Parenteel van Isaack van Adrichem

I Isaack van Adrichem is geboren omstreeks 1625.

Notitie bij Isaack: .
Zoon PHILIP wordt diverse malen aangeduid als PHILIPS ISAACKSZ VAN ADRICHEM

ALS IEMAND EEN AANSLUITING MET ANDERE PERSONEN VAN DE FAMILIE VAN ADRICHEM HEEFT, OF AANVULLINGEN DAN ZOU IK DEZE GAARNE ONTVANGEN.


Kinderen van Isaack uit onbekende relatie:

 

1 Adriaen van Adrichem, geboren in wonende Hoijgraft (Hoijgracht) Leiden. Volgt II-a.

2 Huijbert van Adrichem, geboren in Monster. Volgt II-b.

3 Philip Isaacksz van Adrichem, geboren in wonende Haerlemstraet te Leiden. Volgt II-c.

4 Johannes (Jan) van Adrichem. Volgt II-d.

5 Cornelia van Adrichem.

Getuige bij:

24-06-1674

   

doop Isaak (Ysaak) van Adrichem (geb. 1674) [zie III-b]

   

[tante vaderszijde]

 


II-a Adriaen van Adrichem is geboren in wonende Hoijgraft (Hoijgracht) Leiden, zoon van Isaack van Adrichem (zie I).

Beroep:

meester metselaer

Getuige bij:

kerkelijk huwelijk Isaak (Ysaak) van Adrichem (geb. 1674) en Adriaentje van Es [zie III-b]

   

[oom vaderszijde bruidegom]

24-06-1674

   

doop Isaak (Ysaak) van Adrichem (geb. 1674) [zie III-b]

   

[oom vaderszijde]

Adriaen trouwde op 08-07-1668 in Voorburg met Cornelia Cabeau, nadat zij op 21-06-1668 in Leiden in ondertrouw zijn gegaan. Bij het kerkelijk huwelijk van Adriaen en Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Philip Isaacksz van Adrichem [zie II-c] [broer bruidegom] en Neeltge van Doorne.

Notitie bij het huwelijk van Adriaen en Cornelia: .
de getuige voorde bruijdegom was zijn broer PHILIPS ISAACKS VAN ADRICHEM en voor de bruijd: NEELTGE VAN DOORNE haar moeder

10-11-1694 Insinuatie (ONA Leiden Archief 506 Inv 1579 akte 206)
---------------------------
Den eerste Notaris hiertoe versogt als sig uijt den naam van mij ondergeschreven vervoegen benevens twee getuijgen aan den persoon ofte ter woonstede van ARIJ VAN ADRICHEM Mr. Metselaar ende den selven wel ende wettelijk insinuerend dat ick insinuant op de werff ofte de grond staande op de Hooijgraft naast u geinsuneerde huijsinge ende bij u geinsinueerde in verleeden weeck in coope aangestaan heb leggen ofte berusten een partije blooten, een partij perquement ramen, messen, boomen, staacken ende maanen ende voorts dat tot het voor witt ende seemleer ende perquement makerij is behoorende ende dewijle gij geinsunieerde mij tot nog toe niet willen admitteeren ende gedoogen, omme de voor verhaalde goederen te nemen in mijn bewaarnis orde toesigt ende daarmeede niet te willen laaten gewerden als eijgen, niet tegenstaande veel ende verscheijde debvoiren daar toe aangewent, dies halven zult gij Notaris voornoemt, een geinsinueerd als nog verzoeken omme admissus te mogen hebben, omme de vermelde goederen te nemen in mijn bewaarnis ende deselve te haalven van u geinsinueerdens werff, daarmeede te laten gewerden als eijgen ende voorts te gedogen dat deselve van desselfs gront door mijn ofte mijn ordre werden afgehaalt ende waartoe ik insinuant een ... uijre ende dag verzoecken onder reserve nogthans van aan hem geinsunieerde te verhaalen alle ende soodanige gemelde penningen als begroot zal worden, door u geinsinueerd (door u weijgeringe aen reets geleeden schaade te zijn veroorzaakt. Ende in sooverre gij geinsinieerde weijgert t geen voroscheven is toe te staan. Soo sult gij Notaris wel expresselijk protersderen van allen costen, schaaden ende interesse veroorzaackt, oock die nog voor den naar desen zoude coomen veroorzaken Notaris ... dese insinuatie naar behooren, levert copie ende relateert u welder varen, actum 10 November 1694, getekend: ... MEIJER

De geannexeerde insinuatie en protesten versoecke van JACOB DE MEIJER aen de huijsvrouw van ADRIAEN VAN ADRICHEM (vermits hij selffs niet t huijs was) naer sijn forme ende innehouden in presentie van WILLEM DE PAAUW ende PIETER VLIETHOORN als getuijgen ende aen haer copie op zegel gelevert, dewelcke tot antwoort gaff: laet DE MEIJER wederom in huijs brengen, alle de bet(alen?) ende spinde plancken met t geene hij verders uijt het huijs heeft meede genoomen, so is sijn goet oock tot sijn di... off kan het selve alsdan krijgen t welck relateren ons te zijn wedervaren. Acte ... ten oirconde iet op den 10en November 1694, getekend P VLIEDTHOORN, W. DE PAAYUW t oirconde A. WOLFF 1694 Nots publcq

Cornelia is geboren in wonende Hoijgraft (Hoijgracht) Leiden, dochter van Michiel Dircxsz Cabau en Neeltge Doorne.

Getuige bij:

ondertrouw Huijbert van Adrichem (ovl. vr 1696) en Sophia Willems (ovl. vr 1685) [zie II-b]

   

[schoonzuster bruidegom]

03-04-1672

   

doop Maria van Adrichem (geb. 1672) [zie III-a]

   

[aangetrouwde tante vaderszijde]

09-07-1695

   

kerkelijk huwelijk Jan Ferre en Maria van Adrichem (geb. 1672) [zie III-a]

   

[aangetrouwde tante vaderszijde bruid]


Kind van Adriaen en Cornelia:

 

1 verm. Adriaentje van Adrichem.

 


II-b Huijbert van Adrichem is geboren in Monster, zoon van Isaack van Adrichem (zie I). Huijbert is overleden vr 09-08-1696.

Notitie bij overlijden van Huijbert: .
hij is overleden voor 9--1696 want dan trouwt Trijntje met Cornelis Mouringh van Onderwater te Leiden

Beroep:

meester metselaer

Getuige bij:

01-06-1683

   

doop Isaak Philipsz van Adrichem (geb. 1683) [zie II-c,1]

   

[oom vaderszijde]

Huijbert:

(1) trouwde op 29-04-1671 in Leiden (ondertrouw) met Aaltie Jans Plumenagie (Pluvenagie). Bij de ondertrouw van Huijbert en Aaltie waren de volgende getuigen aanwezig: Jan van der Brech en Beaxtrix Cornelisdr de Vos.

Notitie bij het huwelijk van Huijbert en Aaltie: .
Op de trouwakte bij zijn eerste huwelijk staat vermeld dat hij afkomstig is van Monster.

de getuige JAN VAN DE BRECH wonende aan de Oude Vest was een broer van de bruidegom ?? en BEATRIX CORNELISDR was een bekende van de bruid en woonde ook aan de Oude Vest (mogelijk is zij dezelfde als BEATRIX DE VOS zie 2e huw HUIJBERT)

30-5-1680 Testament schoonvader (ONA Leiden Archief 506 Inv 1222 akte 012)
------------------------------------------
IN DEN NAME DES HEREN AMEN.
Bij den innehouden van desen jegenwoordigen openbaren instrumente bij kennelijk eene ijgelijken dien t behoort, dat inden jare na de geboorte onses enigen heijlands ende saligemakers in t jaer XVJc taghentich op den 30en dag in Maij, des middags de klok ontrent twaalf uren, voor mij Mr. MEIJNARD VAN SCHADEN Notaris publijck ende voor de nabeschreven getuijgen, in eijgene persoone gekomen ende verschenen is, d eersaa,e JAN PLUVINAGIE tabackverkoper, wonende binnen dese stade in de Sint Jorissteeg, mij Notario bekent, sijnde kloek ende gesont van lighaam, mitsgaders sijn verstantm redenen ende memorie wel magtig ende ten volle gebruijkende naar allen uijtwendigen schijn, dewelke verklaarde dat hij aanmerkende de algemeene swak ende broosheijt van s menschen leven op deses aarde, die als een schadue vergansckelijk ende de gemene schulden der nature, namentlijk de doot, tot alder seker den onderworpen is, ende dat daarentegen niet onseckerder en is als de tijt ende ure vandien, goet gevonden hadde niet van dese werlt te scheijden sonder alvorens van sijne tijdelijke goedren (hem van Godt almag genadiglijk verleent) gedisponeert te hebben, doende sulks (soo hij opentlijk verklaarde) uijt sijn eijgen vrije willen en gemoet sonder ijemands opmerkingen ofte misleijdinge, bevelende eerst ende alvorens sijne onsterffelijke ziele inde genadigde handen van Godt Almagtig ende sijn lighaam na sijn dood d aarde met een eerlijke begraveninge, revoceerende, casseerende doot ende te niet doende bij desen alle voorgaande testamenten, codicillen en andere actens van uijtterste wille die hij voor dato dese in eniger manieren gemaakt of verleden soude mogen hebben ende wel specialijk sodanig een codicille als hij Comparant voor mij Notaris heeft gepasseert op den XXJen October anno 1672, willende dat alle deselve suillen werden gehouden voor nul, kragteloos ende van onwaarden als of die noijt verleden ofte gepasseert waren geweest.
Ende nu van nieuws disponerende soo verklaarde hij Comparant de kinderen van zijn voordogter AALTJE PLUVINAGIE getrout geweest met HUIJBERT VAN ADRICHEM Mr. Metselaar, te institueeren in de simpele ende naakte legitime portie, deselve na regten uijt sijne na te late goederen competerende. Begerende wel expresselijk dat de voorschreven sijne dogters kinderen tot voldoeninge van dien sal werden ge inpinteert sodanige een somma van penningen en ander uijt het als haren moeder AALTJE sijn testateurs saliger dogter van hem meerder heeft genoten, als desselfs moederlijke bewijs was importerende, t welk hij Testateur verklaart meerder te sijn als derselve legitime portie in tijt ende wijle soude komen te bedragen, dog indien sij de voorschreven sijne dogters kinderen, ofte wel de vader ofte voogden in haar naam, sijne na te noemen erfgenamen sijn ... ... ende ge..iftelijk laten gebruijken, sonder deselve af te vorderen eenige de minste staat ende inventaris of diergelijke, in sulken gevallen (maar anders niet) wil ende begeert hij Testateur dat de voorschreven kinderen van sijn voordogter uijt sijne gemelte na te laten goederen (boven t gene derselver overleden moeder hiervooren tot voldoeninge van de legitime portie alrede heeft genoten gehadt) sullen trecken een somme van vijfhondert Caroli gudlens van XL groten t stuck, waarinne hij Testateur sijne meergemelte dogters kinderen ingeval alvoren tot sijn mede erfgenamen verklaarde te nomineren ende te institueren bij desen.
Ende in alle de verdere goederen soo roerende als onroerende gene ter werelt uijtgesondert die hij Testateur metter doot ontruijmen ende agterlaten sal, verklaarde hij te institueren sijne kinderen, die hij alrede geprocreert heeft ofte nog soude mogen komen te procreeren bij SOPHIA WILLEMS sijne tegenwoordige huijsvrouw alle met vollen regten van institutie.
Wijders soo verklaarde hij Testateur te stellen ende te ordonneren tot voogden over sijne mnderjaige na te laten kinderen ende erfgenamen namentlijk over de kinderen van sijn voordogter WESSEL SCHUTTEROIJ ende over sijne kinderen geprocreert bij sijne tegenwoordige huijsvrouw deselve sijne huijsvrouw SOPHIA WILLEMS met magt om beneffens hem of haar respectivelijk sodanige een medevoogt te mogen verkiesen als ijder van hun goetduncken ende believen sal, die sodanige magt sal of sullen ebben als alle voogden na regten, redenen ende billickheijt toekomt, mede om de verkopinge van de onroerende goederen ende alle t gene de voogdije enigsints specteert te mogen doen sonder eenige de minste last, consent ofte beswaarnisse van Heeren Magistraten, Weesmeesteren ende anderen die na regten, stijl of constume deser landen enige gesag over der minderjarige ende anderen toesigt behoevende persoonen soude mogen competeren, als alle de selve ende ijder van un daarvan ten vollen ontlastende ende secludeerende bij desen.
Egeene voorschreven staat verklaarde hij Comparant te wesen sijn testament ende uijterste wille, begerende dat t selve daarvoren valideren ende volkomen effect sorteren sal, t sij als testament, codicille of andere makingen in de beste forma ende versogte voorts hier af gemaakt ende geexpedieert te worden n of meer openbaer instrumenten.
Aldus gedaan, verleden ende gepasseert binnen Leijden, ter presentie vande ondergeschreven getuijgen, getekend"t merck gesteld CII bij JAN PLUVINAGIE A. van .... NICLAES PRUL, t welk ik affimere, N. VAN SCHADE Nots punbl. 1680

3-6-1702 Waarborgstelling (ONA Leiden archief 506 Inv 1583 akte 114)
--------------------------------
Compareerde voor mijn ADRIAAN WOLFF openbaer Notaris bij den Ed. Hove van Holland geadmittert, binnen de stad Leijden residerende ende voor de nabeschreven getuijgen PIETER MEIJER, ISACQ VAN ADRICHEM en JOHANNES VAN ADRICHEM, JAN FERRE in huwelijk hebbende MARIA VAN ADRICHEM ende JAN VAN DE BERG in qualit als medevoogd over CATARINA VAN ADRICHEM alle wonende binnen dese stad mijn Notaris bekend, ende verclaeren haer selven te stellen als waerborgen ende principale schuldenaren onder renunciatie van de beneficien ordinis divisionis et excussionis, de krachten vandien bekennende na voorgaende onderrechtingen wel te verstaen, voor CORNELIS VAN DER BORST als in huwelijk hebbende MARIA PLUVENAGIE, ten behoeve van JACOB SCHELLING ende dat voor de restitutie van een somme an driehondert gulden die den voornoemde SCHELLING aen den selver VAN DER BORST alrede ten dele betaelt heeft ende noch moet betalen over de kooppeningen van een huijs ende erve staende ende gelegen binnen deser stede inde Langstraet als breder blijckende bij de opdracht brieff in dat den 18en Januarij deses jaers 1702 daer van sijnde, inden na desen imant lick selve mochte comen te openbaren, die eenige actie ofte pretensie op het voorschreven huijs ende erve vermijnde te hebben, onder verband ende bedwanck van hare respectivelijke personen ende goederen.
Compareerde mede de meergenoemde VAN DER BORST, de welcke beloofde de voorschreven sijne borgen, van hare geinterponeerde borgtochte te bevrijden, kosteloos ende schadeloos te houden onder gelijck verband alsboven.
Aldus gedaen ende gepassert binnen Leijden ter presentie van GERARD WOLFF mede notaris ende CLAES DE GRAAFF als getuijgen op den 3e en Juni 1702, getekend: PIETER MEIJER, ISAACK VAN ADRIGHEM, JOHANNES VAN ADRICHEM, JAN FERRE, JAN VAN DE BERG, CORNELIS VAN DER BORST, G WOLFF, CLAAS DE GRAAF t oirconde A WOLFF Nots 1702

Aaltie is geboren in wonende St Jorissteech te Leiden, dochter van Jan Pluvinagie en Marija Coenraed. Aaltie is overleden vr 30-05-1680 in Leiden.

(2) trouwde op 28-11-1682 in Leiden (ondertrouw) met Sophia Willems. Bij de ondertrouw van Huijbert en Sophia waren de volgende getuigen aanwezig: Jan van den Bergh, Cornelia Cabeau [zie II-a] [schoonzuster bruidegom] en Beaxtrix Cornelisdr de Vos.

Notitie bij het huwelijk van Huijbert en Sophia: .
HUIJBERT woonde tijdens het aangaan van dit huwelijk op de Oude Rijn en SOPHIA in de Sint Jorissteegh.

SOPHIA WILLEMS was weduwe van JAN PLUVINAGIE en de "stief" schoonmoeder van HUIJBERT

Bij de getuigen staat vermeld dat JAN VAN DEN BERGH wonende aan de Oude Cingel een broer is van de bruidegom, de getuigen voor de bruiden waren: CORNELIA CABAEU een bekende was zij woonde aan de Hoijgraft, BEATRIX DE VOS was een bekende en woonde aan de Oude Cingel

Sophia is geboren in Dortmond wonende St Jorissteech te Leiden. Sophia is overleden vr 09-02-1685 in Leiden. Sophia trouwde voorheen op 26-10-1672 in Delfshaven met Jan Pluvinagie (ovl. vr 1685).

Notitie bij Sophia: Sophia Willems was weduwe van Jan Plumenagie

Getuige bij:

19-02-1683

   

huwelijk Philip Isaacksz van Adrichem en Maria Vermeulen [zie II-c]

   

[schoonzuster bruidegom]

(3) trouwde op 09-02-1685 in Leiden (ondertrouw) met Tryntje Henricks van Hattum, 42 jaar oud. Bij het kerkelijk huwelijk van Huijbert en Tryntje waren de volgende getuigen aanwezig: Philip Isaacksz van Adrichem [zie II-c] [broer bruidegom] en Harmtge Poulus.

Notitie bij het huwelijk van Huijbert en Tryntje: .
Op de trouwakte staat vermeld dat Huijbert woonde op het Amsterdamsch Veer en woonde Camp te Leiden, Harmtge Poulus was een nicht van de bruid, de getuige PHILIP VAN ADRICHEM was een broer van de bruidegom en woonde in de Haerlemstraet en HARMTGE POULUS was een nicht van de bruid ook wonende in de Haerlemstraet

HUIJBERT is overleden voor 9-8-1696 want dan trouwt TRIJNTGE VAN HATTUM als weduwe met CORNELIS MOURINGSZ VAN ONDERWATER weduwnaar van ANNA ABRAHAMSZ VAN WAALSWIJK, CORNELIS woonde aan de Langegraft en TRIJNTGE woonde op de Oude Rijn, de getuigen waren BARTELMEES VAN ONDERWATER broer en voor de bruijd CORNELIA CABAU schoonzuster wonende Hoygraft en BEAXTRIX DE VOS schoonzuster wonende Oude Cingel (DTB Ned. Herv. Ondertrouw folio BB 184 GA Leiden)

12-10-1690 Acte van surrogatie (ONA Leiden Archief 506 Inv 1365 akte 108)
----------------------------------------
Op huijden den 12 October anno1600 ende negentigh Compareerde voor mij DIRCK CAMPEN openbaer notaris bij de Ed. Hove van ollandt op de nominatie vande Ed. Geregte der stad Leijden geadmitteert, binnen derselve steede residerende ende voer den naergenoemde getuigen den Eersamen HUIJBERT VAN ADRICHEM Mr. Metselaer aen mij Notaris wel bekent te kennen gevende hij Comparant bij sijn saliger huijsvrou SOPHIA WILLEMS gestelt te sjn tot voogt eerst alleen over sijne kinderen geprocreert aen desselfs SOPHIA WILLEMS ende nog aen de voorkinderen van sijn overleden huisvrouw ende benevens Sr. WESSEL SCHUTTER met sodanige magt end authoriteijt als alle voogden naar regt, redenen ende billijkheijt toekomt, item met magt omme bij affsterven, onwilligheijt ofte onbequaem werde van de eene voogt die langst leeft weder een ander in desselfs plaets te moeten authoriseren, t welck alsoo vervolgens geduijren sal tot der minderjarige, meerderjarigheijt off eerder huijwelijc dagh ende dit alles met secluesie van de Ed, Heeren Weesmeesters alier, ingevalle van het testament bij desen, sijnde overleden huijsvrou benevens hem Comparant voor den Notaris JUSTUS GERSTECOREN ende seeckere getuijgen op den 10 december 1683 gepasserd ende deselve sijne huijsvrou mette doot geconfirmeert daervan sijnde. Inde de wijle de voornoemde WESSEL SCHUTTER dser werelt is komen te overlijden, alsmede dat den eersamen PIETER KEERWOLF in den Sr. WESSEL SCHUTEREN tot mede voogt was geadsummeert indien andere ..ook over kintskinderen van zaliger JAN PLUVENAGIE sijnde de kindren van hem Comparant waer en desselfs PIETER KEERWOLFF die ten dien eijnde meede compareerde te goeder trouw verklaarde de noijt geweeten te hebben daer ende medevoogd te sijn gestelt, gelijk nu bij de acte van adsumptie mede voor den notaris GERSTECOOREN op den 20 december 1684 gepasseert daer van sijnde blijckt ende niet gaarn sijn selven soude in wickelen ende de voogdije van sijn Comparants kinderen, maer te contrarie versogten daervan geexcuseert te sijn als noijt van hem andere gedagen gweesen sijnde dan alleen mede voogt te wesen ende de vorkinderen van SOPHIA WILLEMS wezens de ... had van zaliger JAN PLUVENAGIE desselfs vader opbestorven, verder ofte anders niet.
Soo verklaarde hij Comparant uijt kragte ende magt van deselve testament als mede voogt gestelt sijnde bij sijn eerste Comparant ..... ierin PETER KEERWOLFF wegens de voogden over sijn Comparants knderen te ontslaen ende daervan op sijn versoek ende instanie begeert te excusereen ende in desselffs plaetse mitsgaders in den overledens plaetse tot toesiende voogt over sijn Comparants kinderen geprocreert aan AELTIE JANS ende de voorkinderen van overleden huisfrou wegens der goederen van haer moeder saliger versogt ende verkozen te hebben soo als hij doen bij desen den eersamen ADRIAEN VAN ADRICHEM Mr. Metselaer sijn broeder gevende ende ... deselve sodange last mag ende authoriteijt als t gemelde testament d..teert ende medebrengt waer naer in desen werd gerefereert
Compareerde mede voor mij Notaris ende getuijgen onder genomineert de Sr. ADRIAEN VAN ADRICHEM meede Mr. Metselaer aen mij Notaris bekent, de welcke verklaarde de voogdijschap in dese voorgemelte aen te nemen ende accepteren ende belovende dese daarinne met gedrag, als naer behooren.
Eijntelijk ende ten laesten verklaarden hij HUIJBERT ende ADRIAEN VAN ADRICHEM hiervooren gemelt ijder en vooral insolidum .. .....(onleesbaar)...den Sr. PIETER KEERWOLFF voor alle naarmaninge of ende aenspraake die deselve alsmede de weduwe en kinderen van zaliger SCHUTTER op ofte van wesen sijn HUIJBERTS kinderen off ijemandt anders aengedaen soude konnen ofte moen werden, directelijk of indirectelijken ende altoos te sullen indemneren, aff.. ende bevrijeden onder verbant van haar eijge persoon ende goederen. Stellende deselver onder verband ende bedwangh van alle Heeren Regters en Regteren ende specialijck den Ed. Hove van Hollandt alles niet verhael van kosten. Beloovende ende ijder den andere ter saecke deser indemniteijt ijder voer dseelfve te sullen indemneren en deselven verbant als boven. Ende consenteerden ten wedersijde hiervan acte van voogdije gemaakt ende gelevert te werden. Aldus geaaen ende verleden ende gepasseert binnen der stad Leijden, ter presentie van JACOBUS CAMPEN en PAULUS SCHELTUS clerquen als getuijgen ten desen versogt, getekend: HUIJBERT ADRICHEM, ADRIAEN VAN ADRICHEM, PIETER KEERWOLFF, J.CAMPEN, P. SCHELTUS (notaris zelf heeft niet getekend)

30-10-1690 Afrekening erfenis grootvader (ONA Leiden Archief 506 Inv 1365 akte 110)
----------------------------------------------------
Op huijden den 30 October anno 1690 Compareerden voor mij DIRCK CAMPEN openbaer Notaris bij den Ed. Hove van Hollandt op de nominatie van den Geregte der Stad Leijden geadmitteert binnen den selven stede residerende ende voer de naergenoemde getuijgen de Eersamen HUIJBERT ende ADRIAEN VAN ADRICHEM als de voogdijschap alleen ende int geheel op haer gekomen hebben over sijn eerste Comparants kinderen gewonnen bij zaliger AELTIE PLUVENAGIE w.. ende de gaden deselve kinder op het aenbesterve door t overlijden van JAN PLUVENAGIE de kinder grootvader zaliger ... in kanttekening doch onleesbaar.... uijtgaende van de Joffrouw MARIA HEIJ.. weduwe van zaliger WESSEL SCHUTTER eerstelijk een somme van agthondert vijff en twintigh gulden t..f ende t... ende over dees knderen haer gereed op ende deselve de de scheijde (?) van desselfs grootvaders boedel JAN PLUVENAGE tot supplement van haer aendeel tusschen het ende nog tweehand geven en wettigh ... ... uijtmaeckende met 16.10. over uijtgaaf jaer intrest voor drse betaelt netto acht volle jaren intrest van t selve capitael vereckent ;t seder de 1e November 1682 tot huiijden dato deses toe, nogh item van vijffhondert vijftigh gulden over de kooppeningen bij den overleden in den ontfang van seesckere huijs in des Jorissteegh de vermelde kintskinderen van JAN PLUVENAGE toegekmen hebbende, mitsgaders noch hondert twee en dertigh gulden over ses jare intrest vandien gereeckent t sedert Meijedagen 1684 tot Meijedagen lestleden, bedragende alle de versegde somme int geheel de somme sevenhondert vijffentvijfftigh guldens .... ende dienvlgende ende mede volcoomen voldaen en betaelt te wesen van alle ende sodanige penninen als ende derselve WESSEL SCHUTTER tot ... te eenigsints sijn eerste Comparants kinderen toebehoren ende ... hebben gehad.
Belovende dienvolens den boedel van desselfd SCHUTTER ofte de erfgenamen vandien naer dese niet te sullen aenspreecken veel om n... ofte lastig te vallen directelijk of indirectelijk ende sulx nog ... manieren het sij om eenige weerkominge ofte andersints te hebben, maar ter contrarie deselve voornoemde alle op ende naermaninge off in ende altoos te sullen indemneren ende bevrijden, onder verbant met alles van der weeskinderen persoon ende al den ... hun eijge personen ende goederen ende dat ijder voort gheel ende insolidum als des ... voor de andere instaende, ..... .... des benefitien van ordre ende ................... de kragte van de door mij ondergeteijkende notaris ten vollen ad....des dese de erffgenamen van SCHUTTEREN sal .. en strecke en absolute quitantie sonder ijet welte reserveren ??
Belovende wijders de Comparanten hier van mitsgaders van de verdere effecten die hij eerste Comparants kinderen toebehooren ende voor trou.... geadministreert tot allen tijde te verantwoorden, als naer behooren. Ende omset... voorts acte van quitantie hiervan gemaakt ende ge... te willen nu ... forma.
Aldus gedaen ende verleden ende gepasseert binnen de stadt Leijden ter presentie van JACOBUS CU... ende PAULUS SCHELTING als getuijgen ten desen versogt, getekend HUIJBERT VAN ADRIHEM, ADRIAEN VAN ADRICHEM JACOBUS ... P. SCHELTUS t welk ik affirmeere D . CAMPER Nots Publ. 1690

25-3-1691 Schuldbekentenis (ONA Leiden Archief 506 Inv 1366 akte 075)
----------------------------------
Op huijden den 25e Maert 1691 Compareerde voor mij DIRCK CAPER Openbaer Notaris bij den Ed. Hoove van Hollandt geadmitteert binnen de stade Leijden residerende ende voor de naergenoemde getuijgen Den Eersamen JACOBUS DU PON steehouder als principael ende de eerbare NEELTJE FLORISDR VAN SPIERENBURGH weduwe wijlen CORNELIS SNIJDERBDIJCK als borge en mede principale schuldenaresse, renuntieerende ten dien eijnde de benefitum ordinis et excussionis, mitsgaders fenatur consulty vellejami de kragte vandien door mij Notaris naer behooren onderrigt, ebijden woonende alhier, de welcke bekende voor haer ende haeren erffgenamen wel ende deugdelijken schuldig te wesen aen ende ten behoeve van de eersamen HUIJBERT VAN ADRICHEM Mr. Metselaer de somme van vijffhondert Carolij guldens van XL grooten t stuck, spruijtende uijt saecke van goede deugdelijck gedaen ende aengetelde penningen bij den eerste Comparant t sijne genoegen ontfangen, Versoeckende mitsdien de exexptie van en aengetelde gelden het welcke de Comparanten andersints bij ... van daterlijck aentellinge te korte soude mogen koomen., Belovende dienvlgende van de voorschreven somme van vijffhondert guldens intresse te sullen betalen tegens vier gulden van ijder hondert int jaer ende sulx twintigh gulden jaerlix waer vandien volgende het eerste jaar intresse ommegekoomen ende verscheenen sal weesen den 25 Martij van den aenstaende jare XVIc twee en t negentigh gedurende soo voorts van jare tot jaere sool lange ter tijdt ende wijlen het voorschreven Capitael van vijffhondert guldens te vollen gequiteert ende voldaen sal weesen, het welcke sij Comparanten sullen moogen of moeten doen met termijnen van hondert guldens ... teffens mits welckens den andere drie maende voor de expiratie van ijder jaer waerschouwende als naer behooren ende sal ingevalle van st..huijs bij den een nogte den anderen geen btalinge tot aflossinge van het Capitael mogen off moeten werden gedaen, hier onder ende tot naerkominge van hetgeen voorschreven staet soo verbinden sij Comparanten ijder haer persoon ende goederen, stellende deselve te verbande ende bedwangh van alle Heeren Regten, ... ende soecialijk den Ed. Hove van Hollandt, eijntelijck ende te laeste soo beloofde den eerste Comparant de tweede Comparante ter saecke deses ... te sullen indemneren, vrij, cost ende schadeloos te houden onder specialijk verbant als ... Ende consenteerde voerts obligatie hier van gemaekt ende geexpredeert te werden als naer behoorten.
Aldus gedaen en verleeden ende gepasseert binnen der stad Leijden, ter presentie van GERRIT VAN DER HEIJDT ende MARENS VAN DER HEIJDE als getuigen ten dese versogt, getekend: JACOBUS DU PON, t merck gesteld * bij NEELTIE FLORISDR SP. MARENS VAN DER HEIJDE, GERRIT VAN DER HEIJDT, t welck ik affirmere D. CAMPER Nots publ. 1691

TRIJNTJE HENDRICKS VAN HATTEN is overlijdt op 7-9-1727 als weduwe van CORNELIS MOUWERINGS VAN ONDERWATER eerder weduwe van HUIJBERT VAN ADRICHEM, zij is overleden ten huize van Hr JAN VAN SWANENBURG, de inventaris is opgemaakt ingevolg van haar testament van 26 augustus 1724 voor Not JACOB CAMPEN.
Aangezien hier geen familieleden van HUIJBERT VAN ADRICHEM waren vermeld heb ik deze niet opgenomen (Bron Boedelinventaris: ONA Leiden Archief 506 Inv 1844 akte 117 (foto 313)

Tryntje is een dochter van Henrick Gerritsen van Hattum en Lijsbeth Wolfaerts van Scherpenseel. Zij is gedoopt op 20-04-1642 in Utrecht. Bij de doop van Tryntje waren de volgende getuigen aanwezig: Wolborchjen Groenevelt en Cornelis Schuijlenborch.

Notitie bij de geboorte van Tryntje: .
de getuige Cornelis was een oom van Trijntje gehuwd met Willemijntgen Wolphaerts van Scherpenseel

Tryntje is overleden op 07-09-1727 in Utrecht, 85 jaar oud.


Kinderen van Huijbert en Aaltie:

 

1 Maria van Adrichem, gedoopt op 03-04-1672 in Leiden. Volgt III-a.

2 Isaak (Ysaak) van Adrichem, gedoopt op 24-06-1674 in Leiden. Volgt III-b.

3 Johannes van Adrichem. Hij is gedoopt op 20-09-1676 in Leiden. Bij de doop van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Philip Isaacksz van Adrichem [zie II-c] [oom vaderszijde] en Annetje Cornelisdr.

Getuige bij:

15-07-1699

   

doop Hubrecht van Adrichem (1699-vr 1700) [zie III-b,1]

   

[oom vaderszijde]

4 Catrina van Adrichem. Zij is gedoopt op 24-11-1678 in Leiden. Bij de doop van Catrina was de volgende getuige aanwezig: Grietje Pietersdr.

Notitie bij de geboorte van Catrina: .
haar moeder wordt hier vermeld als PLUWENAUT

 


II-c Philip Isaacksz van Adrichem is geboren in wonende Haerlemstraet te Leiden, zoon van Isaack van Adrichem (zie I).

Getuige bij:

kerkelijk huwelijk Adriaen van Adrichem en Cornelia Cabeau [zie II-a]

   

[broer bruidegom]

kerkelijk huwelijk Huijbert van Adrichem (ovl. vr 1696) en Tryntje Henricks van Hattum (1642-1727) [zie II-b]

   

[broer bruidegom]

24-06-1674

   

doop Isaak (Ysaak) van Adrichem (geb. 1674) [zie III-b]

   

[oom vaderszijde]

20-09-1676

   

doop Johannes van Adrichem (geb. 1676) [zie II-b,3]

   

[oom vaderszijde]

Philip:

(1) trouwde omstreeks 1680 in verm Leiden met Anna Servaes. Anna is overleden vr 19-02-1683 in verm Leiden.

(2) trouwde op 19-02-1683 in Leiden (ondertrouw) met Maria Vermeulen. Bij het burgerlijk huwelijk van Philip en Maria was de volgende getuige aanwezig: Sophia Willems (ovl. vr 1685) [zie II-b] [schoonzuster bruidegom]. Bij het kerkelijk huwelijk van Philip en Maria was de volgende getuige aanwezig: Jan van den Bergenhenengouwen. Bij de ondertrouw van Philip en Maria was de volgende getuige aanwezig: Beaxtrix Cornelisdr de Vos.

Notitie bij het huwelijk van Philip en Maria: .
op de trouwakte staat als getuige vermeld Jan van den Berg wonend aan de Oude Cingel broer van de bruidegom? SOPHIA VAN ADRICHEM woonde Oude Rijn en dit is SOPHIA WILLEMS, bekende en BEATRIX CORNELIS woonde aan de Oude Cingel en was ook een bekende van de bruid

Maria is geboren in wonende Haerlemstraet te Leiden.

Notitie bij Maria: .
weduwe van Hendrik Lijn


Kind van Philip en Maria:

 

1 Isaak Philipsz van Adrichem. Hij is gedoopt op 01-06-1683 in Leiden. Bij de doop van Isaak waren de volgende getuigen aanwezig: Beaxtrix Cornelisdr de Vos en Huijbert van Adrichem (ovl. vr 1696) [zie II-b] [oom vaderszijde].

Notitie bij de geboorte van Isaak: .
MARIA VERMEULEN werd op deze doopakte vermeld als MARIA VAN ADRICHEM

 


II-d Johannes (Jan) van Adrichem, zoon van Isaack van Adrichem (zie I). Johannes is overleden. Hij is begraven op 24-10-1729 in Oestgeest.

Beroep:

dekenwever

Getuige bij:

17-09-1700

   

doop Huijbrecht Isaacs van Adrichem (geb. 1700) [zie III-b,2]

   

[oudoom vaderszijde]

Johannes trouwde op 07-05-1711 in Leiden (ondertrouw) met Adriana Esseling. Bij het burgerlijk huwelijk van Johannes en Adriana was de volgende getuige aanwezig: Isaak (Ysaak) van Adrichem (geb. 1674) [zie III-b] [neef bruidegom]. Bij het kerkelijk huwelijk van Johannes en Adriana was de volgende getuige aanwezig: Alida van Dam.

Notitie bij het huwelijk van Johannes en Adriana: .
de getuigen ISAACK VAN ADRICHEM was de broer van JOHANNES, en de getuige voor de bruid ALIDA VAN DAM was haar aenbehuwde moije

Mogelijk is JOHANNES diegene die op 24-10-1729 te Oestgeest wordt begraven (registratiedatum) want hij wordt daar vermeld als JAN zoon van ISAACK VAN ADRICHEM begr buijten Leiden (Begr boek Leiden Oestgeest Inv 2065 GA Leiden)


Kind van Johannes en Adriana:

 

1 Hubrecht van Adrichem. Hij is gedoopt op 15-07-1699 in Leiden. Bij de doop van Hubrecht waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes van Adrichem en Maria van Adrichem (geb. 1672) [zie III-a] [nicht vaderszijde].

Notitie bij de geboorte van Hubrecht: .
wie de getuige JOHANNES VAN ADRICHEM precies is, is mij nog niet bekend, evenals de getuige MARIA VAN ADRICHEM

 


III-a Maria van Adrichem, dochter van Huijbert van Adrichem (zie II-b) en Aaltie Jans Plumenagie (Pluvenagie). Zij is gedoopt op 03-04-1672 in Leiden. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelia Cabeau [zie II-a] [aangetrouwde tante vaderszijde] en Johannes Plumagie.

Notitie bij de geboorte van Maria: .
de naam van de getuige CORNELIA CABEAU wordt op de doopakte geschreven als CORNELIA KABOU

Getuige bij:

15-07-1699

   

doop Hubrecht van Adrichem (1699-vr 1700) [zie III-b,1]

   

[tante vaderszijde]

15-07-1699

   

doop Hubrecht van Adrichem (geb. 1699) [zie II-d,1]

   

[nicht vaderszijde]

17-09-1700

   

doop Huijbrecht Isaacs van Adrichem (geb. 1700) [zie III-b,2]

   

[tante vaderszijde]

Maria trouwde, 23 jaar oud, op 09-07-1695 in Leiden (ondertrouw) met Jan Ferre. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 09-07-1695 in Leiden (ondertrouw). Bij het kerkelijk huwelijk van Maria en Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelia Cabeau [zie II-a] [aangetrouwde tante vaderszijde bruid] en Lowijs Ferre.

Notitie bij het huwelijk van Maria en Jan: .
Maria woonde aan het Amsterdamsch Veer, zodat zij vermoedelijk een dochter is van Huijbert en Antje, de getuige Lowijs Ferre was de groovader van de bruidegom en woonde Haerlemstraat, en de getuige van de bruid was Cornelia Cabauw moei (tante ?) wonende aan de Hoijgraft

Jan is geboren in wonende Langegraft (Langegracht) te Leiden.

Beroep:

backer


III-b Isaak (Ysaak) van Adrichem, zoon van Huijbert van Adrichem (zie II-b) en Aaltie Jans Plumenagie (Pluvenagie). Hij is gedoopt op 24-06-1674 in Leiden. Bij de doop van Isaak waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaen van Adrichem [zie II-a] [oom vaderszijde], Philip Isaacksz van Adrichem [zie II-c] [oom vaderszijde] en Cornelia van Adrichem [zie I,5] [tante vaderszijde].

Notitie bij de geboorte van Isaak: .
Op de doopakte staat vermeld dat zijn moeder AALTJE heet verm. is dit een verschrijving

Isaak is overleden in Monster.

Beroep:

Meester Metselaar

Getuige bij:

07-05-1711

   

huwelijk Johannes (Jan) van Adrichem (ovl. 1729) en Adriana Esseling [zie II-d]

   

[neef bruidegom]

Isaak trouwde, 24 jaar oud, op 17-01-1699 in Leiden (ondertrouw) met Adriaentje van Es. Bij het kerkelijk huwelijk van Isaak en Adriaentje waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaen van Adrichem [zie II-a] [oom vaderszijde bruidegom] en Catharina van Es.

Notitie bij het huwelijk van Isaak en Adriaentje: .
op de akte staat vermeld: met consent verleend om te Voorburg te trouwen, ADRIAEN VAN ADRICHEM was een oom van de bruidegom en woonde aan de Hoygraft en CATHARINA VAN ES was een zuster van de bruid en woonde in de Vestestraet


Kinderen van Isaak en Adriaentje:

 

1 Hubrecht van Adrichem. Hij is gedoopt op 15-07-1699 in Leiden. Bij de doop van Hubrecht waren de volgende getuigen aanwezig: Maria van Adrichem (geb. 1672) [zie III-a] [tante vaderszijde] en Johannes van Adrichem (geb. 1676) [zie II-b,3] [oom vaderszijde]. Hubrecht is overleden vr 17-09-1700 in Leiden, ten hoogste 1 jaar oud.

2 Huijbrecht Isaacs van Adrichem. Hij is gedoopt op 17-09-1700 in Leiden. Bij de doop van Huijbrecht waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes (Jan) van Adrichem (ovl. 1729) [zie II-d] [oudoom vaderszijde] en Maria van Adrichem (geb. 1672) [zie III-a] [tante vaderszijde].

Notitie bij de geboorte van Huijbrecht: .
op de doopakte staat als aantekening voorbereijding

 


Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 07-12-2011 12:29