Haai met keu KaktusSoft

Nederlandse versie 3.17. English version here.
Download Download software Download

Dit programma is SHAREWARE (650kB)
Inleiding Installatie en bestanden Menu's en toetsen
Wedstrijden toevoegen Overzichten aanmaken Speler toevoegen
Speler verwijderen Spelersnaam veranderen Moyenne handmatig veranderen
Moyenne bijwerken Wedstrijd verwijderen Configuratie
Configuratie veranderen Te maken caramboles Stand layout
Registratie Tips en trucs Nieuw seizoen beginnen
Moyenne bijwerk formules Meerdere clubs bijhouden Veel gestelde vragen
Compatibiliteit Wat is nieuw Auteur
Opmerking


Inleiding

Dit programma is bedoeld voor de wedstrijdleider van een biljartvereniging. Het programma heeft, na inbrengen van spelers, moyennes en configuratiegegevens de volgende mogelijkheden:

Hieronder komen de verschillende opties en configuratie-mogelijkheden uitgebreid aan de orde.
Installatie en bestanden

De software bestaat uit twee bestanden nl. BILJART.EXE en BILJART.DOC. Maak een nieuwe directory aan voor de databases. Run vervolgens vanuit deze nieuwe directory het programma BILJART.EXE met de opstart optie INIT. SPELERS.DBF, CARAMBOL.DBF, CONFIG.DBF, UITSLAG.DBF en REGIST.DBF worden nu automatisch aangemaakt indien ze in de huidige directory niet bestaan. Indien geen van de DBF-bestanden wordt gevonden in de huidige directory wordt er een vraag gesteld of ze aangemaakt moeten worden. Indien alleen UITSLAG.DBF ontbreekt, wordt hij automatisch aangemaakt (nieuw seizoen). De opstart optie INIT is dus eigenlijk niet nodig. BILJART BW start programma in zwart/wit display. Bijvoorbeeld:

MD \BILJART
CD \BILJART
COPY A:\BILJART.EXE
COPY A:\BILJART.DOC
BILJART INIT

Bestanden:

BILJART.EXEHet hoofdprogramma
BILJART.DOCDe Helpfile
SPELERS.DBFHet spelersbestand
CARAMBOL.DBFRelatiebestand moyenne <-> te maken caramboles
CONFIG.DBFHet configuratiebestand
UITSLAG.DBFHet uitslagenbestand
REGIST.DBFHet registratiebestand
Vervolgens kan voortaan de applicatie worden opgestart d.m.v. het commando: BILJART
Menu's en toetsen

Selecteren van een bepaalde optie binnen een menu gaat d.m.v. de UP-ARROW, DOWN-ARROW, PG-UP, of PG-DOWN toets. Ook kan een optie worden geselecteerd door het typen van de eerste letter. Het activeren van de optie gaat via ENTER toets. Terug naar het vorige menu gaat d.m.v ESC. Na het activeren van een optie wordt de desbetreffende actie uitgevoerd. Indien de uit te voeren actie het activeren van een submenu betreft en dit submenu bevat geen opties, bijvoorbeeld geen spelers, dan wordt het submenu niet geactiveerd. Bij invulschermen wisselt men van veld d.m.v. de ENTER, UP-ARROW of DOWN-ARROW toets. Definitief opslaan gaat met PG-UP of PG-DN. Afbreken gaat d.m.v. ESC.
Wedstrijden toevoegen

Indien men deze optie kiest, verschijnt er een submenu met alle spelers. Hier kiest men er een uit en verschijnt er weer hetzelfde submenu. Hier kiest men er vervolgens ook een uit. Vervolgens vul je alle wedstrijdgegevens in. De periode kan je veranderen met CTRL-P (omhoog) en ALT-P (omlaag). Alleen nog niet ingevulde periodes zijn mogelijk en indien die er niet zijn, verschijnt het invulscherm niet. Het invullen van poedels en hoogste serie kan worden ingesteld in de configuratie optie. Na controle of de uitslag mogelijk is, wordt de wedstrijd toegevoegd. Een fout is bijvoorbeeld dat een speler een hoger moyenne heeft dan zijn hoogste serie. Afbreken gebeurt d.m.v. ESC.
Overzichten aanmaken

Hier kunnen de volgende opties worden gekozen:
Overzicht uitslagen per spelerHierna beginperiode(x) en eindperiode(y) opgeven. Het bestand UITSxy.TXT wordt aangemaakt bijvoorbeeld UITS0102.TXT. Het TXT-bestand wordt voorafgegaan door het bestand UITSLAG.STP indien aanwezig, handig voor printersetup-informatie en/of titel.
Overzicht uitslagen per speler in HTMLHierna beginperiode(x) en eindperiode(y) opgeven. Het bestand UITSxy.HTM wordt aangemaakt bijvoorbeeld UITS0102.HTM.
Overzicht uitslagen van een spelerHierna spelernaam, beginperiode(x) en eindperiode(y) opgeven. Het bestand UITS.TXT wordt aangemaakt. Het TXT-bestand wordt voorafgegaan door het bestand UITSLAG.STP indien aanwezig, handig voor printersetup-informatie en/of titel.
Overzicht uitslagen van een speler in HTMLHierna spelernaam, beginperiode(x) en eindperiode(y) opgeven. Het bestand UITS.HTM wordt aangemaakt.
Overzicht tussenstandHierna beginperiode(x) en eindperiode(y) opgeven. Het bestand STNDxy.TXT wordt aangemaakt bijvoorbeeld STND0102.TXT. De kolommen die in dit bestand moeten komen, kan men opgeven in de configuratie. Het TXT-bestand wordt voorafgegaan door het bestand STAND.STP indien aanwezig, handig voor printersetup-informatie en/of titel.
Overzicht tussenstand in HTMLHierna beginperiode(x) en eindperiode(y) opgeven. Het bestand STNDxy.HTM wordt aangemaakt bijvoorbeeld STND0102.HTM. De kolommen die in dit bestand moeten komen, kan men opgeven in de configuratie.
Overzicht spelersHet bestand SPELERS.TXT wordt aangemaakt. Het TXT-bestand wordt voorafgegaan door het bestand SPELERS.STP indien aanwezig, handig voor printersetup-informatie en/of titel.
Overzicht spelers in HTMLHet bestand SPELERS.HTM wordt aangemaakt.
Matrix overzichtHierna betreffende periode(x) opgeven. Het bestand MATRIXx.TXT wordt aangemaakt bijvoorbeeld MATRIX01.TXT. Het TXT-bestand wordt voorafgegaan door het bestand MATRIX.STP indien aanwezig, handig voor printersetup-informatie en/of titel.
Matrix overzicht in HTMLHierna betreffende periode(x) opgeven. Het bestand MATRIXx.HTM wordt aangemaakt bijvoorbeeld MATRIX01.HTM.
Nog te spelen wedstrijdenHierna betreffende periode(x) opgeven. Het bestand WEDSTRx.TXT wordt aangemaakt bijvoorbeeld WEDSTR01.TXT. Het TXT-bestand wordt voorafgegaan door het bestand WEDSTRYD.STP indien aanwezig, handig voor printersetup-informatie en/of titel.
Nog te spelen wedstrijden in HTMLHierna betreffende periode(x) opgeven. Het bestand WEDSTRx.HTM wordt aangemaakt bijvoorbeeld WEDSTR01.HTM.
Na het aanmaken van de TXT-bestanden verschijnt automatisch een voorbeeld op het scherm. Tevens bestaat vervolgens de mogelijkheid om alle tekst-overzichten direct af te drukken op LPT1, LPT2 of LPT3. In de STP-bestanden kunt u stuurtekens zetten om de output in kleine letters te krijgen en op LANDSCAPE of PORTRAIT af te drukken. Indien uw printerhandboek deze kodes niet beschrijft, kan dit ook gebeuren door een DOS-printersetup programma te gebruiken dat bij uw printer hoort. Indien dit niet het gewenste resultaat oplevert, kan je altijd nog met een DOS-tekstverwerkingsprogramma (bijvoorbeeld WP) en de juiste printerdrivers de output op de juiste wijze op de printer krijgen. De vertaling van diacritische tekens zoals ë en á naar HTML wordt nog niet ondersteund. Hoe u ze moet vertalen, vindt u in de HTML Character Set. Om uw WEB-pagina te verfraaien, heeft u waarschijnlijk behoefte aan biljartplaatjes. Deze vindt u hier. Links naar biljartclubs die mijn HTML-overzicht optie gebruiken.
Speler toevoegen

Indien men deze optie kiest, verschijnt er een scherm waarin men de naam en het moyenne invult. De naam moet uniek zijn en het moyenne groter dan 0. Maximum aantal spelers is 99.
Speler verwijderen

Indien men deze optie kiest, verschijnt er een submenu met alle spelers. Hier kiest men er vervolgens een uit. Dan kan men de speler op de volgende manieren verwijderen.
 1. Uit het spelersbestand.
 2. Als thuisspeler in uitslagenbestand.
 3. Als uitspeler in uitslagenbestand.
 4. Helemaal.
Bij optie 2 en 3 wel opgegeven welke periode het betreft.
Spelersnaam veranderen

Indien men deze optie kiest, verschijnt er een submenu met alle spelers. Hier kiest men er vervolgens een uit. De nieuwe naam moet uniek zijn.
Moyenne handmatig veranderen

Indien men deze optie kiest, verschijnt er een submenu met alle spelers. Hier kiest men er een uit en verschijnt het moyenne van de desbetreffende speler. Nu kan je het moyenne veranderen. Met CTRL-A wordt het moyenne automatisch bijgewerkt volgens de "Moyenne bijwerk formule". Zie configuratie optie.
Moyenne bijwerken

Het moyenne van alle spelers wordt bijgewerkt volgens de "Moyenne bijwerk formule". (zie configuratie)
Wedstrijd verwijderen

Selecteer de gegevens over de betreffende wedstrijd en de wedstrijd wordt verwijderd. De gegevens zijn speler, tegenspeler en periode.
Configuratie

Na het selecteren van deze optie heeft men de volgende mogelijkheden:
 1. Configuratie veranderen.
 2. Te maken caramboles.
 3. Stand layout.
Configuratie veranderen

Hier kunnen de volgende configuratiegegevens worden ingevuld:
Speeldag Op welke dag worden de wedstrijden gespeeld? Stel je selecteert woensdag. Bij het toevoegen van een wedstrijd wordt de datum automatisch ingesteld op de laatste woensdag.
Moyenne punten Krijgt een speler een extra punt indien hij boven zijn moyenne speelt. Dit is belangrijk voor de stand, matrix overzicht en de uitslag per speler. Dit geldt alleen indien "10 punten systeem" en "Speciale Punten Systeem" op NEE staan.
Poedels invoeren Wilt u de gemaakte poedels invoeren? Indien ja, dan verschijnen de gemaakte poedels in de uitslag per speler.
Hoogste serie invoeren Wilt u de hoogste serie invoeren? Indien ja, dan verschijnen de gemaakte hoogste series in de uitslag per speler.
10 punten systeem Werkt men volgens het 10 punten systeem? Indien ja, dan krijgt een speler per wedstrijd "10*gemaakte caramboles/te maken caramboles" als wedstrijdpunten (naar beneden afgerond). Dit geldt alleen indien "Speciale Punten Systeem" op NEE staat.
Speciale Punten Systeem Speciaal op maat gemaakte functie voor gebruiker. Geeft standaard nu 0.
Winst,Remise,Verlies Indien JA, verschijnen deze velden in het uitslagen rapport.
Uitslag controleren Moet er gecontroleerd worden of de partij uit is (een van beide spelers heeft zijn te behalen caramboles gehaald)? Dit moet alleen op NEE staan indien je een maximum tijd hebt en dus de partij niet noodzakelijk uit is. Degene die procentueel de meeste caramboles heeft (gemaakte caramboles/te maken caramboles) is de winnaar.
Maximum beurten Hoeveel beurten duurt een partij maximaal? Indien je een partij niet te lang wilt laten duren, kan je het maximum aantal beurten instellen. Meer beurten kan niet worden ingevoerd in een gespeelde wedstrijd. Indien het aantal gespeelde beurten gelijk is aan het maximum aantal gespeelde beurten, hoeft de partij niet noodzakelijk uit te zijn. Degene die procentueel de meeste caramboles heeft (gemaakte caramboles/te maken caramboles) is de winnaar. Indien je geen maximum aantal beurten wilt, stel je dit in op 999.
Periode veranderen De standaard periode. Deze wordt gebruikt indien om een periode gevraagd wordt, bijvoorbeeld matrix overzicht. Ook is dit de periode bij het invoeren van een wedstrijd, indien deze nog niet gespeeld is.
Maximum periode veranderen Het aantal periodes wat een seizoen telt. Dit is de maximum periode die men bijvoorbeeld kan selecteren bij een matrix overzicht.
Moyenne bijwerk formule Indien een periode of seizoen afgelopen is, zullen normaal gesproken de moyennes bijgewerkt worden. Hoe dit moet, beschrijft men in deze formule. De te gebruiken constanten en functies zijn:
 • _CP: Huidige periode
 • _MP: Maximum periode
 • _CM: Huidige moyenne
 • Moy(x,y): Moyenne over periode x t/m y. Indien x>y dan moyenne over periode y t/m x.
 • Moy(x): Moyenne over periode x.
 • AvgMoy(x,y): Gemiddeld moyenne over periode x t/m y. Indien x>y dan gemiddeld moyenne over periode y t/m x.
 • AvgMoy(x): Gemiddeld moyenne over periode x. Dit is dus hetzelfde als Moy(x).
 • Place(x,y): De plaats in de stand die de betreffende speler inneemt indien men alleen de wedstrijden van periode x t/m y meetelt.
 • Place(x): De plaats in de stand die de betreffende speler inneemt indien men alleen de wedstrijden van periode x meetelt.
Zie ook Tips en trucs.
Speciale Punten Formule Wedstrijdpunten die door uw formule worden berekend. De te gebruiken constanten zijn:
 • _C: Caramboles
 • _B: Beurten
 • _HS: Hoogste serie
 • _PDL: Poedels
 • _GP: Game Punten (winst=2,remise=1,verlies=0)
 • _MP: Moyenne punten
 • _PNT10: Tien Punten Systeem
 • _UIT: Is de partij uit (.T. of .F.)
 • _M2M: Het te maken moyenne
 • _C2M: Het te maken aantal caramboles
 • _aC: Caramboles van tegenspeler
 • _aHS: Hoogste serie van tegenspeler
 • _aPDL : Poedels van tegenspeler
 • _aMP: Moyenne punten van tegenspeler
 • _aPNT10: Tien Punten Systeem van tegenspeler
 • _aM2M: Het te maken moyenne van tegenspeler
 • _aC2M : Het te maken aantal caramboles van tegenspeler
Vast aantal beurten Een wedstrijd duurt altijd een vast aantal beurten. Dit aantal is gelijk aan "maximum beurten". Degene die procentueel de meeste caramboles heeft (gemaakte caramboles/te maken caramboles) is de winnaar. Uiteraard wordt er niet gecontroleerd of een van beide spelers uit is.
Laatste beurt afmaken De spelers maken hun beurt af, indien hij zijn "te maken caramboles" heeft behaald. Degene die procentueel de meeste caramboles heeft (gemaakte caramboles/te maken caramboles) is de winnaar.
Datumformaat Hier kunt u het datumformaat opgeven bijvoorbeeld: dd-mm-yyyy of yy/mm/dd
Clubnaam Hier kunt u de clubnaam opgeven. Deze naam verschijnt op alle overzichten en op het scherm. Vooral handig indien meerdere clubs worden beheerd.
Speciale karakters output Dit vervangt de "Box teken karakters" in normale karakters. Dus kun je je output nu openen in elke windows tekstverwerker. Hierna kun je het lettertype, marges, lettergrootte veranderen en zelfs landscape printen.
Te maken caramboles

Je ziet nu 3 kolommen met de volgende titels: Moyenne tot, Moyenne maal en extra caramboles. Hiermee is het mogelijk verschillende moyennegroepen te definiČren met de te maken caramboles. Bijvoorbeeld: Men speelt over 30 beurten plus 5 caramboles met een minimum van 20. Bij een moyenne van (20-5)/30=0,5 komt men uit op 20 te maken caramboles. Daaronder moet men minder caramboles maken wat echter niet mag. Het te maken caramboles ziet er nu als volgt uit:
Moyenne tot:Moyenne maal:Extra caramboles:
0,5000,00020,000
99,99930,0005,000
Met CTRL-INS voeg je een schaal toe en met CTRL-DEL verwijder je de schaal die geselecteerd is. Veranderen van het geselecteerde veld activeert men met een ENTER. Ook is een wizard op te starten d.m.v. F2.
Stand layout

Met deze optie geef je aan welke items je in de diverse kolommen van de stand wil hebben. Je hebt de keuze uit 20 mogelijkheden die rechts op het scherm worden beschreven. Indien je 0 invult, wordt niks ingevuld. Zo is bijvoorbeeld 1,2,0 hetzelfde als 1,0,2. Je bepaalt dus zelf wat wel en niet wordt afgebeeld. Ook de volgorde bepaal je zelf.
Registratie

Vul uw naam en registratiecode in die u krijgt indien u het programma registreert. Hoe u de software moet registreren, wordt vermeld indien u het programma verlaat. Bij de ongeregistreerde versie kunnen maximaal 100 records worden ingevoerd in het uitslagenbestand. Dit betekent 50 wedstrijden. Registratiekosten zijn EURO 10,-
Tips en trucs

Nieuw seizoen beginnen

Indien een seizoen afgelopen is, onderneemt men de volgende acties om een nieuw seizoen te kunnen starten: De moyennes moeten waarschijnlijk worden bijgewerkt dus selecteer indien nodig "Moyenne bijwerken". Vervolgens zet je de "Huidige periode" op 1. Nu verlaat je het programma en verwijdert onder DOS het uitslagenbestand (DEL UITSLAG.DBF). Vervolgens start je het programma eenmalig weer op met de startup optie INIT (BILJART INIT).
Moyenne bijwerk formules

Formule: Beschrijving:
IF(_CP=_MP,Moy(1,_CP),_CM)Alleen bijwerken aan einde seizoen.
Moy(1,_CP)Bijwerken elke periode.
Moy(_CP)Bijwerken elke periode. Het nieuwe moyenne wordt bepaald n.a.v. alleen de laatste periode.
MAX(AvgMoy(1,_CP),_CM)Bijwerken elke periode. Het nieuwe moyenne is het gemiddelde moyenne van alle periodes. Het moyenne mag echter niet omlaag.
(Moy(_CP)+_CM)/2 Bijwerken elke periode. Het nieuwe moyenne wordt bepaald n.a.v. het moyenne van de laatste periode en het huidige moyenne.
(Moy(_CP)+_CM)/2*IF(Place(_CP)=1,1.1,1)Bijwerken elke periode. Het nieuwe moyenne wordt bepaald n.a.v. het moyenne van de laatste periode en het huidige moyenne. Indien hij winnaar van de huidige periode is, wordt zijn moyenne 10% hoger (*1.1).

Indien de moyennes bijgewerkt zijn, behoort de "Huidige periode" met één verhoogd te worden. Indien je een niet bestaande functie of variabele gebruikt, crasht het programma bij het bijwerken van moyennes. De gebruikte formule moet een volgens CLIPPER 5.2 standaard code block zijn.
Meerdere clubs bijhouden

C:\BILJART
BILJART.EXE
BILJART.DOC

C:\BILJART\CLUB1
SPELERS.DBF
UITSLAG.DBF
CONFIG.DBF
CARAMBOL.DBF
REGIST.DBF

C:\BILJART\CLUB2
SPELERS.DBF
UITSLAG.DBF
CONFIG.DBF
CARAMBOL.DBF
REGIST.DBF

C:\BILJART\CLUB3
SPELERS.DBF
UITSLAG.DBF
CONFIG.DBF
CARAMBOL.DBF
REGIST.DBF
Veel gestelde vragen

Ik krijg de volgende foutmelding:
Fout DBFNTX/1001 Open fout: spelers.DBF (DOS Error 2)
Oplossing: Zie Installatie en bestanden

Ik krijg de volgende foutmelding:
Fout DBFNTX/1001 Open fout: spelers.DBF (DOS Error 5)
Oplossing: Haal het READONLY attribuut eraf.
attrib -r spelers.dbf
Ik krijg de volgende melding: Geldig 0..0
Reden: de Te maken caramboles is niet goed ingevuld.
We berekenen onze caramboles over 30 beurten. Indien een wedstrijd uit is, krijgt de winnaar soms geen moyenne punt.
Reden: Een speler krijgt een moyenne punt indien hij boven zijn moyenne speelt. Dit hoeft niet automatisch het geval te zijn (in verband met afronden).
Oplossing: Zet het "Speciale Punten Systeem" op JA en vul de "Speciale Punten Formule" als volgt in:
_GP+IF(_GP<>0  .AND.  _B=30,1,_MP)
Zie ook Configuratie veranderen
We hebben een speler op onze biljartclub die tijdens de tweede periode stopt. Deze wil ik uit de bestanden verwijderen, echter de gespeelde wedstrijden uit de eerste periode tegen deze speler moeten wel meetellen voor het moyenne en de wedstrijdpunten van de andere spelers.
Oplossing: Kies de optie "Speler verwijderen". Selecteer vervolgens de desbetreffende speler en selecteer "Als thuisspeler in uitslagenbestand". Selecteer nu alle periodes. Selecteer vervolgens "Als uitspeler in uitslagenbestand". Selecteer nu periode 2. Selecteer vervolgens "Uit het spelersbestand". De speler verschijnt nu niet meer op de overzichten en is niet meer te selecteren.
Compatibiliteit

Deze versie is 100% compatible met versie 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14 en 3.15 en gebruikt als extra bestand REGIST.DBF dat aangemaakt dient te worden door middel van: BILJART  INIT (alleen nodig bij upgrade van versie 3.4 en 3.5)
Wat is nieuw

BASV3.6: De geregistreerde en de ongeregistreerde versie zijn nu exact hetzelfde. Registreren gebeurt door het invullen van een naam en een registratiecode die u na betaling ontvangt. Het aanmaken van lijsten in HTML-formaat voor publicatie op het World Wide Web behoort nu ook tot de mogelijkheden. Zie ook Overzichten aanmaken
BASV3.7: Nog te spelen wedstrijden nu ook in HTML-formaat. Simpele wizard voor carmbole-schalen. Automatisch (na vraag) aanmaken van de dbf's indien ze geen van allen aanwezig zijn. Foutmelding bij speler verwijderen, moyenne veranderen, spelers overzicht, toevoegen wedstrijden enz. indien er geen gegevens zijn. Voorbeeld op het scherm van alle tekst-overzichten.
BASV3.8: Mogelijkheid om alle tekst-overzichten direct af te drukken op LPT1, LPT2 of LPT3. Eventueel voorafgegaan met printersetup-informatie en/of titel. Zie ook Overzichten aanmaken
BASV3.9: Geen extra functionaliteit. Sommige meldingen toegevoegd. Teksten uit de programma's gehaald en in een message bestand gezet. Dit ter voorbereiding van de engelse versie.
BASV3.10: Speciale Punten veld is verhoogd van 2 naar 3 posties, dit wordt geactiveerd indien u UITSLAG.DBF aanmaakt (indien u een nieuw seizoen begint). Het jaar 2000 probleem is opgelost, jaren van 80 tot en met 99 zullen 19xx worden en anders 20xx. U kunt het datumformaat veranderen door een omgevingsvariabele te definiëren bijvoorbeeld: SET CLIP_DATE=yy/mm/dd of SET CLIP_DATE=dd/mm/yyyy. Indien u een ongeldig datumformaat opgeeft, wordt het datumformaat dd-mm-yyyy. Het aantal gespeelde wedstrijden bepaalt de plaats in de tussenstand indien spelers evenveel wedstrijdpunten hebben. Ook is er nu een mogelijkheid om een spelersnaam te veranderen.
BASV3.11: U kunt het datumformaat veranderen door middel van een configuratie optie (was CLIP_DATE zie versie 3.10). Ook kunt u het programma nu zo instellen dat er altijd een vast aantal beurten wordt gespeeld of dat een speler zijn beurt mag afmaken, zie configuratie optie. Uw configuratie bestand wordt automatisch geconverteerd, zodat deze 3 extra velden ook opgeslagen worden. Het bestand CONFIG.DBT is na de conversie verdwenen.
BASV3.12: U kunt de clubnaam opgeven door middel van een configuratie optie. Ook een extra controle toegevoegd, indien u "laatste beurt afmaken" op JA heeft staan. UITSLAG.DBF wordt automatisch aangemaakt indien dit het enige DBF-bestand is dat niet bestaat (nieuw seizoen).
BASV3.13: Opstarten met: BILJART BW om zwartwit display te activeren. Extra mogelijkheden met de "speciale punten formule" (refereren naar tegenstander). Een aantal kleine fouten opgelost. Ook draait hij nu probleemloos op zeer snelle computers (sneller dan 266 MHz).
BASV3.14: Nieuwe configuratie optie "Speciale karakters output". Dit vervangt de "Box teken karakters" in normale karakters. Dus kun je je output nu openen in elke windows tekstverwerker. Hierna kun je het lettertype, marges, lettergrootte veranderen en zelfs landscape printen.
BASV3.15: Na elke database wijziging direct wegschrijven naar disk. Dit omdat sommige gebruikers op het "kruisje" drukken! Nooit doen bij een DOS-programma! Overzicht wedstrijden van 1 speler. Veranderde functie voor het wegschrijven naar de printer. Nieuwe "Windows only" printers gaven problemen. Kleine dingetjes verbeterd.
BASV3.16: Extra overzicht "Overzicht uitslagen van een speler in HTML.". Matrix grootte wordt kleiner indien u geen speciale punten systeem gebruikt. Programma gebruikt minder processortijd (gebruikte bijna 100% in eerdere versies).
BASV3.17: 32 bits versie

Met dank aan mijn beta-tester Eelco Hoff die versie 3.7 en 3.8 uitvoerig heeft uitgetest.
Auteur

Dit programma is gemaakt door:

R.G. Clarijs
Luxemburglaan 219
1946 SC, Beverwijk
Nederland
tel. (31)251-259989
E-MAIL :
Voor laatste versie zie: Ron's Homepage Ron's Homepage
Bij vragen, problemen of opmerkingen schrijf of bel gerust. Ook kan je je aanmelden als gebruiker van dit programma, zodat ik je tegen kostprijs een nieuwe versie kan overhandigen.
Opmerking

Bij het gebruik van WINDOWS dienen de output-bestanden (*.TXT) niet vanuit WINDOWS geprint te worden. Indien men dit wel doet, door rechtermuis (WINDOWS 95), of slepen naar print icoon (WINDOWS 95), wordt NOTEPAD opgestart voor extentie .TXT en windows gebruikt de ANSI karakterset! Gewoon afdrukken vanuit een DOS-box (ASCII) met EDIT is het advies.

KaktusSoft