - sept 1494 folio 14r en Bossche Protocol (Best) okt 1492 - sept 1493 folio 14r

5-1-1505 Betalingsbelofte pacht (RA Oirschot Inv 127a akte 255 folio 50r)
---------------------------------------
HENRICK zoon wijlen WILLEM JAN OMEN als man van ENGEL heeft beloofd om voortaan aan HEIJLKEN natuurlijke dochter van wijlen HENRICK HENRICKS VAN BERSE zijnde zijn nicht, die een pacht van 1 mud rogge te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk beemd genoemd de Lusdonk, gelegen in herdgang Spoordonk, belend door: RUTGER WILLEMS VAN OUDENHOVEN waarvan eerder is afgedeeld, het erf eerder van WILLEM VLEMMINCKS, de straat. Verder op onderpand van het bezit dat hij als echtgenoot van zijn vrouw heeft geerfd van MARGRIET weduwe van WILLEM RUTGERS VAN OUDENHOVEN, getuigen ADRIAEN en Meester AERT

Notitie bij het huwelijk van Henrick Willems en Engeltje Rutgers: .
6-2-1506 Verkoop pacht (RA Oirschot Inv 127a akte 102 folio P155v, 156r)
------------------------------
HENRICK WILLEM OEMEN als man van ENGEL dochter van wijlen WILLEM RUTGERS VAN OUDENHOVEN, verkoopt aan WILLEM JAN BROUWERS als man van HEIJLWIG natuurlijke dochter van wijlen HENRICK HENRICKS VAN BERSE (soms ook SMEETS genoemd), een pacht van 14 lopen rogge, welke pacht HENRICK had gekocht van GEVAERT JANSSEN VAN OSTADEN als man van LISBETH en van RUTGER en ERVAERT alle kinderen van WILLEM RUTGERS VAN OUDENHOVEN en verder van AER, WILLEM en JAN, broers en kinderen van AERT VAN LAERHOVEN en van CLAES JAN CLAESSEN als man van GEERTRUID. Die pacht hadden die verkopers geerfd na de dood van WILLEM RUTGERS na de dood van diens vrouw MARGRIET en welke pacht jaarlijks wordt betaald door de kinderen van JAN (HENRICK is doorgestreept) GIJBEN HOPPENBROUWERS. Hiermee is een pacht komen te vervallen van 1 mud, die HENRICK OEMEN eerder aan HEIJLWIG in schepenbrieven van Oirschot had beloofd en wel vanwege 1 mud rogge dat HENRICK WILLEM OEMEN eerder had verkocht aan JOERDEN DE HOPPENBROUWER uit het bezit van HEIJLWIG. WILLEM JAN BROUWERS als man van HEIJLWIG verklaart daarvoor te zijn voldaan en geeft hem kwijting en aan alle anderen die kwijting behoeven, getuigen MEIJDEN en AERT

26-12-1511 Betalingsbelofte (RA Oirschot Inv 128a akte 070 folio P163v)
----------------------------------
HENRICK WILLEM OMEN belooft aan HEIJLWIG RUTGER BELAERTS die binnen 3 jaar, 8 en een halve mud rogge, Oirschotse maat en 14 rijnsguldens te gaan betalen, vanwege achterstand in de pachten, die hij aan MARGRIET BELAERTS schuldig was, datum op Kerstavond anno 1511, getuigen BELAERTS en AELBRECHT

Opm. Heer Jan Toirkens: kerstavond is hier tweede Kerstdag vanwege de kerststlijl

22-1-1535 Erfdeling (RA Oirschot Inv 132a akte 020 folio 6 t/m 7v)
------------------------
JAN zoon wijlen JAN THIJS als man van MARIE, verder PETER CLAES HOUTLOECKS als wettige man van MARGRIET, nog GOIJAERT zoon wijlen GOESSEN GIJBEN als wettige man van ANNEN, zijnde allen wettige dochters van wijlen HENRICK OEMEN verwekt bij ENGELEN WILLEM RUTGERS (VAN OUDENHOVEN) en verder nog KATALIJN wettige dochter van wijlen genoemde HENRICK en ENGELEN met mij JAN RUTGERS (secretaris van Kerkoerle) als haar voogd hebben met elkaar een boedelverdeling gemaakt van het bezit van wijlen HENRICK OEMEN en ENGEL hun ouders.

Genoemde PETER CLAES krijgt een klein huisje met een schuur, een dries, een akker, en nog een akker, alles aan elkaar gelegen, groot ca 11 en een halve lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Hedel, belend door: het erf van genoemde GOIJAERT waarvan het is afgedeeld, DENIS JAN DANIELS, de straat, genoemde KATALIJN. Hieruit jaarlijks 2 mud rogge en 2 zesters rogge, maat van Den Bosch en in Den Bosch te leveren aan de weduwe van GOIJAERTS VAN LANCVELT, nog een half mudde rogge, zelfde maat en in Den Bosch te leveren aan CLAES STRIK, nog 1 Oirschots mudde rogge aan het kapittel van Oirschot, nog anderhalf lopen rogge uit een pacht van 3 lopen rogge aan de kinderen van Meester AERTS VAN DER AMEIJDEN, nog de helft van 8 stuivers 3 oort aan het kapittel te Oirschot, en verder wegen en waterlopen te moeten onderhouden.

Genoemde GOIJAERT krijgt het grote huis met een klein huisje, een dries en akkerland, samen aan elkaar gelegen, groot ca 14 en een halve lopenzaad, in herdgang Hedel, belend door: genoemde PETER dat ervan is afgedeeld, JAN WILLEMS, de gemeenschappelijke straat, de kinderen van Heer HENRICK VAN ESCH, met recht van overpad over de mesttuin van PETER en over de dries zodat GOIJAERT en zijn erfgenamen altijd naar de kerk kunnen gaan maar anders niet. Hieruit jaarlijks 2 mudde en 2 zester rogge te moeten betalen, Bosche maat en in Den Bosch te leveren aan JAN VAN GRUENINGEN, nog de helft van 1 mud rogge per jaar, maat van Den Bosch en in Den Bosch te leveren aan CLAES STRIK, nog 1 Oirschots mudde rogge aan het kapittel te Oirschot, nog de helft van 3 lopen roggepacht per jaar aan de kinderen van Meester AERT VAN DER AMEIJDEN, nog de helft van 8 stuivers 3 oort aan het kapittel te Oirschot, nog 5 gulden per jaar aan genoemde JAN zoals de brief daarover. Verder te moeten zorgen voor onderhoud van wegen en waterlopen.

Genoemde KATALIJN krijgt een akker genoemd de Rijakker, met het kleine huisje erop, met recht van overpad door de straat daar richting Hedel, groot ca 3 lopenzaad min 12 roedes, gelegen in Oirschot herdgang Hedel, belend door: genoemde PETER waarvan het is afgedeeld, de kinderen van DIRCK CORSTIAENS, de kinderen van Heer HENRICK VAN ESCH, GERART MICHIELS. Te moeten zorgen voor onderhoud van wegen en waterlopen.

Genoemde JAN krijgt een rente van 5 gouden Karolusguldens die GOIJAERT deze JAN had beloofd, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en de eerste termijn per a.s. Maria Lichtmisdag over 1 jaar op onderpand van het huis etc. dat hem vandaag is toebedeeld, maar GOIJAERT mag de rente altijd met Maria Lichtmisdag aflossen mits er een half jaar vooraf is opgezegd, tegen betaling van 90 gouden Karolusguldens.

Genoemde erfgenamen beloven elkaar deze boedelverdeling altijd gestand te zullen doen en ook alle lasten of op het eigen erfdeel zodanig te betalen, dat de erfdelen van de anderen daarvoor gevrijwaard blijven. Indien er meer lasten zouden blijken te zijn, dan zullen ze die samen betalen, getuigen GERART, LEEMAN, HOUBRAKEN en AERT

 

VIIa. Rutger Willems van Oudenhoven (Audenhoven), geb. s-Hertogenbosch 1444, Oirschot vr 10 dec. 1523, tr. omstr. 1470 Hileken Peter (Hillegont, Hillegonda) Joostendochter, vr 30 dec. 1544.

Uit dit huwelijk:

1. Margriet Rutger Willems van Oudenhoven (Audenhoven), Oirschot vr 21 juni 1599, tr. verm Oirschot vr 26 jan. 1547 Dirk Jacobsz van Ostade, Oirschot vr 4 juli 1582, zn. van Jacob Dircksz Henricks en Hadenwych Gerits van Vincks.

2. Geertruij Rutgers van Oudenhoven (Audenhoven), vr 31 jan. 1547, tr. vr 31 jan. 1547 Fransen Heijmericks Schepens (Scepens), na 12 okt. 1568.

3. Willem Rutgers, volgt VIII.

4. Elisabeth Rutger Willems van Oudenhoven (Audenhoven).

 

Notitie bij het huwelijk van Hileken Peter (Hillegont, Hillegonda) en Rutger Willems: .
28-4-1488 Verkoop pacht (RA Oirschot Inv 125a akte 025 folio P79r)
-------------------------------
RUTGER zoon wijlen WILLEM RUTGERS VAN OUDENHOVEN verkoopt met schepenbrieven aan JAN VAN ONSTADEN een pacht van 22 lopen rogge, maat van Oirschot, uit een pacht van 2 mud rogge en 7 lopen, welke pacht ERVAERT WILLEM RUTGERS (VAN OUDENHOVEN) aan genoemde RUTGER had beloofd op onderpand van een huis, tuin etc. gelegen onder Boterwijk hier, belend door: HENRICK VAN DEN DOEREN, WOUTER MOERMANS. Nog op onderpand van een stuk beemd gelegen achter Oudenhoven over de kant daar van IEWAEN VAN DOMMELEN aan de andere kant van de Haestenbeemd. Nog op onderpand van de helft van een beemd genoemd de Beeck (Berk?) gelegen onder Ameijden, belend door: ... VAN DE VELDE, de kinderen van GOOSSEN MOELS. De verkoper belooft alle lasten van af te handelen, getuigen HAEST en CLAES MAES

20-8-1489 Verkoop land (RA Oirschot Inv 125a akte 294 t/m 296 folio P186v)
-----------------------------
RUTGER WILLEM RUTGERS verkoopt aan HENRICK PETERS VAN RIEL die een stuk grond, groot ca 6 lopenzaad, gelegen in herdgang de Kerkhof, belend door: KATALIJN dochter van HENRICK VAN DER HEIJDEN, JAN VAN DER HEIJDEN, AERT VAN CAMPEN, JACOP ANSEMS, JANS RONDEN, de erfgenamen van DIRCK VAN DER RIJT, WILLEM VAN DER RIJT. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve aan het kapittel van Oirschot een jaarlijkse grondchijns. DE koper moet verder wel overpad aan anderen verlenen die er recht op hebben, getuigen VLIERDEN en DORMAELEN

HENRICK PETERS VAN RIEL beloofd om voortaan aan RUTGER WILLEM RUTGERS een pacht van 2 mud rogge en 5 lopen te gaan betalen, maat van Oirschot, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, gelegen in hergang de Kerkhof aan de Vrijthof, belend door: de erfgenamen van WOUTER VAN DE VELDE, GEERTRUIT weduwe van HENRICK VAN GELDROP, de gemeenschappelijke straat genoemd de Vrijthof. De schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de pacht, actum als boven

De pacht uit de vorige akte is altijd aflosbaar binnen de tijd van 1 jaar, mits er een half jaar vooraf is opgezegd, tegen betaling van 28 peters voor elk mud rogge, elke peter tegen 18 stuivers gerekend samen met de volle termijn etc. Als er in die 10 jaar niet wordt afgelost blijft de pacht permanent, geen datum en getuigen vermeld

1-7-1500 Overeenkomst pacht (RA Oirschot Inv 126c jaar 1502 ! akte 283 t/m 285 folio 46-bisr, 46-bisv)
-------------------------------------
Schepenen van Oirschot verklaren dat voor ons in gebannen vierschaar zijn verschenen RUTGER WILLEMS VAN OUDENHOVEN die verklaart dat hij een jaar geleden (in 1499 dus) voor schout en schepenen toendertijd een schepenbrief van Oirschot had laten voorlezen over de achterstalligheid van een pacht van 1 mud rogge maat van Oirschot, die 4 termijnen achterstallig was zoals hij zei. Dat mud rogge had eerder HENRICK LAMBRECHTS AERTS beloofd te betalen aan HENRICK PETERS VAN RIEL op onderpand van een huis, tuin etc. groot een half mudzaad, gelegen in herdgang Naastenbest, belend door: de gemeijnte, GERARD VAN CREIJELT conform de brief d.d. 24 februari 1492. RUTGER doet zijn beklag over die achterstand omdat er met een vonnis voor hem was bepaald dat hij zijn vordering op het onderpand mocht verhalen en waarmee RUTGER vervolgens in de schepenbank proces had gevoerd tot de tijd toe dat GOIJAERT WILLEMS AELBRECHTS het bezit in handen zou krijgen (er staat dat pand op zou nemen) en waartegen RUTGER bezwaar had ingediend. Maar het bezit is daarna aan RUGTER ontnomen. Daarna heeft RUTGER met zijn vonnisbrief opnieuw bewezen dat hij zijn rechten mag verhalen op de principale onderpanden zoals die in zijn brief staan vermeld en hij heeft bewezen met getuigenverhoor en met brieven.
RUTGER heeft nu opnieuw de brief laten voorlezen en geklaagd dat hem het onderpand werd ontnomen en omdat HENRICK LAMBRECHT AERTS eerder had beloofd de onderpanden te waarborgen voor de betaling van de pacht, inzake dat mud rogge wenst RUTGER dat de schout en schepenen hem andere onderpanden aanwijzen waarop hij zijn eigen vordering mag verhalen.

Bij vonnis is daarop bepaald dat de volgende percelen daarvoor worden aangewezen. Dat zijn een stuk land groot 3 lopenxaad, gelegen in herdgang Naastenbest, belend door: de kinderen van BEERTRAM JANSSEN VAN DEN SPIJKER, GOIJAERT AELBRECHTS, de straat. Nog betreft het een stuk land krap een half lopenzaad, belend door: GOIJAERT WILLEM AELBRECHTS, LUITGAERD VAN BROGEL, de straat. Nog betreft het een stuk beemd gelegen in herdgang Verrenbest in de Diepstege, eerder eigendom van BERT VAN GHEENEN, belend door: JAN DE SCHOMAKER, de kinderen van CLAES THOMAS VAN OUDENHOVEN, de Spijkersbunder, de gemeenschappelijke straat. Nog betreft het 1 bunder beemd, eerder eigendom van GEERLICK VAN DEN MELCROTH, belend door: de Vellersgraft, de Stockelmansboenderen, de straat, het goed Heerbeeck. Nog zijn er 2 onderpanden aangewezen zijnde een stuk heiveld genoemd de Heegde, waar tussenin een sloot loopt, het ne stuk heide is 5 lopenzaad, het andere is meer dan 3 lopen, die 2 heivelden gelegen in de Heegde in herdgang Naastenbest, belend door: WOUTER COLEN, het erf eerder van MICHIEL SMETSERS, WOUTER COLEN, THOMAS GEERLICKS, de gemeijnte.

Daarop heeft JAN DE BROUWER als gemachtigde voor RUTGER WILLEMS VAN OUDENHOVEN de procedure voortgezet in de gebannen vierschaar en zoals er in het vonnis is bepaald en er is aan alle voorschrifte voldaan. De bezittingen zijn ook in Den Bosch gepubliceerd geweest en JAN als gemachtigde heeft het bezit verkocht aan GOIJAERT WILLEM AELBRECHTS voor de 7 Bossche lopen rogge met 3 jaar achterstalligheid die hij er zelf op te vorderen had en nog voor een Bosch mud rogge die 6 jaar onbetaald is, dat JAN DANIELS daarop had te vorderen en nog voor een half mud rogge, maat van Oirschot, dat aflosbaar is met 14 peters, verder voor de kosten van de uitwinning, getuigen AELBRECHT, CROM en JACOP ANSEMS

in marge: dit is gebeurd in het jaar 1500

Voetnoot:
GOIJAERT WILLEM AELBRECHTS stemt ermee in dat JAN DANIELS een vidimusakte hiervan mag krijgen en GOIJAERT belooft aan JAN DANIELS dat hij de vonnisbrief zal laten zegelen tussen nu en a.s. Pasen zodat JAN daarvan zijn vidimusbief kan laten maken met de belofte erin zoals in de oorspronkelijke vonnisbrief, die hij zal bewaren ten behoeve van beiden, datum op Kerstavond (24 december) 1502, getuigen RUTGER en HENRICK

Hierna verkoopt GOIJAERT WILLEM AELBRECHTS aan JAN JAN DANIELS die een stuk heiveld groot 8 lopenzaad, waar een sloot tussenin loopt. Afspraak is dat JAN JAN DANIELS tevreden dient te zin met dit stuk heiveld voor de pacht van 14 lopen rogge en nimmermeer met geestelijk of wereldlijk recht aanspraken zal stellen op andere onderpanden, dit gebeurde ook op Kerstavond, 24-12-1502.

Genoemde GOIJAERT uit de vorige akte verkoopt aan RUTGER WILLEMS VAN OUDENHOVEN die een stuk beemd gelegen in Heerbeeck in de Vier Bunders daar, eerder eigendom van GEERLICK VAN DEN MELCROTH en daarna van HENRICK WILLEM AERTS, gelegen in herdgang Aerle, belend door: de Vellersgraft, de Stockelmansboenderen, de straat, Heerbeeck. Dat stuk draagt GOIJAERT nu over aan RUTGER vanwege een pacht van een half mud rogge, welke pacht GOIJAERT eerder aan RUTGER had beloofd, toen RUTGER het vanwege een betalingsachterstand had laten uitwinnen voor een pacht van 1 mud rogge. Dat perceel was eerder eigendom van genoemde HENRICK en RUTGER belooft nimmermeer verhaal te zoeken op ander bezit dat is uitgewonnen en dat ook onderpand was voor dat mu rogge etc.
GOIJAERT belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, 24 december 1502, getuuigen RUTGER en HENRICK

16-2-1501 Aankoop huis (RA Oirschot Inv 126c akte 048 t/m 050 folio 10r, 10v)
------------------------------
MARGRIET dochter van wijlen HENRICK BELAERTS verkoopt met een vonnisbrief aan RUTGER WILLEMS VAN OUDENHOVEN een huis, tuin etc. gelegen in herdgang Spoordonk, dat eerder eigendom was van AERT VOS. Dat betreft een huis, tuin etc. genoemd de Grootakker, belend door: GERARD VAN DER LULSDONK waarvan is afgedeeld, JAN WILDEN, DIRCK MOLLERS, de straat. MARGRIET had dat bezit laten uitwinnen met een vonnis van Oirischot, getuigen BELAERTS en LEEUW

RUTGER WILLEMS VAN OUDENHOVEN belooft aan MARGRIET BELAERTS die voortaan jaarlijks een pacht van 4 mud rogge te betalen, maat van Oirschot, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc. belend door: thans SIMON STOEPKENS, DIRCK DE CORT (is DIRCK MOLLERS), de straat, WOUTER DE CORT, AERT GERARDS en meer anderen, getuigen BELAERTS en LEEUW

Opm. Heer Jan Toirkens: dit huis is dezelfd als in de eerste akte, de belendingen in de voorgaan de akte zijn van veel oudere datum

Van de pacht uit de voorgaande akte is 3 en een half mud aflosbaar en de andere pacht van een half mud is permanent. De pacht af te lossen tegen betaling van 28 peters per mud. Als hij per a.s. Maria Lichtmisdag aflost dan hoeft er geen rente te worden betaald, maar daarna wel steeds met een rente, actum als boven

11-3-1502 Betalingsbelofte (RA Oirschot Inv 126c akte 091, 092 folio 15r)
---------------------------------
RUTGER WILLEMS VAN OUDENHOVEN belooft aan GEVAERT JANSSEN VAN ONSTADEN die voortaan een jaarlijkse rente van 18 stuivers te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een perceel genoemd de Lulsdonk, groot 2 mudzaad en 2 beemden en een eeuwsel alles aan elkaar gelegen, behalve een beemd die is gelegen tussen dat land en de beemden, alles in herdgang Spoordonk, belend door: het erf genoem het Lepelbroek eigendom van (de erfgenamen van WOUTER VAN DE VELDE is doorgestrept, Heer HENRICK VOS en meer anderen, de gemeijnte (JAN VERWERS is doorgestreept), PETER JAN GERARDS, getuigen ADRIAEN, RUTGER en HENRICK

RUTGER WILLEMS VAN AUDENHOVEN belooft aan genoemde GEVAERT VAN ONSTADEN die nog een jaarlijkse rente van 20 stuivers, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van het bezit uit de vorige akte, datum 6 mei 1502, getigen JACOP en HENRICK VAN BERSE

1-4-1505 Verkoop 4 bunder land (RA Oirschot Inv 127a akte 166, 167 folio 31r)
---------------------------------------
RUTGER WILLEM VAN OUDENHOVEN verkoopt aan GOIJAERT WILLEM AELBRECHTS 1 bunder beemd uit een stuk van 4 bunder onder Heerbeeck alhier genoemd de Heijn Meeus Heerbeeckbeemd en de Geerlicksbunder, belend door: het Vellaer daar, AELBRECHT VAN DEN MAERSELAER en meer anderen, Het Heerbeeck, de Verdonk. De lasten hieruit zijn 6 lopen rogge per jaar en 1 oude grote als chijns, getuigen ADRIAEN en BELAERTS

GOIJAERT WILLEM AELBRECHTS belooft aan RUTGER WILLEMS (VAN OUDENHOVEN) die er per a.s. Maria Lichtmisdag 24 peters te betalen, samen met 10 lopen rogge, danwel een jaar later samen met een rente van 10 en een halve lopen rogge, actum als boven

1510 (geen datum vermeld) RA Oirschot Inv 128b akte 036 folio 7v)
---------------------------------
RUTGER WILLEMS VAN OUDENHOVEN heeft beloofd aan CORNELIS SMEETS secretaris van Oirschot ten behoeve van WILLEM VAN SITTART en diens erfgenamen, dat hij deze WILLEM cum suis zal vrijwaren voor alle kosten, schades etc. die deze WILLEM zou kunnen lijden vanwege de overhandiging van schepenbrieven die in een doos zitten en aan RUTGER waren overhandigd vanwege de prior van het klooster in de stad Luik, genoemd de Kettij, welke brieven eigendom waren zoals bleek van broeder JAN WILLEM HENRICKS, kloosterling die daar was gestorven. De pachten en rentes zoals in die brieven vermeld, verklaart RUTGER van dat klooster te hebben gekocht en betaald. RUTGER belooft aan WILLEM en aan alle anderen die daarmee gemoeid zijn, hen voor de overhandiging van de brieven te vrijwaren
(in marge: bovenstaande akte is niet gepasseerd (is ook doorgestreept)

2-3-1519 Verkoop beemd (RA Oirschot Inv 129a akte 046 folio P86r)
-------------------------------
RUTGER WILLEMS VAN OUDENHOVEN verkoopt aan CORNELIS VAN MIERDE alias HENRENTHALS, ten behoeve van de Heer en het klooster van Perk, 2 bunders beemd die eerder eigendom waren van GEERLICK VAN DEN MELCROTH en daarna van diens kinderen en RUTGER had het weer van die kinderen verkregen, gelegen in herdgang Aerle, belend door: de Vellersgraef daar, het godhuis van Perk, de Verdonk. Lasten hieruit zijn 2 oude groten als grondchijns, getuigen BEERTKEN, BEECK, VELDE en LAECK

10-12-1523 Aflossing rentes (RA Oirschot Inv 129b akte 259, 260 folio P338v)
---------------------------------
GEVAERT VAN ONSTADEN verklaard dat HILLEKEN weduwe van RUTGER WILLEMS VAN OUDENHOVEN en haar kinderen, een rente van 1 peter per jaar altijd mogen aflossen op Maria Lichtmisdag tegen betaling van 20 peters, welke rente RUTGER WILLEMS VAN OUDENHOVEN eerder aan GEVAERT had beloofd, getuigen VOS en CREMER

Genoemde GEVAERT uit de vorige akte verklaart nog dat HILLEKEN en haar kinderen een rente van 1 rijnsguldens per jaar mogen aflossen op elke Maria Lichtmisdag tegen betaling van 20 rijnsguldens, welke rente RUTGER WILLEMS VAN OUDENHOVEN eerder aan genoemde GEVAERT had beloofd, actum als boven

12-6-1528 Afstand recht vruchtgebruik (RA Oirschot Inv 130a akte 230 t/m 232 folio 83v,84)
------------------------------------------------
HILLEGONDA weduwe van RUTGER WILLEMS VAN OUDENHOVEN met haar zoon en voogd WILLEM heeft afstand gedaan van haar recht van vruchtgebruik ten behoeve van haar wettige kinderen van RUTGER. Dat betreft haar rechten in een schuur etc. staande op het erf van HENRICK GEVAERTS VAN OSTADEN, gelegen in herdgang Spoordonck onder Boterwijk daar, nabij het erf van JAN ALAERTS. Ook nog haar recht in een stuk land ongeveer 1 zesterzaad groot min 4 roedes met de greppel tot aan het erf van JAN ALAERTS gelegen in herdgang Spoordonck onder Boterwijk, belend door: JAN ALAERTS, HENRICK GEVAERTS VAN OSTADEN waarvan het is afgedeeld, de gemeenschappelijke straat, getuigen COLEN, ANDRIES en AERT

WILLEM, GEERTRUI, MARGRIET en ELISABETH allen wettige kinderen van genoemde RUTGER VAN OUDENHOVEN en HILLEGOND uit de vorige akte verkopen nu aan HENRICK GEVAERTS VAN OSTADE, de schuur en het stuk land zoals vermeld in de voorgaande brief, lasten hieruit zijn 1 mud rogge per jaar aan GEVAERTS VAN OSTADEN, nog 20 stuivers per jaar en nog 18 stuivers per jaar aan vermelde GEVAERT, datum en getuigen als boven

Het hiervoor vermelde mud rogge, de 20 stuivers en 18 stuivers per jaar die wijlen RUTGER VAN OUDENHOVEN deels uit diens bezit betaalde, zoals zijn kinderen verklaren, heeft genoemde HENRICK GEVAERTS nu beloofd dat zelf zodanig voortaan te gaan betalen dat wijlen genoemde RUTGER en diens kinderen en nakomelingen daarvoor altijd gevrijwaard zullen blijven. Daarvoor verbindt HENRICK zijn persoon en bezit, datum en getuigen als boven

14-2-1536 Afstand vruchtgebruik (RA Oirschot Inv 132b akte 095 t/m 097 folio 28v, 29, 29v)
----------------------------------------
HILLEGOND weduwe van RUTGERS VAN OUDENHOVEN met haar zoon WILLEM, als haar voogd, doet hierbij afstand van haar recht van vruchtgebruik inzake een beemd genoemd de Blesersbeemd, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, belend door: WOUTER GOORIS VAN KUIJCK. HILLEGOND en haar kinderen, HENRICK VAN DER LULSDONCK, HENRICK PHILIPS VAN DER SCHOET. Ze doet er nu afstand van ten behoeve van al haar wettige kinderen verwekt bij wijlen RUTGER, zodat die daarop een rente kunnen opnemen van 2 gulden per jaar van HENRICK VLEMMINCKS en nog 2 gulden per jaar van WILLEM GEVARTS VAN OSTADEN, maar voor niet meer dan als zodanig. Ze belooft vanwege dit vruchtgebruik alle lasten daarin van haar kant af te handelen, getuigen GOESSEN, CORT en SCOET (GOESSEN is doorgestreept)

WILLEM, GEERTRUIT, MARGRIET en ELISABETH broer en zusters en kinderen van wijlen RUTGERS VAN OUDENHOVEN, verwekt bij HILLEGONDEN van hiervoor, hebben beloofd om voortaan aan HENRICK GIJSBRECHT VLEMMINCKS die een jaarlijkse rente van 2 gouden Karolusgulden te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag, op onderpand van de beemd uit de vorige akte. De rente is altijd aflosbaar op Maria Lichtmisdag mits er 3 maanden vooraf is opgezegd tegen betaling van 32 gouden Karolusguldens, getuigen GOESSEN en CORT
(in marge: de gezusters zijn hierbij vergezeld door hun voogde WILLEM (hun broer)

WILLEM, GEERTRUIT. MARGRIET en ELISABETH broer en zusters en wettige kinderen van RUTGER VAN OUDENHOVEN verwekt indertijd bij HILLEGONDEN, waarbij de 3 gezusters met hun broer WILLEM als hun voogd optreedt hebben beloofd om voortaan aan WILLEM GEVERTS VAN OSTADEN die een jaarlijkse rente van 20 stuivers te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag op onderpand van de hiervoor genoemde Blesersbeemd. Ze beloven het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de rente. De rente is altijd aflosbaar op Maria Lichtmisdag mits er 3 maanden vooraf is opgezegd tegen betaling van 17 gouden Karolusguldens, datum en getuigen als boven

5-12-1536 Aankoop helft beemd, afstand etc. (RA Oirschot Inv 132b akte 311 t/m 315 folio 109v t/m 110v)
--------------------------------------------------------
GERART zoon wijlen DIRCK VOS verkoopt hierbij de helft van een beemd in totaal genoemd de Pauwelsbeemd, groot ca 1 bunder gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, belend door: HENRICK BELAERTS, de Croeienbeemd (?), de straat, GERART VAN DER LULSDONK, BARTHOLOMEUS GERIT JACOPS. Hij verkoopt het perceel nu aan HILLEGONDEN weduwe van RUTGERS VAN OUDENHOVEN die daarvan het vruchtgebruik krijgt en haar wettige kinderen WILLEM, GEERTRUI, MARGRIET, ELISABETH het erfrecht. De verkoper belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen, behalve anderhalf oort als chijns aan de Hertog per jaar, getuigen CORT en LULSDONCK

HILLEGOND weduwe van RUTGER VAN OUDENHOVEN, verder WILLEM, GEERTRUIT en ELISABETH haar wettige zoon en dochters, met WILLEM hun broer hierbij als hun voogd, verder DIRCK JACOPS VAN OSTADEN als man van MARGRIET ook wettige dochter van genoemde HILLEGONDEN hebben als schuldenaars beloofd om aan GERARD DIRCK VOS die 99 gouden Karolusguldens te gaan betalen, per a.s. Maria Lichtmidag, datum en getuigen als boven
(in marge: met instemming van partijen doorgehaald)

HILLEGOND weduwe van RUTGERS VAN OUDENHOVEN met haar zoon WILLEM als haar voogd doet hierbij afstand van haar recht van vruchtgebruik inzake een akker groot ca 4 en een halve lopenzaad, met recht van overpad over het erf van HENRICK GEVAERTS VAN OSTADEN, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk onder Boterwijk, belend door: RUTGER DIE BECKER, JAN ALAERTS, genoemde HENRIK VAN OSTADE. Ze doet er nu afstand ten behoeve van al haar wettige kinderen en belooft alle lasten van haar kant daarin af te handelen, getuigen PETER en LULSDONK

WILLEM zoon wijlen RUTGERS VAN OUDENHOVEN, GEERTRUI en ELISABETH zusters en wettige kinderen ook van genoemde RUTGER met hun broer WILLEM als hun voogd, verder DIRCK JAJCOPS VAN OSTADE als man van MARGRIET, wettige dochter van genoemde RUTGER, verkopen hierbij een akker, groot ca 4 en een halve lopenzaad, met recht van overpad over het erf van HENRICK GEVAERTS VAN OSTADEN, gelegen zoals hiervoor al is omschreven. Ze verkopen het perceel nu aan HENRICK GEVARTS VAN OSTADEN en hij kan het bezit direkt aanvaarden en de verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen, behalve 1 mud rogge per jaar aan de erfgenamen van AERT VAN LAERVEN, datum en getuigen als boven

HENRICK GEVARTS VAN OSTADEN uit de vorige akte heeft als schuldenaar beloofd om aan HILLEGONDEN en de haren die 64 gouden Karolusguldens en 10 stuivers te zullen betalen per a.s. Maria Lichtmisdag, datum en getuigen als boven

20-1-1539 Betalingsbelofte (RA Oirschot Inv 133b akte 031 folio 10v)
--------------------------------
WILLEM zoon wijlen RUTGERS VAN OUDENHOVEN, nog GEERTRUIT en ELISABETH gezusters en wettige kinderen van genoemde RUTGER met genoemde WILLEM als hun voogd hierbij, verder DIRCK zoon wijlen JACOP DIRCKS VAN OSTADEN als man van MARGRIET wettige dochter van genoemde RUTGER hebben beloofd om voortaan aan AERDEN zoon wijlen CLAES SCEPENS die 2 gouden Karolusguldens te gaan betalen steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag op onderpand van de helft van een beemd gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, belend door: het erf van de schuldenaar zelf, de kinderen van ADRIAEN VOS, de gemeijnte daar. Ze beloven het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de rente. De rente kan altijd worden afgelost op Maria Lichtmisdag mits er 3 maanden vooraf is opgezegd tegen betaling van 34 gouden Karolusguldens, getuigen ESCH en PETER

3-12-1544 Boedelverdeling (RA Oirschot Inv 135a akte 331 en 332 folio 49, 49-v0
--------------------------------
WILLEM RUTGER WILLEMS en diens zuster ELISABETH, welke laatste door haar broer wordt vergezeld als voogd, verder FRANS EMBRECHT SCEPENS als man van GEERTRUID dochter van genoemde RUTGER WILLEMS, DIRCK JACOBS VAN OSTADEN als man van MARGRIET, ook dochter van genoemde RUTGER WILLEMS, allen kinderen van RUTGER WILLEMS verwekt bij HILLEKEN PETER JOOSTENDOCHTER, hebben samen een boedelverdeling gemaakt inzake alle bezit dat ze bij de dood van hun vader en moeder hebben geerfd.

Bij deze verdeling krijgen WILLEM en ELISABETH samen een huis, tuin, grond etc. nabij de oude hofstede, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, in de Broekstraat aldaar, belend door: WILLEM GIJSBR. RUELENSZOON en meer anderen, JAN VAN DER LUSDONCK, de erfgenamen van WOUTER DIE RAIJMAEKCER, de gemeenschappelijke straat. Verder krijgen zij een Uitvank ter zelfder plaatse gelegen belend door: de Brantsbeemd, de kinderen van PETER GERITS, de kinderen van FRANS ANSEMS en de gemeenschappelijke straat. Verder krijgen ze een halve beemd genoemd de Pauwelsbeemd, ter zelfder plaatse gelegen belend door: GORIS WOUTERS VAN KUIJCK, de Jonker van HOUFALISE, HEIJN GOIJAERT BOLLEN, WOUTER THOMASSEN VAN DEN VENNE en met meer anderen. Verder krijgen ze een stuk heide en weigrond ter zelfder plaatse gelegen belend door: PETER DIE CORT, GERIT VAN DER LUSDONCK, het erf dat ervan is afgedeeld en de Bogaert aldaar. Verder krijgen ze een weiland genoemd de Bogaert belend door: de Smeetsbeemd en de straat. Hieruit moet jaarlijks 12 lopen rogge worden betaald, Oirschotse maat aan Heer JAN BELAERTS en aan PETER SCHOETS, verder nog een Bosch mudde rogge per jaar in Den Bosch te leveren aan de rector van een altaar aldaar, nog 2 stuivers grondchijns aan de Hertog, getuigen PETER WILLEMS en EMBRECHT SCEPENS, schepenen

FRANS EMBRECHT SCEPENS en DIRCK JACOPS VAN OSTADEN krijgen samen een stuk land genoemd de Lusdonck, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, belend door: de straat, de kinderen van WOUTER PETER GERITS, de kinderen van HENRICK VAN DER LUSDONCK, WOUTER VAN CUIJCK. Verder krijgen ze een halve beemd genoemd de Smeetsbeemd ter zelfder plaatse belend door: WOUTER VAN CUIJCK, PETER AERT WELLENS, GERIT VAN DER LUSDONCK en het erf dat ervan is afgedeeld. Verder krijgen ze een stuk beemd en water genoemd de Mortel, rondom in de gemeijnte gelegen. Verder krijgen ze een stuk land genoemd de Braecke, rondom aan de gemeenschappelijke straat gelegen en ze krijgen een stuk beemd genoemd de Bleserbeemd (?) Hieruit moeten ze aan PETER SCOETS 20 lopen rogge per jaar betalen, Oirschotse maat, verder aan de rector van het Sint Barbara altaar van de eerste fundatie 7 stuivers, aan het kapittel te Oirschot 2 stuivers en 3 oort per jaar. Uit de Mortel een grondchijns van 3 stuivers aan de Hertog

De erfgenamen beloven elkaar deze verdeling altijd gestand te zullen doen en dat elk de lasten op het eigen erfdeel zodanig zal betalen dat de andere erfdelen daarvoor gevrijwaard zullen blijven. Indien er op iemands erfdeel meer lasten zouden blijken te drukken, dan zullen ze die gemeenschappelijke betalen, getuigen PETER WILLEMS en EMBRECHT SCEPENS, schepenen

WILLEM RUTGER WILLEMS en zijn zuster ELISABETH hebben beloofd om aan FRANS EMBRECHTS en aan DIRCK JACOPS VAN OSTADEN, die per aanstaande Sint Jansdag een bedrag van 17 gulden te zullen gaan betalen, per aanstaande Maria Lichtmisdag zonder rente, danwel per aanstaande Maria Lichtmisdag over een jaar met de rente van n gulden, datum en getuigen als boven
(voetnoot 1: DIRCK verklaart voldaan te zijn)
(voetnoot 2: Genoemde FRANS heeft op 11 februari zijn erfdeel van deze boedelverdeling verkocht aan zijn zwager DIRCK JACOPS VAN OSTADEN en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant wat betreft dat erfdeel af te handelen, behalve de bijdrage voor brandheffing, getuigen SCOET en CORT anno 1545)

Notitie bij het huwelijk van Dirk Jacobsz en Margriet Rutger Willems: .
18-4-1539 Aankoop stuk land (RA Oirschot Inv 133b akte 238 folio 68v)
------------------------------------
GERARD zoon wijlen DIRCK VOS verkoopt hierbij een stuk land deels heide en deels weiland, genoemd t Hemelrijk, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, belend door: de gemeijnte daar genoemd t Henrickslaer, de Erckensrijt, JAN VAN DEN VEN. Hij verkoopt het perceel nu aan DIRCK zoon wijlen JACOPS VAN OSTADEN en de verkoper belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen, behalve 1 stuiver als grondchijns aan de Hertog, getuigen GOESSEN en JAN

26-1-1547 Schuldbekentenis (RA Oirschot 1547 Inv 136a akte nr 002 folio 1,1v)
----------------------------------------------
DIRCK JACOPS VAN OSTADEN als wettige man van MARGRIET dochter van RUTGERS VAN OUDENHOVEN heeft beloofd om aan HENRICK CORSTIAEN OEMEN een jaarlijkse rente van twee gulden te gaan betalen, steeds vervallen op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per aanstaande Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin, akkerland en de helft van twee beemden samen aan elkaar groot ca 2 bunders, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, belend door: AGNEES weduwe en kinderen van WOUTER PETER GERITS, BARBARA weduwe en kinderen van HENRICK VAN DER LULSDONCK, WOUTER GORISSEN VAN KUIJCK en diens kinderen, GERART VAN DER LULSDONCK en PETER WELLENS, een pad, getuigen waren LENAERT en GERITS
De rente ia altijd aflosbaar op Maria Lichtmisdag van elk jaar mits er 3 maanden vooraf is opgezegd tegen een betaling van 32 gulden en de achterstallige termijnen (datum en getuigen als boven)

DIRCK belooft in de jaren 1545 t/m 1547 diverse keren een rente te gaan betalen aan zijn zwager FRANS EMBRECHT SCHEPENS (zie aldaar voor volledige aktes)

18-9-1557 Testament (RA Oirschot Inv 138a akte 388 folio 82v, 83)
--------------------------
DIRCK zoon wijlen van JACOP VAN OSTADEN en zijn vrouw MARGRIET dochter van RUTGER WILLEMS hebben samen met wederzijdse goedkeuring hun testament opgemaakt. Ze herroepen alle eerdere testamenten die voor deze datum zijn gemaakt. Ze bevelen hun ziel, zodra ze zijn komen te overlijden aan bij de Almachtige God en diens moeder Maria en willen dat hun lichaam in gewijde grond wordt begraven. Voor begane zonden en onrechtvaardigheden vermaken ze aan de Sint Lambrechtskerk te Luik en de 4 bidden ordes elk een stuiver eens, na hun dood te ontvangen. Ze vermaken aan de fabriek van de Sint Peterskerk te Oirschot een eenmalig bedrag van 15 gulden ook na hun dood uit hun beider bezit te betalen. Verder vermaken ze aan de langstlevende van hen beiden, waarbij de langstlevende daarvan voor de helft van het vruchtgebruik en de helft daarvan het erfrecht, al hun roerende en onroerende bezittingen. Na het overlijden van de langstlevende zal dat bezit versterven voor n helft op de erfgenamen van DIRCK, waarbij de dode partij met de levende moet delen en voor de andere helft op de erfgenamen van MARGRIET waar ook de dode partij met de levende moet delen. De langstlevende zal met de genoemde helft altijd naar keuze mogen handelen en de andere helft zal deze in bezit hebben voor wat betreft het vruchtgebruik, welke laatste helft na de dood van de langstlevende overgaat naar de erfgenamen van de eerstoverledene. De testateurs verklaren dat dit hun testament is en willen het als zodanig hebben uitgevoerd ook al zouden er bepaalde rechtsgronden mee in tegenspraak zijn. Ze behouden zich het recht voor, dit testament later te herzien, getuigen SCHOET en SCHOET
(in marge: dit testament is herroepen en er is een nieuw gemaakt op 12 oktober 1567 (moet zijn 1568)

5-4-1558 Aankoop beemd na decreet (RA Oirschot Inv 138b akte 148 folio 37 en 37-v)
-------------------------------
ANNE natuurlijke dochter van Heer JOOST BEELAERTS weduwe van GOORIS WOUTERS VAN CUIJCK, met haar voogden ADAM AERTZOON VAN LOEN en ADRIAEN LAENEN, die mede ook zijn gemachtigd door wijlen genoemde GOORIS en ANNA in hun beider testament, zoals ons voldoende is gebleken, voor wat betreft een helft, verder CATHALIJN dochter van AELBRECHT AERTSZOON weduwe van wijlen JAN WOUTERS VAN CUIJCK, met haar voogd RUTGER zoon van genoemde AELBRECHT AERTSZOON, mede ook gemachtigd op grond van het testament van deze CATHALIJN met wijlen genoemde JAN, voor wat betreft de andere helft, verkopen een beemd, genoemd de Bleeser, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, belend door de kinderen van PETER AERT WELLENS, het erf van de koper de weduwe van HENRICK VAN DER LUSDONCK. Het bezit wordt na een daarover verkregen schepenbankdecreet nu verkocht aan DIRCK JACOPSZOON VAN OSTADEN en de verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen, behalve een jaarlijkse grondchijns van n stuiver en een Hollandse penning aan het kapittel te Oirschot, getuigen VELDE EN EKERSCHOT

5-4-1558 Schuldbekentenis (RA Oirschot Inv 138b akte 149 en 150 folio 37-v)
--------------------------------
DIRCK JACOPSOEN VAN OSTADEN heeft als schuldenaar beloofd om aan ANNE weduwe van GOORIS WOUTERSZOON VAN CUIJCK en aan ADRIAEN LAENEN en ADAMEN AERTSZOON VAN LOEN als uit van het testament van hiervoor een bedrag van 36 gulden te betalen per aanstaande Maria Lichtmisdag, getuigen VELDE en EKERSCHOT.
(in marge: met instemming van partijen doorgehaald)

DIRCK JACOPZOON VAN OSTADEN heeft als schuldenaar beloofd om aan CATHELIJN weduwe van JAN WOUTERS VAN CUIJCK en haar voogd RUTGER een bedrag van 36 gulden te zullen betalen per aanstaande Maria Lichtmisdag, datum en getuigen als boven
(in marge: met instemming van WILLEM JOERDENS als voogd over de kinderen van CATHALIJN als weduwe doorgehaald op 1-5-1565)

1-7-1558 Schuldbekentenis (RA Oirschot Inv 138b akte 218 folio 55-v)
--------------------------------
DIRCK zoon wijlen JACOP VAN OSTADEN heeft als schuldenaar beloofd om aan AGNESE dochter van ROELOFS VAN DER VLOET een bedrag van 22 gulden te zullen betalen, per afgelopen Maria Lichmisdag over 3 jaar met onderwijl een jaarlijkse rente van 27 stuivers waarvan de eerste termijn vervalt per aanstaande Maria Lichtmisdag, getuigen VELDE,BOGAERT en LEEMAN
(in marge: met instemming van partijen doorgehaald)

12-10-1568 Testament (RA Oirschot Inv 140b akte 232 pag 333, 333v, 334)
------------------------------------
DIRCK zoon wijlen JACOPS VAN OSTADE en MARGRIET dochter RUTGER WILLEMS echtgenoten, beiden gezond van lichaam en geest, hebben hun testament opgemaakt met wederzijdse instemmng. Ze herroepen al hun eerdere testamenten van voor deze datum en willen dat dit huidige als zodanig wordt uitgevoerd, ook al zouden daarbij bepaalde rechtsgronden ontbreken of ergens mee in tegenspraak zijn. Ze bevelen hun ziel, zodra ze komen te overlijden, aan bij de almachtige God en diens moeder Maria, en willen hun lichamen in gewijde grond begraven hebben. Voor begane zonden en onrechtvaardigheden vermaken ze aan de fabriek van de Sint Janskerk in Den Bosch en de 4 biddende ordes elk een stuiver eenmalig na hun beider dood te betalen. Verder vermaken ze aan de fabriek van de Sint Peterskerk te Oirschot eenmalig 50 gulden na hun beider overlijden uit al hun bezit te betalen. Verder vermaken ze aan elkaar aan de langstlevende van hen beiden hun beider bezit, voor de helft wat betreft het erfrecht en voor de helft wat betreft het recht van vruchtgebruik, waarbij de langstlevende met die ene helft naar eigen keuze mag handelen wat betreft het vruchtgebruik daarvan. Verder willen ze dat na het overlijden van de langstlevende de helft van alle bezittingen zal versterven op de wettige kinderen van de broers en de zusters van genoemde DIRCK voor evenveel en ook op de wettige kinderen van de broers en zusters van de testatrice, ook ieder evenveel en ze benoemen hen hierbij als hun wettige erfgenamen. Maar de langstlevende mag met haar of zijn helft wel doen wat hij wil en de andere helft gaat na de dood van de langstlevende naar de erfgenamen van de eerst overledene. Bepaald wordt dat na de dood van de laatstlevende, JENNEKEN dochter van THOMAS AERTS (ROEFFS), zijnde de nicht van de testatrice MARGRIET vooraf een akker zal krijgen genoemd de Postelman en zij mag daarna nog gewoon meedelen in de erfenis. Daarvoor krijgen de erfgenamen van DIRCK vooraf een veld genoemt t Henrickslaer en daarna worden de goederen in twee gelijke delen verdeeld. De erfgenamen van DIRCK zullen uit hun erfdeel zolang FRANS EMBRECHT SCEPENS nog leeft aan genoemde FRANS elk jaar een rente van 3 gulden betalen, meer dus dan de erfgenamen van MARGRIET en na het overlijden van deze FRANS zullen deze die renten aan de erfgenamen van MARGRIET betalen danwel aflossen met 50 gulden. De testateurs behouden zich het recht voor om dit testament later te wijzigen, getuigen waren LEEUW en DANCKAERT
(in marge: HENRICK PETERS VAN DE SCHOOT verklaart voor deze 3 gulden per jaar te zijn betaald door JACOB en DIRCK JAN JACOPS gebroeders en door ADAM BARTHOLOMEUSSEN, datum 18 juni 1602 getuigen waren AELBRECHTS en VAN DE ACHTER, schepenen

30-12-1470 Aankoop beemd (RA Oirschot Inv 141a akte 183, 184 folio 69r)
-----------------------------------
GOOSSEN en HENRICK broers en kinderen van wijlen GOIJAERT GOESSEN, mede ook namens hun zuster IJKEN verkopen een beemd met een stuk land dat erin ligt, gelegen in herdgang Spoordonck, met het recht van overpad over het erf van de koper, belend door: het erf van de koper, ZEBRECHT WILLEMSSN VAN CUIJCK, de erfgenamen van GERITS VAN DER LUSDONCK. Het perceel wordt nu verkocht aan DIRCK JACOPSSOEN VAN OSTADE en de verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen, behalve de dorpslasten, getuigen CROM, VLUETEN, VEN en CORT

DIRCK zoon wijlen JACOPS VAN OSTADEN heeft als schuldenaar beloofd om aan GOESSEN, HENRICK en IJKEN uit de voorgaande akte een bedrag van 106 gulden en 5 stuivers te zullen betalen per a.s. Maria Lichtmisdag over 1 jaar zonder rente, actum als boven

4-12-1478 Betalingsbelofte (RA Oirschot Inv 142a akte 146 folio 146r, 146v)
--------------------------------
DIRCK zoon wijlen JACOPS VAN OSTADEN heeft als schuldenaar beloofd om aan MARIJE dochter van ANDRIES VERVLOET een bedrag van 32 gulden te betalen per a.s. Maria Lichtmisdag over 3 jaar en onderwijl elk jaar een rente van 2 gulden waarvan d eerste termijn vervalt per a.s. Maria Lichtmisdag over 1 jaar, getuigen HOPPENBROUWER en FABRI

in marge:
met instemming van partijen doorgehaald, datum 12 maart 1586, getuigen HOPPENBROUWER en METSER

4-7-1582 Openbare Verkoop huis en land uit erfenis (RA Oirschot Inv 142b akte 190 folio 327, 327v, 328)
---------------------------------------------------------------
Op de navolgende voorwaarden willen de erfgenamen van DIRCK JACOPS VAN OSTADEN nl. JACOP JANSSN VAN DE VENNE en de zijnen vanwege een eerder plaatsgevonden boedelverdeling het grote huis, tuin, varkenskooi, schuur akker etc. verkopen gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, belend door het erf dat ervan is afgedeeld, JAN WOUTERS VAN DE HOOVE, WOUTER DIELIS, JAN SIMONS. Verder willen ze nog een akker verkopen genoemd de Horst gelegen naast de Blesersbeemd eveneens aldaar gelegen. Verder nog een beemd genoemd de Bleserbeemd ter zelfder plaatse gelegen. Nog een weiland eveneens aldaar gelegen, belend door: WILLEM RUTTEN, ZEBERT VAN CUIJCK, de gemeenschappelijke straat. Nog een beemd genoemd het Hemelrijck belend door: PETER VERHAEGEN, ARIEN GIJSBERT HOPPENBROUWERS, AERT INDEN WILDEMAN, de gemeenschappelijke straat. Het huis met het weiland is direkte te aanvaarden, het land en de kanten daarvan en de beemd per aanstaande oogsttijd waarbij het land stoppelbloot is. Uit deze percelen moet jaarlijks 7 lopen rogge worden betaald en de dorpslasten en indien er meer lasten op zouden blijken te drukken dan zal de verkoper dat aan de koper moeten vergoeden volgens Oirschots recht tegen de factor 30. De eerste termijn voor de koper daarvan vervalt per aanstaande Maria Lichtmisdag. De verkopers zullen het genoemde bezit officieel overdragen samen met de deelbrieven en ze moeten beloven alle lasten van hun kant af te handelen. Voor elk gulden moet boven de lasten die erop drukken voor elke gulden 12 stuivers meteen bij het opbod worden betaald en vanwege lijfkoop 1 stuiver voor elke gulden. De opbrengst van de slagen van ieder n gulden gaan voor de helft naar de inzetter en voor de helft naar de verkoper volgens oud gebruik. De koper is verplicht de koopsom die bij de openbare verkoop wordt geboden voor de helft per aanstaande Maria Lichtmisdag te betalen en voor de andere helft per aanstaande Maria Lichtmisdag over n jaar met een rente van 7 percent per jaar. Voor de betaling van de koopsom moet de koper goede borgen stellen, inwoners van Oirschot die samen en hoofdelijk voor schepenen van Oirschot een betalingsbelofte moeten doen waarbij die afstand doen van enig privilege. Het opbod zal mogen gebeurden binnen nu en 8 dagen zijnde aanstaande Dinsdag over 8 dagen en dan moeten bij het uitgaan van de kaars ten huize van JAN DE CAMERLINK ondertussen biedingen worden uitgebracht bij ROELANDEN VAN DER AMEIJDEN waarbij elke slag n gulden waar is. Voor de voorwaarden dient aan de schrijver een daalder te worden betaald en voor de schepenen een halve daalder. De hoogste inzetter krijgt het voorbieden en moet als daarom wordt verzocht n slag slaan en daarna moet een ander bieden. De verkoper mag de koop gunnen aan de eerste, tweede, derde, vierde of volgende bieder zonder dat iemand daar bezwaar tegen kan maken en als het bod dan wordt gegund en de bieder wil niet aan de voorwaarden voldoen, dan mag de verkoper weer opnieuw laten verkopen in het openbaar of uit de hand. Als het dan minder opbrengt dan moet degene die het bod niet na kwam dat mindere betalen samen met de kosten etc. Verder is voorwaarde dat het hooi van de beemd ook apart wordt verhuurd bij de uitgaande brandende kaars en dan wordt er afgemijn totdat de koper de beemd kan aanvaarden in de oogsttijd en die huur moet meteen worden voldaan. Deze beemd of hooi is door MICHIEL HANS CORSTEN ingezet voor 10 gulden die hij belooft meteen te voldoen en hij heeft n slag gedaan die 5 stuivers waard is, ieder 50/50 en hij heeft de koop daarvan gekregen, datum 4 juli 1582, getigen WILLEM GEVERTS en BARTEL

Vandaag op 24 juni 1582 is volgens de voorwaarden JACOP JANS VAN DE VEN en de zijnen het bezit gegund aan WILLEM JAN JACOPS VAN OSTADEN voor een bedrag van 650 gulden en die heeft 10 slagen gedaan, getuigen WILLEM GEVERTS en BARTEL LENAERTS, schepenen

Vandaag op 4 juli 1582 heeft MICHIEL JAN JACOPS nog een bod uitgebracht en 3 slagen gedaan en heeft beloofd te zullen voldoen en MICHIEL heeft aldus de koop verkregen na het uitgaan van de kaars en heeft beloofd te voldoen.

4-7-1582 Verkoop aanspraken (RA Oirschot Inv 142b akte 212 folio 338, 338v)
-------------------------------------
WILLEM, JACOP, MICHIEL en DIRCK, verder JAN BOLLEN als man van MARIEKEN, JAN DIRCK AELBRECHTS als man van HEIJLKEN gezusters en allen kinderen van JAN JACOPS VAN OSTADEN, JAN JANSSEN VAN DE VENNE, HENRICK zoon HENRICK VAN OSTADEN als man van MARGRIET dochter van JAN VAN DE VEN, JAN DIRCK AELBRECHTS als man van HEIJLKEN dochter van genoemde JAN (VAN DE VEN), verder JAN MOLENPAS als man van THONISKIE dochter van genoemde JAN (VAN DE VEN), MICHIEL zoon JAN CORSTEN OOMEN, JAN HENRICKS VAN DE VEN en RUTGER GEVERTS als aangestelde voogden van de 5 kinderen van ERF GEVERTS verwekt bij LIJSKEN dochter van JAN CORSTEN OOMEN, verder GOIJAERT PETER GOIJAERTS en HENRICK DIRCK SIMONS DIE CORT als voogden over de 5 kinderen van wijlen JACOP JAN CORSTEN OOMEN, nog JACOP WOUTERS VAN DE VLOET als man van GERAERTKEN dochter van JAN JOORDENS verwekt bij GERITKEN dcohter van JACOP DIRCKS VAN OSTADEN, nog HEIJLKEN dochter van JAN JOORDENS verwekt bij GERITKEN dochter van JACOP met haar voogd hierbij, verder GERITKEN dochter van JAN JOERDENS met HENRICK HUIJBRECHTS en JACOP JAN JACOPS als voogden over deze GERITKEN, nog GOOSSEN VAN DE HEUVEL en JACOP JACOPS als voogden over HENDRICK zoon van JAN VAN ASTEN verwekt bij EELKEN JAN JOORDENS, allen erfgenamen van DIRCK JACOPS VAN OSTADEN verkopen hierbij hun aanspraken aan MICHIEL JAN JACOPSSOEN VAN OSTADEN, getuigen WILLEM GEVERTS en BARTEL

11-12-1592 Afstand rechten (RA Oirschot 1592 Inv 144a akte 353)
----------------------------------
DIRCK JACOPS VAN OSTADEN heeft afstand gedaan van zijn rechten in een stuk land groot een zesterzaad gelegen in de Struickekkers, dat hij voor de helft huurt van de kinderen van WILLEM DIELIS, maar tekent bezwaar aan voor wat betreft zijn ploegrecht voor zover hij het land al heeft ingezaaid en hij verklaart dat hij deze kinderen verder niets meer schuldig is, de getuigen waren EKERSCHOT en METSER

21-6-1599 Boedelscheiding (RA Oirschot Inv 145a akte 203 folio 128, 129)
-------------------------------------------
HENRICK zoon wijlen PETER VAN DE SCHOOT als man van JENNEKEN dochter van wijlen THOMAS AERTS ROEFS verwekt bij ELISABETH dochter van WILLEM RUTGERS VAN OUDENHOVEN voor een vierde deel, JAN zoon WILLEM VAN CUIJCK en RUTGER WILLEMS GEVERTS VAN OSTADEN als aangestelde voogden over WILLEMKEN minderjarige dochter van wijlen WILLEM WILLEM RUTGERS VAN OUDENHOVEN voor haar zelf en ook vanwege RUTGER zoon van wijlen WILLEM WILLEM RUTGERS VAN OUDENHOVEN, voor twee vierde parten en verder nog HENRICK zoon van PETERS VAN DER HOEVEN weduwnaar van HEIJLKEN dochter van WILLEM WILLEM RUTGERS VAN OUDENHOVEN, ook voor een vierde part, zijnde allen erfgenamen van wijlen MARGRIET dochter van genoemde WILLEM RUTGER VAN OUDENHOVEN, hebben nu een boedelscheiding van deze nalatenschap gemaakt.

Bij deze verdeling heeft HENRICK PETERS VAN DE SCHOOT een beemd gekregen genoemde de Smitsbeemd gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, belend door: de Smitshorst, de Braeck, NICLAES WILLEMS VAN BEST en de gemeenschappelijke straat. Uit dit erfdeel moet jaarlijks het derde deel van 20 stuivers worden betaald aan NICLAES WILLEMS VAN BEST en .. stuivers grondchijns aan de Heer van Oirschot

Bij deze verdeling hebben de genoemde voogden voor de genoemde twee, vierde delen, de twee derde delen gekregen van een akker genoemd de Drijesteeghden, ook nog inzake een akker genoemd de Braeck, nog inzake een akker of weiland genoemd het Smitshorstken, samen aan elkaar gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk, belend door: RUTGER ADRIAENS WENSELAERS, de Smitsbeemd, NICLAES WILLEMS VAN BEST en de gemeenschappelijke straat. Ook krijgen ze nog twee derde delen van een beemdje genoemd het Mortelken ter zelfder plaatse gelegen. Uit dit erfdeel moet jaarlijks twee derde deel van 7 stuivers per jaar worden betaald aan het Sint Barbara altaar in Oirschot van de eerste fundatie, nog ca 4 stuivers grondchijns aan het kapittel van Oirschot. Verder krijgen ze nog een rente van 3 gulden per jaar op onderpanden van de kinderen van JAN DIRCK JACOPS uit een brief van 6 gulden per jaar die aflosbaar is.

Bij deze verdeling heeft HENRICK PETERS VAN DER HOEVEN voor wat betreft het recht van vruchtgebruik en zijn minderjarige dochter WILLEMKEN voor wat betreft het erfrecht, het derde deel gekregen van vier akkertjes, n genoemd de Drijesteegde, het tweede de Bertenhof, het derde de Braecke en het vierde het Smitshorstken, samen aan elkaar gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, belend door: RUTGER ADRIAEN WENSELIJNS, de Smitsbeemd, NICLAES VAN BEST en de gemeenschappelijke straat. Ook krijgt ze nog het derde deel van een beemdje genoemd het Mortelken, ter zelfder plaatse gelegen aan de gemeenschappelijke straat. Uit dit erfdeel moet ze jaarlijks 13 lopen rogge betalen aan GEERTRUIJT weduwe en kinderen van ANTONIS PETERS VAN DER VLEUTEN, nog het derde deel van 7 stuivers per jaar aan het Sint Barbara altaar te Oirschot, nog ca 2 stuivers grondchijns aan de Heer van Oirschot.

Genoemde erfgenamen verklaren dat ze deze boedelscheiding altijd gestand zullen blijven doen, getuigen waren HOUBRAKEN en CORT

Notitie bij het huwelijk van Fransen Heijmericks en Geertruij Rutgers: .
GEERTRUI is overleden voor 31-1-1547 dat blijkt uit een akte van deze datum waarin DIRCK JACOPS VAN OSTADEN man van MARGRIET aan FRANSEN HEIJMERICK SCEPENS zijn zwager een betalingsbelofte van een rente doet (zie verder bij MARGRIET RUTGER WILLEMS VAN OUDENHOVEN en haar man DIRCK JACOPS VAN OSTADEN.

Er zijn verm. geen kinderen uit dit huwelijk geboren, want ik heb nergen een boedelverdeling kunnen vinden, wel allerlei betalingsbeloftes aan FRANS EMBRECHT SCHEPENS zoals blijkt uit onderstaande aktes:

11-2-1545 Betalingsbelofte (RA Oirschot Inv 135b akte 093 folio 14v
---------------------------------
Voor ons is verschenen DIRCK JACOPS en heeft beloofd om aan FRANS EMBRECHT SCHEPENS die per a.s. Maria Lichtmisdag een bedrag van 300 gulden te zullen gaan betalen, volgens de laatste koers van het land van Brabant, getuigen SCOET en CORT
voetnoot: met instemming van partijen doorgehaald

Opm.: volgens mij heeft dat te maken met het erfdeel van FRANS EMBRECHTS (gekomen uit de boedel van zijn schoonouders) die
FRANS op 11 februari 1544 aan DIRCK heeft verkocht (zie erfdeling ouders GEERTRUIJ)

18-2-1545 Betalingsbelofte rente (RA Oirschot Inv 135b akte 105 folio 16v)
----------------------------------------
Voor ons is verschenen LEONAERT JACOP (KEIJMPS) en heeft beloofd om voortaan aan FRANS EMBRECHT SCEPENS die een jaarlijkse rente van 2 gulden te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een akker genoemd de Voest, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, belend door: de weduwe van HENRICK GHIJBEN met meer anderen, CLARA VAN GELOVEN, THIJS CRIJNS, getuigen SCEPENS en SCHOET

Genoemde FRANS uit de vorige akte staat aflossing van deze rente altijd toe op Maria Lichtmisda van elk jaar, tegen betaling van 32 gulden en de achterstallige termijnen, mits er met Kerstmis daaraan voorafgaand is opgezegd, actum als boven
(in marge: met instemming van partijen doorgehaald)

28-1-1546 Betalingsbelofte rente (RA Oirschot Inv 135b akte 052 folio 9v, 10r
----------------------------------------
Voor ons is verschenen HENRICK THONIS MICHIELS en heeft beloofd om voortaan aan EMBRECHT SCEPENS ten behoeve van FRANS EMBRECHT SCEPENS die een jaarlijkse rente van 2 en een halve gulden te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een beemd genoemd den Nieuwendijk, gelegen in Oirschot herdgang Aerle, belend door: het gasthuis, (van Heer AMELRIJCK BOOTS waarschijnlijk), LAMBERT GOIJKENS, de gemeijnte. De rente zal worden betaald vrij van alle lasten zoals de tiende penning etc., getuigen HUISKENS en WILLEM

Genoemde FRANS uit de voorgaande akte staat aflossing van de rente altijd toe op Maria Lichtmisdag van elk jaar tegen betaling van 40 gulden en de achterstallige termijnen, mits er met Kerstmis daaraan voorafgaand is opgezegd, actum als boven

5-2-1546 Betalingsbelofte (RA Oirschot Inv 135b akte 094 folio 17r)
-------------------------------
Voor ons is verschenen DIRCK JACOPS VAN OSTADEN en heeft beloofd om aan FRANS EMBRECHT SCEPENS die een bedrag van 53 gulden te zullen betalen per a.s. Maria Lichtmisdag, getuigen HUISKENS en HENRICK HOPPENBROUWERS
(in marge: met instemming van partijen doorgehaald)

De rente is altijd aflosbaar op Maria Lichtmisdag van elk jaar, tegen betaling van 20 gulden en de achterstallige termijnen, mits er met Kerstmis daaraan voorafgaand is opgezegd, geen datum en getuigen vermeld

6-2-1546 Betalingsbelofte (RA Oirschot Inv 135b akte 098 folio 18r)
--------------------------------
Voor ons is verschenen ARIAEN ROELOFS en heeft beloofd om voortaan aan FRANS EMBRECHTS SCEPENS die een jaarlijkse rente van 2 gulden te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc. gelegen in Oirschot herdgang Straten, belend door: de kinderen van GIJSBRECHT VLEMMINCKS, de gemeijnte. De rente is vrij van de 10e penning, getuigen HUIJSKENS en HOPPENBROUWERS

De rente is aflosbaar op Maria Lichtmisdag van elk jaar tegen betaling van 32 gulden en de achterstallige termijnen, mits er met Kerstmis daaraan voorafgaand is opgezegd, actum als boven

3-1-1547 Betalingsbelofte (RA Oirschot Inv 136a akte 014 folio 5v)
--------------------------------
DIRCK JACOPS VAN OSTADEN als wettige man van MARGRIET dochter van RUTGER VAN OUDENHOVEN heeft beloofd om aan FRANSEN HEIJMERICK SCEPENS weduwnaar van GEERTRUIDEN dochter van genoemde RUTGER VAN OUDENHOVEN, waarbij die daarvan alleen het vruchtgebruik krijgt en waarvan de kinderen van wijlen genoemde RUTGER daarvan het erfrecht krijgen, die een jaarlijkse rente van 3 gulden te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc. groot ca 1 mudzaad, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk, belend door: AGNEES weduwe en kinderen van WOUTER PETERS GERITS, WOUTER GORIS VAN KUIJCK, GERART VAN DER LULSDONCK en meer anderen en het erf van DIRCK zelf getuigen LEEMANS en JAN GERITS

De rente is altijd aflosbaar op Maria Lichtmisdag van elk jaar, mits een 1 maand vooraf is opgezegd, actum als boven

 

VIII. Willem Rutgers van Oudenhoven (Audenhoven), tr. verm Oirschot omstr. 1530 Kathalijn de Jonge Willems van Cuijck, dr. van Willem Zebrechts van de Laeck alias van Cuijck en Hadewich Gielis (Dielis) Dircks Hoppenbrouwers.

Uit dit huwelijk:

1. Elisabeth Willem Rutgers van Oudenhoven (Audenhoven), tr. vr 11 april 1548 Thomas Aerts Roeffs, geb. verm Oirschot omstr. 1509, ald. vr 20 aug. 1578, zn. van Aert Roeffs (Roefs) en Margriet Henrick Thomas van den Snepschuet.

2. Willem Willems Rutgers, volgt IX.

3. Heijltje Willem Rutgers Oudenhoven (Audenhoven), Boxtel vr 1599, tr. verm Boxtel omstr. 9 juli 1588 Henrick Peters Verhoeven, Oirschot 7 april 1635, zn. van Peter Willem Jansen Verhoeven (van der Hoeven) en Jenneken Hendricks van de Schoot en gesch. echtg. van Elcken van de Sande; hij hertr. Oirschot 1604 Lijsken (Elisabeth) Eijmberts Henricks.

4. Margriet Willem Rutgers van Oudenhoven (Audenhoven), vr 21 juni 1599.

5. Rutger Willems van Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1530.

 

Notitie bij het huwelijk van Kathalijn de Jonge Willems en Willem Rutgers: .
31-1-1551 Betalingsbelofte (RA Oirschot Inv 137a akte 053 folio 10, 10-v)
--------------------------------
WILLEM RUTGERSZOON VAN OUDENHOVEN heeft beloofd om voortaan aan DANIEL HENRICK SCELLEKENSZOON, die een jaarlijkse rente van 3 gulden te gaan betalen, steeds vervallen op Maria Lichtmisdag op onderpand van een beemd genoemd de Bogaert, groot ca 4 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, belend door: de Smeetsbeemd, de gemeenschappelijke straat, het erf van WILLEM zelf, de gemeijnte, getuigen JAN SCOET en JAN GOESSENS
10-v)
De rente is altijd aflosbaar op Maria Lichtmisdag van elk jaar, mits er 3 maanden vooraf is opgezegd tegen betaling van 50 gulden en de achterstallige termijnen, getuigen HOEVEN en VEN

31-5-1553 Betalingsbelofte (RA Oirschot Inv 137b akte 292 folio 63)
--------------------------------
WILLEM zoon RUTGER WILLEMS VAN OUDENHOVEN heeft beloofd om aan DIELIS PETER DIELISSEN SNELLAERTS die voortaan een jaarlijkse rente van 3 gulden te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag, waarvan de eerste termijn vervalt per aanstaande Maria Lichtmisdag op onderpand van een akker genoemd de Waterlaet, groot ca 3 lopenzaad gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, belend door: JAN ANSEMS VAN LIEFVELD, DINGEN PENNNGCKS, JANS VAN CUICK, PETER ANTONISSEN VAN DER AMEIJDEN, getuigen LAUWER en MICHIEL HENRICKS

De rente is altijd aflosbaar op Maria Lichtmisdag van elk jaar, mits er 3 maanden vooraf is opgezegd, tegen betaling van 50 gulden en de achterstallige termijnen, datum en getuigen als boven

30-1-1557 Aankoop helft beemd (RA Oirschot Inv 138aakte 041en 042 folio 9)
--------------------------------------
ELIAS en DIELIS broers en wettige kinderen van GEERIT ELIAES SCHILDERS, verkopen de helft van een beemd genoemd het Groot Wippenhout, gelegen in Oirschot, herdgang Spoordonck, belend door: het erf van de koper, de weduwe van JACOP WUESTENBERCH, JAN SIMONS SCORTTENZOON, de gemeijnte. Het perceelsgedeelte wordt nu verkocht aan WILLEM RUTGERS VAN AUDENHOVEN en de verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen behoudens de helft van een jaarlijkse grondchijns van 4 stuivers, nog de helft van twee Helmondse ponden, getuigen J. SCHOET en ESCH

akte 042:
-----------
WILLEM RUTGERS VAN AUDENHOVEN heeft als schuldenaar beloofd om aan ELIAS en DIELIS kinderen van GEERIT SCHILDERS een bedrag van 46 gulden te betalen per aanstaande 1 mei, datum en getuigen als boven
(in marge: met instemming van partijen doorgehaald)
.

Notitie bij het huwelijk van Thomas Aerts en Elisabeth Willem Rutgers: .
11-4-1548 Verkoop deel huis en percelen grond (RA Oirschot Inv 136a akte 200 t/m 203 folio 44-v, 45)
----------------------------------
THOMAS zoon wijlen AERT ROEFS als man van ELISABETH dochter van wijlen WILLEM RUTGERS VAN OUDENHOVEN verkoopt hierbij de helft van een huis, tuin, grond etc. gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck in de Broekstraat aldaar, belend door: WILLEM GHIJBEN RUELENS en meer anderen, de erfgenamen van WOUTERS DIE RAIJMAKERS. Verder verkoopt hij nog een helft van een uitvanck, ter zelfder plaatse gelegen, belend door: de Brantsbeemd, de kinderen van FRANS ANSEMS. Ook nog verkoopt hij het vierde deel van een beemd genoemd de Pauwelsbeemd, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, belend door: GORIS WOUTERS VAN CUIJCK, Jonker HOUFALISE. Ook verkoopt hij de helft van een stuk weide en hooiveld, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, belend door: PETER DIE CORT, het erf dat ervan is afgedeeld. Ook verkoopt hij de helft van een weiland genoemd de Bogaert, belend door: de Smeetsbeemd aldaar. Hij heeft de helft van dit huis en percelen gekregen als man van ELISABETH en ELISABETH had dat geerfd en was haar toebedeeld in de verdeling met haar mede erfgenamen samen met haar broer WILLEM bij de dood van de vader en moeder van genoemde ELISABETH. Hij verkoopt deze bezittingen nu samen met de lasten die erop drukken nu aan genoemde WILLEM zoon wijlen WILLEM RUTGERS VAN OUDENHOVEN en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, getuigen GOESSEN en SCOET

akte 201:
-----------
WILLEM zoon wijlen WILLEM RUTGERS VAN OUDENHOVEN heeft beloofd om aan THOMAES zoon wijlen AERT ROEFS als man van ELISABETH, die voortaan een jaarlijkse rente van 12 gulden te zullen gaan betalen,
45)
steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per aanstaande Maria Lichtmisdag op onderpand van het huis en het bezit uit de voorgaande akte, datum en getuigen als boven

De rente is altijd aflosbaar op Maria Lichtmisdag van elk jaar, mits er 3 maanden vooraf is opgezegd, tegen betaling van 200 gulden eens, danwel in twee termijnen al naar gelang, steeds met de achterstallige termijnen, datum en getuigen als boven

akte 202:
------------
WILLEM zoon wijlen WILLEM RUTGERS VAN OUDENHOVEN heeft als schuldenaar beloofd om aan THOMASSEN AERT ROEFS als man van ELISABETH die een bedrag van honderd vijftig gulden te zullen gaan betalen per aanstaande Maria Lichtmisdag, datum en getuigen als boven
(in marge: met instemming van partijen doorgehaald)

akte 203:
-----------
WILLEM zoon wijlen WILLEM RUTGERS VAN OUDENHOVEN heeft beloofd om aan THOMAES AERTS ROEFS als man van ELISABETH, die elk jaar het vierde deel van alle fruitgewas te zullen geven, afkomstig uit de boomgaard van zijn ouders, en wel zolang deze ELISABETH leven zal, hetzij dat het geschud mag worden, hetzij geplukt, maar anders niet, datum en getuigen als boven

5-1-1551 Aankoop akker (RA Oirschot Inv 137a akte 008, 009, 010 folio 2)
-----------------------------
JAN DIRCKS VAN OSTADEN als man van JENNEKEN, verder ANDRIES JANSZOON VAN DER VLOET als man van HEIJLWIGEN, wettige dochters van DIRCK JAN DANIELS verkopen hierbij een akker genoemd Tgaetsegloeckt ter Ameijden belend door: CORSTEN DIELISSEN, JAN JOIRDENS, WILLEM VAN BEERWINCKEL, met het recht van overpad over het perceel van WOUTER TOIRKENS en JAN JOIRDENS groot n zesterzaad. Ze verkopen dit perceel nu aan THOMAES AERT ROEFS en de verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen, behalve de dorpslasten. Er moet overpad worden verleend, getuigen GOESSEN en JAN SCOET

akte 009:
-----------
THOMAS AERT ROEFS heeft als schuldenaar belooft om aan de verkopers van hiervoor die een bedrag van 32 gulden te zullen gaan betalen per aanstaande Maria Lichtmisdag
(in marge: met instemming van partijen doorgehaald)

akte 010:
-----------
THOMAS AERT ROEFS heeft als schuldenaar beloofd om aan DIRCK JAN DANIELS die daarvan het vruchtgebruik krijgt en diens kinderen daarvan het erfrecht, die een bedrag van 44 gulden te zullen gaan betalen per aanstaande Maria Lichtmisdag over een jaar met een rente tegen de penning zestien, datum en getuigen als boven
(in marge: met instemming van partijen doorgehaald)

31-1-1551 Betalingsbelofte (RA Oirschot Inv 137a akte 054 folio 10-v)
---------------------------------
JAN zoon wijlen DIRCK VAN DE MAERSELAER heeft beloofd om aan THOMAS AERTS ROEFS die voortaan een jaarlijkse rente van 6 gulden te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin, grond etc groot ca 6 lopenzaad, gelegen in herdgang de Notel, belend door: ALEIJT weduwe en kinderen van JAN ADRIAENS, KATALIJN VAN DE MAERSELAER, DIELIS WILLEM PAUWELS, de straat. Ook nog op onderpand van een akker genoemd de groot ca 7 lopenzaad, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, belend door: genoemde KATALIJN, de kinderen van GIJSBRECHT MATHIJSSEN, GOIJAERT ROESTENBERGS, de straat,getuigen VEN en
VERHOEVEN.

Notitie bij het huwelijk van Henrick Peters en Heijltje Willem Rutgers: .
22-1-1603 Betaling achterstand rente (RA Oirschot Inv 145c akte 023 folio 346)
----------------------------------------------
HENRICK zoon wijlen PETERS VAN DER HOEVEN heeft verklaard dat CORNELIS zoon wijlen FRANCK WILLEMS aan hem een deel, zijnde zijn 11e deel van een rente van 5 gulden en 10 stuivers per jaar heeft afgelost samen met de achterstalligheid daarvan die deze HENRICK steeds heeft geheven op de goederen van genoemde CORNELIS genoemd het Vreijlaer en geeft daarvoor kwijting. Indien de brief nog te voorschijn mocht komen dan kan men er geen aanspraken meer aan ontlenen, getuigen GESTEL, VLEMMINCKS en WINTELRE

Notitie bij Margriet Willem Rutgers: .
21-6-1599 Boedelverdeling (RA Oirschot Inv 145a akte 203 folio 128-v, 129)
--------------------------------
HENRICK zoon wijlen PETERS VAN DE SCHOOT als man van JENNEKEN dochter van wijlen THOMAS AERT ROEFS verwekt bij ELISABETH dochter van WILLEM RUTGERS VAN OUDENHOVEN voor een vierde deel, JAN zoon wijlen WILLEM VAN CUIJCK en RUTGER WILLEM GEVERTS VAN OSTADEN als aangestelde voogden over WILLEMKEN minderjarige dochter wijlen WILLEM WILLEM RUTGERS VAN OUDENHOVEN voor haarzelf en ook vanwege RUTGER zoon wijlen WILLEM WILLEM RUTGERS VAN OUDENHOVEN, voor twee vierde parten en nog HENRICK zoon PETERS VAN DER HOEVEN weduwnaar van HEIJLKEN dochter van WILLEM RUTGERS VAN OUDENHOVEN ook voor een vierde part, zijnde allen erfgenamen van wijlen MARGRIET dochter van genoemde WILLEM RUTGERS VAN OUDENHOVEN, hebben nu een boedscheiding van deze nalatenschap gemaakt.

Bij deze verdeling heeft HENRICK PETERS VAN DE SCHOOT een beemd gekregen genoemd de Smitsbeemd, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, belend door: de Smitshorst, de Braeck, NICLAES WILLEMS VAN BEST, de gemeenschappelijke straat. Uit dit erfdeel moet jaarlijks het derde deelvan 20 stuivers wordn betaald aan NICLAES WILLEMS VAN BEST en ca 2 stuivers grondchijns aan de Heer van Oirschot.

Bij deze verdeling hebben de genoemde voogden voor de genoemde twee vierde parten, de twee derde delen gekregen van een akker genoemd de Drijesteeghden, ook nog inzake een akker genoemd de Braeck, nog inzake een akker of weiland genoemd het Smitshorstken, samen aan elkaar gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, belend door: RUTGER ADRIAEN WENSELAERS, de Smitsbeemd, NICLAES WILLEMS VAN BEST, de gemeenschappelijke straat. Ook krijgen ze nog twee derde delen van een beemdje
129)
genoemd het Mortelken ter zelfder plaatse gelegen. Uit dit erfdeel moet jaarlijks twee derde deel van 7 stuivers worden betaald aan het Sint Barbara altaar in Oirschot van de eerste fundatie, nog ca 4 stuivers grondchijns aan het kapittel van Oirschot. Verder krijgen ze nog een rente van 3 gulden per jaar op onderpanden van de kinderen van JAN DIRCK JACOPS uit een brief van 6 guilden per jaar die aflosbaar is.

Bij deze verdeling heeft HENRICK PETERS VAN DER HOEVEN voor wat betreft het recht van vruchtgebruik en zijn minderjarige dochter WILLEMKEN voor wat betreft het erfrecht, het derde deel gekregen van vier akkertjes, een genoemd de Drijesteeghde, het tweede de Bertenhof, het derde de Braecken en het vierde het Smithorstken, samen aan elkaar gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, belend door: RUTGER ADRIAEN WENSELIJNS, deSmitsbeemd, NICLAES VAN BEST, de gemeenschappelijke straat. Ook krijgt ze nog het derde deel van een beemdje genoemd het Mortelken, ter zelfder plaatse gelegen aan de gemeenschappelijke straat. Uit dit erfdeel moet ze jaarlijks 13 lopen rogge betalen aan GEERTRUIT weduwe en kinderen van ANTONIS PETERS VAN DER VLEUTEN, nog het derde deel van 7 stuivers per jaar aan het Sint Barbara altaar te Oirschot, nog ca 7 stuivers grondchijns aan de Heer van Oirschot.

Genoemde erfgenamen verklaren dat ze deze boedelscheiding altijd gestand zullen blijven doen, getuigen HOUBRAKEN en CORT

 

IX. Willem Willems Rutgers van Oudenhoven (Audenhoven), vr 1599, tr. Cathalijn (Catharina) Dircks of Niclaes Coolen.

Uit dit huwelijk:

Willemke Willem Willem van Oudenhoven (Audenhoven), vr 31 jan. 1622.

 

Notitie bij het huwelijk van Cathalijn (Catharina) Dircks of Niclaes en Willem Willems Rutgers: .
Dat de nalatenschap van WILLEM en zijn vrouw CATHARINA en van hun dochter WILLEMKE de nodige problemen oplevert blijkt uit de volgende aktes:

31-1-1622 Machtiging (RA Oirschot Inv 149c akte 230a, 230b folio 166, 167,168)
-------------------------
JAN, DIRCK en DANIEL gebroeders en kinderen van wijlen JAN WILLEMS VAN CUIJCK, voor henzelf handelend en genoemde DANIEL nog optredend namens zijn afwezige broer ADRIAEN en genoemde DIRCK handelend voor zijn zusters ANNEKEN en HEESKEN, verder DIELIS zoon SEBERT WILLEMS VAN CUIJCK, nog DIRCK en PHILIPS als kinderen van wijlen HENRICK PETERS VAN DE SCHOOT wier moeder was JENNEKEN dochter van THOMAS AERTS ROEFS verwekt door deze THOMAS bij LIJSKEN dochter van WILLEM (RUTGERS) VAN OUDENHOVEN, met verder nog hun ongehuwde zuster ALEIJT en verder nog JAN AELBERTS VERHOEVEN als man van MARIEKEN dochters van genoemde HENRICK PETERS VAN DE SCHOOT en vermelde JENNEKEN voor zover het hun betreft en als zal blijken als mede erfgenamen van WILLEM WILLEM VAN OUDENHOVEN en diens dochter WILLEMKE danwel inzake andere
167)
gerechtigden in de nalatenschap, hetzij wat betreft vruchtgebruik hetzij anders, hebben hierbij machtiging gegeven aan JAN JAN PETER GOORTS (VERHOEVEN) als man van LIJSKEN, dochter van genoemde HENRICK PETERS VAN DE SCHOOT en vermelde JENNEKEN, ook zelf erfgenaam in deze zijnde en nog aan JAN RUTGERS VAN KERKOERLE. De gemachtigden moeten samen danwel ieder afzonderlijk de ontvangsten regelen van de nalatenschap zoals zij dat samen hebben geerfd en ze moeten dat zodanig deelbaar maken dat ieder zijn erfdeel daarvan zonder problemen kan ontvangen. De gemachtigden mogen daarbij ook andere machtigen als dat nodig is in de zaak en ze moeten alles doen dat de opdrachtgevers daarbij zelf ook gedaan zouden hebben. Daarbij beloven de opdrachtgevers alles na te zullen komen wat hun gemachtigden voor hen zullen regelen en ze zullen hen vrijwaren voor enige aanspraken en hun onkosten vergoeden, getuigen VELDE, KEIJMPS en ARIEN

akte 230b:
-------------
Verder heeft vermelde DIRCK JAN WILLEMS (VAN CUIJCK)
168)
voor zijn andere broers en zusters en DIELIS ZEBERTS VAN CUIJCK een voorschot te zullen geven, wat in deze zaak nodig is en dat de gemachtigden daarbij nodig zullen hebben, met voorwaarde dat bij de verdeling t.z.t de vooraf betaalde gelden dan eerst betaald zullen worden, datum en getuigen als boven

7-4-1623 Verkoop erfdeel (RA Oirschot Inv 150a akte 137 folio 102)
-------------------------------
GIELIS ZEBERTS VAN CUIJCK verkoopt zijn erfdeel in de goederen die hij heeft geerfd van wijlen WILLEMKE WILLEM WILLEM RUTGERS (VAN OUDENHOVEN) waarvan CATHARINA NICLAES (?) COLEN zijnde de moeder van genoemde WILLEMKEN het vruchtgebruik heeft genoten en waar deze goederen zich ook mogen bevinden, samen met alle lasten daarop nu aan JAN zoon DIELIS WOUTER SNELLAERTS, getuigen AELBRECHTS en HAUBRAKEN die het aandroegen

22-3-1624 Verkoop erfdeel (RA Oirschot Inv 150a akte 148 folio 114 en 115)
--------------------------------
HEIJLKEN dochter van JAN WILLEMS VAN CUIJCK weduwe van PETER JANSZOON, geassiteerd door haar broer DIERK JANS VAN CUIJCK haar gekozen voogd, verkoopt haar aanspraken die zij als weduwe heeft verkregen uit het recht van vruchtgebruik afkomstig van CATHARINA weduwe van WILLEM WILLEM RUTGERS VAN OUDENHOVEN of heeft verkregen door vererving van WILLEMKE dochter van genoemde CATHARINA en WILLEM, welke aanspraken deze WILLEMKE op haar beurt heeft geerfd van haar vader WILLEM en welke aanspraken ook mede door genoemde HEIJLKEN zijn geerfd. Genoemde HEIJLKEN verkoopt haar aanspraken samen met alle lasten die daarop drukken aan JAN zoon DIELIS WAUTERS SNELLAERTS. HEIJLKEN belooft alle lasten van haar kant af te handelen. Zij belooft verder
115)
en met haar genoemde DIRK en DANIEL haar broers, in het geval het deel van genoemde JAN voor een deel meer belast zou worden, dat zij hem daarvoor zullen vrijwaren. Indien hiervan een deel aan de kinderen of kindskinderen van LIJNTKEN en LIJSKEN, dochters van SEBERT VAN CUIJCK zou worden toegewezen, dan zullen zij dit eveneens aan genoemde JAN vergoeden, getuigen VERHOEVEN en SCHOOT die het aandroegen

De koopsom bedroeg 75 gulden die op 3 gulden na zijn betaald, waar tegenover iets anders staat af te rkenen, en verder het verteer.

29-3-1624 Afstand recht vruchtgebruik (RA Oirschot Inv 150a akte 162 folio 121, 122)
----------------------------------------------
HENRIK PETERS VERHOEVEN doet afstand van het recht van vruchtgebruik waarin hij gerechtigd is m.b.t. het eikehout dat in Oirschot staat, herdgang Spoordonck aan de Mortel. Hij draagt dit over aan JAN, DIRK en DANIEL broers en zonen van JAN VAN CUIJCK, DIELIS zoon SEBERTS VAN CUIJCK en aan al degene die, indien hij overleden zou zijn, nu daarvan het erfrecht zou toekomen. Zij mogen dit hout gebruiken zoals ze dat willen. HENRIK belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve
122)
een eikeboom en 3 eikestruiken waarover hij zelf wil beschikken. Genoemde erfgenamen zijn verplicht het eerstkomende jaar als het hout gekapt is, hier weer nieuwe eikestruiken te zetten zoals dat hoort, getuigen SCHOOT en HUISKENS die het aandroegen

(in marge folio 121: HENRIK PETERS VERHOEVEN heeft begrepen dat de erfgenamen van VAN CUIJCK bij het overgeven van het recht van vruchtgebruik, de kinderen van JENNEKE dochter THOMAS ROEFS niet mee willen laten delen, welke JENNEKE evenveel verwant is als die van VAN CUIJCK, en omdat het recht van vererving pas na de dood van HENRIK overgaat en dat eventueel die van VAN CUIJCK niet langer dan hij in leven en de kinderen van JENNEKEN dan eveneel verwant zullen zijn dan iemand anders, wenst HENRICK daarom dat de kinderen van JENNEKEN hierbij niet uitgesloten zullen worden danwel, dat alles tot na zijn dood op zijn beloop zal worden gelaten, omdat dit overgeven van het recht van vruchtgebruik anders niet geldig kan zijn. Het is zijn bedoeling geweest dat alles zoals het moet, wordt geregeld en het is niet zijn bedoeling om twist te veroorzaken en hij wil dat de VAN CUIJCKS daarmee instemmen, 5 april 1624 getuigen VERHOEVEN en LOON

30-3-1624 Verkoop erfdeel (RA Oirschot Inv 150a akte 163 en 164 folio 122, 123)
--------------------------------
JAN en DANIEL, broers en zonen van JAN WILLEMS VAN CUIJCK, DIRK en PHILIPS broers, JAN JAN PETER GOIJAERTS als man en voogd van ELISABETH, JAN ALBERTS VERHOEVEN als man van MARIEKE, GOORT CLAES SCHEPENS als man en voogd van ALEIJT, broers en zusters (en kinderen) van wijlen HENRIK PETERS VAN DER SCHOOT verwekt bij JENNEKEN deze laatste dochter van THOMAS ROEFS en van LIJSKEN RUTGERS VAN OUDENHOVEN, verkopen hun erfdeel waarop zij recht hebben vanwege het recht van vruchtgebruik afkomstig van CATHAINA weduwe WILLEM WILLEM RUTGERS VAN CUIJCK, danwel het erfrecht afkomstig van WILLEMKE, dochter van genoemde CATHARINA en WILLEM WILLEM RUTGERS VAN OUDENHOVEN, welke WILLEMKE dit heeft geerfd vanwege het overlijden van haar vader. Zij verkopen alle rechten in deze goederen samen met alle lasten en renten die daarop drukken aan JAN zoon DIELIS WOUTER SNELLAERTS. Genoemde verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen. Zij beloven dat, indien hun erfdeel bij genoemde JAN SNELLAERTS
123)
later belast zal worden, dat zij dat, dan aan JAN zullen vergoeden en indien zal blijken dat kinderen of kindskinderen van LIJNTKEN en LIJSKEN dochters van SEBERT VAN CUIJCK, bepaalde rechten op dat deel kunnen doen gelden, dat zij ook aan JAN naar evenredigheid zullen vergoeden, getuigen VERHOEVEN en SCHOOT die het aandroegen

akte 164:
-----------
De koopsom is zoals de andere gedeelten voldaan

26-10-1624 Volmacht (RA Oirschot Inv 356 folio 244, 245)
--------------------------
JAN, DIRCK en DANIEL, broers en kinderen van wijlen JAN WILLEMS VAN CUIJCK voor henzelf en optredend voor hun zusters HEIJLKEN en ANNEKEN en voor de minderjarige kinderen van hun broer ADRIAAN nog voor hun neeft DIELIS ZEBERTS VAN CUIJCK, HENRIK en PHILIPS, broers en kinderen van wijlen HENRICK PETERS VAN DE SCHOOT, JAN JAN PETERS VERHOEVEN als man van LIJSKEN en GOORT CLAAS WILLEMS als man van ALEIJT dochters van genoemde HENRIK PETERS VAN DE SCHOOT verwekt bij JENNEKE dochter THOMAS AERTS ROEFS voor hemzelf en handelend voor hun zwager JAN ALBERTS zijnde allen erfgenamen van wijlen WILLEMKE dochter WILLEM RUTTEN, wier moeder CATHARINA dochter CLAAS DIRKS was en hebben hierbij
245)
volmacht gegeven aan Heer en Meester HENRIK VAN DEN BROEK licentiaat in de rechten en aan Meester PETER MEIJS, zijnde de eerste advocaat en de tweede procureur bij de Raad van Brabant en aan JANNEN RUTGERS VAN KERKOERLE in Oirschot, om door hen samen en ieder hoofdelijk hun zaken te behartigen in het proces dat zij als eisende of verdedigende partij voeren in deze Raad van Brabant of voor de wethouders van Oirschot of elders tegen JACOB EVERTS VAN DE VELDE, diens kinderen of anderen. Genoemde gemachtigden dienen te handelen alsof zijzelf hierbij aanwezig zouden zijn, getuigen VERHOEVEN en LOON

2-3-1627 Verkoop erfdelen en Verkoopvoorwaarden (RA Oirschot Inv 152 akte 091, 092 folio 100 t/m 106)
--------------------------------
HENRICK HENRICKS VAN GHINHOVEN en DANIEL VAN DE SCHOOT als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen JAN NICLAES COLEN, daartoe gemachtigd zijnde met een schepenbankdecreet van 21 januari jongstleden afgegeven in voltallige schepenbankvergadering, hierbij handelend voor de helft daarin, verder WILLEM DIRCKS VAN CUIJCK en nog DIRCK WILLEMS als man van MERIEKEN DIRKS VAN CUIJCK, voor henzelf handelend en ook voor hun minderjarige broer JAN en minderjarige zus CATHARINA, waarbij ze mede ook handelen namens wijlen hun vader vanwege ANNEKEN dochter van WILLEMS VAN CUIJCK, zoals blijkt uit een schepenbrief van de stad Den Bosch, hierbij samen optredend voor twee achtste delen van de andere helft daarbij, verder JAN zoon DIELIS WOUTER SNELLAERTS in opdracht handelend voor GIELIS SEBERTS VAN CUIJCK, verder nog vanwege HEIJLKEN dochter van JAN WILLEMS VAN CUIJCK en voor de kinderen van wijlen HENRICK PETERS VAN DE SCHOOT wier grootmoeder was LIJSKEN (ELISABETH) RUTGERS VAN OUDENHOVEN, conform een schepenbrief van Oirschot d.d. 22 en 30 maart 1624 en derhalve hierbij voor 5 achtste delen van de genoemde helft als zijnde hun erfdelen daarin, verkopen hierbij deze erfdelen (samen dus het 15/16e deel) in het stuk akkerland genoemde de Dreijesteegde gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, belend door: GERIT ARIEN OERLEMANS, HENRICK VERHOEVEN, de gemeenschappelijke straat aldaar. Het bezit wordt nu na een openbare verkoopt ervan verkocht aan GERIT ARIEN OERLEMANS en de verkopers in hun hoedanigheden beloven alle lasten van hun kant af te handelen behalve de dorpslasten. De koper moet zorgen voor onderhoud van wegen en waterlopen. Verder is de afspraak dat als het gebeurt dat er enige rogpacht op het bezit zou drukken, dat de koper daarbij zich mag beroepen op de verkoopvoorwaarden die daaromtrent zijn gemaakt d.d. 4 februarik 1627, getuigen VERHOEVEN en LOON

akte 092: Kopie van de verkoopvoorwaarden van de Driessteegde, zie hiervoor:
------------------------------------------------------
Onder de navolgende voorwaardes willen HENRICK HENRICKS VAN GHINHOVEN en DANIEL VAN DE SCHOOT als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen NICLAES JAN COLEN in aanwezigheid van schepenen van Oirschot een akker verkopen, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, en wel op grond van een afgegeven toestemming en decreet daarover van schepenen van Oirschot d.d. 20 januari jongstleden.

Omdat de akker al geruime tijd geleden door de kinderen was geerfd maar daarvan geen weet hadden zijn ze genoodzaakt geweest deze akker te verkopen zodat de kinderen daarvan het profijt kunnen hebben.
Er zijn meerder gerechtigden in deze akker, maar die zijn nog niet bereid deze aanspraken te verkopen, omdat ze deels niet volledig zeker zijn van hun aanspraken. Daarom hebben de voogden besloten tot verkoop onder voorbehoud van die rechten waarvoor zij bereid zijn die allen een deel van de koopsom te betalen als blijkt dat ze er inderdaad rechten op hebben.

De koopsom moet worden voldaan in guldens van elk 20 stuivers en de hoogste inzetter krijgt de voorbiedingen.
Als er twee of meer personen tegelijker tijd bieden,moeten die direkt tot overeenstemming komen danwel zal men opnieuw in het openbaar een nieuwe verkoopzitting hoduen en/of "hem die afhanger misgreep zal mogen zijn verhaal hebben".
Degene die mijnt zal een opbod moeten uitbrengen met weinig of met meer, waarbij iedere slag 20 stuivers zal doen, ieder voor de helft, volgens oud gebruik, en voor elke gulden die de akker zal opbrengen wordt een stuiver geheven als lijfkopkosten die door de koper voldaan moeten worden.
Indien er iemand opbod doet en de koopsom niet voldoet, dan zal het bezit uit de hand worden verkocht als de verkoper zulks wenst en als het dan meer opbrengt, is dat meerdere voor de minderjarige kinderen, als het minder opbrengt wordt het verhaald op degeen die niet aan zijn verplichting voldeed.
De verkoper wenst zich het voorrecht te houden om de koop aan de eerste, tweede, derde of vierde koper te gunnen, hetzij bij opbod, hetzij bij afslag ook al zou de kaars zijn uitgegaan bij een ander bodenzo die ander daartegen zou protesteren .
Er is sprake van een rogpacht van een mudde rogge per jaar (bedoeld is dat er een last opdrukt) deels omdat men niet zeker is of dat uitsluitend op deze akker alleen druk of op meer onderpanden en men ook niet zeker is of de pacht altijddurend is hetzij aflosbaar, daarvoor wordt aan de koper 100 gulden restitutie gegeven. Als het mudde rogge of de 13 lopen gehele op de akker drukken krijgt de koper daarvoor 100 gulden en als de rogge aflosbaar is dan krijgt de koper 50 gulden en als het meer onderpanden betreft zal er naar gelang worden afgerekend.
Deze 100 gulden zal de koper een jaar lang onder zich houden (achterhouden) en moet daarvoor 6 percent rente vergoeden en daarvan zal men net zoveel op in mindering brengen als daaruit vanwege dat mudde rogge staat te betalen al naar gelang daarvan. Als er geen rogpacht op het perceel drukt, dan moet de koper die 100 gulden per aanstaande Maria Lichtmisdag terugbetalen samen met rente van 6 percent en alles eveneens al naar gelang.
De koper moet de akker aankopen of de rogpacht in kwestie daar nu wel of drukt
(in marge: deze 100 gulden heeft men de koper voldaan zoals de koper verklaart, datum 19 februari 1628, getuigen J. GOOSSENS, ARIEN en STOCKELMANS.

De koper moet de akker aanvaarden per aanstaande oogsttijd, stoppelbloot, en dan moet de gebruiker van deze akker die het nue bwerkt de koper huur betalen van afgelopen Maria Lichtmisdag en voor zover die niet verschuldigd is, moet de rente (huur) daarvan aan de verkoper worden vergoed.
De genoemde verkopers tekenen nadrukkelijk bezwaar en protest aan tegen het niet in gebruik zijn van de akker voor een reeks van jaren en willen dat op de huurder en/of gebruiker verhalen of handelen al naar hun goeddunken.
De verkopers moeten behoorlijke overdracht doen op grond van het vermelde testament waarmee de kinderen deze akker was vermaakt en daarbij alle lasten van hun kant afhandelen.
Het geld van de opbrengst bij de openbare verkoop moet door de koper voor de helft direkt worden voldaan, bij het uitgaan van de kaars, danwel bij de direkte overdrcht ervan, en de andere helft te voldoen per Maria Lichtmisdag aanstaande met een rente van 6 percent en alles in goed geld te voldoen.
Voor de betaling zal de koper desgewenst borgen moeten aanwijzen en deze moeten samen met de koper beloven de koopsom te voldoen, hoofdelijk zowel als gezamenlijk.
Het opbod zal kunnen gebeuren vanaf morgen en 8 dagen daarna, vanaf twee uur en wel met een eindje brandende kaars, en mag slaan zolang de kaars brandt en zulks kan gebeuren bij de secretaris met getuigen en de koper dient dan de slager te voldoen, de kosten van lijfkoop en de verdere onkosten hiervan.
Verder gelden de algemene bepalingen bij openbare verkoop.
De verkopers behouden het hout voor zichzelf om dat binnen kort op te ruimen.

Beschrijving van het perceel:
Een akker gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, genoemd de Driesteegde, belend door: GERIT ARIEN OERLEMANS, HENRICK VERHOEVEN, de gemeenschappelijke straat aldaar, vrij van lasten. De koper moet zorgen voor onderhoud van wegen en waterlopen en de dorpslasten betalen.

Vandaag op 4 februari 1627 heeft GERIT ARIEN OERLEMANS deze akker gekocht volgens de voorwaarden daarvan en heeft 425 gulden geboden en 24 slagen en nog een slag, getuigen VERHOEVEN en LOON, deze heeft nog 20 slagen gedaan, getuige JAN DANIELS, de zelfde nog 5 slagen, getuigen JAN VAN BERS en GIJSBERT ARIENS HOPPENBROUWERS.

Vandaag op 12 februari 1627 is de kaars aangestoken en genoemde GERARD heeft als laatste bieder en mijnder de koop aan zich gehouden en heeft beloofd de koopvoorwaarden na te zullen komen.
Ondertekend: GOIJAERT PETERS VERHOEVEN en DIRK GOORTS VAN LOON.
De koopsom en de onkosten is voldaan op 100 gulden na, die de koper op de koopsom heeft achtergehouden

12-2-1627 Bezwaar verkoop akker (van hiervoor) RA Oirschot Inv 152 akte 093 folio 106)
-----------------------------------------
JAN DIELIS SNELLAERTS heeft de erfgenamen van wijlen WILLEMKEN dochter van WILLEM WILLEM RUTGERS (VAN OUDENHOVEN) de helft gekocht van dat bezit afkomstig van vermelde WILLEMKEN en wel van de kinderen van HENRICK PETERS VAN DE SCHOOT en tekent bezwaar aan tegen de verkoop omdat hij van mening is evenveel recht te hebben zowel wat betreft de akker als ook de halve hofstad erop, datum 12 februari 1627 zijnde de dag van het opbod, getuigen VERHOEVEN en LOON zie het al zodanig aandroegen

1-7-1627 Verkoop erfdelen (RA Oirschot Inv 152 akte 248 folio 256,257)
--------------------------------
DANIEL DANIELS en JAN JANSSEN VAN CUIJCK als voogden over de 7 minderjarige kinderen van wijlen ARIEN JANSSEN SCEPER, daarbij geassisteerd door JAN, n der 7 kinderen die thans 22 jaar oud is en er ook mee instemt, verkopen hierbij de erfdelen en het recht van vruchtgebruik inzake het bezit dat afkomstig is van CATHARINA weduwe van WILLEM WILLEM RUTGERS VAN OUDENHOVEN of anderszins wat betreft het erfrecht van WILLEMKEN zijnde de dochter van genoemde CATHARINA verwekt bij genoemde WILLEM WILLEMS VAN OUDENHOVEN, welk bezit deze WILLEMKE bij de dood van haar vader WILLEM heeft geerfd. Ze verkopen het nu, zonder enige uitzondering daarin en waar zich het ok mag bevinden samen met alles lasten die erop drukken aan JAN zoon DIELIS WOUTERS SNELLAERTS. De voogden beloven alle lasten van hun kant af te handelen. Indien het erfdeel van deze kinderen of het deel van genoemde JAN in waarde wordt aangetast, dan zullen ze dat JAN vergoeden, getuigen LOON en EKERSCHOT (partes sic voluerunt sribi.. te fuerunt contenti..)

30-11-1627 Kwijting schuld (RA Oirschot Inv 152 akte 280 t/m 282, folio 285)
--------------------------------
JAN DIELIS SNELLAERTS die optreedt voor alle vaderlijke erfgenamen van wijlen WILLEMKEN dochter van WILLEM WILLEM RUTTEN (VAN OUDENHOVEN) behalve voor de kinderen van DIRK JANSSEN VAN CUIJCK etc. genoemde JAN hierbij voor een helft daarin en DANIEL JANSSEN VAN DE SCHOOT en HENRICK HENRICKS VAN GHIJNHOVEN als voogden over de minderjarige kinderen van JAN NICLAES COLEN, zijnde de enige moederlijke erfgenamen van genoemde WILLEMKEN, derhalve hierbij voor de andere helft, verklaren hierbij dat de kinderen van ANTONIS PETERS aan hen een rente van 30 stuivers per jaar hebben afgelost, die deze en daarvoor de ouders van hun moeder hebben betaald aan hen en daarvoor aan genoemde WILLEMKEN. Ze geven hen daarvoor nu kwijting en ze geven hen volmacht om als de originele brief daarover, die ze verklaarden verloren te hebben, alsnog wordt gevonden, die te laten doorhalen hetzijop het schepenprotocol of elders zonder dat de erfgenamen van hiervoor daarbij aanwezig hoeven te zijn, getuigen LOON en COLLENBERG

akte 281:
------------
Verder verklaart WILLEM DIRKS JANSSEN VAN CUIJCK voor hemzelf handelend en ook voor zijn broer JAN en zuster CATHARINA, verder daarbij DIRCK WILLEMS als man van MERIEKEN ook dochter van genoemde DIRCK JANSSEN VAN CUIJCK, dat ze deze kwijting hebben goedgekeurd, 30 november 1627 attestor G. GOOSSENS secretaris, 1627

akte 282:
-----------
En ze hebben ook verklaard hun aandeel in geld daarvan ontvangen te hebben, zowel voor henzelf als voor hun broer en zuster.

4-4-1630 Erfdeling (RAOirschot Inv 155a (akte 217, 218) folio 320 t/m 324)
----------------------
DANIEL VAN DER SCHOOT en HENRICK HENRICKS VAN GHIJNHOVEN als voogden over de minderjarige kinderen van JAN NICLAES COLEN als zodanig door schout en schepenen van Oirschot aangesteld als partij ter enerzijde en JAN DIELIS SNELLAERTS die optreedt namens alle erfgenamen van wijlen WILLEMKE dochter van wijlen WILLEM RUTGERS (VAN OUDENHOVEN) zoals blijkt uit diverse schepenbrieven van Oirschot als partij ter andere zijde, waarbij JAN optreedt vanwege de vader van genoemde WILLEMKEN en ook voor de kinderen van WILLEMKENS moeder hebben verklaard met elkaar een verdeling te hebben gemaakt van het navolgde bezit, dat bij de dood van WILLEMKE is nagelaten zoals ze verklaarden.

Bij deze verdeling krijgen de vermelde voogden ten behoeve van de minderjarige kinderen het woonhuis met de grond en het halve aanliggende erf, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, ter plaatse genoemd in de Broekstraat aldaar, belend door:JAN DIELIS SNELLAERTS waarvan het is afgedeeld, de kinderen van ANTONIS JOOSTEN, het erf genoemd de Aa-ekker, de straat aldaar. Verder krijgen ze de helft van een akker genoemd de Aa-ekker met de sloot die erlangs loopt, belend door: de vermelde aanbouw, genoemde JAN DIELIS SNELLAERTS dat ervan is afgedeeld, de rivier de Aa aldaar, de erfgenamen van JAN ANTONIS VOLDERS. Verder krijgen ze de helft van een akkerland genoemd de Startekker, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, belend door: de kinderen van JANS VAN DER LUSDONCK, JAN DIELIES SNELLAERTS dat ervan is afgedeeld, de Heer Baron van Duffel, JAN JAN ERFVEN. Nog krijgen ze de helft van een stuk land nu weiland zijnde, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, belend door: de kinderen van ANTONIS JOOSTEN, het erf dat ervan is afgedeeld, de weide en beemd van hierna, de gemeenschappelijke straat aldaar. Verder krijgen ze de helft van een beemd ter zelfder plaatse als hiervoor, belend door: de kinderen van ANTONIS JOOSTEN, genoemde JAN DIELIS SNELLAERTS waarvan het is afgedeeld, de Heer Baron van Duffel, het weiland van hierna. Nog is hen toebedeeld de helft van een weide ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, belend door: de kinderen van ANTONIS JOOSTEN, genoemde JAN DIELIS SNELLAERTS dat ervan is afgedeeld, de hiervoor genoemde beemd, de straat aldaar. Hieruit moet jaarlijks de helft van 1 mudde rogge worden betaald aan de Beneficanten (beursstudenten) in Den Bosch, altijd betaald zijnde geweest met 5 gulden per jaar, nog de helft van 4 gulden 10 stuivers per jaar aan de Bonifanten (= Beneificanten) in Boxtel, nog de helft van 2 gulden per jaar aan CORNELIS CORSTIAENS VAN DER RIJT, kosterij (de kosterij is doorgestreept, waarschijnlijk was deze CORNELIS kosten van zijn beroep) nog de helft van 3 gulden per jaar ofwel een half mudde rogge per jaar aan het Sint Annagasthuis in Oirschot, nog de helft van een half mudde rogge per jaar aan GERIT HENRICKS VAN BERENDONCK en de helft van 3 en een halve stuivers per jaar die onlangs is betaald aan HENRICK BARTHOLOMEUS VAN GESTEL, verder de grondchijns. Er moet overpad gegeven worden aan de Aa-ekker en aan de Startekker van genoemde JAN DIELIS vanaf de voorkant tot aan de achterkant. Ook moeter er dorpslasten worden betaald en te worden gezorgd voor onderhoud van wegen en waterlopen

Bij deze verdeling krijgt JAN DIELIS SNELLAERTS de schuur met de helft van het aanliggend erf, houtopstand etc. gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck in de Broekstraat aldaar, belend door:JAN JANS ERFVEN, de genoemde kinderen waarvan het is afgedeeld. Verder krijgt hij de helft van een akker genoemd de Aa-ekker, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen belend door:de genoemde kinderen dat ervan is afgedeeld,de kinderen van JANS VAN DER LULSDONCK, de Heer Baron van Duffel, JAN ANTONIS VOLDERS. Verder krijgen ze de helft van een stuk akkerland genoemd de Starekker, ter zelfde plaatse als hiervoor gelegen, belend door: de genoemde kinderen waarvan het is afgedeeld, de kinderen van JANS VAN DER LULSDONCK, de Heer Baron van Duffel, JAN JAN ERFVEN. Nog krijgen ze de helft van een stuk land nu weiland en hooiland zijnde, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, belend door: het erf dat ervan is afgedeeld, Jonker HOEFALIZE, de Heer Baron van Duffel, de straat aldaar. Hieruit moet jaarlijks de helft van een mudde rogge worden betaald aan de Beneficanten in Den Bosch altijd betaald zijnde geweest met 5 gulden per jaar, nog de helft van 4 gulden en 10 stuivers per jaar aan de Bonifanten in Boxtel, nog de helft van 2 gulden per jaar aan CORNELIS CORSTIAENS VAN DER RIJT, nog de helft van 3 gulden per jaar ofwel een malder rogge per jaar aan het Sint Annagasthuis in Oirschot, nog de helft van een half mudde rogge per jaar aan GERIT HENRICKS VAN BERENDONCK, en de helft van 3 en een halve stuiver per jaar die onlangs iis betaald aan HENRICK BARTHOLOMEUS VAN GESTEL, verder de grondchijns en de dorpslasten. Nog dient er te worden gezorgd voor onderhoud van wegen en waterlopen.

Genoemde verdelers doen over en weer afstand van aanspraken op elkaars erfdeel en ze beloven dat ze deze boedelverdeling altijd gestand zullen doen. Indien later zou blijken dat er op enig erfdeel meer lasten zouden blijken te drukken dan nu bekend is, dan zullen ze die gezamenlijk voor hun rekening nemen. Verder zal ieder de lasten zoals hiervoor staan vermeld, zodanig zelf betalen dat het erfdeel van de ander daarvoor gevrijwaard blijft. De beplanting zal door hen samen worden aangelegd waarbij ieder daarvan evenveel zal hebben, getuigen HUIJSKENS en S. VERHOEVEN

akte 218:
-----------
De genoemde voogden uit de vorige akte hebben genoemde JAN DIELIS SNELLAERTS ter egalisatie van zijn erfdeel die een bedrag van 100 gulden te zullen betalen en JAN is verplicht de schuur af te moeten breken zodra de voogden dat aan hem kenbaar maken, datum en getuigen als boven
.

 

VIIb. Ervaert Willem Rutgers van Oudenhoven (Audenhoven), geb. s-Hertogenbosch 1445, Oirschot vr 18 febr. 1524.

Zijn kinderen:

1. Henrick natuurlijke dochter Everaert Willem Rutgers van Oudenhoven (Audenhoven), tr. Peter Joorden Peters.

2. Jan Ervaert Willems van Oudenhoven (Audenhoven).

 

Notitie bij Ervaert Willem Rutgers: .
Hij heeft een natuurlijke dochter zoals vermeld in een akte d.d. 24-4-1524 (zie hieronder), mogelijk heeft hij nog een zoon JAN die wordt vermeld als JAN ERVAERT WILLEMS VAN OUDENHOVEN in de akte van 26-7-1537.

25-1-1467 Betalingsbelofte lijfpacht (RA Oirschot Inv 122a akte 024, 025 folio P160r (5r)
-------------------------------------------
Verschenen is GOESWIJN WILLEMS DE BRUIJN, DIRCK JAN COTERS en DIRCK VAN DE HAGELAER en hebben samen en hoofdelijk beloofd om aan EVERAERT zoon van WILLEM RUTGERS VAN OUDENHOVEN die voortaan een jaarlijkse pacht van 2 en een half mud rogge te gaan betalen, Oirschotse maat, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk land genoemd de Bresser, groot ca 6 lopenzaad, gelegen onder Boterwijk hier, belend door: de gemeenschappelijke weg, het erf dat eerder van de kinderen van GREVEN GIELIS was, WILLEM GREVEN, JAN GERITS VAN DE LULSDONK. Ze beloven het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de rogpacht. Indien ERVAERT komt te overlijden, dan versterft de pacht weer op de 3 genoemde personen of op hun erfgenamen, getuigen JACOP, VAN GELDROP en LODEWIJK VAN HERSEL
(opm. Heer JAN Toirkens: GOESWIJN c.s. handelen voor DANIEL WILLEM MOERMANS die iets heeft misdaan ten opzichte van WILLEM RUTGERS VAN OUDENHOVEN, diens zoon is genoemde ERVAERT, pas in 1518 blijkt dat DANIEL een oog uitgeschoten heeft bij deze ERVAERT)

Verschenen is genoemde ERVAERT en staat aan de 3 personen uit de vorige akte toe dat ze de rogpacht van 2 en een half mud altijd mogen aflossen tussen nu en a.s. Maria Lichtmisdag over 6 jaar, tegen betaling van 44 gouden peters, elke peter gerekend tegen 19 stuivers, samen met alle achterstallige termijnen, actum als boven

3-8-1482 Overeenkomst betaling pacht (RA Oirschot Inv 124b akte 282 folio P321r)
-----------------------------------------------
Schepenen verklaren hierbij plechtig dat eerder WOUTER DANIEL MOERMANS aan ERVAERT WILLEM RUTGERS VAN OUDENHOVEN die een pacht van 2 en een half mud rogge had beloofd, maat van Oirschot, op onderpand van een akker genoemd de Bresser, groot ca 6 lopenzaad, welke pacht DIRCK zoon wijlen DIRCK VAN DE HAGELAER eerder had beloofd zoals in de deelbrieven staat beschreven in de deling tussen WOUTER en DIRCK. Verschenen is nu deze WOUTER en belooft dat hij per a.s. Maria Lichtmisdag over 1 jaar die 2 en een halve mud rogge nog zal blijven betalen aan ERVAERT volgens de schepenbrief ervan ondanks de belofte die WOUTER en DIRCK daarover eerder in de deelbrieven gemaakt mogen hebbem getuigen VLIERDEN, DAESDONK, HERZEL en SNELLAERTS

28-11-1485 Overeenkomst (RA Oirschot Inv 124b akte 252 folio 470r en 471r)
--------------------------------
Er is een bepaalde twist ontstaan tussen JOERDEN GIJBEN HOPPENBROUWERS en HERMAN VOS en de zijnen als partij ter ener zijde en EVERAERT WILLEM RUTGERS VAN OUDENHOVEN als partij ter andere zijde en ze beloven nu aan de schepenen op straffe van een bepaalde boete om aan JAN DE MOMBOIR, aan JAN KNOEP, HENRIK VAN DE HAGELAER, DIRCK VAN DE HAGELAER en WOUTER MOERMANS die als arbiters optreden, de uitspraak na te zullen komen die door hen in het geschil zal worden gedaan.
Er is vervolgens beraadslaagd en de uitspraak is: dat de partijen al hun kwesties die er tot nu toe zijn geweest, zullen dienen te beeindigen inzake de erfelijke pacht die ERVAERT ... heft van de genoemde personen uit het bezit dat die nu gebruiken of verpachten en dat eerder eigendom was van ... VRANCKEN ... DE LEEUWE of diens erfgenamen. Verder moet EVERAERT WILLEMS aan JOERDEN en de zijnen die het geld geven dat hij heeft beloofd te betalen boven de lasten die er op drukken tussen nu en a.s. Maria Lichtmisdag. EVERAERT zegt echter dat hij dat geld al aan schepenen in beheer heeft gegeven en heeft beloofd dat zodra er een uitspraak is, dan het dan het geld daar vrij zal geven en daarmee moeten partijen dan akkoord gaan en ook zal hij als rente tussen nu en Lichtmisdag hem anderhalf mud rogge betalen die hij zegt thans vervallen zijn. Wat betreft de kosten die vanwege de uitspraak zijn gedaan zowel eerder als erna, die zullen door partijn 50/50 (half om half) worden betaald.
Hiermee is de uitspraak beeindigd en genoemde JOERDEN gaat akkoord met de uitspraak, gtuigen ANSEM en AERT VEN

de akte waarom het bovenstaand gaat luidt als volgt (RA Oirschot Inv 124b akte 072 folio 445r)
-----------------------------------------------
Eerder had DIRCK JAN KNOEPS van PETER DE LEEUWE een huis, tuin etc. gekocht gelegen onder Boterwijk hier, belend door: de straat, DIRCK VAN HAGELAER, JAN KNOEPS. Nog een akker genoemd de Leeuwe ter zelfder plaatse gelegen, belend door: de straat, DIRCK VAN HAGELAER, JAN KNOEPS, MERTEN SOUTMANS en diens kinderen. Nog een 3-hoekig stuk land genoemd dat Bochtken belend door: genoemde MERTEN SOUTMANS, de straat, WILLEM GREVEN. Dat bezit had PETER DE LEEUWE verkregen van JOERDEN GIJSBREHCT HOPPENBROUWERS vanwege het recht van vernadering. Daarom is hier nu gekomen DIRCK JAN KNOEPS en belooft aan JOERDEN GIJSBRECHT HOPPENBROUWERS dat hij alle de lasten die op het bezit drukken zal gaan betalen. Dat is in de eerste plaats aan ELISABETH SLEEUWEN een pacht van 2 mud en 7 en een halve lopen rogge per jaar, aan de erfgenamen van de Heer van Merode 1 lopen rogge en 2 lopen gerst, de H. Geest van Oirschot 3 lopen rogge per jaar, het kapittel van Oirschot 7 stuivers per jaar, de kosterij 1 oude grote, verder de grondchijns van 2 oude groten per jaar aan de Hertog, nog 7 en een halve nieuwe penningen per jaar. DIRCK belooft die lasten zo te betalen dat genoemde JOERDEN, ERVAERT WILLEM RUTGERS (VAN OUDENHOVEN), JAN DIRCKS VAN BERZE, DIRCK VAN DE HAGELAER en WOUTER WOUTERS, die het bezit aan JOERDEN hadden verkocht, daarvoor gevrijwaard blijven. Als er in de toekomst enige problemen daarover zouden ontstaan dan zal DIRCK daarvoor garant staan

6-11-1488 Aankoop beemd (RA Oirschot Inv 125a akte 187 folio P101)
---------------------------------
ENGEL weduwe van WILLEM GREVEN met haar voogd en JAN WILLEM GREVEN en LISBETH WILLEM GREVEN met haar voogd, zijnde kinderen van genoemde ENGEL verwekt bij WILLEM, verkopen aan ERVAERT WILLEM RUTGERS (VAN OUDENHOVEN) een beemd gelegen onder Boterwijk genoemd de Bijvink, belend door: HUBRECHT DANIELS, JAN MOERMANS, de gemeijnte. De verkoopster erc. belooft alle lasten af te handelen, behalve de grondchijns van 5 oude grote en 1 mud haver, maat van Oirschot, getuigen HERSEL en AERT VOS

5-3-1490 Betalingsbelofte (RA Oirschot Inv 125b akte 067 folio 8)
-------------------------------
ERVAERT WILLEM RUTGERS (VAN OUDENHOVEN) heeft beloofd aan GEVERDEN JANSSEN VAN OSTADEN die voortaan 1 gouden Andriesgulden per jaar te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc. gelegen in Oirschot onder Boterwijk groot ca 2 mudzaad, belend door: de straat, JAN VAN BERZE, PETER JACOPS VAN ESCH, de erfgenamen van WILLEM VAN DEN DOREN die men noemt de Verwer. ERVAERT belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de rente. De rente is altijd aflosbaar op Maria Lichtmisdag tegen betaling van 15 gouden Andriesguldens, getuigen VEN en STRIJP

13-5-1493 Betalingsbelofte (RA Oirschot Inv 126a akte 109 folio P23v)
---------------------------------
ERVAERT WILLEM RUTGERS VAN OUDENHOVEN heeft beloofd aan CORNELIS (SMEETS) secretaris ten behoeve van JAN WILLEM HENRICKS VAN OUDENHOVEN, voor zover het betreft een pacht van 1 mud rogge dat ERVAERT zelf aan genoemde JAN betaalt, op onderpand van een stuk land dat ERVAERT had gekocht van JAN VAN OUDENHOVEN die zoon was van PETER VAN DEN BERGE, welk bezit is gelegen tussen Boterwijk en Hedel hier, dat als zou blijken dat het bezit van onvoldoende opbrengst is voor die rogpacht, dan zal ERVAERT aan genoemde JAN WILLEM HENRICKS VAN OUDENHOVEN een bedrag van 9 peters betalen, vanwege het huis en hout dat ERVAERT van dat erf heeft weggevoerd, waarvoor dat mud rogge was beloofd, datum op Sint Servaasdag 1493, getuigen DIRCK en JOERDEN

2-2-1506 Aankoop land (RA Oirschot Inv 127a akte 056 t/m 058 folio P145v, P146r, P146v)
----------------------------
GIELIS JAN CRIJNS verkoopt met een vonnisbrief van HENRICK VAN DER KEELEN als rentmeester in Den Bosch aan ERVAERT WILLEM RUTGERS (VAN OUDENHOVEN) een stuk land dat genoemde hoge rentmeerster had laten uitwinnen, vanwege de achterstalligheid van een half mud mout per jaar, dat de Hertog daar jaarlijks uit ontving. Het bezit is gelegen onder Boterwijk en eigendom van WIL DE GREEF, belend door: een perceel genoemd het Papenhoefken, de gemeenschappelijke straat, WOUTER MOERMANS. Nog op onderpand van een stukje land onder Boterwijk, belend door: HENRICK EIJSSEN, HEIJLWIG weduwe van JACOP VAN DORMALEN, JACOP VAN ESCH. De vonnisbrief van de rentmeester daarover is d.d. 30 mei 1492. De verkoper houdt wel zijn recht van een pacht van 14 lopen rogge op het perceel, datum op de avond van Maria Lichtmisdag 1506, getuigen AERT JACOPS en JAN VAN BEECK

Genoemde GIELIS JAN CRIJNS verkoopt aan dezelfde ERVAERT nog met een vonnisbrief van Oirschot een aantal percelen die GIELIS en zijn broer WOUTER hadden gekocht van JAN MATHIJS VAN BEECK en JAN weer op zijn beurt weer van GIELIS JAN CRIJNS. Dat bezit had GIELIS als gemachtigde van WOUTER uit laten winnen met een vonnis van de schepenbank van Oirschot voor een achterstallige pacht van 14 lopen rogge, welke pacht WILLEM natuurlijke zoon van JAN VAN OUDENHOVEN eerder aan genoemde GIELIS en WOUTER had beloofd, op onderpand van het 1/3 deel van een huis, tuin etc. gelegen onder Boterwijk, belend door: PETER COPPENS (VAN ESCH), de gemeenschappelijke weg. Nog verkoopt hij het 1/3e deel van 1 lopenzaad land en het 1/3e deel van een beemd genoemd de Hesseldijk volgens de vonnisbrief van d.d. 5 mei 1493 en nog een beemd en weiland gelegen in herdgang Spoordonk, belend door: HUIB DANIELS, MARIJ GAREELMAKERS, de straat alles volgens de brief ervan d.d. 19 juli 1496. De verkoper houdt wel zijn recht van de vermelde jaarlijkse pacht van 14 lopen rogge uit het bezit, actum als boven

Schepenen van Oirschot verklaren hierbij plechtig dat eerder WILLEM natuurlijke zoon JAN VAN OUDENHOVEN van GIELIS en WOUTER broers en kinderen van wijlen JAN GIELIS (CRIJNS) het 1/3e deel van een huis, tuin etc hadden gepacht (gekocht tegen een pacht) gelegen onder Boterwijk hier, belend door: PETER JACOP VAN ESCH, de gemeenschappelijke weg. Nog het 1/3e deel van 1 lopenzaad land, ter zelfder plaatse als hiervoor, belend door: JAN KNOEPS, JAN VAN DE RIJT. nOG HET 1/3e deel van een beemd genoemd de Hesselsdijk, belend door: de kinderen van WILLEM RUTGERS, PETER JAN GERARDS. Dat bezit was gepacht voor het 1/3e deel van 1 Bosch mud rogge in Den Bosch ook te leveren aan de erfgenamen van WILLEM SUETERICKS. Nog voor het 1/3e deel van 9 lopen rogge per jaar aan de H. Geest van Oirschot en voor het 1/3e deel van een half mud rogge aan PETER VAN CREIJELT en voor het 1/3e deel van de grondchijns. Daarnaast had WILLEM aan de verkopers beloofd die 14 lopen rogge per jaar te gaan betalen, volgens de schepenbrief van Oirschot d.d. 20 maart 1484

Verschenen is nu Heer WILLEM RUTGERS VAN OUDENHOVEN en heeft als waarborg voor die 14 lopen roge voor GIELIS JAN GIELIS CRIJNS het hierna volgende bezit in onderpand gesteld, welk bezit ERVAERT vandaag van GIELIS JAN GIELIS CRIJNS heeft verkregen. Dat betreft een perceel het Papenhoefken, gelegen onder Boterwijk hier, belend door: de straat, WILLEM VAN RIJT, WOUTER MOERMANS. Nog een stukje land onder Boterwijk, belend door: HENRICK EIJSSEN, HEIJLWIG weduwe van JACOP VAN DORMALEN, JACOP VAN ESCH. Nog een beemd en weiveld, aan elkaar gelelgen in herdgang Spoordonk, belend door: HUIB DANIELS, MARIJ GAREELMAKERS, de straat, datum op Maria Lichtmisavond 1506, getuigen AERT JACOPS en JAN VAN BEECK

3-5-1506 Overdracht geld (RA Oirschot Inv 127a akte 086 folio P152v)
---------------------------------
ERVAERT WILLEM RUTGERS (VAN OUDENHOVEN) draagt aan DIRCK VAN DEN HAGELAER die het geld over waar ERVAERT zeggenschap over had en bij schepenen in bewaring had gegegen, datum de Woensdag na Pinksteren 1506, getuigen THOMAS GIELIS en AERT JACOPS

Opm. dit staat 2x in het protocol vermeld ook op folio P179v

8-6-1507 Ondervraging, verklaring (RA Oirschot Inv 127a akte 117 folio 25bis-r, 25bis-v)
------------------------------------------
Een ondervraging geleid door HEIJLWICH MOERMANS op 8 juni 1507.

DIRCK VAN DE HAGELAER en GOIJAERT HENRICK LOIJCHS verklaren dat het hen bekend is, dat HEIJLWICH MOERMANS samen met JACOP VAN DORMALEN geld in bewaring hebben gegeven aan JACOP ANSEMS VAN LIEFVELD en CLAES THOMAS VAN OUDENHOEN in hun tijd schepenen van Oirschot en wel een bedrag van 24 kronen voor 24 mud rogge, welk bedrag HEIJLWICH schuldig was aan ERVAERT WILLEM RUTGERS, welke rogge HEIJLWICH met haar vrienden van ERVAERT had gekocht, elk mud tegen 24 stuivers. En HEIJLWICH en JACOP hadden dat geld eerder naar het huis van ERVAERT WILLEM RUTGERS gebracht in aanwezigheid van deze ERVAERT, maar die weigerde het geld in ontvangst te nemen en daarna hebben HEIJLWICH en JACOP het geld aan de schepenen gegeven. Daarbij waren ook aanwezig WILLEM VAN GOERLE, JAN GOIJAERTS en HENRICK VAN DE HAGELAER, die nu allen zijn overleden. Het geld is toen overhandigd aan JACOP ANSEMS.
DIRCK alleen verklaart nog dat JACOP daarna het geld in de schepenbankvergadering had ingebracht, maar dat ze graag hadden gezien dat ERVAERT het geld zou hebben willen ontvangen en hen daarvoor kwijting had gegeven.
AERT JANSSEN VAN DER SCUEREN verklaart nog dat HEIJLWICH MOERMANS met haar vrienden de rogge had gekocht van ERVAERT WILLEM RUTGERS, elk mud tegen 24 stuivers en zij daarvoor een beemd had verkocht genoemd de Banenstart om daarmee de rogge te kunnen betalen.
LOIJWICH VAN HERSEL verklaart nog dat hij eerder schepen is geweest met JACOP ANSEMS VAN LIEFVELD en dat hij toen van hem had vernomen dat die een bepaald geldsom in ontvangst had genomen van JACOP VAN DORMALEN en dat JACOP hem ook een overzicht had geschreven met de specifikatie van het geld etc.

Een vidiumusbrief hiervan te maken voor HEIJLWICH WOUTER MOERMANS als ze dat wenst en ze heeft de brief ook betaald (rest van de bladzijde is blanko, maar volgens mij speelde dit konflikt in 1488 gezien de namen van de schepenen, Jan Toirkens)

13-7-1508 Uitwinning pacht (RA Oirschot Inv 128a akte 294, 295 folio 60v)
---------------------------------
ERVAERT zoon wijlen WILLEM RUTGERS VAN OUDENHOVEN heeft zijn achterstallige vordering aangetoond inzake een pacht van 2 en een half mud rogge per jaar, die een aantal jaren achterstallig is en welke pacht GOOSSEN WILLEM DE BRUIJN, DIRCK JAN CORTTEN VAN ZEELST en DIRCK VAN DE HAGELAER destijds samen hadden beloofd aan genoemde ERVAERT op onderpand van een stuk land genoemd de Bresser, groot ca 6 lopenzaad, gelegen onder Boterwijk hier, belend door: de gemeenschappelijke weg, het erf eerder van de kinderen van GREEF GIELEN, WILLEM GREVEN, JAN GERARTS VAN DER LULSDONK.
De conditie was dat als ERVAERT WILLEM RUTGERS zou komen te overlijden dat de pacht dan weer zou toevallen aan de schuldenaars of aan hun erfgenamen na hen, conform de schepenbrief d.d. 25 januari 1467. Genoemde ERVAERT heeft de uitwinning verzorgd en de koop is gegund aan RUTGER WILLEM RUTGERS (VAN OUDENHOVEN) voor de lijfpacht van 8 lopen rogge en 2 en een halve mud nmalig en dat is gebeurd op 11 juli.
Daarna is ruimschoots binnen de termijn van 3 dagen DIRCK VAN DE HAGELAER verschenen en het het bod verhoogd met een lijfpacht van 4 lopen rogge. En daarna is op de zelfde dag 13 junli nog verschenen Meester DANIEL VAN HERSEL voor hemzelf handelend en voor THOMAS GIELIS (JANSSEN) en heef het bod opnieuw verhoogd met 2 lopen rogge als lijfpacht en de kosten van de procedure, getuigen BELAERTS en ADRIAEN VOS

Op 7 september 1510 heeft Meester DANIEL VAN HERSEL het bezit uit de vorige akte weer laten veilen in de Herberg "de Bonte Os" om het tegen het hoogste bod te laten verkopen enz...

23-5-1518 Afstand aanspraken (RA Oirschot Inv 129a akte 188 folio 30v)
--------------------------------------
GOOSSEN MEEUS CLAESSEN doet afstand van zijn aanspraken ten behoeve van ERVAERT WILLEM RUTGERS VAN OUDENHOVEN inzake alle rechten die hij mocht hebben in een perceel dat ERVAERT eerder had gekocht van GIJSBRECHT DE MEIJER (soms ook de GREVE genoemd) en van DENIS MEEUS CLAESSEN en meer anderen. Dat betreft een stuk land gelegen onder Boterwijk hier, belend door: de gemeenschappelijke straat, genoemde ERVAERT, getuigen JAN COLEN en GOOSSEN RUELENS

Opmerking Georgina: dit perceel land kwam uit de erfenis van CLAES JAN CLAESSEN en werd op 21 september 1491 tijdens de erfeling gekocht aan ERVAERT WILLEM RUTGERS VAN OUDENHOVEN, hoewel die geen familie was, slechts een buurman van het perceel)

9-5-1518 Overeenkomst (RA Oirschot Inv 129a akte 189, 190 folio 30v, 31r)
-----------------------------
Er is een twist en verschil van mening geweest tussen ERVAERT WILLEM RUTGERS (VAN DOUDENHOVEN) ter ener zijde en de kinderen van WOUTER MOERMANS ter andere zijde, inzake een ongeval waarbij genoemde WOUTER een oog had uitgeschoten van genoemde ERVAERT, zoals ze zeiden en waarvoor aan ERVAERT een lijfpacht van 2 en een halve mud rogge per jaar was beloofd.
De belofte daarover was gedaan door GOOSSEN DE BRUIJN, DIRCK VAN DE HAGELAER en DIRCK DE COETER te Zeelst in een schepenbrief van Oirschot en waarvoor als onderpand een stuk land was gezet genoemd de Bressers, groot ca. 6 lopenzaad.
Omdat ERVAERT dat onderpand vanwege achterstalligheid later wilde laten uitwinnen en de kinderen van WOUTER MOERMANS daartegen in verweer wilde komen, omdat ze van mening waren dat de lijfpacht was afgelost, zijn daarom nu hier verschenen de kinderen van genoemde WOUTER MOERMANS, zijnde JAN en verder GERARD GOOSSENS VERHOVEN als man van HEIJLWIG die voor henzelf handelen en voor de andere erfgenamen en hebben de volgende schikking getroffen met ERVAERT WILLEM RUTGERS zoals ze zeiden.
Daarvoor zijn verschenen DIRCK VAN DE HAGELAER voor hemzelf handelend, SIMON PETER LEIJTEN als man van LISBETH dochter van GOOSSEN BRUIJNEN, verder WOUTER PETER GERARD VAN DER LULSDONK voor hemzelf en voor zijn zuster LUIJTGAERT handelend, verder ook vanwege ALEIJT weduwe van GOIJAERT LOIIJCHS, ook namens GOOSSEN DE BRUIJN en hebben met genoemde JAN WOUTER MOERMANS en GERARD de volgende regeling getroffen.
Genoemde personen van de groep MOERMANS zullen voortaan altijd en eeuwig gevrijwaard blijven voor de vermelde lijfpacht van 2 en een half mud rogge, die eerder aan ERVAERT waren beloofd geweest met schepenbrieven van Oirschot.
Men belooft deze overeenkomst altijd na te zullen komen. Indien de kinderen van WOUTER MOERMANS komen te weten als er enige andere oude erfelijke pachten of rente staan te betalen, die ook onderdeel van de genoemde pacht van 2 en een half mud rogge zijn, en als ze daar n van hen als partijen voordeel of nadeel van zouden ondervinden, dan zullen partijen dat samen betalen, getuigen BELAERTS en DIRCK
in marge: WOUTER PETER JAN GERARDS (= VAN DER LULSDONK)

DIRCK VAN DE HAGELAER voor een bedrag van 4 gulden 3 stuivers, SIMON PETER LEIJTEN voor 28 en een halve stuivers, WOUTER PETER JAN GERARDS voor hemzelf handelend en voor zijn zusters voor een bedrag van 29 en een halve stuivers, nog ALEIJT weduwe van GOIJAERT LOIJS voor 23 stuivers, beloven ieder voor hun deel die bedragen aan JAN WOUTER MOERMANS en aan diens zwager GERARD tussen nu en a.s. Sint Jansdag (24 juni ) in de zomer te gaan betalen, getuigen BELAERTS en DIRCK

9-3-1518 Verkoop lijfpacht (RA Oirschot Inv 129a akte 200 t/m 203 folio 33r)
--------------------------------
ERVAERT WILLEM RUTGERS VAN OUDENHOVEN en diens broer RUTGER WILLM RUTGERS welke RUTGER is gemachtigd door diens broer ERVAERT verkopen aan de 3 wettige kinderen van WOUTER MOERMANS een pacht van 2 en een halve lopen rogge (lijfpacht vanwege een uitgeschoten oog bij ERVAERT) welke pacht GOOSSEN WILLEMS DE BRUIJN, DIRCK JAN CORTTEN van Zeelst (of de COETER) en DIEDERICK HAGELAER eerder hadden beloofd aan ERVAERT WILLEM RUTGERS op onderpand van bepaald bezit zoals in de brief van 25-1-1467, getuigen BELAERTS en STADEKKER

Genoemde JAN WOUTER MOERMANS en GERIT GOESSEN VAN DER HOEVEN als man van HEIJLWIG dochter van genoemde WOUTER, voor henzelf handelend en voor hun broer en zwager WOUTER WOUTER MOERMANS, doen afstand van hun aanspraken ten behoeve van ERVAERT WILLEM RUTGERS inzake een stuk land genoemd de Vlemmincksakker gelegen onder Boterwijk hier, belend door: de kinderen van JACOP VAN ESCH, genoemde ERVAERT. Dat bezit had HEIJLWIG als weduwe van WOUTER MOERMANS eerder met haar gemachtigden en voogden aan genoemde ERVAERT overgedragen. Uit deze akker moet jaarlijks 8 lopen rogge betalen, actum als boven

JAN WOUTER MOERMANS en GERIT GOOSSENS uit de vorige akte hebben beloofd aan ERVAERT WILLEMS RUTGERS (VAN OUDENHOVEN) die per a.s. Sint Jansdag een bedrag van 25 gulden te betalen zonder rente. Maar de genoemde schuldenaars zullen daarvoor wel het geld terugkrijgen dat in bewaring was bij schepenen, in totaal een bedrag van 20 kronen. ERVAERT op zijn beurt doet afstand van aanspraken in die 20 kronen ten behoeve van de 3 wettige kinderen van genoemde WOUTER MOERMANS, actum als boven
(Opm. Heer Jan Toirkens: 1 kroon is ca 35-38 stuivers waard)

in marge: Onder schepenen zijnde CLAES MAES en JACOP ANSEMS en wel tegen de koers van die tijd volgens het opgemaakte dokument ervan

18-2-1524 Erfdeling (RA Oirschot Inv 129b akte 138 folio P374r, P374v )
------------------------
GEVAERT VAN ONSTADEN als man van LISBETH dochter van WILLEM RUTGERS VAN OUDENHOVEN, verder GEERTRUIT dochter van WILLEM RUTGERS VAN OUDENHOVEN met haar voogd CLAES VAN DEN DONK, WILLEM RUTGERS WILLEMS VAN OUDENHOVEN voor hemzelf handelend en voor zijn zusters, verder WILLEM, GERIT en ERFAERT broers en LUIJTGAERD hun zuster als wettige kinderen van DIRCK VOS die hij had verwekt bij WILLEMKE dochter van WILLEM RUTGERS VAN OUDENHOVEN en nog HENRICK WILLEM OEMEN als man van ENGEL dochter van genoemde WILLEM RUTGERS VAN OUDENHOVEN, hebben een deling gemaakt van het bezit dat ze hebben geerfd na de dood van ERFAERT WILLEMS RUTGERS VAN OUDENHOVEN.

Genoemde GEVAERT namens zijn vrouw krijgt een huis, tuin etc. gelegen onder Boterwijk hier, groot 6 lopenzaad min een half lopenzaad, belend door: WILLEM ERFAERT RUTGERS, JAN PETER ALAERTS, de kinderen van RUTGER WILLEMS VAN OUDENHOVEN, de gemeenschappelijke straat. Lasten uit dit erfdeel zijn 2 mud rogge en 3 pond paijment te Eindhoven en de grondchijns die erop drukt.

Genoemde GEERTRUIT WILLEMS VAN OUDENHOVEN krijgt een stuk land genoemd de Vrouwkenshof, gelegen onder Boterwijk hier, belend door: GEVAERT VAN ONSTADEN waarvan is afgedeeld, CLEIJS CLAESSEN, de straat. Nog krijgt ze een stuk land ter zelfder plaatse gelegen genoemd dat Nijland, groot 5 lopenzaad, belend door: RUTH DE BECKER, de kinderen van RUTGER WILLEMS VAN OUDENHOVEN waarvan is afgedeeld, WILLEM ERFERT RUTGERS, genoemde GEERTRUIT. Nog krijgt ze een stuk beemd ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, belend door: HENRICK LIPPEN VAN DEN SCHOET, de kinderen van AERT VAN HEESTERBEECK, genoemde GEERTRUIT. Het voorste stuk van de beemd moet overpad aan het achterste stuk verlenen. Lasten uit dit bezit zijn 2 mud en 1 lopen rogge per jaar.

WILLEM RUTGERS VAN OUDENHOVEN en zijn zusters krijgen een schuur met een stuk land eraan, groot 6 en een halve lopenzaad, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, belend door: GEVAERT VAN ONSTADEN waarvan is afgedeeld, JAN PETER ALAERTS, de straat, de kinderen van AERT VAN HEESTERBEECK, GEERTRUIT WILLEM RUTGERS waarvan is afgedeeld. Lasten hieruit zijn 2 mud rogge per jaar .

WILLEM, GERARD en ERVAERT broers en hun zuster LUIJTGAERT krijgen samen een stuk beemd gelegen in herdgang Hedel nabij Oudenhoven, belend door: de kinderen van GIJSBRECHT HOPPENBROUWERS, MARTEN VAN CAMPEN, ADRIAEN VOS en meer anderen, de gemeinte. Lasten hieruit zijn 13 lopen rogge per jaar en de grondchijns.

HENRICK WILLEM OEMEN als echtgenoot krijgt een stuk land genoemd de Belsdonk, gelegen onder Boterwijk hier, belend door: GRIETKEN dochter van HENRICK LEBBENS, HENRICK VAN DER LULSDONK, Heer WILLEM VAN PETERSHEM, de straat. Lasten hieruit zijn 8 lopen rogge per jaar, getuigen EGIDIUS HOPPENBROUWERS, HENRICK AERTS en JASPER (VAN ESCH)

24-4-1524 Ontvangst betaling (RA Oirschot Inv 129b akte 207 folio P383v)
------------------------------------
PETER JOORDEN PETERS als man van HENRICK(SKEN) natuurlijke dochter van ERFERT WILLEM RUTGERS VAN OUDENHOVEN, heeft verklaard te zijn betaald door de wettige erfgenamen van genoemde ERFERT vanwege de gift van een half mud rogge aflosbaar met 20 rijnsguldens, die genoemde ERFERT eerder aan zijn natuurlijke dochter HENRICK(SKEN) had vermaakt gehad, zoals vermeld in diens testament, getuigen EGIDIUS HOPPENBROUWERS en GODEFRIDUS HOPPENBROUWERS

24-4-1524 Overdracht kapitaal (RA Oirschot Inv 129b akte 228 folio P391v
-------------------------------------
Eerder had ERVAERT WILLEMS RUTGERS (VAN OUDENHOVEN) voor schepenen van Den Bosch aan GEVAERT VAN ONSTADEN een kapitaal van 20 rijnsguldens beloofd gehad. Dat bedrag had ERVAERT WILLEM RUTGERS in diens testament vermaakt aan MARGRIET dochter van HENRICK OEMEN te betalen uit het bezit dat GEVAERT VAN ONSTADEN na de dood van ERVAERT had geerfd. Voor ons is nu deze GEVAERT verschenen en draagt aan PHILIPS VAN DEN DOEREN dat kapitaal van 20 gulden over ten behoeve van MARGRIET dochter van HENRICK OEMEN (en van ENGELTJE RUTGERS VAN OUDENOVEN, ERVAERTS zuster), welk kapitaal ERVAERT eerder voor schepenen van Den Bosch aan GEVAERT had beloofd gehad, 24 april 1424, getuigen GOIJAERT HOPPENBROUWERS en ESCH

Notitie bij Jan Ervaert Willems: .
26-7-1537 Aankoop pacht (RA Oirschot Inv 132c akte 238, 239 folio 75r, 75v)
--------------------------------
JAN zoon GIELIS JAN GIELISSEN (CRIJNS) voor hemzelf handelend en voor WOUTER en MARGRIET zijn broer en zuster zijnde en mede voor zijn nicht MARIEKEN dochter van ADRIAEN ROLOF ROBBEN, verder GIJSBRECHT JAN GIJSBRECHTS en BARTHOLOMEUS MERCKS als voogden over de kinderen en kleinkinderen van genoemde JAN GIELISSEN, verkopen hierbij 1 mud rogge en lopen rogge per jaar welke jaarlijkse pacht WILLEM natuurlijke zoon van JAN VAN OUDENHOVEN eerder had beloofd aan GIELIS en aan WOUTER als broer en kinderen van wijlen genoemde JAN GIELIS (en waarvan zijn weduwe JENNEKE nu afstand heeft gedaan) met de lopende termijn, op onderpand van 2/3e delen van een huis, tuin etc. gelegen onder Oirschot onder Boterwijk hier, belend door: PETER JACOPS VAN ESCH, de gemeenschappelijke weg daar, de gemeijnt, PETER VAN ELLAER. Nog op onderpand van meer ander bezit, conform een schepenbrief van Oirschot d.d. 20 maart 1484. aan JAN ERVAERT WILLEMS VAN OUDENHOVEN en de verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen, getuigen AERT en HUIJSKENS

De pacht is altijd aflosbaar op Maria Lichtmisdag, mits er 3 maanden vooraf is opgezegd tegen betaling van 60 gouden Karolusguldens, actum als boven (4 gulden per lopenzaad, plus 1 termijn als lopende pacht)
(in marge: met instemming van partijen doorgehaald)

 

IIIf. Willem Willem van Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1368, vr sept. 1408, tr. Christien Geritsdr van Vladeracken, geb. omstr. 1370, 1430.

Uit zijn huwelijk:

1. Margriet Willem Willem van Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1390, tr. vr 5 maart 1411 Mr. Goijart (Godefried) van Rode (Rodenburg).

2. Lijsbet Willem Willem Wouters van Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1400, 1460, tr. vr sept. 1419 Jan van Catwijc (Catwije), geb. omstr. 1390, 1450.

Uit zijn relatie met Naam Onbekend:

3. Jan natuurlijke zoon Willem, volgt IVf.

 

Notitie bij het overlijden van Willem Willem: .
In het Bossche Protocol (Inv 1191 (oud 18) okt 1418 - sept 1419 folio 101r wordt dochter LIESBETH (LIJSBETH) vermeld als dochter van wijlen WILLEM VAN AUDENHOVEN, zodat hij voor sept. 1419 overleden moet zijn

Notitie bij het huwelijk van Christien Geritsdr en Willem Willem: .
Testament 15-7-1418 (Kapittelverslagen). Op 5-8-1443 Bosch protocol Udenhout (1360-1497) verhuurt in erfpacht een hoeve in Zeshoeven, Udenhout, in rekening kwartierschout in 1400: WILLEM WOUTERS SOENE VAN AUDENOVEN (dienstlude van Oirscot)

Mogelijk is dit WILLEM WILLEM VAN AUDENHOVEN i.p.v. WILLEM WOUTERS SOENE VAN AUDENHOVEN

30-1-1382 Overdracht erfijns (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1176 folio 238v)
-------------------------------------
GODEFRIDUS zoon van wijlen RUTGHERUS DE WOENSEL echtgenoot van HEIJLWIGIS dochter van wijlen RODOLPHUS DE ZULIKEM droeg over aan WILLELMUS zoon van wijlen WILLELMUS DE AUDENHOVEN een erfcijns van 3 pond, met Kerstmis te betalen, gaande uit een akker genoemd die Langen Akker, 18 lopen rogge Bossche maat groot, in Oirschot nabij de kerk, welke cijns voornoemde wijlen RODULPHUS gekocht had van WILLELMUS DE AUDENHOVEN en welke cijns aan voornoemde HEIJLWIG was gekomen na erfdeling. De brief aan hem te overhandigen of aan zijn broer WALTERUS

15-12-1389 Overdracht 6 bunder beemd (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1178 folio 334r)
-------------------------------------------------
Destijds had WILHELMUS zoon wijlen GODEFRIDUS BIJERKEN DE ZEELST de helft van erfgoederen en van beemden genoemd Tielen Weide, ter plaatse genoemd Wippenhout in de beemden van Oirschot, tussen de beemden en erfgoederen genoemd Heijn Papen Broec, enerzijds een erfgoed van het huis van Postula, behorende tot goederen genoemd Ellaer, de beemd genoemd Everaerts Beemd en de beemd van HENRICUS VAN DER HEIJDEN anderzijds, strekkend met n eind aan erfgoed genoemd die Langdonc behorende aan de Heer VAN PETERSHEM en met het andere eind aan de gemeint, te weten de helft die ligt richting voornoemd ergoed van het huis Postula, richting voernoemde Everaets Beemd en richting voornoemde beemd van voornoemde HENRICUS VAN DER HEIJDEN in cijns verkregen van Heer JOHANNES DE BERLAER, Heer van Helmond en van Keerberch ridder, te weten elk bunder van voornoemde helt voor een erfcijns van 40 schelling.

Thans droeg voornoemde WILHELMUS zoon wijlen GODEFRIDUS BIERKEN over aan WILHELMUS zoon wijlen WILHELMUS DE AUDENHOVEN 6 bunder beemd uit voornoemde helft, te weten de 6 bunder die gelegen zijn tussen MARGARETHA dochter van wijlen JOHANNES VAN DER KIJEVITS HOEVE enerzijds en de beemd genoemd de Everaerts Beemd en voornoemd erfgoed van het huis van Postula anderzijds, strekkend met n eind aan de gemeint en met het andere eind aan voornoemd erfgoed genoemd die Langdonc. Ze waren belast met een cijns van 12 poond die eerstgenoemde WILHELMUS aan voornoemde Heer JOHANNES Heer van Helmond uit voornoemde 6 bunder moet leveren, zoals vermeld, te weten voor elke bunder 40 schelling.

Een vidimus maken van de brief die begint met "Heer JOHANNES DE BERLAER" etc. de helft van erfgoederen en beemden genoemd Tielen Weijde etc en WILHELMUS DE AUDENHOVEN zoon van wijlen WILHELMUS DE AUDENHOVEN beloofde de brieven ter hand te stellen aan JACOBUS zoon van wijlen JCOBUS DE BAEST en aan erfgenamen van wijlen FRANCO zoon van voornoemde JACOBUS DE BAEST...........
(er stond nog meer, maar niet van belang voor de familie VAN AUDENHOVEN, Georgina

Of onderstaande akte ook bij deze WILLEM WILLEMS VAN AUDENHOVEN behoort is mij nog onbekend.

12-8-1390 Overdracht erfgoed en erfcijns (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1178 folio 285v)
----------------------------------------------------
ARNOLDUS DE BRAKEN droeg over aan WILHELMUS DE AUDENHOVEN (1) een erfgoed in Oirschot ter plaatse genoemd Spoordonk, tussen ARNOLDUS sutor enerzijds en ergoed genoemd die Voert anderzijds, strekkend van de heide aldaar tot aan de gemene weg, (2) een erfcijns van 20 schelling, met Kerstmis te betalen, gaande uit een beemd in Oirschot ter plaatse genoemd aan die Wade, welk stuk land en welke cijns voornoemde ARNOLDUS VAN DER BRAKEN verworven had van JACOBUS genoemd de BERZE zoon van WILHELMUS genoemd VOS DE BERZE echtgenoot van HEIJLWIGIS dochter wijlen JOHANNES genoemd HONIJMANVermelding Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1185 okt 1407 - sept 1408 folio 383r
----------------------------------
Jan Knapen zoon wijlen Henrick
JACOB VAN VLADERACKEN ten behoeve van MARGRIET en LIESBETH dochters wijlen WILLEM VAN AUDENHOVEN

Notitie bij het huwelijk van Mr. Goijart (Godefried) en Margriet Willem Willem: .
5-3-1411 Belening perceel wei (Kapittel van Oirschot Inv 164)
------------------------------------
GODFRIED VAN RODE echtgenoot van MARGARETHA dochter van WILHELM DE AUDENHOVEN heeft voor schepenen van s-Hertogenbosch in erfcijns gegeven aan WILHELM LIBEN zoon van JOHAN KORTEN de Spoordonck een perceel wei, anderhalf bunder (buenre) in Oirschot in Spoordonk op Wippenhout

6-7-1471 Testament (Kapittel van Oirschot Inv 164)
-------------------------
Notaris WILHELM SPIERINK, Luiks priester, instrumenteert dat MARGARETHA weduwe GODFRIED VAN RODE, in zijn leven Raad van s-Hertogenbosch haar testament heeft gemaakt, waarbij ze legateert aan:

(1) De kerkfabrieken van Sint Lambert in Luik en van Sint Jan in s-Hertogenbosch, als ook 3 kapelanen die zorg voor de laatstgenoemde kerk hebben, geld
(2) Deken, kapittel en gebenicifeerde kapelanen van Oirschot, voor jaargetijde voor WILHELM VAN AUDENHOVEN en zijn vrouw CHRISTINA, erfcijns die betaald moet worden door kinderen van WILHELM LIEBENSZN uit goederen in Oirschot

Getuigen: ZEGERUS VAN DEN BRANDE, GIJSBERT DE PORTA, PETRUS DE LOVIANIO, JOHAN VAN GEMERT, GERARD VAN VINKEL, GIJSBERT VULLINK, allen gebenificeerde priesters van Sint Jan

Vermelding overlijden (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1243 okt 1473 - sept 1474 folio 90v
--------------------------
Jonkvrouw MARGRIET (overleden) weduwe van Mr. GOIJART DIE RODE

Notitie bij het huwelijk van Jan en Lijsbet Willem Willem Wouters: .
Het huwelijk wordt vermeld in het Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1191 (ou 18 ) periode okt 1418 - sept 1419 folio 101r

dit huwelijk ook wordt vermeld in het Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1195 (oude 21) periode okt 1432 - sept 1433 folio 218v t.w.

JAN VAN CATWIIJCK man van LIJSBETH dochter wijlen WILLEM VAN AUDENHOVEN (bezit die tiende van der Heijden, LIJSBETH had die tiend verkregen van WILLEM JANSS VAN AUDENHOVEN)

 

IVf. Jan natuurlijke zoon Willem van Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1380, vr sept. 1439, tr. Heijlwich dochter Yda Bacs.

Uit dit huwelijk:

1. Willem Scorten natuurlijke zoon Jan van Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1400.

2. Jan Jan Willems, volgt Vj.

3. Henrick Jan Willems, volgt Vk.

4. Mechteld Jan Willems van Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1408, 1470.

5. Heijlwich Jan Willems van Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1412, tr. Goijaert Persoons, 1470.

6. Heer Wouter Jan Willems van Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1415.

7. Katalijn Jan Willems van Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1417, tr. Jan Gerits van Doormalen, geb. omstr. 1415, 1475.

 

Notitie bij het huwelijk van Heijlwich dochter Yda en Jan natuurlijke zoon Willem: .
Vermelding Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1209 okt 1438 - sept 1439 folio 250r)
-----------------------------------
WOUTER, JAN, HENRICK, HEIJLWICH, KATALIJN en MECHTELT kinderen van wijlen JAN natuurlijke zoon wijlen WILLEM VAN AUDENHOVEN en HEILWICH

Vermelding Bossche Protocol (Oirschot) okt 1446 - sept 1447 folio 262r)
-----------------------------------
WOUTER Predikheer in Den Bsoch zoon wijlen JAN natuurlijke zoon wijlen WILLEM VAN AUDENHOVEN en van HEIJLWIG
JAN, HENRICK, HEILWICH, KATHELIJN en MECHTELT kinderen van wijlen JAN natuurlijke zoon van wijlen WILLEM VAN AUDENHOVEN

Vermelding Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1231 okt 1460 - sept 1461 folio 168v
----------------------------------
HENRICK zoon wijlen JAN natuurlijke zoon wijlen WILLEM VAN OUDENHOVEN
Jan die Meester natuurlijke zoon van Jan van Ele
JAN GERITSS VAN DORMALEN man van KATHELIJN dochter van van wijlen JAN natuurlijke zoon wijlen WILLEM VAN AUDENHOVEN

26-2-1464 Vermelding bij verkoop huis (RA Oirschot Inv 122a akte 040 folio P9v)
-----------------------------------------------
Verschenen is GOIJAERT HENRICK JACOPS VAN STRIJP en verkoopt hierbij met schepenbrieven aan zijn broer JACOP, die de helft van een huis, tuin etc. dat hij heeft geerfd na de dood van zijn vader HENRICK en zijn moeder MARGRIET, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk, belend door: JAN JAN GERARTS (VAN DER LULSDONK), CORSTIAEN VAN GEMERT, verder rondom in de gemeijnte daar.
Zijn vader HENRICK had dat huis verkregen van JAN, HENRICK, WOUTER, HEIJLWICH, KATALIJN en MECHTELD, allen kinderen van wijlen JAN die natuurlijke zoon van was WILLEM VAN OUDENHOVEN conform de schepenbrief...(tekst verder niet van belang)

Notitie bij Willem Scorten natuurlijke zoon Jan: .
Vermelding Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1188 okt 1412 - sept 1413 folio 25v)
---------------------------------
WILLEM SCORTEN natuurlijke zoon wijlen JAN VAN AUDENHOVEN en HEIJLWIG dochter wijlen YDA BACS
Mr. Goijaert van Rode

Notitie bij Heer Wouter Jan Willems: .
WOUTER was Predikheer in s-Hertogenbosch

 

Vj. Jan Jan Willems van Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1402, omstr. 1475.

Uit zijn relatie met Mechteld Gielis van den Snepschuet, geb. omstr. 1387, vr 22 okt. 1467, dr. van Gielis verm. zoon van Maes; zij tr. vr sept. 1431 Wouter Wouters van den Eijnde:

Willem natuurlijke zoon Jan, volgt VId.

 

Notitie bij de relatie van Mechteld Gielis en Jan Jan Willems: .
Vermoedelijk is deze MECHTELD GIELIS VAN DE SNEPSCHUET de moeder van WILLEM de natuurlijke zoon van JAN JAN WILLEMS VAN OUDENHOVEN en genoemde MECHTELD.

 

VId. Willem natuurlijke zoon Jan van Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1425, vr 24 febr. 1487, tr. omstr. 1455 Engelberten Wouters (Engelen) Tswetters alias Hollen (Wetter), dr. van Wouter en Lisbeth Augustijns.

Uit dit huwelijk:

1. Lisbeth (de Jongste) Willem Jan van Oudenhoven (Audenhoven).

2. Jan Willems Jan van Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1455.

3. Lisbeth (de Oudste) Jan Willem Jan van Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1457.

4. Engel Willem Jan van Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1459.

 

Notitie bij het huwelijk van Engelberten Wouters (Engelen) en Willem natuurlijke zoon Jan: .
20-3-1484 Verhuur 1/3 delen huis en land (RA Oirschot Inv 124b akte 098 folio P403v, P404r)
--------------------------------------------------
Komen zijn GIELIS en WOUTER broers en kinderen van wijlen JAN GIELIS (CRIJNS) en verpachten aan WILLEM JANSSEN AN OUDENHOVEN het 1/3e deel van een huis, tuin etc. gelegen onder Boterwijk hier, belend door: PETER JACOPS VAN ESCH, de gemeenschappelijke weg, de gemeijnte, PETER AERTS VAN ELLAER.
Nog verpachten ze het 1/3e deel van 1 lopenzaad land, ter zelfder plaatse als hiervoor, belend door: JAN KNOEP, WOUTER JANSSEN VAN DER RIJT, de gemeenschappelijk weg, MERTEN SONTMANS. Nog het 1/3e deel van een stuk beemd genoemd de Hesselsdijk, belend door: de kinderen van WILLEM RUTGERS, de gemeenschappelijke straat, IDA dochter van WILLEM VAN DEN DOEREN, PETER JAN GERITS. De verpachting gebeurt voor het 1/3e deel van een Bosch mud rogge in Den Bosch te leveren aan de erfgenamen van WILLEM ZUETERICKS, nog een half mud rogge aan PETER VAN CREIJELT en nog 9 lopen rogge aan de H. Geest en de grondchijns, alles op de plaats en tijd zoals dat hoort door genoemde WILLEM te betalen. Verder nog voor een pacht van 14 lopen rogge, maat van Oirschot aan genoemde verpachters steeds op Maria Lichtmisdag uit dat bezit. Als zekerheid zet WILLEM daarvoor het 1/3e deel in onderpand van het genoemde bezit dat hij als echtgenoot van zijn vrouw als dochter van genoemde WOUTER had verkregen. De verkopers (verpachters) beloven alle lasten van hun kant af te handelen, getuigen VEn, HOPPENBROUWERS, MATHIJSSEN, SNEPSCHUET en HAREN

(deze delen komen uit de erfenis van WOUTER TWETTERS alias HOLLEN en LISBETH AUGUSTIJNS de grootouders van genoemde GIELIS en WOUTER en schoonouders van genoemde WILLEM JANSSEN VAN OUDENHOVEN)

24-2-1487 Verkoop land (RA Oirschot Inv 125a akte 283 folio P70r
-----------------------------
ENGEL dochter van wijlen WOUTER MEEUS (?) weduwe van WILLEM natuurlijke zoon van JAN VAN OUDENHOVEN met haar zoon JAN en dochter LISBETH verwekt door genoemde WILLEM met voogd voor ENGEL en LISBETH, verkopen aan JOERDEN DANIEL SMETSERS een half lopenzaad land gelegen onder Boterwijk hier, genoemd de Brede-eijk, belend door: de erfgenamen van DANIEL VAN PETERSHEM, de gemeenschappelijke straat, WILLEM RUTGERS, HENRICK VAN CUIJK, JACOP VAN DE HOEVE. De verkopers beloven alle lasten af te handelen, behalve 2 mud rogge als pacht aan het Kapittel van Oirschot, datum op Sint Mathijsdag 1487, getuigen GOESSEN, MATHIJS en CROM

5-5-1493 Uitwinning pacht (RA Oirschot Inv 226a akte 255 folio P52r, P52v)
--------------------------------
GIELIS en WOUTER broers en kinderen van wijlen JAN GIELIS CRIJNS hebben hun achterstallige vordering aangetoond met een schepenbrief van Oirschot inzake een pacht van 14 lopen rogge per jaar maat van Oirschot die 3 jaar achterstallig is. Die pacht had WILLEM natuurlijke zoon van JAN VAN OUDENHOVEN belooft aan genoemde GIELIS en WOUTER, steeds te betalen op Maria Lichtmisdag op onderpand van het 3e deel van een huis, tuin etc. gelegen onder Boterwijk hier, belend door: PETER JACOPS VAN ESCH, de gemeenschappelijke weg, de gemeenschappelijke straat, PETER VAN ELLAER. Nog op onderpand van het 3e deel van 1 lopenzaad land, ter zelfder plaatse als hiervoor, belend door: JAN KNOEPS, JAN VAN DER RIJT, de kinderen van WILLEM RUTGERS, de gemeijnte. Nog op onderpand van het 3e deel van een beemd genoemd de Hesselsdijk, belend door: de kinderen van WILLEM RUTGERS, de gemeenschappelijke straat, PETER JAN GERARTS. Als extra onderpand had WILLEM toen nog het 3e deel van de percelen in onderpand gegeven die WILLEM zelf had verkregen als echtgenoot van ENGELEN dochter van WOUTER WETTERS en WILLEM had gepacht van de genoemde personen (de 2 broers Crijns) voor die pacht van 14 lopen rogge per jaar en nog voor andere pachten ook die daaruit betaald moeten worden volgens schepenbrief van Oirschot d.d. 20 maart 1484. GIELIS JANSSEN heeft de uitwinning verzorgd en JAN MATHIJS VAN BEECK (ESBEECK) heeft het bezit gekocht voor 1 lopen rogge per jar en 3 lopen achterstand eens en de kosten van de procedure. Het bezit is ook in Den Bosch gepubliceerd geweest volgens een vidimusakte, getuigen DANIEL en JOERDEN

 

Vk. Henrick Jan Willems van Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1405, omstr. 1475, tr. Mechteld van Lieveld.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Henrick (alias die Wilde), volgt VIe.

2. Willem Henricks, volgt VIf.

 

VIe. Jan Henrick (alias die Wilde) van Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1425, 1486, tr. Jenneke natuurlijke dochter Heer Jan Oem, vr 25 april 1476.

Uit zijn huwelijk:

1. Aertken (Arnolda) Jan Henricks (die Wilde) van Oudenhoven (Audenhoven), tr. vr sept. 1471 Gerit Wouter Groijs.

2. Bartholomea (Meeuske) Jan Henricks (die Wilde) van Oudenhoven (Audenhoven), tr. Henrick Stevens van der Amervoert (Amervoort).

3. Agneta (Agnes, Agnese) Jan Henricks (die Wilde) van Oudenhoven (Audenhoven), tr. 1e vr 31 juli 1478 Jan van de Capelen; tr. 2e vr 6 juni 1487 Jacop Jan Koekoeks.

4. Jan Jan Henricks (die Wilde) van Oudenhoven (Audenhoven).

5. Sophia Jan Henricks (die Wilde) van Oudenhoven (Audenhoven), tr. Aert Simons van de Papenvoort.

Uit zijn relatie met Elisabeth Ansems Goijaerts:

6. Katatlijn natuurlijke dochter Jan Henrick (die Wilde) van Oudenhoven (Audenhoven), tr. Peter Claes Huijsmans.

7. Margriet natuurlijke dochter Jan Henricks (die Wilde) van Oudenhoven (Audenhoven), tr. Dirck Thonis Raeijers.

8. Henrick natuurlijke zoon Jan Henrick (die Wilde) van Oudenhoven (Audenhoven).

 

Notitie bij het huwelijk van Jenneke natuurlijke dochter Heer Jan en Jan Henrick (alias die Wilde): .
JENNEKE natuurlijke dochter Heer JAN OEM zal overleden zijn voor 25-4-1476, want dan verkoopt JAN een pacht van 1 mud rogge, waarin hij het vruchtgebruik heeft aan zijn schoonzoon GERIT zoon wijlen WOUTER GROEIJS, want als JENNEKE nog in leven zou zijn, zou JAN niet het vruchtgebruik hebben (zie hieronder)

Vermelding Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1247 okt 1477 - sept 1478 folio 50v
-----------------------------------
JAN DIE WILDE zoon van wijlen HENRICK VAN AUDENHOVEN, weduwnaar van JENNEKE natuurlijke dochter Heer JAN OEM, vroeger Kapitteldeken in Oerscot

WILLEM HENRIX VAN AUDENHOVEN
HENRICK STEVENS VAN DER AMERVOERT man van MEEUSKE dochter van JAN DIE WILDE die zoon was van HENRICK VAN AUDENHOVEN en van wijlen JENNEKEN

Vermelding Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1251 okt 1481 - sept 1482 folio 126v
-----------------------------------
Mees van Floen...?
HENRICK STEVENS VAN DER AMERVOERT man van MEEUSKEN dochter van JAN HENRIX VAN AUDENHOVEN en wijlen JENNEKE

JAN HENRIX VAN AUDENHOVEN weduwnaar van JENNEKE dochter van wijlen Heer JAN OEM kapitteldeken in Oerscot en zijn dochters AGNES en MEEUSKEN

14-2-1474 Aankoop bezit, overeenkomst onderhoud (RA Oirschot Inv 124a akte 022, 03 folio 4v)
---------------------------------------------------------------
Verschenen is BEEL dochter van wijlen JAN COLEN, weduwe van BACKS LEEUWEN met haar voogd en verkoopt aan JAN zoon wijlen HENRICKS VAN OUDENHOVEN al haar roerend en onroerend bezit, waar zich dat ook bevindt. De verkoopster belooft alle lasten van haar kant af te handelen, getuigen VLIERDEN en KORSTIAEN

Verschenen is genoemde JAN uit de vorige akte en belooft aan BEEL dat hij haar behoorlijk zal onderhouden, wat betreft eten, drinken, kleding etc. zoals dat hoort. Verder is d afspraak dat als JAN eerder zou overlijden dan BEEL, dat BEEL dan haar bezit dat ze vandaag aan JAN heeft overgedragen, weer terug mag nemen, zonder dat er daarbij enige lasten voor haar vanwege de erfgenamen van JAN zullen ontstaan. Als BEEL komt te overlijden, dan versterft het erfrecht van dat bezit op de erfgenamen van genoemde BEEL voor de ne helft en de andere helft op de erfgenamen van JAN, actum als boven

25-4-1476 Verkoop pacht aan schoonzoon (RA Oirschot Inv 124a akte 047, 048 folio P79v, P80r)
---------------------------------------------------
Verschenen is JAN zoon wijlen HENRICK VAN OUDENHOVEN (DE WILDE is doorgestreept maar is wel de bijnaam van JAN) en doet afstand van zijn recht van vruchtgebruik inzake een pacht van 1 mud rogge, uit een pacht van 8 mud rogge, welke pacht JAN en zijn kinderen jaarlijks ontvangen, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een akker genoemd de Luijtenakker gelegen in herdgang Spoordonk, volgens een schepenbrief van Oirschot. Hij verkoopt de pacht nu aan GERIT zoon wijlen WOUTER GROEIJS als man van AERDEN dochter van genoemde JAN HENRICK VAN OUDENHOVEN en genoemde GERIT mag de pacht later weer verkopen, getuigen RUTGER en JANNIS

Verschenen is genoemde GERIT als echtgenoot en verkoopt deze pacht van 1 mud rogge uit de 8 mud aan WILLEM zoon wijlen JAN VAN KATWIJK samen met de achterstand ervan, actum als boven

10-3-1478 Verkoop huis etc (RA Oirschot Inv 124a akte 036 t/m 038 folio P140r)
---------------------------------
Komen is JAN HENRICKS VAN OUDENHOVEN en verkoopt met schepenbrieven aan (HENRICK JACOPS VAN ESCH ten behoeve van = doorgestreept) ELISABETH ANSEMS, die daarvan het vruchtgebruik krijgt en haar 2 natuurlijke kinderen die ze bij genoemde JAN heeft verwekt, daarvan het erfrecht, die een huis tuin etc. gelegen onder Boterwijk hier, belend door: HENRICK VAN CUIJCK, SERVAES natuurlijke zoon, de gemeenschappelijke straat. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. Als beide kinderen komen te overlijden zonder wettig nageslacht, dan versterft het huis weer op genoemde JAN of op diens erfgenamen na hem, getuigen GOESSEN en GELDROP

Genoemde JAN (VAN OUDENHOVEN) uit de vorige akte geeft hierbij machtiging aan genoemde LISBETH ten behoeve van de genoemde kinderen om voor hem het bezit te Oirschot te beheren en ontvangsten daarvan te hebben, maar ze moet hem later wel rekening en verantwoording afleggen. De machtiging geldt tot wederopzeggen, atum als boven

Komen zijn JAN JANSSEN VAN OUDENHOVEN (= JAN zoon van JAN HENRICKS VAN OUDENHOVEN), verder JAN VAN DER CAPELLEN als man van AGNETA, AERT SIMONS VAN DER PAPENVOORT als man van SOPHIE, HENRICK STEVENS VAN DER AMERVOORT als man van BARTHOLOMEUA (MEEUSKEN), GERIT GROEIJS als man van ARNOLDE (AERTKEN), zijnde allen dochter van genoemde JAN (HENRICKS VAN OUDENHOVEN) en doen afstand van het huis, tuin etc. zoals hun vader JAN VAN OUDENHOVEN in de vorige akte dat bezit heeft overgedragen. Ze beloven alle lasten van hun kant af te handelen, 31 juli 1478 getuigen HAEST en GOESSEN

JAN HENRICKS (DE WILDE) VAN OUDENHOVEN gebruikte een perceel land de Moest, dat eigendom was van het Kapittel van Oirschot en deze verkocht het aan ALEIJT VAN GESTEL met haar kinderen, daarom moesten de kinderen van JAN afstand doen van het perceel land zoals blijkt uit de volgende akte:

19-1-1484 Afstand stuk beemd (RA Oirschot Inv 124b akte 023, folio P393r)
-------------------------------------
Komen is GERARD GROIJS als man van AERNDEN, verder HENRICK STEVENS (VAN DER AMERVOERT) als man van BARTHOLOMEUS, AERT SIMONS VAN DER PAPENVOORT als man van SOPHIE zijnde allen wettige dochters van JAN HENRICKS VAN OUDENHOVEN, die voor henzelf handelen en voor AGNES, wettige kinderen van JAN HENRICKS VAN OUDENHOVEN, hierin ook met deze JAN HENRICKS VAN OUDENHOVEN (hun vader) en doen afstand inzake een stuk beemd en heiveld genoemd de Moest, groot ca 3 en een halve bunder gelegen in herdgang de Kerkhof, belend door: ALEIJT PETERS en haar kinderen, JAN VAN DER DAESDONK, het erf van CLEIJS CLAESSEN dat eerder door JAN HENRICK VAN OUDENHOVEN werd gebruikt, de erfgenamen van WILLEM VAN GELDROP, de erfgenamen van GOIJAERT DELIEN, ALAERT WUESTEN, DIRCK GOOSSENS. Ze beloven alle lasten hierin van hun kant af te handelen, getuigen GERARD MATHIJSSEN en SNEPSCHUET

12-2-1484 Verkoop erfdeel (RA Oirschot Inv 125a akte 105 folio P56r
--------------------------------
GERIT WOUTER GROIJS als man van ARDEN dochter van JAN VAN OUDENHOVEN en verkoopt zijn deel van het roerend en onroerend bezit dat hij van zijn zwager JAN (is schoonvader) heeft geerfd aan mij (secretaris) ten behoeve van RUTGER WILLEMS VAN OUDENHOVEN. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, getuigen VEN en STRIJP

1486 Verkoop 3/5e delen pacht (RA Oirschot Inv 125a akte 279 folio P34r)
--------------------------------------
JAN (JAN) zoon wijlen HENRICK VAN OUDENHOVEN, JACOP JAN KOEKOEKS als man van AGNESE, HENRICK STEVENS VAN DEN ...(AMERVOERT), AERT als man van KATARINA (natuurlijke dochter), alle dochters van wijlen JAN HENRICKS VAN OUDENHOVEN verkopen de 3/5e delen van een pacht van 4 lopen rogge aan WILLEM RUTGERS VAN AUDENHOVEN, maat van Oirschot, welke pacht WILLEM ROEFS VAN SPOORDONK eerder had beloofd aan WOUTER VAN BERZE en aan ROVER genoemd SCHADEN van Oirschot, ten behoeve van de natuurlijke kinderen van genoemde WILLEM verwekt bij GEERTRUID dochter van JAN VAN SPOORDONK, op onderpand van al zijn bezit volgens de schepenbrief. De verkopers beloven alle lasten af te handelen, ook namens hun (wijlen) vader JAN HENRICK VAN OUDENHOVEN, datum op Sint .. dag 1486, getuigen DORMALEN en SNELLAERTS

6-6-1487 Verkoop pacht, afstand, verkoop bezit (RA Oirschot Inv 125a akte 232, 233 folio P66v)
-----------------------------------------
RUTGER zoon wijlen WILLEM RUTGERS VAN AUDENHOVEN verkoopt met schepenbrief aan JAN GOIJAERT ROESTENBERGS een pacht van 4 lopen rogge, maat van Oirschot, die hij heeft gekocht van JAN JAN HENRICKS VAN OUDENHOVEN en van HENRICK STEVENS als man van BARTHOLOMEUS, van JACOP JAN KOEKOEKS als man van AGNESEN, van GERARD GROEIJS als man van AERNT, zijnde alle wettige kinderen van genoemde JAN HENRICKS VAN OUDENHOVEN. Die pacht had WILLEM ROEFS VAN DER SLOEGEN eerder belofd aan GEERTRUIJD dochter van HENRICK JANSSEN, steeds te betalen op Maria Lichtmisdag op onderpand van al het bezit van genoemde WILLEM ROEFS volgens de schepenbrief. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen, getuigen CROM en STRIJP

AERT SIMONS VAN DER PAPENVOORT als man van SOPHIE, verder JACOP KOEKOEKS, HENRICK STEVENS (VAN DR AMERVOORT) als man van BARTHOLOMEUS, verder RUTGER WILLEMS (VAN OUDENHOVEN) die handelt voor GERARD GROEIJS, verkopen aan JAN GOIJAERT (ROESTENBERGS) alle bezit dat ze van hun zwager (schoonvader) JAN HENRICKS VAN OUDENHOVEN hebben verkregen, gelegen in het Pandgat hier, belend door: de kinderen van JAN CORTEN, WOUTER RAIJMAKERS, zoals JAN dat bezit steeds heeft gebruikt gehad. De verkopers beloven alle lasten af te handelen, actum als boven

Notitie bij de relatie van Elisabeth Ansems en Jan Henrick (alias die Wilde): .
13-6-1513 Verkoop huis, tuin etc. (RA Oirschot Inv 128a akte 172 folio P300v, P301r)
----------------------------------------
ELISABETH dochter van ANSEM GOIJAERTS (weduwe is doorgestreept), verder HENRICK (natuurlijke zoon)JAN HENRICKS VAN OUDENHOVEN, DICK THONIS RAEIJERS als man van MARGRIET (natuurlijke dochter) van JAN HENRICK VAN OUDENHOVEN, en genoemde HENRICK JAN HENRICK nog als voogd over ELISABETH dochter van PETER CLAES HEIJMANS verwekt bij KATALIJN (natuurlijke) dochter van JAN HENRICKS VAN OUDENHOVEN, verkopen aan ANDRIES EVERAERTS VAN ACHT, die een huis, tuin etc. gelegen in herdgang Spoordonk of Boterwijk, belend door: de koper, KAROLUS CLEIJNAEL, de straat. Dat huis etc. had JAN HENRICKS VAN OUDENHOVEN overgedragen aan genoemde ELISABETH, die daarvan het vruchtgebruik kreeg en zijn natuurlijke kinderen daarvan het erfrecht volgens schepenbrieven van Oirschot. Lasten hieruit zijn 2 guldens per jaar aan de kinderen van Heer RICALT VAN MERODE en nog 2 chijnshoenderen, getuigen HERSEL en MEIJEN

Notitie bij het huwelijk van Gerit Wouter en Aertken (Arnolda) Jan Henricks (die Wilde): .
Vermelding huwelijk Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1240 okt 1470 - sept 1471 folio 289r
------------------------
JAN HENRIX VAN OUDENHOVEN
GERIT WOUTER GROYS man van AERTKEN JAN HENRIX VAN AUDENHOVEN

Vermelding Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1248 okt 1478 - sept 1479 folio 150v
----------------------------------
GERIT WOUTER GROYS als man van AERTKEN dochter JAN DIE WILDE zoon van wijlen HENRICK VAN AUDENHOVE
WILLEM HENRIX VAN AUDENHOVEN

Notitie bij het huwelijk van Henrick Stevens en Bartholomea (Meeuske) Jan Henricks (die Wilde): .
Vermelding Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1251 okt 1481 - sept 1482 folio 126v
----------------------------------
HENRICK STEVENS VAN DER AMERVOERT man van MEEUSKEN dochter JAN HENRIC VAN AUDENHOVEN en wijlen JENNEKE

Notitie bij Jan Jan Henricks (die Wilde): .
Mogelijke vermelding Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1248 okt 1478 - sept 1479 folio 209v
----------------------------------------------
Laureijns Boden zoon wijlen Philips Boden Andries van Lenneshoevel
Jan die Wetter van Boterwijck
JAN VAN AUDENHOVEN en zijn zoon JAN

Notitie bij het huwelijk van Aert Simons en Sophia Jan Henricks (die Wilde): .
Vermelding Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1251 okt 1481 - sept 1482 folio 126v
-----------------------------------
AERT SIJMONS VAN DER PAPENVOERT man van SOPHIE JAN HENRIX VAN AUDENHOVEN
Heer Natael Robillart kanunnik in Oirschot

Notitie bij het huwelijk van Peter Claes en Katatlijn natuurlijke dochter Jan Henrick (die Wilde): .
hebben een dochter ELIZABETH

 

VIf. Willem Henricks van Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1433, tr. Peter(ke) van de Berge.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Willem Henricks van Oudenhoven (Audenhoven).

2. Henrick Willems Henrix van Oudenhoven (Audenhoven).

 

Notitie bij het huwelijk van Peter(ke) en Willem Henricks: .
15-6-1488 Optreding als voogd, vermelding ouders (RA Oirschot Inv 125a akte 100 folio P88r)
-------------------------------------------------------------
AERT zoon MERTEN SONTMANS en WILLEM natuurlijke zoon van HENRICK VAN OUDENHOVEN verwekt bij MECHTELD VAN LIEVELD als aangestelde voogd over MERTEN zoon van EMKEN HOZEN, welke MERTEN als hij meerderjarig is ze alsnog afstand zuillen laten doen. Verkopen aan JAN PETERS VAN CASTELRE die men ook wel VAN DE BERGE noemt, een huis, tuin etc. gelegen onder Boterwijk hier, belend door: LISBETH VAN DER RIJTH en haar dochters BEATRICKS, JAN GOIJAERT ROESTENBERGS, de gemeijnte. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen, behalve een pacht van 15 lopen rogge, maat van Oirschot en 1 lopen rogge aan de fabriek van Oirschot en een halve denarius als grondchijns, getuigen HAEST en VEN

13-5-1493 Vermelding bij koop pacht (RA Oirschot Inv 126a akte P23v)
--------------------------------------------
ERVAERT WILLEM RUTGERS VAN OUDENHOVEN heeft beloofd aan CORNELIS (SMEETS secretaris) ten behoeve van JAN WILLEM HENRICKS VAN OUDENOVEN voor zover het betreft, een pacht van 1 mud rogge dat ERVAERT zelf aan genoemde JAN betaalt, op onderpand van een stuk land dat ERVAERT had gekocht van JAN VAN OUDENHOVEN die zoon was van PETER VAN DEN BERGE, welk bezit gelegen is tussen Boterwijk en Hedel hir, dat als zou blijken dat het bezit van onvoldoende opbrengst is voor die rogpacht, dan zal ERVAERT aan genoemde JAN WILLEM HENRICKS VAN OUDENHOVEN een bedrag van 9 peters betalen, vanwege het huis en hout dat ERVAERT van dat erf heeft weggevoerd, waarvoor dat mud rogge was beloofd geweest, datum op Sint Servaesdag 1493, getuigen DIRCK en JOERDEN

Notitie bij Henrick Willems Henrix: .
Vermelding Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1253 okt 1483 - sept 1484 folio 178r
----------------------------------
HENRICK WILLEM HENRIX VAN OUDENHOVEN

 

IIc. Heer Godfried (Godevaert, Goijaert) van Oudenhoven (Audenhoven), geb. Oirschot omstr. 1315, rector van de kerk te Wintelre, kapelaan, prister, kanunnik te Oirschot, vr 26 maart 1388.

Uit zijn relatie met Naam Onbekend:

1. Henrick natuurlijke zoon Heer Godfried (Godevaert), volgt IIIg.

2. Elisabeth natuurlijke dochter Heer Godfried (Godevaert) van Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1350, tr. Johan van den Dijck.

3. Mr. Rutger natuurlijke zoon Heer Godevaert, volgt IIIh.

4. Heer Giselbert (Gijsbert) natuurlijke zoon Heer Godfried (Godevaert), volgt IIIi.

 

Notitie bij het overlijden van Heer Godfried (Godevaert, Goijaert): .
Op deze datum wordt zijn kleinzoon RUTGHERUS DE AUDENHOVEN zoon van HENRICUS natuurlijke zoon van wijlen Heer GODEFRIDUS DE AUDENHOVEN vermeld.

Notitie bij de relatie van Naam en Heer Godfried (Godevaert, Goijaert): .
In het regesten van het Kapittel van Oirschot wordt op 24 juli 1342 vermeld dat de deken van Sint-Marie in Utrecht oorkondt als recher in beroepszaken, dat vonnis van officiaal in Luik in zaak tussen GODFRIED VAN AUDENHOVE, vroeger rector kerk van Wintelre en deken en kapittel van Oirschot over volgen van interdict en tegenmaatregelen van kapittel, niet terecht was (Inv. 49)

14-12-1358 des anderen daghes na sente Lucien dach (Kapittel van Oirschot Inv 408)
-----------------------------------------------------------------
Schepenen van Oirschot oorkonden dat JAN VAN WEERT en zijn vrouw METTE JACOBSDR verkocht hebben aan GODEVAAERT VAN AUDENHOVEN, kapelaan Onze Lieve Vrouwekapel in Oirschot: erfcijns uit huis, hof en erf waarop grondcijns voor de Heer en cijns voor de Tafel van de Heilige Geest rusten

18-9-1371 Betalingsbelofte pacht (Bossche Protocol Inv 1175 folio 281r
----------------------------------------
GOESWINUS zoon van HENRICUS genoemd GOESWIJNS SOEN beloofde aan HENRICUS natuurlijke zoon wijlen Heer GODEFRIDUS DE AUDENHOEVEN kanunnik van Oirschot, een erfpacht van 23 lopen rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Oirschot te leveren, gaande uit de Gruiters Akkers in Oirschot, ter plaatse Hedel

Op 4-2-1379 wordt GODFRIED vermeld als priester en rector van de Onze Lieve Vrouwekapel te Oirschot (Kapittel van Oirschot Inv 398)

5-11-1382 Verkoop huis etc aan natuurlijke zoon (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1176 folio 280v)
---------------------------------------
Heer GODEFRIDUS DE AUDENHOVEN priester, verkocht aan zijn natuurlijke zoon GHISBERTUS een huis, tuin, akker, beemd en aangelegen erfgoederen in Oirschot, tussen erfgoed behorend aan het gasthuis van Oirschot enerzijds en de gemeijnte anderzijds, belast met de grondchijnzen. De koopprijs is voldaan.

Voornoemde GHISBERTUS verhuurde bovengenoemde goederen aan voornoemde Heer GODEFRIDUS voor de duur van zijn leven, voor 40 schelling per jaar, met Pasen te betalen. Voornoemde GHISBERTUS verklaarde dat de totale huursom was voldaan.

Voornoemde GHISBERTUS beloofde t.b.v. zijn zuster ELIZABETH natuurlijke dochter van voornoemde Heer GODEFRIDUS, een erfpacht van 2 mud rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Oirschot te leveren, gaande uit voornoemde goederen

28-5-1383 Betalingsbelofte erfpacht (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1177 folio 48v)
--------------------------------------------
GHISBERTUS natuurlijke zoon van Heer GODEFRIDUS DE AUDENHOVEN priester, beloofde aan de secretaris ten behoeve van ELIZABETH natuurlijke dochter van voornoemde Heer GODEFRIDUS een erfpacht van 2 mud rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Oirschot te leveren, gaande uit een huis, tuin en aangelegen erfgoederen in Oirschot, tussen erfgoed van het gasthuis van Oirschot enerzijds en de gemeijnte anderzijds

26-3-1386 Verklaring schuld (Kapittel van Oirschot nr 99 Inv 396)
---------------------------------
GODFRIED VAN AUDENHOVEN priester en rector van de kapel van Onze Lieve Vrouw in Oirschot, schrijft aan officiaal van Luik, dat JOHAN SPIKERMAN SENIOR, eigenaar watermolen in Beers, de Muestermolen, hoewel eigenaar ervan sinds mensenheugenis, schuldig is aan rector van genoemde kapel erfpacht te betalen/ dit de 2 jaar dat GODEFRID rector is, nagelaten heeft/ en vraagt hem door middel van een oordeel deze verschuldigde betaling af te dwingen en recht van de kapel op deze erfpacht vast te stellen.

23-7-1387 Gelijkstelling van betaling rogpacht (Kapittel van Oirschot nr 105 Inv 396)
-------------------------------------------------------
Officiaal van Luik oordkont in het geschil tussen GODFRIED VAN AUDENHOVEN rector van het altaar en kapel van Onze Lieve Vrouw in Oirschot, en voor JOHAN SPIKERMAN SR over de door laatstgenoemde aan het altaar te betalen erfpacht uit de watermolen in Beers, de Muestermolen, hetgeen JOHAN al 2 jaar verzuimd heeft, dat hij rector naar aanleiding van diens geschrift van 1386 maart 26 in het gelijk stelt

Notitie bij het huwelijk van Johan en Elisabeth natuurlijke dochter Heer Godfried (Godevaert): .
2-6-1383 Belofte rogpacht (Kapittel van Oirschot nr 91 Inv 149)
-------------------------------
GISELBERT natuurlijke zoon van GODFRIED VAN AUDENHOVEN priester, heeft beloofd voor schepenen van s-Hertogenbosch aan ADAM DE MIERD voor ELIZABETH natuurlijke dochter van genoemde GODEFRID: haar roggepacht te betalen uit huis, erf en goed in Oirschot,
schepenzegels YEWAN STIERKEN en WELLINUS SCHILDER zijn verloren

8-6-1436 Overdracht rogpacht (Kapittel van Oirschot nr 312 Inv 149)
--------------------------------------
GISELBERT en DANIEL kinderen van JOHAN VAN DEN DIJK de Oirschot (komend uit Oirschot wordt hier bedoeld) en van ELIZABETH natuurljke dochter van GODFRIED VAN AUDENHOVEN priester, hebben overgedragen, voor schepenen van s-Hertogenbosch aan GOOSWIN natuurlijke zoon van (Heer) RUTGER DE AUDENHOVEN priester: roggepacht uit huis, tuin en goederen in Oirschot

21-6-1436 Naastingsrecht en overdracht (Kapittel van Oirschot Inv 149)
-------------------------------------------------
HENRIK zoon van PETRUS Her DANELSZN heeft voor schepenen van s-Hertogenbosch aanspraak gemaakt op zijn recht tot naasting roggepacht dit GISELBERT en DANIEL kinderen van JOHAN VAN DEN DIJK de Oirschot overgedragen hebben aan GOOSWIN natuurlijke zoon van (Heer) RUTGER DE AUDENHOVEN priester, en GOOSWIN heeft dat recht erkend

HENRIK zoon van PETRUS HER DANELSZN heeft overgedragen voor schepenen van s-Hertogenbosch aan GOOSWIN natuurlijke zoon (Heer) RUTGER DE AUDENHOVEN priester, zijn recht op naasting roggepacht die GISELBERT en DANIEL kinderen van JOHAN VAN DEN DIJK de Oirschot, overgedragen hebben aan GOOSWIN

 

IIIg. Henrick natuurlijke zoon Heer Godfried (Godevaert) van Oudenhoven (Audenhoven), na sept. 1401, tr. Elizabeth Margarete Johannis Snobbe.

Uit dit huwelijk:

1. Katarina Henrick natuurlijke dochter Heer Godfried van Oudenhoven (Audenhoven), tr. Johannes Johannesz van Tijenrode, geb. Oisterwijk omstr. 1380, vr 4 jan. 1424.

2. Gijsbrecht (Ghiselbertus) van Oudenhoven (Audenhoven), vr sept. 1401.

3. Enghelberna Henrick natuurlijke zoon Heer Godfried van Oudenhoven (Audenhoven), tr. Johannes Zeghers.

4. Govaert Henrick natuurlijke zoon Heer Godfried van Oudenhoven (Audenhoven).

5. Heijlwich Henrick natuurlijk zoon Heer Godefridus van Oudenhoven (Audenhoven), vr 15 juli 1395.

6. Rutger Henrick natuurlijke zoon Heer Godfried, volgt IVg.

 

Notitie bij het huwelijk van Elizabeth Margarete Johannis en Henrick natuurlijke zoon Heer Godfried (Godevaert): .
ELIZABETH was eerder weduwe van MARCELIUS DE RIDDER.

2-5-1381 Overdracht erfpacht (Bossche Protocol (Oirschot Inv 1176 folio 179r)
-------------------------------------
HENRICUS natuurlijke zoon van wijlen Heer GODEFRIDUS DE AUDENHOVEN kanunnik van Oirschot, droeg over aan GOESWINUS zoon van HENRICUS genoemd GOESWIJNS SOEN een erfpacht van 8 lopen rogge, maat van Oirschot, uit een erfpacht van 23 lopen rogge, maat van Oirschot, welke pacht van 23 lopen rogge voornoemde HENRICUS met Lichtmis in Oirschot beurde, gaande uit een stuk land genoemd die Gruiters Akker, in Oirschot ter plaatse genoemd Hedel, tussen erfgoed genoemd de Hapermans Akker enerzijds en een waterlaat genoemd die Lerpe anderzijds, welk stuk land voornoemde GOESWINUS zoon van HENRICUS genoemd GOESWIJNS SOEN van voornoemde HENRICUS verwierf voor voornoemde pacht

10-4-1387 Verkoop roggepacht (Kapittel van Oirschot Inv 434)
--------------------------------------
Schepenen van Oirschot oorkonden dat HENRICK GODEVAERTSZN VAN AUDENHOVEN verkocht heeft aan JAN VAN OUDENHOVEN: roggepacht uit perceel land Gruyters Akker in Hedel in Oirschot
(de akte zelf is niet te vinden in het Bossche Prtocol rond deze datum)

15-7-1395 Vermelding bij overdracht erfgoederen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1179 folio 186r)
------------------------------------------------------------
RUTGHERUS DE AUDENHOEVEN zoon van WILLELMUS droeg over aan JOHANNES zoon van wijlen JOHANNES WAELWIJC de navolgende erfgoederen in Oirschot gelegen

(1) een huis, tuin, akkerland, wijngaard en tuin genoemd de Berthen Hof tesamen met aangelegen erfgoederen, ter plaatse genoemd Hedel tussen de kinderen van YDA genoemd VAES enerzijds en erfgoed dat was van wijlen HENRICUS zoon van wijlen ENGBERTUS LUDINC DE AGGER anderzijds

(2) een beemd aldaar, tegenover voornoemd huis tussen de natuurlijke kinderen van wijlen Heer GHISBERTUS DE AUDENHOVEN priester enerzijds en JOHANNES zoon van RUTGHERUS DE AUDENHOVEN anderzijds

welke goederen aan eerstgenoemde RUTGHERUS in pacht gegeven waren door HENRICUS natuurlijke zoon van wijlen Heer GODEFRIDUS DE AUDENHOEVEN priester, diens kinderen GODEFRIDUS, GHISBERTUS, RUTGHERUS en ENGHELBERNA en diens schoonzonen JOHANNES genoemd ZEGHERS en JOHANNES genoemd de Tijdenroede

Welke RUTGHERUS DE AUDENHOVEN als zoon van WILHELMUS precies is, heb ik nog niet kunnen vinden, Georgina

Vermelding Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1182 okt 1400 - sept 1401 folio 472v, 473r, 473v (B)
----------------------------------
RUTGHER zoon wijlen HENRICK natuurlijke zoon Heer GOIJART VAN AUDENHOVEN priester (A)
GOIJAERT (en zijn broer GIJSBERT overleden) zoon van wijlen HENRICK natuurlijke zoon wijlen Heer GOIJAERT VAN AUDENHOVEN priester

3-6-1422 Overdracht vruchtgebruik (Bossche Protocollen Inv 1193 folio 64v, 64v-5, 64v-6, 65-1 en 2)
-------------------------------------------
ELIZABETH MARGARETA JOHANNIS SNOBBE weduwe van MARCELIUS DE RIDDER droeg over aan haar schoonzoon JOHANNES JOHANNES VAN TYENRODE het vruchtgebruik in een erfpacht van 10 zester rogge die WELLINUS DE ROVER en zijn kinderen ARNOLDUS ROVER, ARNOLDUS HACKENEN en THEODORICUS beloofd hadden aan genoemde wijlen MARGARETA te leveren met Kerstmis, gaande uit een stuk land genaamd de Garshof in Oisterwijk, tussen YDA LUPRECHTS en tussen haar zoon JOHANNES, welk stuk land genoemde WELLINIUS, ARNOLDUS, ARNOLDUS en THEODORICUS voor de pacht verworven hadden van genoemde wijlen MARGARETHA

Vervolgens droeg genoemde JOHANNES VAN TIJENRODE man van KATHARINA dochter van genoemde ELIZABETH de pacht over aan GODESCALCUS ROESMONT

HENRICUS VAN AUDENHOVEN zag af van vernadering

Ruzie tussen zwagers (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1195 okt 1424 - sept 1425 folio 22r (A,B,C)
--------------------------
(die guede te Cruijningen vroegen van Willem van den Bosch, ridder)
HENRICK natuurlijke zoon van Heer GOVERT VAN AUDENHOVEN had deze goederen van Heer WILLEM door diens dienaar JACOP COPTITEN ten pacht verkregen. Er was geschil ontstaan tussen RUTGHER zoon wijlen HENRICK natuurlijke zoon wijlen Heer GOVAERT VAN AUDENHOVEN priester, enerzijds en JAN VAN TIJENRODE zoon van JAN JAN VAN TIJENRODE lakenscheerder en KATHELIJN dochter van wijlen HENRICK.

Scheidsrechters waren: AERT DIE ROVER VAN DER PORTEN, PHILIPS VAN HEESTERBEKE, ANSEM zoon wijlen JAN = JSN GOESWIJNSSOEN, WILLEM DIE HAEN.

RUTGHER zoon wijlen HENRICK natuurlijke zoon wijlen Heer GOVAERT VAN AUDENHOVEN zal aan zijn neef JAN VAN TIJENRODE (zoon van JAN VAN TIJENRODE en KATARINA HENRICK natuurlijke zoon Heer GODFRIED VAN AUDENHOVEN) de goederen afstaan tegen lijfrente behoudens een pacht aan de kinderen van wijlen HEIJLWIG dochter wijlen HENRICK zoon wijlen Heer GOVAERT

Vermelding Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1195 okt 1424 - sept 1425 folio 22r D
----------------------------------
RUTGHER VAN AUDENHOVEN WILLEMS
GOVAERT, GIJSBERT, RUTGER en ENGELBEERN kinderen van HENRICK natuurlijke zoon wijlen Heer GOVAERT (VAN AUDENHOVEN)
JAN ZEGHERS en JAN VAN TIJENRODE (schoonszoons van wijlen HENRICK)

Vermelding Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1196 okt 1426 - sept 1427 folio 6r
----------------------------------
(heerdgang van Hedel)
Willem Vos zoon wijlen Henrick
Augstustijn zoon van Jan van Rut
Goossen Henrick Goeswijnssoen (is hier bedoeld de zoon van onderstaande Henrick?)
HENRICK natuurlijke zoon van Heer GOVERT VAN AUDENHOVEN kanunnik in Oirschot

Notitie bij het huwelijk van Johannes Johannesz en Katarina Henrick natuurlijke dochter Heer Godfried: .
In het Bossche Protocol (Oirschot) okt 1406 - sept 1407 folio 146a A wordt vermeld:
----------------------------
JAN JANSZ VAN TIJDENRODE zoon van JAN VAN TIJDENRODE en van KATALIJN (zuster van GOIJAERT VAN AUDENHOVEN)
HENRICK natuurlijke zoon wijlen Heer GOIJART VAN AUDENHOVEN

4-1-1424 Overdracht erfcijns (Bossche Protocollen Inv 1194 folio 272v-8)
------------------------------------
JOHANNES VAN TIJENRODE zoon van wijlen JOHANNES VAN TIJENRODE en KATHARINA HENRICI GODEFRIDI VAN AUDENHOVEN, droeg over aan ARNOLDUS ARNOLDI DE GREVE de helft van een erfcijns van 20 schillingen, die wijlen de Heer WILHELMUS CUSTOS beurde met BARTHOLOMEUS uit een huis en tuin van JOHANNA VOEGHEL in Oisterwijk, welke cijns genoemde WILHELMUS CUSTOS vermaakt had aan JOHANNES KATHARINA HENRICI VAN AUDENHOVEN en welk huis en erf gelegen zijn beiderzijds tussen JOHANNES NELEN strekkend aan de Kerkstraat..........

Vermelding Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1197 okt 1425 - sept 1426 folio 72v
----------------------------------
JAN, LIJSBETH en ADRIANA onmondige kinderen van JAN VAN TIDENRODE

Vermelding Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1203 okt 1432 - sept 1433 folio 23v
-----------------------------------
JAN zoon van wijlen JAN VAN TIJENRODE en van KATHELIJN (zuster van wijlen GHIJSBERT zoon van HENRICK natuurlijke zoon van Heer GOIJART VAN AUDENHOVEN)
Willem Janss die Witte
Jan Claesz van Heze
Henrick zoon Jacop Screijnmeker van Oirschot

Notitie bij Gijsbrecht (Ghiselbertus): .
3-12-1389 Aankoop erfpacht (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1189 folio 128r)
-----------------------------------
WILLELMUS zoon van JOHANNES WITTE verkocht aan GHISELBERTUS zoon van HENRICUS natuurlijke zoon van wijlen Heer GODEFRIDUS DE AUDENHOEVEN een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Oirschot te leveren, gaande uit (1) een huis en tuin in Oirschot, tussen de dekaan van Sint Oedenrode enerzijds en YDA VAES anderzijds (2) een beemd genoemd Marten Beemd, gelegen tegenover voornoemd huis, welke erfpacht aan hem verkocht was door voornoemde HENRICUS natuurlijke zoon van Heer GODEFRIDUS DE AUDENHOEVEN.
Overhandigen aan RUTGERUS zoon van voornoemde koper

Notitie bij het huwelijk van Johannes en Enghelberna Henrick natuurlijke zoon Heer Godfried: .
dit huwelijke wordt vermeld in het Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1179 folio 186r (zie ook bij RUTGHER zoon WILLEM VAN AUDENHOVEN

Notitie bij Govaert Henrick natuurlijke zoon Heer Godfried: .
hij wordt vermeld bij de overdracht van erfgoederen d.d. 15-7-1395

5-2-1431 Betalingsbelofte rogpacht (Kapittel van Oirschot Inv 374)
------------------------------------------
Schepenen van Oirschot oorkonden dat GODEVART RUTGERS HENRICKS Heren GOVERTSSOEN SOEN VAN AUDENHOVEN
beloofd heeft aan ALEID weduwe DIRCK PETER TIELKENS een roggepacht uit huis, hof en akker in Kerkhof in Oirschot

Notitie bij Heijlwich Henrick natuurlijk zoon Heer Godefridus: .
HEIJLWICH wordt niet meer vermeld in de akte van 15-7-1395 (zie bij haar ouders) zodat ze voor die tijd overleden moeten zijn en in ieder geval voor okt 1424.

 

IVg. Rutger Henrick natuurlijke zoon Heer Godfried van Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1375, schepen van Oirschot, omstr. 1440, tr. Oda NN, vr 7 dec. 1466.

Uit dit huwelijk:

1. Henrick Rutger Henrix, volgt V-l.

2. Mercelis Rutger Henricks van Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1400, omstr. 1460.

3. Heer Godevaert Rutger Henrick Godfried, volgt Vm.

4. Hadewich Rutger Henricks van Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1415, 1480, tr. Wouter Thonis Willems.

 

Notitie bij het huwelijk van Oda en Rutger Henrick natuurlijke zoon Heer Godfried: .
Vermelding Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1178 okt 1387 - april 1388 folio 29r, 29v)
-----------------------------------
RUTGER VAN AUDENHOVEN zoon van HENRICK natuurlijke zoon van wijlen Heer GOIJART VAN AUDENHOVEN
..(niet ingevuld)... Jan Deenkens

26-3-1388 Overdracht perceel land (Kapittel van Oirschot Inv 143)
------------------------------------------
RUTGER zoon van HENRIK natuurlijke zoon van GODFRIED VAN AUDENHOVEN priester, heeft in erfpacht gegeven voor schepenen van s-Hertogenbosch, aan JACOB DE ESSCHE zoon VAN JOHAN DOENKENSZN perceel land Groot Strepe in Hedel in Oirschot met erbij horende weg

16-6-1397 Aankoop rogpacht (Kapittel van Oirschot Inv 144 en 323 regestnr 199)
-----------------------------------
Schepenen van Oirschot oorkonden dat WOUTER zoon van RUTGER VAN HOESSCOT, persoon van Geldrop verkocht heeft aan RUTGER HENRICK HEER GODERTSZN: roggepacht uit huis en hof in Hedel

8-7-1397 Overdracht rogpacht (Kapittel van Oirschot Inv 370)
-------------------------------------
HENRIK VAN DE VELDE heeft overgedragen voor schepenen van s-Hertogenbosch aan RUTGER zoon van HENRIK natuurlijke zoon van GODFRIED VAN AUDENHOVEN, priester, roggepacht uit huis en erf, tuin en grond in Hedel in Oirschot

18-12-1402 Verklaring (Kapittel van Oirschot) Inv 435
--------------------------
Des Maendaeghs na Sente Lucien dach der maghet oorkonen schepenen van Orischot dat RUTGER HENRIKS GODEVAARTSZN en GOOSWIJN VAN DER MEER, verklaard hebben als schepenen aanwezig te zijn geweest toen GISEBRECHT SCEERS hun mede-schepen in bezit gesteld is van een pad door zijn hof ten nadele van RUTGER VAN AUDENHOVEN


9-4-1404 Overdracht rogpacht (Kapittel van Oirschot Inv 144)
-------------------------------------
Schepenen van Oirschot oorkonden dat RUTGER HENRIKS Heren GODEVARTSZNZN verkocht heeft aan JAN VAN DEN DOREN van Aarschot: roggepacht uit huis en hof in Hedel in Oirschot

9-4-1404 OveRdracht rogpacht (Kapittel in Oirschot Inv 370)
------------------------------------
RUTGER zoon van HENRIK natuurlijke zoon van GODEFRID VAN AUDENHOVEN priester, heeft overgedragen voor schepenen van s-Hertogenbosch aan JOHAN VAN DEN DOERNE de Aarschot: roggepacht uit huis, erf en tuin en land in Hedel in Oirschot

7-12-1466 Erfdeling (RA Oirschot Inv 122a akte 163, 164 folio P153r (27r), P153v (27v)
-------------------------
Verschenen is HENRICK RUTGERS VAN OUDENHOVEN en WOUTER THONIS WILLEMS als man van HEIJLWICH dochter van wijlen genoemde RUTGER en hebben een boedelverdeling gemaakt van het bezit dat ze van hun vader RUTGER bij diens dood hebben geerfd en van hun moeder ODA.

Bij deze deling krijgt HENRICK een stuk land genoemd de Pollenekker, groot ca 3 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Straten, belend door: GIJSBRECHT HOPPENBROUWERS, genoemde HENRICK zelf, de gemeenschappelijke straat. Verder krijgt hij een stuk land genoemd het Pollenland, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, belend door: ... HENRICK THOMAS VAN DEN SNEPSCHUET, de gemeenschappelijke straat. Nog krijgt hij een stuk land genoemd... de Pollenakker, belend door: ... GIJSBRECHTS, JAN PETER AGNESEN, genoemde HENRICK THOMASSEN VAN DEN SNEPSCHUET, de gemeenschappelijke straat. Hieruit moet hij jaarlijks 2 Bossche muddes rogge betalen in Den Bosch te leveren en verder de grondchijns

Bij deze verdeling krijgt WOUTER (THONIS WILLEMS) de helft van een stuk beemd genoemd de Erdbruggen, gelegen in Oirschot onder Ameijden, belend door: GIJSBRECHT HOPPENBROUWERS, JAN HAPPEN, KATHELIJN VAN DEN MAERSELAER, de gemeijnte. Verder krijgt hij een stuk land genoemd de Ermgaerdenekker, groot ca 3 lopenzad, gelegen in herdgang Straten, belend door: de gemeenschappelijke straat, genoemde WOUTER zelf waarvan is afgedeeld, het erf van ADRIAEN VAN DEN DOEREN genoemd de Breempt. Verder krijgt hij nog een huis met tuin, groot 2 lopenzad, ter zelfder plaatse als hiervoor, belend door: genoemde Ermgaerdenhof, GIELIS CRIJNS, de gemeenschappelijke straat, HENRICK VAN DEN VEN. Hieruit moet WOUTER jaarlijks 13 lopen rogge betalen, Oirschotse maat, nog 2 Bossche ponden, nog 4 lopen rogge aan WILLEM BLIECKS, nog 4 lopen rogge aan GIJSBRECHT DE HOPPENBROUWER, nog een half mud rogge lijfpacht en nog de grondchijns aan de Heer, nog een half mud lijfpacht te betalen.

Ieder van de erfgenamen zal de lasten op het eigen erfdeel zodanig betalen, dat de ander daarvoor gevrijwaard is. Alle niet genoemde lasten komen voor gezamenlijke rekening, getuigen RUTGER ... (blad beschadigd)

Verschenen is genoemde WOUTER uit de vorige akte en belooft zijn zwager HENRICK dat hij de schuur zal afbreken die op zijn erf staat tussen nu en a.s. Sint Jansdag (24 juni) en hij zal hem 8 peters betalen per a.s. Maria Lichtmisdag zonder rente, gerekend tegen 18 en en halve stuiver. Maar als hij dan niet betaalt, zal hij met Maria Lichtmisdag daarna betalen samen met de rente van 3 lopen rogge, actum als boven

Notitie bij het huwelijk van Wouter Thonis en Hadewich Rutger Henricks: .
12-5-1464 Vermelding bij verkoop erfrechten (RA Oirschot Inv 122a akte 116 folio P55r)
-------------------------------------------------------
Verschenen is JAN JAN BOSMANS als man van LISBETH wettige dochter van HENRICK SEGHERS verwekt bij diens vrouw HEIJLWICH en hij verkoopt hierbij aan LAUREIJS zoon HERMAN SMOLLERS die zijn erfdeel en aanspraken die hij heeft geerfd van haar vader en als eerder GOIJAERT VAN OUDENHOVEN in diens testament aan zijn zuster HADEWICH had vermaakt en aan haar 3 zoons. JAN als verkoper doet afstand van enige aanspraken in dat testament en verkoopt die rechten aan LAUREIJS en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, getuigen HENRICK VAN ONSTADEN, JAN DE WOLF en WILLEM VAN CATWIJK

 

V-l. Henrick Rutger Henrix van Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1395, omstr. 1475, tr. Jenneken Jan Brants, geb. omstr. 1395, dr. van Jan natuurlijke zoon Heer Joerden en Lisbeth NN.

Uit dit huwelijk:

1. Peter Henrick Rutgers, volgt VIg.

2. Dochter Henrick Rutgers van Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1417, tr. Dirck Stuwen Neven.

3. Lisbeth Henrick Rutgers van Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1420, tr. Wouter Eessens.

4. Agnese Henrick Rutgers van Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1425, tr. Jan Gielis Gielis van den Snepschuet (Sneppenscoet), zn. van Gielis Gielis en Lijsbeth Aerts van Ellaer.

 

Notitie bij het huwelijk van Jenneken Jan en Henrick Rutger Henrix: .
zie ook voor aktes betreffende dit huwelijk bij de ouders van JENNEKEN

14-12-1467 Aankoop huis (RA Oirschot jaar 1468 akte 039 t/m 041 folio P211r)
-------------------------------
Verschenen zijn hier PETER PETERS VAN OUDENHOVEN en GOIJAERT GOIJAERT BIERKENS als man van HEIJLICH dochter van genoemde PETER VAN OUDENHOVEN en ze verkopen nu aan HENRICK RUTGERS VAN OUDENHOVEN die een huis, tuin en een daarbij gelegen akker genoemd de Hackenhof, dat ze van hun moeder MARGRIET dochter van HENRICK VAN DER AMEIJDEN hebben geerfd. Hun vader had dat bezit verkregen van DIRCK zoon van STUWEN DIRCK NEVEN, van WOUTER EESSENS als man van LISBETH dochter van HENRICK RUTGERS VAN OUDENHOVEN en van JAN GIELIS VAN DEN SNEPSCHUET als man van AGNESE, dochters van HENRICK RUTGERS VAN OUDENHOVEN en was hen eerder toebedeeld geweest. Het bezit is gelegen in herdgang Straten, belend door: de Cotelstraat daar, het Pollenerf. Genoemde verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen, behalve een jaarlijkse pacht van 10 lopen rogge, nog behalve een pacht van 6 lopen rogge Oirschotse maat aan AERT VAN BAEST en behalve de grondchijns , getuigen VLIERDEN en HERSEL

Verschenen is hier genoemde HENRICK RUTGERS VAN OUDENHOVEN

 

VIg. Peter Henrick Rutgers van Oudenhoven (Audenhoven), tr. Margriet Henricks Aerts van der Ameijden, vr 14 dec. 1467, dr. van Henrick Aerts en Naam Onbekend.

Uit dit huwelijk:

1. Heijlwich Peter Henricks van Oudenhoven (Audenhoven), tr. vr 11 febr. 1466 Goijaert Goijaert Bierkens, vr 31 aug. 1483, zn. van Goijaert en Naam Onbekend.

2. Margriet Peter Henricks van Oudenhoven (Audenhoven), vr sept. 1480, tr. Dirck Aert Ennekens, vr 4 nov. 1495.

3. Jan Peter Henricks, volgt VIIc.

4. Henrick Peter Henricks van Oudenhoven (Audenhoven).

5. Peter Peter Henricks, volgt VIId.

 

Notitie bij het huwelijk van Margriet Henricks Aerts en Peter Henrick Rutgers: .
Vermelding Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1211 okt 1440 - sept 1441 folio 83v)
----------------------------------
PETER HENRICK RUTGERSS VAN AUDENHOVEN
Aert natuurlijke zoon wijlen Mathijs van Baest

Vermelding Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1211 okt 1442 - sept 1443 folio 7r
-----------------------------------
PETER HENRICK RUTGERS VAN AUDENHOVEN (en hij alleen op folio 71v)
Henrick Thomas van den Sneppenschoet

De kinderen HENRICK, PETER en JAN, MARGRIET, en HEIJLWICH getrouwd met GOIJAERT BIERKENS zijn allemaal erfgenamen van hun tante HEIJLWICH HENRICK AERTS VAN DER AMEIJDEN getrouwd met BERTHOUT HEIJN DIDDEN zoals blijkt uit de akte d.d. 11 februari 1466 (RA Oirschot Inv 122a akte 015 folio P128r (4r)

14-12-1467 Verkoop huis etc. aan grootvader (RA Oirschot Inv 122a jaar 1468! akte 039, 040 folio P211r)
-------------------------------------------------------
Verschenen zijn hier PETER PETERS VAN OUDENHOVEN en GOIJAERT GOIJAERT BIERKENS als man van HEIJLICH dochter van genoemde PETER VAN OUDENHOVEN en ze verkopen nu aan HENRICK RUTGERS VAN OUDENHOVEN die een huis, tuin en een daarbij gelegen akker genoemd de Hackenhof, dat ze van hun moeder MARGRIET dochter van HENRICK VAN DER AMEIJDEN hebben geerfd. Hun vader had dat bezit verkregen van DIRCK zoon STUWEN DIRCK NEVEN, van WOUTER EESSENS als man van LISBETH dochter van HENRICK RUTGERS VAN OUDENHOVEN en van JAN GIELIS VAN DEN SNEPSCHUET als man van HENRICK RUTGERS VAN OUDENHOVEN en was hen eerder toebedeeld geweest. Het bezit is gelegen in Oirschot herdgang Straten, belend door: de Cotelstraat daar, het Pollenerf. Genoemde verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen, behalve een jaarlijkse pacht van 10 lopen rogge, nog behalve een pacht van 6 lopen rogge Oirschotse maat aan AERT VAN BAEST en behalve de grondchijns, getuigen VLIERDEN en HERSEL

Verschenen is hier genoemde HENRICK RUTGERS VAN OUDENHOVEN uit de vorige akte en belooft dat hij de vermelde rogpacht van 10 lopen rogge voortaan zelf zodanig zal betalen uit het genoemde onderpand van het huis, tuin en erf genoemd de Hackenhof, dat de verkopers daarvoor verder gevrijwaard blijven, actum als boven

Verm. is het het belast geweest met de vermelde 10 lopen rogge.

29-7-1469 Verkoop stuk beemd (RA Oirschot Inv 122a akte 163 folio P292v (28v)
--------------------------------------
Verschenen zijn hier GOIJAERT GOIJAERT BIERKENS als man van HEIJLWICH dochter van PETER HENRICKS VAN OUDENHOVEN en verder hier PETER HENRICK VAN OUDENHOVEN zijnde zijn zwager (schoonvader in dit geval) en ze verkopen nu aan Heer HENRICK BELAERTS priester, ten zijnen behoeve en ten behoeve van diens zusters HEIJLWIG en MARGRIET, die een stuk beemd genoemd de Meij, gelegen onder Oirschot onder Ameijden hier, belend door: de erfgenamen van wijlen HENRICK BIJEKENS, Meester GOEDEVAERT VAN DER HEIJDEN, GOESSEN MAES, LAUREIJS GOESSENS. De verkopers beloven alle lasten hierin van hun kant af te handelen, behalve 1 oude grote per jaar als chijns en behalve het 3e deel van 1 pond per jaar aan het altaar van O.L. Vrouw te Bladen, getuigen VRANCK DIE HAEST en DIRCK GOESSENS

Notitie bij het huwelijk van Goijaert Goijaert en Heijlwich Peter Henricks: .
Hun dochter ELISABETH wordt ook vermeld in de akte van 1-2-1512 betreffende een verkoop van een stuk beemd door haar nichtjes AGNEES en ELSBEEN en haar neef HENRICK kinderen van PETER PETERS VAN OUDENHOVEN, mogelijk had HEIJLWICH en haar dochter ELISABETH nog belang daarin (RA Oirschot Inv 128a akte 095 folio P270r)

11-2-1466 Aankoop huis (RA Oirschot) Inv 122a akte 017 folio P128v (4v)
-----------------------------
Verschenen is GOESSEN THOMAS VAN OUDENHOVEN voor hemzelf handelend en voor JAN VAN DEN LAECK, verder MATHEEUS HENRICKS VAN DE VEN, HENRICK VAN DE VEN onze collega-schepen, ENGBRECHT LEMMENS, RUTGER VAN DER HOVEN, WILLEM WILLEM VOS, HENRICK, PETER en JAN broers en kinderen van PETER VAN OUDENHOVEN en MARGRIET dochter van genoemde PETER VAN OUDENHOVEN met haar voogd (RUTGER VAN OUDENHOVEN) daarin, (behalve) GOIJAERT BIERKENS als man van HEIJLWICH (zijn zijn ook erfgenamen maar zij zijn kopers van onderstaand huis) en verkopen nu aan GOIJAERT BIERKENS een huis met tuin, grond etc. gelegen in Oirschot onder Erdbruggen hier, belend door: de Heerstraat, RUTGER MATHIJS HUIJSKEns, HENRICK HOPPENBROUIWER, de oude "smidse" daar, zoals ze dat hadden geerfd van van hun tante HEIJLWICH (HENRICK AERTS VAN DER AMEIJDEN) BERTHOUT HEIJN DIDDEN. De verkopers beloven alle lasten hierin van hun kant af te handelen, behalve 1 mud rogge per jaar, Oirschotse maat, getuigen RUTGER GOESSEN VAN OUDENHOVEN en RUTGER BELAERTS en HUIJSKENS
Voetnoot: de brief aan GOIJAERT JAN JACOPS VAN WEERT ???

2-7-1466 Betalingsbelofte pacht (RA Oirschot Inv 122a akte 088 folio P140r (15r)
---------------------------------------
Verschenen is GOEDEVAERT zoon wijlen GOEDEVAERT en beloofd nu aan THOMAS AERTS VAN DER AMEIJDEN DE OUDSTE die een jaarlijkse pacht van 2 mud rogge te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc. gelegen in Oirschot onder Erdbruggen hier, belend door: de Heerstraat daar, MATHIJS HUIJSKENS de oude "smisse", het erf dat eerder van HENRICK HOPPENBROUWERS was, BERTHOUT zoon wijlen HENRICK DIDDEN en wijlen diens vrouw HEIJLWICH. Genoemde GOIJAERT belooft de onderpanden in goede staat te houden voor de betaling van de rogpacht, getuigen niet vermeld

14-5-1480 Verkoop helft beemd (RA Oirschot Inv 124b akte 136 folio 23v (P229v)
--------------------------------------
Verschenen is GOIJAERT zoon wijlen GOIJAERT BIERKENS en verkoopt nu aan zijn broer WILLEM, de helft van een beemd genoemd de St ...beemd, gelegen onder Ameijden hier, belend door: WILLEM als koper, JAN HAPPEN, de kinderen van KATHALIJN COS. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, getuigen VEN en VEN

29-9-1480 Uitwinning pacht (RA Oirschot Inv 124b akte 220 folio 31v (P238v)
---------------------------------
Verschenen is GOIJAERT BIERKENS en heeft zijn achterstallige vordering aangetoond met een schepenbrief van Oirschot, zijnde een pacht van 10 lopen rogge, Oirschotse maat, die 3 jaar onbetaald is gebleven, welke pacht van 10 lopen HENRICK RUTGERS VAN OUDENHOVEN aan deze GOIJAERT BIERKENS en PETER PETERS VAN OUDENHOVEN had beloofd, steeds op Maria Lichtmisdag, op onderpand van een huis, tuin etc. en een akker genoemd de ... gelegen in herdgang Straten, belend door: de Cotelstraat, het Pollenerf, de brief daarover is van het jaar 1467. Daarop hebben wij bij vonnis bepaald dat GOIJAERT zijn vordering op het bezit mag verhalen voor zover hij kan bewijzen. Daarna is het land uitgewonnen en dat is gebeurd door JAN VAN ESP en is vervolgens verkocht aan GOIJAERT BIERKENS. De verkoop is een "weer" als de Heer (van Oirschot of de Hertog) dat wenst en voor zover wij als schepenen daarin worden gevraagd te beslissen, datum op Sint Michielsdag 1480, getuigen HENRICK VAN DE VEN en CROM

31-8-1483 Betalingsbelofte aan zuster (RA Oirschot Inv 124b akte 288 folio P360v
-----------------------------------------------
Komen zijn JAN en PETER kinderen van wijlen GOIJAERT BIERKENS en beloven hun wettige zuster LISBETH die voortaan een jaarlijkse pacht van 6 mud rogge, maat van Oirschot, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een his, tuin etc. belend door: JOERDEN BRANTS, de Heerstraat, het erf dat eerder van JAN EVERAERTS was, DIRCK AERTS, AERT ... De schuldenaars beloven het onderpand in goede staat te houden voor de betalng van pacht, getuigen LIEVELD en JAN CROM

ca 21-12-1486 Verkoop huis etc. (RA Oirschot Inv 125a akte 296, 297 folio P35v)
------------------------------------
PETER zoon wijlen GOIJAERT BIERKENS verkoopt aan GERIT GERITS VAN BERZE ook genoemd SMEETS een huis, tuin etc. groot 7 lopenzaad gelegen onder Erdbruggen hier, belend door: HENRICK VAN DE VENNE, WILLEM GOIJAERT BIERKENS, de gemeijnte. De verkoper belooft alle lasten af te handelen, behalve 3 lopen rogge aan de kinderen van AERT VAN FLADERACKEN, nog 6 lopen rogge aan Heer HENRICK BELAERTS en zijn zuster MARGRIET, nog 10 lopen rogge, nog 3 pond paijment, nog 16 lopen rogge aan de verkoper, voor de helft en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag over 1 jaar en de andere helft de eerste Maria Lichtmisdag na de dood van HEIJLWIG als weduwe van GOIJAERT BIERKENS, getuigen VLIERDEN, CROM en SNELLAERTS

Dezelfde GERIT uit de vorige akte belooft aan PETER die voortaan jaarlijks een pacht van 3 mud rogge te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag over 2 jaar, maat van Oirschot, zolang HEIJLWIG leeft en niet langer. De schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de pacht, acum als boven

Notitie bij het huwelijk van Dirck Aert en Margriet Peter Henricks: .
DIRCK AERT ENNEKENS wordt het in Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1249 okt 1479 - sept 1480 folio 383v als man van MARIE JAN PETERS vermeld, verm. is MARGRIET dan al overleden en is hij voor de 2e keer getrouwd geweest

30-5-1480 Aankoop land (RA Oirschot Inv 124b akte 222 folio 32r (P239r)
------------------------------
HENRICK RUTGER VAN OUDENHOVEN verkoopt aan DIRCK AERT ENNEKENS die een stuk land gelegen in herdgang Straten, belend door: JAN EVERAERTS, GIJSBRECHT GIJSBRECHT HOPPENBROUWERS, de straat, het erf van de verkoper zelf genoemd de Langenekker. Nog verkoopt hij een stuk land genoemd de Langenakker, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, belend door: GIJSBRECHT GIJSBRECHT HOPPPENBROUWERS, JAN PETERS, HENRICK THOMAS, de straat. Nog verkoopt hij hem een stuk land ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, belend door: GIJSBERT GIJBEN, JAN PETER, HENRICK THOMAS, de straat. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve 2 Bossche muddes rogge in Den Bosch ook te leveren en 1 oort als grondchijns aan de Hertog, getuigen RUTGER JANSSEN en CROM

4-11-1495 Verkoop huis etc. (RA Oirschot Inv 126a akte 145, 146 folio 25r, 25v)
----------------------------------
PETER zoon wijlen DIRCK AERT ENNEKENS en zijn wettige zuster LISBETH met JAN PETERS VAN OUDENHOVEN haar om en haar voogd, verkopen nu aan GERARDEN JAN HOEGNEVEN zijnde hun "gemaakte" oom (later ingetrouwd) een huis, tuin etc. groot ca een half mudzaad, gelegen in herdgang Straten, belend door: MARGRIET dochter van PETER AGNESEN, de straat, HENRICK VAN DE VENNE, ADRIAEN VAN DEN DOEREN, de gemeenschappelijke straat. Nog verkopen ze een stukje land dat tegen het hiervoor vermelde perceel ligt, belend door: JAN EVERERTS, GIJSBRECHT GIJBEN HOPPENBROUWERS, de straat, het erf van de verkopers genoemd de Langenakkr. Nog verkopen ze die genoemde Langenakker aan het einde daar gelegen, belend door: de straat, GIJSBRECHT GIJBEN, JAN PETERS. Nog verkopen ze hem een stukje land ter zelfder plaatse gelegen, belend door: GIJSBRECHT GIJBEN, JAN PETERS, HENRICK THOMAS. Uit dit bezit moet de koper jaarlijks 2 Bossche muddes rogge betalen en in Den Bosch te leveren, nog uit het huis en de hoeve 9 lopen rogge, nog aan het gasthuis van Oirschot 4 lopen rogge, nog aan JAN DE HOPPENBROUWER 4 lopen rogge, aan het Sint Geertruida-klooster in Den Bosch 2 pond paijment en 1 brasdenarius, nog 1 oort als grondchijns. De verkoper beloven alle lasten van hun kant af te handelen, maar als er meer lasten op blijken te drukken, dan zullen ze dat later aan de koper vergoeden, datum de andere dag na Sint Hubrechtsdag 1495, getuigen WILLEM en ANSEMS

Genoemde GERART uit de vorige akte heeft de vermelde kinderen beloofd die elk jaar met ingang van a.s. Maria Lichtmisdag over 2 jaar, steeds een pacht van 27 lopen rogge te betalen op onderpand van het hiervoor vermelde bezit. De schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de pacht, datum de andere dag na Sint Hubrechtsdag 1495, geen getuigen vermeld

4-2-1499 Verklaring betaling (RA Oirschot Inv 126b akte 060 folio 10r)
-----------------------------------
JACOP zoon Meester LONIS als man van LISBETH dochter van wijlen DIRCK AERT ENNEKENS verklaart dat hij van GERARD JAN HOOGNEVEN een bedrag van 20 peters heeft ontvangen in mindering op 31 en een halve peter, welk bedrag deze GERARD aan LISBETH schuldig was te betalen, zoals ze zeiden, getuigen COLEN en GESTEL

 

VIIc. Jan Peter Henricks van Oudenhoven (Audenhoven), vr 29 maart 1530, tr. Elisabeth NN.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Jan Peters van Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1470, omstr. 1530.

2. Lisbeth Jan Peters van Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1473, tr. vr 30 aug. 1503 Henrick Goijaerts.

3. Pauwels Jan Peter van Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1475.

 

Notitie bij het huwelijk van Elisabeth en Jan Peter Henricks: .
JAN PETERS HENRICKS VAN OUDENHOVEN noemt zich ook wel JAN PETERS VAN DEN BERGE (zie bij zijn broer PETER)

29-3-1530 Verkoop aandeel stuk land (RA Oirschot Inv 131a akte 177, folio 47r)
---------------------------------------------
JAN en PAULUS broers en kinderen van wijlen JAN VAN OUDENHOVEN hebben afstand gedaan van aanspraken ten gunste van WAUTER JANS VAN ROIJ op hun aandeel in een stuk land genoemd dat Popenbosch, groot 5 lopenzaad, gelegen in herdgang Hedel, belend door: DANIEL LOIJEN, ADRIAEN VOS, de straat, JAN DIE VERWER. Ze beloven alle lasten van hun kant, vanwege hun vader en ook vanwege hun grootcader PETER, daarin af te handelen. De lasten zijn 1 mudde rogge per jaar aan JAN DEN NASTELMAEKER en ze hebben het bezit geerfd van hun vader JAN VAN OUDENHOVEN en diens vader PETER, zijnde hun grootvader, getuigen BELAERT en GOESSEN

in marge: deze brief is opnieuw uitgetrokken met de gebruikelijke restricties

Notitie bij het huwelijk van Henrick en Lisbeth Jan Peters: .
30-8-1503 Verkoop pacht (RA Oirschot Inv 126c akte 213 folio 40v)
------------------------------
HENRICK GOIJAERTS als man van LISBETH dochter van wijlen JAN PETERS VAN OUDENHOVEN, verkoopt aan REIJNER REIJNER HAENGREEFS ten behoeve van hem en ten behoever van zijn wettige zusters KATARIJN en ELISABETH, een pacht van 1 mud rogge, maat van Waalre, welke pacht JONATHAS genoemde GINTAES zoon van wijlen JAN WOUTERS had verkocht aan AERNT AERNT ENNEKENS en welke pacht GOIJAERT GERARDS DE DECKER eerder had beloofd aan genoemde GINTAES, steeds op Maria Lichtmisdag te voldoen in Waalre op onderpand van een stuk land groot 4 lopenzaad, gelegen in de gemeente Waalre, belend door: de erfgenamen van CLAES SUBEN, genoemde GINTAES, getuigen CROM en BRAXATORIS

Notitie bij Pauwels Jan Peter: .
1-2-1531 Betalingsbelofte rente (RA Oirschot Inv 131a akte 048 folio 13r, 13v)
---------------------------------------
PAUWELS JANSEN VAN OUDENHOVEN heeft beloofd om aan WILLEM GEVAERTS VAN OSTADEN ten behoeve van diens moeder ELISABETH die er het vruchtgebruik van krijgt en waarvan WILLEM, HENRICK en MARIE haar wettige kinderen het erfrecht krijgen, die een jaarlijkse rente van 20 stuivers te gaan betalen, op onderpand van een huis, tuin etc. gelegen in herdgang Spoordonk onder Boterwijk, groot 7 lopenzaad, belend door: BERNT AERT VAN DEN WEIJER, SIMON DIE CORT, DANIEL LOIJENS, de gemeenschappelijke straat, getuigen HENRICK en HENRICK

De rente is altijd aflosbaar op Maria Lichtmisdag, mits er 3 maanden vooraf is opgezegd, tegen betaling van 17 gouden guldens, actum als boven

in marge: met instemming van partijen doorgehaald, datum 15 maart 1642, getuigen VELDE en STOCKELMANS

9-12-1539 Betalingsbelofte rente (RA Oirschot Inv 133b akte 464 folio 147r
----------------------------------------
PAUWELS zoon wijlen JAN VAN OUDENHOVEN heeft beloofd om voortaan aan HENRICK GEVAERTS VAN OSTADEN ten behoeve van diens moeder die daarvan het vruchtgebruik krijgt en waarvan haar kinderen het erfrecht krijgen en waarin de dode partij met de levende zal delen, die een jaarlijkse rente van 20 stuivers te gaan betalen, steeds vervallend met Kerstmis en voor de eerste keer per a.s. Kerstmis over 1 jaar, op onderpand van een huis, tuin, grond etc. groot ca 8 lopenzaad, gelegen in Oirschot onder Boterwijk, belend door: het erf dat eerder van Bernaerts van den Weijer was, HENRICK GEVAERTS VAN OSTADEN, DANIEL LOIJEN, de gemeenschappelijke straat daar. Hij belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de rente,
getuigen PETER ej JAN GOESSENS

De rent is altijd aflosbaar met Kerstmis mits er met Allerheiligendag daarvoor is opgezegd, tegen betaling van 16 gulden, actum als boven

in marge: met instemming van partijen doorgeheeld 15 november 1642, getuigen VELDE en STOCKELMANS

PAUWELS JAN PETER VAN OUDENHOVEN heeft waarschijnlijk een zoon JAN, die ook weer een zoon JAN heeft, gezien de onderstaande akte:

7-1-1553 Betalingsbelofte (RA Oirschot Inv 137b akte 007 folio 2v)
-------------------------------
JAN JAN PAUWELS VAN AENDENHOVEN (OUDENHOVEN) heeft beloofd om CATHALIJN weduwe van HENRICK VOS die voortaan een jaarlijkse rente van 3 gulden te gaan betalen, waarbij CATHELIJN zelf daarvan het vruchtgebruik krijgt en haar wettige kinderen daarvan het erfrecht. De rente vervalt elk jaar op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag over 1 jaar op onderpand van een huis, tuin, grond etc. groot ca 10 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk, belend door: PETER AERT WELLENS, de gemeenschappelijke straat, HENRICK GOIJAERTS, RUTGER JANSSEN VAN DORMALEN, getuigen LAUWER en CROM

CATHALIJN weduwe van HENRICK VOS staat aflossing van de rente altijd toe, mits er een half jaar vooraf is opgezegd, tegen betaling van 48 gulden en de achterstallige termijnen, acum als boven

(in marge: met instemming van partijen doorgeheeld)

 

VIId. Peter Peter Henricks van Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1442, vr 29 sept. 1502, tr. Lisbeth Michiels van Melcroth (Melcrode), dr. van Michiel Gerits van Melckroth (Melcroth) en Engelbert Laureijs Pas.

Uit dit huwelijk:

1. Henrick Peter Peters van Oudenhoven (Audenhoven), vr 22 mei 1513, tr. Lisbeth Willem Everaertis (Everits) Lathouwers van Straten, dr. van Willem Joorden Everaert (Everitss) en Heijlwich Jan Henrick Knape.

2. Jan Peter Peter van Oudenhoven (Audenhoven), vr 7 maart 1507.

3. Bela (Elsbeen)Peter Peters van Oudenhoven (Audenhoven), tr. vr 29 sept. 1502 Henrick Henricks van de Laer.

4. Katarina Peter Peters van Oudenhoven (Audenhoven), vr 3 april 1543, tr. vr 29 sept. 1509 Henrick Jan Heijligen.

5. Agnese Peter Peters van Oudenhoven (Audenhoven).

 

Notitie bij het huwelijk van Lisbeth Michiels en Peter Peter Henricks: .
PETER PETER HENRICKS VAN OUDENHOVEN wordt ook wel met de achternaam AGNEESEN, AGNESEN vermeld

De Heer MARINUS GOOSSENS geeft nog op als dochter MARGRIET PETER VAN OUDENHOVEN geb. in 1466 overl. 1530, maar daar heb ik niets van kunnen vinden

12-4-1468 Verkoop land aan zwager (RA Oirschot Inv 122a akte 220, 221 folio P244v
-------------------------------------------
Verschenen is hier PETER PETER HENRICK RUTGERS VAN OUDENHOVEN (PETER AGENEESEN?) en verkoopt nu aan zijn zwager GOIJAERT GOIJAERT BIERKENS die de helft van een stuk land gelegen onder Ameijden hier, zoals hem dat in een deling was toebedeeld, belend door: de Langschoer, KATALIJN de vrouw van PETER JANSSEN. PETER als verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, getuigen RUTGER JANSSEN en HENRICK MAES

1-7-1473 Verkoop land (RA Oirschot Inv 123a akte 134 folio P186r
---------------------------
Komen is PETER PETERS VAN OUDENHOVEN en verkoopt met schepenbrieven aan DANIEL AERTS VAN DER AMEIJDEN de helft van een stuk land genoemd de Vlaslandakker, welk stuk PETER met een schepenbrief van Oirschot had gekocht van MICHIEL VAN DE MELCRODE en MICHIEL was toebedeeld in de deling volgens de brieven ervan. Nog verkoopt hij hem een stuk land gelegen in herdgang de Notel, belend door: IEVEN BLOEIJS, genoemde MICHIEL dat ervan is afgedeeld, de Besestreept, de gemeenschappelijke wege. Dat stuk land had PETER eerder van MICHIEL gekocht en MICHIEL op zijn beurt weer van JAN BEERTKENS VAN DEN ...., zijnde zijn zwager, volgens schepenbrief van Oirschot. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen voor de 2 stukken land, behalve een pacht van 18 lopen rogge, maat van Oirschot, getuigen GELDROP en LIEVELD

15-9-1475 Verklaring pacht (RA Oirschot Inv 124a akte 117 folio P49v
---------------------------------
Komen is ENGELBERT weduwe van MICHIEL VAN MELCRODE met haar voogd en verklaart dat ze van PETER AGNESEN (VAN OUDENHOVEN) voortaan nooit meer dan 2 mud rogge uit een pacht van 3 mud rogge zal ontvangen, welke pacht PETER AGNESEN eerder aan genoemde ENGELBERT had beloofd, zolang ze leefde volgens de brieven van Oirschot, getuigen HAEST en GOESWIJNS

18-1-1479 Betalingsbelofte (RA Oirschot Inv 124a akte 029 folio P152r)
---------------------------------
PETER AGNESEN alias VAN OUDENHOVEN belooft aan HENRICK JACCOPS VAN ESCH die per a.s. Pasen een bedrag van 10 peters te betalen, elke peter tegen 18 stuivers gerekend of ander goed geld. PETER kan geen bezwaar tegen betaling maken, getuigen SPINA en WILLEM VLOETEN

13-8-1487 Verkoop stuk beemd (RA Oirschot Inv 125a akte 257 folio P68v)
--------------------------------------
PETER zoon wijlen PETER VAN OUDENHOVEN als man van LISBETH dochter van wijlen MICHIEL VAN DE MELCROTH verkoopt met een schepenbrief en een testament aan JORDEN ANSEMS VAN LIEVELD een stuk beemd genoemd de Langschoer, gelegen in herdgang de Notel bij de Langschoer daar, belend door: WILLEM JOERDENS VAN DER BRAECKEN, de gemeijnte. Dat stuk beemd hadden GERARD en DIRCK als kinderen van genoemde MICHIEL verkocht aan genoemde PETER en LIPPEN zoon wijlen LIP HERMANS en was hen door genoemde MICHIEL in diens testament vermaakt. De verkopers beloven alle lasten af te handelen, behalve een pacht van een half mud rogge, maat van Oirschot aan de H. Geest van Oirschot, nog 8 lopen rogge aan JOERDEN DIRCK HOPPENBROUWERS en anderhalf Bosch mud rogge in Den Bosch te leveren aan DIRCK VAN BOSECOM en nog 3 en een halve stuiver als grondchijns aan de Hertog, getuigen DIRCK en JAN DIRCKS

ca 23-1-1500 Vermelding (RA Oirschot Inv 126c akte 018 folio 5v)
-----------------------------
Eerder had PETER PETERS VAN OUDENHOVEN die men ook wel PETERKEN AGNESEN noemt, in diverse schepenbrieven aan JOERDEN ANSEMS VAN LIEVELD een pacht van 1 mud en van een half mud rogge beloofd, maat van Oirschot, af te lossen met "lichte munten", zoals ze zeiden. Daarna is verschenen HENRICK zoon wijlen PETER PETERS VAN OUDENHOVEN ....(akte is niet afgemaakt en doorgestreept)

29-9-1502 Afstand aanspraken bezit (RA Oirschot Inv 126c akte 293, 294 folio 49v)
---------------------------------------------
AGNEES dochter van wijlen PETER VAN OUDENHOVEN doet afstand van haar aanspraken inzake al het bezit, pachten, vee, wagens, karren, ploeg en ander gereedschap dat ze heeft geerfd van haar ouders. Ze verkoopt dat bezit nu aan HENRICK, JAN, BELA en KATARINA zijnde haar broers en zusters, datum op Sint Michielsavond, getuigen ADRIAEN VOS, JAN VAN OS en HENRCK VAN BERSE

HENRICK en JAN wettige kinderen van PETER VAN OUDENHOVEN (soms ook AGNESEN genoemd) verder HENRICK HENRICKS VAN DE LAER kuiper van beroep als man van BELA en aan HENRICK JAN HEIJLIGEN als man van KATARIJNA, beloven aan AGNEES dochter van wijlen PETER VAN OUDENHOVEN die per a.s. Maria Lichtmisdag over 2 jaar een bedrag van 14 peters te betalen, samen met de rente van een half mud rogge per jaar, actum als boven

7-3-1507 Afstand 1/4e deel geerfd bezit (RA Oirschot Inv 127a akte 048 folio 9r)
-------------------------------------------------
HENRICK HENRICKS VAN DEN LAER als man van BELEN dochter van wijlen PETER AGNESEN heeft afstand gedaan inzake zijn 1/4e deel waaarop zijn vrouw recht heeft en zij van genoemde PETER AGNESEN en an LIESBETH diens vrouw en hun zoon JAN heeft geerfd, van welke aard dat bezit ook is, en waar dan ook gelegen, de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, getuigen CREMER en HUIJSKENS

17-5-1500 Overeenkomst schaapskooi (RA Oirschot Inv 128a akte 100 folio P90r)
----------------------------------------------
Eerder heeft CLAES JOERDEN HARNISMAKERS (DELIEN) beloofd een schaapskooi te hebben gekocht van HENRICK zoon wijlen PETER AGNESEN en van HENRICK zoon wijlen HENRICK HEIJLIGEN en wel voor 52 stuivers. Genoemde HENRICK AGNESEN en HENRICK HEIJLIGEN beloven aan CLAES dat als er vanwege deze koop van de schaapskooi die CLAES van het erf waar het op stond heeft afgebroken om weg te voeren, voor CLAES en diens erfgenamen schade of kosten zouden ontstaan, dat ze CLAES daarvoor vrijwaren, getuigen DIRCK en JAN HENRICKS

1-2-1512 Verkoop 4/5e deel beemd (RA Oirschot Inv 128a akte 095 folio P270r
-------------------------------------------
AGNEES dochter van PETER VAN OUDENHOVEN met Heer HENRICK VAN ESCH als haar voogd hierin, HENRICK PETERS VAN OUDENHOVEN, HENRICK VAN DE LAER als man van ELSBEEN, GERIT GERITS VAN BERSE als man van ELISABETH dochter van HEIJLWICH PETERS VAN OUDENHOVEN zijnde allen wettige kinderen van genoemde PETER VAN OUDENHOVEN, verkopen aan HENRICK JAN HEIJLIGEN hun 4/5e deel van een stuk beemd genoemd de Cluijse, gelegen in herdgang Straten onder Ameijden daar, belend door: de kinderen van DIRCK HAPPEN, de weduwe van BOUDEWIJN PAUWELS, de kinderen van DIRCK HOPPENBROUWERS, het erf genoemd de Hoedonk, AERT VERHOEVEN. Lasten hieruit zijn een braspenning als grondchijns, getuigen THOMAS en STAYAKKER.

Opmerking: genoemde ELISABETH was een nichtje van genoemde AGNES, HENRICK en ELSBEEN en dochter van GOIJAERT GOIJAERT BIERKENS en HEIJLWIG PETERS VAN OUDENHOVEN hun tante, mogelijk had deze ook nog aanspraken in bovengenoemd stuk beemd

Notitie bij Henrick Peter Peters: .
13-6-1503 Betalingsbelofte (RA Oirschot Inv 126a akte 003 folio 1v, 2r)
--------------------------------
HENRICK PETERS VAN OUDENHOVEN die men ook wel HENRICK PETER AGNESEN noemt, belooft aan CORSTEN LAMBRECHTS die een half mud rogge te gaan betalen, steeds op Sint Andriesdag op Sint Andnesdag op onderpand van een huis, tuin etc. groot anderhalf mudzaad, gelegen in herdgang de Kerhof belend door: AERT METSERS, de straat, HENRICK KEMMERS, het erf genoemd de het Klooster. Nog op onderpand van een beemd genoemd de Plisdonk (soms Plijsdonk), gelegen in herdgang de Notel, belend door: JAN DE BROUWER, DANIEL DE BROUWER, de gemeijnte, datum op Sint Anthoniusdag 1503, getuigen CROM en JAN HENRICKS

voetnoot:
Op 2 september 1505 is verschenen HENRICK PETER AGNESEN en verklaart dat dit half mud rogge 7 lopen rogge waard zouden zijn (blijkbaar Bossche maat). CORSTEN beweert hem daarvoor een bedrag van 18 peters te hebben gegeven, elke peter gerekend tegen 19 stuivers, hoewel in de aflossingsbrief staat vermeld dat er met 14 peters kan worden afgelost. HENRICK verklaart oorspronkelijk 14 peters en 5 stuivers te hebben ontvangen, elke peter gerekend tegen 18 stuivers en niet tegen 19 stuivers. CORSTEN handhaaft zijn mening en zegt hem daarvoor 14 peters te hebben gegeven voordat de akte is vastgelegd en daarnaa aan HENRICK nog eens 4 gouden peters bij hem thuis heeft gebracht, zodat er 18 peters is betaald, elke peter tegen 19 stuivers. CORSTEN wenst hier een brief van te hebben, getuigen GIELIS LUCAS en AELBRECHT VAN DE MARSELAER

De rente uit de voor-voorgaande akte is aflosbaar na 4 jaar tegen betaling van 14 peters, actum als boven

Notitie bij het huwelijk van Lisbeth Willem Everaertis (Everits) en Henrick Peter Peters: .
dit huwelijk wordt vermeld in een akte van verkoop van een pacht d.d. 23-2-1502 uit de erfenis van JAN JAN KNAPEN oom van LISBETH EVERAERTS (LATHOUWERS VAN STRATEN) (RA Oirschot Inv 126c akte 060 folio 10r

HENRICK PETER PETERS VAN OUDENHOVEN wordt vermeld als wijlen HENRICK PETER AGNESEN in de akte d.d. 22-5-1513 (RA Oirschot Inv 128a folio P185v)

Notitie bij het huwelijk van Henrick Jan en Katarina Peter Peters: .
7-3-1507 Betalingsbelofte (RA Oirschot Inv 127a akte 048, 049 folio 9r
--------------------------------
HENRICK JAN HEIJLIGEN heeft beloofd om voortaan aan JAN zoon wijlen THOMAS VAN DER MEIJDEN die voortaan een pacht van 7 lopen rogge te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van de helft van een huis, tuin etc. groot 13 lopenzaad gelegen in herdgang de Notel, zoals hem dat zal worden toebedeeld, belend door: DANIEL VERMEIJDEN, IJKEN weduwe van THOMAS VAN DE VENNE, AERT CEELEN, de gemeenschappelijke straat. Nog op onderpand van een akker genoemd t Sant, groot 5 lopenzaad, belend door: de kinderen van GIELIS HOPPENBROUWERS, AERT CEELEN, de gemeijnte. De schuldenaar belooft de onderpanden in goede staat te houden voor de betaling van de pacht, getuigen CREMER en HUIJSKENS

22-5-1513 Verkoop helft beemd (RA Oirschot Inv 128a akte 031, 032 folio P185v)
--------------------------------------
HENRICK zoon wijlen JAN HEIJLIGEN verkoopt aan GIJSBRECHT JAN LEBBENS die de helft van een hele beemd die eerder eigendom was van HENRICK PETER AGNESEN (VAN OUDENHOVEN) en welke 4 delen HENRICK gekocht had van de erfgenamen van HENRICK PETER AGNESEN en het 1/5e deel dat hij als man van KATARIJN dochter van PETER AGNESEN verkregen (soms ook VAN OUDENHOVEN genoemd). De beemd is gelegen ter Ameijden, belend door: de kinderen van DIRCK HAPPEN, BOIJEN (BAUDEWIJN) PAUWELS, de kinderen van DIRCK HOPPENBROUWERS, AERT VERHOEVEN. Lasten hieruit zijn 2 en een halve gulden per jaar aan Meester AERT VERMEIJDEN, aflosbaar met 40 gulden, getuigen CREMER en BERSE

Genoemde GIJSBRECHT uit de vorige akte belooft aan HENRICK dat hij de rente van 2 en een halve gulden jaarlijks zo zal betalen of aflossen dat HENRICK en diens bezit daarvoor gevrijwaard blijft, actum als boven

15-12-1521 Betalingsbelofte (RA Oirschot Inv 129a akte 197, 198 folio P193v, P193r)
----------------------------------
HENRICK JAN HEIJLIGEN belooft aan mij (secretaris) ten behoeve van ANNA dochter van HENRICK VAN BERENDONCK die voortaan jaarlijks een rente van 1 rijnsgulden te gaan betalen, steeds met Kerstmis op onderpand van een huis, tuin etc. groot 6 lopenzaad, gelegen in herdgang de Notel, belend door: de erfgenamen van DANIEL VAN DER AMEIJDEN, het erf eerder van GIELIS HOPPENBROUWERS, (wijlen) HENRICK PETER AGNESEN, de gemeenschappelijke straat, getuigen HOPPENBROUWERS en HOVEL
(in marge: te geven aan JAN PETER GIELIS vanwege overdracht)

De rente uit de vorige akte is altijd aflosbaar met Kerstmis, tegen betaling van 16 rijnsguldens, mits er 3 maanden vooraf is opgezegd, actum als boven

3-4-1543 Afstand vruchtgebruik, betalingsbelofte (RA Oirschot Inv 135a akte 099, 100 folio 38v, 39r)
----------------------------------------
HENRICK zoon wijlen JAN HEIJLIGEN weduwnaar van KATARINA dochter van wijlen PETER AGNEESEN doet afstand van zijn recht van vruchtgebruik inzake de helft van een huis, tuin, grond etc. in totaal groot zijnde 6 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang de Notel, belend door: DANIEL Meester AERTS, RUT SCOTELDREIJERS, ELISABETH HOPPENBROUWERS, (wijlen) HENRICK PETER AGNEESEN, de gemeenschappelijke straat. Hij doet er nu afstand van ten behoeve van zijn wettige zoon PETER verwekt bij genoemde KATALIJN, in zoverre dat die daarop een jaarlijkse rente kan opnemen ten bedrage van 20 stuivers, maar voor niet meer dan dat, getuigen SCOET en SCEIJNTKENS

PETER HENRICK HEIJLIGEN heeft beloofd om voortaan aan JAN PETER GIELISSEN die een jaarlijkse rente van 20 stuivers te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag op onderpand van de helft van het huis, tuin etc. zoals vermeld in de voorgaande akte, actum als boven

De rente is altijd aflosbaar op Maria Lichtmisdag van elk jaar tegen betaling van 16 gulden en de achterstallige termijnen, mits er 1 maand vooraf is opgezegd, actum als boven

 

Vm. Heer Godevaert Rutger Henrick Godfried van Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1403, omstr. 1460.

Uit zijn relatie met Lisbeth Berthen van Aerle:

1. Lisbeth natuurlijke dochter Heer Godevaert Heer Rutgers van Oudenhoven (Audenhoven).

2. Gijsbrecht natuurlijke zoo Heer Godevaerts van Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1430, omstr. 1490.

3. Kathalijn Goijaert Heer Rutgers van Oudenhoven (Audenhoven), geb. 1435, omstr. 1485, tr. vr 19 febr. 1469 Henrick Aerts van der Ameijden, Oirschot vr 1474, zn. van Aerts Henricks en Marijn (Marie) van der Meijen.

4. Aleijt natuurlijke dochter Heer Godevaert van Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1440, omstr. 1500.

 

Notitie bij de relatie van Lisbeth Berthen en Heer Godevaert Rutger Henrick Godfried: .
5-2-1431 Betalingsbelofte pacht (Kapittel van Oirschot Inv 374)
--------------------------------------
Schepenen van Oirschot oorkonden dat GODEVERT RUTGER HENRICKS Heren GODEVERTSZNSZN van AUDENHOVEN beloofd heeft aan ALEID weduwe DIRCK PETER TIELKENS: roggepacht uit huis, hof en akker in Kerkhof in Oirschot

6-6-1436 Overdracht rogpacht (Kapittel van Oirschot Inv 149)
--------------------------------------
GISELBERT en DANIEL kinderen van JOHAN VAN DEN DIJK de Oirschot en van ELIZABETH natuurlijke dochter van Heer GODFRIED VAN AUDENHOVEN priester, hebben overgedragen voor schepenen van s-Hertogenbosch aan (Heer) GOOSWIN natuurlijke zoon van RUTGER DE AUDENHOVEN priester, roggepacht uit huis, tuin en goederen in Oirschot

Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1228 okt 1457 - sept 1458 folio 1v)
--------------------
GOIJAERT RUTGERSS VAN AUDENHOVEN bezit de hoeve "ten Poel" in de herdgang van Kerkkhof

13-7-1488 Vermelding kinderen (RA Oirschot Inv 125a akt 114 folio P90r)
-------------------------------------
PETER PETER BETTEN (BERTEN) als man van IDA dochter van AERT VOS (er staat dochter van VOS AERT VOS) verkoopt aan DANIEL JAN DANIELS het deel van het bezit dat DIRCK en HENRICK als kinderen van JAN BOELKENS van Aerle eerder aan Heer GODEVAERT VAN OUDENHOVEN als rector van de O.L. Vrouwekapel hadden gegeven ten behoeve van diens natuurlijke kinderen GIJSBRECHT, LISBETH en ALEIJT die hij had verwekt bij LISBETH dochter van BERTHEN VAN AERLE. Dat betreft het deel dat die kinderen van hun vader hadden geerfd, gelegen in herdgang Aerle in de Schoet daar, belend door: genoemde JAN (BOELKENS) STIJNEN TSWETTERS destijds, thans belend door: CORNELIS JAN DANIELS (VAN DEN DIJCK), MERTEN VERLOES, THIJS VAN BEECK, JAN DIRCK MEEUS en HENRICK STOCKELMANS zoals ze zeiden. Genoemde PETER mede namens zijn zwager en de kinderen van Heer GODEVAERT en hun erfgenamen belooft alle lasten af te handelen, actum als boven

Notitie bij het huwelijk van Henrick Aerts en Kathalijn Goijaert Heer Rutgers: .
Mogelijk heeft deze HENRICK AERT HENRICKS VAN DER AMEIJDEN nog 2 kinderen t.w. HENRICK en GEERTRUIJT, zij worden samen met hun vader vermeld in het Bossche Protocol (Oirschot) periode okt 1469 - sept 1470 folio 53r

12-4-1464 Aankoop stuk land (RA Oirschot Inv 122a akte 228 folio P77v)
-----------------------------------
Verschenen zijn DANIEL en PETER broers en kinderen van wijlen DANIEL (Heer) HENRICKS VAN DER AMEIJDEN, verder DIRCK LAMBRECHT VAN OVERBEECK als man van LISBETH en nog HENRICK OESTEN als man van ALEIJT beide dochters van genoemde DANIEL Heer HENRICKS en ze verkopen nu aan HENRICK AERTS VAN DER AMEIJDEN ten zijnen behoeve van ten behoeve van diens broer DANIEL een stuk land genoemde de Gemeijnte gelegen in Oirschot, herdgang de Notel, belend door: het erf dat eerder van AERT SCAUBROECKS was, HEIJN OESTEN, de gemeijnte, de kinderen van wijlen AERTS VAN DER AMEIJDEN, GIJBEN BRUIJNEN. De verkopers beloven alle lasten hierin van hun kant af te handelen, geen datum en getuigen vermeld

3-2-1468 Betalingsbelofte (RA Oirschot Inv 122a akte 070, 071 folio P215, P215v)
-------------------------------
Verschenen is JAN DE WOLF en belooft nu aan HENRICK AERTS VAN DER AMEIJDEN ten behoeve van hemzelf, verder ten behoeve van zijn vrouw KATALIJN dochter van GOIJAERTS VAN OUDENHOVEN en ten behoeve van diens dochter KATALIJN die voortaan een jaarlijkse pacht van 2 mud rogge, Oirschotse maat, te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk land genoemd de Sleebosch, groot ca. 8 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Straten, belend door: DANIEL zijn zwager, JAN VAN BERCKT, de Grevenweg daar die eigendom is van LOIJEN VAN HERSEL, Meester AERT VAN WEIJLHUSEN, de gemeenschappelijke weg. JAN als schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de rogpacht. Zodra genoemde HENRICK, diens vrouw KATALIJN en diens dochter KATALIJN allen zijn komen te overlijden dan versterft de pacht weer op genoemde JAN DE WOLF of op diens erfgenamen na hem, getuigen JOERDEN, SNEPSCHUET en HAGELAER

Verschenen is genoemde HENRICK uit de vorige akte en staat aan JAN DE WOLF toe dat die de rogpacht van 2 mud rogge altijd mag aflossen tegen betaling van 28 Peters, elke Peter tegen 18 stuivers gerekend, samen met alle achterstallige termijnen, actum als boven

19-2-1469 Betalingsbelofte (RA Oirschot Inv 122a akte 053, 054 folio P237 (11r)
---------------------------------
Verschenen is hier HERMAN WOUTERS VAN AERLE en belooft aan HENRICK AERTS VAN DER AMEIJDEN die ten behoeve van diens vrouw KATHALIJN dochter van GOIJAERT Heer RUTGERS (VAN OUDENHOVEN) die voortaan 1 mud rogge te gaan betalen, Oirschotse maat, steeds vervalllend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk heiveld gelegen achter in de Haperdonk in hergang Straten hier, belend door: zijn broer HENRICK waarvan is afgedeeld, JAN BRUIJSTENS. De schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de rente. Indien HENRICK en zijn vrouw beiden zijn komen te overlijden, dan versterft de pacht weer op genoemde HERMAN of op diens erfgenamen na hem, getuigen DIRCK GOESSENS en GERART MATHIJSSEN

Verschenen is genoemde HENRICK AERTS VAN DER AMEIJDEN uit de vorige akte en staat aan HERMAN toe dat die de rogpacht van 1 mud rogge altijd mag aflossen tussen nu en 20 jaar verder tegen betaling van 14 gouden Peters, elke Peter gerekend tegen 18 stuivers, samen ook met alle achterstallige termijnen, datum en getuigen als boven

6-3-1469 Betalingsbelofte (RA Oirschot Inv 122a akte 067, 068 folio P275r (13r)
-------------------------------
Verschenen is DIRCK GOESSEN NEVENS onze collega schepen en belooft nu aan HENRICK AERTS VAN DER AMEIJDEN die voortaan een jaarlijkse pacht van 2 mud rogge te gaan betalen, Oirschotse maat, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin, grond etc. gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, belend door: ALEIJT COCKS en haar kinderen, de gemeenschappelijke straat, MARGRIET VREIJSSEN, de gemeijnte daar. DIRCK als schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de rente, getuigen DIRCK, SNELLAERTS en HUIJSKENS

Genoemde HENRICK VAN DER AMEIJDEN uit de vorige akte staat aan DIRCK toe de rogpacht van 2 mud per jaar te mogen aflossen tegen betaling van 40 Peters, elk mud van 20 Peters, elke Peter gerekend tegen 18 stuivers, datum en getuigen als boven

1474 Betalingsbelofte pacht (RA Oirschot Inv 123a (2353) jaar 1471 !akte 298 folio P121v)
----------------------------------
Komen is DANIEL AERT SCABROECKS en belooft aan THOMAES AERTS VAN DER AMEIJDEN ten behoeve van KATALIJN dochter van GOIJAERT HENRICK RUTGERS als weduwe van HENRICK ... en ten behoeve van haar wettige zoon AERT verwekt bij genoemde HENRICK een pacht van 2 mud rogge per jaar, maat van Oirschot, steeds te betalen op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk beemd genoemd het Heegbroek, gelegen in herdgang (...de Notel verm.) belend door: LISBETH BROUWERS en haar kinderen, ... VAN HERSEL, AELBRECHT SCABROEKS zijnde zijn broer, de straat. De schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te hoduen voor de pacht. Als KATALIJN en AERT beiden zijn komen te ...........(er zou iet moeten volgen zoals --- ze beiden zijn overleden --- etc. maar het vervolg ontbreekt akte is gezien de inktsoort en handschrift van het jaar 1474)

24-2-1481 Betalingsbelofte (RA Oirschot Inv 124b akte 082 folio P262v)
---------------------------------
DIRCK GOESSEN (NEVEN) belooft als schuldenaar aan KATHALIJN zijnde de vrouw van wijlen HENRICK VAN DER AMEIJDEN die per a.s. halfvasten 3 en een halve mud rogge te leveren en per Sint Jansdag erna of 1 maan ervoor nog eens 4 en een halve mud rogge, alles Oirschotse maat, datum op Sint Mathijsdag getuigen GERART MATHIJSSEN en HAGELAER

4-4-1483 Betalingsbelofte (RA Oirschot Inv 124b akte 192 folio P354r)
-------------------------------
JAN natuurlijke zoon van Heer LUPPEN VAN HERSEL priester, belooft als schuldenaar om aan KATARINA weduwe van wijlen HENRICK AERTS VAN DER AMEIJDEN die per a.s. Sint Jacopsdag een bedrag van 12 kronen te betalen, elke kroon tegen 24 stuivers, vanwege 3 mud rogge die DIRCK GOOSSENS aan haar schuldig was voglens schepenbrieven van Oirschot en nog per a.s. Maria Lichtmisdag anderhalf mud rogge, maat van Oirschot. Verder belooft hij dat DIRCK GOOSSENS haar 2 kronen zal laten brengen, getuigen LIEVELD en CROM
(kopnoot: KATARINA VAN DER AMEIJDEN is voldaan, getuigen ESCH)

ca 23 oktober 1485 Aankoop pacht (RA Oirschot Inv 124b akte 166, 167 folio 455v)
---------------------------------------------
Verschenen is EVA dochter van wijlen GOIJAERT DELIEN met haar voogd en verkoopt nu met schepenbrief aan ARNDEN zoon van wijlen HENRICK AERTS VAN DER MEIJDEN die een pacht van 2 mud rogge per jaar uit een pacht van 3 mud, Oirschotse maat samen met 3 vervallen termijnen. Deze pacht had KORSTIAEN MATHIJS HOEZEN eerder beloofd aan GOIJAERT GOIJAERT DELIEN steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc. gelegen in herdgang de Kerkhof, belend door: LAMBERT (?) VAN DE PAS, de gemeijnte daar, de Standaard. De verkoopster belooft alle lasten van haar kant af te handelen ook namens haar vader GOIJAERT, datum op Sint Assumptionisdag in oktober 1485, getuigen HAES, AERT VEN en CLAES THOMAS

Genoemde AERT uit de vorige akte belooft aan EVA die per a.s. Maria Lichtmisdag 56 peters te betalen en een rente van 2 mud Oirschotse maat met nog 2 mud achterstallige pacht, actum als boven
Voetnoot:
Hierop verklaart AERT op 26 januari 1486 van HENRICK JACOPS VAN ESCH als gemachtigde 43 peters te hebben ontvangen en verder heeft hij op 28 januari daarna 13 peters ontvangen

ca april 1511 Ruil rogpachten (RA Oirschot Inv 128a akte 203 folio P252r, P252v)
-----------------------------------------
AERT HENRICKS VAN DER AMEIJDEN en AERT PETER ROEFS hebben met elkaar een ruil gedaan van bepaald rogpachten zoals hierna omschreven.

AERT HENRICKS VAN DER AMEIJDEN draagt aan AERT PETER ROEFS die een pacht over van 16 lopen rogge per jaar en nog een pcht van 14 lopen rogge per jaar,, welke pachten MAES HENRICK MAES VAN DEN SNEPSCHUET eerder aan AERT HENRICKS VAN DER AMEIJDEN had beloofd en de andere pacht die HENRICK THOMAS VAN DEN SNEPSCHUET eerder had beloofd aan KATARINA dochter van GOIJAERT RUTGERS, weduwe van HENRICK AERTS VAN DER AMEIJDEN, ten behoeve van haarzelf en ten behoeve van haar wettige zoon AERT, steeds op Maria Lichtmisdag te betalen volgens 2 verschillende schepenbrieven van Oirschot.

Daarna is verschenen AERT PETER ROEFS en draagt aan AERT HENRICKS VAN DER AMEIJDEN een pacht over van 2 mud en 3 lopen, welke pacht AERT HENRICKS VAN DER MEIJDEN eerder aan genoemde AERT PETER ROEFS had beloofd volgens schepenbrief van Oirschot, steeds op Maria Lichtmisdag te betalen, datum op het feest van XPI (wie is dat) 1511, getuigen MAERSELAER en JAN GOOSSENS

2 april 1511:
THOMAS GIELIS en AERT DANIELS VAN DER MEIJDEN (akte is niet verder afgemaakt, blanko gelaten)

 

IIIh. Mr. Rutger natuurlijke zoon Heer Godevaert van Oudenhoven (Audenhoven), geb. Oirschot omstr. 1360, ald. omstr. 1430, tr. Naam Onbekend.

Uit dit huwelijk:

1. Mr. Jan natuurlijke zoon Heer Rutgers van Oudenhoven (Audenhoven), geb. Oirschot omstr. 1385, ald. omstr. 1445.

2. Heijlwich Mr. Rutger natuurlijke zoon Heer Godevaert van Oudenhoven (Audenhoven), geb. Oirschot omstr. 1390, ald..

 

Notitie bij Heijlwich Mr. Rutger natuurlijke zoon Heer Godevaert: .
10-10-1407 Testament (Kapittel van Oirschot Inv 182)
----------------------------
JOHAN VOSE priester parochiekerk van Oirschot, oorkondt dat HEIJLWIG dochter van RUTGER DE AUDENHOVEN haar testament gemaakt heeft, waarbij ze gelden vermaakt aan:

. kerkfabrieken Sint Lambert in Luik en Sint Petrus in Oirschot
. kapelfabriek Heilige Maria / Tafel van de Heilige Geest en kosten in Oirschot: rogge, 4 bedelorden en geld aan Kapittel van Oirschot om haar jaargetijde te vieiren.

Bovendien vermaakt ze bezittingen aan haar familieleden en benoemt ze tot haar executeurs- testamentair haar bloedverwant RUTGER DE AUDENHOVEN en LIA DE MAREN

Getuigen zijn: GODEFRID JOOL METTENZN de Buedel (van Budel?) koster van Oirschot, WILHELM ELLE en KATHARINA DIE DRIEMILEN

 

IIIi. Heer Giselbert (Gijsbert) natuurlijke zoon Heer Godfried (Godevaert) van Oudenhoven (Audenhoven), geb. Oirschot omstr. 1365.

Uit zijn relatie met Sophia NN:

1. Mechtelt natuurlijke dochter Heer Gijsbert Heer Godfried (Goijart) van Oudenhoven (Audenhoven).

2. Aleijt natuurlijke dochter van Heer Gijsbert natuurlijke zoon Heer Godfried van Oudenhoven (Audenhoven), tr. Dirck Schoenmakers.

3. Margaretha (Margriet) natuurlijke dochter Heer Gijsbert natuurlijke zoon Heer Godfried van Oudenhoven (Audenhoven), tr. vr 14 maart 1387 Wilhelmus de Mechelen natuurlijk zoon Jan van Maerscalc.

4. Lijsbeth natuurlijke dochter Heer Gijsbert natuurlijke zoon Heer Godfried van Oudenhoven (Audenhoven), tr. Henrick Jan Lemmens van Gestel.

5. Katarina natuurlijke dochter van Heer Ghiselbert van Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1338, tr. omstr. 1360 Henrick Johannes Screijnmaker.

 

Notitie bij de relatie van Sophia en Heer Giselbert (Gijsbert) natuurlijke zoon Heer Godfried (Godevaert): .

4-6-1400 Uitwinning rogpacht (Kapittel van Oirschot Inv 97)
------------------------------------
ARNT HENRIKS KEYSERSZN en JAN BOUDEWIJN VAN VESSEM schepenen van Oerle, oorkonden dat JAN MAASZN VAN DEN EINDE / WOUTER VAN DEN DIJK / JAN JAN SMETSZN van Zeelst / GEVART SCHEVENS hun medeschepenen, onder ede verlaard hebben dat voor hen en hun medeschepenen in gebannen vierschaar is, GISEBRECHT zoon van GODERT VAN AUDENHOVEN, vanwege Kapittel van Oirschot en daar verklaring ontving van KLAUS SMETS van Zeelst, dat die aan het Kapittel al langer dan 30 jaar, roggepacht betaalde uit huis, hof en perceel land in Meerveldhoven / uit perceel land Straatakker in Zeelst / uit perceel land Stapakker in Meerveldhoven

28-9-1403 Schuldbekentenis (Kapittel van Oirschot Inv 163)
----------------------------------
Schepenen van Oirschot oorkonden dat WOUTER JANS NEVEN CUPERSZN van Spoordonk, beloofd heeft erfelijk schuldig te zijn aan GISEBRECHT natuurlijke zoon van GODEVAART VAN AUDENHOVEN, 2 erfcijnzen die vroeger aan het Kapittel van Oirschot betaald moesten worden uit een beemd aan Remmelsdonks Voort in Spoordonk in Oirschot

Vermelding Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1197 okt 1425 - sept 1426 folio 306v)
----------------------------------
(heerdgang van den Kerchove)
GIJSBERT natuurlijke zoon wijlen Heer GOIJAERT VAN AUDENHOVEN priester aan Mr. JAN VAN BEST voor DIRCK VAN DEN LAER van Wintelre (pacht uit land naar de woning van wijlen Heer GOIJAERT)

Notitie bij het huwelijk van Wilhelmus de Mechelen natuurlijk zoon Jan en Margaretha (Margriet) natuurlijke dochter Heer Gijsbert natuurlijke zoon Heer Godfried: .
14-3-1387 Verkoop erfpacht (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1177 folio 350r)
----------------------------------
WILLELMUS DE MECHELEN echtgenoot van MARGARETA dochter van wijlen Heer GHISBERTUS DE AUDENHOVEN verkocht aan HENRICUS VAN DE VELDE een erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in s-Hertogenbosch te leveren, gaande uit een huis en schuur met ondergrond, tuin en aangelegen erfgoederen in Oirschot, ter plaatse genoemd Hedel, tussen HENRICUS DE HELMONT en ARNOLDUS VAN DER BRAKEN enerzijds en HENRICUS genoemd HEREN GODEVARTS SOEN en JOHANNES LEIJTEN anderzijds, strekkend met n eind aan de gemene weg, reeds belast met de grondchijns en een erfpacht van 2 mud rogge, maat van Oirschot

2-5-1387 Verkoop huis etc (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1177 folio 359r)
--------------------------------
WILLELMUS genoemd de MECHELEN natuurlijke zoon van wijlen JOHANNES MAERSSCALC verkocht aan RUTGHERUS natuurlijke zoon van wijlen Heer WILLEMUS VOS eertijds scolasticus van Oirschot, een huis, erf en tuin in Oirschot, tussen ARNOLDUS DIE JONGHE enerzijds en WALTERUS genoemd SCEERRE zoon van ARNOLDUS DIE WEVER anderzijds, strekkend met beide einden aan de gemene weg, belast met de grondchijns en een erfcijns van 5 pond aan ADAM DE MIERD

Vermelding Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1179 1390-1493 (maart 1392 - mei 1392 folio 387r A
----------------------------------
WILLEM natuurlijke zoon wijlen JAN MAERSCALC man van MARGRIET natuurlijke dochter wijlen Heer GIJSBERT VAN AUDENHOVEN priester
Kathelijn dochter wijlen Reijnken Mulders van Sint Oedenrode

Notitie bij het huwelijk van Henrick Johannes en Katarina natuurlijke dochter van Heer Ghiselbert: .
Vermelding Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1177 (april 1386 - jan 1387 folio 299r
----------------------------------
HENRICK JAN SCREIJNMAKER, man van KATELIJN natuurlijke dochter wijlen Heer GOIJART VAN AUDENHOVEN (dit is niet goed zij is een dochter van Heer GISBELBERT (GIJSBERT) natuurlijke zoon Heer GODFRIED VAN AUDENHOVEN

16-2-1386 Overdracht 1/3e deel huis etc. (Bossche protocol (Oirschot) Inv 1177 1382-1387 (aug. 1385 - okt 1386) folio 224r)
-------------------------------------
HENRICUS zoon van JOAHNNES SCREIJNMAKER de Oerscot echtgenoot van KATARINA natuurlijke dochter heer GHISBERTUS DE AUDENHOEVEN priester, droeg over aan MARGARETA echtgenote van WILLEMUS natuurlijke zoon JOHANNES MAERSCALC ten behoeve voornoemde WILLELMUS, 1/3e deel in een huis, tuin, akker en beemden van voornoemde wijlen GHISBERTUS in Oirischot ter plaatse genoemd Hedel, tussen ARNOLDUS ARNOLDI VAN DER BRAKEN enerzijds en JOHANNES zoon van RUTHGERUS DE AUDENHOVEN anderzijds, strekkend van de weg tot aan HENRICUS DE HELMONT, welk 1/3e deel voornoemde wijlen Heer GHISBERTUS aan voornoemde KATARINA in zijn testament nagelaten had

17-5-1386 Verkoop 1/3e deel goederen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1177 folio 299
-----------------------------------------------
HENRICUS zoon van JOHANNES SCREIJNMAKER DE OERSCOT echtgenoot van KATHERINA natuurlijke dochter van wijlen Heer GHISBERTUS DE AUDENHOVEN priester, verkocht aan WILHELMUS natuurlijke zoon JOHANNES genoemd MARSSCALC, 1/3e deel in alle goederen van wijlen voornoemde Heer GHISBERTUS in Oirschot, ter plaatse genoemd ... del.
Voornoemde WILHELMUS koper, beloofde aan voornoemde HENRICUS verkoer 43 mottoen, van 25 Hollandse plakken per mottoen, met Lichtmis aanstaande te betaeln

 

IId. Daniel van Oudenhoven (Audenhoven), geb. Oirschot omstr. 1320, ald. omstr. 1380.

Zijn zoon:

 

IIIj. Heer Henrick Heer Daniels van Oudenhoven (Audenhoven), geb. Oirschot omstr. 1355, ald. vr 26 okt. 1424.

Uit zijn relatie met Corstijnen (Christien) Aerts van Baest, geb. omstr. 1360, omstr. 1420, dr. van Aert (Arnoldus) Jacops en Gloria van der Horst:

1. Aleijt natuurlijke dochter Heer Henrick Daniels van Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1375, tr. Henrick Jan van de Schoet, zn. van Jan Henrick en Naam Onbekend.

2. Aert natuurlijke zoon Heer Henrick Daniels, volgt IVh.

3. Daniel natuurlijke zoon Henrick Heer Danels, volgt IVi.

4. Elisabeth natuurlijke dochter Heer Henrick Daniels van Oudenhoven (Audenhoven), geb. Oirschot omstr. 1395, ald. omstr. 1460.

 

Notitie bij het overlijden van Heer Henrick Heer Daniels: .
HENRICK is overleden voor 00-09-1441 want dan worden zijn natuurlijke zoons DANIEL en AERT vermeld in het Bossche Protocol (Oirschot) okt 1440 - sept 1441 folio 49v en THOMAS en AERT vermeld als zonen van wijlen HENRICK VAN DER AMEIJDEN in het Bossche Protocol (Oirschot) okt 1442 - sept 1443 folio 7r

Notitie bij de relatie van Corstijnen (Christien) Aerts en Heer Henrick Heer Daniels: .
Heer HENRICK was een priester zoals vermeld in de akte van 16-9-1464 (zie bij HENRICK HENRICK OESTEN)

De naam van de vrouw uit de relatie van Heer HENRICK VAN AUDENHOVEN t.w. CHRISTIEN VAN BAEST komt van Mevr Marie Gorissen in Belgie en in een akte d.d. 10-4-1466 wordt zij vermeld als CORSTIJNEN AERTS VAN BAEST.

De kinderen DANIEL en AERT van Heer HENRICK DANELS en CHRISTIJN dochter wijlen AERT VAN BAEST worden vermeld samen met HENRICK JANSS VAN DEN SCHOET in het Bossche Protocol (Oirschot) okt 1440 - sept 1441 folio 49v

10-3-1466 Vermelding relatie en kinderen (RA Oirschot Inv 122a akte 038 folio P131v (7v)
-------------------------------------------------
Verschenen is JAN GERART SMOLLERS als man van ALEIJT dochter van wijlen JANS VAN DEN NUWENHUIJSEN en verkoopt nu aan zijn zwager WOUTER GOIJAERTS VAN ESCH, die een jaarlijkse pacht van 10 lopen rogge, Oirschotse maat die hij heeft geerfd namens zijn vrouw uit een pacht van 5 en een halve (mud?) rogge per jaar, die DANIEL en AERT die natuurlijke zoons waren van Heer HENRICK DANIELS en CORSTIJNEN AERTS dochter VAN BEST eerder hadden beloofd aan HENRICK JANSSEN VAN DEN SCOET zijnde hun zwager. De pacht vervalt steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van bezit gelegen in Oirschot herdgang de Notel. Deze pacht had hun vader Heer HENRICK DANIELS hen met schepenbrieven toe laten komen. JAN als verkoper belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handlen, getuigen HOPPENBROUWER en BERSE

Notitie bij het huwelijk van Henrick Jan en Aleijt natuurlijke dochter Heer Henrick Daniels: .
16-11-1388 Aankoop helft land (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1178 folio 57v)
-------------------------------------
De broers HENRICUS en BAUDEWINUS kinderen van HENRICUS DIE RODE de Bucstel (van Boxtel) gaven uit aan HENRICUS zoon van wijlen JOHANNES VAN DEN SCOET de helft (te delen door de einden) van een stuk land genoemd die Groot Braek, in Oirschot, ter plaatse genoemde Aarle, tussen WILHELMUS DE ARLE enerzijds en kinderen van wijlen DANIJEL VAN DEN STADEACKER anderzijds, te weten de helft die gelegen is richting erfgoed van kinderen van BATHA genoemd RADEMAKER.
De uitgifte geschiedde voor de grondchijns en thans voor een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in s-Hertogenbosch te leveren, voor het eerst over 1 jaar

 

IVh. Aert natuurlijke zoon Heer Henrick Daniels van Oudenhoven (Audenhoven), geb. Oirschot omstr. 1380, vr sept. 1406, tr. Naam Onbekend.

Uit dit huwelijk:

1. Art IJrrebout natuurlijke zoon Art natuurlijke zoon Heer Daniels van Oudenhoven (Audenhoven).

2. Henrick natuurlijke zoon Aert natuurlijke zoon Heer Henrick Daniels van Oudenhoven (Audenhoven).

 

Notitie bij Art IJrrebout natuurlijke zoon Art natuurlijke zoon Heer Daniels: .
Vermelding Bossche Protocol (Best) Inv 1184 okt 1405 - sept 1406 folio 280v
----------------------------------
Jan Gerit Cuper
ART IJRREBOUT natuurlijke zoon wijlen ART zoon van wijlen Heer HENRICK DANELSSOEN

Notitie bij Henrick natuurlijke zoon Aert natuurlijke zoon Heer Henrick Daniels: .
Vermeldding Bosche Protocol (Oirschot) Inv 1215 okt 1444 - sept 1445 folio 215r
-----------------------------------
HENRICK natuurlijke zoon wijlen AERT natuurlijke zoon wijlen Heer Henrick Danelss
Hilleke Jan Dirck Hillen

Vermelding Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1225 okt 1454 - sept 1455 folio 110
-----------------------------------
HENRICK natuurlijke zoon AERT natuurlijke zoon wijlen HENRICK DANELSS
Jan Corstiaen sPapen van Steenssel
Hilleke dochter van Jan Dirck Hillen

Vermelding Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1228 okt 1457 - sept 1458 folio 303v
----------------------------------
HENRICK natuurlijke zoon wijlen AERT natuurlijke zoon Heer HENRICK DANELSS
Jan Corstiaen sPapen van Steenssel
Hilleke dochter van Jan Dirck Hillen

 

IVi. Daniel natuurlijke zoon Henrick Heer Danels van der Oudenhoven (Audenhoven), geb. Oirschot omstr. 1390, ald. vr sept. 1438, tr. Lisbeth Jan Marcelis van Vessem, geb. omstr. 1395, omstr. 1460, dr. van Jan Marcelis.

Uit zijn huwelijk:

1. Daniel Daniel natuurlijke zoon Heer Henricks, volgt Vn.

2. Peter Daniels natuurlijke zoon Heer Henricks van der Oudenhoven (Audenhoven), tr. Mechteld Jan Henricks van der Vloeten, dr. van Jan Henrick Rutten van der Vloeten alias Jan Heijn Omen (Oemen) en Beelen Aert Wijnrick van Erpe.

3. Lisbeth Daniel natuurlijke zoon Heer Henrick van der Oudenhoven (Audenhoven), tr. Dirck Lambrechts Overbeeck.

4. Aleijt Daniel natuurlijke zoon Heer Henrick van der Oudenhoven (Audenhoven), tr. 1e Jan Jan Pottelincx, vr 1457; tr. 2e vr 16 sept. 1464 Henrick Henricks Oesten, Oirschot vr 19 febr. 1481, zn. van Henrick Willem en Baet NN.

Uit zijn relatie met Naam Onbekend:

5. Wouter Daniel natuurlijke zoon Heer Henrick Daniels van der Oudenhoven (Audenhoven).

6. Willem natuurlijke zoon Daniel natuurlijke zoon Heer Henrick Daniels van der Oudenhoven (Audenhoven).

 

Notitie bij het huwelijk van Lisbeth Jan Marcelis en Daniel natuurlijke zoon Henrick Heer Danels: .
Vermelding huwelijk Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1219 okt 1448 - sept 1449 folio 68v
--------------------------------------------
JAN en JACOP zoons van wijlen JAN MARSELIS VAN VESSEM
DANIEL natuurlijke zoon wijlen DANIEL Heer HENRIX man van LIJSBETH dochter van wijlen JAN MARSELIS VAN VESSEM
Heilwich weduwe van Henrick van den Dijc van Oerscot

15-8-1463 Verkoop stuk beemd (RA Oirschot Inv 122a akte 060, 061 folio 12r (P27r) 12v (P27v)
--------------------------------------
Verschenen zijn DANIEL en PETER, broers en kinderen van wijlen DANIEL natuurlijke zoon van Heer HENRICK, verder DIRCK LAMBRECHTS VAN OVERBEECK als man van LISBETH dochter van genoemde DANIEL, en haar zuster ALEIJT met haar voogd, en ze verkopen hierbij aan HENRICK MAES VAN DEN VENNE een stuk beemd genoemd de Ouden Beemd, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk, belend door: JACOP ZEELEN, PETER ROEFS VAN ELLAER, AERTS dochter VAN DER VLOET, de gemeenschappelijke straat. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen, getuigen STOCKELMANS, VLIERDEN en WILLEM RUTGERS

Verschenen is HENRICK MAES uit de vorige akte en belooft hierbij om aan DIRCK LAMBRECHS VAN OVERBEECK die 28 peters te gaan betalen van elk 18 en en halve stuiver per a.s. Maria Lichtmisdag over 2 jaar samen met de rente, actum als boven (akte is doorgestreept)

in marge: 14 peter per naaste termijn en de andere peters over 2 jaar en daarnaast nog 1 mud rogge per jaar

12-4-1464 Erfdeling (RA Oirschot Inv 122a akte 227 t/m 233 folio P77r t/m P78v)
-----------------------
Verschenen zijn DANIEL en PETER, kinderen van DANIEL zoon van Heer HENRICK en verder DIRCK LAMBRECHTS VAN OVERBEECK als man van LISBETTEN, verder HENRICK zoon wijlen HENRICK OESTEN als man van ALEIJT, beiden dochters van genoemde DANIEL Heer HENRICK en hebben verklaard een boedeldeling te hebben gemaakt van het bezit dat ze hebben geerfd bij de dood van hun vader DANIEL en hun moeder LISBETH.

Bij deze verdeling krijgt genoemde DANIEL een groesveld, genoemd dat Venne, gelegen in Oirschot herdgang de Notel, belend door: THOMAS SPOERMEKER, de gemeenschappelijke straat, genoemde DANIEL waarvan is afgedeeld. Verder krijgt hij een huis, tuin, grond etc. en een daarbij gelegen akker genoemd de Dries, en nog een akker genoemd de Braeck, gelegen in Oirschot herdgang de Notel, belend door: THOMAS SPOERMEKERS, de gemeenschappelijke straat. DANIEL moet hieruit jaarlijks 2 oude grote als grondchijns aan de Hertog betalen en nog 12 en een halve lopen rogge, Oirschotse maat.

Bij deze verdeling krijgt HENRICK OESTEN als man van ALEIJT dochter van genoemde DANIEL een stuk akker genoemd de Heij, gelegen in Oirschot herdgang de Notel, belend door: de kinderen van AERT VAN DER MEIJEN en diens vrouw MARIJ, de gemeenschappelijke straat. Nog krijgt hij een stuk beemd genoemd de Berendonk gelegen onder Erdbruggen hier, belend door: HEIJN PETERS VAN DE VENNE, RUT VAN DER HOVEN, ... JAN BRUIJSTENS. Genoemde andere erfgenamen DANIEL en PETER doen afstand van enige aanspraken in dit erfdeel.
LAMBRECHT VAN OVERBEECK als echtgenoot van LISBETH dochter van genoemde DANIEL doet afstand van enige aanspraken op het erfdeel van HENRICK. HENRICK moet uit dit erfdeel jaarlijks 3 penningen als grondchijns betalen. Indien er meer lasten op het erfdeel van HENRICK zouden blijken te drukken, dan zullen ze die gezamenlijk betalen.

Genoemde erfgenamen doen afstand van aanspraken op elkaars erfdeel en ieder zal de lasten op het eigen erfdeel zodanig betalen, dat het erfdeel van de ander daarvoor gevrijwaard blijft, geen getuigen vermeld

Opm. Heer Jan Toirkens: ik mis overigens de erfdelen van PETER en DIRCK (LAMBRECHTS VAN OVERBEECK, bovendien is de tekst warrige verwoord)

Verschenen zijn DANIEL en PETER broers en kinderen van wijlen genoemde DANIEL Heer HENRICK, verder DIRCK LAMBRECHTS VAN OVERBEECK als man van LISBETH en nog HENRICK OESTEN als man van ALEIJT beiden dochters van genoemde DANIEL Heer HENRICK en ze verkopen nu aan HENRICK AERTS VAN DER AMEIJDEN, ten zijnen behoeve en ten behoeve van diens broer DANIEL, een stuk land genoemd de Gemeijnte, gelegen in Oirschot herdgang de Notel, belend door: het erf dat eerder van AERT SCAUBROEKS was, HEIJN OESTEN, de gemeijnte, de kinderen van wijlen AERTS VAN DER AMEIJDEN, GIJBEN BRUIJNEN. De verkopers beloven alle lasten hierin van hun kant af te handelen, geen datum en getuigen vermeld

Verschenen is DANIEL zoon wijlen DANIEL Heer HENRICKS en heeft beloofd om aan zijn broer PETER die voortaan 4 mud rogge te gaan betalen, Oirschotse maat, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag, op onderpand van een huis met tuin en daarbij gelegen akker genoemd de Dries en nog op onderpand van een akker genoemd de Braeck en op onderpand van een groesveld genoemd dat Venne, alles gelegen te Oirschot herdgang de Notel, belend door: THOMAS SPOERMEKERS, de gemeenschappelijke straat. DANIEL belooft de onderpanden in goede staat te houden voor de betaling van de jaarlijkse pacht (geen datum en getuigen vermeld)

Verschenen is genoemd PETER uit de vorige akte en heeft zijn broer DANIEL toegezegd dat die de rogpacht van 4 mud altijd mag aflossen tegen betaling van 30 en een halve gouden peters per mud, elke mud gerekend tegen 18 en een halve stuiver. De pacht mag ook in delen van een half mud rogge worden afgelost (geen datum en getuigen vermeld)

Verschenen zijn DANIEL zoon DANIEL Heer HENRICK, verder DIRCK LAMBRECHTS VAN OVERBEECK als man van LISBETH, verder HENRICK OESTEN als man van ALEIJT, beide dochters van genoemde DANIEL Heer HENRICK en ze verkopen nu aan hun broer PETER zoon van DANIEL Heer HENRICK, die hun erfdelen en aanspraken in een rogpacht van 1 mud rogge per jaar, Oirschotse maat dat ze na de dood van genoemde DANIEL hebben geerfd. Hun vader had die pacht steeds geheven op het bezit van de erfgenamen van JAN VAN DER VLOET, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk. De verkopers beloven deze overdracht altijd gestand te zullen doen en alle lasten hierin van hun kant af te handelen (geen datum en getuigen vermeld)

Verschenen is DANIEL DANIEL Heer HENRICKS en heeft beloofd aan DIRCK LAMBRECHTS VAN OVERBEECK ten zijnen behoeve en ten behoeve van diens vrouw LISBETH, die voortaan een jaarlijkse pacht van 1 mud rogge te gaan betalen, Oirschotse maat, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag, op onderpand van een huis, tuin en een akker etc. genoemd de Dries, en nog op onderpand van een akker genoemd de Braeck en nog op onderpand van een groesveld genoemd dat Venne, alles bij elkaar gelegen in Oirschot herdgang de Notel, belend door: THOMAS SPOERMAKER, de gemeenschappelijke straat. DANIEL belooft de onderpanden in goede staat te houden voor de betaling van de pacht (geen datum en getuigen vermeld)

Verschenen is genoemde DANIEL uit de vorige akte en heeft beloofd aan zijn zwager HENRICK OESTEN ten zijnen behoeve en ten behoeve van diens vrouw ALEIJT die voortaan een jaarlijkse pacht van anderhalf mud rogge te gaan betalen, Oirschotse maat, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag, op onderpand van een huis etc. zoals in de vorige akte is gespecificeerd. DANIEL belooft de onderpanden in goede staat te houden voor de betaling van de pacht (geen datum en getuigen vermeld)

1467 Verkoop pacht door zoon Peter (RA Oirschot Inv 122a akte 116 folio P178v (22v)
-------------------------------------------
Verschenen is PETER zoon wijlen DANIEL die natuurlijke zoon was van Heer HENRICK en verkoopt hierbij met schepenbrief van Oirschot aan GIELIS SNELLAERTS die een pacht van 1 mud rogge, Oirschotse maat, waarvan hij een deel heeft geerfd en hem was toebedeeld in de boedeldeling na de dood van diens vader DANIEL zoon van Heer HENRICK (VAN AUDENHOVEN) en diens moeder LISBETH en het andere deel had hij gekocht van DIRCK LAMBRECHTS VAN OVERBEECK als man van LISBETH wettige dochter van genoemde DANIEL en van HENRICK HENRICK OESTEN als man van ALEIJT dochter van genoemde DANIEL en LISBETH. Op zijn beurt had DANIEL die pacht jaarlijks geheven op onderpanden in Oirschot herdgang Spoordonk en werd betaald door de erfgenamen van JAN VAN DER VLOET. Genoemde PETER belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen, geen datum en getuigen vermeld

8-3-1469 Verkoop stuk land (RA Oirschot Inv 122a akte 081 folio P277r (15r)
--------------------------------
Verschenen is HENRICK HENRICK OESTEN als man van ALEIJT wettige dochter van DANIEL Heer HENRICKS en hij verkoopt nu aan zijn zwager DANIEL DANIELS Heer HENRICK die een stuk land genoemd de Heijde, gelegen in Oirschot herdgang de Notel, belend door: de kinderen van AERT en MARIE VAN DER AMEIJDEN, de gemeenschappelijke straat, zoals hem dat bezit in de boedeldeling was toebedeeld. HENRICK als verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve wat betreft de grondchijns, getuigen CAT(WIJK) en DIRCK GOESSENS

Notitie bij Peter Daniels natuurlijke zoon Heer Henricks: .
ca 1-6-1467 Verkoop pacht (RA Oirschot Inv 122a akte 116 folio P178v (22v)
-------------------------
Verschenen is PETER zoon wijlen DANIEL die natuurlijke zoon was van Heer HENRICK en verkoopt hierbij met schepenbrief van Oirschot aan GIELIS SNELLAERTS die een pacht van 1 mud rogge, Oirschotse maat, waarvan hij een deel heeft geerfd en hem was toebedeeld in de boedeldeling na de dood van diens vader DANIEL zoon van Heer HENRIK en diens moeder LISBETH en het andere deel had hij gekocht van DIRCK LAMBRECHTS VAN OVERBEECK als man van LISBETH wettige dochter van genoemde DANIEL en van HENRICK HENRICK OESTEN als man van ALEIJT dochter van genoemde DANIEL en LISBETH. Op zijn beurt had DANIEL die pacht jaarlijks geheven op onderpanden in Oirschot herdgang Spoordonk en werd betaald door de erfgenamen van JAN VAN DE VLOET. Genoemde PETER belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen, geen datum en getuigen vermeld, akte is doorgestreept

1-6-1467 Verkoop pacht (RA Oirschot Inv 122a akte 119 folio P179v (23v)
-----------------------------
Verschenen is PETER zoon wijlen DANIEL natuurlijke zoon van Heer HENRICK en verkoopt hierbij met schepenbrieven van Oirschot aan GIELIS WILLEM SNELLAERTS die een pacht van 1 mud rogge, Oirschotse maat, welke pacht MEEUS VAN DEN OU...als man van JUETEN dochter van HERMAN VAN DEN KERKHOF (?) VAN GESTEL eerder had verkocht uit een pacht van 3 mud rogge per jaar aan JAN MARCELIS VAN VESSEM. De pacht vervalt steeds op Maria Lichtmisdag en was door MEEUS als echtgenoot van zijn vrouw geerfd en werd steeds dood DIRCK VAN DEN VLOET betaald op onderpand van een stuk beemd gelegen in Oirschot in de Wolfsgroeve, belend door: VRANCK JACOPS VAN BAEST, de kinderen van JOERDENS VAN DE VLOET. Genoemde PETER had die pacht van 1 mud rogge geerfd van zijn ouders en was hem in de boedeldeling van hun bezit toebedeeld geweest. PETER als verkoper, mede namens de erfgenamen van JAN MARCELISSEN belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen, getuigen STOCK en .....

Notitie bij het huwelijk van Mechteld Jan Henricks en Peter Daniels natuurlijke zoon Heer Henricks: .
Op 22-5-1472 verkoopt PETER met schepenbrieven aan zijn neef DANIEL AERTS VAN DER AMEIJDEN een pacht van 4 mud rogge per jaar, maat van Oirschot, welke pacht DANIEL zoon wijlen DANIEL Heer HENRICKS (broer van PETER) hem eerder had beloofd op onderpand van eenhuis, tuin etc en een akker genoemd de Dries en op onderpand van een groesveld genoemd dat Venne en op dezelfde datum belooft zijn neeft DANIEL AERTS VAN DER AMEIJDEN aan PETER een pacht van 3 en een half mud rogge op onderpand van een huis, tuin etc. gelegen in herdgang de Notel, zie voor beide aktes bij DANIEL AERTS VAN DER AMEIJDEN (RA Oirschot Inv 123a akte 054, 055 folio P134r

22-5-1472 Kwijting betaling pacht (RA Oirschot Inv 123a akte 056 folo P134r)
-----------------------------------------
Komen is DANIEL AERT MICHIELS (STEEMETSERS) en verklaart te zijn voldaan voor een pacht van 3 en een halve mud rogge, maat van Oirschot, welke pacht PETER zoon wijlen DANIEL natuurlijke zoon Heer HENRICK hem eerder had beloofd in schepenbrieven van Oirschot, voor het bezit dat PETER van genoemde DANIEL had gepacht met schepenbrieven van Den Bosch. De pacht te betalen op onderpand van een huis, tuin etc. gelegen in herdgang de Notel, belend door: LOIJCH VAN HERZEL, MARIE STEVENS, de gemeenschappelijk straat, HEIJLKEN HEIJMERICKS en haar kinderen. DANIEL geeft nu kwijting aan PETER en DANIEL belloft dat hij geen beroep zal doen op poorterschap, klerkschap noch beroep zal doen op enig geestelijk of wereldlijk recht inzake de belofte van de 3 en een half mud rogge, getuigen HOPPENBROUWERS en CROM

Notitie bij het huwelijk van Henrick Henricks en Aleijt Daniel natuurlijke zoon Heer Henrick: .
16-9-1464 Betalingsbelofte (RA Oirschot Inv 122a akte 182 folio P68r)
---------------------------------
Verschenen is HENRICK HENRICK OESTEN als man van ALEIJT dochter van DANIEL DANIELS natuurlijke zoon van Heer HENRICK (dit is niet goed, ALEIJT is dochter van DANIEL natuurlijke zoon Heer HENRICK) priester en hij belooft hierbij aan AERT AERTS VAN ELLAER ten zijnen behoeve en ten behoeve van diens vrouw WEIJNDELMOET dochter van JAN VAN WAMEL en nog ten behoeve van hun wettige dochter MARGRIET, die voortaan een jaarlijkse pacht van 1 mud rogge te gaan betalen, Oirschotse maat, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van het erfdeel dat hij van zijn vader HENRICK OESTEN (getrouwd met BAETEN (BEATRIJS) heeft geerfd of het bezit dat hij van zijn vrouw zal erven, waar dat bezit ook in Oirschot is gelegen. Hij belooft de onderpanden in goede staat te hoduen voor de betaling van de pacht. Indien de begunstigden allen zijn komen te overlijden, valt de pacht weer toe aan HENRICK of zijn erfgenamen, getuigen CATWIJK en JAN DIE WOLF

24-3-1472 Verkoop pacht (RA Oirschot Inv 123a akte 176 folio P157v)
-------------------------------
Komen is HENRICK HENRICK OESTEN als man van ALEIJT dochter van DANIELS die natuurlijke zoon was van Heer HENRICK priester en verkoopt samen met deze ALEIJT en met schepenbrieven van Oirschot aan Heer HENRICK BELAERTS priester ten zijnen behoeve en ten behoeve van zijn zusters HEIJLWIG en MARGRIET, die een pacht van een half mud rogge, welke pacht DANIEL zoon wijlen DANIEL natuurlijke zoon van Heer HENRICK eerder had beloofd, steeds op Maria Lichtmisdag te betalen, op onderpand van een huis, tuin etc. en een akker genoemd de Dries en nog op onderpand van een akker genoemd de Braecken, nog op onderpand van een groesveld genoemd dat Venne, alles bij elkaar gelegen in herdgang de Notel, belend door: THOMAES SPOORMAKERS, de gemeenschappelijke straat. De verkoper mede namens zijn vrouw belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, getuigen FRANK en GIELIS JANSSEN

19-2-1481 Verkoop huis, pacht (RA Oirschot Inv 124b akte 077 t/m 079 folio P262v)
-------------------------------------
Verschenen is ALEIJT weduwe van HENRICK OESTEN met haar voogd en met haar wettige zoon HENRICK die voor hemzelf handelt en ook voor JAN, GIELIS en LISBETH zijnde zijn broers en zuster en belooft dat hij hen later alsnog afstand van het bezit zal laten doen. Ze verkopen aan JACOP HENRICK JACOPS VAN STRIJP en ...(later blijkt dit een huis te zijn)... belend door: VRANK DE MOL, PETER VAN ELLAER, het erf van WILLEM NOUWEN dat eerder van PAUWELS BOECHOUTS (?) was, WILLEM PETER VAN GELDROP, de Vrijthof. Genoemde ALEIJT was daarvoor gemachtigd volgens het testament van wijlen haar man en ze belooft alle lasten van haar kant af te handelen, behalve 1 oud schild in Den Bosch te betalen aan het klooster van Couwenwater, nog 1 mud rogge aan de deken en 2 cijnshoenderen en 19 plakken als chijns aan de kapelaans en nog 1 mud rogge aan HENRICK DE METSER (?) nog 4 en een halve lopen rogge aan de deken en 14 stuivers per jaar aan de H. Geest te Oirschot, getuigen RUTGER GOESSENS, PHILIPS HENRICKS en HAGELAER

Genoemde JACOP belooft de pachten en lasten zo te betalen dat ALEIJT en haar kinderen en erfgenamen daarvoor altijd gevrijwaard blijven, actum als boven

Het genoemde huis (!!) is opgeeist vanwege het recht van vernadering en JACOP verkoopt het weer door aan JAN JAN REIJNERS, actum als boven

2-2-1492 Betalingsbelofte (RA Oirschot Inv 125b akte 088 folio P292r)
-------------------------------
ALEIJT weduwe van HENRICK OESTEN belooft om aan CORNELIS SMEETS die per a.s. mei een bedrag van 2 en een halve rijnsgulden te gaan betalen, want CORNELIS had dat bedrag eerder voor haar betaald. Als onderpand stelt ze al haar roerende bezit dat ze heeft, zodat CORNELIS eventueel zijn vordering daarop kan verhalen en het direkt kan verkopen zonder dat ze daar bezwaar tegen kan maken, want ze is daarvoor in een vonnis in het laatste jaar geding veroordeeld, datum op Mara Lichtmisdag 1492, getuigen BERNTS en ESP

Notitie bij Wouter Daniel natuurlijke zoon Heer Henrick Daniels: .
Vermelding Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1204 okt 1433 - sept 1434 folio 31v
-----------------------------------
Augustijn zoon wijlen Jan van Rutte
Jan Danielss van der Weegscheiden
WOUTER VAN AUDENHOVEN (natuurlijke) zoon van DANIEL

Notitie bij Willem natuurlijke zoon Daniel natuurlijke zoon Heer Henrick Daniels: .
Vermelding Bossche Protocol (Oirschot) okt 1437 - sept 1438 folio 155r
-----------------------------------
Henrick die Busscher
WILLEM natuurlijke zoon wijlen DANIEL natuurlijke zoon wijlen Heer HENRICK VAN AUDENHVOEN
Gielis die Cremer van Straten

 

Vn. Daniel Daniel natuurlijke zoon Heer Henricks van Oudenhoven (Audenhoven), tr. omstr. 1450 Margriet Peter Corstens van den Hovel, dr. van Peter Corstiaen en Aleijt Nn.

Uit dit huwelijk:

1. Korstiaen Daniel Daniel Henricks van Oudenhoven (Audenhoven).

2. Daniel Daniel Daniels van der Oudenhoven (Audenhoven).

 

Notitie bij het huwelijk van Margriet Peter Corstens en Daniel Daniel natuurlijke zoon Heer Henricks: .
Mogelijk wordt DANIEL ook DANIEL LANEN genoemd (in de akte van 25-11-1477) zie bij ouders MARGRIET

1-2-1467 Betalingsbelofte (RA Oirschot Inv 122a akte 035 folio P163r (8r)
-------------------------------
Verschenen is DIEDERICK AERTS VAN WAELWIJCK en belooft hierbij om voortaan aan DANIEL zoon wijlen DANIEL Heer HENRICKS die een mud rogge per jaar te gaan betalen, Oirschotse maat, ten behoeve van diens zoon KORSTIAEN die hij heeft verwekt bij zijn wettige vrouw MARGRIET dochter PETER CORSTIAENS VAN DEN HOVEL. De pacht steeds te betalen op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk beemd genoemd de Zwartvoert, gelegen in Oirschot herdgang de Notel, welke beemd (of pacht?) hij heeft gekocht van PETER BLOEMPKENS, belend door: AERT GOIJAERTS VAN RUT die men ook wel VAN ESCH noemt, verder rondom in de gemeijnte. DIEDERICK als schuldenaar beloofd het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de rogpacht. Indien DANIEL en diens zoon KORSTIAEN beiden zijn komen te overlijden, dan versterft de pacht weer op genoemde DIEDERICK of diens erfgenamen na hem, getuigen WILLEM VAN GELDROP en PETER VAN DE SCOET

Verschenen is genoemde DANIEL uit de vorige akte en staat aan genoemde DIRCK (DIEDERICK) toe dat hij de pacht van het beloofde mud rogge altijd mag aflossen tegen betaling van 14 peters, elke peter gerekend tegen 18 stuviers, samen ook met de achterstallige termijnen, actum als boven

20-3-1468 Betalingsbelofte (RA Oirschot Inv 122a akte 181, 182 folio P237v, P238r)
--------------------------------
Verschenen is JAN WILLEM OPPERS als man van MARGRIET dochter van wijlen AERTS VAN DER AMEIJDEN en belooft nu aan DANIEL DANIEL Heer HENRICKS ten behoeve van diens wettige vrouw MARGRIET, wettige dochter van PETER KORSTIAENS VAN DEN HOVEL ten behoeve van hem ten ten behoeve van diens zoon DANIEL verwekt bij genoemde MARGRIET, die voortaan jaarlijks 1 mud rogge te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van zijn erfdeel dat hij zal erven na de dood van MARIE weduwe van genoemde AERTS VAN DER AMEIJDEN en dat hij nog zal ervan na de dood van zijn vader WILLEM en van zijn moeder KORSTIAEN, waar dat bezit ook is gelegen hetzij in Oirschot hetzij in de Meierij van Den Bosch. Als genoemde MARGRIET en haar zoon DANIEL beiden zijn komen te overlijden, dan versterft de pacht weer op genoemde JAN WILLEM OPPERS of op diens erfgenamen na hem. Maar zolang DANIEL leeft en daarna zijn vrouw krijgen die dat mud rogge en daarna diens zoon DANIEL, getuigen VOS, HAGELAER en JOERDEN

Verschenen is DANIEL DANIEL Heer HENRICKS en staat aan JAN WILLEM OPPERS uit de vorige akte toe dat die de rogpacht van 1 mud rogge altijd mag aflossen tegen betaling van 14 peters, elke peter gerekend tegen 18 stuivers, samen met alle achterstallige termijnen, actum als boven

20-3-1475 Verklaring (RA Oirschot Inv 124a akte 034 folio P35r)
--------------------------
Komen is HENRICK JAN HEEREN en heeft verklaard dat hij aan DANIEL VAN DER AMEIJDEN, steeds op Maria Lichtmisdag een deel van een pacht schuldig is van 9 mud rogge in Lieshout, maar in Oirschot te betalen. HENRICK heeft zijn deel daarvan nu betaald en bij schepenen in bewaring gegeven, geen getuigen vermeld

in marge 1: schepenen in rechtsprekende vergadering
in marge 2: een vidimusbrief aan DANIEL VAN DER AMEIJDEN

 

IIe. Jan van Oudenhoven (Audenhoven), geb. Oirschot omstr. 1330, vr sept. 1406, tr. Elsbeen NN.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Jan, volgt IIIk.

2. Wouter Jan van Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1357, na 19 okt. 1424.

 

Notitie bij het huwelijk van Elsbeen en Jan: .
Er is nog sprake van een HENRICK VAN AUDENHOVEN als zoon van JAN LIJERINC en YDA DIRCK VAN LAER in het Bossche Protocol. Of deze HENRICK ook een zoon van JAN VAN AUDENHOVEN is die getrouwd is met ELSBEEN, is nog onbekend.

Zelf denk ik dat deze HENRICK in Audenhoven woonde en verder niet te maken heeft met genoemde JAN.

De "zoon" HENRICK VAN AUDENHOVEN wordt vermeld in het Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1186 okt 1408 - sept 1409 folio 140v en Inv 1192 okt 1421 - sept 1422 folio 384v (in dit laatste protocol wordt hij samen met Dirck van de Laer zoon wijlen Dirck, Jan Vroem en Dirck van Loeven (schoonzoon van Dirc van Laer) betreffende "t goed van Audenhuijs te Straten.

1-4-1389 Overdracht beemd (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1178 jan. 1389 - juli 1389 folio 223v)
----------------------------------
JOHANNES DE AUDENHOVEN droeg over aan Heer ANCELMUS DE BAEST priester ten behoeve van de kinderen van wijlen FRANCO DE BAEST een beemd gelegen in de beemden van Oirschot, ter plaatse genoemd Wippenhout, ter plaatse genoemd Heijn Papen Broec, tussen een dijk behorend aan voornoemde JOHANNES DE AUDENHOVEN enerzijds en JACOBUS zoon van JACOBUS DE BAEST anderzijds, van welke eerstgenoemde beemd JOHANNES EVERAERTS SOEN de Spoerdonc, HENRICUS VAN DER HEIJDEN, WALTERUS DIE CORT en WILHELMUS zoon van WILHELMUS DIE CORT, WILHELMUS VAN DER VLOET echtgenoot van JUTTA DE ELLAER en THEODORICUS VAN DER VLOET zoon van JOHANNES VAN DER VLOET en EGIDIUS VAN DER SCUEREN, elk, een stuk beemd kochten van voornoemde FRANCO DE BAEST. De beemd was belast met cijnzen aan Heer JOHANNES DE BERLAER Heer van Helmond en van Keerberch, daaruit door eerstgenoemde JOHANNES beloofd.

Notitie bij Wouter Jan: .
WOUTER is overleden na 19-10-1424 want dan wordt hij nog als voogd vermeld over LUIJTGART dochter van zijn broer JAN

 

IIIk. Jan Jan van Oudenhoven (Audenhoven), geb. omstr. 1355, tr. Naam Onbekend.

Uit dit huwelijk:

1. Luijtgart Jan van Oudenhoven (Audenhoven), geb. Oirschot omstr. 1385.

2. Henrick Jan van Oudenhoven (Audenhoven), geb. Oirschot omstr. 1387.

3. Aert Jan van Oudenhoven (Audenhoven), geb. Oirschot omstr. 1389.

4. Robbert Jan van Oudenhoven (Audenhoven), geb. Oirschot omstr. 1490.

 

Notitie bij Jan Jan: .
19-10-1424 Vermelding Jan en kinderen: Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1195 okt 1424 - sept 1425 folio 24r
-------------------------------------------------
JAN zoon wijlen JAN VAN AUDENHOVEN en van ELSBEEN
Wouter broer van (voornoemde) JAN en LUITGARD dochter van JAN
Jan natuurlijke zoon wijlen Jacob van Gunterslaer
HENRICK, AERT, ROBBERT, broers van LUIJTGART

Notitie bij het huwelijk van Naam en Jan Jan: .
Of onderstaande akte bij deze JAN of anders zijn vader behoort is mij niet bekend, voorlopig heb ik de akte hier geplaatst

25-4-1387 Uitgifte goederen (land) Bossche Protocol (Oirschot Inv 1177 1382-1387 ( januari 1382 - sept 1387) folio 357r
----------------------------------
JOHANNES DE AUDENHOVEN gaf uit aan ARNOLDUS VAN DER BRAKEN:

1.
2/3e deel in de goederen genoemd die Posdonk en in daaraan gelegen erfgoederen genoemd die Hage, in Oirschot in de herdgang van Hedel, tussen wijlen WILHELMUS DE CASSELAER enerzijds en erfgoed genoemd Papen Bossche anderzijds

2.
een stuk land genoemd die Schuurmans Hoeve, gelegen in voornoemde erfgoederen genoemd die Hage

3.
2 lopen land, gelegen in voornoemde erfgoederen genoemd die Hage

de uitgifte geschiedde voor de grondchijnzen, voor 3 mud rogge, maat van Oirschot aan JOHANNES VAN DER RAFFENDONC en thans voor een erfpacht van 12 mud rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Oirschot te leveren.
Ter meerdere zekerheid stelde hij tot onderpand van het resterende 1/3e deel in voornoemde goederen die Posdonk en die Hage

Vermelding Bossche Protocol (Oirschot) okt 1424 - sept 1425 folio 24r
----------------------------------
Jan zoon van wijlen JAN VAN AUDENHOVEN en van ELSBEEN
WOUTER broer van JAN en LUIJTGART dochter van JAN (genoemde WOUTER is hier de oom van LUIJTGART)
Jan natuurlijke zoon wijlen Jacob van Gunterslaer
HENRICK, AERT, ROBBERT, broers van LUIJTGART
(verm. betreft dit een deling)Gegenereerd met Aldfaer 4.2 op 16 april 2010 18:48
Bestand D:\Aldfaer\kwartierstaat vs3\kwartierstaat vs3